Halvårsrapport Optisk kommunikation 6 Life Science komponenter 7 Materialeteknologi 8 Modne selskaber 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2001. Optisk kommunikation 6 Life Science komponenter 7 Materialeteknologi 8 Modne selskaber 9"

Transkript

1 Halvårsrapport 2001 Meddelelse nr til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K og Aktionærer i NKT Holding A/S Indhold Hovedtal for koncernen 2 Halvårsrapport 3 - kapitalstruktur 3 - forventninger til børskalender Optisk kommunikation 6 Life Science komponenter 7 Materialeteknologi 8 Modne selskaber 9 Balance 11 Udvikling i egenkapitalen 11 Pengestrømme og udvikling i rentebærende poster 12 Segmentoplysninger 13 Det laver NKTs selskaber 15 Technologies creating value 16 Praktiske oplysninger 16 Orienteringsmøde om NKTs halvårsregnskab afholdes fredag den 24. august 2001, kl , hvortil repræsentanter for pressen og finanssektoren inviteres. Mødet finder sted i NKTs Udstillingscenter, Priorparken 515, 2605 Brøndby. Tilmelding bedes foretaget til Ulla Munk på telefon eller Eventuelle spørgsmål til oplysningerne i NKTs halvårsrapport 2001 bedes venligst rettet til administrerende direktør Tom Knutzen på telefon Brøndby den 23. august 2001 NKT Holding A/S Christian Kjær Formand for bestyrelsen Tom Knutzen Administrerende direktør 1

2 Hovedtal for koncernen 1. halvår halvår 2000 Hele 2000 Beløb i DKK mio. Urevideret Urevideret Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) (118) Af- og nedskrivning på anlægsaktiver (188) (330) (943) Heraf af- og nedskrivning på goodwill (40) (44) (325) Driftsresultat (EBIT) 10 (319) (1.060) Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat 69 (298) (983) Ordinært resultat efter skat 57 (319) (914) Ekstraordinært resultat før skat Ekstraordinært resultat efter skat Koncernresultat efter skat NKTs andel af koncernens resultat efter skat Balance og medarbejdere Egenkapital Balancesum Rentebærende poster, netto * (221) Investeret kapital (Capital employed) ** Antal medarbejdere gns Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 74 (235) (111) Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto (33) (137) (286) Nøgletal Egenkapitalandel 58% 69% 42% Antal aktier à DKK 20 (1.000 stk.) Ordinært resultat efter skat, DKK pr. aktie (EPS) 2 (12) (34) Udbetalt udbytte, DKK pr. aktie à DKK Indre værdi, DKK pr. aktie, incl. afsat udbytte Børskurs, DKK pr. aktie à DKK * Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld ** Rentebærende poster, netto med tillæg af egenkapital, minoritetsinteresser og afsat udbytte 2

3 Halvårsrapport 2001 På et ordinært bestyrelsesmøde i dag, den 23. august 2001, er koncernregnskabet for perioden blevet godkendt. Hovedkonklusioner - Vores udviklingsaktiviteter forløber tilfredsstillende. - Tilpasning af NKT Holding Research Innovation til Vision 2005 strategien følger planerne. - Markedet for udstyr til telekommunikationssektoren er dramatisk forandret. IONAS vækst er hårdt ramt heraf. - Risikoprofilen i NKT Cables er betydeligt reduceret efter afvikling af søkabelaktiviteterne. Maskiner og udstyr er solgt med avance. - Nilfisk-Advance har tilfredsstillende fremgang i Europa og Fjernøsten men er ramt af fald i efterspørgslen på det amerikanske marked. - Kapitalstrukturprojektet er gennemført, og knap DKK 3 mia. er udbetalt til NKT s aktionærer. - Forventningerne til helårsresultatet fastholdes, men sammensætningen er ændret. Koncernen Som det fremgår af hovedtallene på side 2, blev omsætningen i første halvår 2001 DKK mio., hvilket er på niveau med samme periode året før. Når der justeres for til- og afgange af virksomheder samt valutaforhold, er der tale om en mindre fremgang. Driftsresultatet blev på DKK 10 mio. imod et negativt driftsresultat i første halvår 2000 på DKK 319 mio., hvor det var betydelig påvirket af driftstab og nedskrivninger vedrørende NKT Cables Group s søkabelaktiviteter. Driftsresultatet i første halvår 2001 er positivt påvirket med ca. DKK 75 mio. fra indtægter ved salg af søkabelmaskiner og -udstyr. Aktiviteterne i udviklingsselskaberne samt NKT Holding og NKT Research & Innovation bidrog med et driftsunderskud på DKK 61 mio. De modne selskaber og vækstselskaberne bidrog med et driftsresultat på DKK 71 mio., hvilket ikke er tilfredsstillende. Koncernens finansielle indtægter var i første halvår 2001 højere end sidste års som følge af en bedre likviditet efter salget af GIGA i foråret Resultatet efter skat og minoritetsinteresser blev for halvåret 2001 DKK 68 mio., hvor det året før var DKK mio. I sidste års resultat indgik avancen ved salg af GIGA med DKK mio. For koncernselskaberne IONAS, Nilfisk-Advance og det 51% ejede NKT Flexibles har markedsmæssige forhold medført, at selskaberne ikke har kunnet leve op til de lagte planer. Koncernens øvrige selskaber, NKT Cables Group, Priorparken, NOVATOR samt udviklingsselskaberne (7 stk.) har fulgt planerne for deres finansielle og forretningsmæssige udvikling. På de efterfølgende sider har vi for de enkelte koncernselskaber redegjort for såvel deres økonomiske udvikling, deres forretningsmæssige udvikling samt forventningerne til Ekstraordinært udbytte Ekstraordinært udbytte til NKTs aktionærer på DKK 500 samt et ordinært udbytte på DKK 20 pr. aktie à nominelt DKK 100 blev udbetalt i april måned. Hermed har NKT udbetalt i alt DKK 2,8 mia. til sine aktionærer i 2001 i dividende. Aktiesplit Et aktiesplit i forholdet 1:5 er realiseret, således at NKT aktiens pålydende nu er ændret fra DKK 100 til DKK 20 pr. aktie. Kapitalstruktur En nedsættelse af NKTs aktiekapital med nominelt DKK til nominelt DKK , svarende til 7,3%, blev godkendt på generalforsamlingen i 3

4 april Den gennemføres i august 2001, hvor proklamafristen er udløbet. Efter gennemførelsen af ovennævnte kapitalnedsættelse udgør beholdningen af egne aktier 2,3% af aktiekapitalen. Aktierne tjener alene til afdækning af allerede udestående aktieoptioner. Kapitalstrukturen vil løbende blive vurderet, og det er fortsat hensigten - under den givne bemyndigelse at opkøbe indtil 5% egne aktier, idet koncernens relativt lave netto rentebærende gæld tillader denne form for langsigtet kapitalberedskab. NKT aktien NKT aktien udgik af KFX indexet i juni 2001 som følge af den betydelige udbytteudlodning i april, der som forventet reducerede koncernens markedsværdi med DKK 2,8 mia. Forventninger til 2001 Vi forudser, at koncernresultatet 2001 vil blive i overensstemmelse med de tidligere offentliggjorte forventninger dog med en omfordeling af resultatforventningerne blandt koncernens selskaber. NKT Holdings andel af det samlede resultat efter skat og minoritetsinteresser forventes således at blive negativt indenfor en ramme af DKK mio. NKTs børskalender for 2002 ser således ud: Årsrapport 2001 Ordinær generalforsamling Kvartalsrapport Halvårsrapport 2002 Kvartalsrapport marts 3. april 21. maj 27. august 19. november Centrale funktioner Selskaberne NKT Holding A/S og NKT Research & Innovation A/S varetager koncernens centrale styring og forretningsudvikling. Det er i disse to selskaber, vores forretningsmæssige og teknologiske specialekspertiser er forankret i NKT Competence Net organisationen, som servicerer NKTs udviklings- og vækstselskaber. Vidensudbygning Vi arbejder løbende på at optimere vores vidensbaserede kompetencer, og i første halvår 2001 er IPRfunktionen (Intellectual Property Rights) blevet styrket med en patentchef. Med det mål at forankre NKTs udviklings- og forskningsaktiviteter i et avanceret forskningsmiljø, vil ca. 40 medarbejdere i NKT Research & Innovation omkring årsskiftet 2001/02 flytte til lejede faciliteter på Danmarks Tekniske Universitet. NKT gav i foråret tilsagn om at investere i DTU Innovation, der blev etableret som et innovationsselskab på Danmarks Tekniske Universitet. Formålet med DTU Innovation er i et samspil med de enkelte institutter at tjene som kuvøse for mange af fremtidens nye forsknings- og vidensbaserede virksomheder. Initiativet med at etablere en erhvervsrettet forskerskole NKT Academy i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet samt danske og udenlandske universiteter er realiseret og de første Ph.D.- forskningsprojekter er igangsat. Initiativets sigte er at skaffe flere højtudannede kandidater, der har fokus på optisk kommunikation og life science området. Undervisningsministeriet støtter initiativet via Forskeruddannelsesrådet med DKK 10 mio. I dagene august 2001 løber NKT Summer School for første gang af stablen. Knap 90 studerende fra 26 forskellige lande deltager i undervisningen, der er koncentreret omkring emner indenfor avanceret fotonik. NKT Summer School er et led i vores bestræbelser på at styrke interessen for at vælge et karriereforløb indenfor den optiske kommunikationsindustri. Nyt selskab I juni måned etablerede vi et nyt selskab indenfor optisk kommunikation, der har fået navnet KOHERAS. 4

5 Der er tale om et spin-off fra IONAS, som har udviklet og drevet en separat forretningsaktivitet omkring fiberlasere til markedet for optiske sensor- og displaysystemer. Det er vores vurdering, at udskillelsen af aktiviteten i en selvstændig forretningsenhed vil give forbedrede muligheder for at udnytte det potentiale, der ligger i fiberlasere til industrielle applikationer. KOHERAS forventes i 2. halvår 2001 at få en omsætning på niveauet DKK 5 mio. (se også omtalen under optisk kommunikation ). Udviklingsprojekter I porteføljen af udviklingsprojekter er der nået positive resultater på flere af de aktiviteter, der fokuserer på life science komponenter, og det skønnes sandsynligt, at der i løbet af de kommende måneder vil kunne etableres et nyt udviklingsselskab indenfor området. Koncernselskaber pr Modne forretninger NKT Holding NKT Research & Innovation NKT Cables Nilfisk-Advance Priorparken NOVATOR Vækst- og udviklingsforretninger Optisk kommunikation IONAS Crystal Fibre CISILIAS KOHERAS Life Science komponenter SMB PicoSep Materialeteknologi NKT Flexibles NST LIOS Watech Halvårets status på Vision 2005 Oversigten inkluderer NKTs vækst- og udviklingsselskaber undtagen det 51% ejede NKT Flexibles samt NKT Research & Innovation og NKT Holding Hele Hele Virksomheder etableret Nye udviklingspartnerskaber Patenter - Grundansøgninger indgivet Internationalt videreførte grundansøgninger Patentudstedelser

6 Optisk Kommunikation For aktører på markedet for optisk kommunikation nærmere betegnet den del af markedet, der henvender sig til telekommunikationsindustrien - har der i første halvår 2001 været tale om et udviklingsforløb af dramatisk karakter. I konsekvens af at netværksoperatørerne siden slutningen af sidste år i meget betydeligt omfang har reduceret deres anlægsinvesteringer, er der opstået overskudslagre hos såvel system- som komponentleverandører. Hermed er der opstået en alvorlig markedsmæssig opbremsning for aktiviteter i den optiske del af telekomsektoren. NKTs udviklingsselskaber i den optiske sektor: Crystal Fibre, CISILIAS og det nyetablerede selskab, KOHERAS, er ikke direkte påvirket af den aktuelle markedssituationen, da de på nuværende tidspunkt ikke har kommercielle aktiviteter af betydning i forhold til telekommarkedet. Det er således alene vækstselskabet IONAS, der hæmmes i forhold til sin forventede ekspansion. IONAS Ved årets begyndelse var der en forventning om, at IONAS i år 2001 ville nå en omsætning i størrelsesordenen DKK 200 mio. og et positivt driftsresultat. I første halvår er der realiseret en omsætning på DKK 62 mio. og et neutralt driftsresultat. Heraf tegner fiberlaseraktiviteten, der i juni måned blev udskilt i selskabet KOHERAS, sig for knap 10%. Joint venture partneren, JDS Uniphase, er IONAS absolut største aftager af optiske chips til AWGkomponenter, som afsættes primært til én kunde. Denne kunde har meddelt, at man ønsker fremtidige leverancer i en betydelig lavere takt end hidtil, og da markedet som nævnt p.t. er præget af en kraftig korrektion på efterspørgselssiden, er der ringe sandsynlighed for tilgang af nye, større ordrer på kort sigt. Følgelig er IONAS omsætningsforventninger for 2. halvår 2001 behæftet med meget stor usikkerhed, men et niveau svarende til det, der blev nået i første halvår, vil næppe kunne opretholdes. Derfor forventes for hele året et negativt driftsresultat i IONAS. IONAS har udsat en række ekspansionstiltag med henblik på at minimere de økonomiske konsekvenser af markedsopbremsningen. Anlægsaktiverne i IONAS vil ultimo 2001 udgøre DKK 150 mio. Det er imidlertid vores opfattelse, at der ikke skal rejses tvivl om det langsigtede potentiale for optiske kommunikationskomponenter, fordi behovet for omkostningseffektive teknologier, der kan skabe øget båndbredde, fortsat vil eksistere. I denne sammenhæng er det vores vurdering, at IONAS produktionsteknologi er særdeles velpositioneret bl.a. i kraft af de resultater vedrørende yield og specifikationer, der er opnået i volumenproduktionen. Imidlertid forudser vi, at sektorens hidtil meget høje vækstrater vil komme til at ligge på et mere moderat niveau, ligesom tidshorisonten for markedsopbremsningen er vanskelig at estimere. Crystal Fibre I juni måned indviede Crystal Fibre sine nye produktionsfaciliteter og virksomheden erhvervede en vigtig licensret til krystalfiberdesign via en semieksklusiv aftale med den engelske forskningsinstitution DERA (i dag QinetiQ). Ud over en kontant betaling indgår der en warrant-ordning til DERA i transaktionen. Den generelle teknologiske udvikling har løbende bekræftet et øget behov for specialfibre. CISILIAS Udviklingen i CISILIAS forløber efter planerne, og det første kommercielle salg af prototyper af de nye chips har fundet sted. KOHERAS KOHERAS, der blev udskilt fra IONAS med virkning fra den 1. juli, henvender sig primært til markedet for optiske sensor- og displaysystemer med et produktprogram, der omfatter fiberlasere baseret på de såkaldte bragg-gitre. KOHERAS, der allerede fra starten havde etablerede kommercielle aktiviteter, forventes imidlertid at have status som udviklingsselskab i 1 2 år. 6

7 Life Science komponenter I det globale samfund er der et meget betydeligt øget fokus på alle aspekter af begrebet Health care. Som følge heraf er der opstået et markant behov for udvikling af nye teknologier, der kan effektivisere sundhedssektorens og industriens komplicerede laboratoriearbejder. Alt peger i retning af et meget stort behov for at kunne flytte avancerede analyseopgaver til sygdomsdiagnosticering ud af laboratorierne til håndtering direkte på de steder, hvor problemerne identificeres. Med udgangspunkt i vores basiskompetencer indenfor microteknologi, opto- og halvlederteknologi og materialeteknologi er det en naturlig forretningsmæssig udvikling at arbejde på at positionere NKT som leverandør af life science komponenter, der kan simplificere komplicerede, kostbare og tidskrævende laboratorierutiner. I første halvår er der nået flere positive resultater indenfor de udviklingsaktiviteter, som har fokus på life science komponenter, og på den baggrund er det sandsynligt, at vi i 2. halvår udbygger vores life science selskabsportefølje med endnu et udviklingsselskab. SMB Udviklingsselskabet SMB (Scandinavian Micro Biodevices) følger sine planer om udvikling af forskellige komponenttyper med fokus på overfladepræparerede slides til DNA-arrays. SMB har indgået aftale om prototypeudvikling til et antal industrielle kunder, der har behov for at basere deres virke på microarrays og microflow systemløsninger. PicoSep Hos PicoSep, der blev etableret som udviklingsselskab i foråret 2001 i samarbejde med Center for Proteom- Analyse, Syddansk Universitet, er resultaterne for udvikling af et nyt princip til proteinseparation lovende. For at kvalificere teknologien yderligere er det imidlertid besluttet at udbygge det oprindelige grundlag for proof of concept, før næste investeringsfase iværksættes. 7

8 Materialeteknologi Gruppen af selskaber under Materialeteknologi opererer ikke entydigt i forhold til samme industrielle branche, som det er tilfældet med selskaberne under Optisk kommunikation og Life Science sektoren. Der er således ingen indre sammenhæng imellem disse selskaber, men fællesnævneren er, at de alle bygger deres virke på NKT udviklede materialeteknologiske kompetencer. NKT Flexibles Vækstselskabet NKT Flexibles nåede i 1. halvår 2001 en omsætning på DKK 141 mio. Det er en stigning på 27% i forhold til halvåret Driftsresultatet blev negativt med DKK 23 mio. imod sidste halvårs DKK 26 mio. Den begrænsede resultatfremgang skal ses i lyset af, at der har været afholdt betydelige omkostninger til udvikling af rørkonstruktioner til store vanddybder for et brasiliansk olieselskab. NST Udviklingsselskabet NST flyttede i foråret til nye faciliteter i NKTs Birkerød-domicil, hvor NST har kunnet optimere sit produktionsflow. LIOS Technology Aktiviteterne i det tyske udviklingsselskab, LIOS Technology, følger planerne. Watech Hos Watech fortsætter aktiviteterne med henblik på kompagniskab med én eller flere partnere. Vi kan konstatere, at ordreindgangen i NKT Flexibles ikke har indfriet forventningerne på trods af, at aktivitetsniveauet i off-shore sektoren er stigende som følge af det stabiliserede oliepris niveau. Vi vurderer imidlertid, at der er tale om en tidsmæssig forskydning. Ordrebeholdningen udgjorde ved halvåret DKK 105 mio. (heraf DKK 75 mio. til produktion i 2001). Det er på den baggrund forventningen, at NKT Flexibles for hele 2001 vil nå en omsætningsstigning i forhold til 2000 i niveauet 20% samt et negativt driftsresultat på niveau med sidste år. 8

9 Modne selskaber NKT Cables Group NKT Cables Group realiserede i første halvår 2001 en omsætning på DKK mio. og et driftsresultat på DKK 71 mio. Hermed følger NKT Cables Group planerne for sin forretningsmæssige udvikling, som de blev lagt efter lukningen af søkabelfabrikken i Danmark i begyndelsen af året. I forhold til første halvår sidste år er der tale om et omsætningsfald på DKK 56 mio., mens driftsresultatet udviser en væsentlig forbedring på DKK 310 mio. Den reducerede omsætning skyldes lukningen af søkabelfabrikken i Kalundborg samt det ultimo sidste år gennemførte salg af gummikabelaktiviteterne i Køln. De fortsættende aktiviteter har udvist en mindre omsætningsfremgang på ca. 4%. På det europæiske marked under ét er der i første halvår konstateret et stort set uændret volumen med tilbagegang i Vesteuropa, som er opvejet af fremgang i Østeuropa. Også prisniveauet har holdt sig på nogenlunde samme niveau, og det er vurderingen, at vi har øget vores markedsandele en smule. Driftsresultatet for første halvår udgør DKK 71 mio. Fremgangen på DKK 310 mio. i forhold til samme periode sidste år vedrører avance ved salg af anlægsaktiver, væsentligt reducerede kapacitetsomkostninger samt det forhold at første halvår sidste år var belastet af ekstraordinære nedskrivninger af anlægsaktiver med DKK 125 mio. Som tidligere meddelt er der indgået aftale om afhændelse af maskiner og udstyr fra søkabelfabrikken til forskellige parter, og der forventes en avance i forbindelse hermed på niveauet DKK 75 mio. i Lukningen af søkabelfabrikken samt øvrige gennemførte tiltag har medført et 19% fald i de kontante kapacitetsomkostninger. Disse er faldet med DKK 128 mio. fra DKK 667 mio. i første halvår sidste år til DKK 539 mio. i samme periode i år. De gennemførte tiltag har reduceret det samlede medarbejderantal i Europa med 19% fra medarbejdere i juni sidste år til nu Aktivitetsniveauet på den kinesiske fabrik er for opadgående, og - som et led i restruktureringen af dette Joint Venture har NKT Cables i første halvår 2001 forøget ejerandelen fra 49 til 69%. For andet halvår forventes en omsætning lidt over niveauet i første halvår. Driftsresultatet ekskl. salg af maskiner og udstyr i andet halvår forventes at blive lidt bedre end det i første halvår realiserede. Sammenfattende er der således en uændret forventning om opnåelse af et break-even driftsresultat, hvortil kommer avance ved salg af anlægsaktiver. Nilfisk-Advance Nilfisk-Advance havde i første halvår 2001 en omsætning på DKK mio. og et driftsresultat på DKK 10 mio. efter amortisering af goodwill med DKK 33 mio. Der er tale om et resultat, som ikke lever op til vores forventninger. I forhold til første halvår 2000 er der tale om et omsætningsfald på DKK 34 mio. Korrigeret for valutaforhold er der dog reelt tale om et omsætningsfald på DKK 60 mio. Dette kan alene henføres til det amerikanske marked. Den øvrige del af koncernen udviser en moderat fremgang. Denne vedrører såvel de europæiske som de asiatiske aktiviteter, og dækker reelt over en større volumenfremgang, idet andelen af indirekte salg i Europa er steget til 40% mod 34% i samme periode sidste år. Tilbagegangen på det amerikanske marked har direkte sammenhæng med den konstaterede opbremsning i den amerikanske økonomi, og trenden er samstemmende med udmeldinger fra Nilfisk-Advance s hovedkonkurrenter. Som tidligere rapporteret har vi endvidere været negativt påvirket af flaskehalsproblemer i den amerikanske del af forretningen med reduceret leveringssikkerhed til følge. 9

10 Modne selskaber - fortsat De tiltag til omlægning og forbedring af produktion og logistik, der blev igangsat sidste år, er tilendebragt medio i år, og det er vurderingen, at vi fremadrettet vil være i stand til at fastholde vores markedsandele på det amerikanske marked. Priorparken og NOVATOR Aktiviteterne i ejendomsselskabet Priorparken og i ingeniørvirksomheden NOVATOR forløber som planlagt, og det forventes fortsat, at begge selskaber når et positivt driftsresultat i Nilfisk-Advance koncernens driftsresultat for første halvår udgør DKK 10 mio., hvilket er en fremgang på DKK 34 mio. i forhold til samme periode sidste år, hvor resultatet i nogen udstrækning var påvirket af poster af ikke tilbagevendende karakter. Driftsresultatet sammensætter sig af et negativt driftsresultat på det amerikanske marked på DKK 53 mio., mens koncernens øvrige aktiviteter har realiseret et positivt driftsresultat på DKK 63 mio. svarende til en overskudsgrad på 7% og en EBITA% på næsten 9. I forhold til samme periode sidste år er er tale om en resultattilbagegang på det amerikanske marked på DKK 32 mio., mens de øvrige aktiviteter udviser en tilfredsstillende resultatfremgang på DKK 66 mio. Den realiserede resultatfremgang er bl.a. et resultat af de sidste år gennemførte tiltag til reduktion af det generelle omkostningsniveau. Vi kan således konstatere, at de kontante kapacitetsomkostninger er reduceret med 6% fra DKK 838 mio. i første halvår sidste år til DKK 787 mio. i samme periode i år bl.a. foranlediget af, at det samlede medarbejderantal er reduceret med 10% fra i juni sidste år til nu For andet halvår forventes en omsætning på niveau med det i første halvår realiserede. Driftsresultatet i andet halvår forventes at blive lidt bedre end det, vi realiserede i første halvår. Sammenfattende er der således forventning om en overskudsgrad i niveauet 1% efter goodwill afskrivninger på ca. DKK 60 mio. for helåret. Med tiltrædelsen den 1. juni 2001 af Nilfisk-Advance s nye administrerende direktør, Johan Molin, er den øverste ledelse af Nilfisk-Advance koncernen hurtigere end forventet blevet fuldtallig. De fem hovedansvarsområder i Nilfisk-Advance organisationen er således nu besat med hver sin kompetente leder. 10

11 Balance og udvikling i egenkapitalen 1. halvår halvår 2000 Hele 2000 Beløb i DKK mio. Urevideret Urevideret Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld til kreditinstitutter Kortfristet gæld i øvrigt Udbytte for regnskabsåret Passiver i alt Udvikling i egenkapitalen Egenkapital pr. 1. januar NKTs andel af koncernens resultat Kursomregning af resultat og egenkapital i udenlandske virksomheder Egne aktier / afregnede aktieoptioner (174) (155) (241) Afsat til udbytte (2.806) Egenkapital ultimo Der er ved udarbejdelse af halvårsregnskabet 2001 anvendt samme regnskabspraksis som i årsregnskabet 2000, dog med den undtagelse, at den nye regnskabsvejledning om indregning af skatter er taget i anvendelse. Den nye regnskabsvejledning indebærer aktivering af udskudte skatteaktiver, såfremt forholdene taler derfor. Efter en samlet forsigtig vurdering er der ikke fundet anledning til at indregne udskudte skatteaktiver i halvårsregnskabet 11

12 Pengestrømme og udvikling i rentebærende poster, netto 1. halvår halvår 2000 Hele 2000 Beløb i DKK mio. Urevideret Urevideret Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) (118) Finansielle poster, netto Ændring i arbejdskapital m.v. (183) (268) (70) Pengestrømme fra driftsaktivitet 74 (235) (111) Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto (33) (137) (286) Køb og salg af virksomheder Øvrige investeringer m.v. (37) (114) (78) Driftsaktivitet og investeringer i alt Betalt udbytte og udlodning (2.806) (2.121) (2.121) Køb egne aktier excl. udbytte m.v. (118) (155) (241) Ændring i rentebærende poster, netto (2.920) Primo rentebærende poster, netto Valutaomregning vedr. nettorentebærende aktiver (59) (15) (2) Ultimo rentebærende poster, netto (221)

13 Segmentoplysninger 1. halvår halvår 2000 Hele 2000 Beløb i DKK mio. Urevideret Urevideret Nettoomsætning NKT Cables Group Nilfisk-Advance Priorparken NOVATOR NKT Flexibles IONAS Udviklingsselskaber Koncernintern omsætning m.v. (37) (48) (93) Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) NKT Cables Group 148 (11) (124) Nilfisk-Advance Priorparken NOVATOR NKT Flexibles (4) (9) (21) IONAS 9 (7) (5) Udviklingsselskaber (38) (17) (41) Moderselskab og elimineringer m.v. (15) (16) (21) (118) Driftsresultat (EBIT) NKT Cables Group 71 (239) (868) Nilfisk-Advance 10 (24) (99) Priorparken NOVATOR (0) 2 2 NKT Flexibles (23) (26) (55) IONAS 0 (8) (11) Udviklingsselskaber (41) (18) (46) Moderselskab og elimineringer m.v. (20) (22) (20) 10 (319) (1.060) 13

14 Segmentoplysninger 1. halvår halvår 2000 Hele 2000 Beløb i DKK mio. Urevideret Urevideret Capital employed NKT Cables Group Nilfisk-Advance Priorparken NOVATOR 1 (1) (1) NKT Flexibles IONAS Udviklingsselskaber Moderselskab og elimineringer m.v. (18)

15 Det laver NKTs selskaber Optisk kommunikation IONAS Passive optiske chips, der indgår som del af en optisk telekom komponent. Crystal Fibre Optiske fibre de såkaldte krystalfibre med hulmønster i fiberens længderetning. Fibrene anvendes i dag primært af offentlige og private forskningslaboratorier. CISILIAS Aktive optiske chips, der kan anvendes i optiske forstærkere, lasere og integrerede komponenter bestående af både aktivt og passivt glas. KOHERAS Optiske fiber bragg-gitre, fiberlasere og fiber laser delsystemer, der henvender sig til markedet for optiske sensor- og display systemer. Life Science komponenter SMB Bio-chips de såkaldte microarrays og microflowsystemer, der anvendes i forbindelse med sygdomsdiagnosticering og udvikling af nye lægemidler. PicoSep Udvikling af et nyt princip til proteinseparation. Viden om proteiners adfærd har betydning for forståelse af, hvad der initierer en sygdom, samt hvordan den behandles. Materialeteknologi NKT Flexibles Fleksible undersøiske rørledninger til transport at olie, gas, vand og flydende kemikalier. NST Superledende bånd, hvor den elektriske modstand forsvinder ved lave temperaturer (minus 196 grader C). Superledere kan anvendes til flere forskellige produkter, hvor der er brug for høj strømtæthed og dermed høje magnetfelter. LIOS Systemer baseret på optiske fibre, der kan foretage distribueret temperaturmåling i sammenhænge, hvor uhensigtsmæssig temperaturudvikling kan forårsage alvorlige skader (fx tunneller, off-shore og kraftværker). Watech Teknologi til miljørigtig bortskaffelse af PVC-affald. Modne selskaber NKT Cables Kabler og ledninger til elinstallationer, energiforsyning og telekommunikation. Nilfisk-Advance Rengøringsmaskiner til professionel anvendelse og husholdningsstøvsugere. Priorparken Ejendomsudlejning og administration NOVATOR Konsulentvirksomhed indenfor integrerede løsninger imellem virksomheders administrative systemer og produktionsstyringssystemer. Koncernadministration NKT Research & Innovation Udvikler grundlag for etablering af nye udviklings- og vækstvirksomheder NKT Holding Koncernledelse og moderselskab. 15

16 Technologies creating value NKT vil - i en dynamisk proces - udvikle sig til en vækst- og udviklingsorienteret industrikoncern. Med udgangspunkt i NKTs teknologiske fundament skal gruppen af udviklings- og vækstselskaber udbygges til en sammenhængende portefølje fokuseret inden for udvalgte kompetenceområder. NKT Cables og Nilfisk-Advance skal positioneres som toneangivende leverandører til det internationale marked. Praktiske oplysninger Halvårsrapporten er den 23. august 2001 offentliggjort via Københavns Fondsbørs på dansk og engelsk. Halvårsrapporten er til rådighed på Det er den originale danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Halvårsrapporten distribueres elektronisk via Hugin Online til alle, der har tilmeldt sig denne service. En trykt udgave af halvårsrapporten sendes pr. post til de af NKT Holdings aktionærer, der har anmodet om at få regnskabet tilsendt. Halvårsrapporten 2001 er udgivet af Henvendelser om den elektroniske eller trykte udgave af halvårsrapporten bedes rettet til NKT Holdings kommunikationsafdeling på telefon NKT Holding A/S NKT Allé Brøndby CVR nr Telefon Telefax

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Kvartalsrapport 3/2001

Kvartalsrapport 3/2001 Kvartalsrapport 3/2001 Meddelelse nr. 14.2001 til Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K og Aktionærer i NKT Holding A/S Indhold Resumé 2 Hovedtal for koncernen 3 Kvartalsrapport Koncernen

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3/2002

KVARTALSRAPPORT 3/2002 KVARTALSRAPPORT 3/2002 Meddelelse nr. 20, 19. november 2002 til Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K og aktionærer i NKT Holding A/S Indhold Hovedpunkter - 3. kvartal 2002 2 Elementerne

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2003

Delårsrapport 3. kvartal 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2003 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere