DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *"

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Hans Sommer GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Bremen, at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af: artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1224/80 af 28. maj 1980 om varers toldværdi (EFT L 134, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 3193/80 af 8. december 1980 (EFT L 333, s. 1) * Processprog: tysk. I

2 DOM AF SAG C-15/99 artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om efteropkrævning af import- og eksportafgifter, der ikke er opkrævet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfører en forpligtelse til at betale sådanne afgifter (EFT L 197, s. 1) artikel 13 i Rådets forordning (EØF) nr. 1430/79 af 2. juli 1979 om godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter (EFT L 175, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 3069/86 af 7. oktober 1986 (EFT L 286, s. 1), og gyldigheden af Kommissionens afgørelse K(95) 2325 endelig udg. af 28. september 1995, har DOMSTOLEN (Femte Afdeling) sammensat af D.A.O. Edward, som fungerende formand for Femte Afdeling, og dommerne P. Jann (refererende dommer) og L. Sevón, generaladvokat: J. Mischo justitssekretær: R. Grass, efter at der er indgivet skriftlige indlæg af: Hans Sommer GmbH & Co. KG ved advokat J. Sparr, Hamburg I

3 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J.C. Schieferer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, på grundlag af den refererende dommers rapport, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 14. marts 2000, afsagt følgende Dom 1 Ved kendelse af 4. august 1998, indgået til Domstolen den 20. januar 1999, har Finanzgericht Bremen i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) forelagt fire præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af: artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1224/80 af 28. maj 1980 om varers toldværdi (EFT L 134, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 3193/80 af 8. december 1980 (EFT L 333, s. 1, herefter»forordning nr. 1224/80«) artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om efteropkrævning af import- og eksportafgifter, der ikke er opkrævet hos I

4 DOM AF SAG C-15/99 debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfører en forpligtelse til at betale sådanne afgifter (EFT L 197, s. 1) artikel 13 i Rådets forordning (EØF) nr. 1430/79 af 2. juli 1979 om godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgifter (EFT L 175, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 3069/86 af 7. oktober 1986 (EFT L 286, s. 1, herefter»forordning nr. 1430/79«), og gyldigheden af Kommissionens afgørelse K(95) 2325 endelig udg. af 28. september 1995 (herefter»afgørelse K(95) 2325«). 2 Spørgsmålene er blevet rejst i en sag mellem Hans Sommer GmbH & Co. KG (herefter»sommer«) og Hauptzollamt Bremen (herefter»hauptzollamt«) vedrørende sidstnævntes beslutning om at inddrage omkostningerne ved de analyser, som importøren i Tyskland har foretaget af honning fra det tidligere USSR, i partiernes toldværdi. Retsforskrifterne 3 Det bestemmes i artikel 3 i forordning nr. 1224/80:»1. Toldværdien af de indførte varer fastsat i henhold til denne artikel er transaktionsværdien, dvs. den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for I

5 varerne, ved salg til eksport til Fællesskabets toldområde og justeret i henhold til artikel a) Den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, er den fulde betaling, som køberen yder eller skal yde sælgeren eller til fordel for denne, for de indførte varer og omfatter alle de betalinger, som er erlagt, eller som skal erlægges som betingelser for salget af de indførte varer, af køberen til sælgeren eller af køberen til en tredjepart for at opfylde en af sælgerens forpligtelser......«4 Det hedder nærmere i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 1224/80:»Toldværdien af indførte varer indbefatter ikke transportomkostninger efter indførslen til Fællesskabets toldområde, såfremt sådanne omkostninger er separat angivet i forhold til den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for de indførte varer. «I

6 DOM AF SAG C-15/99 5 I artikel 5, stk. 2, første afsnit, i forordning nr. 1697/79 bestemmes:»de kompetente myndigheder kan undlade at foretage efteropkrævning af import- eller eksportafgift, der ikke er opkrævet som følge af en fejl, som de kompetente myndigheder selv har begået, og som debitor ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget, såfremt sidstnævnte i forbindelse med toldangivelsen har handlet i god tro og overholdt samtlige bestemmelser i de gældende forskrifter.«6 Det bestemmes i artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 1430/79:»1. Godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter kan indrømmes, når der foreligger andre særlige forhold end dem, der er omhandlet i afdeling A til D, og der ikke er begået urigtigheder eller åbenlys forsømmelse af den berettigede. Det fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 25, i hvilke situationer første afsnit kan bringes i anvendelse, og hvilke procedureregler der skal følges med henblik herpå...«7 Fra den 1. januar 1994 er procedurereglerne, der finder anvendelse, fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253, s. 1). Når den besluttende toldmyndighed, der har fået forelagt en godtgørelses- eller fritagelsesansøgning, ikke er i stand til at træffe afgørelse, forelægger den medlemsstat, hvorunder den pågældende myndighed hører, sagen for Kommissionen i henhold til forordningens artikel 905. I

7 8 I henhold til forordningens artikel 907»... træffer Kommissionen beslutning om, hvorvidt den særlige situation, der er til behandling, berettiger eller ikke berettiger til at indrømme godtgørelse eller fritagelse«. 9 I henhold til artikel 908, stk. 1 og 2, i forordning nr. 2454/93 meddeles beslutningen den pågældende medlemsstat, og toldmyndigheden træffer afgørelse på grundlag heraf. Hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål 10 Sommer købte ufortoldet honning fra det tidligere USSR af Kessler & Co. Agrarprodukten-Handelsgesellschaft mbh (herefter»kessler«). 11 Leveringerne, der blev foretaget i henhold til kontrakter cif Hamburg, var ligeledes genstand for salgsbekræftelser/tillæg, hvori der var fastsat et fast beløb pr. ton honning for udlæg og»afviklingsomkostninger«. Disse omkostninger, som Kessler fakturerede særskilt, omfattede losningsomkostninger, overtagelsesomkostninger indtil oplagring, udtagning fra lager på lastbil, fpv-omkostninger, omkostninger ved prøveudtagelse og analyse, samt leje af lager. 12 I toldværdianmeldelserne angav Sommer alene de priser, som var aftalt med Kessler i henhold til kontrakt cif Hamburg. 13 Ved den første kontrol påtalte toldmyndighederne ikke denne praksis. Efter en senere kontrol fandt Hauptzollamt, at de faste beløb for udlæg, som faktureredes I

8 DOM AF SAG C-15/99 i henhold til tillæggene, måtte anses for en del af salgsprisen, som skulle medregnes i toldværdien. Som følge heraf opkrævede Hauptzollamt ved afgifts ændringsafgørelse af 29. juli 1992 et beløb på ,77 DEM i told for de indførsler, Sommer havde foretaget mellem 1989 og Ved dom af 12. april 1994 i den af Sommer anlagte sag annullerede Finanzgericht Bremen afgiftsændringsafgørelsen med den begrundelse, at en efteropkrævning af told var udelukket efter artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1697/79, selv om afviklingsomkostningerne var en del af den deklarerede vares toldværdi. 15 Efter afsigelsen af denne dom fandt Hauptzollamt, at det ikke var i stand til at trække de fire efteropkrævningsafgørelser af 29. april, 26. august og 9. september 1992 tilbage. Sommer havde påklaget disse afgørelser, der beløb sig til ,72 DEM. På Hauptzollamts foranledning anmodede Forbundsfinansministeriet ved skrivelse af 27. marts 1995 Kommissionen om en afgørelse vedrørende anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 1430/ I sin afgørelse K(95) 2325, rettet til Forbundsrepublikken Tyskland, fastslog Kommissionen, at godtgørelsen af importafgifterne ikke var berettiget. 17 Ved afgørelser af 20. februar 1996 afviste Hauptzollamt Sommers klager over efteropkrævningsafgørelserne af 29. april, 26. august og 9. september 1992 samt over en femte, tilsvarende afgørelse af 2. december I

9 18 Sommer anlagde atter sag ved Finanzgericht Bremen, der fandt, at sagen rejste spørgsmål om fortolkningen af fællesskabsretten, og derfor besluttede at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»1) Falder de for honning, som i årene fra 1989 til 1991 var blevet importeret fra det tidligere USSR, afholdte 'udlæg' og 'afviklingsomkostninger', som det tyske importfirma udsteder en regning til køber på i henhold til en særskilt kontrakt, ind under transaktionsværdien efter artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1224/80 af 28. maj 1980 om varers toldværdi (EFT L 134, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 3193/80 af 8. december 1980 (EFT L 333, s. 1), når importfirmaet i overensstemmelse med den tyske honningbekendtgørelse efter importen skal tage prøver til kvalitetskontrol og skal fremlægge de kemiske analyseresultater? 2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende: Er Kommissionens afgørelse K(95) 2325 af 28. september 1995 ugyldig? 3) Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende: Skal myndighederne undlade at foretage efteropkrævning efter artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1697/79, når myndighederne i forbindelse med en tidligere importkontrol ikke påtalte den manglende inddragelse af det faste beløb for udlæg i toldværdien for lignende handler, og når det ikke kan fastslås, at den erhvervsdrivende har kunnet have tvivl med hensyn til rigtigheden af kontrolresultatet? I

10 DOM AF SAG C-15/99 4) Såfremt spørgsmål 3 besvares benægtende: Kan særlige omstændigheder i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i artikel 13 i forordning nr. 1430/79, retfærdiggøre en fritagelse for importafgifter på grundlag af de i spørgsmål 3 beskrevne omstændigheder?«det første spørgsmål 19 Med det første spørgsmål ønsker den nationale ret nærmere bestemt oplyst, om omkostningerne til analyse, hvorved det skal fastslås, om de importerede varer er i overensstemmelse med den nationale lovgivning i indførselsmedlemsstaten, og som importøren fakturerer til køberen ud over varernes pris, skal anses for en integreret del af disses transaktionsværdi i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 1224/ Sommer har anført, at dette spørgsmål bør besvares benægtende. Selskabet har gjort gældende, at disse omkostninger svarer til tjenesteydelser, som udføres i Fællesskabet af virksomheder, som er etableret der, og som vedrører varer, der allerede er solgt til eksport til Fællesskabets toldområde. Derfor bør Domstolens praksis, hvorefter tjenesteydelser til køberen i forbindelse med købet af de indførte varer ikke medregnes i varernes toldværdi, medmindre de er omfattet af justeringerne i henhold til artikel 8 i forordning nr. 1224/80, finde anvendelse (jf. dom af , sag C-21/91, Wünsche, Sml. I, s. 3647, præmis 16). 21 Den nationale ret og Kommissionen har anført, at sælgeren har forpligtet sig til at levere honning, hvis kvalitet i købekontrakten var nærmere bestemt med en henvisning til»sælgers analyse i henhold til den tyske honningbekendtgørelse«. I

11 Analyseomkostninger må derfor anses for en»betingelse for salget af de indførte varer«, hvorfor de skal medregnes i varernes toldværdi i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, litra a), i forordning nr. 1224/ Med henblik på besvarelsen af første spørgsmål bemærkes, at i den ordning, der blev indført ved forordning nr. 1224/80, udgør begrebet»transaktionsværdi«, hvorved normalt forstås den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for varerne, grundlaget for beregningen af toldværdien. Beregningen skal dermed foretages på grundlag af vilkårene for den individuelle transaktion (jf. dom af , sag 65/85, Van Houten, Sml. s. 447, præmis 13). 23 Det fremgår af den nationale rets konstateringer, at Kessler i købekontrakten havde forpligtet sig til at levere honning, som opfyldte kvalitetskravene i den tyske bekendtgørelse, til Sommer. Det følger heraf, at analyserne, som blev foretaget efter importen til kontrol af honningens kvalitet, var nødvendige for, at leveringen kunne finde sted i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. 24 Omkostninger i forbindelse med disse analyser må derfor anses for at udgøre en del af»de betalinger, som er erlagt, eller som skal erlægges som betingelser for salget af de indførte varer, af køberen til sælgeren... for at opfylde en af sælgerens forpligtelser«, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i forordning nr. 1224/80, og dermed for en integreret del af toldværdien. 25 Denne fortolkning er i overensstemmelse med formålet med fællesskabsordningen om toldværdiansættelsen, der som det fremgår af sjette betragtning til forordning nr. 1224/80 har til formål at indføre et retfærdigt, ensartet og neutralt system, som udelukker anvendelse af vilkårlige eller fiktive toldværdier (jf. dom af , sag C-11/89, Unifert, Sml. I, s. 2275, præmis 35). I

12 DOM AF SAG C-15/99 26 Som generaladvokaten har anført i punkt 42 i forslag til afgørelse har en vare, hvis kvalitet sælgeren garanterer for, en økonomisk værdi, der er højere end en vare, som ikke er udstyret med en sådan garanti. Ved beregningen af toldværdien er det derfor berettiget at medtage udgifterne til opnåelse af en sådan garanti. 27 Herefter skal første spørgsmål besvares med, at omkostningerne til analyse, hvorved det skal fastslås, om importerede varer er i overensstemmelse med den nationale lovgivning i indførselsmedlemsstaten, og som importøren fakturerer til køberen ud over varernes pris, skal anses for en integreret del af disses transaktionsværdi i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 1224/80. Det andet og tredje spørgsmål 28 Med sit andet spørgsmål ønsker den nationale ret oplyst, om den afgørelse K(95) 2325, hvori Kommissionen fastslog, at en godtgørelse af importafgifter i medfør af bestemmelserne i artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 1430/79 ikke var berettiget i den pågældende situation, er gyldig. Såfremt afgørelsen er ugyldig, ønsker retten med sit tredje spørgsmål oplyst, om de nationale myndigheder i dette tilfælde undlader at foretage efteropkrævning efter artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1697/ Det følger heraf, at andet spørgsmål må forstås således, at den nationale ret nærmere bestemt ønsker oplyst, om afgørelse K(95) 2325, hvori Kommissionen fandt, at bestemmelserne i artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 1430/79 ikke skulle I

13 bringes i anvendelse, er til hinder for, at artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1697/79 anvendes på samme situation. 30 Det bemærkes, at afgørelse K(95) 2325 blev truffet på foranledning af Forbundsrepublikken Tyskland og blev meddelt denne medlemsstat i henhold til proceduren i artikel i forordning nr. 2454/93. Kommissionen har i overensstemmelse med forordningens artikel 907, stk. 1, alene truffet afgørelse om, hvorvidt den særlige situation, som den havde fået forelagt, berettigede eller ikke berettigede til indrømmelse af godtgørelse af eller fritagelse for de pågældende afgifter. 31 Domstolen har allerede fastslået, at når Kommissionen har truffet en beslutning, rettet til en medlemsstat, om, at det i et givet tilfælde ikke er berettiget at indrømme fritagelse for importafgifter i medfør af bestemmelserne i forordning nr. 1430/79, men beslutningen ikke indeholder nogen retlige eller faktiske oplysninger om spørgsmålet om hjemmel til at foretage efteropkrævning af de pågældende importafgifter i medfør af forordning nr. 1697/79, kan en national ret tage stilling til dette spørgsmål, i givet fald efter at have bragt proceduren i traktatens artikel 177 i anvendelse (jf. dom af , sag C-413/96, Sportgoods, Sml. I, s. 5285, præmis 43). 32 Under disse omstændigheder skal det undersøges, om betingelserne for, at de nationale myndigheder i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1697/79 kan undlade at efteropkræve importafgifter, er opfyldt, uden at det derved er nødvendigt at behandle gyldigheden af afgørelse K(95) Den nationale ret finder, at Sommer efter en tidligere kontrol med føje har kunnet antage, at omkostningerne ved de analyser, importøren foretog, ikke skulle I

14 DOM AF SAG C-15/99 medregnes i de importerede varers toldværdi, og at myndighedernes fejl ikke med rimelighed kunne opdages af Sommer. 34 Kommissionen har derimod anført, at Sommer ikke var i god tro og burde have opdaget fejlen. 35 Herved bemærkes, at myndighederne i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1697/79 på tre betingelser kan undlade at foretage efteropkrævning (jf. navnlig dom af , sag C-370/96, Covita, Sml. I, s. 7711, præmis 24). Afgiftsskyldneren har derfor krav på, at der ikke sker efteropkrævning, når samtlige disse betingelser er opfyldt (jf. navnlig dom af , sag C-250/91, Hewlett Packard France, Sml. I, s. 1819, præmis 12). 36 Først skal der være tale om afgifter, der ikke er opkrævet som følge af en fejl begået af de kompetente myndigheder (jf. navnlig Covita-dommen, præmis 25). Herved har den nationale ret i sit tredje spørgsmål udtrykkeligt henvist til, at den samme myndighed under en tidligere importkontrol ikke påtalte den manglende inddragelse af det faste beløb for udlæg i toldværdien for lignende handler. 37 Dernæst skal den af de kompetente myndigheder begåede fejl være af en sådan karakter, at den ikke med rimelighed kunne forventes at være opdaget af en godtroende debitor, trods den pågældendes erhvervserfaring og den agtpågivenhed, han bør udvise (jf. navnlig Covita-dommen, præmis 26). Det tilkommer den I

15 nationale ret at bedømme, hvorvidt fejlen i lyset af disse kriterier kunne være opdaget (jf. navnlig Hewlett Packard France-dommen, præmis 22). 38 Det fremgår herved af forelæggelseskendelsen, at den nationale ret efter en undersøgelse af de faktiske omstændigheder og en retlig bedømmelse, hvorunder den har taget de tre kriterier i Domstolens praksis i betragtning, er nået til den konklusion, der er gentaget i tredje spørgsmål, og hvorefter»det ikke kan fastslås, at den erhvervsdrivende har kunnet have tvivl med hensyn til rigtigheden af kontrolresultatet«. 39 Endelig skal debitor have overholdt samtlige gældende bestemmelser vedrørende toldangivelsen (jf. navnlig Covita-dommen, præmis 28), hvilket krav ubestridt er opfyldt i hovedsagen. 40 Det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at en medlemsstats toldmyndigheder skal undlade at foretage efteropkrævning efter artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1697/79, når den samme myndighed under en tidligere importkontrol ikke påtalte den manglende inddragelse af det faste beløb for udlæg i toldværdien for lignende handler, og når det ikke kan fastslås, at den erhvervsdrivende, som har overholdt samtlige gældende bestemmelser vedrørende toldangivelsen, har kunnet have tvivl med hensyn til rigtigheden af kontrolresultatet. Det fjerde spørgsmål 41 Under hensyn til besvarelsen af det tredje spørgsmål er det ufornødent at besvare det fjerde spørgsmål. I

16 DOM AF SAG C-15/99 Sagens omkostninger 42 De udgifter, der er afholdt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN (Femte Afdeling) vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Finanzgericht Bremen ved kendelse af 4. august 1998, for ret: 1) Omkostningerne til analyse, hvorved det skal fastslås, om importerede varer er i overensstemmelse med den nationale lovgivning i indførselsmedlemsstaten, og som importøren fakturerer til køberen ud over varernes pris, skal anses for en integreret del af disses transaktionsværdi i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) I

17 nr. 1224/80 af 28. maj 1980 om varers toldværdi, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 3193/80 af 8. december ) En medlemsstats toldmyndigheder skal undlade at foretage efteropkrævning efter artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om efteropkrævning af import- og eksportafgifter, der ikke er opkrævet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfører en forpligtelse til at betale sådanne afgifter, når de samme myndigheder under en tidligere importkontrol ikke påtalte den manglende inddragelse af det faste beløb for udlæg i toldværdien for lignende handler, og når det ikke kan fastslås, at den erhvervsdrivende, som har overholdt samtlige gældende bestemmelser vedrørende toldangivelsen, har kunnet have tvivl med hensyn til rigtigheden af kontrolresultatet. Edward Jann Sevón Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 19. oktober R. Grass Justitssekretær A. La Pergola Formand for Femte Afdeling I

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *»Præjudiciel forelæggelse EF-toldkodeks forordning (EØF) nr. 2913/92 artikel 203 og 204 forordning (EØF) nr. 2454/93 artikel 859 proceduren for ekstern forsendelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * I sag C-342/97, angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19... Page 1 of 11 RG1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 10. september 2009 (*)»Direktiv 2003/88/EF tilrettelæggelse af arbejdstiden ret til årlig betalt ferie sygeorlov

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Page 1 of 9 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. november 2007

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *»Sjette momsdirektiv artikel 19, stk. 2 fradrag for indgående afgift delvis afgiftspligtig person goder og tjenesteydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.03.2004 KOM(2004)213 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del EU-note 51 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del EU-note 51 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 51 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 4. juni 2009 *»Unionsborgerskab fri bevægelighed for personer artikel 12 EF og 39 EF direktiv 2004/38/EF artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland. Sag C-386/11. Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 13. juni 2013. Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG mod Kreis Düren. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0267 - DA Avis juridique important 61999J0267 Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 11. oktober 2001. -

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95. af 22. maj om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95. af 22. maj om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere