Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk"

Transkript

1 Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr. 38ah Svinø By, Køng. Svinø ved Mosen Vandværk er opført i Vandværket har i 1962 fået en tilladelse til indvinding af m3 vand /år fra 1 boring meddelt af Landvæsenskommissionen. Storstrøms Amt har i 2006 tilbagekaldt denne tilladelse idet Vordingborg Kommune har ændret vandindvindingstilladelsen i december I 2005 har Vordingborg Kommune meddelt ændring af indvindingstilladelsen således at vandindvindingen nedsættes fra m3/år til m3/år. Vandværkets indvindingstilladelse udløber den 15. december Grundvandsbeskyttelse Svinø ved Mosen Vandværks indvindingsopland ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). I indvindingsoplande udenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og i OSD foretager Naturstyrelsen en grundvandskortlægning, som for Svinø området forventes afsluttet i Derefter skal Vordingborg Kommune i samarbejde med vandværkerne udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på baggrund af kortlægningen.

2 Fig. 1: Svinø ved mosen vandværks forsyningsområde, indvindingsopland og placering af indvindingsboringer. Boringer Vandværket råder over en boring, hvis data fremgår af nedenstående skema. Boring DGU nr ligger på samme matrikel som vandværket. DGU nr. Bore år Ydelse M3/t Sænkning m Magasin type ,5 0,4 Ler, stærkt præget af skrivekridt Boringens pumpeydelse ses på bilag 3 og 4. Borings dybde Meter / kote (DNN) Filtersætning Meter under terræn 39,1 / 36,1 Åben boring 30 39,1 Matrikel 38ah Svinø By, Køng

3 Fig. 2 Svinø ved Mosen vandværk og aktive boringers placering, samt 300 meters beskyttelseszoner omkring boringer. Geologi I kildepladsområdet er skrivekridtets overflade ukendt, boringens dybde går ned til moræneler stærkt præget af skrivekridt og gråbrunt-mørkegråt flint. Moræneler laget går fra terræn og til boringens dybde 39,1 m.u.t. Der indvindes i lerlaget, som er ret usædvanligt, men til gengæld er indholdet af kridt i lerlaget ret stort ved 24,9 39,1 m.u.t. Grundvandet er velbeskyttet i området, dog ses at leret er kalkholdig i et interval på 1 6,5 m.u.t. Der indvindes fra lerlaget og transmissiviteten (vandføringsevnen) i magasinet er 4,421 x 10-3 m 2 /s på baggrund af indberettede boreoplysninger. Transmissiviteten vurderes som god for forhold i et kridtmagasin. Forureningskilder i indvindingsoplandet Region Sjælland har ingen oplysninger om forureninger i indvindingsoplandet til Svinø ved Mosen vandværk Vandkvalitet Råvandskvalitet Alle råvandsanalyser som er foretaget siden 1990 ses på bilag 1. Der er ikke udtaget råvandsanalyser efter Råvandet karakteriseres reduceret, vandtype X (C) og har en forvitringsgrad på 1,0. Vandet indeholder ingen eller meget lidt svovlbrinte, metan, ilt, nitrat og jern.

4 Vandkvaliteten har lave indhold af natrium, klorid og ammonium samt moderat indhold af fluorid. Der er ikke fundet organiske mikroforureninger eller sporstoffer over grænseværdierne. Der er ikke målt for arsen ved råvandskontrollerne. Drikkevandskvaliteten Analyser fra kontrolprogram, samt enkelte supplerende analyser fra 1996 til 2013 ses på bilag 2. Vandværket har haft enkelte mindre overskridelser på kimtal v. 37º C. Der er hyppigt overskridelser på kimtal v. 22º C ved afgang værk er grænseværdien 50, den har ofte været overskredet. De seneste 5 målinger har vist overskridelser på arsen - fra 2006 til Der er ikke fundet organiske mikroforureninger. Vandværket Vandbehandlingen Vandbehandlingen ses på principskitsen i bilag 3. Råvandet iltes i traditionelt iltningstårn med iltningsbakke. Efter iltningen passerer vandet et åbent sandfilter og derfra videre til rentvandstanken under gulvet. Udpumpningen består af en afgangspumpe og en hydrofor. Iltningsbakken, hydroforen og afgangspumpen er meget tærede af rust og der er generelt fugtigt og algebegroet i vandværksbygningen. Rentvandstanken kunne ikke besigtiges ved tilsynet. Kapacitet Vandværkets kapacitetsforhold ses på bilag 4. Indvindingstilladelse Indvundet Produktions kapacitet Evne/krav forhold vandmængde m3/år m3/år m3/år 4,3 Skyllevand Filterskyllevandet ledes direkte til dræn det indeholder ikke okker, så det vurderes at være uproblematisk. Forbrugere og kapacitet Vandværket har i 2011 tilsluttet følgende 34 forbrugere: Husstande i byområde: 23 Landbrug uden dyrehold: 4 Sommerhuse: 7 I vandværkets forsyningsområde findes 1 ejendom med egen forsyning. Forsyningssikkerhed Vandværket har ingen nødforanstaltninger. Der er dog igangsat møder med nabovandværker. Økonomi Vandværket har en årlig omsætning på omkring Kr. med et overskud på kr. til kr. og en kapital på ca kr. Vandværket har ikke udarbejdet investeringsplan. Vandværk m3 pris fast afgift Hovedanlæ gsbidrag Forsynings ledningsbidrag Stiklednings bidrag Godkendt kr./m3 kr. pr. år kr. pr. part kr. pr. part kr. pr. part år ekskl. statsafgift og moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms

5 3,00 kr ,00 kr. Ikke fastsat Ikke efter 2007 VURDERING Vandkvalitet Vandværket har hyppige mindre overskridelser af grænseværdierne for kimtal. Seneste analyse for ammonium ( ) er en smule overskredet. Arsen er målt i drikkevandet over grænseværdien, men i råvandet er der endnu ikke analyseret for arsen. Arsenkilden er ukendt. Vandkvaliteten kategoriseres: BC, da bakteriologi og arsen er væsentlige parametre. Tekniske Anlæg Vandværket er nedslidt og ikke rengjort eller vedligeholdt. Vandværket kan godt behandle den aktuelle råvandskvalitet, men der må være utætheder et sted som forårsager kimtalsproblemerne. Boringen er ret tæret og tørbrønden er snavset. Kapacitetstallene ser rigelige ud, og der vurderes ikke at kunne opstå leveringsproblemer. Kategorisering: BC Forsyningssikkerhed Vandværket har ingen form for nødforanstaltninger, der er dog kun få forbrugere og ingen særligt følsomme forbrugere. Kategorisering: BC Økonomi Vandværket har et varierende driftsresultat, har ikke udarbejdet investeringsplan men har en middelstor kapital. Vandværket kategoriseres som kategori B) Vandværket har en ustabil økonomi, vurderet ud fra den manglende godkendelse af takstblad efter Samlet vurdering Svinø ved Mosen vandværk Den samlede vurdering af vandværket er fundet ud fra viden om vandkvalitet, tekniske anlæg, forsyningssikkerhed og økonomi. Resultatet viser at vandkvaliteten er kategoriseret til BC, teknisk anlæg er kategoriseret til BC, forsyningssikkerhed får kategori BC og økonomi får kategori B. I den samlede vurdering vægter vandkvalitet og tekniske anlæg betydeligt. Derfor er vandværket kun med store ændringer egnet til at indgå i den fremtidige struktur og får resultatet: kategori BC

6 Bilag 1 Boringsanalyseoversigt Svinø Vandværk v. Mosen Dato DGU nr Parameter Temperatur (grader C) ph ved 12 C (ph) Konduktivitet ved 12 C (ms/m) Inddampningsrest (mg/l) NVOC (mg/l) Permanganattal (mg/l) Calcium (mg/l) Magnesium (mg/l) Hårdhed, total, dh (grader dh) 19.8 Natrium (mg/l) Kalium (mg/l) Ammonium (mg/l) Jern (mg/l) Mangan (mg/l) <0.005 Hydrogencarbonat (mg/l) Chlorid (mg/l) Sulfat (mg/l) Nitrat (mg/l) <0.05 <0.9 <1.5 Nitrit (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 Phosphor, total (mg/l) < Fluorid (mg/l) Oxygen (mg/l) <0.05 <0.1 <0.1 Aggressiv carbondioxid ved 12 C (mg/l) <2 <2 Alkalinitet,total TA (mmol/l) 19 Hydrogensulfid (mg/l) Methan ved 10 C (mg/l) < Ny analyse afventes Nikkel (µg/l) <4 <2

7 Bilag 2 Drikkevandsanalyser Svinø Vandværk v. Mosen Dato Analyse Parameter Grænse UK NK BK NK BK NK BK NK BK UK BK NK BK UK BK SPOR UK A A BK UK NK BK UK NK BK UK NK Coliforme bakterier (antal/100 ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Termot coliforme bakt (antal/100 ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Fækale colibakterier (antal/100 ml) <1 Fækale streptokokker (antal/100 ml) <1 <1 Kimtal, 37 C, PCA (antal/ml) 5 1 <1 3 < <1 2 <1 2 7 <1 Kimtal 22Gr. PCA (antal/ml) 200/ Fluorescerende kim (antal/ml) 200 Kimtal, 21 C, KING B (antal/ml) Farvetal (Pt mg/l) ,9 Farvetal (mg/l) 5 4 Turbiditet (FTU) ,2 Temperatur (grader C) < 12 o C ,5 7,6 ph ved 12 C (ph) 7,0-8, ,95 7,8 Konduktivitet ved 12 C (ms/m) > ,4 77,9 Hårdhed, total, dh (grader dh) ,5 NVOC (mg/l) ,9 Permanganattal (mg/l) Inddampningsrest (mg/l) Tørstof (mg/l) Calcium (mg/l) Magnesium (mg/l) Natrium (mg/l) Kalium (mg/l) ,6 Ammonium (mg/l) 0, <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < <0.05 < < <0.05 0,09 Jern (mg/l) 0, < < < <0.02 <0.02 0,01 Mangan (mg/l) 0,02 <0.005 <0.005 <0.005 <0.001 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Hydrogencarbonat (mg/l) > Chlorid (mg/l) Sulfat (mg/l) Nitrat (mg/l) ,4 Nitrit (mg/l) 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 < ,007 Phosphor, total (mg/l) 0,15 <0.015 < <0.05 <0.05 < <0.015 <0.015 < < <0.01 <0.01 Fluorid (mg/l) 1, ,1 Oxygen (mg/l) > ,4 9,5 Agg. carbondioxid ved 12 C (mg/l) 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 Hydrogensulfid (mg/l) 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 Methan ved 10 C (mg/l) 0,01 <0.01 Arsen (µg/l) 5 < ,9 6,8 Bor (µg/l) 1000 < Nikkel (µg/l) 20 <2 <2 <3 <2 <3 <3 <3 0.3 Cobolt (µg/l) 5 < 0, BK SPOR NK

8 Bilag 3 Principskitse

9 Bilag 4 - Kapacitets regneark Svinø ved Mosen vandværk Kapacitet og tilstand af vandforsyningsanlæg Vandværk Nr Oplys x Vandværk Navn Svinø ved Mosen x Bemærkninge r Forbrugsmønster Maks.døgnfaktor fd x 1,8 skøn Maks.timefaktor ft x 1,8 skøn Forsyningskrav Årsforbrug 1000 m3/år x 3 Maks.døgnforbrug m3/døgn 12 Maks.timeforbrug m3/h 1 Pumpekapacitet m3/h 1 Råvandskapacitet m3/h 1 Filterkapacitet m3/h 1 Beholdervolumen m3 5 Forsyningsevne Indvind.tilladelse 1000 m3/år x 3 Mulig årsproduktion 1000 m3/år 11 Døgnproduktion m3/døgn 53 Leveringskapacitet m3/h 4 Pumpekapacitet m3/h x 4 Råvandskapacitet m3/h x 6 Filterkapacitet m3/h x 4 1,1 m2 x 4 m/t Rentvandsbeholde r m3 x 12 Højdebeholder m3 x 0 Forsyningstrykkote m o. havet x 42 Forsynings- Årsforbrug Evne/krav 4,3 sikkerhed Maks.døgn Evne/krav 4,3 Maks.time Evne/krav 4,3 Maks.forbrug Timer/døg n 8,4 Anlægstekniske data år 2011 Indvindingstilladelse udløber x Ejerforhold (Kommunalt/Privat) x P Indvindingsboringer (Antal i drift) x 1 Iltningsmetode (Trappe/Bakke/Kompressor) x B Filtrering (Enkelt/Dobbelt) x E Filtertype (Åben/Lukket) x Å Rentvandspumper (Antal i drift) x 2 Trykstyring (Hydrofor/Membranbeholder/ VLT) x H 500 l Terrænkote x 4 Afgangstryk (mvs) x 39

10 Kortbilag 1 Ledningsregistrering

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 74 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere