Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle Aalborg SV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV"

Transkript

1 Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle Aalborg SV #CPR/CVR#

2 10 - for ukompliceret byggeri Opførelse af legeplads Frit felt Sofiendalsvej a Sofiendal By, Skalborg Aalborg kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg Foreningen Skalborg Aktivitetsplads, Birke Alle 12, 9200 Aalborg SV Gebyr i alt for byggesagsbehandling (momsfrit) Faktura fremsendes særskilt til ejer. 683,75 kr. Byggetilladelsen er givet på grundlag af ansøgning modtaget den 16. september med senest supplerende materiale modtaget den 1. oktober 2013.

3 Byggearbejdet er byggeri af begrænset kompleksitet, og der er således ikke foretaget en byggeteknisk behandling af denne byggesag. I tilladelsen er der ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle private servitutter, der gælder for ejendommen (ved private servitutter forstås også ledningsdeklarationer fra såvel privatejede som offentligt ejede forsyningsvirksomheder). Når arbejdet sættes i gang, og når det afsluttes, skal det meddeles hertil på vedlagte meddelelser. For byggetilladelsen henvises til udtalelse fra park & natur af 19. september 2013 Niveauplan For byggearbejdet fastsættes der niveauplan for byggeriet i samme kote som det omliggende terræn. For byggearbejdet gælder i øvrigt følgende særlige betingelser: De bestemmelser i vedlagte Generelle forhold og forudsætninger til orientering, som er relevante for det pågældende byggearbejde. Planforhold Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 3.6.B3 er udlaget til boligområde. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Legearealets indretning Det skal sikres at legepladsen er tilgængelig, herunder niveaufri adgang, jævnfør BR 10 kap Endvidere opfordrer Aalborg kommune til at tilgængelighed på legearealer indarbejdes i alle nye anlæg. Her tænkes udover adgangen til selve legearealet på bl.a. adgangen til de enkelte redskaber, belægninger på interne stier, div. aktiviteter og redskaber m.m. Konstruktioner Bygningskonstruktioner skal udføres i henhold til BR 10 kap. 4.2, og skal dimensioneres så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger. Legepladsredskaber og lignende på legearealer, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader i henhold til BR 10 kap Der skal senest ved færdigmelding af byggeriet fremsendes en erklæring udarbejdet af en certificeret/godkendt legepladsinspektør. Erklæringen udgør dokumentation for at kravene i DS/EN 1176 og 1177 vedr. legepladsudstyr og/eller stødabsorberende legepladsunderlag m.m. overholdes i henhold til BR 10 kap. 4.4.

4 Miljøkrav Giver brugen af legepladsen anledning til naboklager over støjgener, kan der jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 42 gives påbud om yderligere dokumentation af støjforholdene og evt. påbud om støjreducerende tiltag for eksempel en støjskærm. Ved etablering af offentlig legeplads, skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens 72 b sikre sig, at det øverste 50 cm jordlag ikke er forurenet, eller at der er varig fast belægning. Hvis der er behov for at tilføre jord til ejendommen, skal jorden forinden dokumenteres ren ved analyser eller på baggrund af oprindelsesstedets historik. Henrik Rosendal Bygningskonstruktør BTH Klagevejledning (byggeloven f.eks. bygningsreglement) I henhold til byggelovens 23 stk. 1 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at kommunen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage over retlige spørgsmål indsendes inden 4 uger til Statsforvaltning, Storetorv 10, 6200 Aabenraa eller pr. mail Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Klagevejledning (planloven f.eks. lokalplan, byplanvedtægt og deklaration) I henhold til planloven 58 stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at kommunen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klage sendes til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen,,, eller pr. mail til. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at De indbetaler et gebyr. Gebyret opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet og er fastsat til 500 kr. Hvis De får helt eller delvist medhold i klagen, vil beløbet blive tilbagebetalt. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

5 Generelle forhold og forudsætninger til orientering Byggematerialer Materialer og konstruktioner, som er omfattet af en godkendelsesordning, skal anvendes i overensstemmelse med godkendelsesvilkårene. Orientering af grund- og ledningsejere I forbindelse med dette arbejde gøres der opmærksom på byggeloven 12, stk. 4 som foreskriver, at grund- og ledningsejere, der kan blive generet af funderingsarbejdet, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på grunden, skal have skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt tidspunkt for påbegyndelse. Meddelelsen skal af den udførende sendes senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Jord- og affaldshåndtering Ved indretning mv. af dagrenovation henvises der til Renovationsvæsenets Regulativ for dagrenovation på Byggeaffald skal bortskaffes efter retningslinjer fra Renovationsvæsenet. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Teknik- og Miljøforvaltningen, Virksomhedsafdeling underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Hvis der bortskaffes jord fra forureningskortlagt eller områdeklassificeret grund, skal det forinden anmeldes til Renovationsvæsenet, Over Bækken 2, 9000 Aalborg. Anmeldelsesskema findes på og spørgsmål kan stilles til Renovationsvæsenet. Miljøloven Opmærksomheden henledes på at støj fra byggeaktiviteter er omfattet af miljølovens bestemmelser. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser indebærer, at udendørs aktiviteter som hovedregel kun kan udføres på hverdage mellem kl og kl Hvis dette tidsrum ikke kan overholdes, skal der tages kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen, Virksomhedsafdelingen. Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter (helt eller delvist) samt bygge- og anlægsarbejder i øvrigt (f.eks. pælefundering og facaderenovering) er omfattet af Bek. om miljøregulering af visse aktiviteter 1517 af 14/ Ansøgningsskema, der kan hentes på under Borger Miljø Erhverv - Midlertidige aktiviteter, skal derfor returneres hertil i udfyldt stand. Eventuelle miljøkrav vil blive meddelt efter nærmere vurdering af Teknik- og Miljøforvaltningen, Virksomhedsafdelingen. Vejmyndigheden Hvis der i forbindelse med byggearbejdet sker beskadigelser eller misfarvning af vejanlægget ud for grunden, har ejeren det økonomiske ansvar for at skaderne udbedres. Sådanne skader skal undgås ved at foretage fornøden afdækning af fortovs- og gadebelægning med f.eks. ikke afsmittende plader Hvis der er beskadigelser inden byggearbejdet sættes i gang, bedes dette meddelt til Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafik & Veje. Hvis der senere skal indføres tidsbegrænset parkering eller anden for form for skiltning, skal dette forinden godkendes af vejmyndigheden. Hvis der skal etableres overkørsel skal det ansøges og særlig skema skal benyttes. Fortidsminder Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Aalborg Historiske Museum skal kontaktes jf. Museumslov nr. 473 af 7. juni Det skal dog anbefales, at museet anmodes om en udtalelse om eventuel forekomster af arkæologiske fortidsminder, før arbejdet påbegyndes. En forundersøgelse gennemføres for bygherres regning efter aftale med museet.

6 Teknik- og Miljøforvaltningen Mailadresse: Denne meddelelse skal udfyldes og indsendes til ovenstående adresse, når arbejdet er påbegyndt. Påbegyndelse af byggearbejde J. nr Ejendommens matr. nr. 5 a, Sofiendal By, Skalborg Sagsstyrer Henrik Rosendal Beliggende Sofiendalsvej 80 Ejer Aalborg kommune Det meddeles hermed, at byggearbejdet er påbegyndt den Dato Bygherres eller ansøgers underskrift

7 Teknik- og Miljøforvaltningen Mailadresse: Denne meddelelse skal udfyldes og indsendes til ovenstående adresse, når arbejdet er færdigt. Færdigmelding af byggearbejde J. nr Ejendommens matr. nr. 5 a, Sofiendal By, Skalborg Sagsstyrer Henrik Rosendal Beliggende Sofiendalsvej 80 Kloakarbejdet er udført af autoriseret mester (firmastempel og personlig underskrift) Ejer Aalborg kommune Sanitetsarbejdet er udført af autoriseret mester (firmastempel og personlig underskrift) Det meddeles hermed, at byggearbejdet er fuldført og at de i byggetilladelsen stillede vilkår er overholdt. Dato Bygherres eller ansøgers underskrift

8

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere