LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE"

Transkript

1 FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV SAGS NR DATO: !! ÅBOULEVARDEN TARM - TLF

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side ORGANISATION, LICITATION MV.:... 1 ENTREPRISEFORTEGNELSE:... 3 GENEREL ORIENTERING:... 5 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN:... 7 SIKKERHEDSSTILLELSE:... 9 ACONTOBEGÆRING NR KS-ORGANISATION MODTAGEKONTROL PROCESKONTROL SLUTKONTROL MURERENTREPRISEN: MU TAGENTREPRISEN: TAG VINDUESENTREPRISEN: VIN TØMRERENTREPRISEN: TØ VVS-ENTREPRISEN: VVS BLIKKENSLAGERENTREPRISEN: BL EL-ENTREPRISEN: EL MALERENTREPRISEN: MA GULVENTREPRISEN: GU Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013!

4

5 ORGANISATION, LICITATION MV.: Bygherre: Lomborg Gymnastik og Idrætsefterskole Lars Eriksens Vej 15, Lomborg 7620 Lomborg Totalrådgiver: THORUP GRUPPEN Åboulevarden Tarm Tlf Byggesag: Om- og tilbygning elevværelser mv Retsgrundlag: Bygherre entreprenør AB 92. Bygherre rådgiver ABR 89. Licitation: Arbejdet udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser, alt iht. Boligstyrelsens gældende regler vedr. byggeri til fast pris og tid. Der må afgives pris, delt og / eller samlet, alt efter entreprenørens valg. Der konkurreres på billigste pris under forudsætning af faglige, økonomiske og kvalitetsmæssige forhold i øvrigt er i orden. Måtte der være forhold som entreprenøren ikke finder tilstrækkelig belyst for tilbudsgivningen, skal meddelelse gives til tegnestuen herom forinden tilbud afgives, så betids at rettelser kan komme med i sidste rettelsesblad. Spørgsmål skal således være tegnestuen i hænde allersenest torsdag den kl. 12,00, hvorefter rettelsesblad vil blive udsendt til samtlige tilbudsgivere samme dag. Licitationen afholdes onsdag den kl på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, Lomborg, 7620 Lemvig, i overværelse af de bydende som måtte ønske at være til stede. Tilbud bedes afleveret 10 min. før licitationens afholdelse eller sendt til Thorup Gruppen, Åboulevarden 28, 6880 Tarm. Tilbud skal i så fald være arkitektfirmaet i hænde senest dagen før licitationsdagen. Hvert tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013, og kuverten skal ligeledes være mærket med afsender og adresse samt angivelse af hvilke entrepriser, der afgives tilbud på. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 1

6

7 ENTREPRISEFORTEGNELSE ENTREPRISEFORTEGNELSE: Følgende betegnelser på tegningerne er anvendt for leverancer til de enkelte entrepriser. Entreprise 1 MU Murerentreprisen Entreprise 2 TAG Tagentreprisen Entreprise 3 VIN Vinduesentreprisen Entreprise 4 TØ Tømrerentreprisen Entreprise 5 VVS Vvs-entreprisen Entreprise 6 BL Blikkenslagerentreprisen Entreprise 7 EL El-entreprisen Entreprise 8 MA Malerentreprisen Entreprise 9 GU Gulventreprisen Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 3

8

9 GENEREL ORIENTERING GENEREL ORIENTERING: Arbejdet omfatter renovering og ombygning af eksisterende elevværelser, toiletter, badefaciliteter, opholds- og studiemiljø, lærerforberedelse, gange m.v. Opførelse af ny mellembygning i 2 plan mellem eksisterende lille og stor pigefløj. Anmeldelser: Alle anmeldelser til offentlige myndigheder henhører under entreprenørerne. Ydelser: Tilbudet skal indeholde samtlige ydelser for arbejdernes komplette udførelse. Tidsplan: Arbejdet udføres iht. vedlagte tidsplan, detailtidsplan udføres af entreprenør. Overtagelse: Projektet udføres med udgangspunkt i de eks. forhold, og alle entreprenører skal besigtige eks. forhold på stedet for herved at sikre, at alle ydelser for opnåelse af komplette og færdige arbejder er indeholdt i tilbudet. Krav, som kan henføres til manglende besigtigelse, vil ikke blive honoreret. Angivne mål på tegningerne på eks. bygningsdele må kun betragtes som vejledende, alle mål skal tages på stedet. Nedbrydningsarbejder: Alle nedbrydningsarbejder skal forestås af de enkelte fag fordelt på den måde, at der foretages nedbrydning, afbrydelser og bortskaffelse af affald på de områder, hvor arbejderne i sin tid er monteret under de enkelte fag. Kvalitetssikring: Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring iht. 11, AB92, Fællesbetingelserne med bemærkninger. Forsikring: Bygherren tegner all-risk forsikring, hvor entreprenørerne er medforsikret. Selvrisiko på kr ,- ved skade afholdes af entreprenørerne, der er årsag til skaden. Kvalitetskontrol: Formål: Formål med kvalitetssikringen er at undgå fejl og mangler samt at dokumentere, at der er gjort en indsats herfor. Kvalitetsikringshåndbog skal forevises senest ved 1. byggemøde. Af kvalitetsikringshåndbogen skal firmaets kvalitetsikringsorganisation (KS-organisation) fremgå iht. skema, side KS-1. Der henvises til fællesbetingelser 11, side 9 med de angivne præciseringer. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 5

10 GENEREL ORIENTERING Prøver skal forelægges som angivet i fællesbetingelserne 11 side 10, senest 14 dage før indbygning og så betids, at det ikke forhindrer rettidig leverance iht. tidsplan. Senest 2 uger før hver aktivitets opstart, skal entreprenøren deltage i en processtart til sikring af arbejdernes korrekte udførelse. Entreprenør udarbejder kontrolplaner med modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol. Kontrolplaner ændrer ikke ved, at entreprenøren bærer det fulde ansvar for alle indbyggede produkter og udførte arbejder selv om disse ikke er nævnt i kontrollen. Der må ikke arbejdes videre på andre entreprenørers arbejder, hvis dette er behæftet med synlige fejl / mangler. Revideringer: Revideringer efter licitationens afholdelse i nærværende beskrivelse vil blive skrevet med kursiv. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 6

11 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN: Byggepladsen skal overordnet indrettes som angivet i projektmaterialet med de der angivne placeringer af velfærdsforanstaltninger mv. Entreprenørerne udfører dog selv detailindretningsplaner under ledelse af murerentreprenøren, alt i samarbejde med bygherrens tilsyn. Murerentreprenøren har ansvaret for koordinering af sikkerhedsarbejdet og overholdelse/gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed på pladsen. Enhver entreprenør bærer det fulde ansvar for materialernes forsvarlige henstilling i bygning og på byggepladsen, og for styrke og holdbarhed af stilladser, skærme, redskaber og hjælpemidler af enhver art. Enhver entreprenør skal medregne nødvendige stilladser, afskærmninger, løftegrej mv. for egne arbejders forsvarlige udførelse. Enhver entreprenør foranlediger egne velfærdsforanstaltninger samt vedligeholdelse heraf. Murerentreprenøren skal medregne velfærdsforanstaltninger til egne folk + 4 ekstra personer. Vognen skal stå opstillet i hele byggeperioden. Intet sted i eller udenfor bygningen må anvendes til nødtørft, og overtrædelser heraf kan resultere i bortvisning fra pladsen. Murerentreprenøren skal stille rengjort skur (ikke decideret mødeskur) til rådighed for afholdelse af byggemøder, straks fra byggeriets start. Entreprenørerne bekoster selv renholdelse og tilslutning af skure samt adgangsveje til samme. Hver entreprenør må ordne parkering for sine folk. Der installeres og vedligeholdes byggevand, byggestrøm og byggeveje, alt som angivet i beskrivelsen og på tegningerne. Nødvendige installationer, vejanlæg mv. udover hvad der er angivet, må afholdes af den enkelte entreprenør. Det er murerens ansvar at sørge for at bygninger er lukkede, aflåste, lys og vand slukket mv. hver dag efter arbejdets afslutning. Det påhviler murerentreprenøren at renholde de arealer, som benyttes til materialetransport, mindst en gang om ugen, hver fredag. Såfremt der fra byggepladsen i regnvejrsperioder køres med jord el. lign. ude på vejen, må denne renses daglig, og der opsættes advarselsskilte af hensyn til den offentlige trafik på vejen. Det påhviler murerentreprenøren at renholde byggepladsen såvel udvendig som indvendig og henlægge affaldet i bunker / containere på senere angivne steder bestemt af tilsynet. Det påhviler de enkelte entreprenører at rydde op efter egne arbejder og bortskaffe affaldet løbende. Omkostninger i forbindelse med fjernelse af affald henhører under fagentreprenørerne. Det påhviler murerentreprenøren under hele byggeperioden, at holde bygningen renset for sne, der ved smeltning kan forårsage vandskader og at holde fællesarealer ryddet for sne samt gruset. Murerens forpligtelser som opgjort i dette afsnit er kun gældende fra murerarbejdets opstart, og før dette tidspunkt er forpligtelsen pålagt betonentreprenøren. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 7

12 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN Byggestrøm: El-installatøren skal i sit tilbud medregne levering, opstilling og vedligeholdelse af 2 stk. byggestrømskasser, indeholdende 2 stk. 16 amp kraftstik samt 6 stk. 220 V stikkontakter fordelt på 2 grupper à 10 amp. Kasserne skal være placeret som angivet på tegningen, og kabler til kasserne ophænges eller nedgraves, således at gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes. Straks når bygningen er lukket, skal der medregnes flytning af kasserne ind i bygningen efter nærmere aftale. El-installatøren skal sørge for orienteringslys på byggepladsen, ligesom vedligeholdelse heraf under hele byggeperioden henhører under el-entreprisen. Arbejdslys både udvendig og indvendig, skal de enkelte entreprenører selv sørge for. Installationer til evt. byggekran, samt installationer til egne skure betales af de enkelte entreprenører. Byggevand: Vvs-installatøren skal i sit tilbud medregne levering, opstilling og vedligeholdelse af 2 stk. byggevandhaner, placeret som angivet på tegningen. Byggevand skal etableres med 32 mm rør, og udføres med slangeforskruning, fastgjort til pæl i jord. Forsyningsledningen skal sikres mod kørende trafik i byggeperioden, ligesom haner og ledninger skal sikres mod frost. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 8

13 KONCEPT FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Dato: Stempelmærker: SIKKERHEDSSTILLELSE: Undertegnede pengeinstitut/forsikringsselskab (navn, adresse og tlf. nr.:) holder herved, i henhold til AB 92 6, til disposition for bygherren Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, Lomborg, 7620 Lemvig, som sikkerhed for entreprenørens forpligtelser i henhold til indgået entrepriseaftale følgende beløb, med udgangspunkt i entreprisesum stor, kr. excl. moms: kr.: 15% af entreprisesummen kr. indtil aflevering. 10% af entreprisesummen kr. indtil 1 år efter afleveringen. 2% af entreprisesummen kr. indtil 5 år efter afleveringen. entreprenør: navn: adresse: postnr./tlf. nr.: overdragne entreprisearbejde med deraf følgende evt. ekstra arbejder vedr. ejendommen: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv Jvf. AB 92 6 stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til nærværende sikkerhedsstillelse, skal det skriftligt og samtidig meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, med mindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB sted/dato garantistillers stempel og underskrift Udgiften i forbindelse med oprettelse og stempling af sikkerhedsdokument afholdes af entreprenøren. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 9

14 KONCEPT FOR ACONTOBEGÆRING ACONTOBEGÆRING NR. Bygherre:! Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, 7620 Lemvig Byggesag:! Om- og tilbygning elevværelser mv Kr. Byggeleders bemærkninger 1. Entreprisesum excl. moms 2. Mer- og mindreydelser excl. moms iflg. referat nr. 3. Reguleret entreprisesum kr. (1 + 2) 4. % af entreprisesummen udført pr. den 5. - tidligere udskrevet aconto 6. - dagbod 7. Nettotilgodehavende 4 - (5 + 6) 8. Der ønskes anvist 9. Moms % 10. I alt (8 + 9) Entreprenørens stempel den / 20 Entreprenørens underskrift Udfyldes af byggeleder: Modtaget den Anbefales til udbetaling med kr. senest den 20 Byggeleders underskrift den 20 Evt. øvrige bemærkninger: THORUP GRUPPEN ÅBOULEVARDEN TARM TLF Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 10

15 KS-ORGANISATION KS-ORGANISATION Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Entreprenørens KS-ansvarlige Tlf. nr. Kontrollanter Ansvarsområder Tlf. nr. Underentreprenører Arbejder Tlf. nr. Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 11

16 KS-ORGANISATION MODTAGEKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 12

17 KS-ORGANISATION PROCESKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 13

18 KS-ORGANISATION SLUTKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 14

19 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 MURERENTREPRISEN: MU Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Byggemodning og byggepladsindretning B. Jordarbejder C. Kloakarbejder D. Fundamenter E. Stålkonstruktioner F. Anlægsarbejder G. Sokkelpuds H. Opmuringsarbejder I. Fliser og klinker J. Vådrumsbehandling K. Tagsten L. Diverse murerarbejder Generel orientering: Arbejdet udføres med de på tegninger og i beskrivelsen angivne materialer og arbejdsydelser. Alle for arbejdet nødvendige hjælpemidler så som stillads, afdækning mv. skal være indeholdt i tilbudet. A. Byggemodning og byggepladsindretning : Byggepladsen overtages som beskrevet under generel orientering, og entreprenøren skal foretage beregninger herefter. Der skal medregnes byggepladshegn som angivet på tegning. Der opsættes stål byggepladshegn på betonfødder, med udstrækning som angivet på tegning M-100. Byggepladshegn skal være i solid udførelse, så det sikres at der ikke kommer elever indenfor byggepladsområdet. Ved eks. grusvej ned til forstanderbolig skal der etableres mulighed for åbninger af byggepladshegn. B. Jordarbejder: Arbejdet omfatter jordarbejder i forbindelse med nye fundamenter ved overdækning samt div. udgravninger for kloakledninger, samt afsluttende terrænreguleringer omkring nybygning, så der opnås fald væk fra bygningen. Muld og råjord afgraves og lægges i depot efter nærmere anvisning på skolens grund. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 15

