qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl."

Transkript

1 Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig aftcrr. Hvis I onsker at deltage i spisningen inden spillet begyndcr, bcclcs I reservere bord pt tlf. nr senest den 2. decembcr. Bankomenuen bestir af: der vil vare klubhuset. Aspargessuppe med kqdboller kr. 22,- Ol<sefilet med bagt knrtoffel og rqdvinssauce kr 48, - Begge retter i alt kr. 65, - godteposer til alle borncnc. Husk tilnrclding pl listcrr i 27.'december kl , ekstraordinrcr generalforsamling i SMK' stotteforening Vennerne 16. Januar, det planlagte besoge pt Aqua er aflyst, men forsoges gclrnemfort pi et senere tidspunkt. 9. Februar kl Fastelavnsfest for bgrn 28. februar kl En aften med slaw 14. marts kl Generalforsamling Kokken svinger "Skinken" - medens der endnuvar "sul" pd kroppen. Redaktionen onsker alle bladets lesere en rigtig gladeligjul og et godt nytdr! Indhold 2 Formanden har ordet. 3 Medlemsskab og kontingent. 3 Bkstraordinrer generalforsamling. 4 Bestyrelsen informerer! 6 Afriggerfesten den 12. oktober 96. Resultater af motorsejler kapsejladser i96. Rygtesmedenes paradis? Opfordring til ny standersang. Afriggerfesten "Det er hammer-hammer fedt" l0 Det stlr slojt til med den private ejendomsret. l1 Oplysningsskemaer. 12 Ny forpagter - igen! 12 Areb julegaveidd! 12 Bidpladsleje 13 En smuttur til Sct Thomas. l5 Julefrokost 16 "Spisestedets" lbningstider i julen og nytiret. 17 Januar = Renoveringsmined! 18 Skal de danske skove til at vere rene urskove? 19 Pigefesl 20 Det Sker Sidr.:20 Nr. 6, 4. lrgang, December 1996, SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 4. irgang, Deccmbcr 1996 Side.: I

2 SMK - NYt Nr.: 6.4. ArgarE. Oplag.:825 udgtvel I samrgd m6d SMKS bostyybbo. R dlgorlre. (ansh.).: Ing6r & Hsnrlk Tofi Svarsr ByttortEttsv l 18. Swlbak 8600 Sllkeborg Ttf.: Bladudnlg.: Rlchard Jsnsen John Sorsns8n Fonmnd -: Knid E. Jsns n Kasorer.: Amo Som6r N$fforwEnd & sokrota.: Ing r Toft Svaror Ovlg6 madlommer Atlan Nlgaerd 8680,+,144 PoorJon$n Pmbon Honrlksen CarlMoEaard Udvalg.: Xlubhusel.: Allan l{ygaard 8680,1444 P66rJenson lgnflnoud\,alg.: PrBbon Henrlkssn Cart Malgasrd Broudwlg.: Altan N) aard ,14 P orj nson 86aO 2160 Hlwnolblerggrurdon.: P erjonson L lf G. Thogsrsen Sols grurdsn.: Atlan Nygaard 8680 '+444 Klubaflnor.: Pmbon Honrlksan Carl Moh8ard Brugaradet.: Allan Nygmrd '+4 Carl Molgaard SMK vonnor.: Ing r Tott Swrsr Mgtlgo l8lsfonnr.: Kantlnen Ops/n Ind tukkot V lruddglen 153 LyrEbyRadlo 133 Sllksborg Polllt OO smk - twt Udkormer D8adllns - dkksrr ogsa 1997 Nr F bruar Formanden har ordet. St harvi f6et btdene pfr land, pakket godt ned og klargjort til vinteren. Det betyder meget at dette bliver gjort rigtig, da den tid der bruges nu - spares til for8ret. Til oprydningsdagen fik vi lavet mange ting, s6vel ved klubhuset som ude pl grundene. Det er en god tradition at holde disse 2 oprydningsdage, da de giveret godt sammenhold. Ogst i 5r var det rart at se sfi mange nye ansigter til oprydningen. Afriggerfesten blev en rigtig god aften, med dejlig mad og musik. Det blev lidt "tidligt" inden de sidste gik i bidene, men dc flcste varfrisketil morgenkaffe i klubhuset om morgenen. Jeg vil gerne opfordre jer til at skrive noglc indlreg til bladet om jeres ferieoplevelser cnten det er pt havet eller her pi soen- Det cr altid dejligt at laese om hvad andre oplever' Mbn ellers er det indendors sysler der galdcr nu - med klubaftner og renovering af klubhuset. Til slut vil jeg onske alle vore lresere af bladet en rigtig glrdelig jul og godt nytfrr, med tak for det gamle og htbe pl ct godt samarbejde i Medlemsskab og kontingent. Husk - udmelclelse af klubbcn skal ske indcn udgangen af tret jvf. vedtegterne. Har I solgt b5den og gtet i venteposition, har I mulighed for at blive overflyttet til passiv medlemsskab. Detts bctyder at Onsker I aktivt medlemsskab pt et senere tidspunkt, skal der ikke betales indskud, ligesom I stadig vil blive oricnterct om klublivet via SMK-Nyt og I kan deltage i alle SMK-arrangementer. Er I blevet 67 trifolkepensionist i det forgangne 5r, har I mulighed for at s6ge om reduceret kontingent for neste Er, dette sker ved henvendelse til bestyrelsen. Midt i januar vil I modtage kontingentopkravningen for 97. Kontingentet er reguleret i henhold til vedtrcgterne med aktuelt nettoprisindex, hvilket betyder at det koster kr. 480 for aktive, kr. 240 for folkepensionister og passive medlemmer i Nyt medlemsskab koster 200 i indskud og 480 i flrskontingent.- Husk at kontingent skal vrre betalt inden 28. februar 97. S.M.K's WNNER. Ekstraordinar generalforsamling, aftroldes i kl ubhus et, fredag d 27 december L996, kl DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent 2. Orientering 3. Foreningens fremtid / nedlaggelse. Da foreningen efter generalforsamlingen er vart ved et traktement, er tilmelding til denne del af arrangementet nodvendig. Tilmeldine senest torsdae d. 19 december 1996, til Ulla t f , eller til John tlf Nr. 6, 4. lrgang, f)ecember Knud E..Jensen Formand SMK- Nyl # SMK - Nyt Nr. 6, 4. lrgang, Dccember 1996 Med venlig hilsen Ulla ogjohn. --l

3 Bestyrelsen informerer! Siden sidst er der arbejdet hird med at hente priser hjem pt de forskellige projekter i forbindelse med renovering af klubhuset. Vi forventer at plbegynde arbeidet i ianuar m8ned 97, ifolge aftale med vore forpagtere. I skal derfor vrre opmarksom pe at der bliver delvist lukket i noget af m8neden, men vi fors0ger at gore dette s& lempeligt som muligt. Dog kan der ikke afholdes storrer fester i denne mflned. Der har vrret afholdt de halvirlige moder med udvalgene. Kapsejladsudvalget har haft en god periode med pan tilslutning til sejladserne. Palle Christiansen overlader roret til Johnny Lauridsen og Jorn Holst i den neste seson. Bladudvalget har haft en stille s&son, da det grundet problemer med tidsterminer udelukkende har vpret redaktionen der har st&et for bladet. Bygge og Renoveringsudvalget. l-ars P. Elmer har haft travlt med at soge de nodvendige tilladelser til s8vel Himmelbjerget som Indelukket og undersogt priser pi renoveringen. Fest og aktivitetsudvalget. Chang Puggtrd har ogs5 udfort et stort og godt stykke arbejde pa denne post og mange udfordringer ligger foran. Vi er af Ry B8dlaug og Sejlklubben blevet opfordret til at arrangere nrste Ers pinsetref og som bekendt arrangerer vi ogss en stor 3 dages sommerfest i juni 97. SMK's Venner. Stotteforeningen har i den forgangne periode haft en salgsvogn i forbindelse med Markedsdagen og som sredvanligt stiet for Sank Hans arrangementet pl Scjs grunden. Da der kom mange kritiske roster. fra medlcmmerne, over sidstnavnte arrangement har bestyrelsen besluttet at SMK selv stir for dette arrangement fremover. Dettc sammenholdt med at vi mener at forpagterne skal sti for Olvognen pi Markedsdagen, medforte at formandene for Vennerne mente at vi fjernede deres okonomiske grundlag og derfor ville g5 i trnkeboksen med hensyn til Vennernes fremtid. Fra bestyrelsens side kan vi dog 1 I! t kraftig afvise alle rygter om at vi onsker at nedlregge Vennerne. Vi er af den opfattelse at der er mange mennesker der ikke opfylder betingelserne for medlemsskab af SMK, men som Onsker en vis form for tilknytning det kan vrere tidligere bldejere - familie til medlemmer, eller nogle som holder af miljoet i klubben og gerne kommer her og gerne vil givc og Markcdsdagen, betod i 95 tilskud pl 800 kr. til forskellige arrangemcntcr samt -546 kr. til lanrpcr i g&rdhaven. Der har vierct afholdt det Srlige mode i brosamarbeidet. Der blev besluttet at hrevc klubkontingentet i 97 til nu 65 kr. pr. medlcm. Dettc skyldes de forholdsvis storc udgifter til brorenovcring - ikkc som vi froede pi grund af sidste 5rs deres st0tte - sommergrster isvinter, nej pl grund af som folger med i livet i klubben via bladet. Ved at v&re medlem af Venneme er der jo ogs6 givet mulighed for at deltage i alle vore arrangementer. Tidligere har der i bevillingen vreret stillet krav om medlemsskab for at kunne afholde fester i klubhuset, men dette krav er nu bortfaldet fra nrevnets side. Med hensyn til Vennernes okonomi fungerer denne ved at kontingentet ( ca. kr pr. flr) 96r direkte i SMK's kasse og skal ifolge Vennernes vedtregter g5 til vedligeholdelse af klubhuset. Selve kontingentopkrrvning og administration engangs grill pi broerne. Der skal til forfrret udskiftet et meget stort antal daeksbrrdder pfl broerne, fordi mange ikke har glet pl land med grillen. VI KAN TKKE HENSTILLE KRAF_ TIG NOK - DET ER FORBUDT AT GRILLE P,A, NNOPRNE, EN anden eksplosiv udgift i brosamarbejdet er tomning af affaldssakke. Det er naturligt at mrngden af affald er stigende med medlemstallen, men det er stadig god tone, at er man for hjemadgiende tager man sit affald med, ligesom nlr srekken er fyldt. Sekretere afholdes af SMK, ligesom vennerne modtager SMK-Nyt. Overskud fremkommet ved afholdelse af Sankt Hans festen f.f+ tffir ffi F'HfX TIffiIr IIIII! Side.:4 Nr. 6, 4. lrgang, Decernber SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 4. lrgang, Dccembcr Side.:.5

4 Afriggerfesten den L2. oktober 96. Ja - sl lob afriggerfesten af stablen. havde lavet, synd at vi ikke fik den HURRA HURRA sunget nogle flere gange. Den var HURRA - for en fest. Hvor er det dejligt at vrre med til en fest hvor alle er i st godt humor - dejligt at vrre med til at arrangere noget som bliver taget si vel imod. Alle var lige fra forste minut indstillet p5 at have en fornojelig aften, s5 nu bliver I nod til at leve med mig som festudvalg endnu et tr, for dette vil jeg ikke gi glip af. En stor tak til musikken - Sejs Maleren - det var efter min mening den bedste musik vi har haft til noget arrangement her i SMK. En stor tak til forpagterne af bare sl Hammer hammer god, s5 den kan lases her i bladet. Svend Erik og Chang p6 sladderbrenken var virkelig gode, og teksten hel i top. Vi kunne blandt andet erfare at diesel-preben er blevet tilbudt job som udsmider pi Crazy Daisy og mange andre finurligheder. Cowboy historien vargod med alle deltagerne helt i top, Pia du var nu god, men Kaj som indianerhovding, var nu ikke til at sti for, at han ogs& mt have nogen rutine efter 2 tr som hovedrolleindehaver. det lover godt for vores sommerklubben for den rigtig lakre mad og servering Jeg h8ber I kunne se hvordan vi holder fest, si vi ogs8 fremover kan lave nogle gode aftaler med denne hoie standard. Tak til Jer. Jeg vil fortaelle lidt om festen, ikke for de som var med - de Eneutn urchfrng deltog alle med liv og sprrl i det hele - b8de sange, konkurrencer og de forskellige lege, men til alle Jer som ikke deltog. I gik virkelig glip af noget. Mange tak til Svend Erik og Ineer-Lise for den sans som I P,Y. Danmarkl Maritim Farve & Lak Norrevanget Silkeborg Telefon Telefax Side.:6 Nr. 6, 4. lrgang, Dcccmb.t 1!Q(r SMK - Nyt fest i 97. Jeg mener ogs5 jeg er ngd til at fremhreve Inga pt ballontur, fin-fin stil, kan miske bruge igen?. Dans - aldrig harjeg set sfi mange pi dansegulvet hele aftenen, og da der skulle samles ind til overdans, var der overskud inden hatten var kommet halvt rundt, men det kan jeg godt forstfr med den musik. Tak for denne aften. PS.; De sidste gik hjem kl. 05, men hvor var det dejligt at se ca. 42 deltagere mode til fre.lles morgenkaffe allerede fra ki.08, s6 tor man godt prove noget nyt en anden gang. Tak for en dejlig aften - nat og morgen. Ffr altid et tilbud fra \\lt Chang. KONGSHEDENS VVS TtF tLjrLF HEMPEL RF,ffi SILKEEORG TOMMERHANOEL A/S d{v{6f ry, rarl.di-orl Resultater af motorsejler kapsejladser i maj LM27 LM24 Blandet t if G. Thogersen i Banja II Jens Hansen i Comich Ingen deltagende bflde 21. September LM27 Poul Erik Petersen i Inga LM24 Johnny l-auridsen i Jogi Blandet Hans Jprgen GjedsO i Team Gjedsq - Efter en del diskussioner om regler osv., har udvalget sammen med dommerholdet, besluttet at lave et regelsret som omhandler motorsejler kapsejladsen fremover. Med venlig hilsen Palle PS.: Som nye folk i kapsejladsudvalget er indtrddt Johnny Lauridsen og Jprn Holst. SMK - Nyt Nr. fr, 4. lrgang, f)cccmber Side.: 7

5 Rygtesmedenes paradis? S& er de i gang igen, disse sm8 finurlige v&sener som nesten konstant er p5 havearbejde. De sir en mrngde smfl frg som, hvis man ikke er hurtig og effektiv i bekampelsesmidlerne, bliver til planter som har samme egenskaber som senegr&s. Det bedste middel er at tage fat om roden, men denne er som oftest dybt begravet, og har den egenskab at den blot formerer sig hvis ikke det hele kommer frem i lyset. De senest fundne kim, er fyldt med bitterhed overfor moderplanten. Den vil nemlig have fiernet alle sine stottekim ifolge hovedroden!. Ja det forlyder endog at det er s5 frlt, at selv kimenes bed helst sis fiernet! Inger Tofi Svarrer. LANDBRUG.INDUSTRI,l\ -CrI,.1., v/ Kaj Johansen.Bohrsvei Silkeborg SALG.SERVICE. MONTAGE TLF Bllteleton 40 s BROSLAGNING BOLVIERK SAMT NEDRAMNING AF FORTOJNINGSPIELE UDFORES CHR. VARMING PEDERSEN TLF.: V Opfordring til ny standersang. Vi harbesluttet, pf, utallige opfordringer, at udskrive en lille konkurrence, med det formll at finde en ny sang til sfrvel standerhejsning som standerstrygning. De eneste krav til sangener at - de skal vrre lette at synge - de skal vere korte, ca. 4 vers - de mt gerne omhandle vort lille samfund og anledningen de er trnkt for Fat pennen og brug de morke vinteraftener til at digte en lille sang, med hjertet fyldt af det vi alle holder af. Forslagene sendes til Inger Toft Svarrer, Rytterholtsvej 18, Svejbak, 8600 Silkeborg senest den 1. februar 1997 De valgte sange pramieres med en flaske god rodvin. Melodi; Det hsmmer-hammer fedt. Velkommen hver en gest, nu skal her vrre fcst og lidt dans og sang, m8ske lidt bregerklang, dejlig mad til maven, en lille en til ganen, Ih, en herlig aften vi kan fa. Det er hammer-hammer flot, hvor synger vi dog godt her i SMK, det me vi sktle p5, gi'den hele armen, sfl vi kan holde varmen, ha' en herlig aften, og vi ses. Det er nu ikke rart med denne hoje fart, nu har de f6et log, men er det ogs8 nok, mens skipper griner fjoget, og letter lidt p5 ltget en kolvandsbolge valter ind mod os. Det er hammer-hammer skiclt, for tuagen kommer tit, hvor er nu min mad, den var da pt et fad, pa skodet er den havnet, min 0l er ogs6 savnet ha' en herlig aften, og vi ses. Vi har et dejligt sted, ved bjerget sonr I ved her er fest og bel, og mange rtber skil, her er alle glade, dog vi er lidt flade, n6r vi hen til morgenmessen gtr. Det er hammer-hammer fedt, nu har vi trrk og slip mange tog en torn, sfr vrek er lugt og horm, tiden er en anden, vak er lokumsspanden ha' en herlig aften, og vi ses. Bestyrelsen med KNUD, de skal gi linen ud, de gor det valdig godt, ja, klarer den skam flot. Vi gor nu som vi plejer, kassereren gi'r en bajer, og vi hylder ham ved nreste valg. Det er hammer-hammer fedt, vi kysser dem om lidt, vi skal op at st8, HURRA for SMK. Det er ganske givet, vi vil leve livet ha' en herlig aften, og vi scs. \O o\ o\ q) (t) q) *-{ (D bo oo L{ q-{ = oo s L : -.s *h.= <l L o4-3 = -qi u) Nr. 6, 4. lrgang, December 199fi SMK- Nyt SMK - Nyt Nr. 6, 4. irgang, I)eccmber Side.: 9

6 Det st8r slojt til med den private ejendomsret. P5 Himmelbjerggrunden er vi lobet ind i et problem, at uagtet amtet har givet tilladelse til bygning af hskur, har Skov og Naturstyrelsen givet afslag og Danmarks Naturfredningsforening samt Ry kommune har indgivet en anke over tilladelsen. SMK har klaget over Skov og Naturstyrelsen afslag, da vi st8r uforst8ende overfor deres begrundelser. Er der ikke noget som hedder privat ejendomsret lrngere? Grunden har SMK ejet siden 1935, og har betalt ejendomsskat lige si lange. Nu har nogle miljofolk fundet ud af at vores areal skal have status af urort skov. I anken skriver Danmarks Naturfredningsforening bl.a. " DN finder det snrdeles uheldig, hvis der dbnes op for, at der pd de serdeles attraktivt beliggende naturplcrdser, der er blevet etableret rundt om i landet for at tilgodese friluftslivet, kan opfqres skure til hrug som permanente opholdsarealer og lagerfaciliteter " Vi Onsker jo netop at kunne anvende vor egen attraktive naturplads og dyrke friluftslivet se meget som overhovedet muligt. Vi mener at ogsf, de medlemmer som ikke har en kahyt at soge ly i, skal have mulighed for at hygge sig med den medbragte madkurv, ogs5 n5r der er regn og blast. Jeg har ogsfi lidt svrert ved at se det attraktive i en naturgrund med urort skov, hvis dette betyder at det er et vildnis hvor alt skal gro uhammet? Hvem kan nyde friluftslivet i et brombaerkrat? Lad os hibe at der findes fornuft, og at vi fir mulighed for at etablere laeskuret, for det er jo ikke et sommerpalads vi har sogt om tilladelse til. Inger Tofi Svarrer. ) ) ) ) Oplysningsskemaer. Da der stadig er nogle som ikke har returneret disse skemaer - af den ene eller den anden Ersag - skal jeg her give et eksempel pl 2 medlemmer, som en regnvsd morgen i oktober, var lykkelige for at de havde udfyldt skemaet. Jeg blev kontaktet af nogen som havde bemarket at presenningerne var Sbnet pl 2 b&de, og regnen stod ned i tove, de opmrerksomme morgenvandrer havde aflrcst bldenes amtsnummer. Bldnavnet sttr jo typisk agter, hvorfor det ikke umiddelbart er synlig fra landsiden. Ved hjalp af disse numre kunne vi lynhurtig identificere hvem ejerne af bldene var, og dermed kontakte disse, se de kunne fe drkket b8dene af - inden de blev til undervandsb8de. Som formanden sagde til standerstrygningen - er I velkommen til at kontakte undertegnede hvis I har forlist skemaet, eller hente et i klubhuset under SMK-Nvt's kasse. Husk hvis I har handlet b8d i frr, kan det ogsl vrre nodvendigt at indsendc et skema med de andrede oplysninger. Inger Tofi Svaner Side.: 10 Nr. 6, 4. lrgang, December 7996 SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 4. lrgang, December 1996 Side.: ll

7 Ny forpagter - igen! Ja s6mrnd, vi synes det gik si godt sidste gang, sa da Torben kom med en god ide var vi selvfplgelig med pt den. Resultatet er at vi i dag har 2 garvede forpagtere af klubhuset. Torben har pr. L. november 96 optaget Poul Brtigger Andersen som kompagnon. Poul som er 35 6r, er ikke uvant med jobbet, idet han er uddannet sflvel kok som tjener. Vi byder Poul velkommen. Arets julegaveid6! - finder du i klubhuset I-aminerede sokort over Silkeborgsgerne, Broderede SMK standere til blden - og meget meget mere. Bestyreken. Bfldpladsleje pe kommunale plader i Bredde; mindre end 1,7 m kr Pensionistpris kr ,7 M => 2,3 m kr Pensionistpris kr over 2,3 m kr Pensionistpris kr [.av vanddybde ; kr Som I kan se, en dejlig julegave, ingen stigning i forhold til En smuttur til Sct. Thomas. Mon mange sejlere pe Silkeborgs- Oerne, er klar over at blot en tur af landevejen pt 35 km. kan bringe os til et utroligt smuk omrfide, nemlig Skanderborg So. Under en sejlads p5 soen, fik vi et uddrag af en beskrivelse af Olav Ernstsen, Hjorring, som her gengives i reduceret form. I Skanderborg So ligger 4 sm8 oer; lbbela, Kalvo, Sct. Thomas og Sct. Helene. Disse firesm8 "skonhedspletter", der liver op i landskabet, bryder vandspejlcts ensformige flade og danner perspektiv. I fordums dage har Skanderborg- Oerne fristet mange mennesker til at sl5 sig ned. I stenalderen har der vrret bopladser pi tre af oerne, og pt Kalvo l5 der i middelalderen et forholdsvis stort munkekloster. I dag lokker de folk til med al deres skonhed, romantik, fred og ro - dog kun for en kort visit.lebelg ejes af kommunen, mens de andre nrevnte Oer et i privat eje. 'Ebelg er en yndig lille skovbevokset op&ca.3 tdr.land. Oens navn har ikke noeet at gore med abler, men navnet stammer fra et gammelt ord, dcr betyder rundagtig. Dcn lille 0 er nu ubeboet, men at den har vreret beboet, vidner utallige fund af stenalder* redskaber om. Da Skanderborg havde kongeslot, var der et lille fiskerhus p6 oen. NEr de kongelige selv fornojede sig med lidt fiskeri, havde de gavn af den lille hytte pl oen. For en del fir siden havde skanderborgenseme den skik at sejle ud til A,belg grundlovsdag for at spise stegt tl med asparges til. Det siges, at retterne tilberedes pt smfl ildsteder bygget af sten. Ensomt beliggende i ostsiden af Skanderborg So haver Kalvg sig noget barsk - ca. 30 fod over soens spejl. Kalvo er den af oerne, der ejer den mest historiske fortid. Her har der ogst boet mennesker i stenalderen. Navnet Kalvo er der ingen tvivl om. Fra gammel tid har man ladet kalve gresse oen i sommermlnederne. Forst boede her benediktinermunke, siden cisterciensermunke pi oen. Man ved ikke ret meget om benediktinerne, men man kan lrse om ci- Sidc.: l2 Nr. 6, 4. lrgang, f)ecember SMK - Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 4. lrgang, December 1996 Side.: 13

8 stercienserne klosters kronike. I kroniken berettes, at de kort tid efter at vrere ankommet til Oen kobte sig grcsning til ni svin i Baastrup skov. Cistercienserne kunne dog ikke i lrngden udholde livet pfr den barske ensomme lille o, hvorsamfardsel med omverdenen i storm og vinterperioder kunne vrre umulig i lang tid. De blev kun fire &r pi pen, indtil de i 1173 fandt deres blivende sted i 6m. Benediktinermunkene byggede en klosterkirke pi 0en. Resterne af denne blev forst afsloret si sent som i Der konstateredes en bygning, hvis udvendige fundament var 13,5x9,5 meter. Sct. Thomas ligger midt ude i Skanderborg So. Det er langt fra nogen almindelig o, thi det er i sandhed eventyret om den grimme alling, der blev til en smuk svane, i en ny version. Oen Sct. Thomas er ikke sl forfaerdeli gammel. Dens skaber hed Thomas Brcdstrup. Han var bagermester i Skanderborg, og der fortrlles bl.a. at han var en ivrie lystsejler, som pa sine togter rundt i Skanderborg So armerede sin lille skude med tre sml skibskanoner til hver sin side. PE passende steder morede det hr. Bradstrup at salutere hojt - sikkert til udelt fornojelse for skanderborgenseme. i andre ledige stunder gravede han sin gsrdsplads ud. Jordfyldet korte han pi dage, hvor isen var breredygtig, ud pi soen, og om for8ret forsvandt jordhojen med isen. P5 soens bund dannede der sig lidt efter lidt en forhojning. Den voksede, samlede mudder om sig, og da vandstanden i soen flere ir efter sankedes, dukkede den lille grimme rlling op af soen. Aen et senere blevet beplantet, og i dag ligger Sct. Thomas - med sine kun 1462 kvadratmeter som en lille rubin i Skanderborg So. l-rngst borte i vestenden af soen ligger ofamiliens lillebitte - Sct. Helene. Umatrikuleret og med et areal pl kun 0,1 ejer har fortalt, at man pi oen har gjort fund fra den yngste stenalder. Alt tyder pt, at den er o-familiens reldste o. Inger Toft Svarrer. Menukort Julefrokost i SMK 1996, Fro fredog den 22. november tll lordog den 2l. december, vll det vcere mullgt of bestllle Jule to' sem bord, hver fredog og lordog often (begge doge Incl,) Julebordet onrettes som to' selv, og kommer til of bestd of: Morlneret slfd med korrysolot Krydderslld med lag og copers Fiskefllet med remoulode og cltron Lun leverposte, med chomplgnons og bocon Grovod loks med dlld/sennepsdresslng Sylte med sennep og rodbeder Ribensteg med ra,dk6l Medlsler med radkdl Frlkodeller med stuvet hvldkdl Andesteg med svedsker Gloseret Julesklnke Ris o'lo monde med klrsebcbrsouce Osteonretnlng med klks Frugtfode Forskelllge slogs brod og smor Pris pr, couvert kr, 98,- Side.: 14 Nr. 6, 4. lrgang, December SMK - Nyl SMK - Nvt Nr. 6, 4. lrgang, Decemhcr 19q6. Side.: 1-5

9 "Spisestedets" ibningstider I julen & nytaret 24. december lukkes kl. 15.OO, mellem ki. 12.OO - l4.oo er Torben og Poul vrert ved en sildemad for klubbens medlemmer. 25. december lukket 26.. december lbnes kl. I1,3O, Begrrenset menukort, dog serveres en2 retters sondagsmenu til kun kr. 65, december lukkes kl. l5.oo. 1. Jnnrrar ibnes kl. 11,3O, Begranset menukort, dog serveres en 2 retters sondagsmenu til kun kr. 65,-. Br du trat af gaster og julemad sa besog spisestedet i Indelukket og nyd at blive forkalet med god mad. Mandag-Torsdag I Fredag *"Hile'^!'1::l:^s r2.oo - re.oo Irrdag&Sondag fr:$38 & sondao i? Januar = Renoveringsmflned! I forbindelse rned renovering af klubhuset, skal I vere opmrerksom pfr at der k0res p$ lavt blus * kun det f6rste lokale vil vrere frben frem til den 2Ol1.l perioden er der helt lukket. Renoveringen vil ogsfr betyde atvarkstedet er midlertidigt inddragetil opbevaring af inventar, hvilket vi hfrber pfr medlemmernes forsttelse for. Vi skal samtidig opfordre til at der ryddes kraftigt op i materialegfrrden, da denne reduceres med 2 meter, i forbin* delse med bygn ing af det nye vnrksted og depot NAn DE PROFESlloryEIt,E rjliarrr SKAL PENSLES UD.,. Mrtrdffttningil Harm, Fllrutloc e/t tmmlr ^.ar rlt mcd ct oclrtgrytltl og rdrlgl ' trons.lbltog,)2 o9 i'ar. Ht, ogrl m qulvtlhovling oq udtrinhg rl til 2a nal.r Fdr go'-drt.s.lv lotrt it dtt god! tld!l ]rnlr. ryl q1-1tjtrruw o9 ttlo pl Orawrmsvci llcr lan du ldl ii',:':t"::-lo_':l._,c-1i_s_h )csriorul grclog kobo S*atl j:.1.3i'j:l:t. kvrltot3 mtlinq. jt 3m b-t a. brugei tl mrlnlirull Hctm Fhsrussro tl. SI{AEA. vl grr dlg tll mrlcr, mcstcr... trrvcr og nlf. Orrxrnrvol 58!6txt Sl (rbsq. fl. tg ] trl.tf'. Irl HtnM. MSilUS$l{ A/S TvErgsdr silhrborg. Tl l 6i.rrxk- Side.: 16 Nr. 6, 4. lrgang, December 1996 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. (r, 4. lrgang, Dcccmber Side.: 17

10 Skal de danske skove til at vrere rene urskove? Desvarre er de nok ikke enestiende de indsigelse vi netop har modtaget fra Ry Kommune og fra Danmarks Naturfredningsforening imod vort onske om opforelse af et lael-opbevaringsskur pe Himmelbjerggrunden. De opmrrksomme leesere af Midtjyllands Avis den 15/10 kunne ogst blive informeret om det forfrrdelige motorbidfolk fra Silkeborg som havde etableret stvel flagstang som lokum p5 deres parcel. En parcel som vi har vrret ejere af siden 1935, betalt ejendomskat og andre offentlige afgifter af. Man sporger sig selv; hvor gir graensen i indgreb i den private ejendomsret - hvis der efterh8nden er nogen?. Naturfredningsforeningen henviser sig til en holdning som en nedsat arbejdsgruppe har indtaget, en holdning g5ende ud pt at kysten skal have status af urort skov. Med andre ord et ufremkommelig vildnis?. Hvad vil vi med vores natur? - I Silkeborg Motorbaadklub er medlemmerne forpligtet til at vrrne om naturen, og at vi gerne lever op til denne forpligtigelse skal der ikke herske nogen tvivl om - men derfra og til at vi odelrgger et stykke natur ved at bygge et skur pl 35m2, er meget svrcrt at forsti for menigmand. Et skur som vi netop har projekteret for at si mange som muligt kan fl glrde af denne skonne plet - ogs8 de som ikke sejler i en stor bid med kahyt. Mulighed for at kunne tage brofag ind om vinteren og dermed sk6ne naturen pi flere mider; vi skal ikke falde trrer til nye broer - soen forurenes ikke af trykimprrgnerede losrevne brofag. "Naturisten" I skolen... Hvor mange soskende har du? - t5! Tak spids - hvad laver din far? - det har jeg jo lige sagt! Mellem veninder... Taler din mand ogsi i sovne? - nej, den tolper ligger bare og fniser! Pigefest. Hvad er pigefesten egentlig for noget?. Det vil jeg her forscige at forklare, ikke mindst for de over 100 nye medlemmer der er kommet til i tr. Der skal ogs5 lyde en speciel opfordring til netop de nye medlemmer til at komme til vore anangementer, da det er en god mlde at lare de andre medlemmer at kende. Pigefesten er en fest udelukkende for piger som er medlem af Motorbaadklubben eller Vennerne. Festen gtr ud pt at vore piger skal have en god oplevelse, hvorfor vi maenner gor alt for at det bliver en god dag. Vi er som regel 4-5 mrnd til dette arrangement, hvis opgave er alt fra borddekning til servering og underholdning. Vi starter kl. ca 14 og bliver vcd til kl. ca.2l Hvad festen i 97 glr ud p5, skal jeg p3 nuvrrcnde ikke kunne sige, da vi mtske laver om p5 den i forhold til de andrc 5r, men I fir mad og fest, spil og underholdning i topklasse. Men her galder ogs&, ntr den tid kommer, det er kun de forste 100 som melder sig til der kommer med pl grund af pladsen. Hold oje med annonceringen i klubbladet. Hilsen Clnng F e st -o g ahiv it etsudvalg et. TT PH^gUslP'40/a o l- i iln,.*i"'-e9.0-'-n=. - /4,.' r-tr,\ -J-tt 7r- _,q NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsd et stort udvalg af brugtee bide og joller. Ca. 4O brugte pahangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTIQE priser Fra 5 til 90 HK MALINO TIL BADEN I Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL mallng og tilbehor Nr. 6, 4. lrgang, Dccember 1996 SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 4. lrgang, Dcccmber 1996.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3

STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3 STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3 Hej alle sammen! la s3 har vi f8et startet pe spejder8ret og vi har f8et lidt flere mikrospejdere, idet der efter sommerferien var lidt tilgang i den ende.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'"& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8.

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8. Postbesdrget blad s7ot6, (8245 AnCt. OBS!! Medlemmer af S.M.K.'s Venner. Eiltsrttutm - Efrlc fot fol[cf o$ for ffrlfoffiel. il' Som det fremgflr af referatet fra generalforsamlingen andet steds i bladet,

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

SlipseNyt. De Grimme Slipses Klub. Kult og klub magasinet. Slips who must be obeyed...

SlipseNyt. De Grimme Slipses Klub. Kult og klub magasinet. Slips who must be obeyed... Slips who must be obeyed... 0 Foreningssangen "De grimme slipse" Melodi: Elverhøj - Tekst: Michael Afsynges med hånden på slipset på hjertet Vi er en lille sluttet flok, vi er DE GRIMME SLIPSE, og er der

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler.

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler. r(,sruesprger Drau s7or6, (sz4s Anc). 1.rI:. -' qffifi$;,#9t 17. august kl. 17.00, Frikadellekonkurrence pl I'Iimmclhjcrggnr ntlcrr - og til alle vore nye medlemmer kan vi oplysc at clcttc cr tlagctt ltvttr

Læs mere