Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den forventede overgang til safety-bidraget pr vil Trafikstyrelsen samtidig foretage en række ændringer i prisstrukturen for de tilbageværende udstedelsesgebyrer for tilsynet med civil luftfart. Ændringerne sker med forbehold for vedtagelse af ændringerne til Luftfartsloven. Forslaget til gebyrreform skal således ses i tæt sammenhæng med overgangen til safety-bidraget, hvor finansieringen af det løbende funktionstilsyn med den civile luftfart omlægges fra årsgebyrer og årsafgifter, der betales af såvel private som kommercielle brugere, til safety-bidraget, som udelukkende betales af de kommercielle selskabers passagerer. Indførelsen af safety-bidraget medfører samlet set en økonomisk fordel for både de kommercielle og de private brugere. Den foreslåede gebyrreform indebærer et generelt brugerbetalingsprincip for tiltrædelseskontroller (udstedelsesgebyrer). Trafikstyrelsen med bistand fra et eksternt konsulentfirma foretaget en gennemgang af samtlige gebyrer for at vurdere sammenhængen mellem pris og ressourceforbrug, hvilket har resulteret i en række yderligere ændringer i prisstrukturen. Med den samlede gebyrreform lægges altså op til en større sammenhæng mellem Trafikstyrelsens ressourceanvendelse på sagsbehandlingen og det gebyr, som opkræves for opgaven. Samlet set vil overgangen til safety-bidraget og gebyrreformen medføre en besparelse eller en uændret betaling for langt de fleste private/foreningsbaserede brugere af den civile luftfart, idet den hidtidige krydssubsidiering erstattes med en subsidering fra Safety-bidraget til betaling af funktionstilsyn- Det skyldes ikke kun indførelsen af safety-bidraget, men også, at Trafikstyrelsens omkostninger er faldet betydeligt efter gennemførelsen af fusionerne af den oprindelige Trafikstyrelse med hhv. SLV og Færd- Side 1 (7)

2 selsstyrelsen, således at gebyrerne på en række områder kan sættes ned. Figur 1: Gebyr- og afgiftsmodel nuværende og kommende model Grønland og Færøerne er ikke omfattet af den nye luftfartslov. Derfor er Grønland og Færøerne fortsat omfattet af årsafgifter og årsgebyrer, dog undtaget personcertificering (kapitel 4 i gebyrreglementet). Endvidere vil en række af deres tiltrædelseskontroller fortsat blive afregnet ud fra de hidtidige udstedelsesafgifter. 2. Trafikstyrelsens omkostningsniveau Trafikstyrelsens omkostninger for tilsyn med civil luftfart er faldet væsentligt fra til niveauet i 2012/2013, som også forventes fremadrettet (alt andet lige i forhold til aktivitetsniveauet) De samlede omkostninger er således reduceret med ca. 15 mio. kr. fra ca. 93 mio. kr. til ca. 77 mio. kr. Faldet skyldes bl.a. gevinster i forbindelse med fusionen mellem Statens Luftfartsvæsen og Trafikstyrelsen. Det skal dog bemærkes, at reduktionen i omkostningerne ikke slår lige meget igennem på alle opgaver og gebyrer. Det skyldes, at andre faktorer såsom ændrede og nye regler, kan have den modsatte effekt. Side 2 (7)

3 Tabel 1: Gebyrregnskab og budget i mio. kr. Regnskab Budget * Indtægter 94,4 90,0 92,0 86,1 71,0 Omkostninger 89,1 82,8 92,1 75,5 71,8 Kalkulatoriske poster** 4,0 5,3 6,8 1,8 3,9 Resultat før opsparing 1,3 1,9-6,9 8,9-4,7 Videreført opsparing ultimo 1,4-0,5 14,4 5,5 0,8 *) Budget 2013 er justeret på enkelte områder ift. den udgave, som blev forelagt gebyrudvalget i efteråret **) Kalkulatoriske poster er indregning af kalkulatorisk poster herunder kalkulatorisk moms. Kalkulatoriske poster tilfalder staten via. en negativ bevilling. 3. Ændringerne i gebyrerne for tilsyn med civil luftfart (gebyrreformen) Gebyrreformen omfatter følgende ændringer vedrørende de fortsættende udstedelsesgebyrer (jævnfør i øvrigt vedlagte notat om de helt konkrete ændringer i BL 9-10): Alle udstedelsesgebyrer fastsættes fremover så de svarer til Trafikstyrelsens omkostninger ved sagsbehandlingen. Dvs. krydssubsidieringen afskaffes. For en række eksisterende udstedelsesgebyrer ændres prisstrukturen fra fast tarif til efter regning og vice versa. Det sker for at sikre sammenhængen mellem styrelsens omkostninger til den konkrete sagsbehandling og gebyrprisen. Gebyr efter regning anvendes fremover til de sager, hvor der er stor variation i størrelse og kompleksitet samt til alle nye opgaver. Gebyr efter regning øger brugernes incitament til at forberede ansøgningsmaterialet til godkendelser/tilladelser mv. Trafikstyrelsens ressourceanvendelse på velforberedte sager er således væsentlig lavere end for sager, hvor ansøgningsmaterialet har fejl/mangler. Timeprisen fastholdes uændret på 915 kr. I timeprisen indgår Løn til medarbejderne Overhead (husleje, administration mv.) Direkte øvrige omkostninger (konsulentydelser, rejser mv.) Kalkulatoriske poster (moms mv.) Fast tarif anvendes til de sager, hvor der er lille variation i sagernes størrelse og kompleksitet. Den faste tarif dækker alle direkte og indirekte omkostninger ved godkendelsen mv. Dog viderefaktureres rejseomkostninger til Grønland og Færørene samt udlandet særskilt. Side 3 (7)

4 Rejseomkostningen i Danmark viderefaktureres ikke, ligesom rejsetid ikke faktureres. Det er indregnet i timeprisen og i den faste tarif. Det vil således ikke koste mere at få godkendt et fly i Karup end i Kastrup. 3.1 Nye gebyrer Der indføres udstedelsesgebyrer for følgende opgaver, som tidligere har været dækket af årsgebyrerne: 1. Udvidelse af rettigheder til certifikater eller fornyelse af certifikater. 2. Anmeldelse af private flyvepladser der anvendes mere end lejlighedsvis Som et tilbud i forbindelse med sagsbehandlingen i forhold til større komplekse sager yder Trafikstyrelsen endvidere forhåndsdialog. Forhåndsdialog går ud over den almindelige vejledningsforpligtelse og er frivillige ydelser, som kan hjælpe de enkelte aktører, der ønsker at minimere projektrisikoen, det være sig økonomiske, tidsmæssige eller andre risici. Forhåndsdialogen håndteres sædvanligvis ved møder, og omfanget afhænger af projektets omfang og kompleksitet. Forhåndsdialog faktureres efter medgået tid, bortset fra et indledende møde 4. Indfasning af ny prisstruktur og overgangsordning Gebyrfastsættelsen vedrørende tilsyn med civil luftfart er hidtil foregået med udgangspunkt i tidligere års omkostninger 1. Trafikstyrelsen vil fortsat anvende denne model fremadrettet. I forbindelse med gebyrreformen vil Trafikstyrelsen dog undtagelsesvist ændre alle de tilbageværende udstedelsesgebyrer til den nye prisstruktur med umiddelbar virkning pr. 1. juli Det betyder et midlertidigt brud med den nuværende prisfastsættelsesmodel. Dvs. de nye gebyrer gælder fra det tidspunkt, hvor gebyrreglementet træder i kraft. For igangværende forretninger efter regning, der ikke er afsluttet på tidspunktet for ikrafttræden og for igangværende forretninger, hvor der ved ikrafttræden skiftes fra fast gebyr til gebyr efter regning, beregnes gebyret indtil dette tidspunkt efter de hidtil gældende regler indtil ikrafttræden. Efter dette tidspunkt beregnes gebyret efter de nye bestemmelser. 1 Gebyrerne er fastsat så de ikke var højere end omkostningerne i de seneste 3 regnskabsår gebyrerne er således basseret på det gennemsnitlige omkostningsniveau i En række gebyrer har, jf. krydssubsidieringen været fastsat under omkostningsniveauet. Side 4 (7)

5 For forretninger, hvor der efter de hidtidige regler ikke har været krav om gebyr, vil der ikke blive opkrævet gebyr for sagsbehandling foretaget indtil ikrafttrædelsesdatoen. 5. Priseksempler 5.1 Pris for kommerciel pilot (trafikflyver), der skal have en uddannelse, samt efterfølgende udvidelse af rettigheder hvert 3. år. Der var i nye kommercielle piloter. Erhvervsmæssig pilot (ny pilot) nuværende pris ny pris Udstedelse (4M, M1; 4j, J2 (12 stk); 4A, A2; 4I, I2; 4D, D3; 4I, I1) Årsgebyr (4A, A2) Samlet omkostninger over 10 år (udvidelse af rettigheder på certifikat hvert 3. år.) Samlet omkostninger over 20 år (udvidelse af rettigheder på certifikat hvert 3. år.) Pris for kommerciel pilot (trafikflyver), der har en uddannelse, men skal have udvidelse af rettigheder hvert 3. år. Der er ca kommercielle piloter. Erhvervsmæssig pilot nuværende pris ny pris Udstedelse (4M, M1; 4j, J2 (12 stk); 4A, A2; 4I, I2; 4D, D3; 4I, I1) 0 0 Årsgebyr (4A, A2) Samlet omkostninger over 10 år (udvidelse af rettigheder på certifikat hvert 3 år.) Samlet omkostninger over 20 år (udvidelse af rettigheder på certifikat hvert 3 år.) Pris for privat pilot med eget fly, der skal have en uddannelse + efterfølgende udvidelse af rettigheder hvert 5. år. Der var i nye private piloter, det er ikke opgjort, hvor mange af dem der selv har et fly. Ny pilot med eget fly (uden import/køb af nyt fly): PPL (privat pilot) + eget fly nuværende pris ny pris Udstedelse (4M, M1; 4J, J1 (4 stk.); 4F, F1; 4A, A1; 4I, I2; 4D, D3) Årsgebyr, (4A, A1, 6B, B3) Samlet omkostninger over 10 år (Inkl. fornyelse hvert 5. år) Samlet omkostninger over 20 år (Inkl. fornyelse hvert 5. år) Side 5 (7)

6 5.4 Pris for privat pilot med eget fly, der har uddannelsen, men skal have udvidelse af rettigheder hvert 5. år. Der er ca private piloter, det er ikke opgjort hvor mange af dem der selv har et fly. Pilot med eget fly (uden import/køb af nyt fly): PPL (privat pilot) + eget fly nuværende pris ny pris Udstedelse 0 0 Årsgebyr, (4A, A1, 6B, B3) Samlet omkostninger over 10 år Samlet omkostninger over 20 år Eksempler på luftdygtighed inkl. optagelse i rettighedsregisteret. Den angivne sagsbehandlingstid er Trafikstyrelsens vurdering af sagsbehandlingstiden, hvis ansøgningsgrundlaget er uden fejl og mangler. Der blev i 2012 godkendt 42 fly, over kg, dertil kommer 5 fly under kg. Som udelukkende anvendes privat og 12 fly via unionerne (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyveklubben). Luftdygtighed (fly kg) nuværende pris ny pris Udstedelse (3A, A1; 6C, C4) /(3A, A1; 40 timer) Årsgebyr (6C,C4) Samlet omkostninger over 10 år Samlet omkostninger over 20 år Luftdygtighed (fly kg) nuværende pris ny pris Udstedelse (3A, A1; 6C, C4) /(3A, A1; 50 timer) Årsgebyr (6C,C4) Samlet omkostninger over 10 år Samlet omkostninger over 20 år Luftdygtighed (fly kg) nuværende pris ny pris Udstedelse (3A, A1; 6C, C4) /(3A, A1; 55 timer) Årsgebyr (6C,C4) Samlet omkostninger over 10 år Samlet omkostninger over 20 år Side 6 (7)

7 5.7 Pilot med uddannelse, der skal have udvidet rettigheder hvert 5. år, og som bruger 10 timer på at få godkendt et fly. Vedkommende importerer via. unionerne. Den angivne sagsbehandlingstid er Trafikstyrelsens vurdering af sagsbehandlingstiden, som for mindre fly forventes at være lavere, hvis ansøgningsgrundlaget er uden fejl og mangler. Der blev godkendt 12 fly i Pilot med eget fly (inkl. import af nyt fly via unionerne) PPL (privat pilot) + eget fly nuværende pris ny pris Udstedelse (3A, A1, 6A, A1) (10 timer) Årsgebyr, (4A, A1) Samlet omkostninger over 10 år (Inkl. fornyelse hvert 5 år) Samlet omkostninger over 20 år (Inkl. fornyelse hvert 5 år) Side 7 (7)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere