RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening."

Transkript

1 RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf , Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV 15.januar 2014 via Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken Allinge Vedrørende Rosengade 25 i Rønne / P Rønne Byforening klager hermed over Teknik & Miljøudvalgets beslutning om at give tilladelse til en privat parkeringsplads til afløsning for en nuværende bebyggelse, der er klassificeret med høj bevaringsværdig. Det er Rønne Byforenings påstand, at beslutningen skal udløse udarbejdelse af en særskilt lokalplan for bebyggelsen, idet beslutningen, efter Rønne Byforenings opfattelse, er i strid med formål og principper i den bevarende lokal plan for Rønne nr Rønne Byforening ser en mulighed for, at den trufne beslutning er af en sådan karakter, at den vil kunne skabe præcedens i den fortsatte forvaltning af den bevarende lokalplan. Klagegrundlag. Den bevarende lokalplan for Rønne ereudvikling%20af%20det%20centrale%20r%c3%b8nne.pdf I det indledende afsnit side side 4 skrives: Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Tilladelsen til nedrivning kræver en dispensation. Denne er givet med en begrundelse, som Rønne Byforening respekterer. Som følge af dispensation har byggesagen været til offentlig udtalelse i to uger, som planloven foreskriver. Alle udtalelser pegede på ønsket om enten en bevaring af eksisterende bygninger, eller et nyt tilpasset byggeri. Kun ansøgeren selv peger - som høringssvar - på en parkeringsplads. I lyset af bygningernes bevaringsværdi og placering i et væsentligt område med kategori A, mener vi, at de eksisterende bygninger skal erstattes af nyt byggeri, som respekterer lokalplanens bestemmelser om nyt byggeri.

2 Der er givet tilladelse på betingelse af et godkendt projekt, og dette har det politiske Teknik & Miljøudvalg besluttet at kunne være en parkeringsplads. 2 Ansøger har imidlertid selv i sin ansøgning angivet to muligheder, som udvalget kunne vælge imellem: Nyt byggeri til erstatning for det eksisterende Privat parkeringsplads uden byggeri. Rønne Byforening anfægter ikke den formelle høringsproces, men finder valget af muligheden med parkeringsplads for stridenden imod principperne i lokalplanen, og der burde derfor være tilvejebragt en ny lokalplan for området eller matriklen. Rønne Byforening kan ikke forstå, at etablering af en åben ubebygget parkeringsplads omkranset af en mur mod gade tilgodeser lokalplanens formål, side 17 - vi spørger : vil en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - sikre et fortsat levende og alsidigt bymiljø, vil en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - bevare de karakteristiske bebyggelser, gademiljøer og byrum i det centrale Rønne som en sammenhængende bevaringsværdig bystruktur, vil en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - bevare stiltræk, bygningsdetaljer og andre værdifulde særpræg på de bevaringsværdige huse, vil en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - sikre at bygningsændringer sker enten som en tilbageførsel til et tidligere udseende eller som en videreudvikling, der tager hensyn til den enkeltes ejendoms alder og byggestil, er en åben parkeringsplads med en omkransende mur: - tilpasset byens skalaforhold, er en bornholmermur (som der angiveligt stilles betingelse om) - et nutidigt formsprog indpasset i det historiske bymiljø. Vi mener som nævnt ikke, at disse spørgsmål i relation til lokalplanens principper og formål kan besvares til fordel for en parkeringsplads, men at der burde have været valgt en løsning med en ny erstattende bebyggelse, som der i ansøgningen angives som en alternativ mulighed til en parkeringsplads. Det skal i øvrigt bemærkes at ansøgeren i sin ansøgning henviser til en forældet lokalplan som grundlag for sin ansøgning, hvilket antagelig kan have givet ansøgeren et forfejlet grundlag for sin ansøgning. Med henvisning til den nu gældende lokalplan 051 burde valget af parkeringsplads udløse krav om ny lokalplan, der giver mulighed for at offentligheden og høringsberittigede parter kan stille andre løsningsforslag som grundlag for udarbejdelsen af et lokalplanforslag. Rønne Byforening har som bilag indsat kopi af dagsordenpunkt fra , og kopi af givet tilladelse af samt link til underbyggende materiale om Rosengade 25 i Rønne. Med venlig hilsen Niels-Holger Larsen, formand for Rønne Byforning 2

3 Bilag: 3 Dagsordenpunkt med bilag Heri er links til væsentlige dokumenter fra ansøgning, høringer m.v. Er indsat i kopi nedenfor Tilladelse er indsat i kopi nedenfor. Om Rosengade 25, Rønne 3

4 Dagsorden for Teknik & Miljøudvalget 5.nov Åbent punkt 3 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne til nedrivning af ejendommen Rosengade P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget Hvem beslutter Teknik- og Miljøudvalget beslutter Resumé Ejeren af ejendommen Rosengade 25 i Rønne har søgt om nedrivning af hjørneejendommen Smallegade/Rosengade. Af ansøgningen fremgår, at en nedrivning ønskes, da ejendommen er i en meget dårlig bygningsmæssig stand. Det fremgår endvidere, at ansøger ser to muligheder for at udnytte ejendommen. Den ene mulighed er at bebygge den med boligbyggeri, den anden er at etablere private p-pladser. Ansøgningen har været sendt i høring hos de omboende, Kulturmiljørådet for Bornholm og Rønne Byforening. Der er i høringsperioden indkommet seks indsigelser/bemærkninger. Teknik og Miljø skønner, at der ud fra den udførte bygningsbesigtigelse og en samlet vurdering af et eventuelt renoveringsbehov kan gives en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, så bygningerne kan nedrives, såfremt lokalplanens intentioner og formål samtidig iagttages. Indstilling og beslutning Økonomidirektøren indstiller at der meddeles dispensation til det ansøgte på vilkår af, at der umiddelbart efter nedrivningsarbejderne udføres én af to nedennævnte byggearbejder. 1. Der etableres en privat langtidsparkeringsplads på betingelse af, at der opføres en bornholmermur i skel mod vej og at indkørslen til pladsen etableres i Smallegade, så gaderummet i Rosengade kan fastholdes. 2. Der opføres nye bygninger til privatboligformål på ejendommen iht. lokalplanens formål og bestemmelser og således, at nybyggeriet sikrer, at gadeforløb og karréstrukturen fastholdes og opføres, så skalaforhold og form tilpasses den gamle bydel. Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013: 4

5 Sagsfremstilling 5 Totalbyg Entreprise A/S har med brev af 25. juni 2013 med yderligere materiale modtaget den 3. september 2013 ansøgt om tilladelse til nedrivning af alle bygninger på ejendommen matr. nr. 878, Rønne Bygrunde, beliggende Rosengade 25, 3700 Rønne. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. Ejendommen er beliggende i delområde A. Lokalplanens formål er bl.a. - at sikre et fortsat levende og alsidigt bymiljø, - at bevare de karakteristiske bebyggelser, gademiljøer og byrum i det centrale Rønne som en sammenhængende bevaringsværdig bystruktur, samt - at ny bebyggelse tilpasses byens skalaforhold, - at fastsætte bestemmelser for placering, udformning og materialevalg for nybyggeri der betinger, at byggeriet udføres i et nutidigt formsprog indpasset det historiske bymiljø. Det fremgår endvidere af punkt 4.1 og 4.2 at: 4.1. Den eksisterende bebyggelses udvendige facader og bygningsdele må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder udskiftning af vinduer og døre, uden kommunens forudgående tilladelse Nedrivning af de ældre byhuse tillades generelt ikke. Nedrivning af nyere bygninger, udhuse og garager samt ældre huse med lav bevaringsværdi kan tillades, hvis arealet efterfølgende bebygges eller disponeres på en måde der er til gavn for det konkrete bymiljø. Ud fra ovenstående vil en nedrivning således kræve en dispensation fra lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19. Der er udsendt orienteringsbreve (høring) til naboerne til den omhandlede ejendom, det lokale Kulturmiljøråd samt Rønne Byforening. Desuden har nedrivningsansøgningen været offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside og i kommunens annonce i Rytterknægten den 11. september Ved registreringen af bevaringsværdier af bygninger i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneatlas Rønne i 1990 fremgår, at ejendommen har en samlet bevaringsværdi på 3, hvilket er den typiske bevaringsværdi i området. Bygninger med en samlet bevaringsværdi på 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, og håndværksmæssige udførelse er lokalt fremtrædende eksempler indenfor deres slags, eller bygninger, der i kraft af deres placering er vigtige for området som en helhed. Ejendommens miljømæssige værdi er 2. Ved den miljømæssige vurdering ser man på bygningens betydning eller støtteværdi for de tilstødende bygninger og for helheden. Man ser på, hvordan bygningen er placeret og tilpasset gadebilledet eller det miljø, den er en del af. 5

6 I øvrigt henvises til bilag 2, der er en kopi af den udsendte orientering, hvor den indkomne ansøgning også var vedlagt. Det fremgår af et kortudsnit i høringsbrevet, hvem der har fået udsendt orienteringen. 6 Indsigelsesbehandling Der er ved fristens udløb indkommet 6 indsigelser/bemærkninger: 1. Ejerne af ejendommen, Rosengade 8, Rønne, beboere i ejendommen Store Torvegade 1, Rønne, 3. Ejere af ejendommen, Rosengade 9, Rønne, 4. Rønne Byforening v/formand Niels-Holger Larsen, 5. Kulturmiljørådet, Bornholm v/formand Bjarne Bech, og 6. Ejer af ejendommen, Rosengade 7, 3700 Rønne. Disse indsigelser/bemærkninger er med brev af 4. oktober kommenteret af ansøger. Efterfølgende er et ekstrakt af de indkomne indsigelser/bemærkninger samt ansøgers efterfølgende kommentarer til disse. Alle breve kan læses i deres fulde ordlyd i bilag 3. Ad 1. Har ingen indvendinger mod en nedrivning, da de eksisterende bygninger betragtes som misligholdte og triste for det samlede gadebillede. Det anbefales, at der opføres bygninger til privatboligformål, i arkitektonisk stil der harmonerer med helhedsindtrykket i den gamle bydel. Privat parkeringsareal harmonerer meget dårligt med helhedsindtrykket i en gammel hyggelig bydel. Gives der alligevel tilladelse, påpeges tre forhold der bør sikres: Omkransning med en pudset murstensvæg med teglrygning, en så smal indkørsel som muligt for at begrænse indblik, og etablering af fartdæmpende foranstaltninger pga. den øgede trafikintensitet. Ad 2. Mener at private parkeringspladser i området er en rigtig dårlig idé pga en øget trafik. Der udtrykkes usikkerhed om, hvordan parkeringspladserne skal administreres. Boligbyggeri er en bedre løsning, f.eks. to eller tre boligejendomme som passer ind i Rosengademiljøet. Der henstilles til, at der ikke gives tilladelse til nedrivning, før der er en total lokalplan med alle tilladelser til genetablering, så der ikke kommer til at ligge en byggetomt, som i mange år fremover vil skæmme bybilledet. Ad 3 og 6. Er imod nedrivning. Selv om bygningen er dårligt vedligeholdt, udgør den et meget vigtigt element i en gade, som turisterne beundrer. En helt ny ejendom vil kunne skæmme bybilledet. Værre med en privat parkeringsplads. Rosengade vil få en biltrafik, der slet ikke egner sig til sådan en gade. Yderligere vil en stor åben plads i et flot historisk miljø være et dårligt signal for Bornholm, og det håber de aldrig, kommunen vil give tilladelse til. Ad 4. Finder det meget betænkeligt at dette kulturmiljø og en så stor bygningsmasse, der lukker en af de gamle og meget bevaringsværdige karreer i Rønne i Laksegade/Rosengadekvarteret, nedrives. Med god vilje og kreativitet er en bevaring bestemt mulig og at foretrække. Byforeningen støtter og anbefaler en boligbebyggelse på grunden, også med baggrund i den bevarende lokalplans formål. Det anbefales, at eventuelle nedrivningstilladelser først gives, når der foreligger et godkendt projekt til erstatning for eksisterende bygninger. Det er ligeledes holdningen, at eventuelle nybyggerier bør gives et nutidigt udtryk i en god og arkitektonisk kvalitet, men at skalaforhold og form tilpasser sig den gamle bebyggelse i tråd med lokalplanens formål og bestemmelser. Byforeningen minder om, at regionskommunens arkitekturpolitik tages i agt. Ad 5. Kulturmiljørådet kan ikke anbefale den foreslåede p-plads, der vil være ødelæggende for områdets attraktive karakter og øge trafikken i de følsomme turist-gader, Rosengade og Laksegade. Rådet erkender, at den eksisterende bygningsmasse er i ringe forfatning, så en 6

7 7 fornuftig istandsættelse vil blive vanskelig. Gives der nedrivningstilladelse, så skal det sikres, at bygningerne erstattes af nyt byggeri, der giver tilsvarende bidrag til bymiljøet. Der foreslås nyt byggeri, der udfylder karréstrukturen, da det er yderst vigtigt, at karréstrukturen og gadeforløbene Rosengade/Smallegade fastholdes. Beslutter BRK, mod kulturmiljørådets anbefaling, at tillade p- pladser på arealet, så opfordres BRK til at stille krav til udformningen. Kræv en kvalificeret bearbejdning af pladsen, kræv en lukning mod gaderne så gadeforløb/karréstruktur fastholdes, og kræv en udformning der materialemæssigt og funktionelt er gennemarbejdet og fungerer med omgivelserne. Ansøgers kommentarer til indsigelser/bemærkninger. Først en kommentar til de generelle forhold i Rønne. Der er hverken behov for erhvervslokaler eller flere boliger, derimod er der behov for p-pladser. Det vil være yderst risikabelt at sætte et boligbyggeri i gang, der antageligt heller ikke kan finansieres. Det præciseres, at p-pladserne er tænkt som langtidsparkeringspladser, som vil blive tilbudt de forretningsdrivende i gågaden og andre i nærområdet. Altså kommer man typisk i sin bil om morgenen og kører hjem til aften. Ansøger har selv otte p-pladser med tilkørsel via Skindergade og Laksegade og oplever generelt ingen problemer. Ansøger bemærker, at Kulturmiljørådet har udtalt at bygningsmassen er i ringe stand, samt at en istandsættelse vil være vanskelig. Ansøger er indstillet på, at specifikke krav bør indgå i et kommende projekt også at området lukkes med mur/hegn/beplantning. Ansøger mener ikke, at Rønne Byforenings bemærkninger om bevaring af bygningerne er muligt i den virkelige verden. Det kommenteres også, at der ikke er behov for nyt boligbyggeri. Som kommentar til 3 og 6 mener ansøger, at en privat langtidsparkeringsplads kan lette presset på parkering i bl.a. Rosengade. Med hensyn til vilkår for en privat parkeringsplads skriver ansøger som kommentar til beboerne i Store Torvegade (2), at man forventer at udleje pladserne på langtidskontrakter, hvor adgang til området bliver med digital signatur for lejerne. Som kommentar til indsigelse 1, har ansøger bemærket, at de ikke har indvendinger mod en nedrivning. Til ønsket om ny privat boligbebyggelse er der tidligere redegjort for, at dette behov ikke er til stede. Til opfordringen til kommunen om tre specifikke krav ved etablering af en p-plads skriver ansøger, at de er indstillet på at indarbejde nogle af disse. Til slut opsummerer ansøger til kommunen, at de primært beder om mulighed for at etablere en privat langtidsparkeringsplads. Såfremt Teknik & Miljø er indstillet på en sådan principiel tilladelse, vil de igangsætte selve projektfasen med bl.a. indretning og udlejning mv. Såfremt det viser sig mod ansøgers forventning, at disse forhold ikke kan gennemføres er der en ny situation. Uanset hvilken projektart (boligbyggeri/p-pladser) anmodes om nedrivningstilladelse for at få den nedslidte ejendom fjernet fra gadebilledet. Ejendommen skæmmer området. Teknik & Miljøs kommentarer. Teknik & Miljø har synet ejendommen for at kunne foretage en konkret vurdering i sagen. Notat fra dette syn ligger som bilag 4. De indkomne indsigelser/bemærkninger er overvejende enige om, at der såfremt der gives dispensation til en nedrivning, så anbefales der en ny boligbebyggelse på stedet. Med hensyn til ansøgers ønske om en privat parkeringsplads, så udtrykkes der i indsigelserne bekymring for udformningen og en øget trafik i området. I tre af indsigelserne præciseres, at der bør foreligge et godkendt projekt for fremtidig anvendelse, inden en eventuel nedrivningstilladelse gives. 7

8 I forhold til de indkomne bemærkninger fra de omboende, Rønne Byforening og Kulturmiljørådet, så anbefaler Teknik og Miljø nedennævnte: 8 I forhold til ny boligbebyggelse sikres 1. at gaderummets vægge fastholdes, enten i form af husfacader eller hegnsmure, 2. at ny boligbebyggelse ved sin placering, udformning og materialevalg harmonerer med gadens gamle bygninger eller på anden måde ved sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirker til at styrke karakteren af det eksisterende miljø, og 3. at ny boligbebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i gadelinjen. I forhold til en ny privat langtidsparkeringsplads sikres: 1. at der omkring parkeringspladsen opføres en bornholmermur 2. at indkørslen placeres i Smallegade, og 3. at hegnmuren mod naboen bevares efter nedrivning af garagerne. I øvrigt henvises til bilag 1. Teknik & Miljøs vejafdeling ser ingen trafikale problemer i den foreslåede løsning med indkørsel fra Smallegade. Hvis der etableres en privat langtidsparkeringsplads, som adgangsbegrænses så kun lejere af parkeringspladserne kan køre ind, skønnes det, at den øgede trafikmængden vil blive af begrænset omfang. For at sikre at der ikke over længere tid vil ligge en åben byggetomt på hjørnet af Rosengade/Smallegade, anbefales det, at der samtidigt med en eventuel dispensation til nedrivning af ejendommen, stilles krav om en kontinuerlig byggeproces, så gaderummene og karréstrukturen genskabes hurtigst muligt. Der skal indhentes tilladelse iht. såvel byggelov som planlov til begge former for projekter. Økonomiske konsekvenser Ingen Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ingen Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. november Bornholmermur (DOCX) 2. Scannet kopi af udsendt orientering samt ansøgning om nedrivning (PDF) Scanning af indkomne indsigelser og bemærkninger samt ansøgers efterfølgende kommentarer. (PDF) 4. Notat fra besigtigelse af Rosengade 25 d. 18 oktober 2013 (DOCX) 3. 8

9 9 Tilladelse TOTALBYG ENTREPRISE A/S Store Torvegade Rønne 16. december 2013 Nedrivningstilladelse i henhold til Bygningsreglementet 2010 (BR10), samt tilladelse til nedrivning af ejendommen Rosengade 25, Rønne, i henhold til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. I har den 25. juni 2013, med yderligere oplysninger modtaget den 3. september 2013 søgt om tilladelse til nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Rosengade 25, Rønne, matr. nr. 878, ejerlav Rønne Bygrunde, vejkode 3387, ejendoms nr , tilhørende Totalbyg Enterprise A/S Store Torvegade 11, 3700 Rønne. Det fremgår af ansøgningen bl.a., at ønsket om nedrivning begrundes i, at ejendommen er i en meget dårlig bygningsmæssig stand. Denne tilladelse er todelt 1 ) en godkendelse af nedrivningen i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), og 2 ) en dispensation til nedrivning i henhold til Lokalplan nr Derudover findes afsnit med forhold til anden lovgivning, herunder vejledning om affaldshåndtering og et afsnit med klagevejledninger. Tilladelsen til nedrivning gives på vilkår af, at der skal foreligge et projekt godkendt af Teknik og Miljø for den fremtidige indretning og anvendelse af grunden, inden nedrivningsarbejderne må påbegyndes. Se side 4 om Nyt projekt for privat langtidsparkeringsplads. Plangrundlag, høring og vurdering Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 051, for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. Ejendommen er beliggende i delområde A. Lokalplanens formål er bl.a.: - at sikre et fortsat levende og alsidigt bymiljø, - at bevare de karakteristiske bebyggelser, gademiljøer og byrum i det centrale Rønne som en sammenhængende bevaringsværdig bystruktur, Lokalplanen foreskriver i afsnit Den eksisterende bebyggelses udvendige facader og bygningsdele må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder udskiftning af vinduer og døre, uden kommunens forudgående tilladelse Nedrivning af de ældre byhuse tillades generelt ikke. Nedrivning af nyere bygninger, udhuse og garager samt ældre huse med lav bevaringsværdi kan tillades, hvis arealet efterfølgende bebygges eller disponeres på en måde der er til gavn for det konkrete bymiljø. 9

10 10 Ud fra ovenstående vil en nedrivning således kræve en dispensation fra lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. Planlovens 2) 19. Der har været foretaget høring i henhold til Planlovens 20 og Museumslovens 3) 24, stk. 3. Der er udsendt orienteringsbreve (høring) til naboerne til den omhandlede ejendom, det lokale kulturmiljøråd samt Rønne Byforening. Desuden har nedrivningsansøgningen været offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside og i kommunens annonce i Rytterknægten den 11. september Der var ved fristens udløb indkommet 6 indsigelser/bemærkninger. Disse indsigelser/bemærkninger er med brev af 4. oktober kommenteret af ansøger. Teknik og Miljø har besigtiget ejendommen og skønner, at en renovering og eventuel tilbageførsel til den oprindelige hovedbygnings udseende vil blive et meget omfattende projekt, hvor facaderne skal ommures, tag og måske en del af tagværket skal udskiftes, og indvendige vægge genetableres for at sikre konstruktiv stabilitet i bygningen. En renovering bliver således en omfattende totalrenovering om end det ikke er umuligt. Sidebygningerne mod Smallegade er bygningsmæssigt i dårlig stand. En istandsættelse vil være en meget omfattende renoveringsopgave, hvor store dele af den oprindelige bygning må fjernes og genskabes, hvis denne del af ejendommen skal bevares. Garagerne i gården har lav bevaringsværdi og vil umiddelbart kunne nedrives, også set i forhold til lokalplanens bestemmelser i punkt 4.2 Samlet vurderes det at der ud fra ejendommens bygningers stand kan gives en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, så bygningerne kan nedrives såfremt lokalplanens intentioner og formål samtidig iagttages. Sagen har herefter været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. november På udvalgsmødet blev det besluttet: at der meddeles dispensation med krav om at de vilkår, der fremgår af punkt 1, opfyldes. Af punkt 1 fremgår: Der etableres en privat langtidsparkeringsplads på betingelse af, at der opføres en bornholmermur i skel mod vej og at indkørslen til pladsen etableres i Smallegade, så gaderummet i Rosengade kan fastholdes. I øvrigt fremgår det af Teknik & Miljøs kommentarer i dagsordenspunkteti: I forhold til en ny privat langtidsparkeringsplads sikres: 1. at der omkring parkeringspladsen opføres en bornholmermur 2. at indkørslen placeres i Smallegade, og 3. at hegnmuren mod naboen bevares efter nedrivning af garagerne. I øvrigt henvises til bilag 1. Teknik & Miljøs vejafdeling ser ingen trafikale problemer i den foreslåede løsning med indkørsel fra Smallegade. Hvis der etableres en privat langtidsparkeringsplads, som adgangsbegrænses så kun lejere af parkeringspladserne kan køre ind, skønnes det, at den øgede trafikmængden vil blive af begrænset omfang. For at sikre at der ikke over længere tid vil ligge en åben byggetomt på hjørnet af Rosengade/Smallegade, anbefales det, at der samtidigt med en eventuel dispensation til nedrivning af ejendommen, stilles krav om en kontinuerlig byggeproces, så gaderummene og karréstrukturen genskabes hurtigst muligt. Der skal indhentes tilladelse iht. såvel byggelov som planlov til projektet. Godkendelse af nedrivningen i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) Teknik & Miljø godkender anmeldelsen om nedrivning i henhold til Bygningsreglementet 10 kap Såfremt nedrivningen ikke er påbegyndt inden 1 år fra dato bortfalder godkendelsen. 10

11 Vilkår for nedrivningen Du kan starte nedrivningen på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen samt, at der indhentes tilladelse fra Vejmyndigheden, såfremt rådighed over vej- og fortovsareal er nødvendig, at eventuelle skader på vej eller fortov udbedres af Bornholms Regionskommune for skadevolders regning, at der inden arbejdet påbegyndes med afpropning af vand- og afløbsinstallationer, indsendes den vedlagte Anmeldelse om autoriseret kloakmester arbejde og om autoriseret VVS-installatør arbejde, og at vedlagte Færdigmelding sendes til Teknik og Miljø når nedrivningen er afsluttet, således at Bygnings- og Bolig Registret kan blive ajourført. Der henvises endvidere til afsnittet: Opmærksomheden henledes på følgende forhold som ejer bør forholde sig til i forbindelse med nedrivningsarbejdet. Nedrivningsgebyret er beregnet til 4.060,00 kr. (mindstegebyr for erhvervsbygninger)) faktura bliver eftersendt til ejer. Se nedenfor om Klagevejledning i henhold til byggeloven. Tilladelse i medfør af Lokalplan nr. 051 Med henvisning til ovenstående vurdering meddeles hermed dispensation fra den bevarende lokalplan til nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Rosengade 25. Tilladelsen til nedrivning gives på vilkår af, at der skal foreligge et projekt godkendt af Teknik og Miljø for den fremtidige indretning og anvendelse af grunden, inden nedrivningsarbejderne må påbegyndes. Se nedenfor om Nyt projekt for privat langtidsparkeringsplads. Der stilles krav om opførelse af en nærmere beskrevet mur, som skal placeres i gadens facadelinje kombineret med krav om en nærmere angivet træplantning umiddelbart bag muren. Mur og træplantning vil set udefra tilsammen erstatte de hidtidige bygninger og herved fastholde den bevaringsværdige bystruktur. Lokalplanens formål er hermed efterkommet. Tilladelsen er givet i henhold til planloven og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato, jf. planlovens 56, stk.1. Se nedenfor om Klagevejledning i henhold til planloven. Nyt projekt for privat langtidsparkeringsplads. Det fremgår af Teknik & Miljøs sagsfremstilling til udvalgsmødet den 5. november 2013, at der samtidigt med en eventuel dispensation til nedrivning af ejendommen, stilles krav om en kontinuerlig byggeproces, så gaderummene og karréstrukturen genskabes hurtigst muligt. Det betyder, som det også fremgår af tilladelsen i medfør af lokalplan nr. 051, at der hurtigst muligt skal fremsendes et projekt for indretning af den kommende private langtidsparkeringsplads. Af projektet skal det fremgå at der omkring parkeringspladsen opføres en bornholmermur, at indkørslen placeres i Smallegade, og at hegnmuren mod naboen bevares efter nedrivning af garagerne. I øvrigt henvises til bilag 1 der vedlægges for udførelsen af ovenstående.. I projektet skal der indarbejdes træer, der kan danne en grøn overgang mellem parkeringsarealet og gaderummet. Trækronerne vil være med til opbløde det visuelle indtryk og kanten ind mod parkeringsarealet, samtidig med at de vil stramme byrummet op og tilføre et grønt islæt i bymiljøet

12 12 I forbindelse med behandling af udstykningssagen P , er der tidligere stillet krav om nedrivning af en del af ejendommen mod Smallegade, inden 1. december Denne tidsfrist forlænges hermed til 1. april Klagevejledninger Byggeloven Afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af byggeloven1) kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, efter byggelovens 23 påklages til Statsforvaltningen Hovedstaden, Borups Alle 177, 2400 København NV. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed. Statsforvaltningen afgørelser kan efter stk. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationer heraf er tillige berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold. Når ikke andet er bestemt, er klagefristen 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klage over et af kommunalbestyrelsen givet pålæg fritager ikke for at efterkomme dette. Dog kan klagemyndigheden bestemme, at en klage skal have opsættende virkning. jf. 24 stk. 1-3 Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. 25. Planloven Afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af planloven 2) eller en i medfør af denne fastsat bestemmelse, kan efter planlovens 60 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. I henhold til planlovens 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der f.eks. kan klages, hvis man mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunalbestyrelsen, efter klagerens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til Teknik & Miljø Skovløkken 4, 3770 Allinge eller inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Teknik & Miljø skal, hvis afgørelsen fastholdes, senest 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, samt underrette klager om videresendelsen. Natur- og Miljøklagenævnet vil i forbindelse med behandling af klagesagen opkræve et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside Hvis afgørelsen skal indbringe for domstolene, jf. planlovens 62 skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Opmærksomheden henledes på følgende forhold som ejer bør forholde sig til i forbindelse med nedrivningsarbejdet. Forhold ved byggeloven Det er ejers pligt at overholde byggeloven. Ved nedrivningsarbejder bør specielt nedenstående paragraffer iagttages. 12. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art. Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. Stk. 3. Hvis nedrivning af en bygning nødvendiggør afstivning af tilgrænsende bygning på nabogrund, skal dennes ejer foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet, forholdes der i denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2. 12

13 13 Stk. 4. Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan komme til anvendelse, skal mindst 14 dage forud give vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse. Stk. 5. Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig således i forhold til naboskel, at der påføres naboen ulemper, skal ejeren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe ulemperne til ophør. Stk. 6. Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i bygningsreglementet. 18. Såfremt der som følge af mangler ved ejendommen opstår fare for ejendommens beboere eller andre, jf. 14, kan kommunalbestyrelsen kræve, at bebyggelsen og omkringliggende arealer og bebyggelser i nødvendigt omfang afspærres og rømmes. Det samme gælder, såfremt funderingsarbejder m.v., jf. 12, frembyder sådan fare. Hvis et påbud om afspærring og rømning ikke straks efterkommes, kan det gennemføres af kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning. Stk. 2. Når et af kommunalbestyrelsen meddelt påbud om at afhjælpe mangler, der frembyder fare for ejendommens beboere eller andre, ikke efterkommes inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelserne i 17, stk. 2-3, straks lade de pågældende arbejder udføre på ejerens bekostning. Stk. 3. Såfremt det viser sig, at konstruktioner eller materialer frembyder fare for en bebyggelses beboere eller andre, kan bolig- og byministeren pålægge kommunalbestyrelsen at foretage eftersyn af bebyggelser, hvori sådanne eller lignende konstruktioner eller materialer er anvendt. Ministeren kan endvidere pålægge kommunalbestyrelsen at meddele ejeren påbud efter stk. 2. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder også anvendelse på bebyggelse under opførelse og på bebyggelse, som er delvis nedrevet eller ødelagt ved brand eller på anden måde. Stk. 5. Bolig- og byministeren kan, når det findes nødvendigt for at sikre, at byggematerialer, konstruktioner o.l. ikke indebærer fare for sundheden, fastsætte regler for anvendelsen heraf, herunder forbud mod anvendelsen. Stk. 6. Bestemmelserne i denne paragraf gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. Forhold ved servitutter Ejer bør kontrollere eventuelle servitutter, der har betydning for nedrivningen. Forhold ved kloak, vand og el Berørte forsyningsvirksomheder kontaktes, før nedrivningsarbejdet påbegyndes. Eventuelle kloaksystemet afproppes af en autoriseret kloakmester efter aftale med Bornholms Forsyning A/S, Industrivej 1, 3700 Rønne. Telefon Forhold ved sløjfning af olietanke Skema til Meddelelse om sløjfning af nedgravet samt overjordisk olietank, kan erhverves ved at rette henvendelse til, Teknik & Miljø Miljøtilsyn, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Forhold ved affaldshåndtering Uforurenet bygge- og anlægsaffald, der er fremkommet ved byggeriet skal bortskaffes eller genanvendes i overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald 4). Der henvises endvidere til BOFAs regulativer, der kan ses på Spørgsmål om bortskaffelse af andre materialetyper end de af ovenstående bekendtgørelse omfattede, kan rettes til BOFA på telefon Regionskommunen ved Teknik & Miljø fører tilsyn med at affaldsbortskaffelsen sker efter reglerne, og vil i den forbindelse, kunne kræve dokumentation for hvorledes affaldet er blevet bortskaffet. Forhold ved forurenet jord 13

14 Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet konstateres en forurening af jorden, f.eks. olielugt eller misfarvning af jorden, skal arbejdet standses og regionskommunen skal straks underrettes, henvendelsen skal rettes til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge telefon Som det fremgår af lov om forurenet jord 5), påhviler forpligtelsen både ejendommens ejer og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. 14 Ejendommen er ligeledes omfattet af reglerne om flytning af jord i henhold til lov om forurenet jord 5). Det betyder at flytning af jord ikke må ske, før der er foretaget en analyse af jorden, og der er sendt anmeldelse til Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø. Anmeldelsen skal som hovedregel sendes senest 4 uger, inden jorden skal flyttes, og kan foretages på eller ved at udfylde et anmeldeskema, som kan hentes på kommunens hjemmeside på - Natur- og miljøbeskyttelse - Forurening -Jordforurening - Jordflytning. Ved spørgsmål til dette emne, kan Jens Hansen kontaktes på eller telefon Forhold til sikring af kultur- og naturarven I henhold til sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil, skal ansøgeren underrettes om indholdet i museumslovens 3) jf. museumslovens 24 stk. 2. Forhold ved ajourføring af BBR Der henvises til bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 6), hvorefter ejeren i forbindelse med anmeldelser af sådanne bygninger skal meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR. Ved rettelse af BBR, kan der rettes henvendelse til, Teknik & Miljø BBR gruppe, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Forhold ved støjende aktiviteter Miljøafdelingen er orienteret om nedrivningstilladelsen, da "bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter" jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 7), skal det anmeldes til Bornholms Regionskommune med henblik på vurdering af de miljømæssige gener ved selve nedrivningsarbejdet. Senest 14 dage før nedrivningen påbegyndes skal den ansvarlige for nedrivningen sende en kort redegørelse til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, gerne pr på adressen om hvor lang tid arbejdet vil tage, hvilke arbejdstider der vil blive anvendt og hvilke foranstaltninger der vil blive gennemført for at forebygge eller afhjælpe forurening fra nedrivningsaktiviteterne (støj, støv mm). Desuden skal den ansvarlige - senest 2 dage før arbejdet påbegyndes orientere relevante naboer skriftligt om det forestående arbejde (tidsperiode og arbejdstider). Der er vedlagt forvarsel om et eventuelt påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven om at mindske støjgener. Påbuddet vil blive givet i tilfælde af naboklager som Teknik & Miljø finder berettigede. Relevante bekendtgørelser fra Arbejdsministeriet Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lign. arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø 8) og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest 9) Sagsparter Følgende parter er underrettet ved genpart af denne nedrivningstilladelse. Ejerne af ejendommen, Rosengade 8, Rønne, 11 beboere i ejendommen Store Torvegade 1, Rønne, Ejere af ejendommen, Rosengade 9, Rønne, Rønne Byforening v/formand Niels-Holger Larsen, Kulturmiljørådet, Bornholm v/formand Bjarne Bech, og Ejer af ejendommen, Rosengade 7, 3700 Rønne. 14

15 Teknik & Miljøs Miljøafdelingen, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge, og Bornholms Museum, Sankt Mortens Gade 29, 3700 Rønne. 15 Vedlagte bilag: Bornholmermur Hegnsmur mod gade og Standardforvarsling vedrørende støj ved nedrivningsarbejder. Lovgrundlag 1) Byggelov LBK nr af 14/10/2010 2) Planlov LBK nr. 587 af 27/05/2013 3) Museumsslov LBK nr af 14/12/2006 4) Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald BEK nr af 21/12/2010 5) Lov om forurenet jord LBK nr af 04/12/2009 6) Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr af 12/12/2002 7) Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter BEK nr af 14/12/2006 8) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder BEK nr. 589 af 22/06/2001 med senere ændringer. Historisk Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde BEK nr af 16/12/2010 9) Bekendtgørelse om asbest BEK nr af 21/12/2004 Med venlig hilsen Elsebeth Pedersen Arkitekt MAA Tlf:

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i dårlig stand, og det er derfor planlagt fornyelse af systemet.

Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i dårlig stand, og det er derfor planlagt fornyelse af systemet. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Dato: 19. juni 2012 Kloakfornyelse i Langgade m. fl. Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Dato: 22-09-2016 Sagsnr.: 2016-1091 Godkendelsen er sendt ind på sagen på Byg og Miljø portalen GODKENDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING I HENHOLD TIL BR15 Ejendoms nr.: 157-161970 Matrikel

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev.

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev. Ansøger Indsiger Interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Fornyet afgørelse i forbindelse med opsat hegn ved terrasse

Fornyet afgørelse i forbindelse med opsat hegn ved terrasse Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Hans Georg Kemper Hortensienstrasse 17 A 40474 Düsseldorf Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. marts 2015 J. nr. 02.34.00K08-0141

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230 Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af:

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af: TEKNIK OG MILJØ Mikael Damgaard Laugesen Husumer Strasse 3 24941 Flensborg Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8025 bjgbs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 02.34.02-P19-126-14

Læs mere

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager 05-03-2014 14/6967 Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager Landzonetilladelse til at nedrive eksisterende lade og opførelse af overdækning tilbrænde på ejendommen matr.nr. 8

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted. René Hansen Egerupvej 16 4100 Ringsted Sendt på mail: rene_hansen77@hotmail.com Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej

Læs mere

/ Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret Herning

/ Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret Herning 09-10-2013 12/26278 Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret 57 7400 Herning Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus samt driftsbygninger på ejendommen matr.nr. 73 Elstrup, Egen, der ligger

Læs mere

10-03-2014 14/4010. Hans og Eva Marianne Ankjær Ludwigsen Nederbyvej 39 Rinkenæs 6300 Gråsten

10-03-2014 14/4010. Hans og Eva Marianne Ankjær Ludwigsen Nederbyvej 39 Rinkenæs 6300 Gråsten 10-03-2014 14/4010 Hans og Eva Marianne Ankjær Ludwigsen Nederbyvej 39 Rinkenæs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre carport/redskabsskur på ejendommen matr.nr. 997 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs,

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø.

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 26. maj

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Jørgen Christian Skeel Kammerherrensvej 62A 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg 04-10-2013 13/28991 Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablering af gårdbutik på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Referat fra udvalgsmødet kan findes her:

Referat fra udvalgsmødet kan findes her: HFS A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine Brix

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

Som tidligere beskrevet i orienteringsbrev af 3.9.2012 skal drænsystemet i sommerhusområdet ved Ahl renoveres.

Som tidligere beskrevet i orienteringsbrev af 3.9.2012 skal drænsystemet i sommerhusområdet ved Ahl renoveres. 1 of 5 Lars Bønløkke 16-10-2012 Sagsnr.: 12/20679 Ellebjergvej 38 Sagsbehandler: 8500 Grenaa Lone Gyldenløve Larson Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Orienteringsbrev vedr. renovering af dræn

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 2.11 til genopførelse af sommerhus på Gormsvej 23 i Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 2.11 til genopførelse af sommerhus på Gormsvej 23 i Blokhus. Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 03-11-2009 Sagsnr.: 2009-19421 Dispensation

Læs mere

Kære beboer på Park Allè, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allè.

Kære beboer på Park Allè, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allè. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 9. juni 2016 Kære beboer på Park Allè,

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af garage på Rødhusvej 59, Kaas, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til udvidelse af garage på Rødhusvej 59, Kaas, 9490 Pandrup. Poul Erik Tidselsbak Rødhusvej 59 Kaas 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Byplanvedtægt nr. 4 6 stk. 4d skal huse orienteres i længderetning nord/syd eller øst/vest.

Gældende bestemmelser Jf. Byplanvedtægt nr. 4 6 stk. 4d skal huse orienteres i længderetning nord/syd eller øst/vest. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 14-11-2017

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven H4 Arkitekter ApS Frederiksberg Allé 55, 1th 1820 Frederiksberg C Att.: Anders Henriksen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320

Læs mere

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Helle Anette Fisker Jessen Niels Nedertoft Jessen Fjordvejen 63 Sønderhav 6340 Kruså!"# $% & Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 2630132015 Sagsnr.: 14/29837 Dokumentnr.: 61 Ejendom: 366 Kontakt:

Læs mere

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris.

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris. Jesper Hofmann Dall Gershøjgårdsvej 5 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail:

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail: Olestein Heino Lando Jensen Køgevej 222 4100 Ringsted Sendt på mail: olestein@outlook.dk Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport, samt ændre anvendelse af eksisterende bebyggelse på

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig med carport og redskabsrum som erstatning for eksisterende

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig med carport og redskabsrum som erstatning for eksisterende Østergaard s Tegnestue v/per Birk Østergaard Udsigten 16 6640 Lunderskov By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig med carport og redskabsrum som erstatning for eksisterende

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Linda Møller Abrahamsen Carl Christian Abrahamsen Karlebyvej 16 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Søren Vedel Vernersmindevej 4 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej 8 6430 Nordborg Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opføre en pavillon på ca. 35 m 2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m 2 på ejendommen

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg

Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 228 Ullerup Ejerlav, Ullerup, der ligger på Aabenraavej 152, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Vildmoseporten Leif Larsen leiflarsen@larsen.mail.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15. Poul Sørensen Øslevvej 45 9690 Fjerritslev Kopi sendt pr mail til miljøchef: Allan K. Olesen, LandboNord ako@landbonord.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

/ Steffan Mathiesen Tørsbølgade Gråsten

/ Steffan Mathiesen Tørsbølgade Gråsten 28-02-2013 12/55957 Steffan Mathiesen Tørsbølgade 51 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at nedrive eksisterende garage og opføre en ny på ejendommen matr.nr. 128 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Tørsbølgade

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Telcon Att. Ole Wichmann Schmidt Nordre Boulevard 93 6800 Varde Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 16 l, Skæring By, Egå Adresse: Grenåvej

Læs mere

Navn Adresse Post. Kloakarbejde i Bælum, 1. etape Kære lodsejer/beboer

Navn Adresse Post. Kloakarbejde i Bælum, 1. etape Kære lodsejer/beboer Center Plan Byg og Vej Navn Adresse Post Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 05.00.00-P20-18-13 Ref.: Kay Jacobsen Telefon: 9988 7674 Dato: 06-11-2014

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 - ang. etager og højde på tilbygning på ejendommen Egebæksvej 5. Matr. nr. 53y Hune By, Hune.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 - ang. etager og højde på tilbygning på ejendommen Egebæksvej 5. Matr. nr. 53y Hune By, Hune. Sendt til liste pr. mail Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte mss@jammerbugt.dk 13.01.2011 Sagsnr.: 2010-21036

Læs mere

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl 9 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus samt en garage/værksted på ejendommen matr.nr. 57 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Gammelpøl

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 17-12-2013 Sags id.: 13/6839 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Fredericia Byråd har

Læs mere

/ Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg

/ Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg 13-12-2013 13/21891 Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre orangeri på ejendommen matr.nr. 5 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Fjordvejen 168, 6300

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten Nils Haubenreisser Felstedvej 19 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en garage og carport på ejendommen matr.nr. 129 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej 19, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 152 til mindre skelafstand end 2,50 m ved byggeri på Bransagervej 7, 9490 Pandrup

Dispensation fra Lokalplan 152 til mindre skelafstand end 2,50 m ved byggeri på Bransagervej 7, 9490 Pandrup Brdr. Poulsen Inventarsnedkeri ApS Bransagervej 7 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere