København, den 30. august 2017 Sagsnr /MKJ 1. advokatkreds K E N D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, den 30. august 2017 Sagsnr /MKJ 1. advokatkreds K E N D E L S E"

Transkript

1 København, den 30. august 2017 Sagsnr /MKJ 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Claus Christian Hansen, København K og [advokatfirma 1 A/S]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at advokat Claus Christian Hansen, der bistod hende i en retssag, har tilsidesat god advokatskik ved ikke at have orienteret hende om eksekutionsfristen i forbindelse med overvejelser om anke af en dom, ved at have nægtet at udlevere time- /sagsregnskab, ved at have vægret sig ved at anmelde et krav til ansvarsforsikringen, og ved at have forsøgt at modvirke klagesagsbehandlingen. [Klager] har endvidere klaget over [advokatfirma 1 A/S ] salær på kr. inkl. moms for varetagelsen af retssagen. Herudover har [klager] klaget over [advokatfirma 1 A/S ] salær på kr. for bistand til en sag om udbetaling af løn fra [klagers] tidligere ægtefælles arbejdsgiver. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 15. maj Dog er klagen vedrørende manglende anmeldelse af krav over for ansvarsforsikringsselskabet og klagen over, at

2 advokat Claus Christian Hansen har modvirket klagesagsbehandlingen først modtaget i Advokatnævnet den 21. juni Sagsfremstilling: [Klager] var oprindelig gift med [X], der bl.a. var medindehaver af firmaet [selskab 1 A/S]. [Klager] og [X] blev skilt i 2014, men opretholdt efter det oplyste en vis form for samliv, selvom [X] indledte et forhold til en anden kvinde. [X] afgik ved døden den 30. juni [Klager] rettede henvendelse til [advokatfirma 1 A/S] med anmodning om bistand til dels at få udbetalt [X ] krav på løn i [selskab 1 A/S], dels at få udbetalt de pensioner, som kom til udbetaling ved [X ] død. Sagerne blev hos [advokatfirma 1 A/S] varetaget af advokat [A], dog således at advokat Claus Christian Hansen senere overtog den del af sagen, som vedrørte [X ] pensionsopsparinger, og som blev genstand for en retssag. I af 28. august 2015 til [klager] skrev advokat [A] bl.a.: Som drøftet på vores møde i dag, vil jeg undersøge forholdet omkring din mulige status som samlever i forhold til udbetaling af pension/forsikring. Jeg vender tilbage herom i næste uge, men beder dig fremsende testamentet. I forhold til boets behandling foretager jeg mig ikke noget på nuværende tidspunkt, men både du og din datter er velkommen til at kontakte mig herom igen. Som oplyst kan jeg ikke anslå salær på nuværende tidspunkt, men jeg kan oplyse, at min timepris er kr. Jeg har noteret, at jeg på nuværende tidspunkt ikke bør bruge mere end 3-5 timer på mine undersøgelse/vurdering og brev til pensions- og forsikringsselskab. I af 10. september 2015 til [klager] meddelte advokat [A], at hun på daværende tidspunkt havde brugt 4 timer på sagen, og hun anmodede om indbetaling af et depositum på kr. I af 25. september 2015 til [klager] skrev advokat [A] bl.a.: 2

3 Samtidig har jeg nu modtaget mail fra bobestyrer om, at der skal anlægges retssag ved skifteretten om spørgsmålet. Derfor vil jeg kontakte pensionsselskaberne og få tilsendt oplysning om præcis hvilke pensioner der er tale om og hvornår de er oprettet. Dette skyldes at visse pensioner kun omfatter ægtefæller og livsarvinger, men ikke samlevere. Dette gælder pensioner oprettet før 2008 og hvor begunstigelsesklausulen ikke senere er ændret. Når jeg har modtaget oplysninger fra pensionsselskaberne, skal det besluttes, om du ønsker at anlægge retssag. Min afregning af assistance indtil nu vedlægges. Som du kan se, er dit depositum opbrugt og vi bør drøfte det videre forløb og omkostninger, når jeg modtager svar fra pensionsselskaberne. Advokat [A] afregnede et salær på kr. inkl. moms for møde med klient, gennemgang af sagens bilag og bomødereferat, korrespondance med pensionsselskaber, bobestyrer og klient. [Klager] besluttede sig for at anlægge sag vedrørende pensionerne, og den 3. marts 2016 afregnede advokat [A] et salær på kr. inkl. moms. Af fakturaen fremgår, at afregningen vedrører Arv efter tidligere ægtefælle, mens den , hvormed fakturaen blev fremsendt, vedrører Stævning vedrørende ratepension. Af denne fremgår bl.a.: På vegne af advokat [A] fremsendes hermed afregning for bistand indtil dags dato, sammen med en oversigt over tidsforbruget. Vedhæftet er udkast til processkrift vedrørende udbetaling af ratepension med bilag. Vi imødeser eventuelle bemærkninger eller rettelser. Du bedes oplyse os, hvornår du blev gift med [X] og sende os en kopi af skilsmissebevillingen. Retsafgiften for sagen er ,00 kr. Med henvisning til den stævning [A] fremsendte i går, gør jeg opmærksom på at retsafgiften er på 1.950,00 kr. Beløbet skal deles i to, hvoraf den første halvdel skal betales når sagen anlægges. Den 11. marts 2016 skrev advokat [A] bl.a. følgende til [klager]: Som ønsket vil jeg anslå følgende salærer. Bemærk at der er tale om et usikkert forslag og det endelige salær afhænger af sagen, udfald og den anvendte tid på sagen. Anslået salær i [selskab 1 A/S]-sagen er kr. 3

4 Anslået salær i pensions-sagen er kr. Hertil kommer retsafgift og salær til modparten (jfr min forrige mail), hvis du ikke får medhold. Bemærk at du måske kan få fri proces eller dækning via en retshjælpsforsikring, hvis du har retshjælpsforsikring, fx i din indboforsikring. Lad mig gerne høre, om du har en retshjælpsforsikring og om din årsindtægt i 2014 er under kr., så du måske kan få fri proces. Den 22. august 2016 afregnede advokat [A] et salær på kr. inkl. moms for bistand i en sag om Arv og udbetaling fra firma efter tidligere ægtefælle. Det kan af afregningen ses, at der var indbetalt kr. fra [selskab 1 A/S]. [Forsikringsselskab 1 A/S] meddelte tilsagn om retshjælpsdækning, og Retten i [bynavn 1] afsagde dom i retssagen omkring [X ] pensionsordninger den 10. april Af dommen fremgår bl.a.: Rettens begrundelse og afgørelse [Klager] og afdøde [X] blev skilt ved bevilling den 14. november [X] opretholdt fælles folkeregisteradresse med [klager] efter skilsmissen. Efter henholdsvis advokat [B], [C] og [D s] og de sagsøgtes forklaring herom, må det lægges til grund, at [X], i hvert fald i hovedsagen, opretholdt sin danske adresse som en postadresse og ikke anså sig som reelt boende på denne adresse. Dette understøttes endvidere af [X ] testamente af 9. januar 2015, hvoraf det fremgår, at [X] på tidspunktet for testamentets oprettelse var samlevende med [Y] i [udland 1]. Samlivet med [Y] understøttes endvidere af, at [X] købte et hus i [udland 1], hvor han boede sammen med [Y], når han var i [udland 1], og at han efter [D s] forklaring havde et klart ønske om at komme tilbage til [udland 1] efter endt strålebehandling, på et tidspunkt, hvor [D] oplevede, at [X] havde en fornemmelse af, at hans helbred var meget dårligt. Det forhold, at [klager] og [X] efter skilsmissen fortsat var gode venner, at de var sammen i det omfang [X] var i Danmark, og det forhold [X] og [klager] efter [klagers] forklaring efter skilsmissen havde ægteskabeligt samvær, og efter i hvert fald [Z ] forklaring havde en vis grad af fysisk intimitet kort forud for [X ] død, kan ikke i sig selv og henset til de øvrige ovenfor anførte omstændigheder løfte bevisbyrden for, at [klager] og [X] må anses for at have været i et ægteskabslignende forhold i perioden fra skilsmissen og frem til [X ] dødsfald. Det bemærkes i den forbindelse at vidnerne [D] og [C], der begge efter det oplyste må anses at have haft et tæt forhold til [X], forklarer, at de ikke havde det indtryk, at [X] fortsat var samlevende med [klager] efter skilsmissen. [W s] og [V s] påstand om frifindelse tages derfor til følge. 4

5 [Klager] betaler sagsomkostninger til [W] og [V] som nærmere nedenfor bestemt. Beløbet vedrører [W s] udgifter til advokatbistand inklusive moms, kr. samt vidnegodtgørelse på kr. Den 20. april 2017 skrev advokat Claus Christian Hansen bl.a. følgende til [klager]: Til Retshjælpsafdelingen Som afsluttende advokat for [klager] fremsendes vedhæftet en udskrift af den afsagte dom i sagen, hvor forsikringsselskabet ved brev af 15. juni 2016 havde meddelt tilsagn om retshjælpsdækning. Sagen endte desværre med, at hun tabte sagen, idet hun ikke kunne løfte bevisbyrden overfor særligt de oplysninger, der fremkom under parts og vidneforklaringerne under hovedforhandlingen. Jeg skal derfor anmode forsikringsselskabet om at godkende og udbetale forsikringssummen som nedenfor anført. Opgørelse i henhold til dommen Retsafgift / Sagens anlæg ,00 Berammelsesafgift / Hovedforhandling ,00 Tingbogsattest 350,00 Transport til [bynavn 1] 2.098,00 Vidnegodtgørelse / Sagsøger 273,00 Vidnegodtgørelse / Sagsøgte 215,10 Vidnegodtgørelse / Sagsøgte ifølge dom 4.250,00 Salær til sagsøgtes advokat ifølge dom ,00 Salær til sagsøgers advokat ,00 I alt i henhold til dommen ,10 Forhøjet salær til sagsøgers advokat ,00 I alt i henhold til dommen ,10 Retshjælpsdækning /Maksimum ,00 Selvrisiko 10 % ,00 Tidligere udbetalt ,00 I alt til udbetaling ,00 Klientens egen betaling ,10 Samme dag skrev advokat Claus Christian Hansen bl.a. følgende til [klager]: Til din orientering har jeg sendt nedennævnte opgørelse til [forsikringsselskab 1 A/S] over sagens omkostninger. 5

6 Som det fremgår overstiger sagens samlede omkostninger forsikringens maksimum på kr , hvorfra skal fratrækkes 10 % i selvrisiko. Dvs. nettodækningen udgør Dette betyder desværre, at du selv skal betale det beløb, der overstige nettodækningen, som er opgjort til kr ,10 efter fradrag af dit depositum på kr Den 20. april 2017 skrev advokat Claus Christian Hansen bl.a. følgende til [klager]: For god ordens skal jeg også skriftligt orientere dig om, at du har ret til at anke dommen til [landsret], og at fristen for anke er senest 4 uger fra dommens afsigelse, der blev afsagt den 10. april Fristen for anke udløber derfor den 8. maj Imidlertid vil en anke af dommen efter min helt klare opfattelse ikke medføre en ændring af dommen til din fordel. Ved af 28. april 2017 til [klager] orienterede advokat Claus Christian Hansen om, at [forsikringsselskab 1 A/S] nu havde godkendt opgørelsen af og havde udbetalt kr. Advokat Claus Christian Hansen vedhæftede faktura og oplyste, at restbeløbet ifølge fakturaen på ,90 kr. var overført til modpartens advokat, [E]. [Klager] rettede henvendelse til advokat [F] med anmodning om bistand i en ankesag. Advokat [F] rejste i flere s i maj 2017 indsigelse mod advokat Claus Christian Hansens opgørelse af sagen over for [forsikringsselskab 1 A/S], herunder med hensyn til selvrisiko og grundlaget for salær ud over det, som var fastsat til modpartens advokat. Advokat [F] mente på den baggrund, at [klager] alene skulle betale ,10 kr. til [advokatfirma 1 A/S] og ikke som af advokat Claus Christian Hansen opgjort ,10 kr. Advokat Claus Christian Hansen lovede, at han ville undersøge, om der kunne hentes yderligere fra [forsikringsselskab 1 A/S], og den 10. maj 2017 anviste [forsikringsselskab 1 A/S] yderligere kr. til [advokatfirma 1 A/S]., som advokat Claus Christian Hansen videresendte til advokat [E] til yderligere dækning af tilkendte sagsomkostninger. Advokat [F] anmodede endvidere advokat Claus Christian Hansen om at fremsende time- /sagsregnskab, ligesom hun bad advokat Claus Christian Hansen om at undersøge, om det 6

7 kunne have sin rigtighed, at retsafgiften udgjorde 2 x kr. I af 9. maj 2017 skrev advokat [F] bl.a. følgende til advokat Claus Christian Hansen: Vedr På baggrund af kontokort bedes du fremsende detaljerede omkostninger og salæropgørelse på følgende: Udlæg Faktura Og afregning I af 19. maj 2017 til advokat Claus Christian Hansen skrev advokat [F] bl.a. følgende: Idet jeg henviser til vedlagte kendelse fra [landsret], hvor [klager] ikke får medhold i kravet om opsættende virkning, skal jeg på vegne af [klager] tage forbehold for erstatningskrav mod Dem, såfremt [klager] får medhold i Landsrettens sag og ikke får udbetalt pensionsopsparingerne. Baggrunden for at der vil blive rettet et erstatningskrav mod Dem, i tilfælde af ovenstående, er Deres manglende orientering til [klager] om eksekustionsfristens udløb i forbindelse med anke. Jeg skal derfor anmode Dem om at anmelde forholdet til Deres forsikringsselskab. Advokat Claus Christian Hansen svarede samme dag og anførte bl.a. følgende: Din mail er modtaget og arkiveret - lodret. Erstatningskrav forudsætter et erstatningsgrundlag og dokumentation for tab. Ingen af kravene er opfyldt. Men problemstillingen kan måske blive relevant for dig, hvis du - som forventet - taber ankesagen og desuagtet har rådet klienten til at anke sagen. Den 2. juni 2017 opgjorde [bank 1, afdeling], [X ] pensionsopsparinger og udbetalte disse til [X ] børn. Den 7. juni 2017 skrev advokat Claus Christian Hansen bl.a. følgende til [F s] kollega advokat [G]: Som kollega retter jeg henvendelse for at høre, om det er sædvanlig praksis hos [advokatfirma 2], at Jeres kollega advokat [F] foranlediger, at klienter indbringer klager uden berettigelse og hvor fristen er delvist sprunget. 7

8 Jeg vedhæfter kort svar på omtalte salærklage til illustration. Advokat Claus Christian Hansen har fremlagt kopi af sagernes kontokort. Af disse fremgår bl.a., at [forsikringsselskab 1 A/S] har udbetalt en delvis godtgørelse af retsafgiften på kr., idet der den 11. juli 2016 blev udbetalt kr. Parternes påstande og anbringender: Klager: Adfærdsklagen [Klager] har påstået, at advokat Claus Christian Hansen har tilsidesat god advokatskik ved ikke at have rådgivet behørigt om eksekutionsfristen i forbindelse med overvejelser om anke af en byretsdom, ved at have nægtet at udlevere time-/sagsregnskab og fakturaer m.v., ved at have vægret sig ved at anmelde et potentielt erstatningskrav over for sit ansvarsforsikringsselskab samt ved at have forsøgt at forhindre behandlingen af nærværende klagesag. [Klager] har til støtte for klagepunktet vedrørende eksekutionsfristen særlig gjort gældende, at, at landsretten ikke har tillagt anken opsættende virkning, hvilket har medført, at pensionerne nu er udbetalt til [X ] livarvinger. Hvis [klager] måtte få medhold i landsretten, risikerer hun, at hun ikke kan få pengene udbetalt. Særlig omkring selve retssagen bestrides det, at [klager] har meddelt advokat Claus Christian Hansen, at bevisbyrden skulle være svær at løfte, eller at hun indså, at hun ikke kunne vinde sagen. Det er korrekt, at [klager] forstod byrettens dom, men det er ikke ensbetydende med, at [klager] tog dommen til efterretning. Det bestrides, at [klager] skulle have accepteret ikke at anke sagen. Til støtte for klagepunktet omkring salær/- og timeopgørelse i de to sager gøres det gældende, at advokat Claus Christian Hansen nægtede at efterkomme [klagers] nye advokats anmodning om disse oplysninger. Advokat Claus Christian Hansen fremsendte en kontokortudskrift, men ikke timeopgørelser eller fakturaer. [Klager] fastholder, at førnævnte oplysninger ikke tidligere er blevet fremsendt. Advokat Claus Christian Hansen må være forpligtet til at afklare spørgsmålene herom. 8

9 På advokat [F s] anmodning vægrede advokat Claus Christian Hansen sig ved at anmelde til sit ansvarsforsikringsselskab, at der eventuelt kunne være et erstatningsansvar forbundet med, at han forsømt at rådgive behørigt om eksekutionsfristen. Dette udgør en tilsidesættelse af god advokatskik. Selv om klagen er indgivet af [klager], har advokat Claus Christian Hansen skrevet til [klagers] advokatkontor, jf. en af 7. juni Hensigten må være, at advokat Claus Christian Hansen forsøger at standse klagesagen bag om ryggen på [klagers] ryg. Det gøres gældende, at en sådan adfærd er i strid med god advokatskik. Salærklagen [Klager] har påstået, at det af [advokatfirma 1 A/S] afregnede salær skal nedsættes. Til støtte for nedsættelsen vedrørende den del af sagen, som vedrører pensionsopsparingerne, har [klager] gjort gældende, at advokat Claus Christian Hansen er uberettiget til at kræve et forhøjet salær på kr., hvorfor dette skal tilbagebetales. I øvrigt bemærkes, at medmindre advokat Claus Christian Hansen var blevet gjort opmærksom herpå, havde han fortsat opkrævet salær på i alt ,10 hos [klager]. Først da advokat [F] gjorde advokat Claus Christian Hansen opmærksom på, at kr., som var opkrævet hos [klager], skulle betales af [forsikringsselskab 1 A/S], blev der taget initiativ til at anmode [forsikringsselskab 1 A/S] om dette beløb. Særlig bemærkes, at beløbet på kr. med tilføjelsen Tidligere udbetalt i advokat Claus Christian Hansens opgørelse til [forsikringsselskab 1 A/S] den 18. april 2017 fortsat henstår ukommenteret fra advokat Claus Christian Hansens side. Advokat Claus Christian Hansen har stedse nægtet at belyse forholdene omkring retsafgiften. For så vidt angår sagen vedførende udbetaling af løn gøres det gældende, at der ikke er udført arbejde for kr. inkl. moms. Der er ikke givet prisoplysning forud for arbejdets udførelse og forud for opkrævning af acontosalær. Først ved samlepost blev sagen afsluttet, og først herefter kunne [klager] forholde sig til den samlede afsluttende opgørelse af sagen. Klagen er derfor rettidig. 9

10 Indklagede: Adfærdsklagen Advokat Claus Christian Hansen har påstået frifindelse og har til støtte herfor særligt gjort gældende, at klagen er helt uberettiget. [Klager] har fået en særdeles kvalificeret advokatrådgivning om retssagen før, under og efter hovedforhandlingen, og rådgivningen har været tilpasset sagens fakta og [klagers] egne forventninger og tilkendegivelser. Der er udført et ganske stort stykke arbejde for [klager] i en særdeles kompliceret og tvivlsom retssag. Alt arbejde er udført efter anmodning og i samråd med [klager]. [Klager] eller måske rettelig hendes nye advokat, [F], forsøger nærmest at lægge skylden for sagens dårlige fakta over på [klagers] tidligere advokater. Salærklagen Advokat Claus Christian Hansen og advokat [A] har på vegne af [advokatfirma 1 A/S] påstået godkendelse af salæret. Særlig vedrørende afregningen af den del af sagen, der vedrører [selskab 1 A/S] bemærkes, at der klages over to fakturaer, som er helt tilbage fra 25. september 2015 og 29. februar 2016, uagtet at disse er betalt og godkendt af [klager] for længe siden. Udover klagefristen for disse fakturaer for længst er overskredet, kan det undre, at [klager] ved valg af ny advokat til ankesagen pludselig finder anledning til indgive klage over noget helt andet, nemlig tvisten om udbetaling af løn efter [klagers] afdøde fraskilte ægtefælle. Det bemærkes, at der er afholdt møde med [klager], og at faktura, kontoudtog og salæroplysninger er fremsendt til [klager]. Det bestrides derfor, når det i klagen er anført, at fakturaer ikke blevet fremsendt. Om det i denne sag udførte arbejde har advokat [A] anført, at hun har forhandlet med afdødes anden [udenlandske] samlever via dennes [udenlandske] advokat og udarbejdet 10

11 forligsaftale forfattet på engelsk, som blev tiltrådt af parterne. Der har i sagen været omfattende korrespondance med [selskab 1 A/S], selskabets revisor, udarbejdet stævning på grund af manglende betaling, omfattende korrespondance med [klager] samt gennemgang af bilag. Sagen har været tidskrævende på grund af manglende svar fra [selskab 1 A/S] og den [udenlandske] advokat. Der er på sagen registreret 26 timer, men alene afregnet for 17 timer. Det bemærkes, at der er 304 s på sagen. For så vidt angår afregningen i retssagen om pensionsopsparingerne er denne sket helt i overensstemmelse med det beløb, som forsikringsselskabet har godkendt og i øvrigt i overensstemmelse med det i sagen meddelte estimat. Klagen over salæret er uberettiget og bør afvises. Advokatnævnets behandling: Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 5 medlemmer. Nævnets afgørelse og begrundelse: Adfærdsklagen Det følger af retsplejelovens 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokatnævnet finder, at det ikke er godtgjort, at [klager] på en klar og utvetydig måde tilkendegav over for advokat Claus Christian Hansen, at hun ikke ønskede at anke, og advokat Claus Christian Hansens af 20. april 2017 indikerer da også, at spørgsmål om anke ikke var afklaret. Advokat Claus Christian Hansens ankevejledning var ikke fyldestgørende, idet han burde have vejledt om konsekvenserne ved at anke dommen efter udløbet af eksekutionsfristen. Advokat Claus Christian Hansen har tilsidesat god advokatskik ved at have undladt dette. Et time-/sagsregnskab er et internt dokument, og en advokat er ikke forpligtet til at udlevere dette, hverken til klienten, den advokat der eventuelt måtte overtage en sag eller 11

12 andre. Når en sag afregnes på baggrund af de sædvanlige salærparametre, herunder medgået tid, skal advokaten imidlertid på begæring redegøre for, hvad der er udført i sagen. På baggrund af det materiale, som er fremlagt i sagen, har afregningerne alene være ledsaget af meget korte salærredegørelser, hvorfor advokat Claus Christian Hansen har tilsidesat god advokatskik ved ikke at have besvaret advokat [F s] henvendelser herom. Det er ikke godtgjort, at afregningerne i sagen ikke skulle være sendt til [klager] på de tidspunkter, for fakturaerne blev udstedt. Advokat Claus Christian Hansen var desuagtet forpligtet til eventuelt mod betaling af rimelige omkostninger forbundet hermed at sende afregningerne i sagen igen, når advokat [F], som advokat for [klager], anmodede herom. Når der rejses krav om erstatning over for en advokat, er advokaten forpligtet til at anmelde sagen over for sit ansvarsforsikringsselskab, medmindre det rejste krav må anses for åbenbart grundløst. Selv om ankesagen meget muligt måtte være vanskelig at vinde for [klager], finder nævnet, når henses til den mangelfulde ankevejledning, at advokat Claus Christian Hansen ikke var berettiget til at afvise at anmelde kravet til sit forsikringsselskab, og advokat Claus Christian Hansen har tilsidesat god advokatskik herved. En advokat må ikke modvirke det disciplinære system. Nævnet finder, at advokat Claus Christian Hansens til advokat [F s] kollega må opfattes som et forsøg på at få kollegaen til at opfordre advokat [F]/[klager] til at trække den indgivne klage. Advokat Claus Christian Hansen har tilsidesat god advokatskik i forbindelse hermed. Advokatnævnet finder på den baggrund, at advokat Claus Christian Hansen har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens 126, stk. 1. Advokatnævnet pålægger som følge af det anførte og henset til, at advokat Claus Christian Hansen i 2015 og 2016 er pålagt sanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik, advokat Claus Christian Hansen en bøde på kr. i medfør af retsplejelovens 147 c, stk. 1. Der er ved sanktionsfastsættelsen ud over førnævnte kendelser, der medfører gentagelse, lagt vægt på flerheden af tilsidesættelser i nærværende sag. 12

13 Advokat Claus Christian Hansen kan indbringe afgørelsen for retten inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, jf. retsplejelovens 147 d. Salærklagen Indledningsvis bemærker Advokatnævnet, at salærklagen er rettidig. Sagen om pensionsopsparingerne er afregnet den 28. april Selv om det er nævnets opfattelse, at afregningerne i sagen vedrørende lønkravet for en dels vedkommende også vedrører sagen om pensionsopsparinger, jf. nærmere nedenfor, er sagen om lønkravet først endeligt afregnet den 22. august Efter retsplejelovens 126, stk. 2, må en advokat ikke kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. Det opkrævede salær skal ses i forhold til bl.a. sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført, og det med sagen forbundne ansvar. [Klager] var ved henvendelsen til [advokatfirma 1 A/S] forbruger. Når en klient er forbruger, skal advokaten i forbindelse med aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, og hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt salær, om størrelsen af det salær, advokaten agter at beregne sig. Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne salærets størrelse, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten enten angive den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag. [Klager] rettede henvendelse med to sager med tilknytning til [X ] død, dels spørgsmålet om løntilgodehavende fra [selskab 1 A/S], dels spørgsmålet om, hvem der måtte være berettiget til [X ] pensionsopsparinger. Der foreligger alene opdrags- og prisoplysning for den sag, som vedrører pensionsordningerne. 13

14 Advokat [A] har på den baggrund ikke givet tilstrækkelig opdrags- og prisoplysning, og det påhviler derfor advokat [A] og Claus Christian Hansen på vegne af [advokatfirma 1 A/S] at godtgøre, at der er udført arbejde, som er aftalt med klienten, og at salæret er rimeligt i forhold til det aftalte udførte arbejde og klientens berettigede forventninger. Advokatnævnet lægger til grund, at advokat Claus Christian Hansen som følge arbejdet med at varetage retssagen indstillede over for [forsikringsselskab 1 A/S], at han blev tillagt et salær på kr. ud over de kr., som var tilkendt modpartens advokat i retssagen, og at [forsikringsselskab 1 A/S] godkendte dette. Det følger af retshjælpsforsikrings-betingelserne, at advokatens salær i sager, der er omfattet af retshjælpsdækningstilsagn, fastsættes i overensstemmelse med de for sagstypen relevante vejledende salærtakster fastsat af landsretspræsidenterne. Der er tale om vejledende takster, og nævnet finder, at det forhold, at advokat Claus Christian Hansen har anmodet om større salær end det, der er fastsat til modparten, ikke i sig selv kan begrunde, at salæret er uberettiget. Nævnet finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte advokat Claus Christian Hansens oplysninger om, at der i sagen er ydet bistand i en kompliceret retssag, som [klager] har tillagt stor betydning. Advokatnævnet finder på den baggrund, at salæret for byretssagen på kr. inkl. moms, der også ligger inden for overslaget, ikke kan anses for urimeligt. Advokatnævnet har i salærklager alene kompetencen til at godkende et salær, nedsætte salæret eller lade salæret bortfalde, jf. nærmere retsplejelovens 146, stk. 1. Nævnet har derfor ikke kompetence til i forbindelse med en salærklage at forholde sig til øvrige poster i advokat Claus Christian Hansens opgørelse af sagen over for [forsikringsselskab 1 A/S], herunder kravet over for advokat [klager] for så vidt angår den del, der ikke er dækket af retshjælpsforsikringen. Særlig med hensyn til afregningen for bistanden vedrørende lønkravet finder Advokatnævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at fakturaerne af 25. september 2015 og 29. september 2016 hvis ikke fuldt ud så i hvert til dels vedrører sagen om pensionsordningerne, som var omfattet af retshjælpsforsikringstilsagn. Nævnet har herved lagt vægt på arbejdsbeskrivelsen i fakturaen af 25. september 2015 og advokat [A s] 14

15 af 3. marts 2016 til [klager]. Således vedrører alene fakturaen af 22. august 2016 klart og utvetydigt udelukkende arbejdet vedrørende lønkravet. Nævnet finder, at den del af arbejdet, der er afregnet den 25. september 2015, med overvejende sandsynlighed vedrører indledende undersøgelser, inden sagen om pensionsordningerne fik en sådan karakter, at der var tale om en tvist, som ville kunne behandles af en domstol. [Advokatfirma 1 A/S] har således været berettiget til at fakturere [klager] for dette arbejde. Derimod finder Advokatnævnet, som ovenfor anført, at en væsentlig del af salæret på kr. inkl. moms, afregnet den 29. februar 2016, må anses for at vedrøre pensionsordningerne, og dette salær ikke ville kunne faktureres over for [klager], når der var retshjælpsdækningstilsagn til sagen. Det opkrævede salær vedrørende lønkravet, som i klagen er opgjort til kr. inkl. moms, kan på denne baggrund ikke anses for rimeligt, jf. retsplejelovens 126, stk. 2, og Advokatnævnet nedsætter på denne baggrund i medfør af retsplejelovens 146, stk. 1, skønsmæssigt dette salær til kr. inkl. moms. Advokatnævnet pålægger [advokatfirma 1 A/S] at betale det eventuelt for meget modtagne salær tilbage til [klager] inden 4 uger. Ud over salæret skal [advokatfirma 1 A/S] betale renter af beløbet. Renten er sædvanlig procesrente; det vil sige Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8 %. Udlånsrenten kan oplyses af pengeinstitutterne. Beløbet skal forrentes fra det tidspunkt, hvor [advokatfirma 1 A/S] modtog beløbet som betaling, til det tidspunkt, hvor [advokatfirma 1 A/S] betaler beløbet tilbage. Herefter bestemmes: Advokat Claus Christian Hansen pålægges en bøde til statskassen på kr. [Advokatfirma 1 A/S] salær på kr. inkl. moms vedrørende retssagen om pensionsopsparingerne godkendes. 15

16 [Advokatfirma 1 A/S] salær på kr. inkl. moms, som i klagen er anført at vedrøre lønkravet, nedsættes til kr. inkl. moms. På nævnets vegne Jørgen Lougart 16

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 20. december 2013 J.nr. 2012-1154/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der var part i en forældremyndighedssag,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-2511/MKJ/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A. Sagens tema: Klager har klaget over, at advokat A

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

København, den 7. november 2011 J. nr K E N D E L S E

København, den 7. november 2011 J. nr K E N D E L S E København, den 7. november 2011 J. nr. 2010-03-1039 VPE/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har bl.a. klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-3303/3KR/AKC/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over indklagedes

Læs mere

K E N D E L S E. Tage Gøttsche har den 10. marts 2017 deponeret sin beskikkelse.

K E N D E L S E. Tage Gøttsche har den 10. marts 2017 deponeret sin beskikkelse. København, den 27. april 2017 Sagsnr. 2016-3019/VAT 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokatfirma 1] under konkurs v/kurator advokat [A] og daværende

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms. København, den 16. november Sagsnr. 2015-1267/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har yderligere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har yderligere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 3. juni 2014 Sagsnr. 2013-77/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede, [bynavn]. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. København, den 27. februar 2017 Sagsnr. 2016-2633/TRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 24. august 2009 J. nr. 2009-01-0046 VPE/VPE K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på 28.300 kr. ekskl.

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-884/LIH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn], og [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

København, den 28. februar 2014

København, den 28. februar 2014 København, den 28. februar 2014 Sagsnr. 2013-1775/8KR/HCH 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A har

Læs mere

Afgørelsesdato:

Afgørelsesdato: Advokatsamfundet's Videndatabase Registreret af: Pia Birkegård Afgørelsesdato: 08-10-2008 København, den 8. oktober 2008 J.nr.02-0401-07-2588 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. København, den 18. september 2013 Sagsnr. 2012-252/SAF/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. Sagens tema: Klager, der var sagsøger

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011.

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011. København, den 21. februar 2012 Sagsnr. 2011 2299/CSI/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat A, Aalborg. Sagens tema: klager har klaget over, at advokat

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [virksomhed X] v/[klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [virksomhed X] v/[klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 31. marts 2016 Sagsnr. 2015-4795/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [virksomhed X] v/[klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Virksomhed

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

X har på vegne klager endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

X har på vegne klager endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 31. marts 2014 J.nr. 2012-1559/JSC 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget over,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 26. februar 2016 Sagsnr. 2015-4431/MKJ 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: Advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [Selskab X] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [Selskab X] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 6. november 2015 Sagsnr. 2015-1471/MKJ 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [Selskab X] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Overmark, Randers C.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Overmark, Randers C. København, den 27. januar 2016 Sagsnr. 2015-2904/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Overmark, Randers C. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B.

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. København, den 29. maj 2013 Sagsnr. 2011-0166/CHNJML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A, der er advokat for Klager, som

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. København, den 25. september 2014 Sagsnr. 2014-820/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere