På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1."

Transkript

1 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. På skoler, som har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling. Antal forældrevalgte i fælles bestyrelser mellem skole og dagtilbud fastsættes af den enkelte bestyrelse, dog således, at der som minimum er syv forældrerepræsentanter i alt. stk. 2 Indtil 2 pladser i skolebestyrelsen kan tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Beslutning herom træffes af de respektive skolebestyrelser. stk. 3 Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere. stk.4 Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 2 Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar Valgperioden er 4 år gældende fra den 1. august i det år der følger efter valg til kommunalbestyrelsen.

2 Den enkelte skolebestyrelse kan beslutte at afholde forskudte valg 2 år efter de ordinære valg. Forskudte valg omfatter 3 pladser i bestyrelsen, mens de resterende 4 pladser besættes ved de ordinære valg. Opstilling af kandidater kan besluttes på forældremøder. Beslutning herom træffes af de respektive skolebestyrelser. stk.3 Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt skolens medarbejdere. Skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater, og hver medarbejder har én stemme. De 2 medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Medarbejdernes valgperiode er 1 år og følger skoleåret. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår. stk.4 Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Valgperioden er 1 år. Beslutning om tidspunkt for valg af elevrepræsentanter træffes af skolens leder. 3 Når skolebestyrelsesvalget er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, hvor medlemmerne vælger en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Samtidig vælges en næstformand, der kan varetage formandens hverv i tilfælde af dennes forfald. Alle medlemmer herunder også elevrepræsentanterne har stemmeret og deltager i formandsvalget. Kapitel 2 Mødevirksomhed 4 Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Stk.2 Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 5 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. 6 Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

3 7 Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med evt. bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. stk.3 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 8 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 9 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. 10 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11 Der udarbejdes beslutningsreferat fra skolebestyrelsens møder. Referaterne udformes på en sådan måde, at også personer udenfor skolebestyrelsen kan følge skolebestyrelsens arbejde. I beslutningsreferatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. stk. 3 Skolens leder vil i spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje referatet sin opfattelse. stk.4 Skolens leder eller dennes stedfortræder tager referat fra møderne. Skolens leder træffer beslutning om, hvordan dette arbejde fordeles mellem lederen og dennes stedfortræder. 12 Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.

4 Skolebestyrelsen indkalder mindst én gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed og til behandling af skolebestyrelsens årsberetning. 13 Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 14 Der ydes ikke vederlag for deltagelse i skolebestyrelsens arbejde. Kapitel 3 Skolebestyrelsens beføjelser 15 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, jfr. Folkeskolelovens 44,, herunder om: Undervisningens organisering - herunder skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning og elevernes placering i klasser Elevers adgang til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening Samarbejdet mellem skole og hjem Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling mellem lærerne Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Skolefritidsordningens virksomhed stk.3 Skolebestyrelsen godkender skolens budget indenfor de økonomiske rammer, som Byrådet har fastlagt. stk.4 Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler og værdiregelsæt. stk.5 Skolebestyrelsen fastsætter principper for om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning. stk.6 Skolebestyrelsen godkender om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætter principper herfor.

5 stk.7 Skolebestyrelsen afgiver i henhold til kommunens kompetencefordelingsplan udtalelse til skolechefen vedr. ansættelse af skoleledere og til skolelederen vedr. ansættelse af viceskoleinspektører, afdelingsledere, lærere, pædagoger og øvrigt personale. stk.8 Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen vedr. skolens læseplaner og afgiver indstilling om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer kommunalbestyrelsen har fastsat. stk.9 Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. stk.10 Skolebestyrelserne ved Thorsager Skole og Rønde Skole har en særlig samarbejdsforpligtelse vedr. elevernes overgang fra fødeskole til overbygningsskole. Kapitel 4 Skolens leder 16 Skolens leder har ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed overfor skolebestyrelsen og Byrådet. stk. 2 Skolelederen ansætter skolens personale og leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte samt træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. stk.3 Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende principper for skolens virksomhed og forslag til skolens budget indenfor de rammer, der er fastsat af Byrådet. stk.4 Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte og inddrager eleverne i spørgsmål vedrørende elevers sikkerhed og sundhed. Kapitel 5 Elevråd 17 Skolens elever danner et elevråd.

6 Eleverne afgør selv sammensætning af og valg til elevrådet. stk.3 Valg afholdes i starten af hvert skoleår og følger skoleåret. Skolens leder har ansvaret for at valg afholdes. stk.4 Elevrådet fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden. Kapitel 6 Dialog mellem skolebestyrelser og Udvalget for Familie og Institutioner 18 Der afholdes to gange om året møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og Udvalget for Familie og Institutioner organiseret således: Dialogmøder med skolebestyrelsesformænd og skoleledere i maj/juni måned Møde med samtlige medlemmer i skolebestyrelserne i november måned Skolechefen er sekretær og koordinator for møderne. Ved starten af valgperioden afholdes et fælles introduktionsmøde for de nyvalgte skolebestyrelser. Kapitel 7 Ikrafttrædelse 19 Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2014.

7 Bilag 1 til styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kompetenceplan Byrådet / Udvalget for Familie og Institutioner: Godkender styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen Fastsætter kommunens skolestruktur Fastlægger skoledistrikter Godkender overordnet politik / målsætning for skoleområdet Fastsætter retningslinjer vedr. frit skolevalg Fastsætter retningslinjer for vederlagsfri befordring af folkeskolelever Fastsætter rammer for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Fastsætter de økonomiske rammer for de enkelte skoler Fastsætter betaling for SFO Fastsætter anlægsbudget for skolevæsenet med fordeling på de enkelte skoler Godkender fælles kommunale læseplaner Direktør / Skolechef: Godkender lokale forsøgs- og udviklingsprojekter efter indstilling fra skolebestyrelser og skoleledere Godkender udsættelse af skolestart med et år ud over undervisningspligtens indtræden Godkender visse børns opfyldelse af undervisningspligten uden for folkeskolen Fastsætter tidspunkt for indskrivning til børnehaveklasse Godkender ferieplaner Udarbejder forslag til fordeling af den økonomiske ramme for de enkelte skoler Træffer afgørelse ved forældrerepræsentanters anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen Forestår visitation til specialskoler og specialklasser af børn med vedvarende, vidtgående behov Ansætter skoleledere Skolebestyrelsen: Godkender skolens budget inden for de rammer, der er fastlagt for skolen Godkender undervisningsmidler Fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt

8 Fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder Undervisningens organisering herunder skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisningens organisering, elevernes placering i klasser Elevers adgang til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening Samarbejdet mellem skole og hjem Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling mellem lærerne Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Skolefritidsordningens virksomhed Bilag 2 til styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Syddjurs kommunes skolestruktur pr. 1. august 2014 Pr. 1. august 2014 består Syddjurs Kommunes Skolevæsen af flg. skoler: Skolens navn Klassetrin Specialklasser Modtagelsesklasser SFO, kl. Ebeltoft Skole 0.-9.kl. x x x Hornslet Skole kl. x x Kolind Centralskole kl. x x Marienhoffskolen kl. x Molsskolen kl. x x Mørke Skole kl. x x x Rosmus Skole kl. x x Rønde Skole kl. x x x Thorsager Skole kl. x x Ådalsskolen 0.-9.kl. x Specialskoler Klassetrin SFO Pindstrupskolen (10) kl. x Ådalsskolens specialklasser (10) kl. x

9 Bilag 3 til styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Frit skolevalg på tværs af skoledistrikter og kommunegrænser Folkeskoleloven Med virkning fra den 1. august 2005 er folkeskoleloven blevet ændret, så der er mulighed for frit skolevalg inden for og over kommunegrænserne. Hovedpunkterne i lovændringen medfører at: Forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i deres bopælskommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Forældre har en ubetinget ret til at få deres barn optaget i distriktsskolen og har ret til at barnet forblive på denne skole, selv om familien flytter inden for kommunen eller til en anden kommune. Der kan kun gives afslag på optagelse i anden skole end distriktsskolen, hvis Byrådets rammer for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage barnet. Den enkelte skole kan ikke ud fra pædagogiske hensyn give afslag til en elev, hvis der er plads i den ønskede skole inden for de rammer Byrådet har fastsat for skolens kapacitet. Hvis forældrene har valgt anden skole end distriktsskolen til deres barn, f.eks. en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker banet optaget i distriktsskolen, har man dog ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i sådanne situationer afhænge af de kommunale rammer og skolens kapacitet. Vælger forældre en anden skole end distriktsskolen, har eleven iflg. loven også ret til at blive optaget i en skolefritidsordning, hvis en sådan er etableret på skolen. Kommunens rammer for frit skolevalg Med udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser vedr. frit skolevalg inden for og over kommunegrænser, er der i Syddjurs kommune fastsat flg. retningslinjer for optagelse af elever fra andre skoledistrikter og andre kommuner: Børn optages i anden skole end distriktsskolen såfremt elevtallet i klasserne på den pågældende årgang ikke overstiger 26 efter indskrivning af børn uden for skoledistriktet. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i anden skole end distriktsskolen, prioriteres ønskerne efter flg. kriterier: Børn, hvis søskende allerede går på skolen, går forud for andre ansøgere. Herefter anvendes afstandskriteriet, således at det barn, der bor i tættest geografisk afstand til den ønskede skole, optages først.

10 Bilag 4 til styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Vederlagsfri befordring mellem skole og hjem Som udgangspunkt ydes fri befordring mellem distriktsskole og hjem efter Folkeskolelovens bestemmelser og afstandskriterier: Elever i børnehaveklasse og til og med 3. klasse: over 2,5 km. Elever i 4. klasse til og med 6. klasse: over 6 km. Elever i 7. klasse til og med 9. klasse: over 7 km. Elever i 10. klasse: over 9 km. Der kan dispenseres fra afstandskriterierne i tilfælde, hvor skolevejen af politiet er bedømt som trafikfarlig. I Ebeltoft og på Mols bevilges skolebuskort til lokalruterne 1,2,3 og 361 til ikke-transportberettigede elever. Disse skolebuskort er kun til benyttelse i skoletiden ved transport til og fra skole inden for den almindelige skoletid. Befordring af elever til specialskoler og specialklasser Kommunalbestyrelsen er jf. Folkeskolelovens 26 og tilhørende bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen forpligtet til på skoledage at sørge for befordring af elever, der af skolemyndighederne er henvist til undervisning på andre skoler end distriktsskolen. Udvalget for Familie og Institutioner i Syddjurs kommune vedtog den 10. januar 2011 flg. retningslinjer for fri befordring til specialskoler og specialklasser: Børn der går i specialklasse på egen distriktsskole er omfattet af de samme regler om fri befordring som andre børn på skolen. Der ydes således fri befordring til elever i kl., hvis skolevej er 2,5 km eller længere elever i kl., hvis skolevej er 6,0 km eller længere elever i kl., hvis skolevej er 7,0 km eller længere elever i 10. kl., hvis skolevej er 9,0 km eller længere Disse regler fraviges kun, hvis der er meget tungtvejende årsager til at barnet ikke kan transportere sig til skolen på normal vis, f.eks. hvis barnet har et fysisk handicap, der forhindrer almindelige transportmuligheder, eller hvis barnet har så store mentale vanskeligheder, at det slet ikke kan lade sig gøre at rejse med skolebussen. Befordring af elever, der er henvist til specialklasser og specialskoler uden for distriktsskolen omfatter transport fra bopælen til skolen og fra skolen/sfo til bopælen kun dét barn, som har fået bevilget fri kørsel - hverken søskende, legekammerater eller andre må køre med. Elever, som kan benytte bus/tog til og fra skole, vil få bevilget abonnementskort dertil.

11 For de elever, som ikke kan benytte sig af bus/tog til og fra skole, arrangeres kørsel til specialskole eller specialklasse som faste ruter, hvor børnene bliver placeret i taxa/minibus ud fra adresser og afhentningstidspunkt for at optimere kørslen. Den enkelte skole har som udgangspunkt én indkørsel om morgenen til skoledagens start, men der kan arrangeres kørsel til morgen-sfo, for de børn der har brug for det. Om eftermiddagen er der to hjemkørsler hhv. ved skoledagens ophør, eller fra SFO på et af skolen fastsat tidspunkt. Elever visiteret til specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen, kan også bevilges kørsel til SFO på ikke-skoledage. Der vil i disse tilfælde være én morgenkørsel til sædvanlig skolestart og én eftermiddagskørsel på et tidspunkt fastsat af skolen. Afviger kørselsbehovet fra Syddjurs Kommunes tilbud om kørsel morgen og eftermiddag, skal forældrene selv sørge for befordring. Særlige hensyn Hvis et barn skal befordres alene i taxa kaldet solokørsel - skal der foreligge en afgørelse fra PPR herom. I tilfælde hvor elever har sygdomme eller lidelser, som indebærer, at der skal tages særlige hensyn i forbindelse med kørsel, skal der foreligge en lægeattest (f. eks. hvis der er særlige krav i forhold til transporttidens længde). Hvortil skal befordringen ske? Kommunalbestyrelsen er kun forpligtet til befordring til en enkelt bopæl og kun på skoledage. Befordringen sker som udgangspunkt til barnets folkeregisteradresse. Ved delt forældremyndighed, kan der alene ske befordring til det ene af de to hjem. Forældrene kan selv bestemme til hvilket, hvis begge forældre bor i skoledistriktet. Bor kun den ene forældre i skoledistriktet, sker befordring til det hjem, der ligger i skoledistriktet. Bor kun den ene forældre i Syddjurs Kommune, sker befordring til hjemmet i Syddjurs Kommune. Det kan derfor ikke aftales, at barnet eks. i den ene uge befordres til det ene hjem og i den anden uge til det andet hjem. Der kan ikke ske befordring til andre adresser end barnets bopæl.

12 Bilag 5 til styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for fælles bestyrelser mellem skole og dagtilbud i Syddjurs Kommune Nedenstående vedtægter indgår som bilag til styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes skolevæsen og de til enhver tid gældende regler om skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser. 1. Antal forældrevalgte i fællesbestyrelsen fastsættes af den enkelte bestyrelse, dog således, at der som minimum er 7 forældrerepræsentanter i alt. Stk. 2 Bestyrelsen sammensættes af: Et antal forældrerepræsentanter. valgt af og blandt skolens forældrekreds. Et antal forældrerep. valgt af og blandt dagtilbudets forældrekreds (med repræsentanter for hver fysisk enhed, hvis dagtilbudene er delt på forskellige fysiske enheder) 2 elevrepræsentanter valgt af skolens elevråd 2 medarbejderrepræsentanter valgt på skolen 1 medarbejderrepræsentant valgt i hvert dagtilbud (hver fysisk enhed) Stk.3 Indtil 2 pladser i skolebestyrelsen kan tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Beslutning herom træffes af de respektive skolebestyrelser. Stk. 4 Det samlede ledelsesteam varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk.5 Elevrepræsentanter må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner. 2. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges således: Skolen: Forældrerepræsentanterne vælges for en 4-årig periode efter reglerne i Undervisningsministeriet bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg. Den enkelte skolebestyrelse kan beslutte at afholde forskudte valg 2 år efter de ordinære valg. Dagtilbudene: Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode. a) Valget indkaldes med 14 dages varsel af et valgudvalg bestående af institutionens pædagogiske leder, bestyrelsens formand samt de fra den pågældende institution siddende forældrerepræsentanter. b) Forældrerepræsentanternes funktions- og valgperiode starter den 1. august og løber 2 år. Der er mulighed for genvalg.

13 c) Der kan afholdes forskudte valg d) Der vælges 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen når en repræsentant udtræder. e) Valgret og valgbarhed følger reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse for skolebestyrelsesvalg. f) Valg til bestyrelsen er skriftlig og sker ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Valg af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter sker i henhold til styrelsesvedtægtens kapitel 1, 2, stk. 3 og Når bestyrelsesvalget er afsluttet, indkalder skolens leder bestyrelsen til konstituerende møde, hvor medlemmerne vælger en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Samtidig vælges en næstformand, der kan varetage formandens hverv i tilfælde af dennes forfald. Alle medlemmer herunder også elevrepræsentanterne har stemmeret og deltager i formandsvalget. 4. Skolebestyrelsens mødevirksomhed sker i henhold til styrelsesvedtægtens kapitel 2, 4 14.

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

befordring af elever i folkeskolen

befordring af elever i folkeskolen Retningslinier for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Kalundborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. april 2011 1 Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse... 3 Hvortil

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler

Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler 1 2 Indledning Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Svendborg Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolens virke.

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Damagerskolen Skolebestyrelsen

Damagerskolen Skolebestyrelsen Damagerskolen Skolebestyrelsen Referat af mødet mandag den 27. september klokken 18.00 20.00. Ikke mødt Henrik Annfeldt 10. Spørgetid. Ingen fremmødte 11. Skolebestyrelsens forretningsorden. Forretningsordenen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg.

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11:24 SEPBARCODE: 40UID Nlkolay Synscentralen Januar 2007 Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. I medfør af Lov nr. 592 af 24. juni 2005 (Lov om ændring

Læs mere