Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger til rettevejledningen"

Transkript

1 Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning til, hvilke emner der burde/kunne være omtalt i besvarelsen. Rettevejledningen angiver i skemaform en række forhold, som censorerne kan benytte som en form for tjekliste til gennemgang af den enkelte besvarelse. Til hvert spørgsmål er der angivet en række punkter, som besvarelsen bør/kan omfatte. Kandidatens konkrete besvarelse og de forudsætninger, som kandidaten redegør for i sin besvarelse, har også betydning, og det er derfor ikke muligt eller hensigtsmæssigt at anvende denne rettevejledning som et rent matematisk hjælpemiddel til at afgøre, om en kandidat er bestået eller ej. Klarheden og formuleringerne har også betydning for nytteværdien, og skal derfor også indgå i bedømmelsen. De enkelte punkter i denne rettevejledning har ikke samme vægt i vurderingen af en besvarelse, og det er således censorernes samlede vurdering af de enkelte delspørgsmål, der er afgørende for, om en kandidat anses for bestået eller ikke-bestået. Omtaler kandidaten et forhold angivet i rettevejledningen enten overfladisk eller direkte fejlbehæftet, kan dette ikke tillægges vægt. F.eks. er det ikke tilstrækkeligt, at en kandidat i sin besvarelse anfører den konkrete henvisning til en lovbestemmelse eller standard, hvis ikke kandidaten redegør for, hvorfor denne henvisning er relevant, og hvad bestemmelsen indeholder. Omvendt kan der være tilfælde, hvor en kandidat vælger at strukturere besvarelsen anderledes end forudsat i denne rettevejledning, men hvor besvarelsen alligevel vurderes at være bestået. Især kan det forekomme, at en kandidat vælger at strukturere sin besvarelse af et spørgsmål, der er opdelt i et eller flere underspørgsmål, anderledes end det er forudsat i denne rettevejledning. Såfremt kandidatens opdeling i øvrigt virker naturlig, og besvarelsen har samme værdi for modtageren, skal dette ikke ændre den samlede vurdering af besvarelsen. Den samlede vurdering af, om en kandidat er bestået, vil ikke kun være et spørgsmål om, hvorvidt kandidaten korrekt redegør for de punkter, som er anført i denne rettevejledning, men også i hvilket omfang kandidaten begrunder sin besvarelse. Afgørende er, om besvarelsen er forståelig, samt om besvarelsen samlet set må anses for at have værdi for modtageren. Karakter gives efter 12-skalaen på de enkelte spørgsmål og for de enkelte dage, men sammenfattes til bestået eller ikke-bestået for begge dage under ét. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. 1

2 Rettevejledning, dag 1 Dag 1 Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1 25 % Spørgsmål 2 25 % Spørgsmål 3 20 % Spørgsmål 4 10 % Spørgsmål 5 20 % 100 % Spørgsmål 1 (vægt 25 %) 1.1 Du bedes udarbejde et udkast til et notat til Lars Jensen, som beskriver og begrunder de væsentligste aktiviteter i forbindelse med Star A/S udarbejdelse af finansiel rapportering (kvartals- og årsrapport) efter opkøbet. Notatet skal indeholde beskrivelse af aktiviteter, som skal gennemføres eller afklares i perioden frem til offentliggørelse af årsrapporten for 2012 i starten af februar 2013, herunder koordinering med datterselskaberne, revisorerne i datterselskaberne samt den øvrige ledelse. Notatet skal specifikt omtale forslag til de opgaver, der skal gennemføres og afklares, samt forslag til den tidsmæssige placering heraf. 1.2 Du bedes i et notat til din chef redegøre for og begrunde de væsentlige revisionsmæssige overvejelser i relation til virksomhedsovertagelsen samt væsentlige forhold i relation til revision af koncernregnskabet for 2012, der aflægges i begyndelsen af Bemærkninger til censor 1.1 Indledende opgaveaccept af sparring omkring årsafslutningen. Det er ingen erklæringssituation, og der er ikke risiko for selvrevision. Kandidaten skal vurdere, at det er en opgave, der ligger inden for revisors normale arbejdsområde. Bemærkninger til besvarelsen Opgaven modtages umiddelbart efter virksomhedsovertagelsen, men det skal identificeres, at Star får travlt med praktiske opgaver frem mod aflæggelsen af årsrapporten for 2012 i starten af Det er derfor centralt for en god årsafslutning, at arbejdet i gangsættes med det samme og så mange opgaver som muligt flyttes frem før 31/ Der er tale om en virksomhedsovertagelse efter IFRS 3R. Der skal udarbejdes en overtagelsesbalance og købesumsallokering efter reglerne i denne standard, hvilket indebærer identifikation af overtagne aktiver og forpligtelser samt værdiansættelse heraf til dagsværdi. Dette arbejde foretages umiddelbart efter overtagelsen og vil praktisk tage udgangspunkt i due diligence rapporter eller andet materiale udarbejdet frem til overtagelsen. Der udarbejdes en specifik arbejdsplan for opgaver, der kan løses inden årsafslutning og opgaver efter. 2

3 Rettevejledning, dag 1 Særligt for arbejde, der udføres efter den 31/ , bør der være specifikke datoer på hvornår opgaverne udføres med henblik på at sikre korrekt og rettidig rapportering til bestyrelsen og fondsbørsen i Danmark. Opgaver der skal løses og som kan laves inden den 31/ : - Udarbejdelse af koncernregnskabsmanual på engelsk med alle relevante forhold, der kan være gældende for koncernens selskaber. - Udarbejdelse af rapporteringstemplate på engelsk efter IFRS til datterselskaberne. - Opstilling af konsolidering eventuelt i excel eller i et tilkøbt konsolideringssystem, herunder identifikation af elimineringsposter og inkludering af købesumsallokering, der håndteres fra Danmark. Købesumsallokeringen kan med fordel håndteres i en separat bogføringskreds i Danmark eller flyttes ned i koncernen (push down). - Udarbejdelse af modelkoncernregnskab med både tal for koncernen og for moderselskabet. Tilpasning af beskrivelsen af regnskabspraksis og noter hvor nødvendigt, herunder note omkring virksomhedsovertagelse med offentliggørelse af (foreløbig) købesumsallokering samt købspris. - Tilpasning af ledelsesrapportering i Danmark med koncerntal og nye risikoelementer som følge af koncerndannelsen. - Udarbejde model for opstilling af pengestrømsopgørelse, der bliver væsentligt mere kompliceret med flere koncernselskaber og selskaber med anden funktionel valuta - Møde med ledelsen i datterselskaberne med henblik på at kommunikere deadlines, regnskabspraksis samt at vurdere kompetencer og ressourcer. Kontakt til ledelsen i datterselskaberne: - Besøg til USA og Spanien med henblik på at afstemme forventninger og opnå forståelse af kvalifikationer og ressourcer i forhold til ekstra tidspres og yderligere arbejdsopgaver, da bogføringen lukkes væsentligt hurtigere end tidligere for disse selskaber. - Gennemgang af rapporteringstemplate og koncernregnskabsmanual for at sikre forståelse heraf. - Gennemgang af dokumentationskrav i forhold til IFRS. - Identifikation af poster, der behandles forskelligt i forhold til lokale regnskabsregler med henblik på at lave en korrekt åbning lokalt. Kontakt til dig som koncernrevisor: 3

4 Rettevejledning, dag 1 - Gennemgang af tidsplan og forventninger. - Udarbejdelse af aftalebrev og fastlæggelse af honorar for arbejdet. - Gennemgang af koncernregnskabsmanual inden den sendes ud til datterselskaberne. - Gennemgang af rapporteringstemplate inden den fremsendes til datterselskaberne. - Gennemgang af konsolideringsmetodik, herunder indarbejdelse af købesumsallokering og elimineringer. - Gennemgang model for pengestrømsopgørelse for koncernen. - Fælles kontakt til lokale revisorer sammen med lokal ledelse med henblik på planlægning af opgaven i detaljer og vurdering af ressourcer og kompetencer. Opgaver der skal løses efter den 31/ : - Gennemgang af datterselskabsrapportering samt påtegninger og konklusionsnotater modtaget fra lokal revision. - Færdiggørelse af konsolidering. - Færdiggørelse af koncernårsrapporten med moderselskabsregnskab og koncernregnskab (ikke krav om sammenligningstal for koncernen) - Færdiggørelse af ledelsesrapportering. - Færdigskrive ledelsesberetning og regnskabsberetning baseret på udviklingen i året. - Tilpasning af købesumallokering, hvis nødvendigt. 1.2 Med erhvervelsen af Moon-selskaberne skifter revisionsopgaven væsentligt karakter, hvilket skal adresseret i planlægningen af revisionen, der må antages at være afsluttet på overtagelsestidspunktet. Følgende centrale forhold bør berøres som en del af notatet til chefen. - Opdatering af indledende risikovurdering - Udarbejdelse af nyt aftalebrev og forhandling af honorar for opgaven. - Fastlæggelse af væsentlighed for moderselskabet og for koncernens selskaber. - Scoping af koncernrevisionen med fastlæggelse af enheder, der skal revideres lokalt før man som koncernrevisor kan påtegne koncernregnskabet - Besøg til væsentlige enheder med henblik på at opnå forståelse for lokal ledelses kvalifikationer og ressourcer. - Fastlæggelse af deadlines i samarbejde med koncernledelsen. - Udarbejdelse af koncernrevisionsinstrukser med udkast til konklusionsnotat, 4

5 Rettevejledning, dag 1 revisionspåtegning samt kommunikation af væsentlige risici. - Besøg til lokal revisor med henblik på at vurdere kompetencer, uafhængighed og ressourcer samt gennemgang af koncernrevisionsinstrukser og detaljeret tidsplan. - Vurdering af formen for deltagelse i årsafslutningsrevisionen eventuelt med gennemgang af arbejdspapirer eller blot konklusionsnotat. - Revision af (foreløbig) købesumsallokering. - Plan for gennemgang af eventuelt ikke reviderede enheder i koncernen. - Opdatering af materialeplan og fremsendelse til Star A/S. Rettebemærkninger til spørgsmål 1 Karakter: Spørgsmål 2 (vægt 25%) 2.1 Du bedes i et notat til Lars Jensen beskrive de regnskabsmæssige konsekvenser af de beskrevne eksempler for konsolideringen i Star A/S koncernregnskab, herunder konsolidering af udenlandske datterselskaber, og dermed for hvorledes de beskrevne transaktioner vil indgå i dels de berørte selskaber og dels koncernregnskabet. Notatet skal konkret kommentere Lars Jensens eksempler, herunder påvirkningen på resultatopgørelse, anden totalindkomst, balance og egenkapital som følge af koncernintern overdragelse af lager og anlægsaktiv som anført i de to eksempler. Bemærkninger til censor Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven. Det er ikke en erklæringssituation, men kandidaten skal være opmærksom på mulig selvrevision. Det bør her konkluderes, at det er generel rådgivning, hvorfor der ikke er risiko for selvrevision herfor. Bemærkninger til besvarelsen Notatet til Lars Jensen bør indeholde følgende: - En generel beskrivelse af reglerne for kursomregning og elimineringer i henhold til IFRS. IAS 21 beskriver bestemmelserne omkring kursomregning af monetære og ikke-monetære poster i selvstændige enheder samt behandling af kursomregning ved konsolidering. IAS 27 beskriver reglerne omkring eliminering af interne avancer ved konsolidering. 5

6 Rettevejledning, dag 1 - Hovedreglerne omkring kursomregning er, at monetære poster i fremmed valuta i forhold til den funktionelle valuta kursreguleres via resultatopgørelsen. Ikke-monetære poster kursreguleres ikke. Ved konsolidering af enheder med funktionel valuta, der er forskellig fra koncernens præsentationsvaluta foretages der kursomregning af primoegenkapitalen (samtlige nettoaktiver) via anden totalindkomst. - Konkret til denne opgave er lager og materielle anlægsaktiver ikke-monetære poster, der ikke kursreguleres men kursomregnes ved konsolidering med alle øvrige poster. Almindelige driftsmæssige mellemværender mellem koncernselskaber i fremmed valuta er monetære poster, der kursreguleres via resultatopgørelsen og som kursomregnes ved konsolidering via anden totalindkomst. - Ved udarbejdelse af koncernregnskab skal koncerninterne avancer elimineres, herunder intern avance ved salg af lager samt intern avance ved salg af anlægsaktiv. Salg af lager med intern avance. Den regnskabsmæssige behandling i moderselskabsregnskabet (sælgende selskab): - Varerne er solgt og avancen på DKK 450 indtægtsføres. - Moderselskabet aflægger efter IFRS og datterselskaber indregnes derfor til kostpris. Der reguleres derfor ikke for den interne avance. - Selskabet har et tilgodehavende svarende til DKK 550 Den regnskabsmæssige behandling i datterselskabet (det købende selskab): - Varerne bogføres på lageret til kostpris (DKK 550) svarende til USD Der bogføres en gæld på DKK 550 (svarende til USD 100) - Ved periodeafslutning kursreguleres mellemregningen, hvilket medfører en gevinst på USD 8,33 (gæld på DKK 550, der nu omregnes med kurs 6,00). Gevinsten indregnes i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige behandling i koncernen: - Lageret på USD 100 konsolideres til DKK Mellemregningen på USD 91,67 konsolideres (omregnes til DKK 550) - Gevinsten på USD 8,33 konsolideres som en gevinst svarende til ~ DKK 50. 6

7 Rettevejledning, dag 1 - Intern avance på lager elimineres (DKK 450) - Koncernmellemværender på DKK 550 elimineres. - Lageret i koncernen er således steget med DKK 50 (DKK 600 DKK 450 DKK 100) og koncernen har fået en gevinst som følge af kursreguleringen af en monetær forpligtelse (mellemregningen mellem koncernselskaberne) - Samlet set stiger aktiverne med DKK 50, resultatopgørelsen påvirkes med DKK 50 og anden totalindkomst påvirkes alene med en eventuel omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitskurs til ultimokurs (ingen effekt vist i dette eksempel). - Dertil afsættes der udskudt skat af den interne avance. Den udskudte skat følger af IAS 12 ud fra en betragtning om, at der er en skattemæssig værdi, der er højere end den regnskabsmæssige værdi. Det er skattesatsen i det købende selskab, der anvendes ved måling af udskudt skat. - Lageret præsenteres i koncernregnskabet som enten råvarelager, halvfabrikata eller færdigvarer ud fra status i koncernen. Salg af anlægsaktiver med intern avance. Den regnskabsmæssige behandling i moderselskabsregnskabet (sælgende selskab): - Maskinen er solgt og avancen på DKK indtægtsføres i resultatopgørelsen. - Moderselskabet aflægger efter IFRS og datterselskaber indregnes derfor til kostpris. Der reguleres derfor ikke for denne interne avance. - Selskabet har et tilgodehavende svarende til DKK Den regnskabsmæssige behandling i datterselskabet (det købende selskab): - Anlægsaktiverne føres som tilgang i anlægskartoteket med i alt USD 218,18 (1200 / 5,5). - Der bogføres en gæld på DKK 1200 (svarende til USD 218,18). - Der indregnes afskrivninger på USD 10,9 i resultatopgørelsen (USD 218,18 / 40 * 2) - Ved periodeafslutning kursreguleres mellemregningen, hvilket medfører en gevinst på USD 18,18 (gæld på DKK 1200, der nu omregnes med kurs 6,00). Gevinsten indregnes i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige behandling i koncernen: - Maskinens kostpris på USD 218,18 konsolideres til DKK 1.309,08. 7

8 Rettevejledning, dag 1 - Årets afskrivninger USD 10,9 konsolideres til DKK 65,5. - Mellemregningen på USD 200 konsolideres (omregnes til DKK 1.200). - Gevinsten på USD 18,18 konsolideres som en gevinst svarende til ~ DKK 109,08. - Intern avance ved salget elimineres (DKK 1.100) - Afskrivninger på avancen elimineres (1100/1200 * DKK 65,5) - Koncernmellemværender på DKK elimineres. - Anlægsaktiverne i koncernen er således steget med DKK 109,08 og koncernen har fået en gevinst som følge af kursreguleringen af en monetær forpligtelse (mellemregningen mellem koncernselskaberne). - Samlet set stiger aktiverne med DKK 109,08, resultatopgørelsen påvirkes med DKK 109,08 og anden totalindkomst påvirkes alene med en eventuel omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitskurs til ultimokurs (ingen effekt vist i dette eksempel). - Dertil afsættes der udskudt skat af den interne avance. Den udskudte skat følger af IAS 12 ud fra en betragtning om, at der er en skattemæssig værdi, der er højere end den regnskabsmæssige værdi. Det er skattesatsen i det købende selskab, der anvendes. Da den samlede posteringsrække hurtigt kan blive lang og kompliceret, er det centralt, at man ved konsolidering og eliminering er konsekvent og systematisk, hvilket kan anbefales i notatet. Rettebemærkninger til spørgsmål 2 Karakter: Spørgsmål 3 (vægt 20%) 3.1 Din chef har bedt dig i et internt notat redegøre for de revisionsmæssige handlinger, du mener, er nødvendige i relation til revision af aktiviteten i selskabet i Japan, forinden du påtegner koncernregnskabet. Notatet skal indeholde en vurdering af Lars Jensens forslag om ikke at konsolidere selskabet i 2012 eller alternativt konsolidere på baggrund af tal fra det interne ledelsesregnskab for perioden 1. oktober til 30. november Du bedes i et notat til din chef redegøre for din vurdering af ovenstående i forhold i relation til revision af 8

9 Rettevejledning, dag 1 koncernregnskabet for Notatet skal redegøre for eventuelle yderligere revisionshandlinger samt eventuel påvirkning på revisionspåtegningen og anden afrapportering. Konkrete udkast til de centrale afsnit i påtegning og anden rapportering skal indgå i notatet. Bemærkninger til censor 3.1: Notatet til chefen bør indeholde risikoovervejelser i relation til at lade enheden i Japan konsolidere urevideret. Overvejelserne indgår efter bestemmelser i ISA 600 i planlægningsfasen af revisionen. Bemærkninger til besvarelsen ISA 600 omhandler særlige overvejelser i relation til koncernrevision, herunder vurdering af tiltrækkeligheden og egnetheden af opnået revisionsbevis. Koncernrevisor har ansvaret for koncernrevisionen og den afgivning påtegning på koncernregnskabet. Væsentlighed for koncernen Baseret på hovedtal for koncernen (primært omsætning og resultat før skat) ligger det overordnede væsentlighedsniveau på 6-7 mio. kr. Risikovurdering af selskabet i Japan: Finansiel betydning baseret på tal fra november 2012 Omsætning TDKK Resultat før skat TDKK Balancesum TDKK Samlet udgør dette 0,52% af omsætningen -2,05% af resultat før skat 0,82% af balancesummen Det bør konkluderes, at selskabet ikke er finansielt betydeligt for koncernen. Øvrige risikofaktorer Det er blevet oplyst, at selskabet i Japan er nystartet og der er derfor ikke historik omkring selskabet, der forøger risikoen. Der er meget sparsom aktivitet og begrænset eksternt salg. Der er ikke selvstændige væsentlige eller komplekse regnskabsposter i selskabet. Baseret på risikovurderingen af selskabet bør det konkluderes, at selskabet i Japan ikke er en betydelig komponent og at der på den baggrund ikke er behov for at foretage revision af selskabet. Koncernrevisor kan således nøjes med at udføre analytiske handlinger på koncernniveau. Forslag til analytiske handlinger på koncernniveau: 9

10 Rettevejledning, dag 1 Formålet med analytiske handlinger er at underbygge koncernrevisors konklusion fra planlægningstidspunktet om, at der ikke er væsentlige risici eller fejl i den pågældende komponent. Normalvis vil man foretage en analyse over udviklingen i resultatposter og balanceposter fra år til år. Det er ikke muligt for enheden i Japan, da denne er nystiftet. Resultatet for perioden oktober til november er uvæsentligt for koncernen, men det er centralt at vurdere aktiviteten i december, da selskabet er i en opstartssituation og kunne have mere aktivitet i denne måned. Det er relevant at foretage følgende: - Salgs- og omkostningsbudgetter for selskabet i Japan - Omfanget af forsendelser fra Star A/S til Japan i december måned - Forespørgsel til den praksis, der ligger til grund for ledelsesrapporteringen - Forespørgsel til nye større salgsaftaler i selskabet - Forespørge ledelsen til deres vurdering af aktiviteten og resultatet heraf for december måned 2012 Lars Jensens forslag om ikke at konsolidere: 3.2: - Selskabet bør indgå i konsolideringen for 2012, da IAS 27 ikke indeholder nogen undtagelse fra konsolidering af datterselskaber. Ledelsesrapporteringen er det bedste bud på den finansielle situation i selskabet i ejerperioden. Der et grundlag at konsolidere på og Star bør derfor inkludere selskabet. - Selskabets ledelse bør forholde sig til den sidste måned i året, da selskabet er i en opstartsfase, hvorfor der kan være mere aktivitet i december end de øvrige måneder. Baseret på ledelsens argumentation, budgettet og nye salgsaftaler, kan der laves en prognose for den sidste måned til brug for konsolideringen om nødvendigt. Der er taget forbehold for værdiansættelsen af varelageret i Moon Inc., der er værdiansat USD 3 mio. for højt. Varelager skal i henhold til IAS 2 værdiansættes til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Varerne er ukurante og skal på den baggrund nedskrives. Væsentlighed for koncernregnskabet vurderes at være i omegnen af DKK 6-7 mio., hvorfor den manglende nedskrivning i udgangspunktet er væsentlig. Det er centralt, at kandidaten identificerer, at det reelle nedskrivningsbehov alene er DKK 4 mio. svarende til koncernens kostpris ved produktion. Forskellen mellem USD 3 mio. (DKK 18 mio.) og de DKK 4 mio. er den interne avance ved salget, der er elimineret ved 10

11 Rettevejledning, dag 1 konsolidering i henhold til IAS 27. Yderligere revisionshandlinger: - Den modtagne rapportering fra Moon Inc. afstemmes til konsolideringen. - Det kontrolleres, at den faktiske kostpris er DKK 4 mio. på produktionstidspunktet og at den interne avance ved salg til Moon Inc. korrekt er elimineret i koncernregnskabet. - Det forespørges til årsagen for nedskrivningen med henblik på at identificere andre varepartier med nedskrivningsbehov andre steder i koncernen. - Konklusionsnotat fra komponentrevisorerne i USA gennemgås med det formål at vurdere de yderligere foretagne handlinger i relation til varelageret. Den manglende nedskrivning på varelaget er ikke væsentlig for årsregnskabet, men heller ikke klart uvæsentlig, hvorfor den opnoteres på oversigten over ikke rettede revisionsdifferencer. Denne oversigt inkluderes som en del af revisionsprotokollen samt som bilag til ledelsens regnskabserklæring. Forslag til formulering i protokollen: Der er under den afsluttende revision konstateret, at et parti øl er beskadiget under transporten fra Danmark til USA som følge af forkert opbevaring. Koncernens varelager er som følge heraf værdiansat for højt med DKK 4 mio. før skat svarende til koncernens kostpris ved produktion. Forholdet er noteret på oversigten over ikkekorrigerede revisionsdifferencer på side xx. Bortset fra ovenstående har vores revision af varelageret ikke givet anledning til bemærkninger. Påvirkning på revisionspåtegningen: Forholdet er uvæsentligt for koncernregnskabet og påvirker ikke revisionspåtegningen. Rettebemærkninger til spørgsmål 3 Karakter: 11

12 Rettevejledning, dag 1 Spørgsmål 4 (vægt 10 %) 4.1 Din chef beder dig lave et internt notat, der kort beskriver de krævede handlinger for revisor i denne situation, samt forslag til rapportering. Bemærkninger til censor Kandidaten skal konstatere at selskabet ikke har overholdt sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden, føre bøger, fortegnelser og protokoller. Revisor skal i henhold til Selskabslovens 147 i dette tilfælde afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten på selskabets generalforsamling jf. 147 stk. 3. Bemærkninger til besvarelsen Reglerne finder anvendelse, hvis revisor har udført revision af selskabets årsrapport og ikke ved review eller assistance. Revisor kan ikke vurdere et formkravs manglende opfyldelse for uvæsentligt, hvorfor der er krav om, at dette afrapporteres i en særskilt erklæring en såkaldt formaliaerklæring til underretning af generalforsamlingen. Formaliaerklæring skal afgives efter erklæringsbekendtgørelsen og ISAE 3000 om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Både erklæringsbekendtgørelsen og ISAE 3000 giver mulighed for at afgive en erklæring med høj eller begrænset grad af sikkerhed. En formaliaerklæring skal afgives med høj grad af sikkerhed. Eksempel på formulering til formaliaerklæring med afkræftende konklusion: Til generalforsamlingen i Star A/S Vi har som led i revisionen af årsregnskabet påset. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med Forbehold Vi har konstateret, at ledelsen i Star A/S ikke har udarbejdet forretningsorden samt ikke har oprettet og ført bøger, fortegnelser og protokoller, og at reglerne om forelæggelse af underskrivelse af revisionsprotokollen ikke er overholdt. Konklusion Det er vor opfattelse, at ledelsen som følge af det i forbeholdet anførte ikke har overholdt sine pligter til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, og at reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen ikke er overholdt. By, den xx. xxx 2012 Revisionsvirksomhed 12

13 Rettevejledning, dag 1 NN Statsautoriseret revisor Alternativt kan kandidaten have taget et bortset fra forbehold for de konkrete mangler i stedet for en afkræftende konklusion. Dette er en konkret vurdering. Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen på forespørgsel (ikke offentliggjort) har oplyst, at erklæring jf. SEL 147 efter styrelsens opfattelse kan undlades, såfremt revisor har afgivet supplerende oplysning herom i sin påtegning. Eksempel på formulering til revisionsprotokollen: Vi har konstateret, at ledelsen ikke har udarbejdet en forretningsorden, samt ikke har oprettet og ført bøger, fortegnelser og protokoller, og at reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen ikke er overholdt. Hvis forholdet ikke berigtiges inden generalforsamlingen, skal vi i henhold til Selskabsloven udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen. Det er centralt, at forholdet kommunikeres til ledelsen i protokollen, da det vil give dem tid til at udbedre manglerne inden selskabets ordinære generalforsamling og dermed undgå erklæringen fra revisor. Såfremt kandidaten er opmærksom på SEL 147, er det ikke afgørende for bedømmelsen af besvarelsen, om kandidaten vælger at afgive erklæring efter 147 eller argumenterer for alene at afgive supplerende oplysning i påtegning på årsregnskabet. Rettebemærkninger til spørgsmål 4 Karakter: Spørgsmål 5 (vægt 20 %) 5.1 Den regnskabsmæssige behandling, herunder indregning, måling og præsentation i årsrapporten 2013 for koncernen samt i koncernrapporteringen fra Moon Inc. af den forventede korrektion til den skattepligtige indkomst i Moon Inc. i USA som følge af for lave afregningspriser. Du bedes udarbejde udkast til notatet, som skal indeholde en vurdering af forholdene før og efter 13

14 Rettevejledning, dag 1 overtagelsen. Bemærkninger til censor Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven. Det er ikke en erklæringssituation, men kandidaten skal være opmærksom på mulig selvrevision. Notatet skal alene omhandle de generelle regler omkring denne problemstilling og ikke stillingtagen til værdiansættelse eller kontraktlige forhold. Bemærkninger til besvarelsen Krav for perioden før overtagelsen: Forholdet er opstået inden for en periode på 12 måneder fra overtagelsen og skal derfor rettes i overtagelsesbalancen jævnfør IFRS 3R. Forholdet er reguleret i IFRS 3R, der specifikt anfører regler for refusionsaktiver, herunder krav mod sælger. Reglerne sikrer symmetri i forhold til indregning af aktiver og forpligtelser, der er forbundne modsat IFRS generelle bestemmelser, hvor eventualaktiver først indregnes når de er virtually certain og liabilities når de er propable. Skatteforpligtelsen måles i henhold til reglerne i IAS 12, hvor der ikke sker tilbagediskontering. Det bør anføres i notatet, at selskabet skal vurdere de kontraktlige bestemmelser. Indestår sælger fuldt og helt for rigtigheden af tidligere perioders selvangivelser i USA, vil det medføre, at der i overtagelsesbalancen indregnes et refusionsaktiv med samme værdi som den indregnede forpligtelse. Er det en mere svag formulering, vil det kunne medføre, at der ikke indregnes et aktiv og at forpligtelsen derfor regulerer goodwill, idet reguleringen foretages inden for perioden på 12 måneder efter overtagelsesdagen. Aktivet og forpligtelsen indregnes og præsenteres separat i balancen. Krav for perioden efter overtagelsen: Denne forpligtelse behandles i henhold til koncernens regnskabspraksis for usikre skattepositioner (uncertain tax positions), der skal følge IAS 12. Forpligtelsen indregnes, hvis det er sandsynligt. Der skal ved måling af forpligtelsen tages højde for korresponderende rettelse til selvangivelsen i Danmark, hvis denne vurderes som sandsynlig. I givet fald skal forpligtelsen alene måles som ændringen i den skattepligtige indkomst multipliceret med forskellen i selskabsskatteprocenten i henholdsvis USA og Danmark på 15% (40% - 25%). Der tillægges renter til skattemyndighederne som følge af ændringen. Såfremt forpligtelsen ikke vurderes som sandsynlig har koncernen et oplysningskrav (som eventualforpligtelse), 14

15 Rettevejledning, dag 1 da IAS 12 henviser til oplysningsforpligtelserne i IAS 37 om eventualaktiver og eventualforpligtelser. Kandidaten bør udfra opgavetekstens oplysninger nå frem til at forpligtelsen er sandsynlig. Øvrige overvejelser: Omtale i beretningen såfremt de respektive forhold har væsentlig indflydelse på den finansielle stilling, nøgletal eller effektiv skatteprocent. Rettebemærkninger til spørgsmål 5 Karakter: Kommentarer/sammenfatning vedr. Dag 1 Samlet karakter for Dag 1: 15

16 Rettevejledning, dag 2 Dag 2 Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1 15 % Spørgsmål 2 25 % Spørgsmål 3 25 % Spørgsmål 4 20 % Spørgsmål 5 15 % 100 % Spørgsmål 1 (vægt 15 %) 1.1 Du bedes udarbejde et udkast til et notat til Lars Jensen, hvor du redegør for og begrunder den efter din mening korrekte regnskabsmæssige behandling af afgørelsen, herunder indregning, måling og præsentation i koncernårsrapporten for Bemærkninger til censor 1.1 Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven om assistance. Det er ingen erklæringssituation, men der er risiko for selvrevision, som bør overvejes. Bemærkninger til besvarelsen På baggrund af oplysningerne i opgaveteksten må det konkluderes at opgaven kan accepteres. Oplysning om erstatningen modtages primo 2013, hvor kandidaten er i færd med at afslutte revisionen for Det skal i første omgang vurderes om der er tale om en regulerende eller en ikke-regulerende begivenhed i henhold til IAS10. Udfra oplysningerne i opgaveteksten, er der tale om en regulerende begivenhed efter IAS 10, der medfører indregning i resultatopgørelse og balance. Erstatningen på DKK 50 mio. indtægtsføres som andre driftsindtægter. Godtgjorte advokat-omkostninger på DKK 4 mio. indtægtsføres under andre eksterne omkostninger. Modposten er andre tilgodehavender. Endvidere skal der indregnes udskudt skat. Kandidaten bør tillige have fokus på at værdiansættelsen af tilgodehavendet er væsentlig. Endvidere skal der oplyses i noterne omkring tilgodehavendet og afhængig af vurdering af væsentlighed skal der ske beskrivelse af forholdet i 16

17 Rettevejledning, dag 2 ledelsesberetningen. Rettebemærkninger til spørgsmål 1 Karakter: Spørgsmål 2 (vægt 25%) 2.1 Du bedes udarbejde et notat til Lars Jensen som svar på hans overvejelser omkring mulighed for skift af funktionel valuta til DKK. Du bedes endvidere beskrive de regnskabsmæssige konsekvenser, såfremt skift i funktionel valuta foretages 2.2 Du bedes udarbejde notat til Lars Jensen med forslag til tiltag, der kan reducere den regnskabsmæssige eksponering for udsving i valutakurserne. Bemærkninger til censor 2.1 Indledende opgaveaccept af rådgivningsopgaven om assistance. Det er ikke en erklæringssituation, men kandidaten skal være opmærksom på mulig selvrevision. Bemærkninger til besvarelsen På baggrund af oplysningerne i opgaveteksten må det konkluderes at opgaven kan accepteres. IAS 21 Valutaomregning anvendes til vurdering. Det er centralt for besvarelsen, at kandidaten skelner mellem præsentationsvalutaen og funktionel valuta. I opgaven er det den funktionelle valuta der, af Lars Jensen, vurderes forkert. Datterselskabernes funktionelle valuta er uafhængig af moderselskabets. Forhold der skal betragtes/vurderes efter IAS 21: Den valuta, som primært påvirker enhedens salgspriser. Det lands valuta, hvis konkurrencestyrke og lovgivning påvirker virksomhedens salgspriser mest. Den valuta, der har den væsentligste indvirkning på løn, materiale og andre omkostninger, som er forbundet med levering af varer og tjenesteydelser. På baggrund af oplysningerne givet i opgaveteksten må 17

18 Rettevejledning, dag 2 det vurderes at ingen af enhederne burde have DKK som funktionel valuta. Ingen af datterselskabernes salgspriser er direkte påvirket af DKK. Til trods for at indkøbene af øl fra Star A/S foretages i DKK, må det vurderes at de primære påvirkninger af salgspriser og omkostninger er de lokale valutaer. I det japanske selskab er salgsprisen, generelle lovgivning heller ikke påvirket af DKK, men omkostningsniveauet vil derimod i høj grad kunne været påvirket af DKK.. Moderselskabets finansiering af datterselskabet, nystartet virksomhed samt eventuel ledelsespåvirkning fra DK er dog alle forhold, der kan tyde på at funktionel valuta er DKK. Det er kandidatens forudsætninger for den endelige anbefaling/vurdering der skal bedømmes. Regnskabsmæssige konsekvenser ved skift Alle transaktioner i datterselskabet omregnes til i DKK Udsving i valuta bliver registreret løbende i datterselskabet Ingen valutaomregning i koncernregnskabet, såfremt præsentationsvaluta svarer til moderselskabets funktionelle valuta. Skift i funktionel valuta kan alene begrundes i ændrede forhold i virksomheden, ændring skal som følge heraf alene indregnes fremadrettet. Ændring i funktionel valuta skal noteoplyses i årsregnskabet. 2.2 Det fremgår klart, at Lars Jensen ikke er interesseret i en gennemgang af finansielle instrumenter. Kursreguleringerne stammer fra mellemregningerne og den klart primære handel mellem selskaberne er køb af øl fra Star A/S. Det er kandidatens opgave at vurdere alternativer til sikring udover af finansielle instrumenter og skift af funktionel valuta. Den mest oplagte mulighed for at undgå kursreguleringen er at datterselskaberne betaler for varekøbet med det samme, hvormed mellemregningerne undgås. Dette må dog antages ikke at være en mulighed, da det i så fald ville have været sat i værk af Lars Jensen. En anden mulighed er, at benytte sig af muligheden til at anvende konsignationslagre. Anvendelse af konsignationslagre indebærer at Star 18

19 Rettevejledning, dag 2 A/S fortsat er den legale ejer af varelagrene, der fysisk er placeret hos de udenlandske datterselskaber. Regnskabsmæssigt medfører det, at der kun vil ske kursregulering i perioden fra salg til eksterne kunder til balancedagen, eftersom moderselskabet ejer varelageret indtil varerne videresælges koncerneksternt. For at minimere kursreguleringerne, ved anvendelse af konsignationslagre, kræver det at datterselskaberne kan indfri mellemregningen med moderselskabet umiddelbart efter salg til koncernekstern part. Såfremt datterselskaberne ikke har likviditet til at indfri gælden, kan kursreguleringen undgås ved at give datterselskaberne lån på egenkapitallignende forhold, der anvendes til at indfri gælden. Idet lånet gives på egenkapitallignende forhold, skal kursreguleringen heraf ske via egenkapitalen. Ved bedømmelsen af besvarelsen af spørgsmål 2 kan besvarelsen af delspørgsmål 2.1 tillægges størst vægt. Rettebemærkninger til spørgsmål 2 Karakter: Spørgsmål 3 (vægt 25%) 3.1 Du bedes udarbejde et notat til Claus Dinesen, der beskriver de relevante regnskabsmæssige, skattemæssige og selskabsretlige forhold herunder krav til dokumenter, der skal indsendes til myndighederne. Du bedes skitsere de regnskabsmæssige konsekvenser på egenkapitalen. 3.2 Til din chef bedes du udarbejde et internt notat, der beskriver jeres arbejde som revisor vedrørende den påtænkte transaktion samt udkast til de dokumenter, der kan/skal udarbejdes af revisor. Bemærkninger til censor 3.1 Selskabsloven 179. Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted: Bemærkninger til besvarelsen 1) som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, jf. 180, 19

20 Rettevejledning, dag 2 2) som ekstraordinært udbytte, jf. 182 og 183, 3) som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, jf , eller 4) som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning, jf. kapitel 14. Der er tale om ekstraordinært udbytte, idet selskabet har kalenderår som regnskabsår og beslutningen tages i august. Ved udlodning af andre værdier end likvider, skal aktivet værdiansættes til markedsværdi. Ejendommen, der ønskes udloddet, har en markedsværdi på DKK 5 mio., hvilket er vurderet af to uafhængige ejendomsmæglere. Jf mellembalancen pr. 10. august 2012 er der fri egenkapital for i alt DKK 3 mio. og dermed ikke umiddelbart tilstrækkelige frie reserver til udlodningen Det fremgår dog af bemærkningerne til Selskabslovens 183 (om ekstraordinære udbytter): Ved en udbyttebetaling i andre værdier end kontanter skal det pågældende aktivs markedsværdi også ved ekstraordinært udbytte kunne rummes indenfor selskabets frie reserver. Alle gevinster og tab, som opstår som følge af udlodningen, skal således indarbejdes i mellembalancen, hvis der udarbejdes en sådan, og indgå i vurderingen af, om der er tilstrækkeligt med frie midler til at gennemføre den påtænkte udbyttebetaling. Tallene kan ikke præsenteres i et tillæg til balancen, men skal indgå direkte i balancen og skal være omfattet af revisors eventuelle gennemgang af denne. Ved en udlodning i andre værdier end kontanter skal der således tages højde for en eventuel gevinst, der vil blive realiseret som led i udlodningen som følge af, at aktivets dagsværdi overstiger den bogførte værdi, når selskabets frie reserver skal opgøres. Hermed skal mellembalancen præsenteres inkl. den gevinst selskabet opnår ved udlodning af ejendommen til DKK 5 mio. Frie reserver i mellembalance Gevinst ved "salg" af ejendom - Kostpris "Salgspris" Skattebetaling* Frie reserver inkl. gevinst *Inkl. fradrag for ejertidsnedslag jf. ejendomsavancebeskatningsloven. 20

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Rettevejledning, revisoreksamen 2008

Rettevejledning, revisoreksamen 2008 Rettevejledning, revisoreksamen 2008 Indledende bemærkninger til rettevejledningen: Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2008 og til

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere