Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv."

Transkript

1 Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 9-10 Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. Udgave 8, 23. november 2009 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende: 1. Definitioner : Betaling for Statens Luftfartsvæsens tiltrædelseskontrol, herunder alle direkte og indirekte omkostninger, ved udstedelser, godkendelser og enkeltstående forretninger, fx afholdelse af prøver. : Betaling for Statens Luftfartsvæsens løbende tilsyn, herunder alle direkte og indirekte omkostninger, med den pågældende funktion eller virksomhed i en periode på 12 måneder. 2. Anvendelsesområde Denne BL fastsætter bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer og afgifter for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed. 3. Beregning og betaling af gebyrer 3.1 Der betales udstedelsesgebyr og årsgebyr efter satserne i bilag 1 til denne BL, dog betales udstedelsesgebyr for visse forretninger efter regning, jf. pkt Satserne i bilag 1 er i danske kroner. Anm.: Gebyrer for registrering af rettigheder over luftfartøjer betales efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat i medfør af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. 3.2 og særlige betalinger i henhold til pkt betales ved forretningens afslutning (udstedelsestidspunktet), men Statens Luftfartsvæsen kan dog opkræve a conto beløb, som betales før forretningens påbegyndelse og undervejs i takt med forretningens udførelse. For forretninger, hvor der er fastsat årsgebyr, dækker udstedelsesgebyret tillige det løbende tilsyn i en periode på 12 måneder efter forretningens afslutning For forretninger, for hvilke der ifølge bilag 1 til denne BL ikke er fastsat udstedelsesgebyr, herunder de i bilag 2 anførte forretninger, samt for dispensationer fastsættes der udstedelsesgebyr efter regning. Dette indebærer, at gebyret fastsættes på grundlag af Statens Luftfartsvæsens timeforbrug samt direkte udgifter til rejse, ophold, materialer mv. suppleret med betaling af eventuelt årsgebyr for de første 12 måneder. BL 9-10 / Udg.8 / / 1

2 Hvor gebyret fastsættes efter regning, er timeprisen kr. 990, jf. dog pkt I forbindelse med en virksomhedsomdannelse fx fra personligt ejet virksomhed til aktieselskab, hvor forholdene i øvrigt ikke ændres, betales et udstedelsesgebyr, der beregnes på baggrund af timeforbrug samt direkte udgifter til eventuel rejse, ophold, materialer mv. Herudover betales årsgebyr for de første 12 måneder med fradrag af et beløb svarende til den resterende periode knyttet til det sidst erlagte årsgebyr inden virksomhedsomdannelsen. 3.3 betales 12 måneder efter afslutningen af den forretning, der er nævnt i pkt. 3.2, og derefter ved begyndelsen af hver ny 12 måneders periode. 3.4 For udførelse af forretninger på Færøerne eller i Grønland, betales, ud over gebyret eller afgiften for den pågældende forretning, for Statens Luftfartsvæsens rejse- og opholdsudgifter. 3.5 Forretninger uden for dansk område kan foretages efter nærmere aftale med Statens Luftfartsvæsen. For sådanne forretninger betales der, medmindre forretningen er omfattet af pkt. 3.6, ud over gebyret eller afgiften for den pågældende forretning samt rejse- og opholdsudgifter et særligt gebyr på kr for hver påbegyndt 24-timers periode, rejsen varer ud over 36 timer. 3.6 For praktiske prøver omfattet af tabel 4F og 4G i bilag 1 til denne BL, som er afholdt uden for dansk område, betales ud over prøvegebyret samt rejse- og opholdsudgifter et til enhver tid af Personalestyrelsen fastsat honorar mv. Betalingen udgør pt. (inklusive omkostninger vedrørende Statens Luftfartsvæsens administration) for en hel dag kr og for en halv dag kr Udførelse af forretninger uden for Statens Luftfartsvæsens åbningstid, kan kun ske i ekstraordinære tilfælde og efter nærmere aftale med Statens Luftfartsvæsen. Sker udførelsen af forretningen uden for åbningstiden efter ønske fra rekvirenten, betales, medmindre der er tale om prøver omfattet af tabel 4F - 4M i bilag 1 til denne BL, ud over gebyret eller afgiften, kr samt kr pr. påbegyndt time ud over de første 7 timer efter forretningens påbegyndelse. Anm.: Statens Luftfartsvæsen åbningstid er mandag-torsdag kl og fredag kl , dog ikke helligdage eller dage, hvor Statens Luftfartsvæsen har annonceret lukning. 3.8 Ved afbrydelse af en forretning inden afslutning betales en forholdsmæssig andel af udstedelsesgebyret eller afgiften efter et skøn over, hvor stor en andel af forretningen der var gennemført på dette tidspunkt, jf. dog pkt Betalingen udgør a. 25% af udstedelsesgebyret, hvis mindre end 50 % af udstedelsesforretningen er gennemført, b. 50% af udstedelsesgebyret, hvis 50% eller mere, men mindre end 75% af udstedelsesforretningen er gennemført, og c. 75% af udstedelsesgebyret, hvis 75% eller mere af forretningen er gennemført. Anm 1.: Prøver, der afsluttes før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Statens Luftfartsvæsens forhold eller force majeure, betragtes som afsluttede forretninger, hvorfor hele udstedelsesgebyret, jf. tabel 4F - 4I i bilag 1 til denne BL skal betales. Anm. 2.: Prøver, jf. tabel 4J - 4K, hvor afmelding er sket skriftligt af den indstillende skole inden tidspunktet for den pågældende prøve, betragtes som ikke-påbegyndte forretninger, og gebyr skal følgelig ikke betales Ved afbrydelse af en forretning, for hvilken udstedelsesgebyret fastsættes efter regning, betales et beløb for det allerede udførte arbejde. 3.9 Der betales gebyr for udstedelse af erstatningsdokumenter og konvertering af dokumenter mellem ordninger efter tabel 2A i bilag 1 til denne BL. BL 9-10 / Udg.8 / / 2

3 3.10 Betaling sker efter de gebyrer og afgifter, jf. bilag 1 til denne BL, der er gældende på det tidspunkt, hvor forretningen afsluttes (udstedelsestidspunktet), jf. dog pkt , og for efterfølgende årsgebyr, efter de gebyrer og afgifter, der er gældende på det tidspunkt, hvor den nye 12 måneders periode begynder, jf. pkt Betaling efter regning sker efter den timepris mm., der gælder på tidspunktet for udførelsen af den pågældende del af arbejdet Udebliver betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 100 for hver erindringsskrivelse. Anm. 1: Der tillægges renter i overensstemmelse med reglerne i luftfartslovens 148, stk. 9. Anm. 2: Betalingerne med påløbne renter kan inddrives ved udpantning. 4. Forholdsmæssig tilbagebetaling af og fritagelse for betaling af gebyr 4.1 Betalt årsgebyr, herunder årsgebyr, der er omfattet af udstedelsesgebyr, jf. pkt. 3.2, for en påbegyndt periode tilbagebetales ikke bortset fra de tilfælde, der fremgår af pkt Hvis et luftfartøj slettes af det danske nationalitetsregister, eller hvis rettighederne knyttet til en autorisation, en driftstilladelse, en licens, et luftdygtigshedsbevis eller et personcertifikat opgives/indstilles i perioden imellem 2 årsgebyrer, foretages der automatisk forholdsmæssig tilbagebetaling af årsgebyret efter nedenstående regler, hvis pågældende dokument deponeres hos Statens Luftfartsvæsen, jf. pkt For årsgebyrer vedrørende a. personcertifikater, b. luftdygtighedsbeviser omfattet af tabel 6B eller 6C i bilag 1 til denne BL, hvor der skiftes mellem disse tabeller, og c. luftdygtighedsbeviser, hvor pågældende luftfartøj skifter ejer/bruger, foretages forholdsmæssig tilbagebetaling, dog udbetales beløb under kr. 200 ikke. Anm. 1: Den situation, der er omhandlet i pkt b., indebærer i praksis, at rettigheden knyttet til det oprindelige luftdygtighedsbevis opgives/indstilles, samtidig med at der sker en udstedelse af en ny rettighed knyttet til luftdygtighedsbeviset. Den automatiske forholdsmæssige tilbagebetaling for den indstillede rettighed skal altså ske efter pågældende tabel, der skiftes fra, og der skal betales fuldt udstedelsesgebyr efter den anden tabel. Anm. 2: Den situation, der er omhandlet i pkt c., indebærer i praksis, at den oprindelige ejer/brugers rettigheder til pågældende luftdygtighedsbevis opgives/indstilles, og at den nye ejer/bruger overtager rettighederne. Den automatiske forholdsmæssige tilbagebetaling til den oprindelige ejer/bruger skal således foretages efter pågældende tabel, og den nye ejer skal betale nyt årsgebyr efter samme tabel For andre årsgebyrer end dem, der er nævnt i pkt , foretages forholdsmæssig tilbagebetaling med 50% af det beregnede beløb, dog udbetales beløb under kr. 200 ikke Hvis rettighedshaveren samtidig eller senest en måned efter, at rettigheden er opgivet/indstillet, ansøger om ny tilsvarende rettighed, kan der efter ansøgning ydes forholdsmæssig tilbagebetaling af årsgebyret vedrørende den opgivne rettighed, dog udbetales beløb under kr. 200 ikke Tilbagebetaling beregnes pr. dag regnet fra dagen efter, at Statens Luftfartsvæsen har modtaget pågældende dokument til deponering. 4.3 Hvis der ønskes fritagelse for betaling af fremtidigt årsgebyr for luftdygtighedsbevis, personcertifikat, autorisation, driftstilladelse eller licens, skal pågældende dokument BL 9-10 / Udg. 8 / / 3

4 deponeres hos Statens Luftfartsvæsen, inden den pågældende gebyrperiodes start. 4.4 Der betales ikke gebyr i forbindelse med sletning af et luftfartøj, der er optaget i Nationalitetsregistret, hvis sletningen sker som følge af havari. 5. Regulering af afgifter 5.1 Afgifter, der er fastsat i luftfartslovens 148, stk. 1-6, er reguleret efter lovens 148, stk. 7, som angivet i bilag 1 til denne BL. 6. Dispensation Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 3 og 4 samt pkt. 5.2 i denne BL. 7. Ikrafttræden 7.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves BL 9-10, 7. udgave af 7. december 2008, jf. dog pkt Bestemmelserne i pkt. 3.2, 3.2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 og afsnit 4 finder tilsvarende anvendelse for de afgifter, der er nævnt i pkt Statens Luftfartsvæsen, den 23. november 2009 Kurt Lykstoft Larsen / Keld Ludvigsen BL 9-10 / Udg.8 / / 4

5 Bilag 1 til BL 9-10 Gebyrreglement Forord Gebyrreglementet for 2010 er udarbejdet som et bilag til BL 9-10, Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. Gebyrreglementet er udarbejdet af Statens Luftfartsvæsen (SLV) og har været behandlet i Gebyrudvalget, der er et rådgivende organ nedsat af SLV. I Gebyrudvalget sidder foruden SLV repræsentanter for følgende organisationer mv.: AOPA Danmark, Dansk Svæveflyver Union (DSvU), Erhvervsflyvningens Sammenslutning, KZ & Veteranfly Klubben, DANSAM, Foreningen af Autoriserede Danske Flyværksteder, SAS Region Danmark, Kongelig Dansk Aeroklub, Københavns Lufthavne, Grønlands Lufthavnsvæsen, Naviair, Flyvebranchens Personale Union som fællesrepræsentant for Flyvebranchens Personale Union, Cabin Attendants Union og Danske Pilotorganisationers Samråd samt Star Air som fællesrepræsentant for Star Air, Thomas Cook Airlines og Cimber Air. Afgifterne i tabellerne: 6C Luftfartøjer over kg eller luftfartøjer, som ikke udelukkende anvendes privat 8D Teletekniske anlæg inkl. betaling for kontrol af måleresultater 8G Tilsyn med flyvekontroltjeneste er fastsat i luftfartsloven 148, stk Beløbene er reguleret i henhold til luftfartslovens 148, stk. 7, hvilket betyder, at de fra 2009 til 2010 er forhøjet med 4,0 pct. BL 9-10 / Udg. 8 / / 5

6 Kapitel 2: Generelle gebyrer Tabel 2A. Udstedelse af erstatningsdokumenter/genudstedelser A1 Udstedelse af erstatningsdokumenter 990 A2 Konvertering af dokumenter (mellem ordninger) Tilsyn i samarbejde med andre landes myndigheder Tabel 2B. Tilsyn, hvor luftfartsforetagendets organisation nødvendiggør samarbejde med andre myndigheder B1 Koordinering af tilsyn med SAS BL 9-10 / Udg.8 / / 6

7 Kapitel 3: Luftfartøjsregistret Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj, som ikke er optaget i Nationalitetsregistret A1 Registrering af luftfartøjer Tabel 3B. Registrering af ejerskifte, brugerskifte, sletning af midlertidig registrering og sletning af et luftfartøj, som er optaget i Nationalitetsregistret B1 Registrering af ejer- og brugerskifte, sletning af luftfartøjer BL 9-10 / Udg. 8 / / 7

8 Kapitel 4: Certifikater Certifikater Tabel 4A. Certifikater, piloter Tabel 4B. Certifikater, ATM A1 Ikke-erhvervsmæssige pilotcertifikater pr. certifikat A2 Erhvervsmæssige pilotcertifikater A3 Udstedelse/fornyelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med Intet årsgebyr JAR FCL pr. autorisation A4 Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation 710 Intet årsgebyr B1 Flyveleder- og FIS-certifikat B2 Flyveleder- og FIS-elevcertifikat Intet årsgebyr B3 Udstedelse/fornyelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM pr. autorisation Intet årsgebyr Tabel 4C. Certifikater, tekniske C1 JAR/ PART-66 AML-certifikat Tabel 4D. Certifikater, øvrige D1 F-certifikat D2 C/A-certifikat D3 Luftfartsradiotelefonistcertifikat 275 Intet årsgebyr Tabel 4E. Validering af certifikat E1 Validering af certifikat E2 SOLI (change of state of license issue) BL 9-10 / Udg.8 / / 8

9 Praktiske prøver Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot F1 PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj F2 Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL F3 Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL, CREW Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM G1 Flyveledere og FIS Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater H1 PART 66 AML-certifikat Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater I1 Morseprøve 695 I2 Prøve som luftfartsradiotelefonist Teoretiske prøver Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot J1 PPL pr. prøve/omprøve pr. fag 905 J2 ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag J3 Instruktørrettighed sektion 1 for prøver afholdt i Luftfartshuset Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM K1 Flyveleder/FIS-certifikat pr. prøve/omprøve pr. fag BL 9-10 / Udg. 8 / / 9

10 Tabel 4L. Ledig tabel Tabel 4M. Udstedelse af medical M1 Udstedelse af medical (1. udstedelse) 680 BL 9-10 / Udg.8 / / 10

11 Kapitel 5: Luftfartsskoler Tabel 5A. Ledig tabel Tabel 5B. Luftfartsskoler, piloter B1 FTO Ny skole efter regning B2 TRTO Ny skole efter regning B3 TRTO pr. filial Ny skole efter regning Tabel 5C. Registered Facility C1 Registrering af Registered Facility Efter regning 380 Tabel 5D. Ledig tabel Tabel 5E. Luftfartsskoler, ATM E1 Praktisk uddannelse, jf. BL 6-95 og BL 6-97 Ny skole efter regning E2 Teoretisk uddannelse, Jf. BL 6-94 og BL 6-96 Ny skole efter regning Tabel 5F. Ledig tabel Tabel 5G. Luftfartsskoler, PART 147 skoler G1 PART 147 skole Ny skole efter regning BL 9-10 / Udg. 8 / / 11

12 Kapitel 6: Luftdygtighed Tabel 6A. Svævefly, motorsvævefly og balloner, hvor tilsyn udføres af union (DSvU og DBU) A1 Luftdygtighedsbevis Intet årsgebyr Tabel 6B. Luftfartøjer op til og med kg, som udelukkende anvendes privat B1 Op til og med 300 kg B2 Over 300 kg op til og med 600 kg B3 Over 600 kg op til og med kg C1 Op til og med 300 kg C2 Over 300 kg op til og med kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt 100 kg over 300 kg C3 Over kg op til og med kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt 100 kg over kg C4 Over kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt kg over kg D1 Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register Betaling for procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud ( 1. gang som ved forlængelse) Tabel 6E. Export statements E1 Export statement Tabel 6F. Flyvetilladelse Tabel 6C. Luftfartøjer over kg eller luftfartøjer, som ikke udelukkende anvendes privat (lovbestemte) (prisniveau 2010) Udstedelsesafgift Årsafgift F1 Flyvetilladelse F2 Fornyelse af flyvetilladelse F3 Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit) BL 9-10 / Udg.8 / / 12

13 Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat G1 Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat Tabel 6H. Diverse ydelser H1 Ændring af flyvehåndbog Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj I1 Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj I2 Forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj 750 Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly J1 Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly 500 BL 9-10 / Udg. 8 / / 13

14 Kapitel 7: Værkstedsautorisationer Værksteder Tabel 7A. Ledig tabel Tabel 7B. Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part 145, Part M (F) og BL 2-1) B1 Luftfartøjer op til og med kg Nyt værksted efter regning B2 Luftfartøjer op til og med kg Nyt værksted efter regning B3 Luftfartøjer op til og med kg Nyt værksted efter regning B4 Luftfartøjer op til og med kg Nyt værksted efter regning B5 Luftfartøjer over kg Nyt værksted efter regning B6 Part 145 med A-ratings begrænset til avionic Nyt værksted efter regning I årsgebyret for luftfartøjer op til og med kg er indeholdt A2, A3 og A4. I årsgebyret for luftfartøjer over kg er indeholdt A1, A3 og A4. erne i tabel 7B dækker også B-, C- og D-ratings Komponentværksteder Tabel 7C. Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted) C1 Komponentværksted med B-/C-ratings og op til og med 150 ansatte Efter regning involveret i maintenance C2 Komponentværksted med B-/C-ratings og over 150 ansatte involveret i Efter regning maintenance C3 Autorisation til udførelse af NDT-arbejde Efter regning BL 9-10 / Udg.8 / / 14

15 Fremstillingsvirksomheder Tabel 7D. Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel D1 Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel Efter regning BL 9-10 / Udg. 8 / / 15

16 Kapitel 8: Flyvepladser, teletekniske anlæg og tjenester Flyvepladser Tabel 8A. Godkendte, offentlige flyvepladser A1 IMC-flyvepladser med mere end 2 præcisionslandingsbaner Efter regning A2 IMC-flyvepladser med 1-2 præcisionslandingsbaner Efter regning A3 IMC-flyvepladser i forsvarets regi, som er godkendt af SLV til erhvervsmæssig, Efter regning civil luftfart A4 IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler, VOR/ NDB/ Efter regning VDF/ radar/ R-NAV A5 Øvrige IMC-flyvepladser og IMC-helikopterflyvepladser Efter regning A6 VMC-flyvepladser og VMC-helikopterflyvepladser Efter regning Tabel 8B. Godkendte, private flyvepladser B1 Private flyvepladser, helikopterflyvepladser samt svæveflyvepladser, der Efter regning ikke administreres gennem DSvU B2 Helikopterdæk på faste havanlæg Efter regning B3 Helikopterdæk på bevægelige havanlæg (efterfølgende udstedelser) Intet årsgebyr B4 Helihoistsystemer Efter regning Tabel 8C. Tilsyn med security på flyvepladser, C1 Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser med mere end 2 mio. Efter regning afrejsende passager C2 Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser med mindre end 2 mio. Efter regning afrejsende passager, dog ikke mindre flyvepladser, jf. gebyrlinie C3 i denne tabel C3 Godkendelse af sikkerhedsplan for mindre flyvepladser Teletekniske anlæg Tabel 8D. Teletekniske anlæg inkl. betaling for kontrol af måleresultater (lovbestemte) (prisniveau 2010) Årsafgift D1 ILS kategori I, II, III inkl. Markers D2 Localizer eller VOR D3 DME D4 Radar D5 VDF D6 Kommunikationsanlæg D7 NDB eller locator BL 9-10 / Udg.8 / / 16

17 Tabel 8E. Godkendelse af kontrolorganisation E1 Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj Efter regning Tjenester Tabel 8F. Tilsyn med meteorologisk tjeneste F1 Tilsyn med meteorologisk tjeneste (en route) Tabel 8G. Tilsyn med flyvekontroltjeneste (lovbestemt) (prisniveau 2009) Årsafgift G1 Tilsyn med flyvekontroltjeneste (en route) BL 9-10 / Udg. 8 / / 17

18 Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed A1 Luftfartøjer over MTOM kg Efter regning A2 Luftfartøjer op til og med MTOM kg Efter regning A3 Luftfartøjer op til og med MTOM kg Efter regning A4 Luftfartøjer op til og med MTOM kg Efter regning Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning B1 Anden erhvervsmæssig flyvning Efter regning Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed D1 Luftfartøjer på MTOM kg og derover Efter regning D2 Luftfartøjer under MTOM kg Efter regning Tabel 9E. Tilsyn med security C1 Ny type af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning C2 Yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning Godkendelsesgebyr E1 Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfartøjer Efter regning på MTOM kg. og derover E2 Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfartøjer Efter regning under MTOM kg. E3 Sikkerhedsgodkendelse af fragthandlingselskaber, fragtagenter, kurérselskaber Efter regning og cateringleverandører E4 Sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører Intet årsgebyr Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning Gebyr F1 Anmeldelse af firmaflyvning BL 9-10 / Udg.8 / / 18

19 Tabel 9G. Wet-lease af fly på udenlandsk register G1 Godkendelse af wetlease fra EU-land i henhold til gældende fællesskabsret G2 Godkendelse af wetlease fra 3.land i henhold til gældende fællesskabsret Tabel 9H. Stand-alone CAMO er H1 Luftfartøjer op til og med kg Efter regning H2 Luftfartøjer over kg og op til og med kg Efter regning H3 Luftfartøjer over kg og op til og med kg Efter regning H4 Luftfartøjer over kg og op til og med kg Efter regning H5 Luftfartøjer over kg Efter regning BL 9-10 / Udg. 8 / / 19

20 Kapitel 10: Særlige tilladelser Tabel 10A. Tilladelse til særlige flyvninger i privat regi A1 Tilladelse til særlige flyvninger i privat regi BL 9-10 / Udg.8 / / 20

21 Bilag 2 til BL 9-10 Eksempler på forretninger, for hvilke udstedelsesgebyr fastsættes efter regning 1. EASA-godkendelser (luftdygtighed), der ikke er omfattet af EASA s regler om afgifter. 2. Udstedelse af typecertifikat/supplerende typecertifikat og validering af udenlandsk certifikat (luftdygtighed) i det omfang, nævnte certifikater ikke er omfattet af EASA s regler om afgifter. 3. Godkendelse af eksperimental luftfartøj, som ikke er bygget under opsyn af en ikkeerhvervsmæssig forening/organisation, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen. 4.Al udstedelse i forbindelse med K certifikater. 5. Godkendelse af nye anlæg eller ændringer til eksisterende anlæg på godkendte offentlige flyvepladser, jf. tabel 8A i bilag 1 til denne BL. 6 Godkendelse af nye anlæg eller ændringer til eksisterende anlæg på godkendte, private flyvepladser, for så vidt angår helihoist systemer. 7. Tilladelse til luftfartshindringer højere end 100 m over terræn. 8. Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser, bortset fra mindre flyvepladser uden regelmæssig passagertransport Anm.: Som mindre flyvepladser uden regelmæssig passagertransport anses, mindre flyvepladser, herunder flyvepladser med selvbetjeningsstatus, hvor der udover GAflyvning udelukkende foregår kommerciel flyvning i form af ikke-regelmæssig passagertransport med luftfartøjer på under 10 tons MTOM og/eller certificeret til mindre end 20 passagersæder, herunder taxaflyvning og rundflyvning. 9. Godkendelse af nye eller ændringer til eksisterende teletekniske anlæg omfattet af tabel 8D i bilag 1 til denne BL. 10. Godkendelse af nye eller ændringer til eksisterende ATS-enheder, herunder tekniske anlæg, udstyr, systemer og lignende. 11. Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 (luftfartstjenesteforordningen). 12. Udpegelse af luftfartstjenesteudøvere i henhold til luftfartstjenesteforordningen. 13. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed. 14. Sikkerhedsgodkendelse af fragthandlingselskaber, fragtagenter, kurérselskaber og cateringleverandører. 15. Afholdelse af teoretisk prøve, pilot, instruktørrettighed sektion 1 uden for Luftfartshuset. BL 9-10 / Udg. 8 / / 21

22 16. Godkendelse af TRTO og FTO samt udvidelse af eksisterende TRTO er og FTO er. 17. Registrering af Registered Facility. 18. Godkendelse af luftfartsskoler, ATM, praktisk uddannelse og teoretisk uddannelse samt udvidelse af eksisterende skoler 19. Godkendelse af PART 147 skoler (grunduddannelse) samt udvidelse af eksisterende skoler 20. Godkendelse af kursus typerettighed B1, B2, C-typeuddannelse pr. kategori. 21. Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer. 22. Udstedelse af autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel samt udvidelser af eksisterende autorisationer 23. Godkendelse af helikopterdæk på bevægelige havanlæg (1. udstedelse). 24. Udarbejdelse af procedurer - ILS kategori I, II, III, NDB, LLZ, VOR/DME, GPS, SID -w og revision af procedurer. 25. Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolflyvninger på CNS- og AGAanlæg med luftfartøj. 26. Udstedelse af licenser til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed. 27. Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber, jf. BL Tilladelse til kategori II/III IFR-operationer, RVSM-, MNPS-, ETOPS-operationer mv. 29. Tilladelse til flyveopvisninger, jf. BL Godkendelse af nye stand-alone CAMO'er. 31. Udstedelse af autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted). 32. Byggesager mv. security. 33. Godkendelse af private flyvepladser, helikopterflyvepladser samt svæveflyvepladser, som ikke administreres gennem DSvU. 34. Godkendelse af helikopterdæk på faste havanlæg. 35. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning. 36. Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (Individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer som ikke er opført på en AOC). BL 9-10 / Udg.8 / / 22

23 37. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) (Udstedelse af ARC på baggrund af anbefaling fra en godkendt Part M Subpart (G)(I) organisation). 38. Gennemførelse af review. BL 9-10 / Udg. 8 / / 23

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 9111 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 10385 af 17/12/2014 Bestemmelser

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 1 I medfør af lov om luftfart, jf. 148, som

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 3. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 3. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Lovtidende A 2015 Udgivet den 3. december 2015 25. november 2015. Nr. 1371. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. Udgave 11, 28. november 2012 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 10385 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00042 Senere ændringer

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 (Høringsudkast) Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 12, 2013 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10) BEK nr 9112 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Journalnummer: TS30302-00032 Transport- og Bygningsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9702 af 18/09/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Givið út 31. august 2017 29. august 2017. Nr. 1010. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. BEK nr 703 af 09/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS00102-00012

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Givið út 18. desember 2015 25. november 2015. Nr. 1370. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2016 Udgivet den 9. december

2016 Udgivet den 9. december Lovtidende A 2016 Udgivet den 9. december 2016 28. november 2016. Nr. 1508. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Givið út 21. desember 2016 28. november 2016. Nr. 1467. Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. BEK nr 1370 af 25/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS30302-0073

Læs mere

2016 Udgivet den 7. december

2016 Udgivet den 7. december Lovtidende A 2016 Udgivet den 7. december 2016 28. november 2016. Nr. 1467. Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Lovtidende A Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 1, 17. december 2013 I medfør af lov om luftfart, jf. 148,

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 12, 14. juni 2013 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 2, 16. december 2014 I medfør af lov om luftfart, jf. 148,

Læs mere

Indhold Gebyrreglement år 2000

Indhold Gebyrreglement år 2000 Indhold Gebyrreglement år 2000 Side Tabeloversigt 6 1 Gebyrreglement år 2000 7 1.1 Forord 1.2 Hjemmel og ikrafttræden 2 Generelle bestemmelser 8 2.1 Beregning og betaling af gebyr 2.2 Tilbagebetaling af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Udgave 4, 22. september 2010 I medfør af 3, stk. 1, i lov

Læs mere

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8 Takstregulativ for side 1 af 8 Indholdsfortegnelse; Generelt om Thisted Lufthavn, side... 2 1 Almindelige betingelser... 3 2 Startafgifter... 3/4 3 Nedsættelse af startafgifter... 4/5 4 Passagerafgifter...

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart 2007/2 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2008 af transport og energiministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

Takst & Betalingsregulativ

Takst & Betalingsregulativ 2017 Takst & Betalingsregulativ Version 1.0 Indhold 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 2 STARTTAKST... 2 3 PASSAGERAFGIFTER... 2 4 OPHOLDSAFGIFTER... 3 5 ÅBNINGSAFGIFTER... 3 6 REDUKTION AF STARTTAKST...

Læs mere

Lov om ændring af lov om luftfart

Lov om ændring af lov om luftfart 2003/1 LSF 204 Offentliggørelsesdato: 31-03-2004 Transport- og Energiministeriet Vis mere... Sagsforløb 2003/1 LF 204 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde Betænkning

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 8-1 Bestemmelser om kontrolmåling af luftfartsanlæg m.m. fra luften m.v.* Udgave 1, 10. juli 2001 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015.

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn, Kastrup for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. Dokument sendt i høring I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Side A Almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet Bekendtgørelse nr. af 2013 Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet I medfør af 4, stk. 8, 6, stk. 5, 21 u, stk. 8, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af

Læs mere

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-42 Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Udgave 1, 18. december 2006 I medfør af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 14. december Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Lovtidende A Udgivet den 14. december Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 12. december 2013. Nr. 1424. Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet I medfør af 4, stk. 8, 6, stk. 5, og 21 u, stk. 8,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 13. december 2005 222-54 ANC, lokaltlf. 2 43 87 3. Kontor Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-70 Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014 Import af Luftfartøjer 18. November 2014 Agenda 1. Hvilke bestemmelser er i spil ved import. 2. Hvordan har Trafikstyrelsen organiseret sig 3. Hvad skal der til for registrering / luftdygtighed 1. Registreringsbevis

Læs mere

For Danmark: Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

For Danmark: Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelser om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 1. Indledning

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer (Betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, Havarikommissionen,

Læs mere

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner Udgave 5, 2. juni 2008 I medfør af 32, stk. 2, 34, 82, 82 a, 149, stk. 10, 151, stk. 1, 152, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. PASSAGERRELATEREDE AFGIFTER... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 PASSAGERAFGIFT... 3 2.3

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Takstregulativ Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Stk. 2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer 2012/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS3000715-00006 Fremsat den 12. december 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udkast Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om fastsættelse af krav og administrative procedurer vedrørende flyveoperationer i

Læs mere

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade dit luftfartøj

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

BL Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Bestemmelser for Civil Luftfart. 1. Referencedokumenter. Udgave 3, 6.

BL Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Bestemmelser for Civil Luftfart. 1. Referencedokumenter. Udgave 3, 6. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-10 Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Udgave 3, 6. december 2010 I medfør af 22, stk. 2, jf. 153, stk. 1, 82 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser for pilotcertifikater

af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser for pilotcertifikater Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 26. august 2010 UDTALELSE NR. 04/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

TAKSTER OG BETALINGER

TAKSTER OG BETALINGER TAKSTER OG BETALINGER Ved benyttelse af helikopterflyvepladser og lufthavne i Grønland INDHOLDSFORTEGNELSE A. Almindelige bestemmelser B. Starttakst C. Passagertakst D. Reduktion og Fritagelse E. Opholdstakst

Læs mere

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer.

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat om kgl. anordning for Grønland Dette notat danner baggrund for et udkast til kgl. anordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 01.08.2012 007.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR) Udgave

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1)

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1) BEK nr 9875 af 12/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 29.10.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere