Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn med friskoler og private grundskoler"

Transkript

1 OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse: Sankt Annæ Skole Otto Ruds Vej 7 Tel Fax Skolekode: B. Skolelederens navn og evt. tlf.: Skoleleder Birgitte Ørsted Lærereksamen fra N. Zahles Seminarium. Skoleleder Sankt Annæ Skole Viceinspektør Søren Blinkenberg Lærereksamen fra Blågård Statsseminarium.Viceinspektør C. Beskrivelse af skolen: Sankt Annæ Skole er en katolsk friskole fra 0. til 10. klasse De har tilknytning til den lokale katolske kirke. Skolen er en tospors skole. Skolens mål er at udvikle børnenes forskellige kompetencer ved at skabe glæde og tryghed gennem et konstruktivt og positivt samvær. Antal klasser: 22 Antal elever: ca. 535 Antal elever i SFO: 200 Antal ansatte 65, heraf lærere, pædagoger, administrativt personale og ledelse. D. Samarbejdsrelationer ( Andre skoler, fritidshjem, fritidsklubber, børnehaver m.m.): Samarbejde med andre katolske skoler i Københavnsområdet, og resten af landet. Har tillige et samarbejde med omkringliggende skoler på Amager. E. Særlige forhold: Skolen har en del elever med anden etnisk baggrund end dansk, primært fra Filippinerne. F. Andet:

2 2. Personale A. Hvilke personalegrupper er ansat på skolen? Lærere Pædagoger Teknisk administrativt personale Søster Miriam, nonne, som varetager kristendomsundervisningen i de mindre klasser, for de katolske elever. B. Beskrivelse af lederen (Fx funktion, uddannelse, andre kvalifikationer): Birgitte Ørsted, skoleleder Lærereksamen fra N. Zahles Seminarium. Skoleleder på Sankt Annæ Skole fra Har færdiggjort Pædagogisk Diplom i ledelse. Har taget flere kurser, bl.a. omkring coaching og senest i økonomi. Søren Blinkenberg, viceskoleinspektør Lærereksamen fra Blågårds Statsseminarium. Viceskoleinspektør på Sankt Annæ Skole siden Pædagogisk Diplom i ledelse. C. Beskrivelse af personalegruppen (Fx særlig kursusvirksomhed eller relevante erfaringer): Alle lærere er læreruddannede eller i gang med eksempelvis meritlæreruddannelse. Skolen rekrutterer personale gennem gængse medier. Skolen arbejder med sammensætning af teams, sådan at erfarne og nye lærere får glæde af hinandens kompetencer. D. Personalegruppens uddannelsesmæssige baggrund: Seminarium Universitet Uddannelse vægtes højt. E. Andre forhold der særligt kræver opmærksomhed: 3. Undervisningen A. Hvilke krav er der til planlægning og tilrettelægning af undervisningen? (Fx udviklingsplaner, årsplaner, individuelle planer, læseplaner) Årsplaner. Periodeplaner I langt overvejende grad arbejdes efter Fælles Mål. Der arbejdes på at gøre starten på lærerlivet lettere for nye lærere, ved at bruge kollegaer til sparring. B. Hvilken praksis er der på skolen med hensyn til evaluering og hvilke resultater har skolen? (Fx ved interne test og de eksterne afsluttende afgangsprøver) Folkeskolens afsluttende prøver for 9. og 10. klasse, samt projektopgave for 9. klasse og Obligatorisk Selvvalgt Opgave for 10. klasse. Skolens resultater til afsluttende prøver er på niveau eller højere end landsgennemsnittet. Test, interne, eksterne mm Elevplaner C. Hvordan er skolens skole/hjemsamarbejde tilrettelagt? Forældremøder Konsultationer Individuelle samtaler

3 D. Hvilke krav er der til det faglige indhold i undervisningen på skolen? (Fx hvilke fag undervises der i, dispensationer eller fravigelser, faglokaler, undervisningsmidler, ITudstyr) Der undervises i langt overvejende grad ud fra rammen af Fælles Mål. Skolen har ganske gode fysiske rammer. Skolen har et ressourcecenter, som arbejder med tosprogsundervisning, specialundervisning, arbejde med elevers adfærd, trivsel og kontakt (AKT) mm. E. Har skolen særlige indsatser i forhold til elevernes trivsel? Skolen lægger meget vægt på fællesskab, bl.a. via arrangementer for alle skolens elever. Skolens værdier mærkes tydeligt i relationen mellem alle på skolen, på alle niveauer på skolen, mellem voksne, mellem børn og voksne og børnene imellem. 4. Tilsynet A. Tilsynet med skolen er foretaget af (Navn og stilling): Jette Hansen Skolekonsulent i Område Amager, Københavns Kommuner Artillerivej sal Tlf.: B. Tilsynsperioden: Skoleåret 2010/2011 C. Helhedsindtryk: 1. lektion Engelsk 7.b Læreren præsenterede, fra lektiones begyndelse, eleverne for dagens program, som var meget ambitiøst og varieret. Det var meget struktireret, og byggede på rutiner indarbejdet gennem tid. Det var tydeligt at leverne var trygge ved alle typer af aktiviteter, så de mange skift betød at eleverne på en ekelt lektion nåede oplæsning, samtale, lytteøvelse, stillingtagen til kammeraters sprog, præsentation og skriftlighed. Eleverne var tydeligvis optaget af faget, og det og der var god faglig energi i klasserummet, og et godt samarbejdsklima eleverne imellem, sådan at arbejdet med feed back var meget konstruktivt, og til god nytte fagligt. Hele undervisningen foregik på engelsk. Læreren havde en god tilgang til eleverne og et sikkert sprog med en klar accent. 2. lektion. Dansk 6.b Aktiviteten i timen handlede om komposition. Lektionen startede med oplæsning, hvor udvalgte elever skulle læse "en rolle" i en historie hvor synsvinklerne skifter. Derefter arbejdede klassen med brugen af forskellige synsvinkler, og med at en af personerne i historien skulle "komme på besøg" i klassen, og de andre elever skulle stille spørgsmål til personen. Dette krævede indsigt og empati, og det var en aktivitet som klassen tydeligvis indimellem benyttede sig af, når man skulle lære en litterær person at kende. Der blev arbejdet med billeder, metaforer og sammenligninger, og fundet eksempler på dette i teksten. Der var to lærere i undervisningen, den ene som støttelærer 3. lektion. Fysik 8.b. 8. klasse var midt imellem selve projektugen og fremlæggelsen af denne, hvilket kunne have gjort udgangspunktet vanskeligt. Læreren havde fundet hvor alle elever blev engagerede og de alle fik gennemført det planlagte forsøg. Lektionen startede med teoretisk repetition om syrer og baser, og herefter forsøg. Eleverne arbejdede to og to, hvilket gjorde at eleverne alle havde tingene i hænderne, gjorde sig deres erfaringer med variationer i forhold til ventede resultater, samtale om udfald og træning i at bevæge sig og arbejde i et forsøgslokale. Læreren havde en rigtig god tilgang til eleverne, og et fagligt overskud.

4 4. lektion. Matematik 5. a. Klassen var fra staten meget optaget af, at der var en fremmed i klasselokalet, og havde svært ved at forholde sig til læreren på vanlig vis. Læreren fik dog håndteret situationen og hevet eleverne tilbage til det det handlede om, og fortsatte undervisningen. Der blev arbejdet med tallinjer, talværdier af forskellig art, og minustal. Læreren satte hverdagseksempler på matematikken, og der var en samtale om diagrammer og brugen af disse. Til slut i timen lavede eleverne en opgave som de brugte en del energi på at finde metoden til, men der endte dog med god arbejdsstemning, og arbejdslyde fra alle sider, og engagerede elever. Læreren havde et godt tag på eleverne og faglig ballast. 5. lektion Hjemkundskab 5.kl. Lektionen startede allerede i spisefrikvarteret, hvor en mindre gruppe af elever fik til opgave at købe varer ind til resten af holdet, til dagens opgave. Klasse var delt, sådan at der var mere tid til de enkelte elever. Dagens opgave var Brændende Kærlighed, og der blev arbejdet med alle elementer i retten. De håndværksmæssige færdigheder i forhold til at skære løg, skrælle kartofler, men også viden om kvaliteter med forskellige ingredienser i retten, samt brugen af komfur, æggeur, opvaskemaskine mm. Der blev også arbejdet med hygiejne i et køkken, opvask, håndvask, rengøring mm. Det var en meget engageret lærer som formåede at gøre eleverne meget engageret i faget og ivrige efter at lære, for også at bringe læren med hjem i hjemmene. Der var en god og hyggelig stemning, og ved det afsluttende måltid var der en god anerkendende omgangstone eleverne imellem. Efterfølgende dialog med skolelederen: Efter at have overværet undervisningen, havde jeg et møde med skolens leder, hvor dagens indtryk blev drøftet. Lærernes faglige niveau og engagement træder tydeligt igennem. Besøget prægedes af dialog, åbenhed og tryghed på skolen. Samlet vurdering er, at undervisningen og elevernes tilegnelse ligger på et flot niveau, der står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. D. Stillede krav til skolen: Der blev ikke stillet særlige krav til skolen E. Rådgivning og vejledning: F. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og skole (Fx aftaler om opfølgning, aftale om dato for næste tilsyn): Rapport over tilsynet fremsendes til: Sankt Annæ Skole Otto Ruds Vej 7 Att.: Skoleleder Birgitte Ørsted Formanden for forældrebestyrelsen G. Andet: Dato: Tilsynsførendes underskrift:

5 Til skolens hjemmeside Amager den 21. februar 2011 Tilsynsførende: Skolekonsulent Jette Hansen, Københavns Kommune Denne tilsynsrapport er udarbejdet på baggrund af skolebesøg onsdag den 9. februar 2011, hvor jeg overværede undervisningen i engelsk i 6. klasse, dansk i 5. klasse, fysik i 8. klasse, matematik i 5. klasse og hjemkundskab i 5. klasse. Jeg har desuden fået generel information på skolens hjemmeside, samt gennem samtale med skolens ledelse og lærere. Jeg havde lejlighed til at tale med alle lærere jeg var med i undervisningen hos, og havde nogle gode snakke om undervisning, indhold, planlægning evaluering og elevsyn. Generelt har al den undervisning jeg har overværet været veltilrettelagt, engageret og relevant fagligt, og undervisningsmaterialet der blev brugt (bogsystemer eller hjemmeproduceret materiale) har været velvalgt og relevant. Det er min vurdering at undervisningen og elevernes standpunkt på enhver måde står mål med, hvad der forventes i folkeskolen. Det er min klare oplevelse at der er generel trivsel på skolen, blandt eleverne, lærerne, ledelsen, det mærkes tydeligt i omgangsformen og måden alle færdes på på skolen. Der er en generel menneskelig respekt på skolen, som betyder et positivt og aktivt læringsmiljø. Det er min vurdering, at skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis forventes af folkeskolen, og at der arbejde med demokratiske værdier og struktur, som gør eleverne i stand til at leve og leve op til et samfund med frihed og folkestyre. Venlig hilsen Jette Hansen Skolekonsulent Københavns Kommune

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN Indholdsfortegnelse: I SKOLENS ORGANISATION 1. Friskoleloven 2. Skolens vedtægter 3. Pædagogisk målsætning 4. Bestyrelsen 5. Forældrekredsen (skolens årsmøde) 6. Lederteam

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere