Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde"

Transkript

1 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke modtog oplysning om, at der på grunden var bygninger, der var ulovlige, og om indklagede som følge heraf skal erstatte klager det beløb, klager ved en efterfølgende retssag blev pålagt at erstatte køber. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede skal forrente afregningsbeløbet over for klager, samt om indklagede har krav på betaling for tingbogsattest som krævet.

2 2 Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 23. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede. Det fremgik af formidlingsaftalen, at klager var blevet rådgivet om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, og at ejendommen var omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Samtidig underskrev klager blanket vedrørende fravalg af tilstandsrapport. Af blanketten fremgik: Undertegnede sælger (sælger) Den 2. september 2004 underskrev klager en købsaftale om salg af fritidshuset. Det fremgik af købsaftalens punkt 2.7., at sælger oplyste, at de på ejendommen værende bygninger med installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Af købsaftalens punkt 4 fremgik: Indklagede har til sagen oplyst, at afkrydsningen i ja blev foretaget af indklagede efter købers underskrivelse af købsaftalen. Af købsaftalen fremgik videre, at handlen var omfattet af reglerne om muligheden for sælger via tilstandsrapport mv. at frasige sig ansvaret for bygningsmangler.

3 3 Den 2. september 2004 fremsendte indklagede sin faktura: Den 3. september 2004 fremsendte indklagede til køber kopi af købsaftalen forsynet med klagers accept. Indklagede sendte samtidig kopi af en tilstandsrapport af 18. juni Klager har til sagen oplyst, at denne tilstandsrapport var den, klager havde fået udleveret i forbindelse med sit køb af ejendommen. Det fremgik af tilstandsrapporten, at der på ejendommen var bygninger og overdækning, der var ulovlig opført. Den 16. februar 2005 afregnede indklagede over for klager: Den 27. marts 2005 skrev køber til kommunen: Som ny ejer af.. (fritidshuset) pr. 1/12-04 er jeg blevet opmærksom på, at der på ejendommen er opført tilbygn. af ekst. carport og redskabsrum. uden at der er ansøgt herom. Jeg ved ikke hvornår denne udvidelse er udført idet tidligere ejer ikke kender noget til det. Jeg skal herved ansøge om at få lovliggjort denne udvidelse, idet jeg er klar over at det kræver dispensation fra ekst. lovgivning. Den 13. april skrev kommunen til køber:

4 4 Den 27. maj 2005 meddelte Byrådets Udvalg for Teknik og Miljø afslag på købers ansøgning. Efterfølgende anlagde køber retssag mod klager om betaling af erstatning for de udgifter, køber måtte få ved lovliggørelsen af de ulovlige bygninger på ejendommen.

5 5 Den 25. oktober 2007 blev der afsagt dom i retssagen mellem køber og klager således:

6 6 Klager har bl.a. anført: Indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, og indklagede har handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. I forbindelse med at indklagede fik fritidshuset til salg, udleverede klager diverse dokumenter vedrørende ejendommen til indklagede. Et af dokumenterne var en tilstandsrapport fra 2001, hvori det var omtalt, at der var ulovlige bygninger på ejendommen, idet disse var beliggende i skel. Indklagede udleverede imidlertid ikke kopi af denne tilstandsrapport til køber, hvilket bevirkede, at køber efterfølgende anlagde sag mod klager, idet køber ville have erstatning for udgifter til lovliggørelse. Klager er i forbindelse med retssagen blevet dømt til at betale et beløb på kr ,00 til køber. Det er korrekt, som af indklagede anført, at klager selv fremviste ejendommen for den senere køber. Denne havde henvist til, at indklagede havde sagt, at det var i orden, at han henvendte sig direkte til klager. Det lykkedes for klager og køber at aftale pris og overtagelsesdag, og indklagede blev derfor anmodet om at udarbejde købsaftale. Indklagede har ikke opfordret klager til at få udarbejdet en tilstandsrapport, tværtimod oplyste indklagede, at en tilstandsrapport ikke var lovpligtig, når der var tale om et fritidshus. Denne misinformation har bevirket, at klager har lidt et betragteligt tab på grund af ulovlige bygningsindretninger som omtalt i den gamle tilstandsrapport. Efter at klagers advokat havde kontaktet indklagede om klagers erstatningskrav,

7 7 meddelte indklagede, at han havde sendt sagen ind til sit ansvarsforsikringsselskab. Indklagede har imidlertid ikke villet oplyse til klagers advokat, hvad indklagede har skrevet til ansvarsforsikringsselskabet, hvilket har gjort det umuligt for advokaten at komme med klagers synspunkter omkring indklagedes mulige erstatningsansvar. Indklagede har med denne handlemåde groft overtrådt almindelige etiske regler for ejendomsmæglere. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede skal forrente afregningsbeløbet over for klager, samt om indklagede har krav på betaling af tingbogsattest som krævet. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klager samt bestrider at have handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. Klager ønskede selv at klare hele handlen, således at han kunne spare på indklagedes salær. Klager fremviste således selv ejendommen for køber og har åbenbart lovet eller givet garanti over for køber om ejendommen, hvilket må stå for klagers egen regning. Klager vidste, at der var dele af bygningerne, der var ulovlige. Klager burde derfor have orienteret indklagede herom, men klager har åbenbart tilbageholdt vigtige oplysninger i sagen, både over for indklagede og køber. Hverken i forbindelse med indklagedes vurdering af ejendommen eller senere har klager oplyst noget om ulovlig bygningsdele. Indklagede fik ikke udleveret den gamle tilstandsrapport før købsaftalens underskrivelse. Den 22. august 2004 henvendte klager sig til indklagede og meddelte, at han selv havde solgt ejendommen. Klager meddelte, at alt var på plads mellem køber og klager, og at klager havde orienteret køber om alt vedrørende ejendommen, således at indklagede nu blot skulle udfærdige købsaftale. Indklagede udarbejdede herefter købsaftale, der blev underskrevet af køber den 30. august Den 2. september 2004 blev der afholdt underskriftsmøde med klager, og først i den forbindelse medbragte klager de sidste dokumenter vedrørende ejendommen heriblandt den gamle tilstandsrapport. Indklagede blev derfor først på dette tidspunkt opmærksom på de ulovlige bygningsdele og rettede i punkt 4 i købsaftalen, således at det nu fremgik, at der tidligere havde været udarbejdet tilstandsrapport på ejendommen.

8 8 Ved fremsendelse af den underskrevne købsaftale til køber vedlagde indklagede den gamle tilstandsrapport. Det er ikke korrekt, som af klager anført, at indklagede oplyste, at det ikke var nødvendigt at udarbejde tilstandsrapport. Tværtimod har indklagede kraftigt opfordret klager til at få udarbejdet en sådan. Klager ønskede imidlertid ikke at bruge penge herpå. Nævnet udtaler: Det fremgår af såvel formidlingsaftale som købsaftale, at ejendommen er omfattet af reglerne om, at sælger via tilstandsrapport mv., frasiger sig ansvaret for bygningsmangler. Klager har da også underskrevet blanket om fravalg af tilstandsrapport, hvoraf det fremgår, at klager bekræfter at være blevet gjort bekendt med reglerne om tilstandsrapport mv. Nævnet lægger derfor til grund, at indklagede har informeret klager herom. Nævnet er ikke i stand til at afgøre, hvornår klager udleverede kopi af den gamle tilstandsrapport for 2001 til indklagede, idet der er fremkommet modstridende forklaringer herom. Nævnet finder imidlertid, at indklagede ved sin besigtigelse af fritidshuset burde have indset, at det ikke var lovligt, at der lå carport, udhus mv. i skel, idet det både af lokalplan og bygningsreglement for småhuse fremgår, at der i sommerhusområder ikke må opføres carporte, udhuse mv. nærmere skel end 2,5 meter. Indklagede burde derfor allerede på dette tidspunkt have undersøgt lovligheden nærmere. I det mindste burde indklagede, da han fik kendskab til den gamle tilstandsrapport, hvori der var anført de ulovlige forhold, have vejledt klager til at lave en tilføjelse til købsaftalen og bedt køber acceptere denne, således at klager forsøgte at sikre sig købers accept af de ulovlige forhold, der fremgik af rapporten. Nævnet finder det i den forbindelse tillige kritisabelt, at indklagede rettede i købsaftalen efter købers underskrivelse, således at det fremstod, som om køber før underskrivelsen havde fået oplyst, at der tidligere var udarbejdet tilstandsrapport på ejendommen. Selv om klager i forbindelse med sin accept af købstilbuddet havde stillet krav om, at køber skulle acceptere at overtage de ulovlige forhold, er der ikke sikkerhed for, at køber ville have accepteret at overtage de ulovlige forhold uden at blive kompenseret herfor. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at pålægge indklagede at betale erstatning til klager.

9 9 Nævnet finder imidlertid, at indklagede som følge af det kritisable arbejde skal tåle en salærreduktion på kr ,00. Nævnet finder ikke, at indklagede var forpligtet til at oplyse klagers advokat om, hvad han havde skrevet til sit ansvarsforsikringsselskab. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at nævnet finder det kritisabelt, at indklagede ikke, da indklagedes afregningsbeløb overstiger kr ,00, i forbindelse med afregningen forrentede beløbet over for klager. Da indklagede ikke har sørget herfor, finder nævnet, at indklagede skal forrente afregningsbeløbet kr ,00 med en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra overtagelsesdagen den 1. december 2004 til afregningsdagen den 16. februar 2005, i alt kr. 352,86. Nævnet udtaler videre, at indklagede ikke har dokumenteret at have afholdt udgifter til tingbogsattest kr. 200,00, hvorfor nævnet ikke kan godkende indklagedes krav herpå. Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til klagenævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr ,86 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,86 fra, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Poul Søgaard formand

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere