Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet"

Transkript

1 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. 1: 1. Definitioner Safety-bidrag: Afgift til finansiering af Trafikstyrelsens løbende tilsyn, der opkræves hos luftfartsselskaberne for hver passager, der befordres, som fastsat i luftfartslovens 148, stk. 1. : Betaling for Trafikstyrelsens tiltrædelseskontrol, herunder alle direkte og indirekte omkostninger, ved udstedelser, godkendelser og enkeltstående forretninger, fx afholdelse af prøver. 2. Anvendelsesområde 2.1 Denne BL fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter for opgaver, herunder offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed på luftfartsområdet. 2.2 BL en gælder ikke for Færøerne og Grønland. Anm.: For Færøerne og Grønland gælder BL 9-13, Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland, 2. udgave. 3. Generelt 3.1 Satserne i denne BL, herunder i bilag 1, er i danske kroner. 3.2 Gebyr efter denne BL betales af den, i hvis interesse forretningen udføres. 3.3 Udebliver betaling i henhold til denne BL og luftfartsloven efter sidste rettidige indbetalingsdag, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 100 for hver erindringsskrivelse. Anm. 1: Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens 5, jf. luftfartslovens 148, stk. 5. Anm. 2: Efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige kan skyldige beløb med påløbne renter inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter denne lov, og restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved udpantning, indeholdelse i løn mv. samt ved BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 1

2 modregning i overskydende skat samt eftergive skyldige beløb. Endvidere kan restanceinddrivelsesmyndigheden efter loven tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen. Anm. 3: Gebyrer for registrering af rettigheder over luftfartøjer betales efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat i medfør af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Anm. 4: Afgift til Skat for registrering af ejer af luftfartøj eller af andele heraf i Nationalitetsregistret og for registrering af pant, bortset fra retspant, i luftfartøj i Rettighedsregistret over Luftfartøjer betales efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat i medfør af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. Anm. 5: Gebyr for udstedelse af kaldesignal/radiobevis betales efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Erhvervsstyrelsen i bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre. 3.4 For udførelse af forretninger på Færøerne eller i Grønland, betales udover gebyret eller afgiften for den pågældende forretning for Trafikstyrelsens rejse- og opholdsudgifter. 3.5 Forretninger uden for dansk område kan foretages efter nærmere aftale med Trafikstyrelsen. For sådanne forretninger betales ud over gebyret eller afgiften for den pågældende forretning for Trafikstyrelsens rejse- og opholdsudgifter. Trafikstyrelsen kan opkræve a-conto beløb, som betales før forretningens påbegyndelse. Anm. 1: Rejseudgifterne nævnt i pkt. 3.4 og 3.5 omfatter udgifter ved rejsetidsforbrug. Anm. 2: Ved funktionstilsyn er omkostningerne ved selve forretningen, jf. pkt. 3.4 og 3.5, dækket af safety-bidraget (afgiften). 4. er 4.1 Der betales udstedelsesgebyr efter bilag 1 til denne BL. 4.2 og særlige betalinger i henhold til pkt. 3.5, 4.3 og 4.4 betales ved forretningens afslutning (udstedelsestidspunktet). Trafikstyrelsen kan dog opkræve a conto beløb, som betales før forretningens påbegyndelse og undervejs i takt med forretningens udførelse For forretninger, for hvilke der ifølge bilag 1 til denne BL ikke er fastsat et fast udstedelsesgebyr, og for dispensationer fastsættes der udstedelsesgebyr efter regning. Dette indebærer, at gebyret fastsættes på grundlag af Trafikstyrelsens timeforbrug. Anm.: Den, der ønsker forretningen udført, kan forinden anmode Trafikstyrelsen om et overslag over det forventede samlede timeforbrug Hvor gebyret fastsættes efter regning, er timeprisen kr. 985, jf. dog pkt. 3.4, 3.5 og I forbindelse med en virksomhedsomdannelse fx fra personligt ejet virksomhed til aktieselskab, hvor forholdene i øvrigt ikke ændres, betales et udstedelsesgebyr, der beregnes på baggrund af timeforbrug I forbindelse med en udstedelsesforretning, hvor der er en forhåndsdialog med Trafikstyrelsen, kan Trafikstyrelsen forinden stille krav om, at det arbejde, som Trafikstyrelsen udfører, indtil ansøgning indgives, vil indgå helt eller delvis i forretningen, og at denne del af forretningen skal medregnes i udstedelsesgebyret på baggrund af timeforbrug. BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 2

3 4.3 Udførelse af forretninger uden for Trafikstyrelsens åbningstid kan kun ske i ekstraordinære tilfælde og efter nærmere aftale med Trafikstyrelsen. Sker udførelsen af forretningen uden for åbningstiden efter ønske fra rekvirenten, betales, medmindre der er tale om prøver omfattet af tabel 4F - 4M i bilag 1 til denne BL, ud over gebyret kr samt kr pr. påbegyndt time ud over de første 7 timer efter forretningens påbegyndelse. Anm.: Trafikstyrelsens åbningstid er mandag-torsdag kl og fredag kl , dog ikke helligdage eller dage, hvor Trafikstyrelsen har annonceret lukning. 4.4 Ved afbrydelse af en forretning inden afslutning betales en forholdsmæssig andel af udstedelsesgebyret eller afgiften efter et skøn over, hvor stor en andel af forretningen der var gennemført på dette tidspunkt, jf. dog pkt Betalingen udgør a. 25% af udstedelsesgebyret, hvis mindre end 50 % af udstedelsesforretningen er gennemført, b. 50% af udstedelsesgebyret, hvis 50% eller mere, men mindre end 75% af udstedelsesforretningen er gennemført, og c. 75% af udstedelsesgebyret, hvis 75% eller mere af forretningen er gennemført Ved afbrydelse af en forretning, for hvilken udstedelsesgebyret fastsættes efter regning, betales et beløb for det allerede udførte arbejde Prøver, der afsluttes før normeret tid af årsager, som ikke skyldes Trafikstyrelsens forhold eller force majeure, betragtes som afsluttede forretninger, hvorfor hele udstedelsesgebyret, jf. tabel 4F - 4K i bilag 1 til denne BL, skal betales Prøver betragtes som påbegyndte forretninger, når tilmelding til prøven er sket. Ved afmelding af en prøve, jf. tabel 4J - 4K i bilag 1 til denne BL, på grund af sygdom hos eleven betales dog intet gebyr, hvis afmelding sker skriftligt af den indstillende skole inden tidspunktet for den pågældende prøve, og hvis pågældende sygdom er dokumenteret over for Trafikstyrelsen ved lægeerklæring. 4.5 Betaling sker efter de gebyrer, jf. bilag 1 til denne BL, der er gældende på det tidspunkt, hvor forretningen afsluttes (udstedelsestidspunktet), jf. dog pkt For forretninger efter regning, der ikke er afsluttet på tidspunktet for denne BL s ikrafttræden, og for igangværende forretninger, hvor der ved BL ens ikrafttræden skiftes fra fast gebyr til gebyr efter regning, beregnes gebyret indtil dette tidspunkt efter de hidtil gældende regler indtil denne BL s ikrafttræden. Efter dette tidspunkt beregnes gebyret efter bestemmelserne i denne BL. For forretninger, hvor der efter de hidtidige regler ikke har været krav om gebyr, vil der ikke blive opkrævet gebyr for sagsbehandling foretaget indtil ikrafttrædelsesdatoen. 5. Safety-bidrag 5.1 Afgiften (safety-bidraget), der er fastsat i luftfartslovens 148, stk. 1, er reguleret efter lovens 148, stk. 3, som angivet i bilag 1 til denne BL. 5.2 Flyvepladser, hvorfra der afgår flyvninger med luftfartsselskaber, som skal betale safety-bidrag i henhold til luftfartslovens 148, stk. 1, skal for hver måned indsende opkrævningsgrundlag for disse luftfartsselskaber til Trafikstyrelsen senest den 10. dag i den efterfølgende måned. BL 9-10 / Udg. 14 /16. december 2014 / 3

4 5.2.1 Opkrævningsgrundlaget skal indeholde følgende oplysninger: a. Luftfartsselskabets navn, adresse og CVR-nummer. b. Antal passagerer der skal betales safety-bidrag for. 5.3 Flyvepladserne skal, hvis Trafikstyrelsen anmoder herom, opgøre antallet af passager, jf. pkt b., på afgange fra flyvepladsen. 5.4 Trafikstyrelsen opkræver safety-bidraget hos luftfartsselskaberne med en betalingsfrist på 30 dage. 6. Dispensation Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 3 og 4 samt pkt. 5.2 og 5.4 i denne BL, når dette skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. 7. Klageadgang Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed. 8. Ikrafttræden 8.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves BL 9-10, 13. udgave af 17. december 2013, jf. dog pkt. 4.8 og i nævnte BL. Trafikstyrelsen, den 16. december 2014 Carsten Falk Hansen / Lars Colding Laustrup BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 4

5 Bilag 1 til BL 9-10 Gebyr- og afgiftssatser for Forord Dette bilag indeholder gebyr og afgiftssatser gældende for Afgiften (safety-bidraget) i tabel 2 B er fastsat i luftfartslovens 148, stk. 1. Beløbet er reguleret pr. 1. januar 2015 i henhold til luftfartslovens 148, stk. 3. BL 9-10 / Udg. 14 /16. december 2014 / 5

6 Kapitel 2: Generelle gebyrer Tabel 2B. Safety-bidrag Afgift B1 Safety-bidrag 6,25 kr. pr. passager Tabel 2C. Øvrige opgaver C1 Øvrige opgaver, der ikke er beskrevet Sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med security Tabel 2D. Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere D1 Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere i henhold til securitybekendtgørelsens BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 6

7 Kapitel 3: Luftfartøjsregistret Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj, som ikke er optaget i Nationalitetsregistret A1 Registrering af luftfartøjer, som udelukkende anvendes privat op til og med kg A2 Registrering af øvrige luftfartøjer Tabel 3B. Registrering af ejerskifte, brugerskifte, som er optaget i Nationalitetsregistret B1 Registrering af ejer- og brugerskifte af luftfartøjer BL 9-10 / Udg. 14 /16. december 2014 / 7

8 Kapitel 4: Certifikater Certifikater Tabel 4A. Certifikater, piloter A1 Førstegangsudstedelse af certifikat, ikke-erhvervsmæssigt pilotcertifikat 877 A2 A3 Tilføjelse af ny rettighed for ikke-erhvervsmæssige pilotcertifikater, pr. certifikat Førstegangsudstedelse af certifikat, erhvervsmæssigt pilotcertifikat, pr. certifikat A4 Tilføjelse af ny rettighed for erhvervsmæssige pilotcertifikater A5 Udstedelse/udvidelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med Part FCL, pr. assessment A6 Udstedelse/fornyelse/udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation Tabel 4B. Certifikater, ATM B1 Førstegangsudstedelse af flyveleder- og FIS-certifikat B2 Tilføjelse af ny rettighed flyveleder- og FIS-certifikat B3 Udstedelse af flyveleder- og FIS-elevcertifikat B4 B5 Førstegangsudstedelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM, pr. påtegning Fornyelse eller udvidelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM, pr. påtegning Tabel 4C. Certifikater, tekniske C1 Førstegangsudstedelse Part-66 AML-certifikat C2 Fornyelse eller udvidelse Part-66 AML-certifikat C3 Førstegangsgodkendelse af assessor/typeeksaminer C4 Fornyelse af assessor/typeeksaminer Tabel 4D. Certifikater, øvrige D1 Udstedelse af F-certifikat D2 Udstedelse af C/C attestation 493 D3 Udstedelse af luftfartradiotelefonistcertifikat D4 Udstedelse af K-certifikat Tabel 4E. Validering eller blokvalidering af certifikat E1 Validering eller blokvalidering af certifikat E2 SOLI (change of state of license issue) BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 8

9 Praktiske prøver Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot F1 Praktiske pilotprøver, herunder: - PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj - Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL - Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL, CREW Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM G1 Flyveledere og FIS Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater H1 PART 66 AML-certifikat Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater I2 Prøve som luftfartsradiotelefonist Teoretiske prøver Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot J1 PPL pr. prøve/omprøve pr. fag 631 J2 ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve, pr. fag, inkl. morseprøve J3 Instruktørrettighed sektion 1 Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM K1 Flyveleder/FIS-certifikat, pr. prøve/omprøve, pr. fag Tabel 4L. Teoretiske prøver, Teknisk personale L1 Web-baseret eksamination af personale i PART M og PART 145 på vegne af EASA Tabel 4M. Udstedelse af medical M1 Førstegangsudstedelse af medical 486 BL 9-10 / Udg. 14 /16. december 2014 / 9

10 Kapitel 5: Luftfartsskoler og organisationer under personcertificering Tabel 5 A Luftfartsskoler og flyvelæger A1 Luftfartskoler, piloter A2 Registrering af Registered Facility A3 Luftfartskoler, ATM, praktisk og teoretisk uddannelse A4 Luftfartsskoler, Part 147 skole A5 Flyvelæger/AeMC A6 Godkendelse af kursus typerettighed B1, B2, C-typeuddannelse, pr. kategori A7 Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 10

11 Kapitel 6: Luftdygtighed Tabel 6A Luftdygtighed A1 Luftdygtighedsbeviser for private og kommercielle, samt hvor tilsyn udføres af unioner (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben) Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register D1 Betaling for procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse) Tabel 6E. Export statements / Export af luftdygtighedsbeviser E1 Export statement / export af luftdygtighedsbeviser - ikke USA E2 Export statement / export af luftdygtighedsbeviser - USA Tabel 6F. Flyvetilladelse (enkeltstående flyvninger) F1 Flyvetilladelse, inklusive godkendelse af flyvebetingelser F2 Godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøj med allerede godkendte flyvebetingelser F3 Fornyelse af flyvetilladelse 925 F4 Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit) Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat G1 Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat Tabel 6H. Diverse ydelser H1 Ændring af flyvehåndbog Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj I1 Byggetilladelse eller forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly J1 Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly BL 9-10 / Udg. 14 /16. december 2014 / 11

12 Tabel 6K. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate K1 Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) (udstedelse af ARC på baggrund af anbefaling fra en godkendt Part M Subpart (G)(I) organisation) BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 12

13 Kapitel 7: Autorisationer til tekniske organisationer Værksteder Tabel 7A. Udstedelseskontroller - værksteder A1 A2 Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part 145, Part M (F) og BL 2-1) samt part 145 med A-ratings begrænset til avionic og FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted) samt autorisation til udførelse af NDT-arbejde og FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation A3 Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel A4 Stand-alone CAMO er BL 9-10 / Udg. 14 /16. december 2014 / 13

14 Kapitel 8: Flyvepladser, teletekniske anlæg Flyvepladser og teletekniske anlæg Tabel 8A. Godkendelse af flyvepladser og teletekniske anlæg A1 A2 Godkendelse af offentlige flyvepladser, herunder: - IMC-flyvepladser i forsvarets regi, der er godkendt til erhvervsmæssig, civil luftfart af Trafikstyrelsen - IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler (VOR/NDB/VDF/radar/ R-NAV) Godkendelse af private flyvepladser, helikopterflyvepladser og svæveflyvepladser, der ikke administreres gennem DSvU, inklusive anmeldelse af private flyvepladser A3 Godkendelse af securityplaner på flyvepladser A4 Teletekniske anlæg, inklusive betaling for kontrol af måleresultater A5 Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj A6 Godkendelse af luftfartshindringer A7 A8 Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU s luftfartstjenesteforordning (forordning nr. 550/2004, som ændret ved forordning nr. 1070/2009) Udpegelse af luftfartstjenesteudøvere i henhold til EU s luftfartstjenesteforordning. BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 14

15 Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed A1 AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work Certificate) B1 Anden erhvervsmæssig flyvning Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse C1 Ny type eller yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed D1 Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed Tabel 9E. Godkendelse af security E1 Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfartøjer E2 Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med og uden eftersynsmuligheder E3 Sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning F1 Anmeldelse af firmaflyvning Tabel 9G. Lease af fly på udenlandsk register G1 Godkendelse af wet-lease i forhold til EU forordning 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet G2 Godkendelse af dry-lease til andre udenlandske kommercielle operatører Tabel 9H. Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer H1 Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, som ikke er opført på en AOC) Tabel 9I. Dispensation til erhvervsmæssig mv. brug af ubemandede luftfartøjer (UAS/RPAS) I1 Dispensation til brug af ubemandede luftfartøjer (UAS/RPAS) til erhvervs-, testeller forskningsmæssige formål BL 9-10 / Udg. 14 /16. december 2014 / 15

16 Kapitel 10: Særlige tilladelser Tabel 10A. Særlig tilladelse til flyvninger i privat regi A1 Særlig tilladelse til flyvninger i privat regi BL 9-10 / Udg. 14 / 16. december 2014 / 16

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning i ansøgning om registrering af ejerskifte i Nationalitetsregisteret

Vejledning i ansøgning om registrering af ejerskifte i Nationalitetsregisteret Vejledning i ansøgning om registrering af ejerskifte i Nationalitetsregisteret Generelt Et luftfartøj må kun fl yve i Danmark, hvi s det er reg istreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere