Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 NORDISK PAPPERSHISTORISK no UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER CALL FOR PAPERS TILL 2008 Inför IPH kongressen i Sverige 2008 går nu proramkornrnitten ut med inbjudan "Call for papers" med en vid spridning till institutioner, ingengörsoch konservatorsföreningar och enskilda forskare. Två halvdagssessioner, "Historical Aspects on the Development of Paper Qualities" respektive "The Economlcal of the Paper Industry during the 19th Century", är helt reserverade för kongress deltagarna. SIDORNA 2-3 Bent Schmidt.fra Silkeborgs papirmuseum og Gisela Mandl med en gammel papirjorm vid [PH kongressen i Spanien. Anna-Grethe Rischel berättar utförligt om den 28:e internationella kongressen för pappershistoriker, deltagarna kom från 21 nationer. Kongressen hölls dels i Kulturministriets palats Palao Moja i Barcelona, dels i Capellades som i århundraden varit ett centrum för katalansk papirproduktion. SIDORNA 4-7 Det finns ännu tid att anmäla sig till deltagande i årsmötet i Oslo torsdag och fredag maj. Ett utförligt program och anmälningsblankett återfinns på sista sidan. Välkommen till Oslo hälsar de norska arrangörerna.

2 Nordiska Pappershistoriker (NPH) Föreningen Nordiska Pappershistoriker (N PH) ä r en ideell förening med uppgift att främja intresset för pappershi storia i Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar forskning om och dokumen-tation av lump och dess beredning, tillverkningsprocesser, redskap som valskistor, kypar. formar och guskredskap. Andra intresseområden är historia om bruksmiljöer och mäniskorna vid pappersbruken, papperets användning och distribution. Vatte nmärkn ing och datering med hjälp av pa ppersegenskape r är liksom pa p perskonserveri ng och konstnärligt bruk av papper andra exempel på föreni ngens intresseområden. Ordföran de: Göran Wo hlfahrt, Mälarbli ck 34, S Bromma, Sve rige Tel: Medlemsä renden: Kassören Henrik Esse n, Djurgå rdsgatan 12, Mariefred. Tel: Medlemskap kan tecknas genom inbetalning av medlemsavg iften till NPHs post giroko nto i lokal va luta.! Danmark kan inbetalning ske till postgironummer , Anna -Grethe RischeL mä rk talongen NPH -kontingent. Avgifter: En skild medle m: 200 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 900 kr NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Årgång 36, 2007 nr, 1 Utgivare: Föreningen Nordiska Pappershistoriker Org.nr: Postgiro: Redaktör och ansvarig utgivare: Börje Dahlin, Bgo-information Tegnergatan Sundsvall, Sverige Tel och fax: Mobil: E-post: Material: IPH-kongressen 2008 rycker närmare AV Göran WohLfahrt Om fjorton må nader, dvs d e n 27 maj 2008, öppnar den rnternationell a Föreningen av Pappershistoriker rph portarna för sitt 29.e å rsmöte. D enna kongress, som det va nligen kallas, pågår under fyra dagar i Stockholm och Uppsala. Kong resser h ålls med två års mellanrum och förläggs till det med lemsland som anmält beredskap an åta sig värdskapet för ett ambitiöst ko nferensoch studiebesöksprogram. Norden står nu i tur an genom Föreningen Nordiska Pappershistoriker NPH visa vad våra länder gemensamt förm å r. All a medlemmar i IPH och i de nationella föreningarna äger tillträde. :::::: rets kongress hålls när våren i den höga Nord övergår till försommar och naturen pyntar sig till blomsterfest, när vårvinden smeker kinden och människor bereder sig för so mmarens fröjder. Olikt de senare årens kongresser i Rom och Verona 2002, i Duszni ki Zdroj i Polen 2004 och senast i spanska Capellades och Madrid koncentreras 2008 års möte till fyra dagar, varav e n ägnas e n heldagsutoykt tiu Uppsala med uppehå ll i Sigtuna, Sveriges ä ldsta stad, följt av båtresa till Stockholm m ed middag ombord. Den som efter kongressens slut vill förlänga vistelsen får hjälp m ed rese fö rslag och bokningar. Kongressdagarna sammanfaller med dem för Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen (SPCI) som firar sina 100 första år so m aktiv kamratförening, utbildare och idegivare för massa- och pappersindustrins brukschefer, ingenjörer, försäljningspersonal och fo rskare. NPH. s med lemmar och till resta kongressgäster är inbjudna att deltaga i öppningsfestligheterna och åhöra åtföljande föredrag och framtidsutblickar innan de sprider sig över mässhallarna för studier och lunch inför återsamling till TPH-kongressens första arbetssession, som direkt angriper temat för kongressen nämligen: The Birth of an Industry - from Forest to Paper during the 19th C e nrury. Första sessionen med inbjudna föredragshå llare beha ndlar huvudtemat: d e n dynamiska tid under senare delen av talet då slipmassa och cellulosa slog igenom som råvara för papper och då pappersma skinen och senare även de kontinuerliga tryckpressarna revolutionerade branschen och förlänade de skogbärande nordiska länderna ledande roller i den tekniska utvecklingen. De två halvdagssessionerna kring "Historical Aspects on the Development of Paper Qualities respekti ve The Economical Development of the Paper I ndustry during the 19 th Century är helt reserverade för ko ngressdeltagarnas egna b idrag. Ett CaU for Paper har salls upp på!ph.s och NPH.s webbsidor samt skickats ti ll en lång rad institutioner, ingenjörs- och konservatorsföreninger. tidskrifter och enskilda forskare med inbjudan att anmäla föredrag, varvid ett Abstract ska levereras per den 30 april. Anmäl ditt bidrag till ordföranden i programkommitten Jan-Erik Leviin. Hel singfors, även Call for papers som ingår på annan plats i detta nummer av vår tidskrift. För det lekamliga och för det sociala umgänget blir väl sörjt. H eldagsresan till Carolina-bibliotket i Uppsala med lunch i Linneträdgården och studiebesök i Skoklosters rika samlingar är redan nämnd. Studiebesök planeras därjämte i Riksarkivet och i Etnografiska Museet som bl.a. hyser Sven Hedins samlingar av grafik och prover på papper och skrift från Tibet. Sista dagen hå ller rph sina årsmötesförhandlingar och bjuds deltagarna en inblick i STF!: s EU-understödda forskning kring teknikutveckling och uthållig användning av skogens resurser. Vi planerar för ett 60-tal deltagare jämte ett antal studerande. Preliminär kongressavgift är 300 E uro. Konferensspråk är engelska - ingen översättni ng. Specificerat program publiceras under hösten 2007 i Nordis k Pappersh istorisk Tidskrift, där också anmälningsb lankett kommer att införas. Dessutom kommer programmet givetvis att publiceras på TPH.s och NPH. s webbsidor Reservera maj 2008 för IPHkongressen i Stockholm Uppsala. Väl mött och mycket välkomna. 2

3 AV Anna-Grethe Rischel he 29th IPH Congress of International aper Historians will take place in Stockholm, Sweden on May 27-30, 2008, hosted by the Nordic Paper Historians, NPH. The event will be organized in conjunction with the 100 years anniversary of SPCl, the Swedish Association of Paper and Pulp Engineers. The overall theme of the Congress will be The Birth of an lndustry - from Forest to Paper during the 19th Century and it will concentrate on describing the huge structural ch anges that took place during this period when the papermaking changed from a handicraft type of activity to a continuously operating process industry. Session I. Introductory session In this session invited speakers will give presentations of a general nature discussing the overall theme. These will inc\ude: The revolution of paper making; from handicraft to industry The development of a new raw material resource for papermaking; the utilization and management of Nordic forest resources during the 19th century The paper industry development; its economical and societal implications The evolution of paper products The paraliei development of the rag fiber based industry The paper industry today and its relations to the 19th century development Session 2. Historical aspects on the development of paper grades and qualities This session could inc\ude topics such as The requirements over the years on paper permanence and durability The development of requirements on paper strength, printability etc The mutual inspiration and influence between Japanese and Western pa per production at the end of the 19th century. The development of techniques for measuring and quantifying paper properties The influence of the wood fibre rawmaterial base on the development of paper quality The importance of storing for the archival stability of paper (preventive conservation) What can be learned for the future concerning the development of paper paper grades and qualities? Session 3. The economical development of the paper industry during the 19th century and in the future This session could inc\ude topics such as The technology as a driving force for industri al development The relation between the industrial and economical development The influence and development of paper trade, customs tariffs etc The relation between the development of society and growth of the paper industry The influence of the paper industry on loeal communities The topics mentioned above are given as indicative examples only; also other topics fitting the main theme of the Congress will be considered. Anyone wishing to present apaper during sessions 2 or 3 is invited to send a short abstract, preferably elecrronically as a Word document, not later than April 30, 2007 to the chairman of the program committee with the address: Jan-Erik Leviin, Flygkaptensgränd 4F Helsingfors, FINLAND Tel The abstract should provide the title of the presentation, name, address and of the autho~s) and max 300 words summary of the content. The proposers will be informed by September 30, 2007 about the acceptance of their proposal and with guidelines for the authors. The full text of the presentations is required by March 31, 2008 tagether with a possible Power Point presentation. The length of the oral presentations at the Congress will be c. 20 minutes. The congress language is English; no translatian will be provided. 3

4 Beretning om!ph kongressen i Spanien 5/10-12/ Stampeva:rket i fuld gallg pd Capellades papirmuseet. AV Anna-Grethe Rischel ongres Tbegyndelsen af oktober samledes papirhistorikere fra i alt 21 nationer i Spanien til [PH kongressen, og jeg bringer her et uddrag af de mange foredrag. Registreringen fandt sted i Kulturministeriets smukke gamle palads Palao Moja i Barcelona, og herfra fortsatte deltagerne sidst på dagen med bus til Capellades, hvor et sent aftensmåltid hjalp lidt på rejsetrretheden. Capellades papirhistorie Der var lagt et stramt program for kongressens I. del, og den folgende dag blev tilbragt i den tidligere papirm011e, hvor Museu Mali Papererde CapeUades nu dannede de smukkeste rammer om os. Solen strålede fra en smuk blå himmel i Capellades, som i århundreder har vreret det catalonske 4 centrum for papirproduktion, fordi der her var en ideel beliggenhed med nok af vand i det bjergrige landskab. Kalkklipperne medvirkede til vandets hoje kvalitet, og ifolge den f0rste foredragsholder, Miquel Gutierrez, var 46 papirm011er i gang i begyndelsen af 1800-tallet. Han var selv vokset ap på en papirm0lle i Capellades, og vi fik et levende indtryk af den blomstrende industri i byen, hvor der ikke havde vreret mangel på datidens råstoffer. Det var nemt at skaffe klude fra Barcelona, og takket vrere egnens store bestand af får og produktion af uld var der nok af valkemoller, hvor stampevrerkerne også kunne indgå i papirproduktionen. Vandmrerkedatabase på Internettet Papirmuseets leder, Vittorio Roboles, fortalte om museets historie inden vi bes0gte biblioteket, som bl.a. rummer den spanske papirhistoriker Oriol Valles bogsamiing. Derefter begyndte rrekken af foredrag, hvor [stvan Kecskemeti's prresentation af finske studerendes database over vandmrerker var det forste skandinaviske bidrag til kongressen. Den nye database er frit tilgrengelig på [nternettet for interesserede brugere, som også kan få adgang til at bidrage med oplysninger efter nrermere aftale. Nye papirhistoriske unders"gelser og eksperlmenter IPH's prresident, Jozef Dobrowski, fremlagde nye tolkninger om tidspunktet for opfindelsen af regte papir og om Cai Lun, der stammede fra Hunan, som dengang var ber0mt for sin produktion af barkklrede (tapa). Han sammenholdt de gamle kinesiske kilder med de nye arkreologiske fund af papir i det 20. årh. og endte med at konkludere, at Cai Lun ifolge definitionen på regte papir måtte tilskrives reren for papirets opfindelse. lnden den meget forsinkede og med lrengsel ventede buffet fortalte lzhor NeutnQnn om sine ekspe.rimenter med 5amar-

5 planten, som forekommer naturligt i både [srael og de omkringliggende arabiske regioner. Planten havde tidligere vreret anvendt både som råmateriale til papir og til vrevning af måtter til papirformen på tilsvarende måde som strå og bambus. Han prresenterede prever på sit eget Sam ar-a papir og den fleksible måtte af plantestråene, som han havde brugt ved arkdannelsen.. Den papirhistoriske kulturarv i Mexico Efter frokostbuffeten på papirm011ens tidligere t0rreloft, var der rig lejlighed til at besege det smukt indrettede museum, hvor man let kunne fortabe sig i udstillingen og den store samling af redskaber og vrerkt0j og produktionen af håndgjort papir til illustration af håndvrerket. Eftermiddagens foredragsrrekke begyndte med Marcela Montel/allo's indlreg om de ferste mexicanske papirm011er, og sel vom andre tilh0rere ligesomjegselv ikke kunne spansk, fremgik det med stor tydelighed af de forskellige fotografier, hvordan de arkreologiske spor af papirm011erne i byområderne let kunne 0delregges og forsvinde helt på grund af nybyggeri. Bevaringen af vores kulturarv var ligeledes temaet i Re/le Teijge!er's frengslende indlreg om tapa og amarl og de få bevarede Maya manuskripter og kort fra Mexico. Allerede i 1539 var den f0rste trykpresse i funktion i Mexico, hvor man måtte importere papir fra Spanien, sel vom der stadig i al hemmelighed foregik en lokal produktion af amatl. Den blev f0rst genopdaget i slutningen af det 20. årh.. En monumental papirm0ue Sidst på dagen efter de 13 f0rste foredrag, fulgte bes0get på Munne familiens papirm011e, hvor man i over 200 år havde fremstillet papir. Selvom produktionen oph0rte i 1974, er m011en stadig i familiens eje. r den imponerende bygning i flere etager kunne vi i de store hvrelvede krelderrum studere det oprindelige og stadig velholdte inventar, som var bevaret her og udstillet på en vrerdig måde, mens t0rreloftet 0verst oppe med de mange lukkede skodder lå 0de hen ud en terresnorene med papir og virkede nresten sp0gelsesagtigt i tusm0rket. Barcelona Det blev endnu en sen hjemkomst efter middagen på papirmuseet i Cape Ilades. Nreste morgen k0rte vi istrålende sol skin med bussen til Barcelona, hvor vi efter et bes0g i Miro Museets udstilling fortsatte med rrekken af foredrag i det store auditorium. Her indledte Valeria Mellolli med en beskrivelse Hol/tl!nderen på M1lI111et papirmol/en har nu sråec stil/e i mange år. af den italienske vandmrerkesamling Corpus Chartum [talicarum, hvor der havde vreret anvendt alt, hvad man kunne enske sig af analytisk fotografisk eller mikroskopisk udstyr i form af en multi purpose paper tester til at dokumentere samlingen. Den blev også omtalt den f01gende dag af Paola MunajO i hendes foredrag om digitaliseringen af vandmrerkerne. Papirhistorisk feltarbejde Elaine Koretsky dokumenterede på fornemste vis papirmagerhåndvrerkets udvikling i århundreder ved en video, hvor hun havde sa mlet optagelser fra sine mange rejser ge n nem årene ti1estasiatiske papirmagervrerksteder. Jeg oplevede i hendes video et glredeligt gensyn med papirmagervrerkstedet i Bangkok, som jeg bes0gte i 1985, hvor den gamle papirmagerske Khun Luke-in endnu levede og blev assisteret af sine d0tre. Simon Koretsky fortsatte med en video over hans og Elaine's frellesjagt på Taiwan efter produktionen af regte rispapir, som teknologisk set intet havde at g0re med regte papir. Det Iykkedes omsider efter mange underholdende vildspor at dokumentere processen. Marcel Proust og Paul VaJery' s bidrag til fransk papirhistorie C/aire Bustarret prresenterede et frengslende indlreg, hvor hun illustrerede med håndskrevne manuskripter og udkast, sat sammen af mange små og st0rre stykker papir, hvordan de to franske forfattere havde arbejdet. Registreringen i en database af manuskripternes vandmrerker kunne bidrage til papirhistorien, fordi de prrecist illustrerede, hvornår forfatterne havde valgt de forskellige papirkvaliteterog desuden hvor de pågreldende vandmrerkede papirer havde vreret i handel en og hvor de stammede fra. Spansk- arabisk papir Kongressen fortsatte omsider efter en lang frokostpause med et bes0g på Archive of the Corona de Aragon, som er en enkel og funktionelt indrettet moderne bygning. Her var der inden foredragene dels lejlighed til at bes0ge restaureringsvrerkstedet og dels hl at se en meget interessant og instruktiv udstilling af spansk-arabiske manuskripter fra det 13. og 14. årh. fra arkivets store samling. Manuskripterne afspejlede de internationale forbindelser mellem Europa og Middelhavslandene på det tidspunkt, hvor arabisk papir var i brug samtidig med importeret, vandmrerket papir fra Norditalien. Det var svrert at lesrive sig fra de fornemme beger og manuskripter, men Carmen Sistach 's foredrag var heldigvis en levende uddybning af de forskellige udstillede papirkvaliteter, fremstillet efter arabisk teknologi og tradition. Produktionen var i slutningen af det 13. årh. lokaliseret i kongeriget Valencia, hvor den efter kongelig ordre kun måtte forgå i Xativa. Teresa Espejo fortsatte med en gennemgang af de forskellige analysemetoder i ud forskningen af selve papirmaterialet fra de spansk-arabiske manuskripter, som var blevet anvendt til identifikation af fibermaterialer, teknologi og pigmenter. Jean Louis Esteve fremlagde derefter de overordnede linier for en slags håndbog til analyse af arabisk-islamisk papir. Desuden berettede han om forskellige eksperimenter og rekonstruktioner, som 5

6 var blevet udf0rt for at forklare de mystiske zigzagmrerkers opståen og funktion i spansk og nordafrikansk papir ud fra deres placering i manuskripterne. Dagens program sluttede med det andet skandinaviske bidrag, hvor jeg som sidste foredragsholder prresenterede min unders0gelse af arabisk papir som det orientalske bindel ed mellem asiatisk og europreisk papir, belyst gennem en rrekke papiranalyser fra det årh.. Montserrat Klostret, bogtryk og vandmrerker Den tredje dag havde det gode vejr forladt Capellades, da vi tid ligt om morgenen ~rte til Montserrat klostret nord for Barcelona. Selvom det ligger på toppen af et stejlt bjergområde, var de store klosterbygninger og kirkens tårn indhyllet i tret tåge og stevregn som et Turner maleri det meste af dagen. Her var der lagt et for stramt program med de resterende 7 foredrag, bes0g i klostrets bibliotek og rph general forsa m- ling. Det var umuligt at gennemf0re, og det gik ud over generalforsamlingen. Sester D%res Diaz de MirGllda Macias indledte dagen med sit foredrag om vandmrerker i b0ger fra klostrets bogtrykkeri på en så levende og begejstret måde, at det ikke var svrert at f01ge hende, selvom det var på spansk, fordi teksten i hendes power point prresentation var på engelsk med spanske undertekster. Alle foredragsholderne skulle efter kongresorganisationens 0nske illustrere deres foredrag med power points indlreg, og det fungerede i praksis bortset fra de få, der holdt deres indlreg på fransk eller spansk uden power point. Registrering med gnidetryk af vandmrerker i tidlig spansk og nederlandsk bogtryk var emnet for Gerard Van Tlzienen's ihrerdige Odysse mellem europreiske biblioteker. Paolo MlInafo prresenterede et omfattende digitali seringsprogram for den tidligere omtalte samling af italiensk papir, som på et eller andet tidspunkt var blevet udtaget, måske med henblik på en analyse. De 36 kasse r med va ndmrerket papir havde indtil for nylig vreret forsvu ndet, og Paola Munaf6 illustrerede digitaliseringen af samlingen med fornemme illustrationer af de forskellige anvendte teknikker på en overbevisende måde. Projektet omfattede ikke kun registreringen af vandmrerkerne, men samtidig også analyser, prreventiv konserveri ng og opbevaring af de forskellige papirkvaliteter. Forfalskninger Elena Mikolaychllk indledte sit foredrag om forfalskede russiske pengesedler med herlige portrretter af tidligere russiske papirhistorikere. Med illustrationer af falske pengesedler fra gennemgik hun de forskellige tekniske analyser, som bl.a. omfattend e pigmentanalyser, som var blevet anvendt for at vurdere sedlernes regthed. "The Orea Linda Book. A forgery and its paper" blev prresenteret af Hel/ck Pork. Den var blevet unders0gt af Adriaan Kardinal og Ellell Van der Grijn i 2006, fordi den håndskrevne bog med en kryptisk skrift efter sigende skulle vrere den reldste frisiske tekst fra det 13. årh. if01ge en lokal skibst0mrer. Det maskinfremstillede papir uden vandmrerke med aftryk af metalwirertydede på, at det var en forfalskning ligesom sproget, der viste sig at vrere en blanding af frisisk og moderne hollandsk. Deres papiranalyse bekrreftede denne mjstanke, fordi harpiks kombineret med stivelse i stedet for alun og med indhold af trreslib kunne datere papiret til f0r 1850 og fremstillet på en Fourdrinier maskine. Limpressen på Capellades papirmllseet. 6 Teknologihistorisk håndvrerk i praksis Andre, Mateo Janez beskrev på en enkel og instruktiv måde, hvordan produktionen af formbunden til den catalanske papirform foregik. Det var virkelig en sprendende indf0ring i et håndvrerk, som mange af os kun har meget sporadisk viden om, og hvor registreringen af metalwirens aftryk i papiret som regel kun omfatter vandmrerket, antailet af netlinjer og den indbyrdes afstand mellem kredelinierne. Her fik vi demonstreret, hvordan den indbyrdes forbindelse mellem de krydsende metaltråde er afg0rende for wirens stabilitet og også efterlader spor i papiret. Papirformens metalwirer fremstår normalt som et merkt farvet net, men nu oplevede jeg for f0rste gang, hvordan en ny metalwire ser ud, og indtrykket af de gyldne, blanke og strålende metalwi rer, knyttet med den catalanske knude, var for mig den bedste afslutning på I. del af kongressen.

7 2. del af kongressen i Madrid En mindre gruppe fortsatte til Madrid til tre indholdsrige dage, som jeg kunne have 0nsket al aue havde haft mulighed for at deltage i. Efter ankomst og indkvartering på hotellet varomvisningen på Museo Nadonal CelUra De Arte Reina Sofia f0rsle punkt på dagens program. Her var hovedvregten i bes0get lagt på den arkitektoniske nyska belse af en moderne tilbygning i glas og st I til det eksisterende museum for moderne kunst. Der var flere paraueuer til Statens Museum for Kunst i K0benhavn, hvor et lignende projekt gav 0gede muligheder for udsiiuinger og andre aktiviteter, men i Madrid var der Iykkedes at opnå en fornem akustik i den store koncertsal, som også kunne anvendes til auditorium. Byvandringen i den lune aftenluft omfanede et kort ophold på en tapas restaurant, inden den afsluttende rundtur i måneskin i Madridfra dell hapsbllrgske storhedstid. Bes0g på biblioteker, museer og IPH, den spanske konserveringsafdeling Den prrecolumbianske samling på det store Museo de America var så omfattende og betagende, at man kun kunne fä et lille indtryk af den fornemme samling. Her var en af de fä bevarede mexicanske fo ldeb0ger udstijlet, så det var muligt at studere den fra begge sider, som var tret udsmykket med blå og gule figurer med sorte om rids. I amall manuskriptets foldelinier kunne de parauelt liggende fibre ses, fordi de ikke her var drekket af den hvide kridering. r de store udstiuingshauer illustrerede de fine, gamle landkort de europreiske besiddelser i Mexico, mens man i de omkringliggende montrer kunne studere de udstillede genstande, der vidnede om den oprindelige kulturs h0je stade. Det nreste bes0g gjaldt IPHE - 1/lS/ituto de Patrimonio Histonco Espa>iol, arbejdsplads for Madrid bes0gets koordinator, Maria del Carmen. Den spanske konserveringsafdeling havde til huse i en cirkelrund bygning, hvor administration, kantorer og bibliotek var placeret midt i bygningen med konserveringsvrerkstederne i en kreds udenom, så man kunne udnytte det naturlige dagslys. For at modvirke det t0rre spanske kli ma var der indrettet områder med gmnne planter på hver etage mellem vrerkstederne og administrationskontorerne. På papirrestaureringsvrerkstedet, som var klinisk hvidt som et hospital, anvendte man både den traditionelle maskinelle og manuelle restaurering af dokumenterne, afhrengig af deres bevaringstilstand. Der blev også lejlighed til kortvarigt at f01ge restaureringen af en stor globus og af nye Capellades papirmollclis gamle torreloft var nu illdreltet som et fornem t moderum for kollgresdeltageme. bogbind efter de klassiske principper og til at se de 0vrige vrerksteder for polykrom skulptur, arkreologi og tekstiler. Natiollalbiblioteket var nreste perle i rrekken, hvor isrer bes0get i konserveringsafdelingen var interessant. Her blev vrerkstedets restaureringsetik prresenteret med instruktive eksempler på bi ndrestaureringer, hvor man gennem restaurering på alle m der s0gte at bevare bogbindet sammen med bogblokken og det resulterede i en levende diskuss ion og meningsudvikling, som kunne have forsat lrenge end nu, hvis ikke vi skulle have vreret videre til Prado museet, hvor vi selv måtte vrelge, hvad vi kunne nå at se i den enorme samling. Det kongehge bibliotek i Escorial og Benediktiner klostret El Paular Kun en times k0rsel fra Madrid var luften i bjergene k0lig og klar, da vi den nreste margen ankom til Esconal, hvor det kongelige bibliotek og den spansk-arabiske bogsamting var målet for vores bes0g. Her var der de bedst mulige klimatiske betingelser for den fornemme bogsamling, både i den store bibliotekssal med de dybe vinduesnicherog i det tilst0dende arkiv, fordi slottets bygning og beliggenhed resuiterer i et naturligt og stabilt klima. Der var en levende interesse og mange sp0rgsmål under bibliotekarens prresentation af samlingen med forskellige eksem pi er af spansk-arabiske b0ger, hvor klimaets gunstige virkning afspejledes tydeligt af de yderst velbevarede b0gers hvide papir. Fra slonet fortsatte turen gennem et dramatisk flat bjerglandskab med dybe kl0fter og stejle skrrenter med h0je nåletrreer. Sol og regn vekslede undervejs til det gamle kloster El Palllar, som nu til dels også fungerer som hotel i den store naturpark. Der var stadig 12 munke i klostret, hvor det store kirkerum var rig på det smukkest trenkelige håndvrerk i form af et stort smedejernsgitter, udskårne kirkeslole af valn0ddetrre og en polykrom bemalet altertavie af alabast. Men endnu mere overvreldende var de to kapeller, som lå bag ved alteret. Her var en rigdom af marmorerede s0jler i mdgyldne farver og menstre, marmorgulve med intarsia og forgyldte skulpturer, som vidnede om den rigdom og betydning, som delte kloster havde haft i 14. årh. Efter en herlig og absolut ikke spartansk klosterrniddag var regnen nu taget til, og det forhindrede det planlagte bes0g ved resterne af klostrets papirmelle, som i sin tid havde produceret papir til f0rste udgaven af Don Quixote. Del gjorde ikke så meget, for de sidste tre dage havde vi fael så mange indtryk og oplevelser, ikke blot af spansk papirhistorie, men også af landets kultur og historie. Lad os håbe, at vi kan g0re det lige så godt om to år i Sverige, når Föreningen Nordiska Pappershistoriker er vrerter for den 29.!PH kongres fra den 3-6. juni

8 ÅRSM0TE 10. OG 11. MAI 2007 I OSLO 19:00 Festmiddag i Oslo PROGRAM Onsdag g. mai Ankomst i Oslo. Kl. 19:00 Styremote Torsdag 10. mai : Nasjonalbiblioteket i Oslo Nasjonalbiblioteket og Universitetsbi blioteket ble delt i Uni versitetsbi blioteket flyttet inn i nye lokaler på uni versitetsområdet på Blindern. mens Nasjonalbiblioteket ble v.,rende i Drammensveien 42. Den gamle byg ningen fra 1913 ble im idlertid ombygget og restaurert meuom 2003 og 2005 og gjenoppstod således i ny prakt ved åpningen 16.august :3 0-10:15 Omvisning i biblioteket 10:15-10:30 Kaffepa use 10 :15-11:15 Litt om boken "Masse papir. Nors ke papir- og masse fabrikker gjennom 150 å(' ved Norsk Skog muse um 11:30-1 2:15 De eldste kartene ved Nasjonalbiblioteket ved ama nuensene Benedicte Gam bo rg Briså og Bente Lavold 12:15-13:15 Lunsj 13:15-14:15 Medlemsmote 14: 15-15:00 "Versuche und Muster, ohne alle lumpen oder doch mit einem geringen Zusatze derselben. Papier zu machen" (1765). Om Jacob Christian Schäffer og hans forsok å fremstiue papir ved Edgar Ytteborg Fredag 11. mai: Universitetsbiblioteket i Oslo Nybygget til Universitetsbiblioteket på Blindern stod ferdig i 1999 og fikk navnet Georg Sverdrups Hus etter Universitetsbib liotekets forste uni versitetsbibliotekar. Det er en staselig byg ning som skiller seg ut blant de ovrige bygni ngene på universitetsområdet. 09:30-10:30 Omvisning i biblioteket 10:30-10:45 Kaffepause 10:45-11:30 Kort innforing i papyrussamlingen ved Universitetsbiblioteket ved universitetsbibliotekar Gu nn Haaland 11:30-12:30 Lunsj 12:30 Utflukt til Kistefos- Museet på Jevnake r, en droy times kjoring fra Oslo gjennom et strålende vakkert land skap ved Tyrifjorden. Museet som ble grunnlagt i 1996, er Skandinavias eneste tresl1perimuseum. Det ligger imeget vakre omgivelser og dokumenterer og formidler A/ S Kistefos Tr.,sliberis industri historie fra 1889 til det ble nedlagt i Ärlig arrangeres det også kunstutstillinger på museumsområdet. Det blir en kaffepause på museet. og det er anledning til å spise middag på tilbakereisen. Lordag 12. mai Denne dagen står til fri disposisjon. Det foreslås et besok på museene på Bygdoy. I pent v.,r er det en hyggelig opplevelse å ta turen dit med ferge n fra Rådh usbryggene ~ _._ _. PåmeLding Deltager HoteU: Rica Hotell Bygdoy aue, Bygdoy aue 53, 0265 Oslo Adresse Tlf. Jeg/vi ankommer Jeg/ vi avreiser Jeg/ vi kj orer i egen bil AntaUledige plasser i bilen Jeg ordner innkvarteringen selv Enkeltrom inkl. frokost NOK 820, Dobbeltrom inkl. frokost NOK Det er ganga vstand fra hotellet til Nasjonalbi blioteket. For å komme til Universitetsbiblioteket kan man ta Sognsvan nsbanen fra Nationaltheatret til Blindern stasjon. Til museene på Bygdoy an befales Bygdoyfergene fra Rådhusbrygge 3 som et hyggelig alternati v til buss euer pri vatbil. Påmelding senest 30 april 2007 med post euer til: Amanuensis Edgar Ytteborg PaleotypsamIingen Nasjonalbiblioteket i Oslo Pb 2674 SoUi, N 0203 OS LO Tlf e-mai l: _._ _._ _.._-----_._-_._-._ ~ FÖRENINGEN PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT SPONSRAS AV Stora Enso M-Real, Wifsta SCA Forest Products Mellerstedt Design NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT GRAn5K DESIGN: Mellerstedt Design Tryck: Nyman & Jonsson, 2007

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala

Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala NORDISK PAPPERSHISTORISK UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala Deltagarna i /PH-kongressen samlade vid Carl von Linnes sommarhus i Hammarby utanför

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine partikler er meget tilsmudsende, og er svære at fjerne igen.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009

1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 1. rejsebrev fra Madrid fra Sara Holmgaard, oktober 2009 Jeg har siden min start her på ergoterapeutuddannelsen været meget interesseret i at komme på udveksling ifm. studiet, da jeg syntes det kunne være

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Mallorca Logbog. Fredag:

Mallorca Logbog. Fredag: Mallorca Logbog Fredag: Vi fløj af sted fra Billund lufthavn. Vi afleverede vores kufferter, og gik derefter ind i området før boarding, så vi kunne få lidt mad inden afrejse. Vi landede i Palma lufthavn

Læs mere

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem Webmaster: Hjemmeside: Spiros Divaris spidive114@yahoo.dk mobil 25 36 07 48 Jørgi Pedersen

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

NORDISK PAPPERSHISTORISK

NORDISK PAPPERSHISTORISK NORDISK PAPPERSHISTORISK UPM-KYMMES ARKIV är en betydande del av Finlands industrihistoria, skriver Ari Siren, chef för dokument förvltningen vid arkivet. I sina arkiv förvarar UPM information om sina

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Ukraine 6 dage / 5 nætter

Ukraine 6 dage / 5 nætter Ukraine 6 dage / 5 nætter Dette seks-dages tur byder på et besøg til de vigtigste destinationer i Ukraine: Kiev, Lviv og Odessa perlen af Sortehavet". Kiev, i Oldtiden kaldet Kievan Rus, der nåede sin

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

Ferietur til Dresden Dag for dag

Ferietur til Dresden Dag for dag Ferietur til Dresden Dag for dag Søndag den 22. maj 2016 går turen til Dresden i Tyskland. Afgang fra Vamdrup er kl. 7.50 i 5 stjernet bus med Christian som Chaufføren Anne Lise som rejseleder 34 deltager

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991

Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991 Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991 I dag står mange op hver morgen for sammen at hæve standarden for dialog, smag og sanselighed AXELBORG OSER AF STEMNING og inviterer

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Tæt på universitetsbyen Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I groningen kan I besøge Martinikirkens grå tårn fra 1400-tallet, spise frokost i guldkontoret

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Udstillerpakken til byer - oplæg

Udstillerpakken til byer - oplæg Udstillerpakken til byer - oplæg CLEAN arrangerer igen i år den danske pavillon Det er byerne, der implementerer smart city løsninger. Den stærkeste blåstempling byerne kan give danske virksomheder er,

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF - Are you searching for Et godt glas vin Books? Now, you will be happy that at this time Et godt glas vin PDF is available

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv indtager Split.

Gladsaxe Byarkiv indtager Split. Gladsaxe Byarkiv indtager Split. Den gamle by Split i Kroatien blev oprindelig anlagt af den Romerske Kejser Diocletian. Siden har byen været indtaget af mange forskellige herredømmer både tyrkisk og Østrig-ungarsk.

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 Dato: fredag d. 22. april til søndag d. 24. april 2016 Fredag d. 22.4.2016 Kl. 09:00 Direkte fly fra Billund med charter fly mod Bratislava /* Kl. 10:45 Ankomst til

Læs mere