20 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Der udføres udgravninger for fundamenter til fast bund, og der kan påregnes fast bund i kote 1 m under eks. terræn. Der skal ikke medregnes grundvandsforekomster i berørte dybder. Lænsning for nedsivende vand samt tørholdelse af udgravning skal være indeholdt i tilbudet. Under hensyntagen til jordbundsforhold samt materialer, skal der overalt anvendes velegnet entreprenørmateriel. Forkert anvendt materiel med heraf følgende omkostninger er bygherren uvedkommende. Området ved Lomborg Efterskole er ved kommunen registreret som forurenet med baggrund i, at der tidligere har været oplag af tanke med fyringsolie. Lemvig Kommune har givet tilladelse efter jordforureningslovens 8 til byggearbejderne. Overskudsjord fra ejendommen skal bortskaffes efter Lemvig Kommunes anvisninger jf. JFL 50, stk. 2. Det er op til entreprenøren at foretage nødvendige anmeldelser til myndigheder samt nødvendige jordprøver, udfyldelse af anmeldelsesskema mv. C. Kloakarbejder: Kloakarbejder omfatter de på tegninger angivne spildevand- og regnvandsinstallationer. Kloakarbejder omfatter levering og udførelse af de på tegninger og i beskrivelse angivne materialer og arbejdsydelser. Indvendige afløbsledninger i jord op til overkant gulv er under nærværende entreprise. Der tilsluttes eks. kloakanlæg jf. tegninger, og det skal sikres, at der opnås tilstrækkelig fald hertil. Alle afsætninger af ledninger, højder samt udsparringer i nye og eks. fundamenter påhviler nærværende entreprenør. Der skal ikke medregnes grundvandsforekomster i berørte dybder, lænsning for nedsivende vand samt tørholdelse af udgravning skal være indeholdt i tilbuddet. Leverance er incl. levering og indbygning af samtlige materialer for arbejdets fulde udførelse, herunder gravearbejde, tilfyldning af afstivning, tørholdelse, afspærring, afretning samt opbygning og retableringsarbejder. Alle anmeldelser samt løbende godkendelser og færdigmeldinger, herunder anmodning om kommunalt tilsyn skal være indeholdt, alt for fuld færdig kloakinstallation. Eks. regn- og spildevandsledninger som ikke genanvendes, fjernes og sløjfes, alt udført forskriftsmæssigt korrekt. FORSKRIFTER: Kloakarbejdet skal forestås af aut. mester og alle anmeldelser samt løbende godkendelser og færdigmeldinger, herunder anmodning om kommunalt syn skal være indeholdt. Arbejdet udføres efter gældende DIF normer, SBI anvisninger, lokale kloakregulativer og bestemmelser samt tilsynets anvisninger. Evt. afvigelse fra projektet skal aftales og godkendes af tilsynet og noteres i byggemødereferat, ligesom kloakentreprenøren skal føre notat og optegning over alle kloakplaceringer. I det omfang, kloak er udført, skal overfladevand afledes fra arbejdsarealer til kloak, og det sikres, at sand ikke trænger ind i ledninger. Der skal udføres afpropning eller afdækning af ledninger, brønde, gulvafløb, kloakmuffer mv. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 16

21 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Rensning, ophugning/omlægning med baggrund i tilstopning med grus, betonslam el. lign. honoreres ikke. Overskudsjord fra kloakarbejdet behandles som beskrevet under jordarbejde. MATERIALER: Anvendte materialer skal være VA-godkendte, afløbsrør skal generelt være klasse N rør, dog klasse S rør under kørearealer. 315 mm brønde udføres som komplet Wavin brønde med korrogerede opføringsrør, afsluttet med betonkegle og betondæksel. Dæksler i kørearealer udføres som støbejernsdæksler for tung trafik. Dæksler og riste skal overalt afleveres indreguleret i højde med omkringliggende areal. Ved kloakgennemføring i fundamenter skal der anvendes beskyttelsesrør. Hvor ledninger udføres under fundamenter, skal fundamenter føres 10 cm under ledningens nederste punkt i en længde af 60 cm på hver side af ledningen. Der anbringes indstøbningsbøsninger på kloakrør. Tolerance: Kotesatte riste/dæksler, +/- 10 mm. Bundløb i rense-inspektionsbrønde, +/- 50 mm. Ledningsfald, min. 11 promille, max. afvigelse 20%. Tolerancekrav eftervises ved kontrolnivillement. Såfremt entreprenøren støder på eks. ledninger, kabler mv. (i drift) eller blød bund, skal dette straks meddeles tilsynet, så foranstaltninger herom kan træffes. Opgravning for ledninger udføres, så der overalt er 25 cm fri afstand på begge sider af ledninger. Udgravninger holdes lænsede, der må ikke tilfyldes i våde udgravninger. Rør skal lægges lige og spændingsfrie, i ret linje, på fast og stenfri bund. Der udgraves omkring muffer. Understøtning udføres med udjævningslag og omkringfyldning i velegnet sand- eller grusfyld. Udjævningslag må ikke lægges på frossen bund, tykkelse min. 10 cm. Omkringfyldning komprimeres i lag af højst 30 cm til min. 10 cm over ledningsstop. Ledninger sikres mod opdrift ved regn, grundvand eller anden oversvømmelse i udgravning. Tilfyldning opkomprimeres med velegnet materiel, så sætninger undgås, alt under hensyntagen til aktuel terrænbelastning. Ved aflevering skal alle ledninger gennemskylles ved højtryksspuling, og alle brønde oprenses omhyggeligt. Der afleveres anmærkningsfri TV-inspektionsrapport. Oprydning efter egne arbejder udføres. D. Fundamenter: Arbejdet omfatter nye ydervægsfundamenter og punktfundamenter incl. armeringsjern, funda-blokke, letklinkerblokke m.m. Indstøbning af fodsko for stålsøjle jf. tegninger. Iboring af strittere, hvor nye fundamenter støder mod eks. fundamenter. Punktfundamenter for nye søjler incl. armering m.m. jf. tegninger. Fjernelse af eks. fundamenter og betonplade jf. tegninger. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 17

22 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Arbejdet udføres komplet incl. gravearbejde. Ved tilstøbning til eks. fundamenter ibores strittere som angivet på tegninger. Støbearbejder skal overalt udføres under ledelse af erfaren beton formand jf. DIF s normer for støbearbejder. Bygherren forestår hovedafsætning. Detailafsætning henhører under nærværende entreprenør. I den udstrækning at sider og bund er skarpe og rene og der støbes på intakte aflejringer kan fundamenter støbes i jordform. Fundamenter over terræn sættes i funda-blokke fra et godkendt værk. Der ilægges de på tegningerne angivne armeringsjern. Stødlængde min. 80 cm. Ydervægsfundamenter skal overalt føres til fast bund, min. 100 cm under færdigt terræn. E. Stålkonstruktioner: Arbejdet omfatter levering og montering af stålbjælker, stålsøjler, fodsko, fastgørelser til eks. bygninger samt statiske beregninger for bygningens bæreevne, for myndighedernes godkendelse. Fjernelse af eks. stålsøjler i gavl af stor pigefløj. Der skal overalt anvendes velanskrevne og gode materialer, bearbejdet under overholdelse af gældende normer og regler vedr. stålarbejder. Svejsninger skal udføres af veluddannet certifikatsvejsere. Alt stål skal overfladebehandles, slyngrenses, grundes og lakeres, så stål opfylder korrosionsklasse C4. Alt stål skjules i konstruktionen eller inddækkes, så farve er underordnet. Der skal medregnes efterreparation i malingen umiddelbart efter montering. Konstruktioner skal dimensioneres for normal sikkerhedsklasse, og bygningen er beliggende i terrænkategori 2. Egenlaster iht. konstruktionsopbygninger og nyttelast på etageadskillelse 2,5 k/n m2. Der skal påregnes påsvejsning af lasker for fastgørelse af etagedæk samt lasker på søjler for fastgørelse til stålbjælker og øvrige bygningsdele, alt som angivet på tegningerne. Hvor eks. stålsøjler fjernes, skal nye stålsøjler og murværk udføres inden. Stålsøjler ved mellembygning skal være i fuld længde og fastgøres konstruktivt til eks. bygning med ø 12 limanker pr. 0,5 mtr. F. Anlægsarbejder: Arbejdet omfatter levering og montering af ny chaussestensbelægning jf. tegninger. Afretning af eks. råjord efter fjernelse af terrænplader, udlægning af min. 25 cm skarp velkomprimeret sandfyld, udlægning af 100x100x100 mm chaussesten i lys grå farve som portugisiske chaussesten. Chaussesten lægges i bueforbandt og afsluttes langs yderkanter med en afgrænsende række chaussesten, sat i cementstabileret sand. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 18

23 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 G. Sokkelpuds: Arbejdet omfatter pudsning af nye sokler ved overdækning samt tilretning og pudsning af eks. sokler ved mellembygning. Sokler pudses min. 10 cm under færdig terræn, overalt dog min. 5 cm under nederste klinkerbetonsokkelsten. Sokkelpuds skal udføres i cementmørtel C 100/400 og skal overalt afleveres aldeles plan, glat og i lod. Sokler skal udkastes, før pudsning foretages. Ved overkant sokkel skal der afsluttes med skrå afskæringskant, hvor sokkelpuds støder ind mod murværk. H. Opmuringsarbejder: Arbejdet omfatter opmuring af ny skalmur på eks. gavl ved stor pigefløj, nye murpiller ved overdækning, tilretninger af eks. murværk, hvor der justeres på placering af eks. døre og vinduer i forhold til nye. Opmuring på eks. facadevægge ved mellembygning for vederlag af ny tagkonstruktion. Sålbænke ved vinduer i gavl på stor pigefløj. Blank murværk opmures med sten i farve, design over overflade samt forbandtinddeling som på eks. bygning. Og skiftegang på nyt murværk skal flugte eks. skiftegang. Alt nyopført murværk skal løbende afdækkes for beskyttelse mod nedbør. Gennemvædet murværk vil kræves ommuret. Angivne murmål skal nøje overholdes, og der skal foretages løbende udlægning, evt. korrigering for tolerancemål i den valgte stentype. Hvor nyt murværk mures ind mod eks. murværk, foretages udhugning, og murværket mures sammen i forbandt som eks. Enkelte steder opskæres eks. murværk for kuldebrosafbrydelse, alt som angivet på tegninger. Stentypen skal være frostfaste sten efter godkendt prøve, min. stenklasse 15. Forbandt som eks. murværk. Opmuringsmørtel KC 50/50/700, opmuret med fyldte fuger. Der isoleres mod fugt med murpap eller murplast ved sokler. Samlinger gøres tætte ved klæbning med asfalt eller tilsvarende. Tegloverliggere udføres præfabrikeret, armeret yderlag. Vederlag og skifteantal dimensioneres af leverandør for aktuel belastning. Murværk rengøres, så det fremstår fri for slør og cementfilm, og arbejdet tilrettelægges så tilstødende bygningsdele ikke beskadiges. Overalt hvor der etableres nye vindueshuller, dørhuller eller tilretning af eks. huller, skal der medregnes tegloverligger, dimensioneret af leverandør for aktuel belastning. Sålbænke ved vindue som ikke går til gulv, udføres i mørk skiffer, som på den lille pigefløj. I. Fliser og klinker: Arbejdet omfatter levering og montering af nye gulvklinker i 2 eks. toiletter i stueplan som angivet på tegning G-200. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 19

24 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Opsætning af vægfliser i brusenicher samt 3 rækker over håndvaske i rum 1.02, 1.07, Vægfliser og gulvklinker opsættes i god anerkendt kvalitet jf. farveoversigten. Fliser og klinker lægges og sættes vandretliggende ved gennemgående fuger uden ternforbandt, som angivet på tegninger. Klinker og fliser skal ved aflevering fremstå aldeles rengjort. Fliser og klinker opsættes i god anerkendt fliseklæb som Lip eller tilsvarende, og der anvendes lys grå fugemørtel som Lip eller tilsvarende. I alle hjørner samt overgange mellem pvc-belægninger og vægfliser fuges med lys grå termoplastisk vådrumsfuge. Fuger udføres i professionel udførelse med fugemasse som Bostik eller tilsvarende. Fliser og klinker opsættes med ensartet fugeafstand i lod og water og med plan overflade. J. Vådrumsbehandling: Arbejdet omfatter vådrumsbehandlinger af alle vægge i brusenicher i toilet rum 1.02, 1.07 og Vådrumsbehandlingen udføres på hele vægfladerne fra loft og ned over overkant nye vinylgulve. Der foretages primning, og der påføres vandtætningspasta med godkendt vådrumssystem, 2-komponent og diffusionsåben som Lip eller tilsvarende, og alt udføres iht. leverandørens anvisninger. K. Tagsten: Arbejdet omfatter tilretning og supplering af eks. vingetegl og K21 tagsten, hvor der foretages sløjfninger af eks. ovenlys. Der udføres ny teglstensbelægning over overdækning. Tilretning af eks. tagstensbelægning, hvor mellembygning bygges ind over eller støder op mod eks. teglstenstage. Tilretning af eks. tagsten omkring tagvinduer, som skiftes. Ny cement understrygning ved reparation og tilretning af vingetegl på lille pigefløj. Hvor eks. ovenlys sløjfes, oplægges nyt tegltag efter tømreren har monteret nye lægter. Tegltaget skal være i farve og form som eks. teglsten, og ved lille pigefløj foretages der afsluttende understrygning for sikring af fuld tæt tagkonstruktion. Ved lille pigefløj foretages der justering af størrelse af eks. ovenlys i gang, rum 1.02, og der skal således medregnes tilretning af eks. tagsten og understrygning. I stor pigefløj leveres og monteres 2 nye ovenlysvinduer i værelse, rum Der foretages tilretning og bortskaffelse af eks. tagsten, hvor mellembygning bygges sammen med pigefløje. Der er ved stor pigefløj undertag, hvorfor der ikke skal medregnes understrygning af justerede tagsten. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 20

25 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Der skal arbejdes tæt sammen med tag- og tømrerentreprenør, således at eks. bygning lukkes hurtigst muligt og regnvejr ikke skader eks. bygningsdele. L. Div. murerarbejder: Der udføres normale efterreparationer efter øvrige entreprenører, i den udstrækning der ikke er tale om vandalisme eller groft uforsvarlige skader, der i så fald må påregnes honoreret af skadevolderen. Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. I øvrigt udføres alt, hvad der fornuftsvis måtte kunne kræves for arbejdets fuldkomne færdiggørelse med tillæg af alle materialer og arbejdsydelser, intet undtaget. Entreprenøren skal besigtige forholdene på stedet, samt gennemlæse hele beskrivelsen for herigennem at få klarhed over egne arbejders fulde omfang og egne arbejders indpasning. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 21

26

27 TAGENTREPRISEN - ENTREPRISE 2 TAGENTREPRISEN: TAG Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Tagdækning Generel orientering: Arbejdet udføres med de på tegninger og i beskrivelsen angivne materialer og arbejdsydelser. Alle for arbejdet nødvendige hjælpemidler så som stillads, afdækning mv. skal være indeholdt i tilbudet. A. Tagdækning: Arbejdet omfatter komplet varmtagskonstruktion på ny mellembygning, udført med ståltrapezplader, trykfast isolering og tagpap samt sammenbygning med eks. bygninger. På ny mellembygning udføres ståltrapezplader. Udføres som angivet på tegningerne og fastgøres til eks. bygninger eller nyopmurede vægge samt eks. tagkonstruktion. Opmærksomheden henledes på, at trapezplader lægges vandret og at fald mod afløb udføres i isolering. Ståltrapezplader fastgøres til stålbjælker leveret af anden entreprenør, og der udføres randforstærkninger, afsluttende kanter som dimensioneres af leverandøren. Ved dimensionering ståltrapezplader må der max være udbøjning på l/300, der skal som min. vælges den på tegningen angivne ståltrapezprofil. Opmærksomheden henledes på, at der i princippet bør regnes enkeltspændte, da udkravning er meget lille. Ved dimensionering af ståltrapezplader skal der tages højde for, at der kan forekomme snenedskridning fra højere liggende tag samt sne fra lægivere. Ståltrapezpladerne skal dimensioneres, så vind på bygning overføres til stålkonstruktioner og randforstærkning af eks. tagkonstruktion. Eftervisning udføres af leverandøren. Isolering over trapezplader udføres som trykfast mineraluld som angivet på tegningerne. Mineralulden skal være ubrandbar iht. Dansk Standard. Mineralulden udlægges og fastholdes ved mekanisk fastgørelse til stålplader iht. leverandørens anvisninger. Der skal medregnes kileopbygning for fald mod viste afløb, ligesom der skal medregnes tagbrønde og bladfang. Tagpap udføres som 2-lags tagpapdækning, overpap udføres overalt kulsort. Tagpap føres op under eks. tagstensbelægning som angivet på tegninger, og der skal arbejdes tæt sammen med tømrerentreprenøren for opnåelse af fuld tæt tag. Arbejdet udføres iht. TOR s anvisninger af rutinerede tagfolk, der skal gives 15 års skriftlig tæthedsgaranti for arbejdernes udførelse. Ved beregning af ståltrapezplader kan det oplyses, at bygningen er beliggende i terrænkategori 2. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 23

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere