Lov om regional statsforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om regional statsforvaltning"

Transkript

1 Document created from (accessed 18 Feb 2013) LOV nr 542 af 24/06/2005 Gældende (Statsforvaltningsloven) Offentliggørelsesdato: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Lov om regional statsforvaltning VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Etablering, ledelse m.v. 1. Til varetagelse af den regionale statslige forvaltning oprettes den 1. januar 2007 fem statsforvaltninger, der benævnes: 1) Statsforvaltningen Nordjylland 2) Statsforvaltningen Midtjylland 3) Statsforvaltningen Syddanmark 4) Statsforvaltningen Sjælland 5) Statsforvaltningen Hovedstaden 2. De regionale grænser er tillige grænserne for de fem statsforvaltninger. 3. Hver af de fem statsforvaltninger ledes af en direktør, som har ansvaret for statsforvaltningens virksomhed. Kapitel 2 Opgaver 4. Statsforvaltningerne skal varetage de opgaver, der i lovgivningen er henlagt til statsforvaltningerne, og skal endvidere varetage de opgaver, som indenrigs- og sundhedsministeren eller vedkommende minister efter forhandling med indenrigsog sundhedsministeren i overensstemmelse med lovgivningen har bestemt skal henlægges til statsforvaltningerne. Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for varetagelsen af statsamternes og statsamtmændenes opgaver indtil udgangen af 2006 og for statsamternes varetagelse indtil udgangen af 2006 af andre opgaver, som efter lovgivningen varetages af statsforvaltningerne fra den 1. januar Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger gældende lovgivning. Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at hver af de ansatte direktører for statsforvaltningerne varetager hvervet som statsamtmand for et eller flere amter i perioden indtil udgangen af Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2. Stk træder i kraft den 1. juli Kapitel 4 Ændring af forskellige love Beskæftigelsesministeriet 7. I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005, foretages følgende ændring: 1. I 11, stk. 1, ændres»amtmanden over det amt«til:»direktøren for statsforvaltningen i den region«.

2 Forsvarsministeriet 8. I værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december 2003, som ændret ved 19 i lov nr. 69 af 4. februar 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 3, ændres»den statsamtmand«til:»den statsforvaltning«. 2. I 6 ændres»den statsamtmand«til:»den statsforvaltning« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Nævnet består af en formand, der ikke er bemyndiget til at forestå afholdelse af sessioner, jf. 6, og 4 andre medlemmer, der alle udpeges af forsvarsministeren. 2 af medlemmerne udpeges efter indstilling fra de værnepligtiges talsmandsorganer.«4. I 13, stk. 2, ændres»den statsamtmand«til:»den statsforvaltning«. 5. I 36, stk. 2, ændres»den statsamtmand«til:»den statsforvaltning«. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 9. I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003, som ændret ved 1 i lov nr. 439 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 3, 2. pkt., 57, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, og 63, stk. 1, ændres»statsamtmand«til:»statsforvaltning«. 2. Overskriften til kapitel VI affattes således:»statsforvaltningens tilsyn« affattes således:» 47. Tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Stk. 2. Tilsynet med kommunale fællesskaber, jf. 60, varetages af den statsforvaltning, der efter stk. 1 varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der efter stk. 1 varetager tilsynet med fællesskabets hjemstedskommune. Stk. 3. Statsforvaltningen er i udøvelsen af tilsynet ikke undergivet indenrigs- og sundhedsministerens instruktioner. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte generelle forskrifter for udøvelsen af statsforvaltningens beføjelser som led i tilsynet.«4. I 48, stk. 1, 2 og 3, 48 a, 49, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 5 og 6, 50, 50 c, stk. 1, 50 d, 51, stk. 1, og 55, 1. pkt., ændres»statsamtmanden«til:»statsforvaltningen«. 5. To steder i 49, stk. 1, samt i 49, stk. 4, 50 a, stk. 1, 1. og 2. pkt. samt 3. pkt., nr. 1, 50 b, stk. 1, 51, stk. 1, 52, stk. 4, 1. og 3. pkt., 53, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 2, 2. og 3. pkt., 53 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., 54, 56, stk. 1, og 57, stk. 2, 2. pkt., ændres»statsamtmanden«til:»statsforvaltningen«. 6. I 52, stk. 1 og 2, ændres»statsamtmandens«til:»statsforvaltningens«. 7. I 52, stk. 3 og stk. 4, 1. og 2. pkt., 53 a, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., og 55, 2. pkt., ændres»statsamtmandens«til:»statsforvaltningens«. 8. I 60, stk. 1, ændres»statsamtmænd, der efter 47, stk. 2,«til:»statsforvaltninger, der efter 47, stk. 1,«. 9. I 60, stk. 2 og 3, ændres»statsamtmand, jf. 47, stk. 3,«til:»statsforvaltning, jf. 47, stk. 2,«. 10. I lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 2. december 1998, som ændret ved lov nr. 377 af 6. juni 2002 og lov nr af 20. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 25, stk. 1, 1. pkt., ændres»statsamtmanden«til:»statsforvaltningen«. 2. I 25, stk. 1, 2. pkt., ændres»statsamtet«til:»regionen«. 3. I 25, stk. 3, ændres»statsamtmanden«til:»statsforvaltningen«.

3 4. I 25, stk. 4, ændres»statsamtmanden«til:»statsforvaltningen« affattes således:» 34. Ved hver statsforvaltning oprettes et psykiatrisk patientklagenævn bestående af direktøren for statsforvaltningen som formand, jf. dog stk. 2, samt 2 medlemmer. Indenrigs- og sundhedsministeren beskikker et antal medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Den Almindelige Danske Lægeforening og De Samvirkende Invalideorganisationer. Indenrigs- og Sundhedsministeren beskikker endvidere stedfortrædere for medlemmerne. Beskikkelserne gælder for en periode på 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted. Stk. 2. Direktøren for statsforvaltningen kan bemyndige ansatte ved statsforvaltningen til at fungere som formand for nævnet. Stk. 3. Statsforvaltningen varetager patientklagenævnets sekretariatsopgaver og afholder udgifterne ved nævnets virksomhed, herunder vederlag til nævnets medlemmer.«11. I lov nr. 217 af 28. april 1993 om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl., som ændret ved 28 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring: 1. I 4, 1. og 2. pkt., og i 5, 3. pkt., ændres»statsamtets«til:»statsforvaltningens«. 12. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004, som ændret ved 1 i lov nr. 294 af 27. april 2005, foretages følgende ændringer: 1. 33, stk. 2, affattes således:»stk. 2. For opstillingskredse, der er beliggende i Københavns og Frederiksborg Amtskredse, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Hovedstaden. For opstillingskredse, der er beliggende i Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amtskredse, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Sjælland. For opstillingskredse, der er beliggende i Bornholms Amtskreds, skal kandidatanmeldelser indleveres til formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune. For opstillingskredse, der er beliggende i Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amtskredse, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Syddanmark. For opstillingskredse, der er beliggende i Ringkøbing, Århus og Viborg Amtskredse, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Midtjylland. For opstillingskredse, der er beliggende i Nordjyllands Amtskreds, skal kandidatanmeldelser indleveres til Statsforvaltningen Nordjylland. For opstillingskredse, der er beliggende i 1. og 2. storkreds, skal kandidatanmeldelser indleveres til formanden for valgbestyrelsen i Københavns Kommune. For opstillingskredse, der er beliggende i 3. storkreds, skal kandidatanmeldelser indleveres til formanden for valgbestyrelsen i Frederiksberg Kommune.«2. 37, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Meddelelsen skal gives til anmeldelsesmyndigheden.«3. 41, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Anmeldelser efter stk. 1 og 2 skal ske skriftligt til anmeldelsesmyndigheden.«4. 42, stk. 1 og 2, affattes således:»for hver amtskreds eller storkreds skal anmeldelsesmyndigheden snarest muligt efter udløbet af fristen i 37, jf. 41, udarbejde fortegnelser over de kandidater, der er opstillet i vedkommende amtskreds eller storkreds. Stk. 2. For hver amtskreds, bortset fra Bornholms Amtskreds, skal anmeldelsesmyndigheden snarest muligt efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist sende fortegnelserne over de kandidater, der er opstillet i vedkommende amtskreds, til valgbestyrelsen i hver opstillingskreds i amtskredsen.«justitsministeriet 13. I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, som ændret senest ved 17 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 456 d, 456 n, stk. 1, og 478, stk. 1, nr. 3, ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«. 2. I 475 b, stk. 2, og 475 c, stk. 1, ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«. 3. I 457, nr. 2, 459, stk. 1, nr. 3, 463 og 488, stk. 2, ændres»statsamtets«til:»statsforvaltningens«. 14. I arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001, foretages følgende ændring: 1. I 67, stk. 2, ændres»statsamtets«til:»statsforvaltningens«. 15. I værgemålsloven, lov nr. 388 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

4 1. Overalt i loven ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtets«til:» Statsforvaltningens«,»statsamtets«til:»statsforvaltningens«,»Statsamterne«til:»Statsforvaltningerne«og»statsamterne«til:»statsforvaltningerne«. 16. I strandingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 15. september 1986, som ændret ved 13 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»amtmanden«til:»statsforvaltningen«og»amtmandens«til:»statsforvaltningens«. 17. I lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, jf. lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. september 1986, som ændret ved 21, nr. 2, i lov nr. 108 af 5. marts 1988, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»amtmanden«til:»statsforvaltningen«og»amtet«til:»statsforvaltningen«. 18. I midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 28. august 1986, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 3, ændres»amtmanden i det pågældende amt«til:»statsforvaltningen i den pågældende region«. 2. I 2, stk. 1, 2. pkt., ændres»amtmand«til:»statsforvaltning«. 19. I forordning af 2. december 1825 ang. Strandings-Commissionaires Sallarium foretages følgende ændring: 1. Overalt i forordningen ændres»amtmand«til:»statsforvaltning«,»amtmandens«til:»statsforvaltningens«,»amtmændene«til:»statsforvaltningerne«og»amtmanden«til:»statsforvaltningen«. 20. I forordning af 16. marts 1842 ang. Dykkervæsenet m.v. foretages følgende ændring: 1. Overalt i forordningen ændres»amtmand«til:»statsforvaltning«,»amtmanden«til:»statsforvaltningen«og»amtmandens«til:»statsforvaltningens«. Dog ændres»amtmanden«til:»statsforvaltningen«i 2, 3. pkt. Miljøministeriet 21. I lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003, foretages følgende ændring: affattes således:» 40. Når der foreligger særlige omstændigheder, kan den stedlige statsforvaltning træffe beslutning om, at omkostningerne ved skelforretningen helt eller delvis skal betales af staten. Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom. Stk. 2. Statsforvaltningens beslutning kan påklages til Kort- og Matrikelstyrelsen.«Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 22. I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 14. september 2004, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtets«til:»statsforvaltningens«og»statsamtets«til:»statsforvaltningens«. 2. I 25 a, stk. 1, ændres»amtskommune og for Københavns henholdsvis Frederiksberg og Bornholms Kommune«til:»region«, og»amtskommunen (kommunen)«ændres til:»statsforvaltningen«. 3. I 25 a, stk. 3, 2. pkt., ændres»amtskommunen (kommunen)«til:»statsforvaltningen«. 23. I børneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001, som ændret ved 2 i lov nr. 133 af 2. marts 2004 og 8 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtets«til:» Statsforvaltningens«,»statsamtets«til:»statsforvaltningens«,»Statsamternes«til:»Statsforvaltningernes«og»statsamternes«til:»statsforvaltningernes«. 24. I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 15. maj 2003, som ændret ved 7 i lov nr. 446 af 9. juni

5 2004 og 24 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtets«til:»statsforvaltningens«og»statsamternes«til:»statsforvaltningernes«. 25. I lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær, som ændret ved lov nr. 416 af 10. juni 1997, 2 i lov nr. 461 af 7. juni 2001 og 3 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«og»statsamtet«til:»statsforvaltningen«. 26. I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som ændret bl.a. ved 11 i lov nr. 396 af 13. juni 1990 og senest ved 25 i lov nr. 430 og 28 i lov nr. 431, begge af 6. juni 2005, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtets«til:»statsforvaltningens«og»statsamternes«til:»statsforvaltningernes«. 27. I lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne, som ændret ved 2 i lov nr. 845 af 20. december 1989, 8 i lov nr. 396 af 13. juni 1990, 5 i lov nr. 386 af 20. juni 1992, 3 i lov nr. 233 af 2. april 1997 og lov nr. 361 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«og»statsamtet«til:»statsforvaltningen«. 28. I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret ved 9 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, 4 i lov nr. 385 af 22. maj 1996 og 2 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtets«til:»statsforvaltningens«,»statsamtets«til:»statsforvaltningens«og»statsamternes«til:»statsforvaltningernes«. 29. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved 3 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, 2 i lov nr. 365 af 6. juni 2002, 4 i lov nr. 387 af 28. maj 2003, 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2004 og 2 i lov nr. 324 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 1 ændres»statsamtets tilladelse«til:»tilladelse fra den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne«og»statsamtet«til:»den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne,«. 2. I 4 ændres»statsamtet«til:»den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne,« , stk. 3, ophæves. 4. I 11 a, stk. 2, ændres»statsamtet«til:»den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne,«. 5. I 53, stk. 2, ændres»statsamtet«to steder til:»statsforvaltningen«. 6. Efter 58 a indsættes i kapitel 5 a:» 58 b. Afgørelser efter 1 og 4, 10, stk. 2, og 11 a, stk. 2, samt afgørelser om anerkendelse af udenlandske skilsmisser til brug for prøvelse af ægteskabsbetingelserne kan påklages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender. Stk. 2. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler om behandlingen af sager efter denne lovs kapitel 1.«Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 30. I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 1, og 4, stk. 1 og 2, ændres»et statsamt, Københavns Overpræsidium«til:»en statsforvaltning«. 31. I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret senest ved 26 i lov nr. 430 og 32 i lov nr. 431, begge af 6. juni 2005, foretages følgende ændring: 1. Overalt i loven ændres»et statsamt«til:»en statsforvaltning«,»statsamtet«til:»statsforvaltningen«,»statsamtets«til:»statsforvaltningens«,»statsamterne«til:»statsforvaltningerne«og»statsamternes«til:»statsforvaltningernes«. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

6 32. I lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme foretages følgende ændringer: 1. 3, stk. 1, affattes således:»statsforvaltningen skal mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med kommunalbestyrelserne udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne.«2. I 3, stk. 2, ændres»region-,«til:»den regionale udviklingsplanlægning samt« , stk. 1, affattes således:»ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter inden for hver region en eller flere lokale jordbrugskommissioner bestående af en formand og yderligere 4 medlemmer, jf. dog stk. 3. For hvert medlem udpeges en suppleant.«4. 35, stk. 1, affattes således:»statsforvaltningerne yder jordbrugskommissionerne sekretariatsmæssig bistand og afholder de med jordbrugskommissionernes virke forbundne omkostninger.«5. I 35, stk. 2, ændres»amts- og primærkommunernes«til:»statsforvaltningernes og kommunernes«. 33. I lov nr. 352 af 2. juni 1917 om superficiære Fæste- og Lejeforhold, som ændret ved 47 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer: 1. I 1 ændres»amtet eller Bornholms Kommune«til:»Regionen«. 2. I 5, stk. 1, ændres»i hvert Amt og Bornholms Kommune«til:»inden for hver region«og»amtet eller Bornholms Kommune«til:»regionen«. 3. I 5, stk. 3, ændres»amtet eller Bornholms Kommune«til:»Statsforvaltningen«. 4. I 9 ændres»amtsrepartitionsfonden«til:»statsforvaltningen«. 34. I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 717 af 6. august 2001, som ændret ved 46 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 27, stk. 1, ændres»primærkommune«til:»kommune«. 2. I 46, stk. 4, ændres»amtmanden«til:»statsforvaltningen«. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 35. I lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 23, stk. 1, ændres»statsamtet, i København og Frederiksberg Kommuner til Københavns Overpræsidium«til:»statsforvaltningen«. 2. I 23, stk. 2 og 5, ændres»de i stk. 1 nævnte myndigheder«til:»statsforvaltningen«. 3. To steder i 23, stk. 3, samt i 23, stk. 4, ændres»statsamtet og Københavns Overpræsidium«til:»Statsforvaltningen«. Socialministeriet 36. I lov nr af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer, som ændret ved 6 i lov nr. 330 af 18. maj 2005 og 51 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. 84, stk. 1, 1. pkt., affattes således:»inden for hver region nedsættes et byfornyelsesnævn.«2. 84, stk. 2, 1. pkt., affattes således:»formanden og de øvrige medlemmer af byfornyelsesnævnet udpeges af direktøren for statsforvaltningen, jf. dog stk. 3.«

7 3. 84, stk. 2, 2. pkt., ophæves. 4. I 84, stk. 3, udgår»af amtsrådet, i Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner af kommunalbestyrelsen,« affattes således:» 86. Statsforvaltningen skal stille de fornødne lokaler til rådighed for nævnet og sørge for den nødvendige medhjælp til dette. Statsforvaltningen afholder endvidere alle udgifter, som nævnets virksomhed medfører, herunder vederlag til formanden og eventuelt vederlag til nævnets øvrige medlemmer, udgifter forbundet med sekretariatsbetjeningen af nævnet og udlæg, som formanden og medlemmerne har i anledning af hvervet.«37. I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004, som ændret ved 2 i lov nr. 371 af 24. maj 2005 og 54 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring: 1. 36, stk. 2, 1. pkt., affattes således:»formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.«38. I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004, som ændret ved 2 i lov nr. 330 af 18. maj 2005 og 3 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændring: 1. 97, stk. 2, 1. pkt., affattes således:»formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.«39. I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004, som ændret senest ved 110 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. 19, stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, der udpeges af statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode«. 2. I 19 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Den pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges efter stk. 1, nr. 3, kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager.«undervisningsministeriet 40. I lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juli 2004, foretages følgende ændring: affattes således:» 39. De afgørelser, som institutionen eller praktikstedet træffer efter reglerne for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, kan indbringes for statsforvaltningen i den region, hvor institutionen er beliggende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Stk. 2. Klagen indgives til den institution eller det praktiksted, som har truffet afgørelsen, senest 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget. Såfremt institutionen eller praktikstedet fastholder sin tidligere meddelte afgørelse, videresendes klagen senest 14 dage efter modtagelsen til statsforvaltningen vedlagt institutionens eller praktikstedets begrundelse og genvurdering. Stk. 3. Statsforvaltningen træffer normalt sin afgørelse senest 14 dage efter, at klagen er modtaget, eller efter, at de til sagen nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse i sagen foreligger. Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning. Stk. 4. Statsforvaltningens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«økonomi- og Erhvervsministeriet 41. I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 228 af 31. marts 2001, 2 i lov nr af 17. december 2002 og 1 i lov nr. 484 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer: 1. I 23, stk. 1, ændres»statsamtet,«til:»statsforvaltningen«, og»i Københavns og Frederiksberg kommuner til Københavns Overpræsidium«udgår. 2. I 23, stk. 2, 2. pkt., ændres»statsamtets«til:»statsforvaltningens«.

8 Kapitel 5 Territoriale gyldighedsområde 42. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Lovens 30 gælder for Færøerne og Grønland. Stk. 3. Lovens 29 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. /Lars Løkke Rasmussen

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

2. I kapitel 6, 12, stk. 4, ændres»justitsministeriet«til:»procesbevillingsnævnet«.

2. I kapitel 6, 12, stk. 4, ændres»justitsministeriet«til:»procesbevillingsnævnet«. Lov nr. 1082 af 20. december 1995 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om rettens pleje i Grønland og forskellige andre lovbestemmelser om procesbevillinger (Ændringer som følge af oprettelsen

Læs mere

LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften LBK nr 700 af 18/06/2013

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder LOV nr 622 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2012-6235-006 Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-7701-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

16. januar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

16. januar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Nr. 34 16. januar 2015 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lovom finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 1839 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 166 af 14/03/2001 Gældende (Undervisningsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 15-03-2001 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger,

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016

2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. februar 2008 af Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Margrethe Vestager (RV) og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Udkast til. (Ændringer som følge af værgemålsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Udkast til. (Ændringer som følge af værgemålsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovafdelingen Dato: 17. november 2008 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2007-7701-0004 Dok.: SBE40543 Udkast til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven : VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt I medfør af 57 1 i lov nr. 388 af 14. juni 1995 værgemålsloven bestemmes,

Læs mere

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7000-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om 28-09- 2006 Vedr. Deres klage over Rønde Kommune De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere