ffit*,e**sj,iffi l ggg BYGGEFORENINGEN LYSET :::- =I-._ *_ -"._ 1,-::' rr lr urt urt,rlq -e- r&rt I t -r}r.rtw{ ., :t il:t.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffit*,e**sj,iffi 19 18-l ggg BYGGEFORENINGEN LYSET :::- =I-._- ..---*_ -"._ 1,-::' rr lr urt urt,rlq -e- r&rt I t -r}r.rtw{ ., :t il:t."

Transkript

1 il:t. 'J"t'i'"r., :t BYGGEFORENINGEN " LYSET,..1.',v; rr lr -r}r.rtw{ \f \,*... H.-_ 7fr :::- =I-._- ffit*,e**sj,iffi t r&rt I t..---*_ -"._ 1,-::' /tl;-r"ei-f,tr ba-- urt urt,rlq -e- -k l ggg (,

2 TAN Ii i.)itn IJ BAG N AVN II'T Der var en ilrsag til at kalde den nystiftede byggeforenin6; for t'lysi'iti. - Lysets helbredende virkning og den optimisrtr r der ligger i ordet, - ob her kolnmer lagen Niels Finsen ind i billedet. Det fortalles, al Niels F'insen harvde lagt ro^erke ti-l-, at huskatten for ot,t meste le i vindueskarnren, - og dett flyttede sig altid, s& solens stra- 181,0 - f904 Niels R Finsen Ier hele tidon kunne ramme den. F insen udforskede derfor solens helbredende vj-rkning pa ruennesker, og det fik han fremragende resultatcr ud af, - han brugte senere krrlbuelys til helbredelse af hudkreft. f sit korte liv - tran blev 4l+ tr - naede han at skabe rtfinsensinstituttetr pa Osterbro i Ksbenhavn. For sine fortjenester fik han den fornemste af alle Eresbevisrringer: t'nobelprisen" i medicln i Som en helt naturfig ting opkaldte m;rrr en af de sma veje i omr&det efter ham : l'insensvej ( aen senere Erik Bannersvej ). l, Verdenskrig var ved at slutte, da nlysi'ltrr kom til verden, Ilrygt og forvirring havde preget folkl og det at have et g6at. sted al bo var ingen solvfol6;e1i-ghed, - nu habede man pa bedre tider, - sa alt i alt ma vi siger at der var mzlnge grunde til at give byggeforenin5;en det optimistlske navn.

3 VIGTTG SAMTALE Konsul carl Petersen, der ejede en trelasthander i g&rden, lrvor bilfirmaet c. weinreich A/s i dag holder til, traf en eftera.rsdag i 1918 murer L. christensen fra Godthabsvej. Konsulen havde en id6 om at starte en ny byggeforening i Holbek. - samtidig lod konsulen skinne igennem, at han wir- Ie skenke grunden til byggeforeningen 6ratis, og han syntes, det vil1e v Ere godt, hvis murer christensen s unm nkaldte nogle interesserede til et mode, - men som konsulen bemarkede : Tilbudet galder kun for arbgjdere og ligestillede og mureren fandt selvfolgelig i samtalens lsb ud afr at det vi1le vare rimeligtr at byggematerialerne blev ksbt i konsulens firma. SA B!]G)N.IDTE }IODERNE 12 mand samledes den p. oktober 1918 pa Hotel_ Hafnia i Smedelundsgade i Holbak (trotettet 1&, hvor Handelsbanken i dag Irolder tij.). - Mureren forelagde konsulens forslag, og der var enighed om at nedsatte et udvalg ti1 at arbejde videre med sagen og til at forhandle med konsulen. - Det Aik sterkt med msderekkerne, for I dage aenere, den L2. oktober, blev temrer Ove Larsen valgt ti1 formand for en forening, der faktisk ikke var stiftet endnur - men det blev den ved en generalforsamling, naturligrris i Hotel Hafnia, og datoen var oktober 1918, - byggeforeningens navrr blev : LYSET, I lsbet af et &r bl-ev der afholdt 14 bestyrelses-og medlemsooder, - og det vigtigste - 7 generalforsamlingefr - marl le a1ts3. ikke pt' den 1ade side.

4 PL.;\N i:lin E,+ N I )lt I'iS Den 2. aprif l9l!) var mam komlttet sa langt, dt man kunne trakke lod orn grunderre. - Ved sarnrne mode sagde formanden, at konsul Car-l Petersen havde hensti llet til ham om s at ve jen gennem kvarteret rn&tte blive opkaldt sfter hans afdsde kone, - det matte den, - ott da konsrrlindens navn var Marie, vedtoges det at kalde vejen : Marievej. Men I uger senere skete der noget uventet. Det omr&de, man havde planlagt at by6;ge par snskede Amtet at ksbe til sygehusudvidelssr, - det var et omrade mellern den nuvarende Vald. Sejrsvej og Sygehuset, - - Amtet kunne og ville konsulen ikke sige nej til llan henvendte sig derfor til formand og bestyrelse og gav dem 6t nyt tllbud. Betingelseme var de sarnrue sorn tidli6ere, men byggeriet skuf - 1e flyttes ti1 SpiinnebekgSrdens jorde. - Bestyrelsen fik )6 timer at beteerrke sig i, man kunne ikke n& at samrnenkalde til rnedlemsursde. Llestyrelsen vurderede det nye forslag, og selv om de var i en slags tvangssituation, folte de, at den nye beliggenhed var endnrr bedre end den gamls. f)e sagde : ja, tak, - og de avrig,e medlemmer protesterede ikke, da de fik at vide, hvad der var sket. HST Nt )i

5 DE FE'RSTE AR PA en generalforsamling den 2. maj L9l9 blev en ny og endelig lodtrelcning om husene foretaget. Midt pa sommeren - vi er stadig i L9L9 - kom der problemer, svendene srlskede JO kr. ekstra for pudsearbejdet pa hvert dobbelthus, det vil1e mester ikke ga med ti1, og arbejdet 1A stiile et stykke tid. SA indgik man et kompromis, - byggeforeningen gik med til at betale halvdelen af belsbet, men kun nsdtrnrnget, - husene skulle jo nodig blive for dyre. Smt praktiske ting blev ordnet pa' ae naste msder. Stabssergent Nielsen fik lov til at have lidt smthandel, bl.a'.' med syartikler, og slagteriafbejder Chr. Holst fik ti1ladelse til at have et li11e udsaj-g med melk og brod. IIan vedtog i de, og det sksn forening t at a1le huse skulle vere hviblev de. Ituslejen blev fastsat ti1 44 kr. pr. m&ned. Et Ar efter husene klar foreningens stiftelse til indflytning. - i efters.ret L9L9 - var MEDI"IENNESI(ELIGHED Foreningen havde heldigvis ogs& tid og lyst tij- at tage sig af sociale problemer. - Et par af medlemmerne fik pa grund af sygdom eftergivet deres husleje i nogle mtneder. Pengene kom fra foreningens kasse, - hjal-p fra det offent- J-ige var faktisk en unnrlighed i de tj-der.

6 ET KEI.iDT ANSIGT ByrAdet snskede at fa et medlem j- foreningens bestyrelset og det blev ingen ringere end den nyvalgte socialdemokratiske borgmester, Alfred Hansen. - Alfred Hansen var i 1919 blevet byens fsrste folkevalgte borgmester. - Ved borguestervalget stod stemmerne i byr&det lige mellem hae og Borgerlistens kandidat, dr. Schou, - s& matte man foretage en lodtrakning, - og den faldt ud til fordel for Alfred Hansen. Han fortsatte i evrigt som HoLbaks borguester i de naste 35 Ar. DYRENDS VERDEN til sidst nogle sma, men ikke uvesentlige problemer fra de forste &r. - Der var blevet klaget over, at flere medlemmer havde deres hsns g&ende frit i omr&detr og marl d.ref tede derforr oe der burde v6ei e bestemte regler. - Men der ma have varet adskillige b.onseejere til steder for sagen blev henlagt. Naste garrg problemet om husdyrhold blev taget opr var man blevet strengere, -'denne gang gjaldt det katte og duer. Vsdtagelsen lsd : Duerrre skal troldes indelukket i tiden fra 1. marts til 1. september. Kattsne skal holdes indelukket i tiden fra 1. april til 1. august.

7 VEJNAVNE PROBLEM Kvarterets hovedvej bar efter konsulens snske hans kones navrlr - og Marieveir som den tred, aflsste pt en lang strakning den gamle skolesti, hvor bl.a. bsrrr fra Villakvarteret ( rru Kalundborg'vej ) havae trasket den la.nge vej til ssndre skole for at suge visdom ti1 sig, hvis de ellers fslte det sadan. I L9L9 dsbte man LYSETS 2 sma sideveje. Vejen 1errgst op mod Ringstedvej ( nu Henrik Thottsvej ) kom til at hed.- de : Carlsvej, - til are for konsulen, - og den anden vej ( nu Erik Bannersvej ) fit nawnet : Finsensvej, i fuld harmoni med at kvarteret hed : LySDT, Navnet Carlsvej eksisterede dog kun kort tid - nyndigheder og andre fandt det ikke foreneligt med skik og sedvane, at opkalde en vej efter en nulevende person, - og konsulen var jo lyslevende pt det tidsprnkt, s& man benyttede i stedet navnet : RAdmandsvei, for at mindes de mange magtfulde radnrand, byen havde haft. - problemerne med gadenavne var slut i denne omgang, men efter 2. Verdenskrigs slutning skete der noget igen. NAVNEKRIGEN I L945 vedtog byradet, at navnene p& de Z sm8 sideveje ti1 Marievej sku1le andres. Man har sikkert spurgt historikeren, overlarer Albert Thomsen til r&ds. - Nu kom Rtdmandsvej til at hedde Henrik Thottsvej, og Finsensvej omdsbtes tij. Erik Bannersvej. - Navngivetpne var de 2 sidste lensmend p6 Ho1bak Slot, Erik Banner og Henrik rhott. slottet ophorte at eksistere som lensmandsbolig i L66L.

8 Det skabte et ramaskrig blandt beboerne i kvarteret, da der pludselig kom nye navneskilte p& vejene. - Mand og mand imellem lsd detr at det var dog fdr skraptr at disse gamle, I'fordrukne lensmand" skulle giwe navn tij- de 2 sm& hyggelige veje. De navneskilte, komrm:nen travde sat opr var fjernet dagen efter, - dette gentog sig i et stykke tid, alle mente at vide, hvem det varr ' - men ingen sagde nogetr - og den mistanrke, der faldt pa byggeforeningens davarende formand, tog han med et smilr - mysteriet forblev uopklaret. EfterhAnden ebbede modstanden udr ob navnene Henrik Thottsvej og Erik Bannersvej stod fast. Hvad de 6ode beboere heldigris ikke vidste var, at ov rl:erer Thomsen omgikkes med tanker om at ft Marievej omdsbt til : Dronning Margrethesvej - efter dronning Margrethe den Forste, der flere gange travde besogt Holbak Slot og udssedt love og dekreter trerfra, b1.a. i Ar 14OO. l'len Marievej fik lov at beholde sit nawn. Som beboerne forestillede sig de gamle lensmand

9 9 FORETAGSOM}IED Fra boligforenj-ngens start har der veret lidt smahandel i kvarteret, Chr. Hol-sts brsdudsalg og stabssergent Nielsen med lidt blandet handel var de fsrste. - Pelsemager Petersen startsde en Iille slagterbutik - Marievej 11 samme sted kom der senere en ksbmandshandel, der fsrst ophorte i begyndelsen af 195O erne. Pe den anden side af Marj-ewej, i nr. 26, havdg familien Nielsen en 1i1le trasko- og skomagerbutik og desuden et stykke tid : ru11eforretning. - Senere blev der rulleforretning i nr. 24, det var Petra Rasmussen, der stod for denne virksomtred fra L968 ti1 L982. I ovrigt er Petra Rasmussen den af LYSETS beboere, der har varet langst p& stedet. Hun kom som J-AriS i 19L9. I en lang periode fra 4O erne og op til 70 erne kunne man se folk besoge N. P. Stroustrup for at leje kort ti1 andespil, - og i de fsrste 5.r var andespillet noget sarligt. Meget tit foregik det pt Mellerupg5rd i Kirkestrade, - og hvis m u1. vandt, s5 var gevinsten : en Ievende and. Det skal have varet betagende b&de at se og hsre folk og ander forlade lvlellerupg&rd; ntr spillet var slut. Vinderne kom sa g&ende ned ad Algade, enten med anden i en kassen eller endnu mere prangende - med anden i snor. Hvis man kikkede ind i sa man ting, der ledte Jacobsen. Her var grene dem - sten og metal sat en hel lil1e kunstpark. Carl Rolsteds have - Marievej 5 tanken hen pe kunstneren Robert - som naturen havde udformet s [lmen, s& haven virkede 6om

10 lo LIVET PA VED VEJENE Fiskemand, brsdmand og melkemand kom pa bestemte ugedage og falbsd deres varer, - men de blev nasten betragtet som hsrende med til familienr - da fisker Frederiksens kasse var blevet lidt for skrsbelig, hjalp snedker Brodersen i nr. Z ham med en ny kasse til den dyrebare last. I ovrigt kunne man vere heldig at se grise snsfte op og ned ad vejene i lo erne. Nogle famili-6r syntes, at det var rart at have disse fir-benede fleskestege gaende, for hvis der blev trange tider, travde man da altid lidt sul i bagh&nden, hvad de ovrige beboere mente om at bruge vejene som grisesti, forlyder der ikke noget orno Kommunen havde nogle arealer for enden af den nuverende Henrik Thottswej, hvor kvarterets bsrn kunne tumle sig. Man satte oven i hsbet nogle mal opr s& drengene lmnne spille fodbold, - og om vinteren var det kuperede terren vel.gnet til at kalke p&. Skt. Hans Aften samledes beboerrre til ba1- fest pa det komrmnale omr&de, - og disse forskellige aktiviteter var med til at age sammenholdet. Inde bag de sm5 vinduer foretog man sig for i tiden ting, som var helt anderledes end i dag. Radioen var jo den store nyskabelse i Mellemkrigstidenr og nogle af LYSETS beboere var sa heldige at have et af disse fantastj.ske, noget skrattende apparater sttende i et hjorne af stuen, - men der blev beordret stil-hed - sa far kunne hsre, hvad der skete ude i den store verderl. i Tj.t sad drengene med lsvsavsarbejder ob Pigerne strikkede og syede. - En enkelt gang var der rad til en biografbilletr og s5. gik turen ned tilrrkino'r, der 1A inde bag den gamle Gendarmerg&rd i Smedelundsgade.

11 11 IGAI\iGSTETTEREN Tilnawnet blandt venner var Teater-carl' - Carl Petersen var kommet fra teaterkredse i Ksbenhavnr og selv optr56te han af og til med held som dilettantskuespiller. - Men det var som forretningsmand, han sogte og fandt lykken. Hag startgde som ekspedient i Holbak, men i 1884 overtog han den gamle ksbmandsg&rd i Smedelundsgade. Isenkrammer A.M. Bjern fandtr at den unge trandelsmand var et passende parti for hans datter, Marie, - en anden af Bjorrrs dstre bj.ev gift med boghandler Henni-ngsen;, io, ganrle Bjarn havde lase for at valge gode og driftige En tral-asthandel i Holbek berer i sv?i-gt stadig CarI Petersens navn. BYGGEFORENINGENS FORlvIrEl{D Ove Larsen L92O J.P. Jensen L923 Carl Andersen L924 J.M, Nielsen L929 J.P. Jensen L93O Ferd. Ctrristensen L93L Val-d. Hansen L933 Chr. Holst L937 Vald. Hansen 1940 Cl.r. Holst L944 Al.fred Jensen L952 N. P. Stroustmp L953 Viltr. Brodersen L958 ALfred Jensen L966 Ejvind Petersen L97O H.P. Henriksen L973 Gert Petersen 1980 Svend Serensen L982 Minna Hansen L986 Knud Kristensen 1988 Gert Petersen 1988 Ib Olsen

12 L2 Jeg bar i dette l-iile skrift forsogt at fortalle J.idt om byggeforeningen LYSET geruaem 7O Er. Der er lagt mest vagt pa til-dragelser fra den al.dste periode af byggeforeningens historie. Til brug for jubileumsskriftet har der vceret bnrgt forskej.lige kilder, bi.a. Albert firomsen : Holbak Ksbstads Ilistorie og lt1ichael Hertz : HoJ.bek i trundrede 5r. - De fyldigste oplysninger er kommet fra foreningens protokol., samt sidst, men ikke mindst fra nuvarende o8: fortrenverende beboere i kvarteret. Jeg vij. gerne sige tak for hyggelige samtaler med dlverse oplysninger. Tak tij. Ib Olsen og den evrige bestyrel-se... og talc til : Annie Jensen Poul Brodersen Hans Henrik Tofte Bente Tofte Petra Rasmussen Ilelge StroustruP Peter Kl0wer Holbek, september J.t88 Preben Lunghoj

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

K U N S T A K A D E M IE T. F orskolens A -k lasse. M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz. S om m erferien 1952. H oved sk olen s 3.

K U N S T A K A D E M IE T. F orskolens A -k lasse. M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz. S om m erferien 1952. H oved sk olen s 3. K U N S T A K A D E M IE T F orskolens A -k lasse M øde m ed b yp lanlæ gnin gen S ch w eiz S om m erferien 1952 H oved sk olens 2. klasse S tu d ietu r til Rom H oved sk olen s 3. klasse A fgan gsop gaven

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DEJBJERG SOGNEBLAD 230. ÅRGANG APRIL KVARTAL

DEJBJERG SOGNEBLAD 230. ÅRGANG APRIL KVARTAL DEJBJERG SOGNEBLAD 230. ÅRGANG APRIL KVARTAL 2014 DEJBJERG SOGNEBLAD Udgivet af DEJBJERG SOGNEFORENING Indhold Side Stof til næste nummer indleveres senest 1. juni 2014 Næste nummer udkommer juli 2014

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere