Blåmuslingbestanden i det danske Vadehav efteråret 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blåmuslingbestanden i det danske Vadehav efteråret 2000"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 19, 2015 Blåmuslingbestanden i det danske Vadehav efteråret 2000 Kristensen, Per Sand; Pihl, Niels Jørgen Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation (APA): Kristensen, P. S., & Pihl, N. J. (2001). Blåmuslingbestanden i det danske Vadehav efteråret Charlottenlund: Danmarks Fiskeriundersøgelser. (DFU-rapport; Nr ). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2000 af Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. For Havfiskeri Charlottenlund Slot DK-2920 Charlottenlund DFU-Rapport nr

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Forord s 3 2. Materialer og metoder...s Indsamlinger af prøver.....s Luftfotograferinger....s 5 3. Resultater..s Størrelsesfordeling af blåmuslinger....s Bankarealer med blåmuslinger i maj s Biomassen af blåmuslinger i Vadehavet s 6 4. Diskussion og konklusion..s 7 5. English summary s 8 6. Referencer......s 9 7. Ordforklaringer s10 8. Tabeller s11 9. Figurer...s16 2

4 1. Forord I ugerne gennemførte DFU, Afdeling for Havfiskeri, i lighed med tidligere år en undersøgelse af blåmuslingebestanden i Vadehavet i samarbejde med de lokale fiskeriforeninger (Havneby og Esbjerg), som stillede både mandskab og fartøjer til rådighed. I 2000 er der ikke taget luftfotografier af det danske Vadehav. Estimater af bankarealerne er derfor baseret på fotografier fra 1999 (taget i maj måned 1999) leveret af Kampsax Geoplan. I et samarbejde med Skov & Naturstyrelsen (Hav- og Råstofkontoret) er der i 2000 foretaget monitering og prøveindsamlinger i Hobo Dyb vest for Langli og i Juvre Dyb, hvor der ikke er åben for fiskeri. Disse områder er ikke blevet moniteret siden Sidste gang tilsvarende undersøgelser blev lavet var i For at kunne følge ændringerne er der i denne rapport sammenligninger mellem år 1998 og Efter ønske er der i denne rapport, som i den forrige, tilføjet et afsnit med forklaring af en række tekniske udtryk. TAC for 2000 er forhandlet til tons (netto). Fiskeriet har dog ikke opbrugt kvoten. Der er kun landet tons (netto). Årsagen hertil er, at store mængder af de nuværende muslinger er for små med skallængder på mindre end 5 cm. I 1998 og 1999 var fiskeriet noget større og på h.h.v tons og tons. Undersøgelserne af blåmuslingebestanden i det danske Vadehav i efteråret 2000 er foretaget med henblik på en fastlæggelse af TAC for blåmuslingefiskeriet i 2001 og Materialer og metoder Undersøgelsens beregning af biomassen af blåmuslinger i den danske del af Vadehavet er baseret på luftfotos af samtlige tidevandsløb og indsamling af kvantitative prøver fra alle tidevandsområder i Vadehavet: Grådyb (delt i en sydlig og en nordlig del), Knudedyb, Juvre Dyb og Lister Dyb. Luftfotografierne er taget i 1999, så eventuelle ændringer i bankarealerne frem til 2000 er alene baseret på et visuelt skøn foretaget i forbindelse med prøveindsamlingerne i efteråret Luftfotografierne fra 1999 er taget i målestoksforholdet 1: (Fig. 1). I forbindelse med indsamling af rammeprøver er der desuden foretaget et skøn over dækningsgraderne (målt i procent) af muslinger på bankarealerne i Vadehavet. De udlagte prøvestationer i Vadehavet vises på figur 2 a-d. 3

5 2.1 Indsamling af prøver Der er anvendt to forskellige teknikker: 1. Skrabeprøver med kommerciel muslingeskraber (effektiviteten er sat til 100%, se i øvrigt teksten senere om en muslingeskrabers fangsteffektivitet). 2. Indsamling i ramme (0,25 m 2 ) på litorale banker (effektiviteten er 100%) kombineret med et skøn over dækningsgraden på bankerne. Skraberens skrabeeffektivitet er sat til 100% i denne undersøgelse. I DFU s undersøgelser af blåmuslingebestanden i Limfjorden regnes med en skrabeeffektivitet mellem 1% og 43% og i gennemsnit 17% (Dolmer, et al, 1998). Størst effektivitet findes på de banker, der har den største biomasse af muslinger. For prøvetagningen i Vadehavet sættes effektiviteten af skraber til 100%, da skrabningen foretages med en væsentlig mindre vinkel mellem slæbewire og havbunden end i Limfjorden, som gør, at skraberen er mindre tilbøjelig til at hoppe (se også ordforklaringen side 9). Ved at sætte skrabeeffektiviteten til 100% vurderes fangsten pr. areal enhed af muslingebanken forsigtigt. Der er i oktober 2000 i alt indsamlet 81 prøver med blåmuslinger på de i alt 131 udlagte stationer i hele Vadehavet. Prøverne er fra Ho Bugt og Hobo Dyb vest for Langli, Grådyb syd for Esbjerg (Lundvigs Løb og Kelding Lo), Knudedyb (Ribe Løb og Jørgens Lo), Juvre Dyb (i Øster Dyb på østsiden af Manø, på banker syd for Rejsby Stjært og i lo erne nord for dæmningen) og i Lister Dyb. I forbindelse med indsamling af skrabeprøver holder fiskefartøjet en beholden fart på 2,0 knob. Skrabetiden (sekunder) måles med stopur, fra det tidspunkt slæbewiren gøres fast, og til det tidspunkt hvor indhal af skraber påbegyndes. Bruttofangsten (kg) i skrabet skønnes af fisker og DFU s medarbejder i fællesskab. En stikprøve udtages af fangsten og nedfryses til senere analyse i laboratoriet. Baseret på skraberens bredde (1,8 m), skrabetid (sekunder) og beholden fart (knob) beregnes det befiskede areal (Tab. 1, 2, 3 og 4). Ved hjælp af stikprøvernes indhold af hele levende blåmuslinger er nettomængden af blåmuslinger pr. kvadratmeter beregnet for hver muslingebanke (Tab. 1, 2, 3 og 4). På de banker, som ikke kan nås med muslingebåd, indsamles prøverne ved hjælp af en firkantet jernramme (0,5 x 0,5 m). Samtlige muslinger og skaller inden for rammen indsamles og lægges ligeledes i fryser til senere analyse i laboratoriet. Ved indsamlingerne vurderes dækningsgraden af muslinger på banken. Denne anvendes til estimering af biomassen (kg/m 2 * dækningsgraden) af blåmuslinger på banken. En repræsentativ og randomiseret andel af muslinger er målt i skallængde til fastlæggelse af størrelsesfordeling af blåmuslinger på de enkelte muslingebanker. I undersøgelsen er der blevet målt i alt blåmuslinger. 4

6 2.2 Luftfotograferinger. Luftfotografier taget af Kampsax Geoplan i maj 1999 er anvendt til estimering af arealerne med blåmuslinger i Ho Bugt og det øvrige Vadehav. Billederne er i målestoksforhold 1: Arealet af blåmuslingebankerne er bestemt v.h.a. klippe/veje teknik. De på luftfotografierne erkendte banker er kalkeret over på transparenter, som er klippet ud og vejet. Arealet er bestemt ved at sammenholde vægten af et standardiseret udklip på 10 cm x 10 cm repræsenterende et areal på 6,25 km 2. Standarden er anvendt til at omregne vægten af udklippene til arealet af bankerne med muslinger for hvert tidevandsområde i Vadehavet. 3. Resultater 3.1 Størrelsesfordeling af blåmuslinger Størrelsesfordeling (skallængde) af blåmuslinger er bestemt for følgende tidevandsområde (Fig. 3, 4, 5, 6 og 7): Grådyb nord, - Grådyb syd, - Knudedyb, - Juvre Dyb og - Lister Dyb. Størrelsesfordelingen af blåmuslinger i Vadehavet er baseret på samtlige indsamlede prøver i efteråret Fordelingen af muslinger i prøverne er opgjort i skallængde, efter deres antal og efter deres vægtandel (middelvægt pr. længdegruppe) i prøven. Analyse af længdefordelingen efter frekvens (procentvise fordeling) viser, at der er flere årgange af blåmuslinger i det danske Vadehav. Den gennemsnitlige skallængde på blåmuslinger i Ho Bugt (Grådyb nord) er baseret på antallet ca. L m = 27,2 mm og domineres helt af den nye årgang 2000 (Fig. 2) Angives blåmuslingernes efter deres vægtmæssige andel i prøven, ændrer størrelsessammensætningen sig væsentlig (Fig. 3). Blåmuslinger i Grådyb syd for Esbjerg ligner størrelsesmæssigt blåmuslingerne fra Ho Bugt, dog er den gennemsnitlig skallængde efter antal her lidt større end i Ho Bugt og Hobo Dyb L m = 28,1 mm (Fig. 4). Ligesom i tilfældet for blåmuslingerne i Ho Bugt forskydes middelstørrelsen når blåmuslingerne angives efter deres vægt. I Knudedyb (Ribe Løb og Jørgens Lo) er bestanden af blåmuslinger helt domineret af ynglen fra årgang 2000, hvilket betyder, at den gennemsnitlige skallængde er lavere og kun på L m = 23,5 mm (Fig. 5). To årgange dominerer blåmuslingeforekomsterne i Juvre Dyb. De små (skallængde 5-10 mm) er årgang 2000, og de større blåmuslinger (skallængde mm) er årgang Den gennemsnitlige skallængde er L m = 27,7 mm (Fig. 6). Igen betyder de små blåmuslinger vægtmæssigt kun lidt i forhold til de ældre, når blåmuslingerne angives efter deres vægtmæssige andel i prøven. 5

7 Yngel fra årgang 2000 er kun repræsenteret i et mindre omfang i blåmuslingebestanden i Lister Dyb. Bestanden domineres af blåmuslinger fra årgang 1999, som med en gennemsnitlig skallængde på L m = 29,4 mm (Fig. 7), er den største fra oktober 2000 i Vadehavet. 3.2 Bankarealer med blåmuslinger i maj 1999 Arealet med blåmuslinger i Ho Bugt vurderes i 1999 til at være lidt større end i 1995/96, og samlet på ca. 3,53 km 2, hvilket er ca. 0,5 km 2 større end i 1995/96 (Tab. 1). Arealet med blåmuslinger i Grådyb syd for Esbjerg og i Knudedyb i 1999 var på 3,33 km 2 (Tab. 2) og lidt mindre end i 1995, hvor muslingearealet var på 3,52 km 2. Arealet af bankerne i Lister Dyb er ligeledes blevet noget mindre og faldet fra 2,1 km 2 i 1995 til 1,54 km 2 i 1999 (Tab. 3). Arealet i Juvre Dyb er målt til 2,13 km 2 (Tab. 4), hvor arealet i 1995 var på ca. 1,38 km 2. Her er foregået en stort tilvækst af bankerne. Det samlede bankareal med muslinger er beregnet til omkring 10,5 km 2 (Tab. 5) i 1999, hvilket er 0,36 km 2 større end i 1995/1996 hvor det samlede areal var på 10,14 km Biomassen af blåmuslinger i Vadehavet I undersøgelsen blev der målt biomasser (kg/m 2 ) af blåmuslinger på mellem 0.0 kg (flere stationer) og 49,72 kg (se Tab. 1). Den gennemsnitlige biomasse pr. m 2 af hele levende blåmuslinger i Ho Bugt blev målt til 6,30 + 2,56 kg/m 2 (95% konfidensinterval; Tab. 1). Sammenholdt med arealet af bankerne på 3,53 km 2 viser, at den samlede biomasse af levende blåmuslinger i middel i Ho Bugt i oktober 2000 var tons mod i middel tons i 1998 (Kristensen og Phil, 1999). Der har således været tale om et fald i middelbiomassen fra efteråret 1998 til oktober 2000 på ca. 21%. Indenfor 95% konfidensinterval ligger bestanden af blåmuslinger mellem tons og tons. Ved anvendelse af længde-vægt relationen: w = 0,09076 * L 2, kan den andel af muslinger, som i oktober 2000 i Ho Bugt var egnet til fiskeri og over lovens mindstemål (5 cm i skallængde), beregnes til tons eller 37% af biomassen (Fig. 3). I Grådyb syd for Esbjerg måltes i oktober 2000 en middelbiomasse pr. m 2 på 3,62 + 1,50 kg (Tab. 2), hvilket er halvt så meget som i 1998, hvor middelbiomassen blev målt til 7,07 + 5,99 kg (95% konfidensinterval). Sammenholdt med arealet af bankerne fås, at bestanden af levende blåmuslinger i efteråret 2000 var tons eller ca. det halve af forekomsten i 1998, hvor den blev målt til tons (Kristensen og Phil, 1999). Inden for 95% konfidensinterval ligger bestanden af blåmuslinger mellem tons og tons i oktober Den andel af bestanden, som størrelsesmæssigt egner sig til fiskeri, er på tons, svarende til ca. 52% af bestanden i området i oktober 2000 (Fig. 4). 6

8 Middelbiomassen af blåmuslinger i Lister Dyb var på tons i oktober 2000 (Tab. 3), hvilket kun er 27 % af den estimerede biomasse i august 1998, hvor middelbiomassen måltes til tons. I oktober 2000 var biomassen af blåmuslinger i Lister Dyb primært placeret på litorale banker, som ikke er egnet til fiskeri (Fig. 5). Den del som kunne fiskes udgjorde kun ca. 400 tons. I modsætning til tidligere år blev der i 2000 indsamlet prøver fra Juvre Dyb i oktober Biomassen af blåmuslinger i Juvre Dyb måltes til 6,11 + 3,91 kg/m 2, hvilket betyder en middelbiomasse på tons. Inden for 95% konfidensintervallet lå biomassen mellem tons og tons. Da der ikke må fiskes blåmuslinger i Juvre Dyb, er andelen af egnede blåmuslinger til fiskeri ikke estimeret. Tidligere blev biomassen af blåmuslinger skønnet, og middeltallet for de øvrige banker i Vadehavet (1998: 6,19 kg/m 2 ) anvendt i estimeringerne. Den estimerede bestand af blåmuslinger i Vadehavet på omkring tons pr. oktober 2000 vil ved anvendelse af en produktionsfaktor på 0,5 (P/B = 0,5) (Munch-Petersen og Kristensen, 2001) give en årsproduktion på omkring tons blåmuslinger (Tab. 5). Lægges der eksempelvis en TAC på tons, vil fiskeriet tage omkring 20% af årsproduktionen og øges TAC en til tons vil fiskeriet tage omkring 40% af årsproduktionen på de beregnede tons. I hvert tilfælde vil der af årsproduktionen være henholdsvis 80% eller tons h.h.v. 60% eller tons blåmuslinger til fuglene. Disse biomasser vil kunne danne fødegrundlag for fugle (sølvmåger, ederfugle og strandskader) svarende til i gennemsnit h.h.v. ca. 7 og 5 millioner fugledage (en gennemsnitsfugls fødebehov pr. dag ca. 2,8 kg levende blåmuslinger, hvis fuglene skal have deres daglige fødebehov dækket udelukkende af blåmuslinger (100%) (Tab. 5; scenario 1). Der kan opstilles andre scenarier for fuglenes fødebehov. Sættes fuglenes daglige fødebehov i form af blåmuslinger til i gennemsnit kun 50%, vil de beregnede biomasser af blåmuslinger på h.h.v tons og tons kunne danne grundlag for en årlig fuglebestand i Vadehavet svarende til mellem 10,5 og 14 millioner fugledag pr. år (Tab. 5 scenario 2). Foretages en beregning på basis af det niveau fuglene i Vadehavet normalt udnytter blåmuslinger på (40%; Swennen, 1976) vil den del af produktionen som fuglene skal have, svare til mellem 13 og 17,5 millioner fugledage (Tab. 5). 4. Diskussion og konklusion I oktober 2000 blev der taget prøver i samtlige tidevandsområder i det danske Vadehav. I Ho Bugt, Grådyb syd for Esbjerg, Knudedyb, Juvre Dyb og i Lister Dyb. Den estimerede middelbiomasse af blåmuslinger i det danske Vadehav var i oktober 2000 på ca tons mod ca tons i efteråret 1998, hvilket er et fald over to år på ca. 26%. De samlede arealer med blåmuslinger i det danske Vadehav var i maj 1999 på 10,5 km 2 mod 10,2 km 2 i 1995, hvilket er en svag stigning i det samlede areal med blåmuslinger på 3,5%. Eksempelvis var arealer med blåmuslinger i Ho Bugt, som det største areal i de fire 7

9 tidevandsområder i Vadehavet, i maj 1999 på 3,53 km 2 og lidt større end arealet i 1995 (3,13 km 2 ), svarende til en øgning over 4 år på omkring 12,8%. Den gennemsnitlige biomasse for samtlige tidevandsområder var på 4,67 kg/m 2 i oktober 2000 mod 6,59 kg/m 2 i 1998 svarende til et fald på 29%. Der er dog tale om en del variation mellem tidevandsområderne fra 1,19 kg/m 2 i Lister Dyb til 6,30 kg/m 2 i Ho Bugt. I 2000 var den fiskbare andel af bestanden af blåmuslinger på ca tons ud af den samlede estimerede bestand på ca tons, hvilket er 37% af biomassen og således andelsmæssig af samme størrelsesorden som i I 1998 var den fiskbare andel af biomassen på ca tons svarende til ca. 36 % af bestanden på omkring tons. Sættes kvoten (TAC) eksempelvis til tons i 2001 vil fiskeriet tage omkring 20% af årsproduktionen (P). Sættes kvoten i forhold til biomassen (B) + produktionen (P), vil denne være på ca. 7% af den estimerede bestand (B+P) på tons pr. oktober 2001 (Tab. 5). Sættes kvoten for 2001 til eksempelvis tons vil fiskeriet tage omkring 40% af årsproduktionen og ca.14% af biomassen pr. oktober 2001 (Tab. 5). Fiskeriet i 1998 var på tons og på kun 75% af den tildelte TAC for 1998 (5.000 t). I 2000 er der blevet fisket ca tons blåmuslinger i det danske Vadehav. I både 1999 og 2000 har blåmuslingerne været for små, så den tildelte årlige kvote på tons slet ikke har kunnet udnyttes. Fangsterne har kun været på h.h.v og tons, svarende til ca. 41% og 27% af den årlige tildelte TAC (se Fig. 8). Ifølge bekendtgørelsen for fiskeriet efter blåmuslinger i Vadehavet er der mulighed for at sortere fangsterne, hvis bifangsten af små muslinger overskrider 10% reglen. Ordningen er til dato endnu ikke benyttet i fiskeriet efter blåmuslinger i Vadehavet. Fiskerne har i år indgået et frivilligt stop for blåmuslingefiskeriet i Vadehavet frem til 1. juli Den nuværende bestand af blåmuslinger i Vadehavet er af en størrelsesorden, så den kan danne fødegrundlag for mellem 5 og 17,5 millioner fugledage bestemt af hvilken TAC, der besluttes for fiskeriet, og i hvilken omfang blåmuslinger er føde for fuglene. 5. English summary In October 2000 samples of mussels were collected from all tidal areas in the Danish Wadden Sea. In Ho Bight, Grey Deep south of Esbjerg, Knude Deep, Juvre Deep and in Lister Deep. The mean biomass of mussels in the Danish Wadden Sea were in October 2000 approximately 49,000 tonnes which was a little less than in October 1998 at 66,000 tonnes. The reduction in biomass was 26% over 2 years. The total area with mussels was in May 1999 approximately 10,5 km 2 and a little larger than in 1995 when it was approximately 10,2 km 2. The increase was 3,5% over 4 years. For example the areas in Ho Bight were 3,53 km 2 in 1999 and in 1995 only 3,13 km 2 equal to an increase by 12,8% over four years. 8

10 The average biomass in al the tidal areas were in October ,67 kg/m 2 and around 29% lower than in October 1998 where it was 6,59 kg/m 2. The biomass between the tidal areas were quite variable and between 1,19 kg/m 2 in Lister Deep and 6,30 kg/m 2 in Ho Bight. The amount of fishable mussels in October 2000 was 18,300 tonnes of the standing stock of approximately 49,000 tonnes, equal to 37% of the stock and of the same magnitude as in If a TAC of 5,000 tonnes is given for the fishery in 2001 the fishery will take around 20% of the production over the next year (B*0,5 = 25,000 tonnes). If the TAC is 10,000 tonnes the amount taken by fishery will be 40% of the annual production expected. In 2000 the landings have been 2,700. The fishery in 1998 was 3,775 tonnes and only 75% of the TAC that year (5,000 t). In both 1999 and in 2000 the mussels have been small resulting in a low exploitation of the mussel stock in the Danish Wadden Sea and of the given TAC of annually 10,000 tonnes. The exploitation was only 41% and 27% respectively. The legislation allows the catches to be sorted if the catches contain more than 10% weight of mussels below the legal shell size of 5,0 cm. Up till know this possibility has not been used in the mussel fishery in the Danish Wadden Sea. The actual production of mussels in the Danish Wadden Sea can support food for birds equal to between 5 and 17,5 million bird days depended on the TAC decided for the fishery in 2001 and to which extent mussels will be food for birds. 6. Referencer Dolmer, P., P.S., Kristensen, and E. Hoffmann (1998). Dredging of blue mussels (Mytilus edulis L.) in a Danish sound: Stock size and fishery-effects on mussel population dynamic. Fisheries Research. 838: 1-8. Kristensen, P.S. (1996). Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav august DFUrapport nr pp 27. Kristensen P.S. og N. J. Phil, (1999). Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret DFU- Rapport nr pp 20. Munch-Petersen, S. and, P.S. Kristensen. (2001). On the dynamics of the stocks of blue mussels (Mytilus edulis L.) in the Danish Wadden Sea. (Hydobiologia). (in press). Swennen, C Populatiestructuur en voedsel van Eidereend (Somateria mollossima) in de Nderlandse Waddenzee. Ardea, 64. pp

11 7. Ordforklaringer Estimere: Bestanden (biomassen) af blåmuslinger i Vadehavet udregnes (estimeres) ved at gange mængden af muslinger (kg hele levende blåmuslinger pr. m 2 ) med bankarealet. TAC: Skrabeeffektivitet: Littoral: Sublittoral: Biomasse: Konfidensinterval: Engelsk forkortet som betyder: total tilladte - fangst. Der forhandles hvert eneste år mellem Fødevareministeriet og Energi- og Miljøministeriet. En muslingeskraber fisker med en variabel effektivitet, idet redskabet hopper hen over bunden, hvorved den kommer til at fiske uregelmæssigt og med varierende effektivitet. Fyldes skraberen hurtigt, vil den ikke fange (indsamle) muslinger længere, hvis skrabningen fortsætter, men blot skubbe muslinger ud til siden. Den varighed skrabet har, betyder således virkeligt meget for skrabeeffektiviteten. DFU har undersøgt en muslingeskrabers fiskerieffektivitet, når den virkelige eller sande blåmuslingebestand (biomasse) skal beregnes. Den littorale del af vaden i Vadehavet er den del, som frilægges ved lavvande. Den sublittorale del af Vadehavet er den, del der ikke frilægges for vand ved ebbe. Samlet vægt af hele levende blåmuslinger. Er et statistisk begreb, som fortæller noget om den usikkerhed, hvormed biomassen af blåmuslinger er beregnet. D.v.s. at inden for visse grænser (konfidensintervallet) ligger biomassen af blåmuslinger på xxx antal tons. 10

12 8. Tabeller Tabel 1. Estimat af blåmuslingebestanden (biomassen i tons) i Grådyb nord (Ho Bugt + Hobo Dyb) i oktober 2000, baseret på arealet af de forekommende bestande af blåmuslinger i Ho Bugt på basis af luftfotografier fra maj 1999, samt prøveskrab og rammeindsamlinger i oktober Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Estimat af blåmuslingebestanden (biomassen i tons) i Grådyb syd for Esbjerg og i Knude Dyb i oktober 2000 baseret på luftfotografier fra maj 1999 og prøveindsamlinger i skrab og ramme i oktober Estimat af blåmuslingebestanden (biomassen i tons) i Listerdyb i oktober 2000 baseret på luftfotografier fra sommeren 1999 og opmåling af biomassen (kg/m 2 ) af blåmuslinger i Listerdyb ved indsamling i ramme. Estimat af blåmuslingebestanden (biomassen i tons) i Juvre Dyb i oktober 2000 baseret på luftfotografier fra sommeren 1999 og opmåling af biomassen (kg/m 2 ) af blåmuslinger i Juvre Dyb ved indsamling i ramme og skrab. Tabel 5. Produktionsniveau og fiskeritryk i Vadehavet sæsonen 2000/2001 baseret på arealer og arealvægtede middeltætheder af blåmuslinger i oktober Produktionen (P) er baseret på litteraturværdier på 0,5 (Munch-Petersen og Kristensen, 2001). Mængder af blåmuslinger i produktionen (P) til fugle er anført ved h.h.v. en fiskerikvote på 5000 tons og tons for Forskellige fødescenarier er vist (100%, 50% og 40% udnyttelsesniveauer).. 11

13 Tabel 1 Estimat af blåmuslingebiomassen i Grådyb nord (Ho Bugt) Total i oktober 2000: middel st nr. Fangst Prøve Træktid Befisket Blåmuslinger biomasse i kg metode i sek. areal m 2 kg/m 2 tons ***35 8,08 Ramme - 0,25 4,79 ***36 8, ,25 5,27 *** ,25 0,00 ***38 2, ,25 0,83 39* ,25 ***40 5, ,25 2,57 41* ,25 42* ,25 Areal ***43 5, ,25 2,13 i km 2 : ***44 7, ,25 3,12 3,53 45* ,25 ***46 2, ,25 0,92 47* ,25-48** 0 Skraber 14 25,93 0,00 Gennemsnitlig 49** ,08 15,57 dækningsgrad 50** ,11 49,72 0,21 51** ,30 2,05 52* ,45 53* ,78 *Ingen prøver udtaget 54** ,48 17,78 55** ,78 21,35 **I estimaterne forsættes 56** ,19 6,01 en skrabeeffektivitet 57** ,67 15,16 på 100% 58** ,97 0,00 (se ordforklaringen) 59** 0-0 0,00 0,00 60** 0-0 0,00 0,00 ***I estimaterne er der 61* ,49 taget højde for 62** ,49 5,28 dækningsgrader i 63** ,45 2,30 prøvetagningen med 64** ,19 0,00 ramme 65** ,45 2,75 66** ,63 19,37 67** ,34 6,16 68** ,45 0,00 69** ,89 3,39 70** ,41 2,71 71** ,89 3,12 72** ,45 12,11 73* ,64 74** ,04 1,00 75*' ,93 3,85 76** ,67 2,35 77*' ,52 24,27 78** ,60 10,27 79** ,34 15,25 80** ,93 18,81 81** ,45 7,18 82** ,12 5,35 83** ,78 2,90 84** ,60 0,57 85* ,90 86** ,76 0,12 87* ,86 88** ,31 0,22 89* ,25 ***90 5,43 Ramme 0,25 2,46 91* ,25 ***92 8,20-0,25 4,18 ***93 4,65-0,25 3,05 94* ,25 Midd. biom. Standard ***95 7,00-0,25 3,47 (kg/m 2 ): error. ***106 3,48-0,25 1,77 6,30 2,56 107* ,25 Middel: * ,25 max: ***109 5,07-0,25 1,56 min: ***110 4,60-0,25 1,72 12

14 Tabel 2 Estimat af blåmuslingebiomassen i Grådyb syd for Esbjerg Total og Knude Dyb i oktober 2000 middel st nr. Fangst Prøve Træktid Befisket Blåmuslinger biomasse i kg metode i sek. areal m 2 kg/m 2 tons ***96 0 Ramme - 0,25 0,00 Areal *** ,25 0,00 i km 2 : ***98 6, ,25 5,50 3,33 99* ,25 ***101 4, ,25 4,94 ***102 4, ,25 6,49 ***103 6, ,25 9,42 104* ,25 Gennemsnitlig ***105 4, ,25 5,38 dækningsgrad ***111 4, ,25 6,05 0,4 ***112 5, ,25 8,50 ***113 3, ,25 4,78 *Ingen prøver udtaget 114* ,25 ***115 5, ,25 8,28 **I estimaterne forsættes ***116 6, ,25 6,70 en skrabeeffektivitet ***117 6, ,25 9,45 på 100% ***118 8, ,25 6,80 (se ordforklaringen) ***119 7, ,25 7,56 120* ,25 ***I estimaterne er der 121* ,25 taget højde for 122** 25 Skraber ,01 0,16 dækningsgrader i 123** ,46 0,00 prøvetagningen med 124** ,80 0,00 ramme 125** ,34 0,00 126** ,76 0,00 Midd. biom. Standard 127** ,30 0,00 (kg/m 2 ): error 128** ,01 0,13 3,62 1,50 129** ,72 0,15 Middel ** ,38 0,06 Max: ** ,16 0,20 Min: Tabel 3 Estimat af blåmuslingebiomassen i Listerdyb Total i oktober 2000 middel st nr. Fangst Prøve Træktid Befisket Blåmuslinger biomasse i kg metode i sek. areal m 2 kg/m 2 tons ***1 3,86 Ramme - 0,25 1,53 ***2 2, ,25 0,80 ***3 0, ,25 0,00 Areal ***4 0, ,25 0,06 i km 2 : ***5 1, ,25 0,29 1,54 ***6 3, ,25 1,22 ***7 1, ,25 0,52 ***8 0, ,25 0,00 Gennemsnitlig ***9 5, ,25 2,81 dækningsgrad ***10 4, ,25 2,48 0,13 ***11 3, ,25 1,81 ***12 5, ,25 2,66 ***I estimaterne er der ***13 3, ,25 1,93 Midd. biom. Standard taget højde for ***14 0, ,25 0,00 (kg/m 2 ): error dækningsgrader i ***15 0, ,25 0,00 1,19 0,55 prøvetagningen med ***16 5, ,25 2,44 Middel: ramme ***17 0, ,25 0,00 Max: ***18 6, ,25 2,84 Min:

15 Tabel 4 Estimat af blåmuslingebiomassen i Juvredyb Total i oktober 2000 middel st nr. Fangst Prøve Træktid Befisket Blåmuslinger biomasse i kg metode i sek. areal m 2 kg/m 2 tons ***19 5,00 Ramme 0,25 2,74 ***20 9,12-0,25 11,55 ***21 8,37-0,25 11,38 Areal ***22 8,64-0,25 10,29 i km 2 : 23* - - 2,13 ***24 6,46-0,25 4,34 25* - - Gennemsnitlig 26* - - dækningsgrad 27* - - 0,34 28* - - *Ingen prøver udtaget 29* - - Midd. biom. Standard ***I estimaterne er der 30* - - (kg/m 2 ): error taget højde for 31* - - 6,11 3,91 dækningsgrader i 32* - - Middel: prøvetagningen med Skraber 10 18,52 1,64 Max: ramme ,52 0,81 Min:

16 Tabel 5. Produktionsestimater baseret på opmålt arealer og arealvægtet middelbiomasse: Littoral+Sublittoral Vægtet genn. biomasse kg/m 2 : 4,69 10,5 km 2 kg/m 2 Total middel biomasse km 2 10,5 4,69 i hele Vadehavet oktober 2000 Biomassen oktober 2000 B: (Tons) B: tons Årsproduktion tons Fiskeriets andel (F) 1) procent 2) procent P: (B*0,5) Baseret på P: % % (Munch-Petersen og Kristensen, 2001) F: 1999 Tons , ,5 Beregninger af fuglenes fødebeov P+M: Tons , ,5 Scenario 1: 250 g AFDW/fugl/dag, hvilket svarer til 2,80 kg blåmuslinger i vådvægt Fiskeriets andel (F) procent procent Scenario 2: 125 g AFDW/fugl/dag, hvilket svarer til 1,40 kg blåmuslinger i vådvægt Baseret på B: % % Scenario 3: 100 g AFDW/fugl/dag, hvilket svarer til 1,12 kg blåmuslinger i vådvægt Scenario fugle: (79,8 % af produktionen til fuglene) 1) (59,5 % af produktionen til fuglene) 2) Scenario 1: Antal fugledage i 2001: F: 1999 Tons , ,5 Scenario 2: Antal fugledage i 2001: P+M: Tons , ,5 Scenario 3: Antal fugledage i 2001: Middel: Variation omkring middelbiomassen: 47 % Eksempel 1: max: TAC tons i 2001 min: ,8 %af B og 20,2% af P; På basis af B pr. oktober 2001 NB! *Ingen prøver udtaget Eksempel 2: **I estimaterne forsættes en skrabeeffektivitet på 100% TAC tons i 2001 ***I estimaterne er der taget højde for dækningsgrader i prøvetagningen med ramme 13,5 %af B og 40,5% af P; På basis af B pr. oktober 2001 Scenario 1: Dækning af fuglenes fødbehov sat til 100% blåmuslinger pr. dag Scenario 2: Dækning af fuglenes fødbehov sat til 50% blåmuslinger pr. dag Scenario 3: Dækning af fuglenes fødbehov sat til 40% blåmuslinger pr. dag 15

17 9. Figurer Figur 1. Kopi (70%) af luftfotografi af muslingebankene i Ho Bugt maj (Kampsax Geoplan, 1999). (Oprindelig målestoksforhold 1: ). 16

18 Figur 2a. Prøvetagningsstationerne ( ) (n=88) for blåmuslinger (M. edulis) i Grådyb nord (Ho Bugt og Hobo Dyb) og syd i efteråret

19 Figur 2b. Prøvetagningsstationerne ( ) (n=22) for blåmuslinger (M. edulis) i Knudedyb efteråret

20 Figur 2c. Prøvetagningsstationerne ( ) (n=16) for blåmuslinger (M. edulis) i Juvre Dyb efteråret

21 Figur 2d. Prøvetagningsstationerne ( ) (n=18) for blåmuslinger (M. edulis) i Listerdyb efteråret

22 Frekvens (%) 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 L m = 27,2 mm F = tons 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 Skallængde (mm) Efter antal Efter vægt Figur 3. Størrelsesfordelingen (i %) af blåmuslinger (M. edulis) i Grådyb nord (Ho Bugt og Hobo Dyb) i oktober Den estimerede middelskallængde efter antal (L m ) og andelen egnet til fiskeri (F) er anført på figuren. Antal muslinger målt n = Frekvens (%) 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 L m = 28,1 mm 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 Skallængde (mm) Efter antal Efter vægt F = tons Figur 4. Størrelsesfordelingen (i %) af blåmuslinger (M. edulis) i Grådyb syd for Esbjerg i oktober Den estimerede middelskallængde efter antal (L m ) og andelen egnet til fiskeri (F) er anført på figuren. Antal muslinger målt n =

23 Frekvens (%) 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 Skallængde (mm) Efter antal L m = 23,5 mm Efter vægt F = tons Figur 5. Størrelsesfordelingen (i %) af blåmuslinger (M. edulis) i Knude Dyb (med Jørgens Lo og Ribe Løb) i oktober Den estimerede middelskallængde efter antal (L m ) og andelen egnet til fiskeri (F) er anført på figuren. Antal muslinger målt n =320. Frekvens (%) 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 L m = 27,7 mm 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 Skallængde (mm) Efter antal Efter vægt Figur 6. Størrelsesfordelingen (i %) af blåmuslinger (M. edulis) i Juvredyb i oktober Den estimerede middelskallængde efter antal (L m ). Antal muslinger målt n =

24 Frekvens (%) 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 L m = 29,4 mm 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 Efter antal Efter vægt Skallængde (mm) F = 418 tons Figur 7. Størrelsesfordelingen (i %) af blåmuslinger (M. edulis) i Listerdyb i oktober 2000 Den estimerede middelskallængde efter antal (L m ) og andelen egnet til fiskeri (F) er anført på figuren. Antal muslinger målt n = Tusinde tons Biomasse Kvote Landinger Middelbiomasse Figur 8. Landingerne af blåmuslinger (M. edulis) fra det danske Vadehav, bestandsudviklingen og de årlige kvoter i perioden 1979 til Middelbiomassen i perioden er anført. 23

Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004

Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004 af Per Sand Kristensen Niels Jørgen Pihl og Rasmus Borgstrøm Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. For Havfiskeri Charlottenlund Slot DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene i det danske Vadehav efteråret 2006

Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene i det danske Vadehav efteråret 2006 Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene i det danske Vadehav efteråret 2006 af Per Sand Kristensen og Niels Jørgen Pihl Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. for Havfiskeri Charlottenlund Slot DK-2920

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet 1998

Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet 1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27 2016 Hjertemuslinger (Cerastoderma edule) på fiskebankerne omkring Grådyb i Vadehavet 1998 Kristensen Per Sand Publication date: 1998 Document Version Også kaldet

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004

Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004 Blåmuslingebestanden i det danske Vadehav efteråret 2004 af Per Sand Kristensen Niels Jørgen Pihl og Rasmus Borgstrøm Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. for Havfiskeri Charlottenlund Slot DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestanden i det danske vadehav efteråret 2006

Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestanden i det danske vadehav efteråret 2006 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 06, 2016 Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestanden i det danske vadehav efteråret 2006 Kristensen, Per Sand; Pihl, Niels Jørgen Publication date: 2006 Document Version

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 29, 2017 Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene. Vadehav efteråret 2007

Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene. Vadehav efteråret 2007 Blåmuslinge- og stillehavsøstersbestandene i det danske Vadehav efteråret 2007 Per Sand Kristensen & Niels Jørgen Pihl (Stillehavsøsters på Skellod Banke) Foto: Per S. Kristensen Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere