Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler"

Transkript

1 Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler 1

2 2

3 Indledning Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Svendborg Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolens virke. Disse retningslinjer indgår som et grundlæggende arbejdsredskab for skolebestyrelsesmedlemmer og skolefolk, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af Byrådet og Udvalget for Børn og Unge i Svendborg Kommune. Vedtægten angiver rammerne for skolebestyrelsens arbejde, elevrådet og fælles rådgivende organer mens bilagene rammesætter den overordnede styring for skoleområdet, skolestrukturen, undervisningens ordning med videre. Jævnfør Folkeskoleloven, 41, fastsætter Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Folkeskoleloven, kapitel 6: Styrelsen af kommunens skolevæsen danner udgangspunkt for indholdet i nærværende dokument. I et bilag til vedtægten optages alle de beslutninger, som Byrådet har truffet, bl.a. vedrørende skolestrukturen m.v. 1 Bekendtgørelse af Folkeskoleloven, LBK 665 af Udgave 2 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning Valg Forskudte valg Mødevirksomhed Kapitel 2. Skolebestyrelsens beføjelser Kapitel 3. Elevråd Kapitel 4. Fælles rådgivende organer Kapitel 5. Om denne vedtægt Bilag Skolebestyrelsens sammensætning og valgregler Valgregler: Bilag Vision for læring og dannelse for de 0-18 årige i Svendborg Kommune...37 Indledning...37 Lærings- og dannelsessyn...37 Vision Kreativitet Innovation Digitale kompetencer Mission Bilag Skolernes struktur

5 Bilag Skoledistrikter i Svendborg Kommune pr Bilag Indskrivning til børnehaveklasse, optagelse i 1.-9.kl., principper for klassedannelse og frit skolevalg Børnehaveklasser: Principper for klassedannelse: Principper for frit skolevalg: Bilag Retningslinjer/Rammebetingelser for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne...44 Bilag Rammebetingelser for Helhedsskolen Den pædagogiske/ indholdsmæssige ramme: Den organisatoriske/ strukturelle ramme: Bilag Undervisningens organisering Bilag Sejl- og Friluftscentret Thurø...46 Formål:...46 Målgruppe:...46 Indhold:...46 Organisering:...46 Samarbejdspartnere:

6 Bilag Natur- og Miljøskolen...46 Formålet med undervisningen på Svendborg Natur- og Miljøskole er, at:...46 Målgruppe:...46 Indhold:...46 Organisering:...46 Samarbejdspartnere:...46 Bilag Færdselsskolen...47 Formål:...47 Målgruppe:...47 Indhold:...47 Organisering:...47 Rammer for skolernes anvendelse af Færdselsskolen.:...47 Samarbejdspartnere:...47 Bilag Vindebyøre Lejrskole...48 Bilag Mål og rammer for skolernes samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler...48 Mål og rammer for skolernes samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler:...48 Følgende punkter skal ses som inspiration til aftaleområder:

7 Bilag Mål og rammer for samarbejder og partnerskaber mellem folkeskolen, ungdomsskolen og musikskolen...49 Mål og rammer for samarbejder og partnerskaber mellem musikskolen og ungdomsskolen:...49 Følgende punkter skal ses som inspiration til udarbejdelse af indholdet i den skriftlige aftale om samarbejdet mellem parterne:...49 Bilag Vilkår og rammer for Svendborg Kommunale Juniorklubs samarbejde med Folkeskolerne...49 Målet er at bidrage til, at:...49 Mål, vilkår og rammer for samarbejdet med skolerne:...49 Bilag De overordnede principper for resursetildelingsmodellen De overordnede principper for resursetildelingsmodellen tager sit udgangspunkt i, at Følgende områder er som udgangspunkt indeholdt i resursetildelingen: Følgende områder er takstfinansierede og indgår ikke i resursetildelingsmodellen: Bilag Principper for resursetildeling på SFO området: 0.-3.klasse Indledning Grundlag Åbningstider Antal skoledage Tildelingsramme Vikardækning Tildeling af ledelsestid

8 Bilag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Svendborg og Ærø PPR s opgaver: PPR s opgave i forhold til Folkeskoleloven er: Kvalitetsstandard / samarbejdsaftale mellem dagtilbud /skoler og PPR Kompetenceudvikling for personale i dagtilbud og på skoler Bilag Undervisning i dansk som andetsprog jf. bekendtgørelsen nr. 665 af 20. juni Definition af en tosproget elev...52 DSA som dimension og som supplerende undervisning...52 Typologiseringer...52 Basisundervisningen...53 Modersmålsundervisning...53 Bilag Retningslinjer for elevplaner Elevplanens tre grundpiller Særligt for elever i 8.- og 9. klasse Bilag Kvalitetsrapport for Svendborg Kommunale skolevæsen...55 Bilag Retningslinjer for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune...55 Retningslinjer for befordring af elever for skoler på flere matrikler...55 Fælles forældremyndighed Sygetransport Definitioner

9 Bilag Læseplaner Bilag Valgfag...57 Bilag Overenskomst indgået med dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder...57 Bilag Hjemmeundervisning...57 Procedure:...57 Undervisningsmateriale:...57 Tilsyn:...57 Bilag Sygeundervisning Undervisning hjemme Bilag Elevers fravær fra undervisningen

10 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning 1 Skolebestyrelsen ved hver skole består af følgende: 7(8) Forældrerepræsentanter valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Der vælges 8 forældrerepræsentanter på de skoler, hvor der er undervisning på 3 afdelinger. Forældrerepræsentanter udgør på den måde et flertal. o Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling. o Hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne mindst udgøre én. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen. 2 (3) repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen. o For skoler med undervisning på 1 afdeling vælges der 2 elevrepræsentanter. o For skoler med undervisning på flere afdelinger vælges der 1 elevrepræsentant for hver afdeling. Den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, om skolefritidsordningens leder samt eventuelle ledere fra en skoles afdeling deltager i skolebestyrelsens møder. De kan deltage uden stemmeret. Den nyvalgte skolebestyrelse har kompetencen til at beslutte, hvorvidt de ønsker at udpege 0, 1 eller 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger til bestyrelsen. Listen er udtømmende. Den Nye Heldagsskole anvender mulighed for fravigelse af bestemmelsen. Bestyrelsen består af: 1 forældrerepræsentant, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 elevrådsrepræsentant, 1 skoleleder fra én af de øvrige folkeskoler (udpeges af skolechefen), 1 repræsentant for erhvervsskoleområdet i Svendborg (udpeges af chefen for Børn og Unge med særlige behov), samt 1 repræsentant med særlig faglig indsigt i området (udpeges af chefen for Børn og Unge med særlige behov). Byhaveskolen anvender mulighed for fravigelse af bestemmelsen. Bestyrelsen består af: 7 forældrerepræsentanter, 3 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere og 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Eleverne er ikke repræsenteret i skolebestyrelsen. Valg 2 Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 20. januar Stk. 2 Medarbejderne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der arbejder på skolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har 2 stemmer. De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Ved flere end 2 kandidater skal afstemningen være skriftlig. Stk. 3 Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/ elevforsamlingen. Stk. 4 Forældrerepræsentanter vælges for 4 år, dog undtaget 3, stk. 3. Valg af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter gælder for et skoleår og finder sted inden skoleårets start. Forskudte valg 3 Der er mulighed for forskudte valg til skolebestyrelserne. Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelserne på de enkelte skoler. 10

11 Stk. 2 Der besættes 4 pladser ved forskudte valg. Stk. 3 Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til Nymarkskolens skolebestyrelse at beslutte, om valgperioden er 2 år for forældrerepræsentanter. Mødevirksomhed 4 På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer 1 af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Stk. 2 Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Stk. 3 Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i specifikke punkter, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Stk. 4 Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner. 5 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. 6 Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelsen af punkter til dagsordenen. Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 7 Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 2 Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 6 dage før mødet afholdes. Stk. 3 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 8 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under disse. 9 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 10 Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsreferatet skal godkendes på næstfølgende møde. Stk. 2 Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 11 Skolens ledelse varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 2 Skolebestyrelsens korrespondance skal fremsendes gennem skolens leder. 12 Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 13 Der udbetales ikke diæter/vederlag for deltagelse i skolebestyrelsesarbejde. 14 Udtrædelse i valgperioden. Byrådet har delegeret kompetencen således, at en forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden af skolebestyrelsen. 11

12 Kapitel 2 Skolebestyrelses beføjelser 15 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder og inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilag til denne vedtægt. Stk. 2 Byrådet har delegeret sine beføjelser i henhold til Folkeskoleloven til skolebestyrelserne bortset fra, i hovedpunkter: Bevillingskompetence Arbejdsgiverkompetence Godkendelse af læseplaner Godkendelse af ferieplaner, herunder antallet af skoledage Fastsættelse af skolestruktur og antal skoler, hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning, specialpædagogisk bistand m.v. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse af skolebestyrelserne ved de berørte skoler Inddeling af skoledistrikter Suspension Rammer for klassedannelse, undervisningstimetal, specialundervisningen m.v. Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter 3, stk. 4, 8 og 9 Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger. Der henvises til Folkeskolelovens 40, stk. 5 for yderligere specifikation af ovennævnte beføjelser, som jf. loven ikke kan delegeres til skolebestyrelserne. o o o o o o Stk. 3 I henhold til Folkeskolelovens 44 er skolebestyrelsens kompetence: At føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet. At fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder om: o Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. 33, stk. 9 Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, Arbejdets fordeling mellem lærerne Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og Skolefritidsordningens virksomhed At godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen. At godkende undervisningsmidler og fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt. At godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor. At godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til Byrådet om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger, jf. 29 a, jf. 40, stk. 6. At udarbejde forslag til Byrådet om skolens læseplaner, jf. 40, stk. 3. At afgive udtalelse til Byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som Byrådet har fastsat. At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis Byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som Byrådet har fastsat. Madordninger kan alene være et tilbud til forældrene. At afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den. At afgive en årlig beretning. At indkalde forældrene mindst en gang årligt til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. 12

13 Kapitel 3 Elevråd 16 Elevrådet varetager gennem samarbejde med skolens leder, det undervisende personale og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen. Skolens leder skal opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil. Stk. 2 Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne et elevråd. Stk. 4 På skoler med afdelingsstruktur har elever ved hver afdeling, som har 5. eller højere klassetrin, ret til at danne et afdelingselevråd. Stk. 3 Valg til elevråd sker i henhold til bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen. Kapitel 4 Fælles rådgivende organer 17 Der etableres et dialogforum. Udvalget for Børn og Unge afholder minimum 3 dialogmøder med deltagelse af skolebestyrelsesrepræsentanter og skoleleder. Stk. 2 Udvalget for Børn og Unge kan ad hoc indkalde til møder med enkelte skolebestyrelser. Kapitel 5 Om denne vedtægt 18 Denne vedtægt er sidst redigeret i september

14 Bilag 1 Skolebestyrelsens sammensætning og valgregler Skolens navn Skolebestyrelsens sammensætning (med stemmeret) Issø-skolen 7 forældrerepræsentanter (heraf 1 fra specialklasserækken) 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Nymarkskolen 8 forældrerepræsentanter (heraf 1 fra specialklasserækken) 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Rantzausminde Skole 7 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Skårup Skole 7 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Stokkebækskolen 8 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 3 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Thurø Skole 7 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Tved Skole 7 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* 14

15 Skolens navn Skolebestyrelsens sammensætning (med stemmeret) Tåsingeskolen 8 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 3 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Vestermarkskolen 7 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Vestre Skole 7 forældrerepræsentanter 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* Ørkildskolen 7 forældrerepræsentanter (heraf 1 fra specialklasserækken) 2 repræsentanter fra det undervisende personale og de øvrige medarbejdere 2 elevrepræsentanter eksterne repræsentanter* *) Det er den nyvalgte skolebestyrelse, der har kompetencen til at beslutte, hvorvidt de ønsker at udpege 0, 1 eller 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger til bestyrelsen. Der henvises til byrådets beslutning 25. marts

16 Valgregler Byhaveskolen Valg 2014, Bestyrelsen på Byhaveskolen (bestyrelse for Byhaveskolen og fritidshjemmet Kolibrien) Bestyrelsens sammensætning 1 Bestyrelsen består af 12 medlemmer 7 forældrevalgte 3 personalerepræsentanter (2 fra undervisningsdelen og 1 fra det pædagogiske personale) 2 repræsentanter fra eksterne samarbejdspartnere Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 De 7 forældrevalgte har 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge. Disse indkaldes ved længere tids fravær. Personalet har hver en personlig suppleant, der indkaldes ved fravær/sygdom ect. De eksterne samarbejdspartnere har mulighed for at have en personlig suppleant fra egen organisation, der indkaldes ved fravær/sygdom ect. Skolelederen og 1 afdelingsleder deltager fast i bestyrelsesmøderne. Skolelederen fungerer som sekretær. De 2 repræsentanter fra ledelsen har IKKE stemmeret men oplysningspligt. Bestyrelsen har til hver en tid mulighed for at indkalde andet personale og interessenter for at blive orienteret eller til at deltage i en debat. Disse interessenter deltager kun i de punkter, hvor til de er bedt om at bidrage og er pålagt tavshedspligt. Eleverne er IKKE repræsenteret i skolebestyrelsen. - Det vurderes at elevgruppen på Byhaveskolen kan have svært ved at honorere de forventninger, der stilles ved deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet. Derudover kan det for en del af eleverne være vanskeligt at deltage grundet skolens store geografiske opland. Den nuværende skolebestyrelse deltager så vidt det er muligt i elevrådsmøderne og orientering fra elevrådet er et fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne. Alternativt kunne foreslås at den elevrådsansvarlige lærer deltager på elevernes vegne i bestyrelsen. Valg til bestyrelsen De valgbare 2 Der afholdes valg til bestyrelsen hvert andet år, i lige årstal. I 2014 vælges der 7 forældrerepræsentanter. Af forældrerepræsentanterne vælges der 4 for en 4-årig periode og 3 for en 2-årig periode. (Valgperioden er fra 1.august til 31.juli 2/4 år frem) Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Forældrerepræsentanterne vælges blandt forældre(plejeforældre) og værger til eleverne på Byhaveskolen. Hver elev kan repræsenteres med 1 forældrerepræsentant/plejeforældrerepræsentant. (1 elev kan derfor ikke have både en mor og en far i bestyrelsen, det kan derimod et søskendepar godt). Personalerepræsentanterne vælges for 1 år af gangen. Personalerepræsentanterne skal være fastansat på Byhaveskolen/Kolibrien. For personalerepræsentanterne vælges der 2 lærere/undervisere og 1 pædagog/pædagogassistent/ pædagogmedhjælp. Disse vælges af deres respektive faggrupper på Byhaveskolen/Kolibrien. Hvert andet år vælges de eksterne repræsentanter for en 2-årig periode. (Valgperioden er fra 1. august til 31. juli 2 år frem). Eksterne repræsentanter findes blandt interesseorganisationer, foreninger og firmaer med interesse for børn og unge med særlige behov samt uddannelsesinstitutioner der udbyder STU til vores målgruppe. Bestyrelsen og skolens ledelse forsøger i fællesskab at finde relevante interessenter. 16

17 Byhaveskolen Valghandlingen 3 Valget afholdes mellem 1. marts og 1. maj i lige årstal. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk.7b Stk. 8 Stk. 9 Stk.10 Skriftlig information om valget og opstilling udgår til forældrene senest 1.marts. Der afholdes opstillingsmøde senest 15. marts. seneste frist for opstilling er 14 dage efter opstillingsmødet, og er derfor den 31. marts. Der afholdes officielt valgmøde, hvor de opstillede har mulighed for/ret til at fremlægge deres kandidatur mundtligt og skriftligt senest den 1. april. Kandidaternes skriftlige kampagnemateriale udgår til de stemmeberettigede. Valghandlingen skal være afsluttet senest den 1. maj. Valget foregår elektronisk. Forældre uden elektronisk adgang kan stemme på skolens kontor ved personligt fremmøde den sidste uge i april. De kandidater med flest stemmer er valgt til bestyrelsen. De 3 kandidater med flest stemmer, der IKKE blev valgt i bestyrelsen, er valgt som suppleanter i prioriteret rækkefølge efter stemmeantal. Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde i juni måned. På mødet fordeles også, hvem der er valgt for en 2-årig periode(3), og hvem der er valgt for en 4 årig periode (4). Personalerepræsentanterne skal være fastansat på Byhaveskolen. Er der ved det officielle valgmøde senest 1. april kun opstillede kandidater, der dækker behovet, er der fredsvalg og derved aflyses stk. 5 og 6. Stk. 10b Er der ved det officielle valgmøde senest den 1. april opstillet kandidater, der dækker behovet + suppleanterne, kan der ved enighed blandt de opstillede kandidater vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ønsker 1, at valget gennemføres, gøres dette. Ellers udgår stk Valgbestyrelsen 4 Valgbestyrelsen nedsættes senest den 1. februar i det skoleår, der er valg. St.2 Stk.3 Stk.4 Valgbestyrelsens opgave er at sørge for, at valget afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i 3. Valgbestyrelsen består af den afgående bestyrelsesformand, 1 anden forældrerepræsentant fra bestyrelsen og skolens leder. Skolens leder er formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen opløses, når den nye bestyrelse har konstitueret sig senest 30. juni i lige årstal. Konstituering 5 Formanden vælges blandt de forældrevalgte for en 2-årig periode. Stk.2 Stk.3 Næstformanden vælges blandt forældrene for en 2-årig periode. Alle medlemmer af bestyrelsen deltager i valget af formand og næstformand. 17

18 Den Nye Heldagsskole Regler om valg af forældrerepræsentant til skolebestyrelsen for Den Nye Heldagsskole Nedenstående valgregler følger den særlige sammensætning af skolebestyrelsen på Den nye Heldagsskole i Svendborg Kommune. 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft den 1. august. 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand. 3. Alle forældre informeres senest 1. maj, skriftligt om det forestående valg. 4. Valget finder sted i perioden 1. maj juni i lige årstal. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. 6. Sidste frist for opstilling er den 15. maj. 7. Der afholdes et valgmøde, hvor interesserede forældre kan fortælle om deres mærkesager. Mødet afholdes senest 1. juni. 8. Er der opstillet 1 kandidat, foretages fredsvalg. Såfremt der er opstillet mere end en kandidat, afholdes valg. 9. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen dagen efter sidste valgdag. 10. Klager over valget skal ske til bestyrelsen senest 1. juli. 11. Der indkaldes til konstituerende møde senest i slutningen af august. 12. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside senest 15. august. 13. Medarbejderrepræsentanterne vælges for et år ad gangen. Der vælges frit mellem skolens fastansatte medarbejdere. 14. Chefen for afdelingen for Børn og Unge med særlige behov udpeger bestyrelsens øvrige medlemmer for 2 år ad gangen. 15. Skolens leder deltager fast i bestyrelsesmøderne som referent men uden stemmeret. 16. En siddende skolebestyrelse opløses, når den nye skolebestyrelse har konstitueret sig. 18

19 Issø-skolen Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen kun gældende for kommende skolebestyrelsesvalg (2014): 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 3. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. april. 4. Valget af forældre finder sted i perioden fra 1. april og afsluttes senest den 1. juni. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 6. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. maj. 7. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 8. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 9. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 10. De skoler, der ønsker forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen og ved 8 forældrerepræsentanter 4 og 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. 11. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest den 10. juni 12. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 13. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside senest den 10. juni 14. Den valgte skolebestyrelse kan udpege 2 eksterne samarbejdspartnere som medlemmer af skolebestyrelsen. 19

20 Issø-skolen Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen gældende for efterfølgende skolebestyrelsesvalg: 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 3. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. marts. 4. Valget af forældre finder sted i perioden fra 1. marts og afsluttes senest den 1. maj. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 6. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. april. 7. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 8. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 9. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 10. De skoler, der ønsker forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen og ved 8 forældrerepræsentanter 4 og 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. 11. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest den 10. maj 12. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 13. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside senest den 10. maj 14. Den valgte skolebestyrelse kan udpege 2 eksterne samarbejdspartnere som medlemmer af skolebestyrelsen. 20

21 Nymarkskolen Nymarkskolens valgregler vedr. skolebestyrelsesvalg Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 2. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. april. 3. Valget af forældre finder sted i perioden fra 1. april og afsluttes senest den 1. juni. 4. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 5. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. maj. 6. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 7. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 8. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af den udmeldte frist for valgdeltagelse. 9. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside umiddelbart efter det er kendt. 10. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest 1 uge efter valgets afslutning. 11. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 12. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august. 13. På skolebestyrelsens første ordinære møde tages stilling til, hvorvidt bestyrelsen skal søges udvidet med udpegning af 1-2 eksterne resursepersoner. 21

22 Nymarkskolen Nymarkskolens valgregler vedr. kommende skolebestyrelsesvalg 1. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 2. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 15. marts. 3. Valget af forældre finder sted i perioden fra 15. marts og afsluttes senest den 15. maj. 4. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 5. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 15. april. 6. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 7. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 8. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af den udmeldte frist for valgdeltagelse 9. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside umiddelbart efter det er kendt. 10. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest 1 uge efter valgets afslutning. 11. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 12. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 13. På skolebestyrelsens første ordinære møde tages stilling til, hvorvidt bestyrelsen skal søges udvidet med udpegning af 1-2 eksterne resursepersoner. 22

23 Rantzausminde Skole Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 3. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. april. 4. Valget af forældre finder sted i perioden fra 1. april og afsluttes senest den 1. juni. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 6. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. maj. 7. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 8. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 9. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 10. Forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelse. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. 11. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest den 10. juni Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 13. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside den 10. juni

24 Skårup Skole Valg af forældrerepæsentanter til skolebestyrelsen (2014) 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 3. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. april. 4. Valget af forældre finder sted i perioden fra 1. april og afsluttes senest den 1. juni. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 6. Eksterne samarbejdspartnere udpeges af skolebestyrelsen på første møde i august, hvor det også besluttes om man ønsker eksterne samarbejdspartnere i den pågældende valgperiode. Inden mødet i august har skolebestyrelsen undersøgt hvilke interesserede, og for skolen relevante samarbejdspartnere, der kan være tale om at udpege. 7. Der afholdes et officielt valgmøde d kl. 17, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet skal være afholdt senest den 1. maj. 8. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 9. Når der er flere end 7 opstillede kandidater afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 10. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 11. På Skårup Skole afholdes ikke forskudte valg i Der vælges 7 forældrerepræsentanter ved de ordinære valg. 12. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest den Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 14. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside den

25 Skårup Skole Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen gældende for efterfølgende skolebestyrelsesvalg: 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 3. Alle forældre samt eksterne samarbejdspartnere skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. marts. 4. Valget af forældre samt eksterne samarbejdspartnere finder sted i perioden fra 1. marts og afsluttes senest den 1. maj. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). samt repræsentanter fra 6. Eksterne samarbejdspartnere udpeges af skolebestyrelsen på første møde i august, hvor det også besluttes om man ønsker eksterne samarbejdspartnere i den pågældende valgperiode. Inden mødet i august har skolebestyrelsen undersøgt hvilke interesserede og for skolen relevante samarbejdspartnere der kan være tale om at udpege. 7. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. april. 8. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 9. Når der er flere end 7 opstillede kandidater afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 10. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 11. Skårup Skole ønsker at de 7 medlemmer i skolebestyrelsen vælges ved de ordinære valg. Der er ikke forskudte valg. 12. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest den? 13. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 14. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside den Valget vil ske elektronisk. 25

26 Stokkebækskolen Stokkebækskolens skolebestyrelse Regler for valg af forældrerepræsentanter Marts 2014 og frem Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer. 1. Valget af forældre finder sted i perioden fra den 5. marts og afsluttes senest den 1. juni. 2. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest den 5. marts. 3. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde. 4. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager. Mødet afholdes senest den 15. april. 5. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette, og valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 6. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 7. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 8. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside dagen efter optælling. 9. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest kl dage efter valgets resultater er blevet udmeldt. 10. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 11. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august Yderligere opmærksomhedspunkter: Valget vil ske elektronisk. Skolebestyrelsen vil ved den første skriftlige information om det forestående valg påpege, at det bør tilstræbes, at skolebestyrelsen har repræsentanter fra hver af skolens tre afdelinger samt for udskolingen. Selve valgets resultat vil dog baseres på flest stemmer per kandidat. Skolebestyrelsen tager stilling til, hvorvidt forskudte valg ønskes. I givet fald tilstræbes en fordeling af 3 og 4 forældrerepræsentantpladser. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. Valgbestyrelsen udarbejder en generel vejledning til kandidater til valget. Der refereres i øvrigt til Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen - Nr. 28 af 14. januar

27 Thurø Skole Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen fremsendt af skolebestyrelsen ved Thurø Skole. 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 3. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. april. 4. Valget af forældre finder sted i perioden fra 1. april og afsluttes senest den 1. juni. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 6. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. maj. 7. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 8. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 9. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 10. De skoler, der ønsker forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen og ved 8 forældrerepræsentanter 4 og 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. 11. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest den 10. juni 12. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 13. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside den 15. juni. I henhold til den reviderede folkeskolelov 42 stk. 2 ønskes følgende tilføjet: Den nyvalgte bestyrelse kan på sit konstituerende møde beslutte at tildele indtil 2 pladser til repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger. 27

28 Thurø Skole Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen gældende for efterfølgende skolebestyrelsesvalg: 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 3. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. marts. 4. Valget af forældre finder sted i perioden fra 1. marts og afsluttes senest den 1. maj. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 6. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. april. 7. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 8. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 9. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 25, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 10. De skoler, der ønsker forskudte valg, omfatter ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen og ved 8 forældrerepræsentanter 4 og 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. 11. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest den 10. maj 12. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af maj 13. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside den 15. maj I henhold til den reviderede folkeskolelov 42 stk. 2 ønskes følgende tilføjet: Den nyvalgte bestyrelse kan på sit konstituerende møde beslutte at tildele indtil 2 pladser til repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger. Bestyrelsens øvrige bemærkninger: Skolebestyrelsen noterer sig, at pladser i skolebestyrelsen kan tildeles eksterne repræsentanter. Vi ønsker derfor en præcisering af hvilke institutioner og foreninger, der kan lade sig repræsentere i en skolebestyrelse. Da der i den reviderede lov i 42 stk. 2 står, at disse pladser kan tildeles, bør de eksterne parter, efter vores opfattelse, ikke fremgå af valgreglerne med overskriften: Regler for valg af forældrerepræsentanter. Bekendtgørelse nr. 28 af d. 14/01/2014 omtaler også kun valg af forældrerepræsentanter. Skolebestyrelsen skal opfordre til at beskrivelserne af skolebestyrelsesvalget samles i ét dokument, som bilag til den lokale styrelsesvedtægt, der samtidig bør være gældende for alle skoler i Svendborg Kommune. 28

29 Tved Skole Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen kun gældende for kommende skolebestyrelsesvalg (2014): 1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august 2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og én forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer mv. 3. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. april. 4. Valget af forældre finder sted i perioden fra 1. april og afsluttes senest den 1. juni. 5. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til skolens ledelse. Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste punkt). 6. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager mv. Mødet afholdes senest den 1. maj. 7. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 8. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold til skolebestyrelsens sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet i bestyrelsen. 9. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 10. De skoler, der ønsker forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen og ved 8 forældrerepræsentanter 4 og 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. Tved skole ønsker pt. ikke at gøre brug af forskudte valg. 11. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen senest 14 dage efter stemmeoptællingen 12. Der indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af juni. 13. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside umiddelbart efter udløb af frist og stemmeoptælling. 14. Valget vil ske elektronisk. 29

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE Center for Skole - januar 2012 2 Indhold Baggrund... 3 Overgangsbestyrelser... 3 Forslag om information

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt.

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Nedenstående forretningsorden er udarbejdet for at medvirke til at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sit arbejde.

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere