Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973"

Transkript

1 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006

2 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf Mobil Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason, Stenbukken 10 Tlf Mobil Kasserer: Frede M. Andersen, Stenbukken 25 Tlf Sekretær & kontaktperson til DT: Kaj Meiner, Elinevej 19 Tlf Bestyrelsesmedlem : Ebbe Larsen, Stenbukken 98A Tlf Lift & beddingsvogn: Kurt Ishøj Tlf Mobil Kaj Rasmussen Tlf Rantzausminde Bådelaug er medl. af Danmarks Tursejlerforening. Rantzausminde Bådelaug s medlemmer kan tegne medlemskab i DT for 215,00 kr. i år 2005, hvilket samtidig indeholder ansvarsforsikring på medlemmets båd. Standersalg: Kaj Meiner, Elinevej 19 Tlf Danmarks Tursejlerforening s Stander pris 60,00 kr. Rantzausminde Bådelaug s Stander pris: 40,00 kr. Capes / t-shirt 80,00 kr./stk. eller som sæt 150,00 kr. Side 2

3 Nu også dagens ret mellem kl. 11,00 og 14,00 til 38,00 kr. Møllemarksvej Svendborg Side 3

4 Side 4

5 Billeder fra året der gik. Mikkel er ved at finde trappen ved ishuset. Da Skarø færgen måtte vende om under vinterstormen. Årets første redningsaktion var bjergningen af Jens Drejø. Det blev dog til en mere samme dag, nemlig et par tyskere der var kæntret. Og så til slut et par billeder fra Skarø turen hvor der ser ud til at have været en rigtig god stemning. Side 5

6 Generalforsamling 2006 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, Onsdag den 1. marts 2006 kl Generalforsamlingen afholdes på Strandgården v/ Svendborg Sund Sejlklub. Dagsorden iflg. vedtægter. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Budget og fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag: A: Bestyrelsen foreslår sammenlægning med SSS, jf. skrivelse i klubblad, januar 06. B: Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af Rantzausminde Bådelaug, jf. ovenstående. C: Bestyrelsen foreslår, at de fortsætter og afslutter foreningen Hvis forslag A, B og C vedtages, bortfalder punkt 6-9, D: Bestyrelsen foreslår at foreningen betaler det første års kontingentforhøjelse på 50 kr. til SSS. Side 6

7 6. Valg til bestyrelsen: På valg er: Jens Ejner Petersen, modtager ikke genvalg. Leif Sølvason, modtager ikke genvalg. 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Dennis Schmidt. Leif Larsen. 9. Valg af 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64 B, Svendborg, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er Bådelauget som sædvanlig vært ved et mindre traktement. Med venlig hilsen Bestyrelsen. Side 7

8 Sammenlægning med Svendborg Sund Sejlklub???? På flere af møderne i havneudvalget med SSS har vi drøftet en evt. sammenlægning af de to foreninger. Begrundelsen er, at det vil være meget svært at få det nye udvalg til at fungere efter planen, idet forretningsgangen vil blive besværliggjort ved hele tiden at skulle tilbage til baglandet for at få godkendt forslagene. I dagens Danmark er det endog også meget besværligt at få folk til bestyrelsesarbejde i foreningerne, det gælder også Bådelauget. Både formand og næstformand er på valg i år, og ingen af de to ønsker genvalg, så der skal i hvert fald findes mindst 2 nye. Disse ting er blevet drøftet tit i bestyrelsen, så vi besluttede at rette en forespørgsel til SSS om, hvordan en evt. sammenlægning kunne ske, og den største hurdle er jo nok den store forskel på kontingent i de to foreninger. Bestyrelsen i SSS har på et af deres møder også drøftet sagen, og de er kommet tilbage med et forslag til Bådelauget. Forslaget lyder som: Alle gamle medlemmer af Bådelauget kan melde sig ind i SSS med en reduceret kontingent på 150,- kr. pr. år indtil den 1. jan. 2010, hvorefter de overgår til deres normale kontingent, som p.t. årligt ligger på 450,- kr. Dette vil indebære fuld adgang til klubbens lokaler og aktiviteter. De ønsker gerne flere sociale aktiviteter i klubben og aktiviteter for motorbådejere. Dog skal der forventes, at klubben fortsat vil prioritere ungdomsarbejdet højt. Dette forslag vil blive behandlet på SSS s generalforsamling den 28. feb Efter modtagelsen af dette forslag havde bestyrelsen igen en drøftelse, og en enig bestyrelse besluttede, at det ville vi arbejde videre med. På et nyt møde i havneudvalget blev Bådelaugbestyrelsens beslutning fremført, og der var enighed hele vejen rundt, at det Side 8

9 Ville være bedst for alle parter. Forretningsgangen og beslutningerne ville hurtigere kunne tages, og der vil kun være et talerør til de kommende forhandlinger med kommunen om overtagelse af havnen, samt for at stå stærkt sammen mod en evt. køber/administrator af havnen. Ligeledes blev der drøftet vore tilknytning til Tursejler klubben, som for mange betyder en billig forsikring, vel nok også bedre end den aftale SSS har med Codan, så vil SSS melde sig ind i Tursejlerklubben, hvorefter vores forsikringer vil kunne fortsætte uforandret. Det skal også nævnes, at hvis SSS får overdraget driften af havnen og deraf skal opkræves havneleje, vil der ligesom andre steder, hvor driften foretages af en sejlsportsforening, ske en forhøjelse af Havnelejen, hvis man ikke er medlem af foreningen. Dette skal ikke opfattes som en trussel, men blot fakta. Begge klubber er enig om, at gammelt nag m.v. de to foreninger imellem skal begraves, og et nyt sammenhold oparbejdes, samt fortsat udnyttelse af det skønne område ved Svendborgsund for os alle sammen. Med hensyn til bedding/ lift vil driften her blive overgivet til det nye havneudvalg, som så må tage en drøftelse med Svendborg Amatør Sejlklub og Svendborg Motorbådsklub om den videre drift. Alt dette er selvfølgelig lidt trist for Rantzausminde Bådelaug, men på længere sigt mener bestyrelsen, at foreningen hele tiden vil være den lille, ligesom det vil kræve meget arbejde fra en ny bestyrelse. Bestyrelsen vil fremlægge dette forslag på vores kommende generalforsamling, og vi håber på at få en grundig og seriøs diskussion. Ligeledes håber bestyrelsen på godkendelse af forslaget, da en forkastning af forslaget vil blive betragtet som en mistillidsvotum til bestyrelsen, som derfor må træde tilbage. (Dette skal heller ikke opfattes som en trussel.) fortsættes side 10 Side 9

10 I forhåbning om godkendelse af forslaget vil bestyrelsen fremsætte forslag nr. 2 om opløsning af foreningen, og generalforsamlingen skal træffe beslutning om, hvad foreningens formue skal anvendes til. Her kunne bestyrelsen foreslå, at foreningen betaler de resterende 50,- kr. i kontingent til SSS, så kunne alle medlemmer, undtagen dobbeltmedlemmer, til SSS det første år uden udgift. Dette ifølge vedtægterne. Bestyrelsen. Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Siden sidst Så er vi kommet ind i vinteren, og næsten alle har fået båden op, undtagen vores fritidsfiskere, som stadig slæber lidt fisk ind i havnen. Det er jo med til at give lidt liv på havnen her om vinteren, og der kunne måske falde lidt fisk fra til middagsbordet. Jeg vil starte med at fortælle lidt om vores dejlige Skarø-tur i weekenden 27. og 28. august. Vi havde igen fint vejr til arrangementet, men tilslutningen var ikke overvældende, der deltog 8 medlemmer og påhæng. Men vi havde igen en god tur, hvor vi startede med fælles frokost, meget hyggeligt. Det blev til et rigtigt sammenskudsgilde, for hvad den ene ikke havde med, havde den anden, så vi fik smagt hinandens mad, dejligt. Eftermiddagen gik med social samvær på havnen, gåtur og enkelte fik sig en middagslur. Hen mod aften fik vi bordet dækket inde i skuret, som vi igen havde lånt af de nye ejere, og herfra skal lyde en tak for lån til dem. Grillene blev tændt, rødvinen trukket op og vi samledes om de pænt pyntede borde, hvor vi spiste den medbragte mad. Snakken gik lystigt over bordet, og vi havde en rigtig hyggelig dag og aften. Tak for deltagelsen til de få. Næste morgen stod på oprydning efter morgenmaden. Det gik meget hurtigt, da alle deltog, og vi sagde tak for turen og skiltes lige så stille i løbet af dagen. Vores standerstrygning lørdag den 1. okt var der kun mødt ganske få medlemmer op, men det var heller ikke vejr til sådan et arrangement, men standeren blev taget ned, og foreningen var vært en lille en til halsen til de fremmødte. Men p.g.a. vejret var seancen hurtigt overstået og vi sagde tak for i år. Side 13

14 I løbet af eftersommeren gik der igen rygter om, at en privat ville overtage havnen, hvorfor der igen blev taget kontakt til kommunen for at få det be- eller afkræftet. Mødet blev arrangeret, og vi fik det bekræftet, at der var en privat, men det var ikke kommet til byrådet og ej heller behandlet andre steder. Det gav igen blod på tanden, og vi gik igen i gang sammen med SSS at drøfte en evt. overtagelse. SSS var nu helt sikre på, at de ville gå videre med sagen. Så derfor har der igen været afholdt møder, og det blev bestemt på møderne i november, at der skulle laves en oplæg, indeholdende både økonomi og strategi, til vores generalforsamling i foråret, hvor begge klubber så skulle behandle det videre. Havnekontoret har været besøgt for at få en masse tal til oplægget. Mere om dette andetsteds i bladet. Med hensyn til kontingent for 2006 skal det være betalt senest den af hensyn til kassereren. Kun betalt kontingent giver adgang og stemmeret til generalforsamlingen. De foregående år er der sket betaling langt hen på foråret. Dette er meget utilfredsstillende. Jeg vil slutte med at ønske alle et godt nytår, og så er der jo ikke så lang tid til forårsklargøringen m.v. Formanden. Side 14

15 Side 15

16 ville være bedst for alle parter. Forretningsgangen og beslutningerne ville hurtigere kunne tages, og der vil kun være et talerør til de kommende forhandlinger med kommunen om overtagelse af havnen, samt for at stå stærk sammen mod en evt. privat køber/administrator af havnen. Ligeledes blev der drøftet vores tilknytning til Tursejler klubben, som for mange betyder en billig forsikring, vel nok også bedre end den aftale SSS har med Codan, så vil SSS melde sig ind i Tursejlerklubben, hvorefter vores forsikringer vil kunne fortsætte uforandret. Det skal også nævnes, at hvis SSS får overdraget driften af havnen og deraf skal opkræve havneleje, vil der ligesom alle andre steder, hvor driften foretages af en sejlsportsforening, ske en forhøjelse af havnelejen, hvis ikke man er medlem af foreningen. Dette skal ikke opfattes som en trussel, men blot fakta. Begge klubber er enige om, at gammelt nag m.v. de to foreninger imellem skal begraves, og et nyt sammenhold oparbejdes, samt fortsat udnyttelse af det skønne område ved Svendborgsund for os alle sammen. Med hensyn til bedding/lift vil driften her blive overgivet til det nye havneudvalg, som så må tage en drøftelse med Svendborg Amatør Sejlklub og Svendborg Motorbådsklub om den videre drift. Alt dette er selvfølgelig lidt trist for Rantzausminde Bådelaug, men på længere sigt mener bestyrelsen, at foreningen hele tiden vil være den lille, ligesom det vil kræve meget arbejde fra en ny bestyrelse. Bestyrelsen vil fremlægge dette forslag på vores kommende generalforsamling, og vi håber på at få en grundig og seriøs diskussion. Ligeledes håber bestyrelsen på en godkendelse af forslaget, da en forkastning af forslaget vil blive betragtet som et mistillidsvotum til bestyrelsen, som derfor må træde tilbage.(dette skal

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere