Høje-Taastrup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 8-1- 7/0504 (I) / Budget 2005 (-2008) 1. oplæg Sagsfremstilling Med udgangspunkt i den procedure Byrådet vedtog i sag 2-1-3/0304 har administrationen udarbejdet 1. oplæg til budget overslagsår. De generelle forudsætninger for budgetlægningen og hovedresultaterne i det samlede budget er nærmere beskrevet i 1. budgetprognose, der er udsendt til byrådet samtidigt hermed. Beregninger i 1. budgetprognose viser et mindre finansieringsunderskud i det samlede budgetoplæg såfremt pris- og mængderegulering medregnes. Også i et flerårigt perspektiv. I konsekvens heraf bør initiativer, der medfører vækst i aktiviteter eller serviceniveau som udgangspunkt søges kompenseret ved omprioriteringer eller reduktionsforslag inden for egen ramme. De initiativer og forhold, som administrationen peger på i budgetoplægget må ses i dette lys under den efterfølgende behandling i Udvalget. I det følgende præsenteres Boligsocialtudvalgs ansvarsområde nærmere med de bemærkninger administrationen finder det relevant at gøre udvalget særlig opmærksom på. Der er lagt særlig vægt på de områder der var i fokus Boligsocialtudvalgs bevillingsoversigt Dranstgruppe 1 Bevilling 2003-R B2004 B2005 BO2006 BO2007 BO Drift incl. statsrefusion 881 Boligsociale aktiviteter Integrationsindsats Hovedtotal Bevillingsoversigten specificeres i vedlagte bilag 1. Bemærkninger til de enkelte bevillinger 881 Boligsociale aktiviteter Lov- og regelændringer m.v. Der er netop vedtaget en ændring af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri (L 10). Ændringen indebærer en forenkling og stramning af tildelingskriterierne, således at det sikres, at ordningen i højere grad målrettes mod familieboliger. Det vurderes, at bygherrer i Høje-Taastrup Kommune har gode muligheder for få støtte til at igangsætte private udlejningsbyggerier. Lovændringen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for kommunen. Der er endvidere vedtaget en lov om ændringer i almenboligloven (L 70). Ændringen er en indførelse af maksimumsbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri. Endvidere forlænges den midlertidige reduktion af den kommunale grundkapital fra 14 til 7 % til også at omfatte Desuden er der vedtaget en ny byfornyelseslov med tilhørende konsekvensændringer (L 73 og L 74). Lovændringerne indebærer bl.a., at helhedsorienteret byfornyelse afløses af områdefornyelse. Kommunen kan på baggrund af en kort beskrivelse af området og de påtænkte initiativer samt

2 8-1- 7/0504 (I) / budget over de forventede udgifter ansøge Erhvervs- og Boligstyrelsen om reservation af midler til områdefornyelsen. Fristen for anmodning om reservation af midler var den 1. april Der er også vedtaget en lov om ændringer i loven om individuel boligstøtte (L 77). Ændringerne drejer sig især omkring reguleringen af beløbsgrænser og lignende, der fører til en samlet besparelse på i alt ca. 30. mio.kr. i år For Høje-Taastrup Kommune har ændringerne kun mindre betydning. Endvidere behandler Folketinget i øjeblikket et forslag om en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. (L 182). Lovforslaget indeholder en forsøgsordning om salg af almene familieboliger. Hvis der sker salg i kommunen kan konsekvensen blive øget omkostninger til anvisning og eventuelt investeringer i nye almene boliger som kompensation for de solgte. Endelig vil regeringen om kort tid fremsætte en plan mod ghettodannelser. Det er for tidligt at sige noget om planens indhold og konsekvenser, men det forventes at planen vil rumme en række initiativer, som vil få betydning for det boligsociale område. Vurdering af udviklingen i overslagårene Der er ifølge Byrådet beslutning afsat midler til lejetab i forbindelse med den akutte boliganvisning samt forsøgsanvisningen. Det skal bemærkes, at anvisningen kan være meget svingende. Der har imidlertid været et stigende antal perioder med tomgangsboliger i Tåstrupgård som har betydet flere udgifter til lejetab i 2003 sammenlignet med de to forrige år. I 2004 vil der være særligt fokus på udviklingen i antallet af tomme boliger. Der vil i samarbejde med AKB blive arbejdet på at finde løsninger, der kan mindske antallet af tomme boliger og dermed nedbringe lejetabet. Nye initiativer Der er indsendt ansøgning til Integrationsministeriet om forlængelse af jobguideordningen under Jobexpres. Den kommunale medfinansiering er fundet indenfor den eksisterende ramme. Der forventes svar primo maj Der er indsendt ansøgning til Integrationsministeriet om projekt familieintegration for udsatte indvandrerfamilier i Høje-Taastrup Kommune. Projektets skal styrke indsatsen for særligt udsatte indvandrerfamilier ved at udvikle og afprøve metoder til helhedsorienteret områdebaseret indsats og ved at gennemføre en målrettet beskæftigelsesrettet indsats for udvalgte familier med særlige behov. Der forventes svar primo maj Der er indsendt ansøgning til Erhvervs- og Boligstyrelsen om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse omkring Taastrupgårdsvej og Selsmosen. Formålet med en områdefornyelse på dette sted er, at afhjælpe en række fysiske, sociale og kulturelle mangler og problemer samt give området som helhed et betydelig løft. Den kommunale medfinansiering kan findes ved salg af kommunale grunde i området. Der forvendtes svar medio maj Der har været en række problemer med kriminalitetstruede børn- og unge i boligområdet Blåkilde. Der samarbejdes med børne- og ungeområdet for at finde frem til en fælles og helhedsorienteret indsats i boligområdet. Der er indsendt en ansøgning til Integrationsministeriet om et toårigt specialpædagogisk projekt, der skal arbejde med de unge og familierne. Hvis det skal supleres med en yderligere boligsocial indsats vil evt. kræve at der afsættes midler til støtte af en beboerrådgiver.

3 8-1- 7/0504 (I) / Der henvises i øvrigt til Den Boligsociale Handleplan, som udvalget godkendte på udvalgsmødet den 3. februar Handleplanen beskriver indsatsområder. Fokus område fra 2003: 882 Integration Integrationsområdet vedrører flygtninge/indvandrere, som har bopæl i Høje-Taastrup Kommune, og som er omfattet af Integrationsloven, samt danskundervisning for flygtninge og indvandrere i øvrigt. Pr. 1. januar 2004 er en række ændringer af de centrale love på integrationsområdet: Udlændingeloven, Integrationsloven og Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. trådt i kraft med væsentlige konsekvenser for den fremtidige økonomi og aktivitet på området. Udviklingen i antal indrejste Høje-Taastrup Kommune modtager, på grund af den eksisterende befolkningssammensætning, kun familiesammenførte til borgere bosat i kommunen. Ændringer i Udlændingeloven, med virkning fra 1. juli 2002, har fra andet halvår af 2002 sat sig tydelige spor i udviklingen i antal indrejste. Nedenfor ses udviklingen i antal indrejste fra 1999 til og med 1. kvartal : Udviklingen i antal indrejste Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Statistikken til og med 1. kvartal 2003, som blev præsenteret i fokusnotat 2003, pegede i retning af et fald i antal indrejste på over 50 %. Udviklingen har dog vist sig mindre voldsom end forventet. Fra 2001 til 2002 og igen fra 2002 til 2003 er der sket et fald i antal indrejste på 22 %. Lov- og regelændringer m.v. Folketinget vedtog i 2003 en række ændringer af Integrationsloven, hvis hovedsigte er: ændring af finansieringsreglerne og resultatstyring på integrationsområdet, med en overgangsordning i 2004 en mere virksomhedsrettet integrationsindsats, også for udlændinge der ikke modtager introduktionsydelse De fleste ændringer er trådt i kraft pr. 1. januar Regler vedrørende virksomhedspraktik, løntilskud og mentorfunktion er dog trådt i kraft pr. 1. juli 2003 samtidig med Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 1 Det bemærkes, at tallene fra de seneste kvartaler kan ændre sig på grund af for sent indkomne oplysninger, som medfører at dataregistrering i enkelte tilfælde kan blive foretaget, efter at ovenstående data er trukket.

4 8-1- 7/0504 (I) / Derimod kan muligheden for at tilbyde virksomhedspraktik og løntilskudsjob til udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, betyde, at denne gruppe i højere grad kan blive integreret på arbejdsmarkedet og dermed blive selvforsørgede skatteborgere fremfor forsørget af deres familie. Selvforsørgede udgør flertallet af de indrejste til kommunen. Udviklingen på danskundervisningsområdet Fra 1. januar 2003 trådte en række ændringer af Lov om undervisning i dansk for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre i kraft. Bl.a. blev der givet mulighed for, at andre end sprogcentre kunne tilbyde danskundervisning i henhold til loven. Lovændringerne har dog ikke haft konsekvenser for organiseringen af danskundervisningen i Høje-Taastrup Kommune. Den 1. januar 2004 er Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. trådt i kraft. Ændringerne betyder i hovedtræk: Indførelse af en tre-årig, modulopdelt, danskuddannelse Finansieringsomlægning og resultatstyring Indførelse af en taxameterbaseret afregningsmodel for danskundervisningen I Høje-Taastrup Kommune anvendes en model for beregning af modultakster, som dels tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2004 til danskundervisning og i de vejledende modultakster, som anført på finansloven. Udgangspunktet er således, at budget 2004 for danskundervisningsområdet holdes. Modultaksternes størrelse, såvel som den samlede finansieringsmodel, vil blive evalueret henover sommeren 2004 med henblik på eventuelle nødvendige tilpasninger. Hvis det viser sig, at et større antal kursister skal tilbydes undervisning udover 3 år, kan det betyde en merudgift fra 2007 og frem. Modsat vil de indbyggede incitamenter til at færdiggøre kursisterne indenfor 3 år kunne betyde, at de samlede udgifter til danskundervisning reduceres på længere sigt. Ved en vurdering af de fremtidige udgifter til danskundervisning skal det desuden tages i betragtning, at antallet af kursister på Høje-Taastrup Sprogcenter, bl.a. som følge af de færre indrejste, er faldende, som vist i nedenstående tabel: Udviklingen i antal kursister på Høje-Taastrup Sprogcenter Kursister i alt Fra 2002 til 2003 skyldes faldet især, at der er langt færre kursister, som er omfattet af Integrationsloven, ligesom også antal deltagere henvist fra AF er faldet. Til gengæld har antallet af selvforsørgende kursister været stigende. At de nye danskuddannelser, som udgangspunkt, er berammet til 3 år, kan betyde et yderligere fald i antallet af kursister fra 2007 og frem. Sprogcentrets budget er da også blevet reduceret i forbindelse med vedtagelsen af såvel budget 2003 (1 mio. kr.) og budget 2004 ( kr.). Driftsoverenskomsten med Høje-Taastrup Sprogcenter ophører uden yderligere opsigelse den 31. december 2005 og skal genforhandles inden udgangen af marts Evalueringen af finansieringsomlægningen på danskundervisningområdet i sommeren 2004 vil blive anvendt i forbindelse med genforhandling af aftalen, ligesom fordele og ulemper ved at overgå til andre samarbejdsformer (som f.eks. kommunalt sprogcenter) vil blive vurderet.

5 8-1- 7/0504 (I) / Vurdering af behovet for nye initiativer Det faldende antal indrejste, samt finansieringsomlægningerne på integrations- og danskundervisningsområdet ventes at medføre en væsentlig reduktion i indtægterne på integrationsområdet. Finansieringsomlægningerne på integrations- og danskundervisningsområdet vurderes endvidere at være langt mere administrativt ressourcekrævende end den hidtidige finansieringsform. Indførelsen af resultattilskudsordninger på integrationsområdet og taxameterbaseret afregning med sprogcentret skaber behov for en tæt opfølgning på udgifterne på danskundervisningsområdet og på resultaterne m.h.t., at udlændinge består en danskprøve indenfor 3 år samt på bestræbelserne for at få udlændinge integreret på arbejdsmarkedet. Der er ligeledes behov for at intensivere indsatsen i.f.t. integration af selvforsørgende udlændinge på arbejdsmarkedet, herunder for at medvirke til at flest muligt deltager i og færdiggør en danskuddannelse, samt for at udnytte de nye muligheder for virksomhedspraktik og løntilskud til denne gruppe. Det bør overvejes, om der skal iværksættes et opsøgende arbejde for at få borgere, der har behov for danskuddannelse, men som ikke er tilmeldt undervisningen. Den opsøgende indsats skulle give disse borgere mulighed for, at de kan nå at gennemføre en danskuddannelse, før timetilskuddet til kursister, der ikke er omfattet af Integrationsloven, ophører i januar For at styrke den arbejdsmarkedsrettede indsats er ansvaret for det daglige samarbejde med sprogcentret overgået til Erhvervscentret. Samarbejdet skal blandt andet medvirke til, at virksomhedsrettede forløb for sprogcentrets kursister, som er omfattet af Integrations- eller Aktivloven, kan etableres så tidligt i integrationsperioden som muligt. Endvidere indgår sprogcentret aftaler om sprogpraktikker, ligesom der er etableret et coach-projekt for familiesammenførte kvinder på skolen. I foråret 2004 ventes et vejledningsforløb for kursister med manglende dansksproglig udvikling iværksat, ligesom sprogcentret er aktiv med ansøgninger om andre arbejdsmarkeds- og integrationsrettede projekter. Generelt udvikles og iværksættes der løbende nye, metodeudviklende, projekter målrettet integration af udlændinge på arbejdsmarkedet bl.a. i Koordinationsudvalgets og boligsocialt regi. Økonomi Danskuddannelse Udgifterne til danskuddannelse afregnes fra 2004 og frem efter modultakster som beskrevet under Lov- og regelændringer m.v. Der er primo april 2004 endnu ikke foretaget regulering af tilskuddet til Høje-Taastrup Sprogcenter efter de af Byrådet fastsatte modultakster. Det er derfor meget vanskeligt at vurdere, hvorledes udviklingen i økonomien til danskuddannelse vil være, ligesom det ikke af KL s budgetvejledning 2005 klart fremgår, hvorledes der fremover prisreguleres på området. Kursister, der har deltaget i danskuddannelse før 1/1 2004, har et retskrav på danskuddannelse i yderligere 3 år, ligesom nytilkomne også har et retskrav på danskuddannelse i 3 år. Fra 2007 og frem vurderes det, at udgifterne til danskuddannelse vil være faldende. Det forventes, at der ikke fra dette tidspunkt vil være lige så mange personer som hidtil, der har et retskrav på danskuddannelse.

6 8-1- 7/0504 (I) / Årsagen er det faldende antal udlændinge, som får opholdstilladelse i Danmark, samt at overgangsordningen for kursister, som er startet på danskundervisning før 1/1 2004, ophører. Retten til tilbud om danskuddannelse gælder dog også for andre udlændinge m.v., der er omfattet af danskuddannelses-lovens personkreds. Kommunernes udgifter til danskuddannelse er omfattet af budgetgarantien. Timetilskud til danskuddannelse Kommunen kan til og med budgetår 2006 hjemtage et tilskud til danskuddannelse for personer, som er omfattet af danskuddannelsesloven, og som ikke er omfattet af integrationsloven. Tilskuddet er i 2004 på 34 kr./time. Udfasningen af timetilskuddet skal ses i sammenhæng med overgangsordningen for kursister, der har deltaget i danskuddannelse før 1/1 2004, og som har et retskrav på danskuddannelse i yderligere 3 år. Fra 2007 indgår timetilskuddet som en del af bloktilskuddet. Ifølge de kommunaløkonomiske konsekvensberegninger, som Integrationsministeriet har offentliggjort 1/ , vil Høje-Taastrup Kommune miste ½ - 1½ mio.kr. på ændringen. Grund og programtilskud Grundtilskuddet, der kan hjemtages af kommunen de 3 første år, er opdelt i 2 satser, idet det er afgørende, hvornår der er meddelt opholdstilladelse. For udlændinge modtaget før 1/ er grundtilskuddet i 2004 på kr. og modtaget efter 1/ på kr./måned. Grundtilskuddet for år er afskaffet fra 1/1 2004, hvilket er korrigeret ud af budgetforslag 2005 og frem med 7 mio.kr./år. Finansieringen af integrationsindsatsen er fra 1/ ændret til at være incitamentsbaseret, hvilket betyder, at der er indført resultattilskud for bestået danskuddannelse indenfor den 3 årige introduktionsperiode samt resultattilskud for ordinær beskæftigelse i 6 sammenhængende måneder, hvis denne er påbegyndt inden introduktionsperiodens udløb. Dette tilskud gives kun én gang/person. Fuldt programtilskuddene år afhænger fremover af, hvilke aktiviteter de pågældende deltager i. Tilskuddet til danskuddannelse i min. 30 t/uge gives kun det 1. år, tilskud til danskuddannelse + vejledning og opkvalificering gradueres 2. og 3. år, øvrige programtilskud er uændrede i alle 3 år. Herudover gives der programtilskud for danskuddannelse alene i op til 3 år samt for udlændinge i ordinær beskæftigelse. Både grund- og programtilskuddet vil være kraftigt faldende fra 2005 og frem, dels på grund af de ændrede tilskudsregler, dels på grund af, at der er færre, som får opholdstilladelse og vil blive omfattet af Integrationsloven. Udviklingen i grundtilskuddet vurderes at blive: R 2003 B 2004*) BF 2005**) BF 2006 BF 2007 BF *) incl. overgangsordning 4. år **) Fra 2005 kun år Udviklingen i program- og resultattilskud skønnes at blive: R 2003 B 2004 BF 2005 BF 2006 BF 2007 BF

7 8-1- 7/0504 (I) / Generelt integrationsområdet KL gør i budgetvejledning 2005 opmærksom på, at med hensyn til eventuelle økonomiske konsekvenser, der måtte følge af nye eller ændrede bekendtgørelser, er der endnu ikke forhandlet økonomisk kompensation til kommunerne. Dette vil der blive redegjort for i en supplementsskrivelse senere på året. Information / høring Det foreslås, at dette notat og 1. budgetprognose sendes til Integrationsrådet og HovedMED. Integrationsrådet og brugerbestyrelserne anmodes om at sende eventuelle bemærkninger senest 21. juni Vurdering Beregninger i 1. budgetprognose viser et mindre finansieringsunderskud i det samlede budgetoplæg såfremt pris- og mængderegulering medregnes. Også i et flerårigt perspektiv. I konsekvens heraf bør initiativer, der medfører vækst i aktiviteter eller serviceniveau som udgangspunkt søges kompenseret ved omprioriteringer eller reduktionsforslag inden for egen ramme. De initiativer og forhold, som administrationen peger på i budgetoplægget må ses i dette lys under den efterfølgende behandling i Udvalget Beslutningsforslag Det indstilles at boligsocialtudvalg: - Redegørelsen (incl. forslag til høring) tages til efterretning Lene Langhoff Socialdirektør Bilag 1 : Boligsocialt specifikation af budget på funktionsniveau

Budget 2004-2007. 882 Integrationsindsatsen

Budget 2004-2007. 882 Integrationsindsatsen Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 4-20 Budget 2004-2007 882 Integrationsindsatsen Fokusområde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Boligsocialt udvalg Behandlet i udvalget: 13/8

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Regnskab Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

Regnskab Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: Regnskab 2005 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 94 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Mødesagsnotat til: Økonomiudvalget Sagsnr.: Mødedato: Jour.nr.: Side: /0504 (A) /

Mødesagsnotat til: Økonomiudvalget Sagsnr.: Mødedato: Jour.nr.: Side: /0504 (A) / Høje-Taastrup Kommune Budgetmappe 2005, bilag 3-1/21 Mødesagsnotat til: Økonomiudvalget Sagsnr.: Mødedato: Jour.nr.: Side: 2-1- 5 /0504 (A) 11-05-2004 581771 / 581784 1 Budget 2005 - oplæg på Økonomiudvalgets

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Budget 2007-2010. Boligsocialt udvalgs budget

Budget 2007-2010. Boligsocialt udvalgs budget Budget 2007-2010 Boligsocialt udvalgs budget Indeholder Bevilling nr. 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 1 881 Boligsocial indsats Bevillingens indhold 1.000 kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Drift

Læs mere

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: Regnskab 2006 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 100 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Driftssikring af boligbyggeri m.v. Øvrige

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015

Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015 Regeringens

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Social- og Beskæftigelsesudvalget Drøftelse Opfølgning på byrådsbehandling af "Forslag fra EL om at danskundervisningen på Lærdansk ikke skal genudbydes" SOCIALE FORHOLD

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

I 1999 ankom 13 flygtninge og 79 familiesammenførte til Hvidovre Kommune fra 31 forskellige nationer. I alt 92 personer, hvoraf 10 er under 18 år.

I 1999 ankom 13 flygtninge og 79 familiesammenførte til Hvidovre Kommune fra 31 forskellige nationer. I alt 92 personer, hvoraf 10 er under 18 år. Pkt.nr. 29 Integrationsindsats - aktivering 260578 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at at at En del af rammen til administration, socialt arbejde og

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Integrationskontoret NOTAT Dato: 19-03-2007 Sagsnr.: 2007-13425 Dok.nr.: 2007-85075 Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Historik 1/1 2000 blev der etableret

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere