RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening."

Transkript

1 RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf , Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV 15.januar 2014 via Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken Allinge Vedrørende Rosengade 25 i Rønne / P Rønne Byforening klager hermed over Teknik & Miljøudvalgets beslutning om at give tilladelse til en privat parkeringsplads til afløsning for en nuværende bebyggelse, der er klassificeret med høj bevaringsværdig. Det er Rønne Byforenings påstand, at beslutningen skal udløse udarbejdelse af en særskilt lokalplan for bebyggelsen, idet beslutningen, efter Rønne Byforenings opfattelse, er i strid med formål og principper i den bevarende lokal plan for Rønne nr Rønne Byforening ser en mulighed for, at den trufne beslutning er af en sådan karakter, at den vil kunne skabe præcedens i den fortsatte forvaltning af den bevarende lokalplan. Klagegrundlag. Den bevarende lokalplan for Rønne ereudvikling%20af%20det%20centrale%20r%c3%b8nne.pdf I det indledende afsnit side side 4 skrives: Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Tilladelsen til nedrivning kræver en dispensation. Denne er givet med en begrundelse, som Rønne Byforening respekterer. Som følge af dispensation har byggesagen været til offentlig udtalelse i to uger, som planloven foreskriver. Alle udtalelser pegede på ønsket om enten en bevaring af eksisterende bygninger, eller et nyt tilpasset byggeri. Kun ansøgeren selv peger - som høringssvar - på en parkeringsplads. I lyset af bygningernes bevaringsværdi og placering i et væsentligt område med kategori A, mener vi, at de eksisterende bygninger skal erstattes af nyt byggeri, som respekterer lokalplanens bestemmelser om nyt byggeri.

2 Der er givet tilladelse på betingelse af et godkendt projekt, og dette har det politiske Teknik & Miljøudvalg besluttet at kunne være en parkeringsplads. 2 Ansøger har imidlertid selv i sin ansøgning angivet to muligheder, som udvalget kunne vælge imellem: Nyt byggeri til erstatning for det eksisterende Privat parkeringsplads uden byggeri. Rønne Byforening anfægter ikke den formelle høringsproces, men finder valget af muligheden med parkeringsplads for stridenden imod principperne i lokalplanen, og der burde derfor være tilvejebragt en ny lokalplan for området eller matriklen. Rønne Byforening kan ikke forstå, at etablering af en åben ubebygget parkeringsplads omkranset af en mur mod gade tilgodeser lokalplanens formål, side 17 - vi spørger : vil en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - sikre et fortsat levende og alsidigt bymiljø, vil en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - bevare de karakteristiske bebyggelser, gademiljøer og byrum i det centrale Rønne som en sammenhængende bevaringsværdig bystruktur, vil en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - bevare stiltræk, bygningsdetaljer og andre værdifulde særpræg på de bevaringsværdige huse, vil en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - sikre at bygningsændringer sker enten som en tilbageførsel til et tidligere udseende eller som en videreudvikling, der tager hensyn til den enkeltes ejendoms alder og byggestil, er en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - tilpasset byens skalaforhold, er en bornholmermur (som der angiveligt stilles betingelse om) - et nutidigt formsprog indpasset i det historiske bymiljø. Vi mener som nævnt ikke, at disse spørgsmål i relation til lokalplanens principper og formål kan besvares til fordel for en parkeringsplads, men at der burde have været valgt en løsning med en ny erstattende bebyggelse, som der i ansøgningen angives som en alternativ mulighed til en parkeringsplads. Det skal i øvrigt bemærkes at ansøgeren i sin ansøgning henviser til en forældet lokalplan som grundlag for sin ansøgning, hvilket antagelig kan have givet ansøgeren et forfejlet grundlag for sin ansøgning. Med henvisning til den nu gældende lokalplan 051 burde valget af parkeringsplads udløse krav om ny lokalplan, der giver mulighed for at offentligheden og høringsberittigede parter kan stille andre løsningsforslag som grundlag for udarbejdelsen af et lokalplanforslag. Rønne Byforening har som bilag indsat kopi af dagsordenpunkt fra , og kopi af givet tilladelse af samt link til underbyggende materiale om Rosengade 25 i Rønne. Med venlig hilsen Niels-Holger Larsen, formand for Rønne Byforning 2

3 Bilag: 3 Dagsordenpunkt med bilag Heri er links til væsentlige dokumenter fra ansøgning, høringer m.v. Er indsat i kopi nedenfor Tilladelse er indsat i kopi nedenfor. Om Rosengade 25, Rønne 3

4 Dagsorden for Teknik & Miljøudvalget 5.nov Åbent punkt 3 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne til nedrivning af ejendommen Rosengade P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget Hvem beslutter Teknik- og Miljøudvalget beslutter Resumé Ejeren af ejendommen Rosengade 25 i Rønne har søgt om nedrivning af hjørneejendommen Smallegade/Rosengade. Af ansøgningen fremgår, at en nedrivning ønskes, da ejendommen er i en meget dårlig bygningsmæssig stand. Det fremgår endvidere, at ansøger ser to muligheder for at udnytte ejendommen. Den ene mulighed er at bebygge den med boligbyggeri, den anden er at etablere private p-pladser. Ansøgningen har været sendt i høring hos de omboende, Kulturmiljørådet for Bornholm og Rønne Byforening. Der er i høringsperioden indkommet seks indsigelser/bemærkninger. Teknik og Miljø skønner, at der ud fra den udførte bygningsbesigtigelse og en samlet vurdering af et eventuelt renoveringsbehov kan gives en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, så bygningerne kan nedrives, såfremt lokalplanens intentioner og formål samtidig iagttages. Indstilling og beslutning Økonomidirektøren indstiller at der meddeles dispensation til det ansøgte på vilkår af, at der umiddelbart efter nedrivningsarbejderne udføres én af to nedennævnte byggearbejder. 1. Der etableres en privat langtidsparkeringsplads på betingelse af, at der opføres en bornholmermur i skel mod vej og at indkørslen til pladsen etableres i Smallegade, så gaderummet i Rosengade kan fastholdes. 2. Der opføres nye bygninger til privatboligformål på ejendommen iht. lokalplanens formål og bestemmelser og således, at nybyggeriet sikrer, at gadeforløb og karréstrukturen fastholdes og opføres, så skalaforhold og form tilpasses den gamle bydel. Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013: 4

5 Sagsfremstilling 5 Totalbyg Entreprise A/S har med brev af 25. juni 2013 med yderligere materiale modtaget den 3. september 2013 ansøgt om tilladelse til nedrivning af alle bygninger på ejendommen matr. nr. 878, Rønne Bygrunde, beliggende Rosengade 25, 3700 Rønne. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. Ejendommen er beliggende i delområde A. Lokalplanens formål er bl.a. - at sikre et fortsat levende og alsidigt bymiljø, - at bevare de karakteristiske bebyggelser, gademiljøer og byrum i det centrale Rønne som en sammenhængende bevaringsværdig bystruktur, samt - at ny bebyggelse tilpasses byens skalaforhold, - at fastsætte bestemmelser for placering, udformning og materialevalg for nybyggeri der betinger, at byggeriet udføres i et nutidigt formsprog indpasset det historiske bymiljø. Det fremgår endvidere af punkt 4.1 og 4.2 at: 4.1. Den eksisterende bebyggelses udvendige facader og bygningsdele må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder udskiftning af vinduer og døre, uden kommunens forudgående tilladelse Nedrivning af de ældre byhuse tillades generelt ikke. Nedrivning af nyere bygninger, udhuse og garager samt ældre huse med lav bevaringsværdi kan tillades, hvis arealet efterfølgende bebygges eller disponeres på en måde der er til gavn for det konkrete bymiljø. Ud fra ovenstående vil en nedrivning således kræve en dispensation fra lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19. Der er udsendt orienteringsbreve (høring) til naboerne til den omhandlede ejendom, det lokale Kulturmiljøråd samt Rønne Byforening. Desuden har nedrivningsansøgningen været offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside og i kommunens annonce i Rytterknægten den 11. september Ved registreringen af bevaringsværdier af bygninger i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas Rønne i 1990 fremgår, at ejendommen har en samlet bevaringsværdi på 3, hvilket er den typiske bevaringsværdi i området. Bygninger med en samlet bevaringsværdi på 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, og håndværksmæssige udførelse er lokalt fremtrædende eksempler indenfor deres slags, eller bygninger, der i kraft af deres placering er vigtige for området som en helhed. Ejendommens miljømæssige værdi er 2. Ved den miljømæssige vurdering ser man på bygningens betydning eller støtteværdi for de tilstødende bygninger og for helheden. Man ser på, hvordan bygningen er placeret og tilpasset gadebilledet eller det miljø, den er en del af. 5

6 I øvrigt henvises til bilag 2, der er en kopi af den udsendte orientering, hvor den indkomne ansøgning også var vedlagt. Det fremgår af et kortudsnit i høringsbrevet, hvem der har fået udsendt orienteringen. 6 Indsigelsesbehandling Der er ved fristens udløb indkommet 6 indsigelser/bemærkninger: 1. Ejerne af ejendommen, Rosengade 8, Rønne, beboere i ejendommen Store Torvegade 1, Rønne, 3. Ejere af ejendommen, Rosengade 9, Rønne, 4. Rønne Byforening v/formand Niels-Holger Larsen, 5. Kulturmiljørådet, Bornholm v/formand Bjarne Bech, og 6. Ejer af ejendommen, Rosengade 7, 3700 Rønne. Disse indsigelser/bemærkninger er med brev af 4. oktober kommenteret af ansøger. Efterfølgende er et ekstrakt af de indkomne indsigelser/bemærkninger samt ansøgers efterfølgende kommentarer til disse. Alle breve kan læses i deres fulde ordlyd i bilag 3. Ad 1. Har ingen indvendinger mod en nedrivning, da de eksisterende bygninger betragtes som misligholdte og triste for det samlede gadebillede. Det anbefales, at der opføres bygninger til privatboligformål, i arkitektonisk stil der harmonerer med helhedsindtrykket i den gamle bydel. Privat parkeringsareal harmonerer meget dårligt med helhedsindtrykket i en gammel hyggelig bydel. Gives der alligevel tilladelse, påpeges tre forhold der bør sikres: Omkransning med en pudset murstensvæg med teglrygning, en så smal indkørsel som muligt for at begrænse indblik, og etablering af fartdæmpende foranstaltninger pga. den øgede trafikintensitet. Ad 2. Mener at private parkeringspladser i området er en rigtig dårlig idé pga en øget trafik. Der udtrykkes usikkerhed om, hvordan parkeringspladserne skal administreres. Boligbyggeri er en bedre løsning, f.eks. to eller tre boligejendomme som passer ind i Rosengademiljøet. Der henstilles til, at der ikke gives tilladelse til nedrivning, før der er en total lokalplan med alle tilladelser til genetablering, så der ikke kommer til at ligge en byggetomt, som i mange år fremover vil skæmme bybilledet. Ad 3 og 6. Er imod nedrivning. Selv om bygningen er dårligt vedligeholdt, udgør den et meget vigtigt element i en gade, som turisterne beundrer. En helt ny ejendom vil kunne skæmme bybilledet. Værre med en privat parkeringsplads. Rosengade vil få en biltrafik, der slet ikke egner sig til sådan en gade. Yderligere vil en stor åben plads i et flot historisk miljø være et dårligt signal for Bornholm, og det håber de aldrig, kommunen vil give tilladelse til. Ad 4. Finder det meget betænkeligt at dette kulturmiljø og en så stor bygningsmasse, der lukker en af de gamle og meget bevaringsværdige karreer i Rønne i Laksegade/Rosengadekvarteret, nedrives. Med god vilje og kreativitet er en bevaring bestemt mulig og at foretrække. Byforeningen støtter og anbefaler en boligbebyggelse på grunden, også med baggrund i den bevarende lokalplans formål. Det anbefales, at eventuelle nedrivningstilladelser først gives, når der foreligger et godkendt projekt til erstatning for eksisterende bygninger. Det er ligeledes holdningen, at eventuelle nybyggerier bør gives et nutidigt udtryk i en god og arkitektonisk kvalitet, men at skalaforhold og form tilpasser sig den gamle bebyggelse i tråd med lokalplanens formål og bestemmelser. Byforeningen minder om, at regionskommunens arkitekturpolitik tages i agt. Ad 5. Kulturmiljørådet kan ikke anbefale den foreslåede p-plads, der vil være ødelæggende for områdets attraktive karakter og øge trafikken i de følsomme turist-gader, Rosengade og Laksegade. Rådet erkender, at den eksisterende bygningsmasse er i ringe forfatning, så en 6

7 7 fornuftig istandsættelse vil blive vanskelig. Gives der nedrivningstilladelse, så skal det sikres, at bygningerne erstattes af nyt byggeri, der giver tilsvarende bidrag til bymiljøet. Der foreslås nyt byggeri, der udfylder karréstrukturen, da det er yderst vigtigt, at karréstrukturen og gadeforløbene Rosengade/Smallegade fastholdes. Beslutter BRK, mod kulturmiljørådets anbefaling, at tillade p- pladser på arealet, så opfordres BRK til at stille krav til udformningen. Kræv en kvalificeret bearbejdning af pladsen, kræv en lukning mod gaderne så gadeforløb/karréstruktur fastholdes, og kræv en udformning der materialemæssigt og funktionelt er gennemarbejdet og fungerer med omgivelserne. Ansøgers kommentarer til indsigelser/bemærkninger. Først en kommentar til de generelle forhold i Rønne. Der er hverken behov for erhvervslokaler eller flere boliger, derimod er der behov for p-pladser. Det vil være yderst risikabelt at sætte et boligbyggeri i gang, der antageligt heller ikke kan finansieres. Det præciseres, at p-pladserne er tænkt som langtidsparkeringspladser, som vil blive tilbudt de forretningsdrivende i gågaden og andre i nærområdet. Altså kommer man typisk i sin bil om morgenen og kører hjem til aften. Ansøger har selv otte p-pladser med tilkørsel via Skindergade og Laksegade og oplever generelt ingen problemer. Ansøger bemærker, at Kulturmiljørådet har udtalt at bygningsmassen er i ringe stand, samt at en istandsættelse vil være vanskelig. Ansøger er indstillet på, at specifikke krav bør indgå i et kommende projekt også at området lukkes med mur/hegn/beplantning. Ansøger mener ikke, at Rønne Byforenings bemærkninger om bevaring af bygningerne er muligt i den virkelige verden. Det kommenteres også, at der ikke er behov for nyt boligbyggeri. Som kommentar til 3 og 6 mener ansøger, at en privat langtidsparkeringsplads kan lette presset på parkering i bl.a. Rosengade. Med hensyn til vilkår for en privat parkeringsplads skriver ansøger som kommentar til beboerne i Store Torvegade (2), at man forventer at udleje pladserne på langtidskontrakter, hvor adgang til området bliver med digital signatur for lejerne. Som kommentar til indsigelse 1, har ansøger bemærket, at de ikke har indvendinger mod en nedrivning. Til ønsket om ny privat boligbebyggelse er der tidligere redegjort for, at dette behov ikke er til stede. Til opfordringen til kommunen om tre specifikke krav ved etablering af en p-plads skriver ansøger, at de er indstillet på at indarbejde nogle af disse. Til slut opsummerer ansøger til kommunen, at de primært beder om mulighed for at etablere en privat langtidsparkeringsplads. Såfremt Teknik & Miljø er indstillet på en sådan principiel tilladelse, vil de igangsætte selve projektfasen med bl.a. indretning og udlejning mv. Såfremt det viser sig mod ansøgers forventning, at disse forhold ikke kan gennemføres er der en ny situation. Uanset hvilken projektart (boligbyggeri/p-pladser) anmodes om nedrivningstilladelse for at få den nedslidte ejendom fjernet fra gadebilledet. Ejendommen skæmmer området. Teknik & Miljøs kommentarer. Teknik & Miljø har synet ejendommen for at kunne foretage en konkret vurdering i sagen. Notat fra dette syn ligger som bilag 4. De indkomne indsigelser/bemærkninger er overvejende enige om, at der såfremt der gives dispensation til en nedrivning, så anbefales der en ny boligbebyggelse på stedet. Med hensyn til ansøgers ønske om en privat parkeringsplads, så udtrykkes der i indsigelserne bekymring for udformningen og en øget trafik i området. I tre af indsigelserne præciseres, at der bør foreligge et godkendt projekt for fremtidig anvendelse, inden en eventuel nedrivningstilladelse gives. 7

8 I forhold til de indkomne bemærkninger fra de omboende, Rønne Byforening og Kulturmiljørådet, så anbefaler Teknik og Miljø nedennævnte: 8 I forhold til ny boligbebyggelse sikres 1. at gaderummets vægge fastholdes, enten i form af husfacader eller hegnsmure, 2. at ny boligbebyggelse ved sin placering, udformning og materialevalg harmonerer med gadens gamle bygninger eller på anden måde ved sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirker til at styrke karakteren af det eksisterende miljø, og 3. at ny boligbebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i gadelinjen. I forhold til en ny privat langtidsparkeringsplads sikres: 1. at der omkring parkeringspladsen opføres en bornholmermur 2. at indkørslen placeres i Smallegade, og 3. at hegnmuren mod naboen bevares efter nedrivning af garagerne. I øvrigt henvises til bilag 1. Teknik & Miljøs vejafdeling ser ingen trafikale problemer i den foreslåede løsning med indkørsel fra Smallegade. Hvis der etableres en privat langtidsparkeringsplads, som adgangsbegrænses så kun lejere af parkeringspladserne kan køre ind, skønnes det, at den øgede trafikmængden vil blive af begrænset omfang. For at sikre at der ikke over længere tid vil ligge en åben byggetomt på hjørnet af Rosengade/Smallegade, anbefales det, at der samtidigt med en eventuel dispensation til nedrivning af ejendommen, stilles krav om en kontinuerlig byggeproces, så gaderummene og karréstrukturen genskabes hurtigst muligt. Der skal indhentes tilladelse iht. såvel byggelov som planlov til begge former for projekter. Økonomiske konsekvenser Ingen Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ingen Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november Bornholmermur (DOCX) 2. Scannet kopi af udsendt orientering samt ansøgning om nedrivning (PDF) Scanning af indkomne indsigelser og bemærkninger samt ansøgers efterfølgende kommentarer. (PDF) 4. Notat fra besigtigelse af Rosengade 25 d. 18 oktober 2013 (DOCX) 3. 8

9 9 Tilladelse TOTALBYG ENTREPRISE A/S Store Torvegade Rønne 16. december 2013 Nedrivningstilladelse i henhold til Bygningsreglementet 2010 (BR10), samt tilladelse til nedrivning af ejendommen Rosengade 25, Rønne, i henhold til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. I har den 25. juni 2013, med yderligere oplysninger modtaget den 3. september 2013 søgt om tilladelse til nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Rosengade 25, Rønne, matr. nr. 878, ejerlav Rønne Bygrunde, vejkode 3387, ejendoms nr , tilhørende Totalbyg Enterprise A/S Store Torvegade 11, 3700 Rønne. Det fremgår af ansøgningen bl.a., at ønsket om nedrivning begrundes i, at ejendommen er i en meget dårlig bygningsmæssig stand. Denne tilladelse er todelt 1 ) en godkendelse af nedrivningen i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), og 2 ) en dispensation til nedrivning i henhold til Lokalplan nr Derudover findes afsnit med forhold til anden lovgivning, herunder vejledning om affaldshåndtering og et afsnit med klagevejledninger. Tilladelsen til nedrivning gives på vilkår af, at der skal foreligge et projekt godkendt af Teknik og Miljø for den fremtidige indretning og anvendelse af grunden, inden nedrivningsarbejderne må påbegyndes. Se side 4 om Nyt projekt for privat langtidsparkeringsplads. Plangrundlag, høring og vurdering Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 051, for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. Ejendommen er beliggende i delområde A. Lokalplanens formål er bl.a.: - at sikre et fortsat levende og alsidigt bymiljø, - at bevare de karakteristiske bebyggelser, gademiljøer og byrum i det centrale Rønne som en sammenhængende bevaringsværdig bystruktur, Lokalplanen foreskriver i afsnit Den eksisterende bebyggelses udvendige facader og bygningsdele må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder udskiftning af vinduer og døre, uden kommunens forudgående tilladelse Nedrivning af de ældre byhuse tillades generelt ikke. Nedrivning af nyere bygninger, udhuse og garager samt ældre huse med lav bevaringsværdi kan tillades, hvis arealet efterfølgende bebygges eller disponeres på en måde der er til gavn for det konkrete bymiljø. 9

10 10 Ud fra ovenstående vil en nedrivning således kræve en dispensation fra lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. Planlovens 2) 19. Der har været foretaget høring i henhold til Planlovens 20 og Museumslovens 3) 24, stk. 3. Der er udsendt orienteringsbreve (høring) til naboerne til den omhandlede ejendom, det lokale kulturmiljøråd samt Rønne Byforening. Desuden har nedrivningsansøgningen været offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside og i kommunens annonce i Rytterknægten den 11. september Der var ved fristens udløb indkommet 6 indsigelser/bemærkninger. Disse indsigelser/bemærkninger er med brev af 4. oktober kommenteret af ansøger. Teknik og Miljø har besigtiget ejendommen og skønner, at en renovering og eventuel tilbageførsel til den oprindelige hovedbygnings udseende vil blive et meget omfattende projekt, hvor facaderne skal ommures, tag og måske en del af tagværket skal udskiftes, og indvendige vægge genetableres for at sikre konstruktiv stabilitet i bygningen. En renovering bliver således en omfattende totalrenovering om end det ikke er umuligt. Sidebygningerne mod Smallegade er bygningsmæssigt i dårlig stand. En istandsættelse vil være en meget omfattende renoveringsopgave, hvor store dele af den oprindelige bygning må fjernes og genskabes, hvis denne del af ejendommen skal bevares. Garagerne i gården har lav bevaringsværdi og vil umiddelbart kunne nedrives, også set i forhold til lokalplanens bestemmelser i punkt 4.2 Samlet vurderes det at der ud fra ejendommens bygningers stand kan gives en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, så bygningerne kan nedrives såfremt lokalplanens intentioner og formål samtidig iagttages. Sagen har herefter været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. november På udvalgsmødet blev det besluttet: at der meddeles dispensation med krav om at de vilkår, der fremgår af punkt 1, opfyldes. Af punkt 1 fremgår: Der etableres en privat langtidsparkeringsplads på betingelse af, at der opføres en bornholmermur i skel mod vej og at indkørslen til pladsen etableres i Smallegade, så gaderummet i Rosengade kan fastholdes. I øvrigt fremgår det af Teknik & Miljøs kommentarer i dagsordenspunkteti: I forhold til en ny privat langtidsparkeringsplads sikres: 1. at der omkring parkeringspladsen opføres en bornholmermur 2. at indkørslen placeres i Smallegade, og 3. at hegnmuren mod naboen bevares efter nedrivning af garagerne. I øvrigt henvises til bilag 1. Teknik & Miljøs vejafdeling ser ingen trafikale problemer i den foreslåede løsning med indkørsel fra Smallegade. Hvis der etableres en privat langtidsparkeringsplads, som adgangsbegrænses så kun lejere af parkeringspladserne kan køre ind, skønnes det, at den øgede trafikmængden vil blive af begrænset omfang. For at sikre at der ikke over længere tid vil ligge en åben byggetomt på hjørnet af Rosengade/Smallegade, anbefales det, at der samtidigt med en eventuel dispensation til nedrivning af ejendommen, stilles krav om en kontinuerlig byggeproces, så gaderummene og karréstrukturen genskabes hurtigst muligt. Der skal indhentes tilladelse iht. såvel byggelov som planlov til projektet. Godkendelse af nedrivningen i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) Teknik & Miljø godkender anmeldelsen om nedrivning i henhold til Bygningsreglementet 10 kap Såfremt nedrivningen ikke er påbegyndt inden 1 år fra dato bortfalder godkendelsen. 10

11 Vilkår for nedrivningen Du kan starte nedrivningen på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen samt, at der indhentes tilladelse fra Vejmyndigheden, såfremt rådighed over vej- og fortovsareal er nødvendig, at eventuelle skader på vej eller fortov udbedres af Bornholms Regionskommune for skadevolders regning, at der inden arbejdet påbegyndes med afpropning af vand- og afløbsinstallationer, indsendes den vedlagte Anmeldelse om autoriseret kloakmester arbejde og om autoriseret VVS-installatør arbejde, og at vedlagte Færdigmelding sendes til Teknik og Miljø når nedrivningen er afsluttet, således at Bygnings- og Bolig Registret kan blive ajourført. Der henvises endvidere til afsnittet: Opmærksomheden henledes på følgende forhold som ejer bør forholde sig til i forbindelse med nedrivningsarbejdet. Nedrivningsgebyret er beregnet til 4.060,00 kr. (mindstegebyr for erhvervsbygninger)) faktura bliver eftersendt til ejer. Se nedenfor om Klagevejledning i henhold til byggeloven. Tilladelse i medfør af Lokalplan nr. 051 Med henvisning til ovenstående vurdering meddeles hermed dispensation fra den bevarende lokalplan til nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Rosengade 25. Tilladelsen til nedrivning gives på vilkår af, at der skal foreligge et projekt godkendt af Teknik og Miljø for den fremtidige indretning og anvendelse af grunden, inden nedrivningsarbejderne må påbegyndes. Se nedenfor om Nyt projekt for privat langtidsparkeringsplads. Der stilles krav om opførelse af en nærmere beskrevet mur, som skal placeres i gadens facadelinje kombineret med krav om en nærmere angivet træplantning umiddelbart bag muren. Mur og træplantning vil set udefra tilsammen erstatte de hidtidige bygninger og herved fastholde den bevaringsværdige bystruktur. Lokalplanens formål er hermed efterkommet. Tilladelsen er givet i henhold til planloven og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato, jf. planlovens 56, stk.1. Se nedenfor om Klagevejledning i henhold til planloven. Nyt projekt for privat langtidsparkeringsplads. Det fremgår af Teknik & Miljøs sagsfremstilling til udvalgsmødet den 5. november 2013, at der samtidigt med en eventuel dispensation til nedrivning af ejendommen, stilles krav om en kontinuerlig byggeproces, så gaderummene og karréstrukturen genskabes hurtigst muligt. Det betyder, som det også fremgår af tilladelsen i medfør af lokalplan nr. 051, at der hurtigst muligt skal fremsendes et projekt for indretning af den kommende private langtidsparkeringsplads. Af projektet skal det fremgå at der omkring parkeringspladsen opføres en bornholmermur, at indkørslen placeres i Smallegade, og at hegnmuren mod naboen bevares efter nedrivning af garagerne. I øvrigt henvises til bilag 1 der vedlægges for udførelsen af ovenstående.. I projektet skal der indarbejdes træer, der kan danne en grøn overgang mellem parkeringsarealet og gaderummet. Trækronerne vil være med til opbløde det visuelle indtryk og kanten ind mod parkeringsarealet, samtidig med at de vil stramme byrummet op og tilføre et grønt islæt i bymiljøet

12 12 I forbindelse med behandling af udstykningssagen P , er der tidligere stillet krav om nedrivning af en del af ejendommen mod Smallegade, inden 1. december Denne tidsfrist forlænges hermed til 1. april Klagevejledninger Byggeloven Afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af byggeloven1) kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, efter byggelovens 23 påklages til Statsforvaltningen Hovedstaden, Borups Alle 177, 2400 København NV. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed. Statsforvaltningen afgørelser kan efter stk. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationer heraf er tillige berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold. Når ikke andet er bestemt, er klagefristen 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klage over et af kommunalbestyrelsen givet pålæg fritager ikke for at efterkomme dette. Dog kan klagemyndigheden bestemme, at en klage skal have opsættende virkning. jf. 24 stk. 1-3 Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. 25. Planloven Afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af planloven 2) eller en i medfør af denne fastsat bestemmelse, kan efter planlovens 60 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. I henhold til planlovens 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der f.eks. kan klages, hvis man mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunalbestyrelsen, efter klagerens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til Teknik & Miljø Skovløkken 4, 3770 Allinge eller inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Teknik & Miljø skal, hvis afgørelsen fastholdes, senest 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, samt underrette klager om videresendelsen. Natur- og Miljøklagenævnet vil i forbindelse med behandling af klagesagen opkræve et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside Hvis afgørelsen skal indbringe for domstolene, jf. planlovens 62 skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Opmærksomheden henledes på følgende forhold som ejer bør forholde sig til i forbindelse med nedrivningsarbejdet. Forhold ved byggeloven Det er ejers pligt at overholde byggeloven. Ved nedrivningsarbejder bør specielt nedenstående paragraffer iagttages. 12. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art. Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. Stk. 3. Hvis nedrivning af en bygning nødvendiggør afstivning af tilgrænsende bygning på nabogrund, skal dennes ejer foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet, forholdes der i denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2. 12

13 13 Stk. 4. Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan komme til anvendelse, skal mindst 14 dage forud give vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse. Stk. 5. Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig således i forhold til naboskel, at der påføres naboen ulemper, skal ejeren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe ulemperne til ophør. Stk. 6. Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i bygningsreglementet. 18. Såfremt der som følge af mangler ved ejendommen opstår fare for ejendommens beboere eller andre, jf. 14, kan kommunalbestyrelsen kræve, at bebyggelsen og omkringliggende arealer og bebyggelser i nødvendigt omfang afspærres og rømmes. Det samme gælder, såfremt funderingsarbejder m.v., jf. 12, frembyder sådan fare. Hvis et påbud om afspærring og rømning ikke straks efterkommes, kan det gennemføres af kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning. Stk. 2. Når et af kommunalbestyrelsen meddelt påbud om at afhjælpe mangler, der frembyder fare for ejendommens beboere eller andre, ikke efterkommes inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelserne i 17, stk. 2-3, straks lade de pågældende arbejder udføre på ejerens bekostning. Stk. 3. Såfremt det viser sig, at konstruktioner eller materialer frembyder fare for en bebyggelses beboere eller andre, kan bolig- og byministeren pålægge kommunalbestyrelsen at foretage eftersyn af bebyggelser, hvori sådanne eller lignende konstruktioner eller materialer er anvendt. Ministeren kan endvidere pålægge kommunalbestyrelsen at meddele ejeren påbud efter stk. 2. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder også anvendelse på bebyggelse under opførelse og på bebyggelse, som er delvis nedrevet eller ødelagt ved brand eller på anden måde. Stk. 5. Bolig- og byministeren kan, når det findes nødvendigt for at sikre, at byggematerialer, konstruktioner o.l. ikke indebærer fare for sundheden, fastsætte regler for anvendelsen heraf, herunder forbud mod anvendelsen. Stk. 6. Bestemmelserne i denne paragraf gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. Forhold ved servitutter Ejer bør kontrollere eventuelle servitutter, der har betydning for nedrivningen. Forhold ved kloak, vand og el Berørte forsyningsvirksomheder kontaktes, før nedrivningsarbejdet påbegyndes. Eventuelle kloaksystemet afproppes af en autoriseret kloakmester efter aftale med Bornholms Forsyning A/S, Industrivej 1, 3700 Rønne. Telefon Forhold ved sløjfning af olietanke Skema til Meddelelse om sløjfning af nedgravet samt overjordisk olietank, kan erhverves ved at rette henvendelse til, Teknik & Miljø Miljøtilsyn, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Forhold ved affaldshåndtering Uforurenet bygge- og anlægsaffald, der er fremkommet ved byggeriet skal bortskaffes eller genanvendes i overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald 4). Der henvises endvidere til BOFAs regulativer, der kan ses på Spørgsmål om bortskaffelse af andre materialetyper end de af ovenstående bekendtgørelse omfattede, kan rettes til BOFA på telefon Regionskommunen ved Teknik & Miljø fører tilsyn med at affaldsbortskaffelsen sker efter reglerne, og vil i den forbindelse, kunne kræve dokumentation for hvorledes affaldet er blevet bortskaffet. Forhold ved forurenet jord 13

14 Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet konstateres en forurening af jorden, f.eks. olielugt eller misfarvning af jorden, skal arbejdet standses og regionskommunen skal straks underrettes, henvendelsen skal rettes til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge telefon Som det fremgår af lov om forurenet jord 5), påhviler forpligtelsen både ejendommens ejer og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. 14 Ejendommen er ligeledes omfattet af reglerne om flytning af jord i henhold til lov om forurenet jord 5). Det betyder at flytning af jord ikke må ske, før der er foretaget en analyse af jorden, og der er sendt anmeldelse til Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø. Anmeldelsen skal som hovedregel sendes senest 4 uger, inden jorden skal flyttes, og kan foretages på eller ved at udfylde et anmeldeskema, som kan hentes på kommunens hjemmeside på - Natur- og miljøbeskyttelse - Forurening -Jordforurening - Jordflytning. Ved spørgsmål til dette emne, kan Jens Hansen kontaktes på eller telefon Forhold til sikring af kultur- og naturarven I henhold til sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil, skal ansøgeren underrettes om indholdet i museumslovens 3) jf. museumslovens 24 stk. 2. Forhold ved ajourføring af BBR Der henvises til bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 6), hvorefter ejeren i forbindelse med anmeldelser af sådanne bygninger skal meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR. Ved rettelse af BBR, kan der rettes henvendelse til, Teknik & Miljø BBR gruppe, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Forhold ved støjende aktiviteter Miljøafdelingen er orienteret om nedrivningstilladelsen, da "bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter" jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 7), skal det anmeldes til Bornholms Regionskommune med henblik på vurdering af de miljømæssige gener ved selve nedrivningsarbejdet. Senest 14 dage før nedrivningen påbegyndes skal den ansvarlige for nedrivningen sende en kort redegørelse til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, gerne pr på adressen om hvor lang tid arbejdet vil tage, hvilke arbejdstider der vil blive anvendt og hvilke foranstaltninger der vil blive gennemført for at forebygge eller afhjælpe forurening fra nedrivningsaktiviteterne (støj, støv mm). Desuden skal den ansvarlige - senest 2 dage før arbejdet påbegyndes orientere relevante naboer skriftligt om det forestående arbejde (tidsperiode og arbejdstider). Der er vedlagt forvarsel om et eventuelt påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven om at mindske støjgener. Påbuddet vil blive givet i tilfælde af naboklager som Teknik & Miljø finder berettigede. Relevante bekendtgørelser fra Arbejdsministeriet Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lign. arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø 8) og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest 9) Sagsparter Følgende parter er underrettet ved genpart af denne nedrivningstilladelse. Ejerne af ejendommen, Rosengade 8, Rønne, 11 beboere i ejendommen Store Torvegade 1, Rønne, Ejere af ejendommen, Rosengade 9, Rønne, Rønne Byforening v/formand Niels-Holger Larsen, Kulturmiljørådet, Bornholm v/formand Bjarne Bech, og Ejer af ejendommen, Rosengade 7, 3700 Rønne. 14

15 Teknik & Miljøs Miljøafdelingen, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge, og Bornholms Museum, Sankt Mortens Gade 29, 3700 Rønne. 15 Vedlagte bilag: Bornholmermur Hegnsmur mod gade og Standardforvarsling vedrørende støj ved nedrivningsarbejder. Lovgrundlag 1) Byggelov LBK nr af 14/10/2010 2) Planlov LBK nr. 587 af 27/05/2013 3) Museumsslov LBK nr af 14/12/2006 4) Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald BEK nr af 21/12/2010 5) Lov om forurenet jord LBK nr af 04/12/2009 6) Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr af 12/12/2002 7) Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter BEK nr af 14/12/2006 8) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder BEK nr. 589 af 22/06/2001 med senere ændringer. Historisk Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde BEK nr af 16/12/2010 9) Bekendtgørelse om asbest BEK nr af 21/12/2004 Med venlig hilsen Elsebeth Pedersen Arkitekt MAA Tlf:

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg Sendt til phr@cp-t.dk #CPR/CVR 10 09-01-2014 Indretning af lejlighed

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere