qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl."

Transkript

1 Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig aftcrr. Hvis I onsker at deltage i spisningen inden spillet begyndcr, bcclcs I reservere bord pt tlf. nr senest den 2. decembcr. Bankomenuen bestir af: der vil vare klubhuset. Aspargessuppe med kqdboller kr. 22,- Ol<sefilet med bagt knrtoffel og rqdvinssauce kr 48, - Begge retter i alt kr. 65, - godteposer til alle borncnc. Husk tilnrclding pl listcrr i 27.'december kl , ekstraordinrcr generalforsamling i SMK' stotteforening Vennerne 16. Januar, det planlagte besoge pt Aqua er aflyst, men forsoges gclrnemfort pi et senere tidspunkt. 9. Februar kl Fastelavnsfest for bgrn 28. februar kl En aften med slaw 14. marts kl Generalforsamling Kokken svinger "Skinken" - medens der endnuvar "sul" pd kroppen. Redaktionen onsker alle bladets lesere en rigtig gladeligjul og et godt nytdr! Indhold 2 Formanden har ordet. 3 Medlemsskab og kontingent. 3 Bkstraordinrer generalforsamling. 4 Bestyrelsen informerer! 6 Afriggerfesten den 12. oktober 96. Resultater af motorsejler kapsejladser i96. Rygtesmedenes paradis? Opfordring til ny standersang. Afriggerfesten "Det er hammer-hammer fedt" l0 Det stlr slojt til med den private ejendomsret. l1 Oplysningsskemaer. 12 Ny forpagter - igen! 12 Areb julegaveidd! 12 Bidpladsleje 13 En smuttur til Sct Thomas. l5 Julefrokost 16 "Spisestedets" lbningstider i julen og nytiret. 17 Januar = Renoveringsmined! 18 Skal de danske skove til at vere rene urskove? 19 Pigefesl 20 Det Sker Sidr.:20 Nr. 6, 4. lrgang, December 1996, SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 4. irgang, Deccmbcr 1996 Side.: I

2 SMK - NYt Nr.: 6.4. ArgarE. Oplag.:825 udgtvel I samrgd m6d SMKS bostyybbo. R dlgorlre. (ansh.).: Ing6r & Hsnrlk Tofi Svarsr ByttortEttsv l 18. Swlbak 8600 Sllkeborg Ttf.: Bladudnlg.: Rlchard Jsnsen John Sorsns8n Fonmnd -: Knid E. Jsns n Kasorer.: Amo Som6r N$fforwEnd & sokrota.: Ing r Toft Svaror Ovlg6 madlommer Atlan Nlgaerd 8680,+,144 PoorJon$n Pmbon Honrlksen CarlMoEaard Udvalg.: Xlubhusel.: Allan l{ygaard 8680,1444 P66rJenson lgnflnoud\,alg.: PrBbon Henrlkssn Cart Malgasrd Broudwlg.: Altan N) aard ,14 P orj nson 86aO 2160 Hlwnolblerggrurdon.: P erjonson L lf G. Thogsrsen Sols grurdsn.: Atlan Nygaard 8680 '+444 Klubaflnor.: Pmbon Honrlksan Carl Moh8ard Brugaradet.: Allan Nygmrd '+4 Carl Molgaard SMK vonnor.: Ing r Tott Swrsr Mgtlgo l8lsfonnr.: Kantlnen Ops/n Ind tukkot V lruddglen 153 LyrEbyRadlo 133 Sllksborg Polllt OO smk - twt Udkormer D8adllns - dkksrr ogsa 1997 Nr F bruar Formanden har ordet. St harvi f6et btdene pfr land, pakket godt ned og klargjort til vinteren. Det betyder meget at dette bliver gjort rigtig, da den tid der bruges nu - spares til for8ret. Til oprydningsdagen fik vi lavet mange ting, s6vel ved klubhuset som ude pl grundene. Det er en god tradition at holde disse 2 oprydningsdage, da de giveret godt sammenhold. Ogst i 5r var det rart at se sfi mange nye ansigter til oprydningen. Afriggerfesten blev en rigtig god aften, med dejlig mad og musik. Det blev lidt "tidligt" inden de sidste gik i bidene, men dc flcste varfrisketil morgenkaffe i klubhuset om morgenen. Jeg vil gerne opfordre jer til at skrive noglc indlreg til bladet om jeres ferieoplevelser cnten det er pt havet eller her pi soen- Det cr altid dejligt at laese om hvad andre oplever' Mbn ellers er det indendors sysler der galdcr nu - med klubaftner og renovering af klubhuset. Til slut vil jeg onske alle vore lresere af bladet en rigtig glrdelig jul og godt nytfrr, med tak for det gamle og htbe pl ct godt samarbejde i Medlemsskab og kontingent. Husk - udmelclelse af klubbcn skal ske indcn udgangen af tret jvf. vedtegterne. Har I solgt b5den og gtet i venteposition, har I mulighed for at blive overflyttet til passiv medlemsskab. Detts bctyder at Onsker I aktivt medlemsskab pt et senere tidspunkt, skal der ikke betales indskud, ligesom I stadig vil blive oricnterct om klublivet via SMK-Nyt og I kan deltage i alle SMK-arrangementer. Er I blevet 67 trifolkepensionist i det forgangne 5r, har I mulighed for at s6ge om reduceret kontingent for neste Er, dette sker ved henvendelse til bestyrelsen. Midt i januar vil I modtage kontingentopkravningen for 97. Kontingentet er reguleret i henhold til vedtrcgterne med aktuelt nettoprisindex, hvilket betyder at det koster kr. 480 for aktive, kr. 240 for folkepensionister og passive medlemmer i Nyt medlemsskab koster 200 i indskud og 480 i flrskontingent.- Husk at kontingent skal vrre betalt inden 28. februar 97. S.M.K's WNNER. Ekstraordinar generalforsamling, aftroldes i kl ubhus et, fredag d 27 december L996, kl DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent 2. Orientering 3. Foreningens fremtid / nedlaggelse. Da foreningen efter generalforsamlingen er vart ved et traktement, er tilmelding til denne del af arrangementet nodvendig. Tilmeldine senest torsdae d. 19 december 1996, til Ulla t f , eller til John tlf Nr. 6, 4. lrgang, f)ecember Knud E..Jensen Formand SMK- Nyl # SMK - Nyt Nr. 6, 4. lrgang, Dccember 1996 Med venlig hilsen Ulla ogjohn. --l

3 Bestyrelsen informerer! Siden sidst er der arbejdet hird med at hente priser hjem pt de forskellige projekter i forbindelse med renovering af klubhuset. Vi forventer at plbegynde arbeidet i ianuar m8ned 97, ifolge aftale med vore forpagtere. I skal derfor vrre opmarksom pe at der bliver delvist lukket i noget af m8neden, men vi fors0ger at gore dette s& lempeligt som muligt. Dog kan der ikke afholdes storrer fester i denne mflned. Der har vrret afholdt de halvirlige moder med udvalgene. Kapsejladsudvalget har haft en god periode med pan tilslutning til sejladserne. Palle Christiansen overlader roret til Johnny Lauridsen og Jorn Holst i den neste seson. Bladudvalget har haft en stille s&son, da det grundet problemer med tidsterminer udelukkende har vpret redaktionen der har st&et for bladet. Bygge og Renoveringsudvalget. l-ars P. Elmer har haft travlt med at soge de nodvendige tilladelser til s8vel Himmelbjerget som Indelukket og undersogt priser pi renoveringen. Fest og aktivitetsudvalget. Chang Puggtrd har ogs5 udfort et stort og godt stykke arbejde pa denne post og mange udfordringer ligger foran. Vi er af Ry B8dlaug og Sejlklubben blevet opfordret til at arrangere nrste Ers pinsetref og som bekendt arrangerer vi ogss en stor 3 dages sommerfest i juni 97. SMK's Venner. Stotteforeningen har i den forgangne periode haft en salgsvogn i forbindelse med Markedsdagen og som sredvanligt stiet for Sank Hans arrangementet pl Scjs grunden. Da der kom mange kritiske roster. fra medlcmmerne, over sidstnavnte arrangement har bestyrelsen besluttet at SMK selv stir for dette arrangement fremover. Dettc sammenholdt med at vi mener at forpagterne skal sti for Olvognen pi Markedsdagen, medforte at formandene for Vennerne mente at vi fjernede deres okonomiske grundlag og derfor ville g5 i trnkeboksen med hensyn til Vennernes fremtid. Fra bestyrelsens side kan vi dog 1 I! t kraftig afvise alle rygter om at vi onsker at nedlregge Vennerne. Vi er af den opfattelse at der er mange mennesker der ikke opfylder betingelserne for medlemsskab af SMK, men som Onsker en vis form for tilknytning det kan vrere tidligere bldejere - familie til medlemmer, eller nogle som holder af miljoet i klubben og gerne kommer her og gerne vil givc og Markcdsdagen, betod i 95 tilskud pl 800 kr. til forskellige arrangemcntcr samt -546 kr. til lanrpcr i g&rdhaven. Der har vierct afholdt det Srlige mode i brosamarbeidet. Der blev besluttet at hrevc klubkontingentet i 97 til nu 65 kr. pr. medlcm. Dettc skyldes de forholdsvis storc udgifter til brorenovcring - ikkc som vi froede pi grund af sidste 5rs deres st0tte - sommergrster isvinter, nej pl grund af som folger med i livet i klubben via bladet. Ved at v&re medlem af Venneme er der jo ogs6 givet mulighed for at deltage i alle vore arrangementer. Tidligere har der i bevillingen vreret stillet krav om medlemsskab for at kunne afholde fester i klubhuset, men dette krav er nu bortfaldet fra nrevnets side. Med hensyn til Vennernes okonomi fungerer denne ved at kontingentet ( ca. kr pr. flr) 96r direkte i SMK's kasse og skal ifolge Vennernes vedtregter g5 til vedligeholdelse af klubhuset. Selve kontingentopkrrvning og administration engangs grill pi broerne. Der skal til forfrret udskiftet et meget stort antal daeksbrrdder pfl broerne, fordi mange ikke har glet pl land med grillen. VI KAN TKKE HENSTILLE KRAF_ TIG NOK - DET ER FORBUDT AT GRILLE P,A, NNOPRNE, EN anden eksplosiv udgift i brosamarbejdet er tomning af affaldssakke. Det er naturligt at mrngden af affald er stigende med medlemstallen, men det er stadig god tone, at er man for hjemadgiende tager man sit affald med, ligesom nlr srekken er fyldt. Sekretere afholdes af SMK, ligesom vennerne modtager SMK-Nyt. Overskud fremkommet ved afholdelse af Sankt Hans festen f.f+ tffir ffi F'HfX TIffiIr IIIII! Side.:4 Nr. 6, 4. lrgang, Decernber SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 4. lrgang, Dccembcr Side.:.5

4 Afriggerfesten den L2. oktober 96. Ja - sl lob afriggerfesten af stablen. havde lavet, synd at vi ikke fik den HURRA HURRA sunget nogle flere gange. Den var HURRA - for en fest. Hvor er det dejligt at vrre med til en fest hvor alle er i st godt humor - dejligt at vrre med til at arrangere noget som bliver taget si vel imod. Alle var lige fra forste minut indstillet p5 at have en fornojelig aften, s5 nu bliver I nod til at leve med mig som festudvalg endnu et tr, for dette vil jeg ikke gi glip af. En stor tak til musikken - Sejs Maleren - det var efter min mening den bedste musik vi har haft til noget arrangement her i SMK. En stor tak til forpagterne af bare sl Hammer hammer god, s5 den kan lases her i bladet. Svend Erik og Chang p6 sladderbrenken var virkelig gode, og teksten hel i top. Vi kunne blandt andet erfare at diesel-preben er blevet tilbudt job som udsmider pi Crazy Daisy og mange andre finurligheder. Cowboy historien vargod med alle deltagerne helt i top, Pia du var nu god, men Kaj som indianerhovding, var nu ikke til at sti for, at han ogs& mt have nogen rutine efter 2 tr som hovedrolleindehaver. det lover godt for vores sommerklubben for den rigtig lakre mad og servering Jeg h8ber I kunne se hvordan vi holder fest, si vi ogs8 fremover kan lave nogle gode aftaler med denne hoie standard. Tak til Jer. Jeg vil fortaelle lidt om festen, ikke for de som var med - de Eneutn urchfrng deltog alle med liv og sprrl i det hele - b8de sange, konkurrencer og de forskellige lege, men til alle Jer som ikke deltog. I gik virkelig glip af noget. Mange tak til Svend Erik og Ineer-Lise for den sans som I P,Y. Danmarkl Maritim Farve & Lak Norrevanget Silkeborg Telefon Telefax Side.:6 Nr. 6, 4. lrgang, Dcccmb.t 1!Q(r SMK - Nyt fest i 97. Jeg mener ogs5 jeg er ngd til at fremhreve Inga pt ballontur, fin-fin stil, kan miske bruge igen?. Dans - aldrig harjeg set sfi mange pi dansegulvet hele aftenen, og da der skulle samles ind til overdans, var der overskud inden hatten var kommet halvt rundt, men det kan jeg godt forstfr med den musik. Tak for denne aften. PS.; De sidste gik hjem kl. 05, men hvor var det dejligt at se ca. 42 deltagere mode til fre.lles morgenkaffe allerede fra ki.08, s6 tor man godt prove noget nyt en anden gang. Tak for en dejlig aften - nat og morgen. Ffr altid et tilbud fra \\lt Chang. KONGSHEDENS VVS TtF tLjrLF HEMPEL RF,ffi SILKEEORG TOMMERHANOEL A/S d{v{6f ry, rarl.di-orl Resultater af motorsejler kapsejladser i maj LM27 LM24 Blandet t if G. Thogersen i Banja II Jens Hansen i Comich Ingen deltagende bflde 21. September LM27 Poul Erik Petersen i Inga LM24 Johnny l-auridsen i Jogi Blandet Hans Jprgen GjedsO i Team Gjedsq - Efter en del diskussioner om regler osv., har udvalget sammen med dommerholdet, besluttet at lave et regelsret som omhandler motorsejler kapsejladsen fremover. Med venlig hilsen Palle PS.: Som nye folk i kapsejladsudvalget er indtrddt Johnny Lauridsen og Jprn Holst. SMK - Nyt Nr. fr, 4. lrgang, f)cccmber Side.: 7

5 Rygtesmedenes paradis? S& er de i gang igen, disse sm8 finurlige v&sener som nesten konstant er p5 havearbejde. De sir en mrngde smfl frg som, hvis man ikke er hurtig og effektiv i bekampelsesmidlerne, bliver til planter som har samme egenskaber som senegr&s. Det bedste middel er at tage fat om roden, men denne er som oftest dybt begravet, og har den egenskab at den blot formerer sig hvis ikke det hele kommer frem i lyset. De senest fundne kim, er fyldt med bitterhed overfor moderplanten. Den vil nemlig have fiernet alle sine stottekim ifolge hovedroden!. Ja det forlyder endog at det er s5 frlt, at selv kimenes bed helst sis fiernet! Inger Tofi Svarrer. LANDBRUG.INDUSTRI,l\ -CrI,.1., v/ Kaj Johansen.Bohrsvei Silkeborg SALG.SERVICE. MONTAGE TLF Bllteleton 40 s BROSLAGNING BOLVIERK SAMT NEDRAMNING AF FORTOJNINGSPIELE UDFORES CHR. VARMING PEDERSEN TLF.: V Opfordring til ny standersang. Vi harbesluttet, pf, utallige opfordringer, at udskrive en lille konkurrence, med det formll at finde en ny sang til sfrvel standerhejsning som standerstrygning. De eneste krav til sangener at - de skal vrre lette at synge - de skal vere korte, ca. 4 vers - de mt gerne omhandle vort lille samfund og anledningen de er trnkt for Fat pennen og brug de morke vinteraftener til at digte en lille sang, med hjertet fyldt af det vi alle holder af. Forslagene sendes til Inger Toft Svarrer, Rytterholtsvej 18, Svejbak, 8600 Silkeborg senest den 1. februar 1997 De valgte sange pramieres med en flaske god rodvin. Melodi; Det hsmmer-hammer fedt. Velkommen hver en gest, nu skal her vrre fcst og lidt dans og sang, m8ske lidt bregerklang, dejlig mad til maven, en lille en til ganen, Ih, en herlig aften vi kan fa. Det er hammer-hammer flot, hvor synger vi dog godt her i SMK, det me vi sktle p5, gi'den hele armen, sfl vi kan holde varmen, ha' en herlig aften, og vi ses. Det er nu ikke rart med denne hoje fart, nu har de f6et log, men er det ogs8 nok, mens skipper griner fjoget, og letter lidt p5 ltget en kolvandsbolge valter ind mod os. Det er hammer-hammer skiclt, for tuagen kommer tit, hvor er nu min mad, den var da pt et fad, pa skodet er den havnet, min 0l er ogs6 savnet ha' en herlig aften, og vi ses. Vi har et dejligt sted, ved bjerget sonr I ved her er fest og bel, og mange rtber skil, her er alle glade, dog vi er lidt flade, n6r vi hen til morgenmessen gtr. Det er hammer-hammer fedt, nu har vi trrk og slip mange tog en torn, sfr vrek er lugt og horm, tiden er en anden, vak er lokumsspanden ha' en herlig aften, og vi ses. Bestyrelsen med KNUD, de skal gi linen ud, de gor det valdig godt, ja, klarer den skam flot. Vi gor nu som vi plejer, kassereren gi'r en bajer, og vi hylder ham ved nreste valg. Det er hammer-hammer fedt, vi kysser dem om lidt, vi skal op at st8, HURRA for SMK. Det er ganske givet, vi vil leve livet ha' en herlig aften, og vi scs. \O o\ o\ q) (t) q) *-{ (D bo oo L{ q-{ = oo s L : -.s *h.= <l L o4-3 = -qi u) Nr. 6, 4. lrgang, December 199fi SMK- Nyt SMK - Nyt Nr. 6, 4. irgang, I)eccmber Side.: 9

6 Det st8r slojt til med den private ejendomsret. P5 Himmelbjerggrunden er vi lobet ind i et problem, at uagtet amtet har givet tilladelse til bygning af hskur, har Skov og Naturstyrelsen givet afslag og Danmarks Naturfredningsforening samt Ry kommune har indgivet en anke over tilladelsen. SMK har klaget over Skov og Naturstyrelsen afslag, da vi st8r uforst8ende overfor deres begrundelser. Er der ikke noget som hedder privat ejendomsret lrngere? Grunden har SMK ejet siden 1935, og har betalt ejendomsskat lige si lange. Nu har nogle miljofolk fundet ud af at vores areal skal have status af urort skov. I anken skriver Danmarks Naturfredningsforening bl.a. " DN finder det snrdeles uheldig, hvis der dbnes op for, at der pd de serdeles attraktivt beliggende naturplcrdser, der er blevet etableret rundt om i landet for at tilgodese friluftslivet, kan opfqres skure til hrug som permanente opholdsarealer og lagerfaciliteter " Vi Onsker jo netop at kunne anvende vor egen attraktive naturplads og dyrke friluftslivet se meget som overhovedet muligt. Vi mener at ogsf, de medlemmer som ikke har en kahyt at soge ly i, skal have mulighed for at hygge sig med den medbragte madkurv, ogs5 n5r der er regn og blast. Jeg har ogsfi lidt svrert ved at se det attraktive i en naturgrund med urort skov, hvis dette betyder at det er et vildnis hvor alt skal gro uhammet? Hvem kan nyde friluftslivet i et brombaerkrat? Lad os hibe at der findes fornuft, og at vi fir mulighed for at etablere laeskuret, for det er jo ikke et sommerpalads vi har sogt om tilladelse til. Inger Tofi Svarrer. ) ) ) ) Oplysningsskemaer. Da der stadig er nogle som ikke har returneret disse skemaer - af den ene eller den anden Ersag - skal jeg her give et eksempel pl 2 medlemmer, som en regnvsd morgen i oktober, var lykkelige for at de havde udfyldt skemaet. Jeg blev kontaktet af nogen som havde bemarket at presenningerne var Sbnet pl 2 b&de, og regnen stod ned i tove, de opmrerksomme morgenvandrer havde aflrcst bldenes amtsnummer. Bldnavnet sttr jo typisk agter, hvorfor det ikke umiddelbart er synlig fra landsiden. Ved hjalp af disse numre kunne vi lynhurtig identificere hvem ejerne af bldene var, og dermed kontakte disse, se de kunne fe drkket b8dene af - inden de blev til undervandsb8de. Som formanden sagde til standerstrygningen - er I velkommen til at kontakte undertegnede hvis I har forlist skemaet, eller hente et i klubhuset under SMK-Nvt's kasse. Husk hvis I har handlet b8d i frr, kan det ogsl vrre nodvendigt at indsendc et skema med de andrede oplysninger. Inger Tofi Svaner Side.: 10 Nr. 6, 4. lrgang, December 7996 SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 4. lrgang, December 1996 Side.: ll

7 Ny forpagter - igen! Ja s6mrnd, vi synes det gik si godt sidste gang, sa da Torben kom med en god ide var vi selvfplgelig med pt den. Resultatet er at vi i dag har 2 garvede forpagtere af klubhuset. Torben har pr. L. november 96 optaget Poul Brtigger Andersen som kompagnon. Poul som er 35 6r, er ikke uvant med jobbet, idet han er uddannet sflvel kok som tjener. Vi byder Poul velkommen. Arets julegaveid6! - finder du i klubhuset I-aminerede sokort over Silkeborgsgerne, Broderede SMK standere til blden - og meget meget mere. Bestyreken. Bfldpladsleje pe kommunale plader i Bredde; mindre end 1,7 m kr Pensionistpris kr ,7 M => 2,3 m kr Pensionistpris kr over 2,3 m kr Pensionistpris kr [.av vanddybde ; kr Som I kan se, en dejlig julegave, ingen stigning i forhold til En smuttur til Sct. Thomas. Mon mange sejlere pe Silkeborgs- Oerne, er klar over at blot en tur af landevejen pt 35 km. kan bringe os til et utroligt smuk omrfide, nemlig Skanderborg So. Under en sejlads p5 soen, fik vi et uddrag af en beskrivelse af Olav Ernstsen, Hjorring, som her gengives i reduceret form. I Skanderborg So ligger 4 sm8 oer; lbbela, Kalvo, Sct. Thomas og Sct. Helene. Disse firesm8 "skonhedspletter", der liver op i landskabet, bryder vandspejlcts ensformige flade og danner perspektiv. I fordums dage har Skanderborg- Oerne fristet mange mennesker til at sl5 sig ned. I stenalderen har der vrret bopladser pi tre af oerne, og pt Kalvo l5 der i middelalderen et forholdsvis stort munkekloster. I dag lokker de folk til med al deres skonhed, romantik, fred og ro - dog kun for en kort visit.lebelg ejes af kommunen, mens de andre nrevnte Oer et i privat eje. 'Ebelg er en yndig lille skovbevokset op&ca.3 tdr.land. Oens navn har ikke noeet at gore med abler, men navnet stammer fra et gammelt ord, dcr betyder rundagtig. Dcn lille 0 er nu ubeboet, men at den har vreret beboet, vidner utallige fund af stenalder* redskaber om. Da Skanderborg havde kongeslot, var der et lille fiskerhus p6 oen. NEr de kongelige selv fornojede sig med lidt fiskeri, havde de gavn af den lille hytte pl oen. For en del fir siden havde skanderborgenseme den skik at sejle ud til A,belg grundlovsdag for at spise stegt tl med asparges til. Det siges, at retterne tilberedes pt smfl ildsteder bygget af sten. Ensomt beliggende i ostsiden af Skanderborg So haver Kalvg sig noget barsk - ca. 30 fod over soens spejl. Kalvo er den af oerne, der ejer den mest historiske fortid. Her har der ogst boet mennesker i stenalderen. Navnet Kalvo er der ingen tvivl om. Fra gammel tid har man ladet kalve gresse oen i sommermlnederne. Forst boede her benediktinermunke, siden cisterciensermunke pi oen. Man ved ikke ret meget om benediktinerne, men man kan lrse om ci- Sidc.: l2 Nr. 6, 4. lrgang, f)ecember SMK - Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 4. lrgang, December 1996 Side.: 13

8 stercienserne klosters kronike. I kroniken berettes, at de kort tid efter at vrere ankommet til Oen kobte sig grcsning til ni svin i Baastrup skov. Cistercienserne kunne dog ikke i lrngden udholde livet pfr den barske ensomme lille o, hvorsamfardsel med omverdenen i storm og vinterperioder kunne vrre umulig i lang tid. De blev kun fire &r pi pen, indtil de i 1173 fandt deres blivende sted i 6m. Benediktinermunkene byggede en klosterkirke pi 0en. Resterne af denne blev forst afsloret si sent som i Der konstateredes en bygning, hvis udvendige fundament var 13,5x9,5 meter. Sct. Thomas ligger midt ude i Skanderborg So. Det er langt fra nogen almindelig o, thi det er i sandhed eventyret om den grimme alling, der blev til en smuk svane, i en ny version. Oen Sct. Thomas er ikke sl forfaerdeli gammel. Dens skaber hed Thomas Brcdstrup. Han var bagermester i Skanderborg, og der fortrlles bl.a. at han var en ivrie lystsejler, som pa sine togter rundt i Skanderborg So armerede sin lille skude med tre sml skibskanoner til hver sin side. PE passende steder morede det hr. Bradstrup at salutere hojt - sikkert til udelt fornojelse for skanderborgenseme. i andre ledige stunder gravede han sin gsrdsplads ud. Jordfyldet korte han pi dage, hvor isen var breredygtig, ud pi soen, og om for8ret forsvandt jordhojen med isen. P5 soens bund dannede der sig lidt efter lidt en forhojning. Den voksede, samlede mudder om sig, og da vandstanden i soen flere ir efter sankedes, dukkede den lille grimme rlling op af soen. Aen et senere blevet beplantet, og i dag ligger Sct. Thomas - med sine kun 1462 kvadratmeter som en lille rubin i Skanderborg So. l-rngst borte i vestenden af soen ligger ofamiliens lillebitte - Sct. Helene. Umatrikuleret og med et areal pl kun 0,1 ejer har fortalt, at man pi oen har gjort fund fra den yngste stenalder. Alt tyder pt, at den er o-familiens reldste o. Inger Toft Svarrer. Menukort Julefrokost i SMK 1996, Fro fredog den 22. november tll lordog den 2l. december, vll det vcere mullgt of bestllle Jule to' sem bord, hver fredog og lordog often (begge doge Incl,) Julebordet onrettes som to' selv, og kommer til of bestd of: Morlneret slfd med korrysolot Krydderslld med lag og copers Fiskefllet med remoulode og cltron Lun leverposte, med chomplgnons og bocon Grovod loks med dlld/sennepsdresslng Sylte med sennep og rodbeder Ribensteg med ra,dk6l Medlsler med radkdl Frlkodeller med stuvet hvldkdl Andesteg med svedsker Gloseret Julesklnke Ris o'lo monde med klrsebcbrsouce Osteonretnlng med klks Frugtfode Forskelllge slogs brod og smor Pris pr, couvert kr, 98,- Side.: 14 Nr. 6, 4. lrgang, December SMK - Nyl SMK - Nvt Nr. 6, 4. lrgang, Decemhcr 19q6. Side.: 1-5

9 "Spisestedets" ibningstider I julen & nytaret 24. december lukkes kl. 15.OO, mellem ki. 12.OO - l4.oo er Torben og Poul vrert ved en sildemad for klubbens medlemmer. 25. december lukket 26.. december lbnes kl. I1,3O, Begrrenset menukort, dog serveres en2 retters sondagsmenu til kun kr. 65, december lukkes kl. l5.oo. 1. Jnnrrar ibnes kl. 11,3O, Begranset menukort, dog serveres en 2 retters sondagsmenu til kun kr. 65,-. Br du trat af gaster og julemad sa besog spisestedet i Indelukket og nyd at blive forkalet med god mad. Mandag-Torsdag I Fredag *"Hile'^!'1::l:^s r2.oo - re.oo Irrdag&Sondag fr:$38 & sondao i? Januar = Renoveringsmflned! I forbindelse rned renovering af klubhuset, skal I vere opmrerksom pfr at der k0res p$ lavt blus * kun det f6rste lokale vil vrere frben frem til den 2Ol1.l perioden er der helt lukket. Renoveringen vil ogsfr betyde atvarkstedet er midlertidigt inddragetil opbevaring af inventar, hvilket vi hfrber pfr medlemmernes forsttelse for. Vi skal samtidig opfordre til at der ryddes kraftigt op i materialegfrrden, da denne reduceres med 2 meter, i forbin* delse med bygn ing af det nye vnrksted og depot NAn DE PROFESlloryEIt,E rjliarrr SKAL PENSLES UD.,. Mrtrdffttningil Harm, Fllrutloc e/t tmmlr ^.ar rlt mcd ct oclrtgrytltl og rdrlgl ' trons.lbltog,)2 o9 i'ar. Ht, ogrl m qulvtlhovling oq udtrinhg rl til 2a nal.r Fdr go'-drt.s.lv lotrt it dtt god! tld!l ]rnlr. ryl q1-1tjtrruw o9 ttlo pl Orawrmsvci llcr lan du ldl ii',:':t"::-lo_':l._,c-1i_s_h )csriorul grclog kobo S*atl j:.1.3i'j:l:t. kvrltot3 mtlinq. jt 3m b-t a. brugei tl mrlnlirull Hctm Fhsrussro tl. SI{AEA. vl grr dlg tll mrlcr, mcstcr... trrvcr og nlf. Orrxrnrvol 58!6txt Sl (rbsq. fl. tg ] trl.tf'. Irl HtnM. MSilUS$l{ A/S TvErgsdr silhrborg. Tl l 6i.rrxk- Side.: 16 Nr. 6, 4. lrgang, December 1996 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. (r, 4. lrgang, Dcccmber Side.: 17

10 Skal de danske skove til at vrere rene urskove? Desvarre er de nok ikke enestiende de indsigelse vi netop har modtaget fra Ry Kommune og fra Danmarks Naturfredningsforening imod vort onske om opforelse af et lael-opbevaringsskur pe Himmelbjerggrunden. De opmrrksomme leesere af Midtjyllands Avis den 15/10 kunne ogst blive informeret om det forfrrdelige motorbidfolk fra Silkeborg som havde etableret stvel flagstang som lokum p5 deres parcel. En parcel som vi har vrret ejere af siden 1935, betalt ejendomskat og andre offentlige afgifter af. Man sporger sig selv; hvor gir graensen i indgreb i den private ejendomsret - hvis der efterh8nden er nogen?. Naturfredningsforeningen henviser sig til en holdning som en nedsat arbejdsgruppe har indtaget, en holdning g5ende ud pt at kysten skal have status af urort skov. Med andre ord et ufremkommelig vildnis?. Hvad vil vi med vores natur? - I Silkeborg Motorbaadklub er medlemmerne forpligtet til at vrrne om naturen, og at vi gerne lever op til denne forpligtigelse skal der ikke herske nogen tvivl om - men derfra og til at vi odelrgger et stykke natur ved at bygge et skur pl 35m2, er meget svrcrt at forsti for menigmand. Et skur som vi netop har projekteret for at si mange som muligt kan fl glrde af denne skonne plet - ogs8 de som ikke sejler i en stor bid med kahyt. Mulighed for at kunne tage brofag ind om vinteren og dermed sk6ne naturen pi flere mider; vi skal ikke falde trrer til nye broer - soen forurenes ikke af trykimprrgnerede losrevne brofag. "Naturisten" I skolen... Hvor mange soskende har du? - t5! Tak spids - hvad laver din far? - det har jeg jo lige sagt! Mellem veninder... Taler din mand ogsi i sovne? - nej, den tolper ligger bare og fniser! Pigefest. Hvad er pigefesten egentlig for noget?. Det vil jeg her forscige at forklare, ikke mindst for de over 100 nye medlemmer der er kommet til i tr. Der skal ogs5 lyde en speciel opfordring til netop de nye medlemmer til at komme til vore anangementer, da det er en god mlde at lare de andre medlemmer at kende. Pigefesten er en fest udelukkende for piger som er medlem af Motorbaadklubben eller Vennerne. Festen gtr ud pt at vore piger skal have en god oplevelse, hvorfor vi maenner gor alt for at det bliver en god dag. Vi er som regel 4-5 mrnd til dette arrangement, hvis opgave er alt fra borddekning til servering og underholdning. Vi starter kl. ca 14 og bliver vcd til kl. ca.2l Hvad festen i 97 glr ud p5, skal jeg p3 nuvrrcnde ikke kunne sige, da vi mtske laver om p5 den i forhold til de andrc 5r, men I fir mad og fest, spil og underholdning i topklasse. Men her galder ogs&, ntr den tid kommer, det er kun de forste 100 som melder sig til der kommer med pl grund af pladsen. Hold oje med annonceringen i klubbladet. Hilsen Clnng F e st -o g ahiv it etsudvalg et. TT PH^gUslP'40/a o l- i iln,.*i"'-e9.0-'-n=. - /4,.' r-tr,\ -J-tt 7r- _,q NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsd et stort udvalg af brugtee bide og joller. Ca. 4O brugte pahangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTIQE priser Fra 5 til 90 HK MALINO TIL BADEN I Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL mallng og tilbehor Nr. 6, 4. lrgang, Dccember 1996 SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 4. lrgang, Dcccmber 1996.

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5 Postbesgrget blad s7016, (824sAnC). Det Sker Fredag den 28. februar kl. 19.30 I klubhuset. En aften nred P.Y. - JOTUN, Tips og ideer til vedligeholdelse af b6den. Sidste gang P.Y. - JOTUN inviterede til

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Skudehavnsnyt. August 2013 Nr. 133. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. August 2013 Nr. 133. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen August 2013 Nr. 133 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen THE UNDERTAKER. FOTO POUL KATHOLM Havnefogeden orienterer... 2 Nyt

Læs mere

SOMMEREN ER OVER OS IGEN...

SOMMEREN ER OVER OS IGEN... NMFK NYT Maj 2009 Så blev køerne sat på græs! SOMMEREN ER OVER OS IGEN......Og der er stadig opgaver vi skal have løst! Af formanden. Som overskriften siger, er sommeren ved at være over os igen. Det betyder

Læs mere

Vores Christian er rar og han hygger sig med far og I makker rundt i gammel skrot timevis vi unger har - hørt din stemme høj og klar så Shubidua kan

Vores Christian er rar og han hygger sig med far og I makker rundt i gammel skrot timevis vi unger har - hørt din stemme høj og klar så Shubidua kan Melodi gæt selv Fra den anden sid af grænsen der kom fandt den søster, der var født til sidst Han var ikke som de andre, han var helt sin egen mand, han var også pacifist Han var bidt af en computer, og

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 3 2012 ÅRG. 45 Klumpfod i Hesselholt skov Referat fra O-møde i Klubhuset 2012 2 den 26.06.2012 Tid: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren december 2014. Side 2. Kære Medlemmer

Formanden har ordet. Fjordfræseren december 2014. Side 2. Kære Medlemmer Formanden har ordet Kære Medlemmer Endnu en fantastisk sommer er gået på hæld og efterårsaktiviteterne er på agendaen. Der er stadig gang i kajakklubben, men på et lavere blus. Nogle ror endnu men med

Læs mere

Laugposten. Træskibe til Lynæs Havn

Laugposten. Træskibe til Lynæs Havn Laugposten 22. årgang nr. 02 2013 Indhold: Træskibe til Lynæs Standerhejsning Generalforsamling Påskefrokost Lynæs Fiskebutik Pinsetur 2013 Skt. Hans Aften Standernedhaling Afrigger fest Nyt toilet Træskibe

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013 Læs inde i bladet: SØRUP HAVNS BÅDELAV I TV SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER RENOVERING AF YDERMOLEN SÆTTES IGANG 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner.

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Sommeren i år var typisk dansk sommer, lidt af hvert det kan kun blive bedre næste år!. Men nu er bådene på land igen og der er tid til indendørs aktiviteter. Gitte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Poul på tlf. 20973080 Brugerbladet

Læs mere

100 års jubilæumstidsskrift

100 års jubilæumstidsskrift Silkeborg Motorbådklub 100 års jubilæumstidsskrift SMK 100 år. Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk 4 afsnit af jubilæumsskrift 1999-2009 SMK`S 100 ÅRS JUBILÆUMSFEST Fredag

Læs mere

Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen *

Nyhedsbrevet udgives af Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920 * Redaktion: John Hermansen og Lis Jensen * #! " # Travetur d. 22. maj 14.00 17.00 1 ,&''$ Foråret er lige om hjørnet, eller det er måske allerede kommet. Det pibler i hvert fald op af jorden med forårsblomster, og musvitterne er mere interesserede

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Tema:ffiwwffiffiwwffi*

Tema:ffiwwffiffiwwffi* Tema:ffiwwffiffiwwffi* ffiffiffiffiwffiffiffimmgm &3#rfg A9#3'96mrm qr**r*ff ru;& ** *6 Rxmfffr axffim gfl 93 9mxag 39*r ffimxx #m ms'9 ffi"ffiffi#s,r grm# app 98 s*re" mxmru g su sx#* kme #ms:sk*hsta*

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014.

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. 1. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til at byde alle hjertelig velkommen, endnu

Læs mere