EN DANSK DIPLOMATS SAMVÆR MED THORVALDSEN I SOMMEREN 1826

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN DANSK DIPLOMATS SAMVÆR MED THORVALDSEN I SOMMEREN 1826"

Transkript

1 EN DANSK DIPLOMATS SAMVÆR MED THORVALDSEN I SOMMEREN 1826 I Thieles Bøger om Thorvaldsen1 fortælles der, at det skønne Basrelief»Dødens Engel«, som Thorvaldsen udførte i Efteraaret 1829, oprindeligt skal have været bestemt til Gravmæle over den Aaret i Forvejen i Dresden afdøde danske Minister, Kammerherre Irgens-Bergh. Basrelieffet kom imidlertid til at pryde Fyrst Wladimir Potoekis Gravmonument i Krakau, men den første Bestemmelse med det vidner om det venskabelige Forhold, hvori Thorvaldsen stod til den nævnte danske Diplomat, et venskabeligt Forhold, hvis Højdepunkt var flere Ugers Samvær mellem dem i Rom i Sommeren Mathias Friis v. Irgens-Bergh var Præstesøn fra Norge, født i Faderen hed Bergh, men Sønnen adledes i 1824 under Navnet v. Irgens- Bergh. Naar han, skønt født borgerlig, kom ind paa den for borgerlige noget usædvanlige diplomatiske Bane, skyldtes det daværende Udenrigsminister Niels Rosenkrantz, der ligeledes var født i Norge, og som optraadte som hans Velynder. Med Niels Rosenkrantz fulgte han i 1814 C. A. Jensens Portrætter af Chargé d affaires i Dresden, senere Kammerherre Mathias Friis von Irgens-Bergh ( ) og Hustru, Mathilde Theresia, fodt von Holsten ( ). 39

2 til Wien-Kongressen blev han Chargé d affaires i Dresden, og her paa denne politisk ikke særlig betydelige, men sikkert meget behagelige Post forblev han til sin Død udnævntes han til Kammerherre. Som det ses af hans efterladte Papirer," var han noget tilbøjelig til at føle sig tilsidesat og ikke vurderet efter Fortjeneste trods de adskillige Udmærkelser, der i en forholdsvis ung Alder blev ham til Del. Han betegner ogsaa sig selv som hypokonder. Hertil har vel hans Sygelighed medvirket. Han led af Brystsyge, for hvilken han søgte Lindring paa Rejser i Syden, og denne Sygdom lagde ham i en ung Alder i Graven. Ved sin Død i Marts 1828 var han kun godt 41 Aar. Saa vidt vides, har Irgens-Bergh ikke før 1826 haft særlig intim Tilknytning til Thorvaldsen. Derimod ses det af et Brev fra Okt. 1819,3 at Irgens-Berghs Svoger, A. C. Gierlew, da Thorvaldsen dengang gæstede Danmark,»oftere«havde Besøg af Thorvaldsen saafremt dette»oftere«nu skal forstaas helt bogstaveligt, da alle nok gerne vilde prale lidt med Forbindelse med Danmarks verdensberømte Billedhugger,»vor ædle Thorvaldsen«. Lidt Praleri eller mon man ikke hellere kan kalde det: en berettiget og stolt Optagethed præger ogsaa Irgens-Berghs mange Udtalelser om hans Samvær med Kunstneren i Noget efter sin Tilbagekomst til Dresden gav Irgens-Bergh i et længere Brev til Prins Christians (Christian V I I I s) Kabinetssekretær J. G. Adler4 en Skildring af sin Italiens-Rejse og sit Ophold i Rom, hvor han, som han skrev, tilbragte fem af de behageligste Uger i sit Liv:»Thorvaldsen overøsede mig med Godhed, ledsagede mig tre Gange om i flere Timer i sine Ateliers for at udvikle mig sin Ideegang og sætte mig ind i Aanden af hans Mesterværker. Flere Gange gik vi Danske i Rom ud Kl. 5 om Morgenen, enten til Vaticanet el. Capitoliet el. Villa Albani etc. Her holdt enten Thorv. el. Professor Wagener5 etslags ukunstlet Forelæsning over den første den bedste Kunst-Gjenstand. Kl. I var et tarveligt Middagsmaaltid beredt for os, og nu skulde man see den uskyldige Hjertelighed, hvormed Thorv. overlod sig til Nydelse efter Arbeide«. I samme Brev omtaler Irgens-Bergh, at Billedhuggeren H. E. Freund var hans trofaste Ledsager under Rom-Opholdet, og at det samme gjaldt»den saa yderst interessante Abrahams,6der, hvis det var mueligt, vilde forsone mig med Israels fatale Slægt«. Irgens-Bergh havde det Held, at han just indtraf i Rom, da Festen Corpus domini (Kristi Legems Fest) skulde fejres,7 og at han først forlod Rom Dagen efter St. Peters-Festen d. v. s. den 30. Juni saaledes at han fik Girandola8og Paven og Peterskirken at se i al deres Herlighed. 40

3 Da Irgens-Bergh førte Dagbog under sin Italiens-Rejse og desuden skrev udførlige Breve til sin Hustru,9 der var forblevet i Dresden, er vi i Stand til meget nøje at følge hans Samvær med Thorvaldsen og andre danske samt med tyske Kunstnere i Rom. I det følgende skal hans Udtalelser herom anføres, medens vi i øvrigt ser bort fra at fortælle om hans Optagethed af den evige Stads og dens Omegns Seværdigheder og Kunstskatte. Det var, som sagt, den i. Juni 1826, at Irgens-Bergh ankom til Rom, og i Dagbogen skrev han: Rom!!! Allerede Dagen efter aflagde han Visit i Thorvaldsens Bolig, men traf ham ikke hjemme, da han var paa Landet. Straks efter Ankomsten flyttede han til et privat Logis tre Huse fra Thorvaldsen, saa da denne kort efter vendte hjem fra Landet, kunde Vejen mellem dem ikke falde lang, saafremt de da fandt Behag i hinandens Selskab. Og dette maa de, som det fremgaar af Irgens- Berghs følgende Dagbogsoptegnelser og Brevudtalelser, aabenbart have gjort. Den 7. Juni ledsagede Thorvaldsen ham til sine Ateliers, hvor Irgens-Bergh beundrede de herlige Kunstværker: Jason, Gratierne, Kopernikus, Hyrdedrengen, Kristus med de 12 Apostle, Monumentet over Polakken Poniatowski, Monumentet over Pave Pius V II o. s. fr. Dagen efter ledsagedes han af Thorvaldsen og flere Danske til Vatikanet, hvor de vandrede om i fire Timer, og med Stolthed noterer han i sin Dagbog, at den Dag besøgte Thorvaldsen ham tre Gange! Til Hustruen skrev Irgens-Bergh den følgende Dag, at Th. var»umaadelig artig«imod ham og havde omfavnet og kysset ham ved Gensynet:»Hans Atelier er over al Beskrivelse skjønt, han staaer vist saa langt over alle andre Kunstnere i sand Talent og Fuldendelse som Böttiger"1 over mig i Lærdom, og det vil, haaber jeg, ikke sige lidet. Jeg vil nævne dig de fortrinligste af hans fuldendte Arbeider«. Herefter følger en Opregning af disse, og udførligt dvæler Irgens-Bergh ved Basrelieffet forestillende Kærlighedens forskellige Aldre,»herligt tænkt og herligt udført«, hvilket han vel nok har formodet vilde interessere hans»søde Thilde«særligt. I samme Brev nævner Irgens-Bergh, at han ogsaa har beset den i 1822 afdøde Canovas Atelier, men mener, at dennes Arbejder langt fra har samme Værdi som Thorvaldsens, og han fortsætter:»det er utroeligt, hvor Thorv. er elsket og agtet her i Rom ; og det er vel et Exempel uden Exempel, at en Mand med den Fortjeneste er tillige det elskværdigste og beskedneste Menneske, man kan see. Her i Rom, hvor man ved Gud ei er stærk i udvortes Høflighed, og hvor Cardinalen passerer, uden at Nogen værdiger at lade, som man seer ham, her ere alle Hatte i Bevægelse, naar Thorvaldsen nærmer sig. Alle tale om ham med Beun- 4 1

4 dring og skildre ham som vor Tids genialeste Mand. Han er misfornøiet med Dannemark, hvor man skammeligen negligerer ham, ikke svarer ham paa hans Breve og lader ham ubeagtet. Tænk dig, at Hertugen af Augustenborg har bestilt 2 à 3 Statuer hos ham, iblandt andre de 3 Gratier og en Mercur, og nu ei svarer paa 3 à 4 Breve, sender ingen Penge og opfører sig som en Lømmel«. Irgens-Bergh omtaler dernæst Kunstnerne Freund og Bissen, der arbejder under Th., og hvoraf den første bor sammen med ham, endvidere to unge Sachsere, Pettrich og H errmann,11»som begge roses meget af Thorvaldsen; men som trænge til Understøttelse. Kan du finde Anledning til at sige dette til Einsiedel el. Grev Vitzthum,12 saa gjør det«. Et nyt, flere Timers Besøg i Thorvaldsens Atelier aflagde Irgens- Bergh den 13. Juni. Denne Eftermiddag, skriver han til Hustruen,»har jeg tilbragt ganske alene med Thorvaldsen, som i 4 Timer udviklede mig sine Ideer ved alle hans Arbeider fra Jason af indtil hans sidste Fyrværkeriet La Girandola ved St. Petersfesten i Rom. I Baggrunden Engelsborg, i Mellemgrunden Ponte Sant Angelo. Efter Maleri af Ippolito Caffi i Thorvaldsens Museum. 42

5 Statue, derhos fortalte mig sit hele Levnetslob og endeligen fulgte mig hjem og blev hos mig indtil Kl. 9I/2; vi vare i alt sammen i 6 Timer«. Derefter opregner Irgens-Bergh saavel i Brevet som i Dagbogen en Række af Th.s Værker, som han ikke tidligere har omtalt, deriblandt Th.s sidste Arbejde,»som er det fuldendteste af alle«, en mandlig Figur, forestillende Grev Potocki, der døde efter de i Slaget ved Leipzig modtagne Saar. Om Monumentet for Poniatowski, dennes Statue til Hest, begge i kolossal Størrelse, noterer han følgende i Dagbogen:»Hesten er i roelig Stilling, men Th.s første Idee, hvortil Modellen alt var færdig i naturlig Størrelse, var, at Hesten skulde skye sig for Vandet for at hentyde til P.s Dødsmaade; paa Pjedestallen var da Floden, hvori P. druknede, bleven afbildet i bas-relief og allegoriske Figurer anbragte, men Polakkerne foretrak en Statue af Helten i sin Seiers-Periode. Hesten er fortreffelig og skjønnere som Hest betragtet end den antike i Capitols- Gaarden, hvorpaa Marc Aurel sidder, som synes at være et Portrait af Pave Pius V III bæres i Procession paa Christi Legems Fest gennem Peterskirkens Colonnade. Efter Maleri af Luigi Fioroni i Thorvaldsens Museum. 43

6 en Favorit-Hest, og som for Resten er over al Beskrivelse deilig arbeidet«. Monumentet var støbt i Gips og skulde siden støbes i Bronze. Efter Beskrivelsen af Poniatowski-Monumentet fortsætter Irgens- Bergh i Dagbogen med følgende lange Stykke om Th. som Menneske og Kunstner:»Thorvaldsen er meget flittig, han sagde mig, at hans Hoved er saa fuldt af Ideer, at han næsten taber Modet, naar han tænker paa, at han umueligen kan udfore Halvdelen af dem i sin Levetid og saaledes naae en Grad af Fuldkommenhed, som er Maalet for hans Bestræbelser, men som han endnu er langt bortfjernet. Hvilken Forskjel mellem dette Sprog og saa mange Fuskeres Ubeskedenhed! Th.s Helbred er nu langt bedre end for flere Aar tilbage, hvor han leed meget af Svækkelse i Underlivet. Hans Ateliers ere adspredte og for smaae til hans mange Arbeider. Det er en sand Nydelse at underholde sig med Th. ; hans Ideer ere saa originelle og dog tillige saa fattelige, at man undrer sig over ei selv at have havt dem for. Forskjellen mellem ham og Canova som Repræsentant for en Skoele er, at den sidste arbeidedè for sin Tidsalder, foiede sig i dens Smag og lod sig af hans Samtidigheds Smigrerier forlede til at troe sig ganske fuldkommen og ufeilbar. Th. derimod er over sin Tidsalder; hans M aal er høiere end hans Samtidiges Bifald, ja selv til sit eget Bifald sætter han den største Mistillid og betragter ikkun sin Fremskriden paa Kunstens Bane som et Trin videre opad mod den Fuldkommenhed, der danner hans Ideal, det, han endnu er langt fra at have nærmet sig nok for at troe at kunne blive staaende stille paa sin V an dring eet eneste Øieblik. Vil man sammenligne Thorv. med Canova, saa tage man f. Ex. deres Gratier og stille dem ved Siden af hverandre, og man vil see, at Th.s, betragtede fra enhver Side, lade see Ansigtet og en ædel Stilling, som tillige er naturlig; at man ei kommer i Forlegenhed ved at sige, hvem Armene tilhøre lutter Ting, som savnes ved C.s«. En Uge senere afhentedes Irgens-Bergh KL 8 om Morgenen af Thorvaldsen for i Selskab med de derværende Danske og nogle Tyskere, bl. a. den før nævnte unge Kunstner Herrmann fra Dresden, at bese Peters- Kirken og Vatikanet. Her blev de, som Irgens-Bergh skriver til Hustruen, til Kl. I om Eftermiddagen for at beundre Vatikanets Kunstskatte:»Intet forskaffede mig mere Nydelse end at see Thorvaldsen, denne vor Tids største Mand og Kunstner, at tabe sig i Henrykkelse over den Belvederiske Apollos Skjønhed som over Gruppen Laocoon, der med sine Sønner sønderrives af Slanger. Jeg kunde ikke afholde mig fra at sige ham, at jeg ikkun vilde ønske de herlige Kunstnere som Belønning for deres Arbeide den Nydelse at høre ham (Thorvaldsen) saaledes beundre deres Arbeider. Efter 5 Timers Heromvandring, 44

7 hvilke forekom mig som 5 Quarteer, uagtet det var den 5. Gang, at jeg saae disse Herligheder, gik vi alle, 20 i Tallet, da 5 Tyskere ogsaa havde indfundet sig, i en Kneippe bag ved St. Peders-Kirken, hvor vi spiste ret godt og drak lidt over Torsten. Jeg holdt mig skadesløs ved mine Underholdninger med mine Naboer, Thorvaldsen og den bayerske Agent Professor Wagener, en saare interessant Mand. Thorvaldsen var yderst munter og drak en Mængde Skaaler, deriblandt Frue Kammerherreindens...«. Kl. 9 om Aftenen kom Irgens-Bergh hjem til sin Bolig, som han noterer,»træt af Vandren og Viin, men beriget med endeel Ideer, som i Th.s Selskab maae indsamles af Enhver, der har ringeste Sands for Kunst og Smag«. Dagen efter var Irgens-Bergh for fjerde Gang i Pantheon, hvor han beundrede Th.s Basrelief af Pave Pius V II:»Ovenover er Gonsalvis [Kardinal Consalvis] Buste. Dette Monument er sat Gonsalvi af et Selskab og arbeidet af Thorvaldsen for en ringe Priis, hvorfor han erholdt et Sølvbæger som Taknemmeligheds Tegn.«13 For Irgens-Bergh lakkede det nu mod Enden med Rom-Opholdet, da han vilde videre til Neapel og Sicilien. I et Brev til Hustruen den 26. udtaler han, at han mener at have brugt de fire forløbne Uger i Rom saa godt som muligt, han har stedse været i Bevægelse for at nyde og lære og desuden haft den Lykke stadig at være ledsaget af de mest dannede Kunstnere og Kunstkendere; endvidere har han læst meget om Kunsten, særlig af Goethe. Og Dagen efter bemærker han, at der da atter for hans Skyld er en stor Kunstvandring til Peters-Kuplen, V a tikanet osv. og at Thorvaldsen vil give et Gilde for ham i en Kneipe, hvor der spises tarveligen og faas god Vin:»Du troer ikke, hvor de Folk ere lystige og vittige uden Larm el. mindste Uanstændighed«. Th. selv er yderst morsom og glæder sig saadan ved at se andre glade. Om Gildet skriver Irgens-Bergh senere (d. 28.), at der blev»sunget meget og drukket tillige mange Sundheder, iblandt andre min og din separerede, begge proponerede af Thorvaldsen, som var Vært... Thorvaldsen, som just forlader mig, tilbød mig at ledsage mig i Aften [d. v. s. til et Selskab], da jeg slet ikke endnu kjender de Mennesker. Det er umueligt at være mere forekommende, end Thorvaldsen er mod mig; ogsaa alle de andre Kunstnere kappes om at vise mig Opmærksomhed og ledsage mig overalt og til hvad Tid, jeg vil«. Den Dag havde han sammen med Thorvaldsen set Illuminationen af Peterskirken, og to Dage senere havde han Besøg af Thorvaldsen et Afskedsbesøg, da hans Rejse Dagen efter gik Syd paa til Neapel. Det indgik egentlig i Irgens-Berghs Rejseplan efter Opholdet i Syd- 45

8 italien at have vendt tilbage over Rom, og som han senere ytrede,14 kostede det ham umaadelig Overvindelse at renoncere paa atter at se Rom og Thorvaldsen. Personlige Forhold gjorde imidlertid, at han efter en Maaneds Ophold i Syditalien valgte Sørejsen fra Neapel til Livorno i Stedet for den længere Rejse til Lands. En af de sidste Dage i Juli ankom Abrahams til Neapel med de Sager, som Irgens-Bergh havde efterladt i Rom i Tanke paa sin Tilbagevenden dertil, og Abrahams medbragte desuden noget, der, som Irgens-Bergh skrev til Hustruen,»har gjort mig usigelig Fornøielse, det er en lille Ring som Erindring fra Thorvaldsen, indeholdende en Antiqve skaaren i Karniol. Du begriber, at det ei er Værdien, som gjør mig lykkelig, men den Haand, den kommer fra«. Som ovenfor nævnt havde Irgens-Bergh allerede fra Rom forsøgt gennem Hustruen at interessere de sachsiske Autoriteter for Thorvaldsens to sachsiske Elever, Pettrich og Herrmann. Efter Hjemkomsten til Dresden skulde det lykkes ham at udvirke, at Herrmann blev forskrevet til Dresden for at modellere den sachsiske Konges Buste, som han saa senere i Rom skulde udføre i Marmor. At Arbejdet blev overdraget til Herrmann og ikke til Pettrich, skyldtes Thorvaldsen, til hvem Irgens- Bergh i Midten af Novbr. havde skrevet og aabenbart meddelt, at man i Dresden var villig til at anvende en af de to Kunstnere til det omtalte Arbejde.15 Omkr. Nytaar modtog Irgens-Bergh følgende Svar fra Thorvaldsen :16 Høivelbaarne Hr. K am m erherre! Rom d. 16 December 1826 Med sand Glæde modtog jeg Deres H øivelbaarenheds venskabelige Skrivelse af 16. Novbr. sidstl., der overbeviser mig om, at De stundom erindrer Deres romerske Venner, ligesom De lever i friskt og kjært Minde hos mig og alle dem, der vare saa heldige under Deres Ophold hos os at gjore Deres Bekjendtskab eller at fornye det allerede gjorte. Det smertede os særdeles meget ikke at see Dem paa Deres Tilbagereise til Norden ; men den varme Interesse, De havde viist for Rom og for os, var os Borgen for, at hoiere og vigtigere Bevæggrunde bestemte Dem til at forandre en tidligere Bestemmelse, hvis Udførelse for os vilde have været ubeskrivelig kjær. Jeg lykønsker Dem af Hjertet til, at De, efter én lykkelig og interessant Reise, har gjenfundet alle Deres efter Ø nske; omgivet af en kjær Familie ville Erindringerne fra en Reise som Deres og foretaget af en Mand som De, være desto behageligere og varigere. Det glæder mig meget, at Palmaroli har været heldig i sine Arbeider i Dresden, og jeg er overbeviist om, at hverken De eller Hofraad Bøttiger, som jeg beder venskabeligen hilset, ville komme til at fortryde den Interesse, De have viist for denne Kunstner. Je g beder Dem formælde min Hilsen til Palmaroli og lykønske 46

9 Thorvaldsen : Dødens Genius. Modelleret 1829 til Fodstykket af Fyrst Wladimir Potockis Statue i Domkirken i Krakow. Originalmodellen i Thorvaldsens Museum.

10 ham til hans Foretagender, der sikkerligen ville være til stort Gavn for detskjønne Dresdenske Billedgallerie. Jeg kommer nu til at tale om Pettrichs og Herrmanns Anliggende. Uagtet disse to Kunstnere ere mig lige kjære, og begge brave og talentfulde, er det mig dog kjært, at min Anskuelse træffer sammen med Grev Vizthums Yttring, forsaavidt som jeg onskede det foreslagne Værk i Herrmanns Hænder. Pettrich er beskjæftiget med et andet stort og interessant Arbeide, og det forekommer mig derfor billigt, at Herrmann bliver sat i Værk med en Gjenstand, der vel er vigtig og har sine Vanskeligheder, men hvilken jeg anseer ham fuldkommen voxen. Jeg har i denne Anledning talt med ham, og han er naturligviis meer end villig til at foretage Reisen frem og tilbage for at kunne faae et saa kjært og skjønt Arbeide under Hænder. Forslagene angaaende Hs. Majestæt Kongen af Sachsens Sidden ere saa antagelige, at der i denne Henseende Intet er for Herrmann tilovers at ønske. Vi takke Dem begge, saavel Herrmann som jeg, for den varme Deeltagelse, De i denne Sag har viist. Maatte man i flere Lande finde Mænd, der, som De, ere ædle og agtværdige nok til at tale unge Kunstneres Sag, for at ikke Talentet skal blive qvalt i sin frodigste Blomstertid, eller overladt til et blot Lykketræf for at udvikle sig og træde frem. Det vilde være mig en Glæde at see den udmærkede Dahis17 hjembragte A r beider, og jeg beder Deres H øivelbaarenhed at hilse denne som Menneske og Kunstner lige fortræffelige M and ret hjerteligen fra mig. Hans Buste er nu næsten færdig i M arm or; saasnart den er fuldendt, skal jeg lade tage en Form over den og derefter sende nogle Exemplarer til H am borg; siden kan han faae saamange Afstøbninger, som han ønsker. Saavel jeg som alle Deres herværende Venner og Bekjendte ønske Dem et lykkeligt og glædeligt Nytaar. Jeg beder mig ærbodigen anbefalet hos Fru Kammerherrinden, og med de bedste Ønsker for Deres og Deres Families Vel, har jeg den Ære at være Deres H øivelbaarenheds ærbødige og hengivne A. Thorvaldsen H øivelbaarne Hr. Kammerherre v. Irgens-Bergh. Geheimelegationsraad, Ridder af flere Ordener p. p. Samtidig med Thorvaldsen skrev ogsaa Herrmann til Irgens-Bergh for at takke for den ham gennem Th. meddelte Bestilling. Hans Taknemlighed var stor, da han med Længsel havde imødeset Udførelsen af et Værk, i Kraft af hvilket han kunde skabe sig en Løbebane i sin Hjemstavn. Efter Ankomsten af Th.s Brev, hvis Indhold Irgens-Bergh lod gaa videre til Grev Vitzthum, meddelte denne sidste den danske Gesandt,18 at han»støttet paa den saa bestemt udtalte Dom af en af de sagkyndigste Mænd og Kunstnere i vore Dage«med det første vilde indhente 48

11 Dødens Genius. Udkast af Thorvaldsen paa et Forslag til Sokkel for Fyrst Potockis Statue.

12 den sachsiske Konges Billigelse af Herrmanns Indkaldelse samt Bevillingen af et passende Beløb til Rejsepenge for ham. Endvidere fremsatte han en Række Spørgsmaal angaaende Arbejdets Udførelse, om hvilke han ønskede, at Irgens-Bergh skulde høre Thorvaldsens nærmere Mening. Dette skete gennem et længere Brev fra Midten af Januar 1827 til Th. fra Irgens-Bergh, der for Resten samtidig fremsendte en Afskrift af Grev Vitzthums Brev19. Selv om en Diplomat maa have let for at bruge Høflighedsfraser, tør man nok mene, at der gennem de af I.-B. brugte Vendinger i hans Svar til Th. klinger en oprigtig Glæde over Th.s Brev til ham:»uagtet jeg paa ingen Maade vover at tilegne mig Halvdelen af de smigrende Yttringer, som De med Deres sædvanlige elskelige Venlighed og Godhed har anvendt paa mig, saa er det mig dog, selv under Erkjendelsen af min egen Uværdighed, for stor en Trøst og Husvalelse at passere i Thorvaldsens Øine for noget mere end et ganske almindeligt Menneske, til at jeg ikke skulde glæde mig derover af ganske Hjerte«. Med Hensyn til de af Grev Vitzthum gjorte Spørgsmaal mente I.-B. at kunne forsikre Th. om, at dennes Raad og Mening vilde blive fulgt som et Orakelsprog. Endvidere fortalte han Th., at Kongens første M i nister, Grev Einsiedel, i en Samtale om det forestaaende Arbejde havde bedt I.-B. om at bevidne Th.»hans forbindtligste Tak for alt det Gode, De har udviist og udviser mod hans unge Landsmænd i Rom, hvilke ene skylde Dem, hvad de ere eller kunne blive i Fremtiden. I Gaar ved Hoffet tog han mig tilside og sagde mig, at Hs. Majestæt Kongen havde talt til ham om Dem i de meest smigrende Udtryk og yttret det Ønske at kunne overbevise Dem om sin Agtelse«. Dette har Kongen Frederik August I jo nok tænkt skulde ske ved en eller anden Ordenstildeling. Inden den her nævnte Tanke var blevet til Virkelighed, døde Kongen d. 5. Maj 1827, og han kom heller ikke til at sidde Model for Herrmann, der først ankom til Dresden efter hans Død. Imidlertid blev det, som I.-B. fortæller i et Brev til Th. fra Septbr.,20overdraget Herrmann at modellere en Buste af den afdøde efter eksisterende Portrætter, men paa nævnte Tidspunkt havde Herrmann dog endnu ikke begyndt paa dette Arbejde grundet paa Forhold, som her ikke skal omtales. Derimod havde han, hvad I.-B. videre beretter, modelleret Efterfølgeren, den gamle Kong Antons Buste og»udført dette Arbeide til almindelig T ilfredshed. Jeg troer ogsaa, at der ikkun kan være een Mening om dette Arbeide, som forener den fuldkomneste Lighed med Genialitet i Udførelsen«. I Brevet takkede I.-B. ogsaa Th. for»de dyrebare Erindringer, 5

13 som De havde den Godhed med Herrmann at sende min Kone og mig, og som vi med Stolthed og Henrykkelse modtoge som Beviser paa en Mands Venskab for os, hvilken vi skatte saa usigelig baade som Menneske og som Kunstner«. Det skal i Forbindelse hermed nævnes, at Th. havde paalagt Herrmann at modellere Irgens-Berghs Buste, men I.-B.s Død den 8. Marts 1828 hindrede Planens Udførelse.21 Efter hans Død»aftog«Herrmann imidlertid, som I.-B.s Enke skriver, hans Buste og sendte Enken den»af Taknemmelighed for min Bergh«. I samme Maaned, som I.-B. døde, modtog Th. den paatænkte sachsiske Udmærkelse, idet han d. 26. Marts udnævntes til Comthur af den Sachsiske Civilfortjeneste Orden.22 Saafremt man lidt summarisk vil opgøre Resultatet af den danske Diplomats Samvær i Rom med Danmarks store Billedhugger, kan man maaske sige, at Thorvaldsen fik en ny Orden at lægge hen til de mangfoldige andre Udmærkelsestegn i den paagældende Skuffe i Skabet i hans Sovekammer, at Herrmann gennem Overdragelsen af et ærefuldt Hverv blev hjulpet frem paa sin Bane, og at der blev Irgens-Bergh inden hans tidlige Død en uforglemmelig Oplevelse til Del i Kunstens evige Rige. Et stærkt Vidnesbyrd herom er ogsaa det Brev, som hans Enke skrev til Thorvaldsen,23 og hvori hun udtalte, at det var den afdødes sidste Vilje og Ønske, at hun i hans Navn skulde takke Th.»for Deres Venskab, Deres vennehulde Omgang og den Forekommenhed, som De ved hans Ophold i Rom havde givet ham saa mange Beviser paa. Han var stedse gjennemtrængt af den dybeste Taknemmelighed derfor, og Tanken om, at han havde lært en saa udmærket Mand, baade som Kunstner og Menneske, at kjende, blev ham til hans Sidste en dyrebar Erindrimr«. Holger Hjelholt N O TER 1 J. M. Thiele : Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker. III Del (1848), S. 29 f. ; samme : Thorvaldsen i Rom. II (1854), S. 379 f. Se herom desuden Brev fra fra A. H. Irgens-Bergh til Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum (i Museets Arkiv). Disse er ved Velvilje fra Fuldmægtig Preben von Irgens-Bergh blevet overdraget til Rigsarkivet i En Del af Papirerne findes dog i det norske Rigsarkiv, se Ludvig Daae: Breve fra Danske og Norske, især i Tiden nærmest efter Adskillelsen (1876). L. Daae : Breve fra Danske og Norske, S. 94. Brev af lo/ i J. G. Adlers Privatarkiv i Rigsarkivet. Den tyske Historiemaler og Billedhugger Johann Martin v. Wagner ( ). N. C. L. Abrahams, senere Professor i Fransk. Festen Corpus domini var i 1826 den 25. Maj, men Irgens-Bergh indtraf forst i Rom Ugedagen efter, nemlig den 1. Juni, paa hvilken Dag der formodentlig har været holdt en Kristi Legemsprocession, som I.-B. da har forvekslet med selve Corpus domini. (Velvillig Meddelelse fra Pastor G. Scherz).

14 Slutningen af Fyrværkeriet fra Engelsborg med Illumination af St. Peterskirkens Kuppel. Disse Dagbogsoptegnelser og Breve findes i Rigsarkivet. Den i Dresden levende Skribent Carl August Böttiger ( ). Billedhuggerne Ferdinand Pettrich ( ) og Joseph Herrmann ( ). Den sidste har bl. a. udfort Apostelen Andreas i Frue Kirke efter Skizze af Thorvaldsen. Detlev v. Einsiedel ( ) var sachsisk Kabinetsminister, medens Heinrich Vitzthum v. Eckstaedt ( ) var sachsisk Gehejmeraad og Generaldirektor for»academie der bildenden Künste«. Sml. hermed J. M. Thicle : Thorvaldsen i Rom. II, S. 239 ff. I det tidligere nævnte Brev 15/ til J. G. Adler. Dette Brev ses ikke at være bevaret. Kun Brevets Underskrift er egenhændig. Den norske Landskabsmaler J. Chr. Dahl ( ). Han var fra 1824 Professor ved Kunstakademiet i Dresden. Brev af 8/ Brev af l6/ (i Thorvaldsens Museums Arkiv). De i Grev Vitzthums og Irgens- Berghs Breve indeholdte Spørgsmaal besvarede Th. i et udførligt Brev af 28/ til I.-B. (i Kgl. Bibi. Nyere Brevs. D.) og takkede samtidig hjertelig for I.-B.s»utrættelige Iver og varme Deeltagelse... for Herrmann«. 12 l (i Thorvaldsens Museums Arkiv). Se herom Enkens Brev 1/ til Thorvaldsen (i Thorvaldsens Museums Arkiv). Thiele : Thorvaldsen i Rom. II, S Det førnævnte Brev af 1 /i Den tyske Billedhugger Joseph Herrmanns Signet (i Størrelse ~l 1). Efter et Lakaftryk paa et Brev til Kammerherre M. F. von Irgens-Bergh.

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

R415 Kristine Lovise Wolff : Brev til broderen Carl

R415 Kristine Lovise Wolff : Brev til broderen Carl R415 Kristine Lovise Wolff : Brev til broderen Carl I 1825 opholder Kristine sig i Paris, hvor hun venter på sin mand Auktionsdirektør og Justitsråd Johan Christian Fick. Han er i Venedig, hvor han i embeds

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG

KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG 1917 llerede i 1840 1850 var Thomasine Gyllembourg-Ehrensvards Noveller enyndet Læsning i danske Familier. Det er snart hundrede Aar siden, og de fleste Prosaskribenter

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

2den Juledag den Juledag den Juledag 1846

2den Juledag den Juledag den Juledag 1846 5323 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4de Søndag efter Paaske 1846

4de Søndag efter Paaske 1846 5279 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Thorvaldsen, Hansen og de tolv apostle

Thorvaldsen, Hansen og de tolv apostle Anne Lise Thygesen Thorvaldsen, Hansen og de tolv apostle Det gode skibe»therese«, der i 1827 var sejlet fra Danmark som»presentskib«til Tunis, vendte i foraaret 1828 hjem med en kostbar last: Thorvaldsens

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

2den Advents-Søndag 1846

2den Advents-Søndag 1846 5319 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

5291 Onsdagen 1ste Juli 1846 1846

5291 Onsdagen 1ste Juli 1846 1846 5291 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL Af Raphael Meyer SFA-89 2012 KIERKEGAARDSKE PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL AF RAPHAEL MEYER GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID

THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID Cardelli. Trippel. i. Busch. THORVALDSENS FØRSTE ROMERTID F ra Thorvaldsens første fire Aar i Rom kendes foruden nogle Kopier efter Antiken kun en lille Gruppe i Gips. Naar man husker paa Thorvaldsens

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

K o n g e l i g t a a b e n t B r e v,

K o n g e l i g t a a b e n t B r e v, K o n g e l i g t a a b e n t B r e v, a n g a a e n d e d e n f r e m t i d i g e B e t e m m e l e a f D a n n e b r o g s m æ n d e n e s H æ d e r s t e g n. U d t æ d t d e n 2 8 d e J a n u a r ii

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

3die Faste-Onsdag 1846

3die Faste-Onsdag 1846 5264 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere