Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger til rettevejledningen"

Transkript

1 Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning til, hvilke emner der burde/kunne være omtalt i besvarelsen. Rettevejledningen angiver i skemaform en række forhold, som censorerne kan benytte som en form for tjekliste til gennemgang af den enkelte besvarelse. Til hvert spørgsmål er der angivet en række punkter, som besvarelsen bør/kan omfatte. Kandidatens konkrete besvarelse og de forudsætninger, som kandidaten redegør for i sin besvarelse, har også betydning, og det er derfor ikke muligt eller hensigtsmæssigt at anvende denne rettevejledning som et rent matematisk hjælpemiddel til at afgøre, om en kandidat er bestået eller ej. Klarheden og formuleringerne har også betydning for nytteværdien, og skal derfor også indgå i bedømmelsen. De enkelte punkter i denne rettevejledning har ikke samme vægt i vurderingen af en besvarelse, og det er således censorernes samlede vurdering af de enkelte delspørgsmål, der er afgørende for, om en kandidat anses for bestået eller ikke-bestået. Omtaler kandidaten et forhold angivet i rettevejledningen enten overfladisk eller direkte fejlbehæftet, kan dette ikke tillægges vægt. F.eks. er det ikke tilstrækkeligt, at en kandidat i sin besvarelse anfører den konkrete henvisning til en lovbestemmelse eller standard, hvis ikke kandidaten redegør for, hvorfor denne henvisning er relevant, og hvad bestemmelsen indeholder. Omvendt kan der være tilfælde, hvor en kandidat vælger at strukturere besvarelsen anderledes end forudsat i denne rettevejledning, men hvor besvarelsen alligevel vurderes at være bestået. Især kan det forekomme, at en kandidat vælger at strukturere sin besvarelse af et spørgsmål, der er opdelt i et eller flere underspørgsmål, anderledes end det er forudsat i denne rettevejledning. Såfremt kandidatens opdeling i øvrigt virker naturlig, og besvarelsen har samme værdi for modtageren, skal dette ikke ændre den samlede vurdering af besvarelsen. Den samlede vurdering af, om en kandidat er bestået, vil ikke kun være et spørgsmål om, hvorvidt kandidaten korrekt redegør for de punkter, som er anført i denne rettevejledning, men også i hvilket omfang kandidaten begrunder sin besvarelse. Afgørende er, om besvarelsen er forståelig, samt om besvarelsen samlet set må anses for at have værdi for modtageren. Karakter gives efter 12-skalaen på de enkelte spørgsmål og for de enkelte dage, men sammenfattes til bestået eller ikke-bestået for begge dage under ét. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. 1

2 Rettevejledning, dag 1 Dag 1 Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1 25 % Spørgsmål 2 25 % Spørgsmål 3 20 % Spørgsmål 4 10 % Spørgsmål 5 20 % 100 % Spørgsmål 1 (vægt 25 %) 1.1 Du bedes udarbejde et udkast til et notat til Lars Jensen, som beskriver og begrunder de væsentligste aktiviteter i forbindelse med Star A/S udarbejdelse af finansiel rapportering (kvartals- og årsrapport) efter opkøbet. Notatet skal indeholde beskrivelse af aktiviteter, som skal gennemføres eller afklares i perioden frem til offentliggørelse af årsrapporten for 2012 i starten af februar 2013, herunder koordinering med datterselskaberne, revisorerne i datterselskaberne samt den øvrige ledelse. Notatet skal specifikt omtale forslag til de opgaver, der skal gennemføres og afklares, samt forslag til den tidsmæssige placering heraf. 1.2 Du bedes i et notat til din chef redegøre for og begrunde de væsentlige revisionsmæssige overvejelser i relation til virksomhedsovertagelsen samt væsentlige forhold i relation til revision af koncernregnskabet for 2012, der aflægges i begyndelsen af Bemærkninger til censor 1.1 Indledende opgaveaccept af sparring omkring årsafslutningen. Det er ingen erklæringssituation, og der er ikke risiko for selvrevision. Kandidaten skal vurdere, at det er en opgave, der ligger inden for revisors normale arbejdsområde. Bemærkninger til besvarelsen Opgaven modtages umiddelbart efter virksomhedsovertagelsen, men det skal identificeres, at Star får travlt med praktiske opgaver frem mod aflæggelsen af årsrapporten for 2012 i starten af Det er derfor centralt for en god årsafslutning, at arbejdet i gangsættes med det samme og så mange opgaver som muligt flyttes frem før 31/ Der er tale om en virksomhedsovertagelse efter IFRS 3R. Der skal udarbejdes en overtagelsesbalance og købesumsallokering efter reglerne i denne standard, hvilket indebærer identifikation af overtagne aktiver og forpligtelser samt værdiansættelse heraf til dagsværdi. Dette arbejde foretages umiddelbart efter overtagelsen og vil praktisk tage udgangspunkt i due diligence rapporter eller andet materiale udarbejdet frem til overtagelsen. Der udarbejdes en specifik arbejdsplan for opgaver, der kan løses inden årsafslutning og opgaver efter. 2

3 Rettevejledning, dag 1 Særligt for arbejde, der udføres efter den 31/ , bør der være specifikke datoer på hvornår opgaverne udføres med henblik på at sikre korrekt og rettidig rapportering til bestyrelsen og fondsbørsen i Danmark. Opgaver der skal løses og som kan laves inden den 31/ : - Udarbejdelse af koncernregnskabsmanual på engelsk med alle relevante forhold, der kan være gældende for koncernens selskaber. - Udarbejdelse af rapporteringstemplate på engelsk efter IFRS til datterselskaberne. - Opstilling af konsolidering eventuelt i excel eller i et tilkøbt konsolideringssystem, herunder identifikation af elimineringsposter og inkludering af købesumsallokering, der håndteres fra Danmark. Købesumsallokeringen kan med fordel håndteres i en separat bogføringskreds i Danmark eller flyttes ned i koncernen (push down). - Udarbejdelse af modelkoncernregnskab med både tal for koncernen og for moderselskabet. Tilpasning af beskrivelsen af regnskabspraksis og noter hvor nødvendigt, herunder note omkring virksomhedsovertagelse med offentliggørelse af (foreløbig) købesumsallokering samt købspris. - Tilpasning af ledelsesrapportering i Danmark med koncerntal og nye risikoelementer som følge af koncerndannelsen. - Udarbejde model for opstilling af pengestrømsopgørelse, der bliver væsentligt mere kompliceret med flere koncernselskaber og selskaber med anden funktionel valuta - Møde med ledelsen i datterselskaberne med henblik på at kommunikere deadlines, regnskabspraksis samt at vurdere kompetencer og ressourcer. Kontakt til ledelsen i datterselskaberne: - Besøg til USA og Spanien med henblik på at afstemme forventninger og opnå forståelse af kvalifikationer og ressourcer i forhold til ekstra tidspres og yderligere arbejdsopgaver, da bogføringen lukkes væsentligt hurtigere end tidligere for disse selskaber. - Gennemgang af rapporteringstemplate og koncernregnskabsmanual for at sikre forståelse heraf. - Gennemgang af dokumentationskrav i forhold til IFRS. - Identifikation af poster, der behandles forskelligt i forhold til lokale regnskabsregler med henblik på at lave en korrekt åbning lokalt. Kontakt til dig som koncernrevisor: 3

4 Rettevejledning, dag 1 - Gennemgang af tidsplan og forventninger. - Udarbejdelse af aftalebrev og fastlæggelse af honorar for arbejdet. - Gennemgang af koncernregnskabsmanual inden den sendes ud til datterselskaberne. - Gennemgang af rapporteringstemplate inden den fremsendes til datterselskaberne. - Gennemgang af konsolideringsmetodik, herunder indarbejdelse af købesumsallokering og elimineringer. - Gennemgang model for pengestrømsopgørelse for koncernen. - Fælles kontakt til lokale revisorer sammen med lokal ledelse med henblik på planlægning af opgaven i detaljer og vurdering af ressourcer og kompetencer. Opgaver der skal løses efter den 31/ : - Gennemgang af datterselskabsrapportering samt påtegninger og konklusionsnotater modtaget fra lokal revision. - Færdiggørelse af konsolidering. - Færdiggørelse af koncernårsrapporten med moderselskabsregnskab og koncernregnskab (ikke krav om sammenligningstal for koncernen) - Færdiggørelse af ledelsesrapportering. - Færdigskrive ledelsesberetning og regnskabsberetning baseret på udviklingen i året. - Tilpasning af købesumallokering, hvis nødvendigt. 1.2 Med erhvervelsen af Moon-selskaberne skifter revisionsopgaven væsentligt karakter, hvilket skal adresseret i planlægningen af revisionen, der må antages at være afsluttet på overtagelsestidspunktet. Følgende centrale forhold bør berøres som en del af notatet til chefen. - Opdatering af indledende risikovurdering - Udarbejdelse af nyt aftalebrev og forhandling af honorar for opgaven. - Fastlæggelse af væsentlighed for moderselskabet og for koncernens selskaber. - Scoping af koncernrevisionen med fastlæggelse af enheder, der skal revideres lokalt før man som koncernrevisor kan påtegne koncernregnskabet - Besøg til væsentlige enheder med henblik på at opnå forståelse for lokal ledelses kvalifikationer og ressourcer. - Fastlæggelse af deadlines i samarbejde med koncernledelsen. - Udarbejdelse af koncernrevisionsinstrukser med udkast til konklusionsnotat, 4

5 Rettevejledning, dag 1 revisionspåtegning samt kommunikation af væsentlige risici. - Besøg til lokal revisor med henblik på at vurdere kompetencer, uafhængighed og ressourcer samt gennemgang af koncernrevisionsinstrukser og detaljeret tidsplan. - Vurdering af formen for deltagelse i årsafslutningsrevisionen eventuelt med gennemgang af arbejdspapirer eller blot konklusionsnotat. - Revision af (foreløbig) købesumsallokering. - Plan for gennemgang af eventuelt ikke reviderede enheder i koncernen. - Opdatering af materialeplan og fremsendelse til Star A/S. Rettebemærkninger til spørgsmål 1 Karakter: Spørgsmål 2 (vægt 25%) 2.1 Du bedes i et notat til Lars Jensen beskrive de regnskabsmæssige konsekvenser af de beskrevne eksempler for konsolideringen i Star A/S koncernregnskab, herunder konsolidering af udenlandske datterselskaber, og dermed for hvorledes de beskrevne transaktioner vil indgå i dels de berørte selskaber og dels koncernregnskabet. Notatet skal konkret kommentere Lars Jensens eksempler, herunder påvirkningen på resultatopgørelse, anden totalindkomst, balance og egenkapital som følge af koncernintern overdragelse af lager og anlægsaktiv som anført i de to eksempler. Bemærkninger til censor Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven. Det er ikke en erklæringssituation, men kandidaten skal være opmærksom på mulig selvrevision. Det bør her konkluderes, at det er generel rådgivning, hvorfor der ikke er risiko for selvrevision herfor. Bemærkninger til besvarelsen Notatet til Lars Jensen bør indeholde følgende: - En generel beskrivelse af reglerne for kursomregning og elimineringer i henhold til IFRS. IAS 21 beskriver bestemmelserne omkring kursomregning af monetære og ikke-monetære poster i selvstændige enheder samt behandling af kursomregning ved konsolidering. IAS 27 beskriver reglerne omkring eliminering af interne avancer ved konsolidering. 5

6 Rettevejledning, dag 1 - Hovedreglerne omkring kursomregning er, at monetære poster i fremmed valuta i forhold til den funktionelle valuta kursreguleres via resultatopgørelsen. Ikke-monetære poster kursreguleres ikke. Ved konsolidering af enheder med funktionel valuta, der er forskellig fra koncernens præsentationsvaluta foretages der kursomregning af primoegenkapitalen (samtlige nettoaktiver) via anden totalindkomst. - Konkret til denne opgave er lager og materielle anlægsaktiver ikke-monetære poster, der ikke kursreguleres men kursomregnes ved konsolidering med alle øvrige poster. Almindelige driftsmæssige mellemværender mellem koncernselskaber i fremmed valuta er monetære poster, der kursreguleres via resultatopgørelsen og som kursomregnes ved konsolidering via anden totalindkomst. - Ved udarbejdelse af koncernregnskab skal koncerninterne avancer elimineres, herunder intern avance ved salg af lager samt intern avance ved salg af anlægsaktiv. Salg af lager med intern avance. Den regnskabsmæssige behandling i moderselskabsregnskabet (sælgende selskab): - Varerne er solgt og avancen på DKK 450 indtægtsføres. - Moderselskabet aflægger efter IFRS og datterselskaber indregnes derfor til kostpris. Der reguleres derfor ikke for den interne avance. - Selskabet har et tilgodehavende svarende til DKK 550 Den regnskabsmæssige behandling i datterselskabet (det købende selskab): - Varerne bogføres på lageret til kostpris (DKK 550) svarende til USD Der bogføres en gæld på DKK 550 (svarende til USD 100) - Ved periodeafslutning kursreguleres mellemregningen, hvilket medfører en gevinst på USD 8,33 (gæld på DKK 550, der nu omregnes med kurs 6,00). Gevinsten indregnes i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige behandling i koncernen: - Lageret på USD 100 konsolideres til DKK Mellemregningen på USD 91,67 konsolideres (omregnes til DKK 550) - Gevinsten på USD 8,33 konsolideres som en gevinst svarende til ~ DKK 50. 6

7 Rettevejledning, dag 1 - Intern avance på lager elimineres (DKK 450) - Koncernmellemværender på DKK 550 elimineres. - Lageret i koncernen er således steget med DKK 50 (DKK 600 DKK 450 DKK 100) og koncernen har fået en gevinst som følge af kursreguleringen af en monetær forpligtelse (mellemregningen mellem koncernselskaberne) - Samlet set stiger aktiverne med DKK 50, resultatopgørelsen påvirkes med DKK 50 og anden totalindkomst påvirkes alene med en eventuel omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitskurs til ultimokurs (ingen effekt vist i dette eksempel). - Dertil afsættes der udskudt skat af den interne avance. Den udskudte skat følger af IAS 12 ud fra en betragtning om, at der er en skattemæssig værdi, der er højere end den regnskabsmæssige værdi. Det er skattesatsen i det købende selskab, der anvendes ved måling af udskudt skat. - Lageret præsenteres i koncernregnskabet som enten råvarelager, halvfabrikata eller færdigvarer ud fra status i koncernen. Salg af anlægsaktiver med intern avance. Den regnskabsmæssige behandling i moderselskabsregnskabet (sælgende selskab): - Maskinen er solgt og avancen på DKK indtægtsføres i resultatopgørelsen. - Moderselskabet aflægger efter IFRS og datterselskaber indregnes derfor til kostpris. Der reguleres derfor ikke for denne interne avance. - Selskabet har et tilgodehavende svarende til DKK Den regnskabsmæssige behandling i datterselskabet (det købende selskab): - Anlægsaktiverne føres som tilgang i anlægskartoteket med i alt USD 218,18 (1200 / 5,5). - Der bogføres en gæld på DKK 1200 (svarende til USD 218,18). - Der indregnes afskrivninger på USD 10,9 i resultatopgørelsen (USD 218,18 / 40 * 2) - Ved periodeafslutning kursreguleres mellemregningen, hvilket medfører en gevinst på USD 18,18 (gæld på DKK 1200, der nu omregnes med kurs 6,00). Gevinsten indregnes i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige behandling i koncernen: - Maskinens kostpris på USD 218,18 konsolideres til DKK 1.309,08. 7

8 Rettevejledning, dag 1 - Årets afskrivninger USD 10,9 konsolideres til DKK 65,5. - Mellemregningen på USD 200 konsolideres (omregnes til DKK 1.200). - Gevinsten på USD 18,18 konsolideres som en gevinst svarende til ~ DKK 109,08. - Intern avance ved salget elimineres (DKK 1.100) - Afskrivninger på avancen elimineres (1100/1200 * DKK 65,5) - Koncernmellemværender på DKK elimineres. - Anlægsaktiverne i koncernen er således steget med DKK 109,08 og koncernen har fået en gevinst som følge af kursreguleringen af en monetær forpligtelse (mellemregningen mellem koncernselskaberne). - Samlet set stiger aktiverne med DKK 109,08, resultatopgørelsen påvirkes med DKK 109,08 og anden totalindkomst påvirkes alene med en eventuel omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitskurs til ultimokurs (ingen effekt vist i dette eksempel). - Dertil afsættes der udskudt skat af den interne avance. Den udskudte skat følger af IAS 12 ud fra en betragtning om, at der er en skattemæssig værdi, der er højere end den regnskabsmæssige værdi. Det er skattesatsen i det købende selskab, der anvendes. Da den samlede posteringsrække hurtigt kan blive lang og kompliceret, er det centralt, at man ved konsolidering og eliminering er konsekvent og systematisk, hvilket kan anbefales i notatet. Rettebemærkninger til spørgsmål 2 Karakter: Spørgsmål 3 (vægt 20%) 3.1 Din chef har bedt dig i et internt notat redegøre for de revisionsmæssige handlinger, du mener, er nødvendige i relation til revision af aktiviteten i selskabet i Japan, forinden du påtegner koncernregnskabet. Notatet skal indeholde en vurdering af Lars Jensens forslag om ikke at konsolidere selskabet i 2012 eller alternativt konsolidere på baggrund af tal fra det interne ledelsesregnskab for perioden 1. oktober til 30. november Du bedes i et notat til din chef redegøre for din vurdering af ovenstående i forhold i relation til revision af 8

9 Rettevejledning, dag 1 koncernregnskabet for Notatet skal redegøre for eventuelle yderligere revisionshandlinger samt eventuel påvirkning på revisionspåtegningen og anden afrapportering. Konkrete udkast til de centrale afsnit i påtegning og anden rapportering skal indgå i notatet. Bemærkninger til censor 3.1: Notatet til chefen bør indeholde risikoovervejelser i relation til at lade enheden i Japan konsolidere urevideret. Overvejelserne indgår efter bestemmelser i ISA 600 i planlægningsfasen af revisionen. Bemærkninger til besvarelsen ISA 600 omhandler særlige overvejelser i relation til koncernrevision, herunder vurdering af tiltrækkeligheden og egnetheden af opnået revisionsbevis. Koncernrevisor har ansvaret for koncernrevisionen og den afgivning påtegning på koncernregnskabet. Væsentlighed for koncernen Baseret på hovedtal for koncernen (primært omsætning og resultat før skat) ligger det overordnede væsentlighedsniveau på 6-7 mio. kr. Risikovurdering af selskabet i Japan: Finansiel betydning baseret på tal fra november 2012 Omsætning TDKK Resultat før skat TDKK Balancesum TDKK Samlet udgør dette 0,52% af omsætningen -2,05% af resultat før skat 0,82% af balancesummen Det bør konkluderes, at selskabet ikke er finansielt betydeligt for koncernen. Øvrige risikofaktorer Det er blevet oplyst, at selskabet i Japan er nystartet og der er derfor ikke historik omkring selskabet, der forøger risikoen. Der er meget sparsom aktivitet og begrænset eksternt salg. Der er ikke selvstændige væsentlige eller komplekse regnskabsposter i selskabet. Baseret på risikovurderingen af selskabet bør det konkluderes, at selskabet i Japan ikke er en betydelig komponent og at der på den baggrund ikke er behov for at foretage revision af selskabet. Koncernrevisor kan således nøjes med at udføre analytiske handlinger på koncernniveau. Forslag til analytiske handlinger på koncernniveau: 9

10 Rettevejledning, dag 1 Formålet med analytiske handlinger er at underbygge koncernrevisors konklusion fra planlægningstidspunktet om, at der ikke er væsentlige risici eller fejl i den pågældende komponent. Normalvis vil man foretage en analyse over udviklingen i resultatposter og balanceposter fra år til år. Det er ikke muligt for enheden i Japan, da denne er nystiftet. Resultatet for perioden oktober til november er uvæsentligt for koncernen, men det er centralt at vurdere aktiviteten i december, da selskabet er i en opstartssituation og kunne have mere aktivitet i denne måned. Det er relevant at foretage følgende: - Salgs- og omkostningsbudgetter for selskabet i Japan - Omfanget af forsendelser fra Star A/S til Japan i december måned - Forespørgsel til den praksis, der ligger til grund for ledelsesrapporteringen - Forespørgsel til nye større salgsaftaler i selskabet - Forespørge ledelsen til deres vurdering af aktiviteten og resultatet heraf for december måned 2012 Lars Jensens forslag om ikke at konsolidere: 3.2: - Selskabet bør indgå i konsolideringen for 2012, da IAS 27 ikke indeholder nogen undtagelse fra konsolidering af datterselskaber. Ledelsesrapporteringen er det bedste bud på den finansielle situation i selskabet i ejerperioden. Der et grundlag at konsolidere på og Star bør derfor inkludere selskabet. - Selskabets ledelse bør forholde sig til den sidste måned i året, da selskabet er i en opstartsfase, hvorfor der kan være mere aktivitet i december end de øvrige måneder. Baseret på ledelsens argumentation, budgettet og nye salgsaftaler, kan der laves en prognose for den sidste måned til brug for konsolideringen om nødvendigt. Der er taget forbehold for værdiansættelsen af varelageret i Moon Inc., der er værdiansat USD 3 mio. for højt. Varelager skal i henhold til IAS 2 værdiansættes til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Varerne er ukurante og skal på den baggrund nedskrives. Væsentlighed for koncernregnskabet vurderes at være i omegnen af DKK 6-7 mio., hvorfor den manglende nedskrivning i udgangspunktet er væsentlig. Det er centralt, at kandidaten identificerer, at det reelle nedskrivningsbehov alene er DKK 4 mio. svarende til koncernens kostpris ved produktion. Forskellen mellem USD 3 mio. (DKK 18 mio.) og de DKK 4 mio. er den interne avance ved salget, der er elimineret ved 10

11 Rettevejledning, dag 1 konsolidering i henhold til IAS 27. Yderligere revisionshandlinger: - Den modtagne rapportering fra Moon Inc. afstemmes til konsolideringen. - Det kontrolleres, at den faktiske kostpris er DKK 4 mio. på produktionstidspunktet og at den interne avance ved salg til Moon Inc. korrekt er elimineret i koncernregnskabet. - Det forespørges til årsagen for nedskrivningen med henblik på at identificere andre varepartier med nedskrivningsbehov andre steder i koncernen. - Konklusionsnotat fra komponentrevisorerne i USA gennemgås med det formål at vurdere de yderligere foretagne handlinger i relation til varelageret. Den manglende nedskrivning på varelaget er ikke væsentlig for årsregnskabet, men heller ikke klart uvæsentlig, hvorfor den opnoteres på oversigten over ikke rettede revisionsdifferencer. Denne oversigt inkluderes som en del af revisionsprotokollen samt som bilag til ledelsens regnskabserklæring. Forslag til formulering i protokollen: Der er under den afsluttende revision konstateret, at et parti øl er beskadiget under transporten fra Danmark til USA som følge af forkert opbevaring. Koncernens varelager er som følge heraf værdiansat for højt med DKK 4 mio. før skat svarende til koncernens kostpris ved produktion. Forholdet er noteret på oversigten over ikkekorrigerede revisionsdifferencer på side xx. Bortset fra ovenstående har vores revision af varelageret ikke givet anledning til bemærkninger. Påvirkning på revisionspåtegningen: Forholdet er uvæsentligt for koncernregnskabet og påvirker ikke revisionspåtegningen. Rettebemærkninger til spørgsmål 3 Karakter: 11

12 Rettevejledning, dag 1 Spørgsmål 4 (vægt 10 %) 4.1 Din chef beder dig lave et internt notat, der kort beskriver de krævede handlinger for revisor i denne situation, samt forslag til rapportering. Bemærkninger til censor Kandidaten skal konstatere at selskabet ikke har overholdt sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden, føre bøger, fortegnelser og protokoller. Revisor skal i henhold til Selskabslovens 147 i dette tilfælde afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten på selskabets generalforsamling jf. 147 stk. 3. Bemærkninger til besvarelsen Reglerne finder anvendelse, hvis revisor har udført revision af selskabets årsrapport og ikke ved review eller assistance. Revisor kan ikke vurdere et formkravs manglende opfyldelse for uvæsentligt, hvorfor der er krav om, at dette afrapporteres i en særskilt erklæring en såkaldt formaliaerklæring til underretning af generalforsamlingen. Formaliaerklæring skal afgives efter erklæringsbekendtgørelsen og ISAE 3000 om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Både erklæringsbekendtgørelsen og ISAE 3000 giver mulighed for at afgive en erklæring med høj eller begrænset grad af sikkerhed. En formaliaerklæring skal afgives med høj grad af sikkerhed. Eksempel på formulering til formaliaerklæring med afkræftende konklusion: Til generalforsamlingen i Star A/S Vi har som led i revisionen af årsregnskabet påset. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med Forbehold Vi har konstateret, at ledelsen i Star A/S ikke har udarbejdet forretningsorden samt ikke har oprettet og ført bøger, fortegnelser og protokoller, og at reglerne om forelæggelse af underskrivelse af revisionsprotokollen ikke er overholdt. Konklusion Det er vor opfattelse, at ledelsen som følge af det i forbeholdet anførte ikke har overholdt sine pligter til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, og at reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen ikke er overholdt. By, den xx. xxx 2012 Revisionsvirksomhed 12

13 Rettevejledning, dag 1 NN Statsautoriseret revisor Alternativt kan kandidaten have taget et bortset fra forbehold for de konkrete mangler i stedet for en afkræftende konklusion. Dette er en konkret vurdering. Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen på forespørgsel (ikke offentliggjort) har oplyst, at erklæring jf. SEL 147 efter styrelsens opfattelse kan undlades, såfremt revisor har afgivet supplerende oplysning herom i sin påtegning. Eksempel på formulering til revisionsprotokollen: Vi har konstateret, at ledelsen ikke har udarbejdet en forretningsorden, samt ikke har oprettet og ført bøger, fortegnelser og protokoller, og at reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen ikke er overholdt. Hvis forholdet ikke berigtiges inden generalforsamlingen, skal vi i henhold til Selskabsloven udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen. Det er centralt, at forholdet kommunikeres til ledelsen i protokollen, da det vil give dem tid til at udbedre manglerne inden selskabets ordinære generalforsamling og dermed undgå erklæringen fra revisor. Såfremt kandidaten er opmærksom på SEL 147, er det ikke afgørende for bedømmelsen af besvarelsen, om kandidaten vælger at afgive erklæring efter 147 eller argumenterer for alene at afgive supplerende oplysning i påtegning på årsregnskabet. Rettebemærkninger til spørgsmål 4 Karakter: Spørgsmål 5 (vægt 20 %) 5.1 Den regnskabsmæssige behandling, herunder indregning, måling og præsentation i årsrapporten 2013 for koncernen samt i koncernrapporteringen fra Moon Inc. af den forventede korrektion til den skattepligtige indkomst i Moon Inc. i USA som følge af for lave afregningspriser. Du bedes udarbejde udkast til notatet, som skal indeholde en vurdering af forholdene før og efter 13

14 Rettevejledning, dag 1 overtagelsen. Bemærkninger til censor Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven. Det er ikke en erklæringssituation, men kandidaten skal være opmærksom på mulig selvrevision. Notatet skal alene omhandle de generelle regler omkring denne problemstilling og ikke stillingtagen til værdiansættelse eller kontraktlige forhold. Bemærkninger til besvarelsen Krav for perioden før overtagelsen: Forholdet er opstået inden for en periode på 12 måneder fra overtagelsen og skal derfor rettes i overtagelsesbalancen jævnfør IFRS 3R. Forholdet er reguleret i IFRS 3R, der specifikt anfører regler for refusionsaktiver, herunder krav mod sælger. Reglerne sikrer symmetri i forhold til indregning af aktiver og forpligtelser, der er forbundne modsat IFRS generelle bestemmelser, hvor eventualaktiver først indregnes når de er virtually certain og liabilities når de er propable. Skatteforpligtelsen måles i henhold til reglerne i IAS 12, hvor der ikke sker tilbagediskontering. Det bør anføres i notatet, at selskabet skal vurdere de kontraktlige bestemmelser. Indestår sælger fuldt og helt for rigtigheden af tidligere perioders selvangivelser i USA, vil det medføre, at der i overtagelsesbalancen indregnes et refusionsaktiv med samme værdi som den indregnede forpligtelse. Er det en mere svag formulering, vil det kunne medføre, at der ikke indregnes et aktiv og at forpligtelsen derfor regulerer goodwill, idet reguleringen foretages inden for perioden på 12 måneder efter overtagelsesdagen. Aktivet og forpligtelsen indregnes og præsenteres separat i balancen. Krav for perioden efter overtagelsen: Denne forpligtelse behandles i henhold til koncernens regnskabspraksis for usikre skattepositioner (uncertain tax positions), der skal følge IAS 12. Forpligtelsen indregnes, hvis det er sandsynligt. Der skal ved måling af forpligtelsen tages højde for korresponderende rettelse til selvangivelsen i Danmark, hvis denne vurderes som sandsynlig. I givet fald skal forpligtelsen alene måles som ændringen i den skattepligtige indkomst multipliceret med forskellen i selskabsskatteprocenten i henholdsvis USA og Danmark på 15% (40% - 25%). Der tillægges renter til skattemyndighederne som følge af ændringen. Såfremt forpligtelsen ikke vurderes som sandsynlig har koncernen et oplysningskrav (som eventualforpligtelse), 14

15 Rettevejledning, dag 1 da IAS 12 henviser til oplysningsforpligtelserne i IAS 37 om eventualaktiver og eventualforpligtelser. Kandidaten bør udfra opgavetekstens oplysninger nå frem til at forpligtelsen er sandsynlig. Øvrige overvejelser: Omtale i beretningen såfremt de respektive forhold har væsentlig indflydelse på den finansielle stilling, nøgletal eller effektiv skatteprocent. Rettebemærkninger til spørgsmål 5 Karakter: Kommentarer/sammenfatning vedr. Dag 1 Samlet karakter for Dag 1: 15

16 Rettevejledning, dag 2 Dag 2 Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1 15 % Spørgsmål 2 25 % Spørgsmål 3 25 % Spørgsmål 4 20 % Spørgsmål 5 15 % 100 % Spørgsmål 1 (vægt 15 %) 1.1 Du bedes udarbejde et udkast til et notat til Lars Jensen, hvor du redegør for og begrunder den efter din mening korrekte regnskabsmæssige behandling af afgørelsen, herunder indregning, måling og præsentation i koncernårsrapporten for Bemærkninger til censor 1.1 Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven om assistance. Det er ingen erklæringssituation, men der er risiko for selvrevision, som bør overvejes. Bemærkninger til besvarelsen På baggrund af oplysningerne i opgaveteksten må det konkluderes at opgaven kan accepteres. Oplysning om erstatningen modtages primo 2013, hvor kandidaten er i færd med at afslutte revisionen for Det skal i første omgang vurderes om der er tale om en regulerende eller en ikke-regulerende begivenhed i henhold til IAS10. Udfra oplysningerne i opgaveteksten, er der tale om en regulerende begivenhed efter IAS 10, der medfører indregning i resultatopgørelse og balance. Erstatningen på DKK 50 mio. indtægtsføres som andre driftsindtægter. Godtgjorte advokat-omkostninger på DKK 4 mio. indtægtsføres under andre eksterne omkostninger. Modposten er andre tilgodehavender. Endvidere skal der indregnes udskudt skat. Kandidaten bør tillige have fokus på at værdiansættelsen af tilgodehavendet er væsentlig. Endvidere skal der oplyses i noterne omkring tilgodehavendet og afhængig af vurdering af væsentlighed skal der ske beskrivelse af forholdet i 16

17 Rettevejledning, dag 2 ledelsesberetningen. Rettebemærkninger til spørgsmål 1 Karakter: Spørgsmål 2 (vægt 25%) 2.1 Du bedes udarbejde et notat til Lars Jensen som svar på hans overvejelser omkring mulighed for skift af funktionel valuta til DKK. Du bedes endvidere beskrive de regnskabsmæssige konsekvenser, såfremt skift i funktionel valuta foretages 2.2 Du bedes udarbejde notat til Lars Jensen med forslag til tiltag, der kan reducere den regnskabsmæssige eksponering for udsving i valutakurserne. Bemærkninger til censor 2.1 Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven om assistance. Det er ikke en erklæringssituation, men kandidaten skal være opmærksom på mulig selvrevision. Bemærkninger til besvarelsen På baggrund af oplysningerne i opgaveteksten må det konkluderes at opgaven kan accepteres. IAS 21 Valutaomregning anvendes til vurdering. Det er centralt for besvarelsen, at kandidaten skelner mellem præsentationsvalutaen og funktionel valuta. I opgaven er det den funktionelle valuta der, af Lars Jensen, vurderes forkert. Datterselskabernes funktionelle valuta er uafhængig af moderselskabets. Forhold der skal betragtes/vurderes efter IAS 21: Den valuta, som primært påvirker enhedens salgspriser. Det lands valuta, hvis konkurrencestyrke og lovgivning påvirker virksomhedens salgspriser mest. Den valuta, der har den væsentligste indvirkning på løn, materiale og andre omkostninger, som er forbundet med levering af varer og tjenesteydelser. På baggrund af oplysningerne givet i opgaveteksten må 17

18 Rettevejledning, dag 2 det vurderes at ingen af enhederne burde have DKK som funktionel valuta. Ingen af datterselskabernes salgspriser er direkte påvirket af DKK. Til trods for at indkøbene af øl fra Star A/S foretages i DKK, må det vurderes at de primære påvirkninger af salgspriser og omkostninger er de lokale valutaer. I det japanske selskab er salgsprisen, generelle lovgivning heller ikke påvirket af DKK, men omkostningsniveauet vil derimod i høj grad kunne været påvirket af DKK.. Moderselskabets finansiering af datterselskabet, nystartet virksomhed samt eventuel ledelsespåvirkning fra DK er dog alle forhold, der kan tyde på at funktionel valuta er DKK. Det er kandidatens forudsætninger for den endelige anbefaling/vurdering der skal bedømmes. Regnskabsmæssige konsekvenser ved skift Alle transaktioner i datterselskabet omregnes til i DKK Udsving i valuta bliver registreret løbende i datterselskabet Ingen valutaomregning i koncernregnskabet, såfremt præsentationsvaluta svarer til moderselskabets funktionelle valuta. Skift i funktionel valuta kan alene begrundes i ændrede forhold i virksomheden, ændring skal som følge heraf alene indregnes fremadrettet. Ændring i funktionel valuta skal noteoplyses i årsregnskabet. 2.2 Det fremgår klart, at Lars Jensen ikke er interesseret i en gennemgang af finansielle instrumenter. Kursreguleringerne stammer fra mellemregningerne og den klart primære handel mellem selskaberne er køb af øl fra Star A/S. Det er kandidatens opgave at vurdere alternativer til sikring udover af finansielle instrumenter og skift af funktionel valuta. Den mest oplagte mulighed for at undgå kursreguleringen er at datterselskaberne betaler for varekøbet med det samme, hvormed mellemregningerne undgås. Dette må dog antages ikke at være en mulighed, da det i så fald ville have været sat i værk af Lars Jensen. En anden mulighed er, at benytte sig af muligheden til at anvende konsignationslagre. Anvendelse af konsignationslagre indebærer at Star 18

19 Rettevejledning, dag 2 A/S fortsat er den legale ejer af varelagrene, der fysisk er placeret hos de udenlandske datterselskaber. Regnskabsmæssigt medfører det, at der kun vil ske kursregulering i perioden fra salg til eksterne kunder til balancedagen, eftersom moderselskabet ejer varelageret indtil varerne videresælges koncerneksternt. For at minimere kursreguleringerne, ved anvendelse af konsignationslagre, kræver det at datterselskaberne kan indfri mellemregningen med moderselskabet umiddelbart efter salg til koncernekstern part. Såfremt datterselskaberne ikke har likviditet til at indfri gælden, kan kursreguleringen undgås ved at give datterselskaberne lån på egenkapitallignende forhold, der anvendes til at indfri gælden. Idet lånet gives på egenkapitallignende forhold, skal kursreguleringen heraf ske via egenkapitalen. Ved bedømmelsen af besvarelsen af spørgsmål 2 kan besvarelsen af delspørgsmål 2.1 tillægges størst vægt. Rettebemærkninger til spørgsmål 2 Karakter: Spørgsmål 3 (vægt 25%) 3.1 Du bedes udarbejde et notat til Claus Dinesen, der beskriver de relevante regnskabsmæssige, skattemæssige og selskabsretlige forhold herunder krav til dokumenter, der skal indsendes til myndighederne. Du bedes skitsere de regnskabsmæssige konsekvenser på egenkapitalen. 3.2 Til din chef bedes du udarbejde et internt notat, der beskriver jeres arbejde som revisor vedrørende den påtænkte transaktion samt udkast til de dokumenter, der kan/skal udarbejdes af revisor. Bemærkninger til censor 3.1 Selskabsloven 179. Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted: Bemærkninger til besvarelsen 1) som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, jf. 180, 19

20 Rettevejledning, dag 2 2) som ekstraordinært udbytte, jf. 182 og 183, 3) som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, jf , eller 4) som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning, jf. kapitel 14. Der er tale om ekstraordinært udbytte, idet selskabet har kalenderår som regnskabsår og beslutningen tages i august. Ved udlodning af andre værdier end likvider, skal aktivet værdiansættes til markedsværdi. Ejendommen, der ønskes udloddet, har en markedsværdi på DKK 5 mio., hvilket er vurderet af to uafhængige ejendomsmæglere. Jf mellembalancen pr. 10. august 2012 er der fri egenkapital for i alt DKK 3 mio. og dermed ikke umiddelbart tilstrækkelige frie reserver til udlodningen Det fremgår dog af bemærkningerne til Selskabslovens 183 (om ekstraordinære udbytter): Ved en udbyttebetaling i andre værdier end kontanter skal det pågældende aktivs markedsværdi også ved ekstraordinært udbytte kunne rummes indenfor selskabets frie reserver. Alle gevinster og tab, som opstår som følge af udlodningen, skal således indarbejdes i mellembalancen, hvis der udarbejdes en sådan, og indgå i vurderingen af, om der er tilstrækkeligt med frie midler til at gennemføre den påtænkte udbyttebetaling. Tallene kan ikke præsenteres i et tillæg til balancen, men skal indgå direkte i balancen og skal være omfattet af revisors eventuelle gennemgang af denne. Ved en udlodning i andre værdier end kontanter skal der således tages højde for en eventuel gevinst, der vil blive realiseret som led i udlodningen som følge af, at aktivets dagsværdi overstiger den bogførte værdi, når selskabets frie reserver skal opgøres. Hermed skal mellembalancen præsenteres inkl. den gevinst selskabet opnår ved udlodning af ejendommen til DKK 5 mio. Frie reserver i mellembalance Gevinst ved "salg" af ejendom - Kostpris "Salgspris" Skattebetaling* Frie reserver inkl. gevinst *Inkl. fradrag for ejertidsnedslag jf. ejendomsavancebeskatningsloven. 20

Revisoreksamen Opgave 1. dag. Mandag den 13. august (8 timer)

Revisoreksamen Opgave 1. dag. Mandag den 13. august (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 1. dag Mandag den 13. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2014 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2016 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere