Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 NORDISK PAPPERSHISTORISK no UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER CALL FOR PAPERS TILL 2008 Inför IPH kongressen i Sverige 2008 går nu proramkornrnitten ut med inbjudan "Call for papers" med en vid spridning till institutioner, ingengörsoch konservatorsföreningar och enskilda forskare. Två halvdagssessioner, "Historical Aspects on the Development of Paper Qualities" respektive "The Economlcal of the Paper Industry during the 19th Century", är helt reserverade för kongress deltagarna. SIDORNA 2-3 Bent Schmidt.fra Silkeborgs papirmuseum og Gisela Mandl med en gammel papirjorm vid [PH kongressen i Spanien. Anna-Grethe Rischel berättar utförligt om den 28:e internationella kongressen för pappershistoriker, deltagarna kom från 21 nationer. Kongressen hölls dels i Kulturministriets palats Palao Moja i Barcelona, dels i Capellades som i århundraden varit ett centrum för katalansk papirproduktion. SIDORNA 4-7 Det finns ännu tid att anmäla sig till deltagande i årsmötet i Oslo torsdag och fredag maj. Ett utförligt program och anmälningsblankett återfinns på sista sidan. Välkommen till Oslo hälsar de norska arrangörerna.

2 Nordiska Pappershistoriker (NPH) Föreningen Nordiska Pappershistoriker (N PH) ä r en ideell förening med uppgift att främja intresset för pappershi storia i Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar forskning om och dokumen-tation av lump och dess beredning, tillverkningsprocesser, redskap som valskistor, kypar. formar och guskredskap. Andra intresseområden är historia om bruksmiljöer och mäniskorna vid pappersbruken, papperets användning och distribution. Vatte nmärkn ing och datering med hjälp av pa ppersegenskape r är liksom pa p perskonserveri ng och konstnärligt bruk av papper andra exempel på föreni ngens intresseområden. Ordföran de: Göran Wo hlfahrt, Mälarbli ck 34, S Bromma, Sve rige Tel: Medlemsä renden: Kassören Henrik Esse n, Djurgå rdsgatan 12, Mariefred. Tel: Medlemskap kan tecknas genom inbetalning av medlemsavg iften till NPHs post giroko nto i lokal va luta.! Danmark kan inbetalning ske till postgironummer , Anna -Grethe RischeL mä rk talongen NPH -kontingent. Avgifter: En skild medle m: 200 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 900 kr NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT Årgång 36, 2007 nr, 1 Utgivare: Föreningen Nordiska Pappershistoriker Org.nr: Postgiro: Redaktör och ansvarig utgivare: Börje Dahlin, Bgo-information Tegnergatan Sundsvall, Sverige Tel och fax: Mobil: E-post: Material: IPH-kongressen 2008 rycker närmare AV Göran WohLfahrt Om fjorton må nader, dvs d e n 27 maj 2008, öppnar den rnternationell a Föreningen av Pappershistoriker rph portarna för sitt 29.e å rsmöte. D enna kongress, som det va nligen kallas, pågår under fyra dagar i Stockholm och Uppsala. Kong resser h ålls med två års mellanrum och förläggs till det med lemsland som anmält beredskap an åta sig värdskapet för ett ambitiöst ko nferensoch studiebesöksprogram. Norden står nu i tur an genom Föreningen Nordiska Pappershistoriker NPH visa vad våra länder gemensamt förm å r. All a medlemmar i IPH och i de nationella föreningarna äger tillträde. :::::: rets kongress hålls när våren i den höga Nord övergår till försommar och naturen pyntar sig till blomsterfest, när vårvinden smeker kinden och människor bereder sig för so mmarens fröjder. Olikt de senare årens kongresser i Rom och Verona 2002, i Duszni ki Zdroj i Polen 2004 och senast i spanska Capellades och Madrid koncentreras 2008 års möte till fyra dagar, varav e n ägnas e n heldagsutoykt tiu Uppsala med uppehå ll i Sigtuna, Sveriges ä ldsta stad, följt av båtresa till Stockholm m ed middag ombord. Den som efter kongressens slut vill förlänga vistelsen får hjälp m ed rese fö rslag och bokningar. Kongressdagarna sammanfaller med dem för Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen (SPCI) som firar sina 100 första år so m aktiv kamratförening, utbildare och idegivare för massa- och pappersindustrins brukschefer, ingenjörer, försäljningspersonal och fo rskare. NPH. s med lemmar och till resta kongressgäster är inbjudna att deltaga i öppningsfestligheterna och åhöra åtföljande föredrag och framtidsutblickar innan de sprider sig över mässhallarna för studier och lunch inför återsamling till TPH-kongressens första arbetssession, som direkt angriper temat för kongressen nämligen: The Birth of an Industry - from Forest to Paper during the 19th C e nrury. Första sessionen med inbjudna föredragshå llare beha ndlar huvudtemat: d e n dynamiska tid under senare delen av talet då slipmassa och cellulosa slog igenom som råvara för papper och då pappersma skinen och senare även de kontinuerliga tryckpressarna revolutionerade branschen och förlänade de skogbärande nordiska länderna ledande roller i den tekniska utvecklingen. De två halvdagssessionerna kring "Historical Aspects on the Development of Paper Qualities respekti ve The Economical Development of the Paper I ndustry during the 19 th Century är helt reserverade för ko ngressdeltagarnas egna b idrag. Ett CaU for Paper har salls upp på!ph.s och NPH.s webbsidor samt skickats ti ll en lång rad institutioner, ingenjörs- och konservatorsföreninger. tidskrifter och enskilda forskare med inbjudan att anmäla föredrag, varvid ett Abstract ska levereras per den 30 april. Anmäl ditt bidrag till ordföranden i programkommitten Jan-Erik Leviin. Hel singfors, även Call for papers som ingår på annan plats i detta nummer av vår tidskrift. För det lekamliga och för det sociala umgänget blir väl sörjt. H eldagsresan till Carolina-bibliotket i Uppsala med lunch i Linneträdgården och studiebesök i Skoklosters rika samlingar är redan nämnd. Studiebesök planeras därjämte i Riksarkivet och i Etnografiska Museet som bl.a. hyser Sven Hedins samlingar av grafik och prover på papper och skrift från Tibet. Sista dagen hå ller rph sina årsmötesförhandlingar och bjuds deltagarna en inblick i STF!: s EU-understödda forskning kring teknikutveckling och uthållig användning av skogens resurser. Vi planerar för ett 60-tal deltagare jämte ett antal studerande. Preliminär kongressavgift är 300 E uro. Konferensspråk är engelska - ingen översättni ng. Specificerat program publiceras under hösten 2007 i Nordis k Pappersh istorisk Tidskrift, där också anmälningsb lankett kommer att införas. Dessutom kommer programmet givetvis att publiceras på TPH.s och NPH. s webbsidor Reservera maj 2008 för IPHkongressen i Stockholm Uppsala. Väl mött och mycket välkomna. 2

3 AV Anna-Grethe Rischel he 29th IPH Congress of International aper Historians will take place in Stockholm, Sweden on May 27-30, 2008, hosted by the Nordic Paper Historians, NPH. The event will be organized in conjunction with the 100 years anniversary of SPCl, the Swedish Association of Paper and Pulp Engineers. The overall theme of the Congress will be The Birth of an lndustry - from Forest to Paper during the 19th Century and it will concentrate on describing the huge structural ch anges that took place during this period when the papermaking changed from a handicraft type of activity to a continuously operating process industry. Session I. Introductory session In this session invited speakers will give presentations of a general nature discussing the overall theme. These will inc\ude: The revolution of paper making; from handicraft to industry The development of a new raw material resource for papermaking; the utilization and management of Nordic forest resources during the 19th century The paper industry development; its economical and societal implications The evolution of paper products The paraliei development of the rag fiber based industry The paper industry today and its relations to the 19th century development Session 2. Historical aspects on the development of paper grades and qualities This session could inc\ude topics such as The requirements over the years on paper permanence and durability The development of requirements on paper strength, printability etc The mutual inspiration and influence between Japanese and Western pa per production at the end of the 19th century. The development of techniques for measuring and quantifying paper properties The influence of the wood fibre rawmaterial base on the development of paper quality The importance of storing for the archival stability of paper (preventive conservation) What can be learned for the future concerning the development of paper paper grades and qualities? Session 3. The economical development of the paper industry during the 19th century and in the future This session could inc\ude topics such as The technology as a driving force for industri al development The relation between the industrial and economical development The influence and development of paper trade, customs tariffs etc The relation between the development of society and growth of the paper industry The influence of the paper industry on loeal communities The topics mentioned above are given as indicative examples only; also other topics fitting the main theme of the Congress will be considered. Anyone wishing to present apaper during sessions 2 or 3 is invited to send a short abstract, preferably elecrronically as a Word document, not later than April 30, 2007 to the chairman of the program committee with the address: Jan-Erik Leviin, Flygkaptensgränd 4F Helsingfors, FINLAND Tel The abstract should provide the title of the presentation, name, address and of the autho~s) and max 300 words summary of the content. The proposers will be informed by September 30, 2007 about the acceptance of their proposal and with guidelines for the authors. The full text of the presentations is required by March 31, 2008 tagether with a possible Power Point presentation. The length of the oral presentations at the Congress will be c. 20 minutes. The congress language is English; no translatian will be provided. 3

4 Beretning om!ph kongressen i Spanien 5/10-12/ Stampeva:rket i fuld gallg pd Capellades papirmuseet. AV Anna-Grethe Rischel ongres Tbegyndelsen af oktober samledes papirhistorikere fra i alt 21 nationer i Spanien til [PH kongressen, og jeg bringer her et uddrag af de mange foredrag. Registreringen fandt sted i Kulturministeriets smukke gamle palads Palao Moja i Barcelona, og herfra fortsatte deltagerne sidst på dagen med bus til Capellades, hvor et sent aftensmåltid hjalp lidt på rejsetrretheden. Capellades papirhistorie Der var lagt et stramt program for kongressens I. del, og den folgende dag blev tilbragt i den tidligere papirm011e, hvor Museu Mali Papererde CapeUades nu dannede de smukkeste rammer om os. Solen strålede fra en smuk blå himmel i Capellades, som i århundreder har vreret det catalonske 4 centrum for papirproduktion, fordi der her var en ideel beliggenhed med nok af vand i det bjergrige landskab. Kalkklipperne medvirkede til vandets hoje kvalitet, og ifolge den f0rste foredragsholder, Miquel Gutierrez, var 46 papirm011er i gang i begyndelsen af 1800-tallet. Han var selv vokset ap på en papirm0lle i Capellades, og vi fik et levende indtryk af den blomstrende industri i byen, hvor der ikke havde vreret mangel på datidens råstoffer. Det var nemt at skaffe klude fra Barcelona, og takket vrere egnens store bestand af får og produktion af uld var der nok af valkemoller, hvor stampevrerkerne også kunne indgå i papirproduktionen. Vandmrerkedatabase på Internettet Papirmuseets leder, Vittorio Roboles, fortalte om museets historie inden vi bes0gte biblioteket, som bl.a. rummer den spanske papirhistoriker Oriol Valles bogsamiing. Derefter begyndte rrekken af foredrag, hvor [stvan Kecskemeti's prresentation af finske studerendes database over vandmrerker var det forste skandinaviske bidrag til kongressen. Den nye database er frit tilgrengelig på [nternettet for interesserede brugere, som også kan få adgang til at bidrage med oplysninger efter nrermere aftale. Nye papirhistoriske unders"gelser og eksperlmenter IPH's prresident, Jozef Dobrowski, fremlagde nye tolkninger om tidspunktet for opfindelsen af regte papir og om Cai Lun, der stammede fra Hunan, som dengang var ber0mt for sin produktion af barkklrede (tapa). Han sammenholdt de gamle kinesiske kilder med de nye arkreologiske fund af papir i det 20. årh. og endte med at konkludere, at Cai Lun ifolge definitionen på regte papir måtte tilskrives reren for papirets opfindelse. lnden den meget forsinkede og med lrengsel ventede buffet fortalte lzhor NeutnQnn om sine ekspe.rimenter med 5amar-

5 planten, som forekommer naturligt i både [srael og de omkringliggende arabiske regioner. Planten havde tidligere vreret anvendt både som råmateriale til papir og til vrevning af måtter til papirformen på tilsvarende måde som strå og bambus. Han prresenterede prever på sit eget Sam ar-a papir og den fleksible måtte af plantestråene, som han havde brugt ved arkdannelsen.. Den papirhistoriske kulturarv i Mexico Efter frokostbuffeten på papirm011ens tidligere t0rreloft, var der rig lejlighed til at besege det smukt indrettede museum, hvor man let kunne fortabe sig i udstillingen og den store samling af redskaber og vrerkt0j og produktionen af håndgjort papir til illustration af håndvrerket. Eftermiddagens foredragsrrekke begyndte med Marcela Montel/allo's indlreg om de ferste mexicanske papirm011er, og sel vom andre tilh0rere ligesomjegselv ikke kunne spansk, fremgik det med stor tydelighed af de forskellige fotografier, hvordan de arkreologiske spor af papirm011erne i byområderne let kunne 0delregges og forsvinde helt på grund af nybyggeri. Bevaringen af vores kulturarv var ligeledes temaet i Re/le Teijge!er's frengslende indlreg om tapa og amarl og de få bevarede Maya manuskripter og kort fra Mexico. Allerede i 1539 var den f0rste trykpresse i funktion i Mexico, hvor man måtte importere papir fra Spanien, sel vom der stadig i al hemmelighed foregik en lokal produktion af amatl. Den blev f0rst genopdaget i slutningen af det 20. årh.. En monumental papirm0ue Sidst på dagen efter de 13 f0rste foredrag, fulgte bes0get på Munne familiens papirm011e, hvor man i over 200 år havde fremstillet papir. Selvom produktionen oph0rte i 1974, er m011en stadig i familiens eje. r den imponerende bygning i flere etager kunne vi i de store hvrelvede krelderrum studere det oprindelige og stadig velholdte inventar, som var bevaret her og udstillet på en vrerdig måde, mens t0rreloftet 0verst oppe med de mange lukkede skodder lå 0de hen ud en terresnorene med papir og virkede nresten sp0gelsesagtigt i tusm0rket. Barcelona Det blev endnu en sen hjemkomst efter middagen på papirmuseet i Cape Ilades. Nreste morgen k0rte vi istrålende sol skin med bussen til Barcelona, hvor vi efter et bes0g i Miro Museets udstilling fortsatte med rrekken af foredrag i det store auditorium. Her indledte Valeria Mellolli med en beskrivelse Hol/tl!nderen på M1lI111et papirmol/en har nu sråec stil/e i mange år. af den italienske vandmrerkesamling Corpus Chartum [talicarum, hvor der havde vreret anvendt alt, hvad man kunne enske sig af analytisk fotografisk eller mikroskopisk udstyr i form af en multi purpose paper tester til at dokumentere samlingen. Den blev også omtalt den f01gende dag af Paola MunajO i hendes foredrag om digitaliseringen af vandmrerkerne. Papirhistorisk feltarbejde Elaine Koretsky dokumenterede på fornemste vis papirmagerhåndvrerkets udvikling i århundreder ved en video, hvor hun havde sa mlet optagelser fra sine mange rejser ge n nem årene ti1estasiatiske papirmagervrerksteder. Jeg oplevede i hendes video et glredeligt gensyn med papirmagervrerkstedet i Bangkok, som jeg bes0gte i 1985, hvor den gamle papirmagerske Khun Luke-in endnu levede og blev assisteret af sine d0tre. Simon Koretsky fortsatte med en video over hans og Elaine's frellesjagt på Taiwan efter produktionen af regte rispapir, som teknologisk set intet havde at g0re med regte papir. Det Iykkedes omsider efter mange underholdende vildspor at dokumentere processen. Marcel Proust og Paul VaJery' s bidrag til fransk papirhistorie C/aire Bustarret prresenterede et frengslende indlreg, hvor hun illustrerede med håndskrevne manuskripter og udkast, sat sammen af mange små og st0rre stykker papir, hvordan de to franske forfattere havde arbejdet. Registreringen i en database af manuskripternes vandmrerker kunne bidrage til papirhistorien, fordi de prrecist illustrerede, hvornår forfatterne havde valgt de forskellige papirkvaliteterog desuden hvor de pågreldende vandmrerkede papirer havde vreret i handel en og hvor de stammede fra. Spansk- arabisk papir Kongressen fortsatte omsider efter en lang frokostpause med et bes0g på Archive of the Corona de Aragon, som er en enkel og funktionelt indrettet moderne bygning. Her var der inden foredragene dels lejlighed til at bes0ge restaureringsvrerkstedet og dels hl at se en meget interessant og instruktiv udstilling af spansk-arabiske manuskripter fra det 13. og 14. årh. fra arkivets store samling. Manuskripterne afspejlede de internationale forbindelser mellem Europa og Middelhavslandene på det tidspunkt, hvor arabisk papir var i brug samtidig med importeret, vandmrerket papir fra Norditalien. Det var svrert at lesrive sig fra de fornemme beger og manuskripter, men Carmen Sistach 's foredrag var heldigvis en levende uddybning af de forskellige udstillede papirkvaliteter, fremstillet efter arabisk teknologi og tradition. Produktionen var i slutningen af det 13. årh. lokaliseret i kongeriget Valencia, hvor den efter kongelig ordre kun måtte forgå i Xativa. Teresa Espejo fortsatte med en gennemgang af de forskellige analysemetoder i ud forskningen af selve papirmaterialet fra de spansk-arabiske manuskripter, som var blevet anvendt til identifikation af fibermaterialer, teknologi og pigmenter. Jean Louis Esteve fremlagde derefter de overordnede linier for en slags håndbog til analyse af arabisk-islamisk papir. Desuden berettede han om forskellige eksperimenter og rekonstruktioner, som 5

6 var blevet udf0rt for at forklare de mystiske zigzagmrerkers opståen og funktion i spansk og nordafrikansk papir ud fra deres placering i manuskripterne. Dagens program sluttede med det andet skandinaviske bidrag, hvor jeg som sidste foredragsholder prresenterede min unders0gelse af arabisk papir som det orientalske bindel ed mellem asiatisk og europreisk papir, belyst gennem en rrekke papiranalyser fra det årh.. Montserrat Klostret, bogtryk og vandmrerker Den tredje dag havde det gode vejr forladt Capellades, da vi tid ligt om morgenen ~rte til Montserrat klostret nord for Barcelona. Selvom det ligger på toppen af et stejlt bjergområde, var de store klosterbygninger og kirkens tårn indhyllet i tret tåge og stevregn som et Turner maleri det meste af dagen. Her var der lagt et for stramt program med de resterende 7 foredrag, bes0g i klostrets bibliotek og rph general forsa m- ling. Det var umuligt at gennemf0re, og det gik ud over generalforsamlingen. Sester D%res Diaz de MirGllda Macias indledte dagen med sit foredrag om vandmrerker i b0ger fra klostrets bogtrykkeri på en så levende og begejstret måde, at det ikke var svrert at f01ge hende, selvom det var på spansk, fordi teksten i hendes power point prresentation var på engelsk med spanske undertekster. Alle foredragsholderne skulle efter kongresorganisationens 0nske illustrere deres foredrag med power points indlreg, og det fungerede i praksis bortset fra de få, der holdt deres indlreg på fransk eller spansk uden power point. Registrering med gnidetryk af vandmrerker i tidlig spansk og nederlandsk bogtryk var emnet for Gerard Van Tlzienen's ihrerdige Odysse mellem europreiske biblioteker. Paolo MlInafo prresenterede et omfattende digitali seringsprogram for den tidligere omtalte samling af italiensk papir, som på et eller andet tidspunkt var blevet udtaget, måske med henblik på en analyse. De 36 kasse r med va ndmrerket papir havde indtil for nylig vreret forsvu ndet, og Paola Munaf6 illustrerede digitaliseringen af samlingen med fornemme illustrationer af de forskellige anvendte teknikker på en overbevisende måde. Projektet omfattede ikke kun registreringen af vandmrerkerne, men samtidig også analyser, prreventiv konserveri ng og opbevaring af de forskellige papirkvaliteter. Forfalskninger Elena Mikolaychllk indledte sit foredrag om forfalskede russiske pengesedler med herlige portrretter af tidligere russiske papirhistorikere. Med illustrationer af falske pengesedler fra gennemgik hun de forskellige tekniske analyser, som bl.a. omfattend e pigmentanalyser, som var blevet anvendt for at vurdere sedlernes regthed. "The Orea Linda Book. A forgery and its paper" blev prresenteret af Hel/ck Pork. Den var blevet unders0gt af Adriaan Kardinal og Ellell Van der Grijn i 2006, fordi den håndskrevne bog med en kryptisk skrift efter sigende skulle vrere den reldste frisiske tekst fra det 13. årh. if01ge en lokal skibst0mrer. Det maskinfremstillede papir uden vandmrerke med aftryk af metalwirertydede på, at det var en forfalskning ligesom sproget, der viste sig at vrere en blanding af frisisk og moderne hollandsk. Deres papiranalyse bekrreftede denne mjstanke, fordi harpiks kombineret med stivelse i stedet for alun og med indhold af trreslib kunne datere papiret til f0r 1850 og fremstillet på en Fourdrinier maskine. Limpressen på Capellades papirmllseet. 6 Teknologihistorisk håndvrerk i praksis Andre, Mateo Janez beskrev på en enkel og instruktiv måde, hvordan produktionen af formbunden til den catalanske papirform foregik. Det var virkelig en sprendende indf0ring i et håndvrerk, som mange af os kun har meget sporadisk viden om, og hvor registreringen af metalwirens aftryk i papiret som regel kun omfatter vandmrerket, antailet af netlinjer og den indbyrdes afstand mellem kredelinierne. Her fik vi demonstreret, hvordan den indbyrdes forbindelse mellem de krydsende metaltråde er afg0rende for wirens stabilitet og også efterlader spor i papiret. Papirformens metalwirer fremstår normalt som et merkt farvet net, men nu oplevede jeg for f0rste gang, hvordan en ny metalwire ser ud, og indtrykket af de gyldne, blanke og strålende metalwi rer, knyttet med den catalanske knude, var for mig den bedste afslutning på I. del af kongressen.

7 2. del af kongressen i Madrid En mindre gruppe fortsatte til Madrid til tre indholdsrige dage, som jeg kunne have 0nsket al aue havde haft mulighed for at deltage i. Efter ankomst og indkvartering på hotellet varomvisningen på Museo Nadonal CelUra De Arte Reina Sofia f0rsle punkt på dagens program. Her var hovedvregten i bes0get lagt på den arkitektoniske nyska belse af en moderne tilbygning i glas og st I til det eksisterende museum for moderne kunst. Der var flere paraueuer til Statens Museum for Kunst i K0benhavn, hvor et lignende projekt gav 0gede muligheder for udsiiuinger og andre aktiviteter, men i Madrid var der Iykkedes at opnå en fornem akustik i den store koncertsal, som også kunne anvendes til auditorium. Byvandringen i den lune aftenluft omfanede et kort ophold på en tapas restaurant, inden den afsluttende rundtur i måneskin i Madridfra dell hapsbllrgske storhedstid. Bes0g på biblioteker, museer og IPH, den spanske konserveringsafdeling Den prrecolumbianske samling på det store Museo de America var så omfattende og betagende, at man kun kunne fä et lille indtryk af den fornemme samling. Her var en af de fä bevarede mexicanske fo ldeb0ger udstijlet, så det var muligt at studere den fra begge sider, som var tret udsmykket med blå og gule figurer med sorte om rids. I amall manuskriptets foldelinier kunne de parauelt liggende fibre ses, fordi de ikke her var drekket af den hvide kridering. r de store udstiuingshauer illustrerede de fine, gamle landkort de europreiske besiddelser i Mexico, mens man i de omkringliggende montrer kunne studere de udstillede genstande, der vidnede om den oprindelige kulturs h0je stade. Det nreste bes0g gjaldt IPHE - 1/lS/ituto de Patrimonio Histonco Espa>iol, arbejdsplads for Madrid bes0gets koordinator, Maria del Carmen. Den spanske konserveringsafdeling havde til huse i en cirkelrund bygning, hvor administration, kantorer og bibliotek var placeret midt i bygningen med konserveringsvrerkstederne i en kreds udenom, så man kunne udnytte det naturlige dagslys. For at modvirke det t0rre spanske kli ma var der indrettet områder med gmnne planter på hver etage mellem vrerkstederne og administrationskontorerne. På papirrestaureringsvrerkstedet, som var klinisk hvidt som et hospital, anvendte man både den traditionelle maskinelle og manuelle restaurering af dokumenterne, afhrengig af deres bevaringstilstand. Der blev også lejlighed til kortvarigt at f01ge restaureringen af en stor globus og af nye Capellades papirmollclis gamle torreloft var nu illdreltet som et fornem t moderum for kollgresdeltageme. bogbind efter de klassiske principper og til at se de 0vrige vrerksteder for polykrom skulptur, arkreologi og tekstiler. Natiollalbiblioteket var nreste perle i rrekken, hvor isrer bes0get i konserveringsafdelingen var interessant. Her blev vrerkstedets restaureringsetik prresenteret med instruktive eksempler på bi ndrestaureringer, hvor man gennem restaurering på alle m der s0gte at bevare bogbindet sammen med bogblokken og det resulterede i en levende diskuss ion og meningsudvikling, som kunne have forsat lrenge end nu, hvis ikke vi skulle have vreret videre til Prado museet, hvor vi selv måtte vrelge, hvad vi kunne nå at se i den enorme samling. Det kongehge bibliotek i Escorial og Benediktiner klostret El Paular Kun en times k0rsel fra Madrid var luften i bjergene k0lig og klar, da vi den nreste margen ankom til Esconal, hvor det kongelige bibliotek og den spansk-arabiske bogsamting var målet for vores bes0g. Her var der de bedst mulige klimatiske betingelser for den fornemme bogsamling, både i den store bibliotekssal med de dybe vinduesnicherog i det tilst0dende arkiv, fordi slottets bygning og beliggenhed resuiterer i et naturligt og stabilt klima. Der var en levende interesse og mange sp0rgsmål under bibliotekarens prresentation af samlingen med forskellige eksem pi er af spansk-arabiske b0ger, hvor klimaets gunstige virkning afspejledes tydeligt af de yderst velbevarede b0gers hvide papir. Fra slonet fortsatte turen gennem et dramatisk flat bjerglandskab med dybe kl0fter og stejle skrrenter med h0je nåletrreer. Sol og regn vekslede undervejs til det gamle kloster El Palllar, som nu til dels også fungerer som hotel i den store naturpark. Der var stadig 12 munke i klostret, hvor det store kirkerum var rig på det smukkest trenkelige håndvrerk i form af et stort smedejernsgitter, udskårne kirkeslole af valn0ddetrre og en polykrom bemalet altertavie af alabast. Men endnu mere overvreldende var de to kapeller, som lå bag ved alteret. Her var en rigdom af marmorerede s0jler i mdgyldne farver og menstre, marmorgulve med intarsia og forgyldte skulpturer, som vidnede om den rigdom og betydning, som delte kloster havde haft i 14. årh. Efter en herlig og absolut ikke spartansk klosterrniddag var regnen nu taget til, og det forhindrede det planlagte bes0g ved resterne af klostrets papirmelle, som i sin tid havde produceret papir til f0rste udgaven af Don Quixote. Del gjorde ikke så meget, for de sidste tre dage havde vi fael så mange indtryk og oplevelser, ikke blot af spansk papirhistorie, men også af landets kultur og historie. Lad os håbe, at vi kan g0re det lige så godt om to år i Sverige, når Föreningen Nordiska Pappershistoriker er vrerter for den 29.!PH kongres fra den 3-6. juni

8 ÅRSM0TE 10. OG 11. MAI 2007 I OSLO 19:00 Festmiddag i Oslo PROGRAM Onsdag g. mai Ankomst i Oslo. Kl. 19:00 Styremote Torsdag 10. mai : Nasjonalbiblioteket i Oslo Nasjonalbiblioteket og Universitetsbi blioteket ble delt i Uni versitetsbi blioteket flyttet inn i nye lokaler på uni versitetsområdet på Blindern. mens Nasjonalbiblioteket ble v.,rende i Drammensveien 42. Den gamle byg ningen fra 1913 ble im idlertid ombygget og restaurert meuom 2003 og 2005 og gjenoppstod således i ny prakt ved åpningen 16.august :3 0-10:15 Omvisning i biblioteket 10:15-10:30 Kaffepa use 10 :15-11:15 Litt om boken "Masse papir. Nors ke papir- og masse fabrikker gjennom 150 å(' ved Norsk Skog muse um 11:30-1 2:15 De eldste kartene ved Nasjonalbiblioteket ved ama nuensene Benedicte Gam bo rg Briså og Bente Lavold 12:15-13:15 Lunsj 13:15-14:15 Medlemsmote 14: 15-15:00 "Versuche und Muster, ohne alle lumpen oder doch mit einem geringen Zusatze derselben. Papier zu machen" (1765). Om Jacob Christian Schäffer og hans forsok å fremstiue papir ved Edgar Ytteborg Fredag 11. mai: Universitetsbiblioteket i Oslo Nybygget til Universitetsbiblioteket på Blindern stod ferdig i 1999 og fikk navnet Georg Sverdrups Hus etter Universitetsbib liotekets forste uni versitetsbibliotekar. Det er en staselig byg ning som skiller seg ut blant de ovrige bygni ngene på universitetsområdet. 09:30-10:30 Omvisning i biblioteket 10:30-10:45 Kaffepause 10:45-11:30 Kort innforing i papyrussamlingen ved Universitetsbiblioteket ved universitetsbibliotekar Gu nn Haaland 11:30-12:30 Lunsj 12:30 Utflukt til Kistefos- Museet på Jevnake r, en droy times kjoring fra Oslo gjennom et strålende vakkert land skap ved Tyrifjorden. Museet som ble grunnlagt i 1996, er Skandinavias eneste tresl1perimuseum. Det ligger imeget vakre omgivelser og dokumenterer og formidler A/ S Kistefos Tr.,sliberis industri historie fra 1889 til det ble nedlagt i Ärlig arrangeres det også kunstutstillinger på museumsområdet. Det blir en kaffepause på museet. og det er anledning til å spise middag på tilbakereisen. Lordag 12. mai Denne dagen står til fri disposisjon. Det foreslås et besok på museene på Bygdoy. I pent v.,r er det en hyggelig opplevelse å ta turen dit med ferge n fra Rådh usbryggene ~ _._ _. PåmeLding Deltager HoteU: Rica Hotell Bygdoy aue, Bygdoy aue 53, 0265 Oslo Adresse Tlf. Jeg/vi ankommer Jeg/ vi avreiser Jeg/ vi kj orer i egen bil AntaUledige plasser i bilen Jeg ordner innkvarteringen selv Enkeltrom inkl. frokost NOK 820, Dobbeltrom inkl. frokost NOK Det er ganga vstand fra hotellet til Nasjonalbi blioteket. For å komme til Universitetsbiblioteket kan man ta Sognsvan nsbanen fra Nationaltheatret til Blindern stasjon. Til museene på Bygdoy an befales Bygdoyfergene fra Rådhusbrygge 3 som et hyggelig alternati v til buss euer pri vatbil. Påmelding senest 30 april 2007 med post euer til: Amanuensis Edgar Ytteborg PaleotypsamIingen Nasjonalbiblioteket i Oslo Pb 2674 SoUi, N 0203 OS LO Tlf e-mai l: _._ _._ _.._-----_._-_._-._ ~ FÖRENINGEN PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT SPONSRAS AV Stora Enso M-Real, Wifsta SCA Forest Products Mellerstedt Design NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT GRAn5K DESIGN: Mellerstedt Design Tryck: Nyman & Jonsson, 2007

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala

Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala NORDISK PAPPERSHISTORISK UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Lyckad IPH-kongress i Stockholm och Uppsala Deltagarna i /PH-kongressen samlade vid Carl von Linnes sommarhus i Hammarby utanför

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf

BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf Den 11. okt., 1. dg: Afrejse fra Kastrup den 11. oktober kl. 10.40 med Lufthansa LH 3071- LH 498 til Mexico City via

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

FIRMAREJSER I SPANIEN. arcelona. citytours

FIRMAREJSER I SPANIEN. arcelona. citytours FIRMAREJSER I SPANIEN citytours arcelona Introduktion Spanien er et oplagt valg til firmarejsen! City Tours Barcelona har base i Barcelona - en destination der har et bredt udvalg af tilbud og giver mulighed

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 314-2005

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 314-2005 NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 314-2005 U T G ES A V F Ö R E N I N G E N N O R D I S K A P A P P E R S H I S T O R I K E R Europeisk pappersteknologi har sina rodder i Kina "Lige siden papir oppstod som et

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 4/2004

NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 4/2004 NORDISK PAPPERSHISTORISK NO 4/2004 UTGIVEN AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER Tekniska förnyelser under 250 år för handgjort papper I en utförlig rapport beskriver Anna-Grethe Rischel resultatet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Pairing Contest 2012 14. & 15. september 2012

Workshop & Konkurrence Food & Sherry Pairing Contest 2012 14. & 15. september 2012 Kære Sherryvenner Vi har igen i år fornøjelsen at afholde Sherrykonkurrence 2012 i samarbejde med Hotel & Restaurantskolen Silkeborg. Det glæder vi os meget til, og vi håber, at alle skoler har mulighed

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien For blot 30 år siden kostede de vinene fra Priorat området syd for

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½. Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København

Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½. Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København Vi boede på Best Western hotel Atlantico midt i Madrid på Grand Via½ Vi fløj derned med SAS fra Tirstrup via København Vores hotelværelse i en lille uge. Billedene er taget inden vi begyndte at pakke ud!

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere