LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE"

Transkript

1 FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV SAGS NR DATO: !! ÅBOULEVARDEN TARM - TLF

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side ORGANISATION, LICITATION MV.:... 1 ENTREPRISEFORTEGNELSE:... 3 GENEREL ORIENTERING:... 5 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN:... 7 SIKKERHEDSSTILLELSE:... 9 ACONTOBEGÆRING NR KS-ORGANISATION MODTAGEKONTROL PROCESKONTROL SLUTKONTROL MURERENTREPRISEN: MU TAGENTREPRISEN: TAG VINDUESENTREPRISEN: VIN TØMRERENTREPRISEN: TØ VVS-ENTREPRISEN: VVS BLIKKENSLAGERENTREPRISEN: BL EL-ENTREPRISEN: EL MALERENTREPRISEN: MA GULVENTREPRISEN: GU Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013!

4

5 ORGANISATION, LICITATION MV.: Bygherre: Lomborg Gymnastik og Idrætsefterskole Lars Eriksens Vej 15, Lomborg 7620 Lomborg Totalrådgiver: THORUP GRUPPEN Åboulevarden Tarm Tlf Byggesag: Om- og tilbygning elevværelser mv Retsgrundlag: Bygherre entreprenør AB 92. Bygherre rådgiver ABR 89. Licitation: Arbejdet udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser, alt iht. Boligstyrelsens gældende regler vedr. byggeri til fast pris og tid. Der må afgives pris, delt og / eller samlet, alt efter entreprenørens valg. Der konkurreres på billigste pris under forudsætning af faglige, økonomiske og kvalitetsmæssige forhold i øvrigt er i orden. Måtte der være forhold som entreprenøren ikke finder tilstrækkelig belyst for tilbudsgivningen, skal meddelelse gives til tegnestuen herom forinden tilbud afgives, så betids at rettelser kan komme med i sidste rettelsesblad. Spørgsmål skal således være tegnestuen i hænde allersenest torsdag den kl. 12,00, hvorefter rettelsesblad vil blive udsendt til samtlige tilbudsgivere samme dag. Licitationen afholdes onsdag den kl på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, Lomborg, 7620 Lemvig, i overværelse af de bydende som måtte ønske at være til stede. Tilbud bedes afleveret 10 min. før licitationens afholdelse eller sendt til Thorup Gruppen, Åboulevarden 28, 6880 Tarm. Tilbud skal i så fald være arkitektfirmaet i hænde senest dagen før licitationsdagen. Hvert tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013, og kuverten skal ligeledes være mærket med afsender og adresse samt angivelse af hvilke entrepriser, der afgives tilbud på. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 1

6

7 ENTREPRISEFORTEGNELSE ENTREPRISEFORTEGNELSE: Følgende betegnelser på tegningerne er anvendt for leverancer til de enkelte entrepriser. Entreprise 1 MU Murerentreprisen Entreprise 2 TAG Tagentreprisen Entreprise 3 VIN Vinduesentreprisen Entreprise 4 TØ Tømrerentreprisen Entreprise 5 VVS Vvs-entreprisen Entreprise 6 BL Blikkenslagerentreprisen Entreprise 7 EL El-entreprisen Entreprise 8 MA Malerentreprisen Entreprise 9 GU Gulventreprisen Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 3

8

9 GENEREL ORIENTERING GENEREL ORIENTERING: Arbejdet omfatter renovering og ombygning af eksisterende elevværelser, toiletter, badefaciliteter, opholds- og studiemiljø, lærerforberedelse, gange m.v. Opførelse af ny mellembygning i 2 plan mellem eksisterende lille og stor pigefløj. Anmeldelser: Alle anmeldelser til offentlige myndigheder henhører under entreprenørerne. Ydelser: Tilbudet skal indeholde samtlige ydelser for arbejdernes komplette udførelse. Tidsplan: Arbejdet udføres iht. vedlagte tidsplan, detailtidsplan udføres af entreprenør. Overtagelse: Projektet udføres med udgangspunkt i de eks. forhold, og alle entreprenører skal besigtige eks. forhold på stedet for herved at sikre, at alle ydelser for opnåelse af komplette og færdige arbejder er indeholdt i tilbudet. Krav, som kan henføres til manglende besigtigelse, vil ikke blive honoreret. Angivne mål på tegningerne på eks. bygningsdele må kun betragtes som vejledende, alle mål skal tages på stedet. Nedbrydningsarbejder: Alle nedbrydningsarbejder skal forestås af de enkelte fag fordelt på den måde, at der foretages nedbrydning, afbrydelser og bortskaffelse af affald på de områder, hvor arbejderne i sin tid er monteret under de enkelte fag. Kvalitetssikring: Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring iht. 11, AB92, Fællesbetingelserne med bemærkninger. Forsikring: Bygherren tegner all-risk forsikring, hvor entreprenørerne er medforsikret. Selvrisiko på kr ,- ved skade afholdes af entreprenørerne, der er årsag til skaden. Kvalitetskontrol: Formål: Formål med kvalitetssikringen er at undgå fejl og mangler samt at dokumentere, at der er gjort en indsats herfor. Kvalitetsikringshåndbog skal forevises senest ved 1. byggemøde. Af kvalitetsikringshåndbogen skal firmaets kvalitetsikringsorganisation (KS-organisation) fremgå iht. skema, side KS-1. Der henvises til fællesbetingelser 11, side 9 med de angivne præciseringer. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 5

10 GENEREL ORIENTERING Prøver skal forelægges som angivet i fællesbetingelserne 11 side 10, senest 14 dage før indbygning og så betids, at det ikke forhindrer rettidig leverance iht. tidsplan. Senest 2 uger før hver aktivitets opstart, skal entreprenøren deltage i en processtart til sikring af arbejdernes korrekte udførelse. Entreprenør udarbejder kontrolplaner med modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol. Kontrolplaner ændrer ikke ved, at entreprenøren bærer det fulde ansvar for alle indbyggede produkter og udførte arbejder selv om disse ikke er nævnt i kontrollen. Der må ikke arbejdes videre på andre entreprenørers arbejder, hvis dette er behæftet med synlige fejl / mangler. Revideringer: Revideringer efter licitationens afholdelse i nærværende beskrivelse vil blive skrevet med kursiv. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 6

11 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN: Byggepladsen skal overordnet indrettes som angivet i projektmaterialet med de der angivne placeringer af velfærdsforanstaltninger mv. Entreprenørerne udfører dog selv detailindretningsplaner under ledelse af murerentreprenøren, alt i samarbejde med bygherrens tilsyn. Murerentreprenøren har ansvaret for koordinering af sikkerhedsarbejdet og overholdelse/gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed på pladsen. Enhver entreprenør bærer det fulde ansvar for materialernes forsvarlige henstilling i bygning og på byggepladsen, og for styrke og holdbarhed af stilladser, skærme, redskaber og hjælpemidler af enhver art. Enhver entreprenør skal medregne nødvendige stilladser, afskærmninger, løftegrej mv. for egne arbejders forsvarlige udførelse. Enhver entreprenør foranlediger egne velfærdsforanstaltninger samt vedligeholdelse heraf. Murerentreprenøren skal medregne velfærdsforanstaltninger til egne folk + 4 ekstra personer. Vognen skal stå opstillet i hele byggeperioden. Intet sted i eller udenfor bygningen må anvendes til nødtørft, og overtrædelser heraf kan resultere i bortvisning fra pladsen. Murerentreprenøren skal stille rengjort skur (ikke decideret mødeskur) til rådighed for afholdelse af byggemøder, straks fra byggeriets start. Entreprenørerne bekoster selv renholdelse og tilslutning af skure samt adgangsveje til samme. Hver entreprenør må ordne parkering for sine folk. Der installeres og vedligeholdes byggevand, byggestrøm og byggeveje, alt som angivet i beskrivelsen og på tegningerne. Nødvendige installationer, vejanlæg mv. udover hvad der er angivet, må afholdes af den enkelte entreprenør. Det er murerens ansvar at sørge for at bygninger er lukkede, aflåste, lys og vand slukket mv. hver dag efter arbejdets afslutning. Det påhviler murerentreprenøren at renholde de arealer, som benyttes til materialetransport, mindst en gang om ugen, hver fredag. Såfremt der fra byggepladsen i regnvejrsperioder køres med jord el. lign. ude på vejen, må denne renses daglig, og der opsættes advarselsskilte af hensyn til den offentlige trafik på vejen. Det påhviler murerentreprenøren at renholde byggepladsen såvel udvendig som indvendig og henlægge affaldet i bunker / containere på senere angivne steder bestemt af tilsynet. Det påhviler de enkelte entreprenører at rydde op efter egne arbejder og bortskaffe affaldet løbende. Omkostninger i forbindelse med fjernelse af affald henhører under fagentreprenørerne. Det påhviler murerentreprenøren under hele byggeperioden, at holde bygningen renset for sne, der ved smeltning kan forårsage vandskader og at holde fællesarealer ryddet for sne samt gruset. Murerens forpligtelser som opgjort i dette afsnit er kun gældende fra murerarbejdets opstart, og før dette tidspunkt er forpligtelsen pålagt betonentreprenøren. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 7

12 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN Byggestrøm: El-installatøren skal i sit tilbud medregne levering, opstilling og vedligeholdelse af 2 stk. byggestrømskasser, indeholdende 2 stk. 16 amp kraftstik samt 6 stk. 220 V stikkontakter fordelt på 2 grupper à 10 amp. Kasserne skal være placeret som angivet på tegningen, og kabler til kasserne ophænges eller nedgraves, således at gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes. Straks når bygningen er lukket, skal der medregnes flytning af kasserne ind i bygningen efter nærmere aftale. El-installatøren skal sørge for orienteringslys på byggepladsen, ligesom vedligeholdelse heraf under hele byggeperioden henhører under el-entreprisen. Arbejdslys både udvendig og indvendig, skal de enkelte entreprenører selv sørge for. Installationer til evt. byggekran, samt installationer til egne skure betales af de enkelte entreprenører. Byggevand: Vvs-installatøren skal i sit tilbud medregne levering, opstilling og vedligeholdelse af 2 stk. byggevandhaner, placeret som angivet på tegningen. Byggevand skal etableres med 32 mm rør, og udføres med slangeforskruning, fastgjort til pæl i jord. Forsyningsledningen skal sikres mod kørende trafik i byggeperioden, ligesom haner og ledninger skal sikres mod frost. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 8

13 KONCEPT FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Dato: Stempelmærker: SIKKERHEDSSTILLELSE: Undertegnede pengeinstitut/forsikringsselskab (navn, adresse og tlf. nr.:) holder herved, i henhold til AB 92 6, til disposition for bygherren Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, Lomborg, 7620 Lemvig, som sikkerhed for entreprenørens forpligtelser i henhold til indgået entrepriseaftale følgende beløb, med udgangspunkt i entreprisesum stor, kr. excl. moms: kr.: 15% af entreprisesummen kr. indtil aflevering. 10% af entreprisesummen kr. indtil 1 år efter afleveringen. 2% af entreprisesummen kr. indtil 5 år efter afleveringen. entreprenør: navn: adresse: postnr./tlf. nr.: overdragne entreprisearbejde med deraf følgende evt. ekstra arbejder vedr. ejendommen: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv Jvf. AB 92 6 stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til nærværende sikkerhedsstillelse, skal det skriftligt og samtidig meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, med mindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB sted/dato garantistillers stempel og underskrift Udgiften i forbindelse med oprettelse og stempling af sikkerhedsdokument afholdes af entreprenøren. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 9

14 KONCEPT FOR ACONTOBEGÆRING ACONTOBEGÆRING NR. Bygherre:! Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, 7620 Lemvig Byggesag:! Om- og tilbygning elevværelser mv Kr. Byggeleders bemærkninger 1. Entreprisesum excl. moms 2. Mer- og mindreydelser excl. moms iflg. referat nr. 3. Reguleret entreprisesum kr. (1 + 2) 4. % af entreprisesummen udført pr. den 5. - tidligere udskrevet aconto 6. - dagbod 7. Nettotilgodehavende 4 - (5 + 6) 8. Der ønskes anvist 9. Moms % 10. I alt (8 + 9) Entreprenørens stempel den / 20 Entreprenørens underskrift Udfyldes af byggeleder: Modtaget den Anbefales til udbetaling med kr. senest den 20 Byggeleders underskrift den 20 Evt. øvrige bemærkninger: THORUP GRUPPEN ÅBOULEVARDEN TARM TLF Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 10

15 KS-ORGANISATION KS-ORGANISATION Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Entreprenørens KS-ansvarlige Tlf. nr. Kontrollanter Ansvarsområder Tlf. nr. Underentreprenører Arbejder Tlf. nr. Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 11

16 KS-ORGANISATION MODTAGEKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 12

17 KS-ORGANISATION PROCESKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 13

18 KS-ORGANISATION SLUTKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 14

19 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 MURERENTREPRISEN: MU Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Byggemodning og byggepladsindretning B. Jordarbejder C. Kloakarbejder D. Fundamenter E. Stålkonstruktioner F. Anlægsarbejder G. Sokkelpuds H. Opmuringsarbejder I. Fliser og klinker J. Vådrumsbehandling K. Tagsten L. Diverse murerarbejder Generel orientering: Arbejdet udføres med de på tegninger og i beskrivelsen angivne materialer og arbejdsydelser. Alle for arbejdet nødvendige hjælpemidler så som stillads, afdækning mv. skal være indeholdt i tilbudet. A. Byggemodning og byggepladsindretning : Byggepladsen overtages som beskrevet under generel orientering, og entreprenøren skal foretage beregninger herefter. Der skal medregnes byggepladshegn som angivet på tegning. Der opsættes stål byggepladshegn på betonfødder, med udstrækning som angivet på tegning M-100. Byggepladshegn skal være i solid udførelse, så det sikres at der ikke kommer elever indenfor byggepladsområdet. Ved eks. grusvej ned til forstanderbolig skal der etableres mulighed for åbninger af byggepladshegn. B. Jordarbejder: Arbejdet omfatter jordarbejder i forbindelse med nye fundamenter ved overdækning samt div. udgravninger for kloakledninger, samt afsluttende terrænreguleringer omkring nybygning, så der opnås fald væk fra bygningen. Muld og råjord afgraves og lægges i depot efter nærmere anvisning på skolens grund. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 15

20 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Der udføres udgravninger for fundamenter til fast bund, og der kan påregnes fast bund i kote 1 m under eks. terræn. Der skal ikke medregnes grundvandsforekomster i berørte dybder. Lænsning for nedsivende vand samt tørholdelse af udgravning skal være indeholdt i tilbudet. Under hensyntagen til jordbundsforhold samt materialer, skal der overalt anvendes velegnet entreprenørmateriel. Forkert anvendt materiel med heraf følgende omkostninger er bygherren uvedkommende. Området ved Lomborg Efterskole er ved kommunen registreret som forurenet med baggrund i, at der tidligere har været oplag af tanke med fyringsolie. Lemvig Kommune har givet tilladelse efter jordforureningslovens 8 til byggearbejderne. Overskudsjord fra ejendommen skal bortskaffes efter Lemvig Kommunes anvisninger jf. JFL 50, stk. 2. Det er op til entreprenøren at foretage nødvendige anmeldelser til myndigheder samt nødvendige jordprøver, udfyldelse af anmeldelsesskema mv. C. Kloakarbejder: Kloakarbejder omfatter de på tegninger angivne spildevand- og regnvandsinstallationer. Kloakarbejder omfatter levering og udførelse af de på tegninger og i beskrivelse angivne materialer og arbejdsydelser. Indvendige afløbsledninger i jord op til overkant gulv er under nærværende entreprise. Der tilsluttes eks. kloakanlæg jf. tegninger, og det skal sikres, at der opnås tilstrækkelig fald hertil. Alle afsætninger af ledninger, højder samt udsparringer i nye og eks. fundamenter påhviler nærværende entreprenør. Der skal ikke medregnes grundvandsforekomster i berørte dybder, lænsning for nedsivende vand samt tørholdelse af udgravning skal være indeholdt i tilbuddet. Leverance er incl. levering og indbygning af samtlige materialer for arbejdets fulde udførelse, herunder gravearbejde, tilfyldning af afstivning, tørholdelse, afspærring, afretning samt opbygning og retableringsarbejder. Alle anmeldelser samt løbende godkendelser og færdigmeldinger, herunder anmodning om kommunalt tilsyn skal være indeholdt, alt for fuld færdig kloakinstallation. Eks. regn- og spildevandsledninger som ikke genanvendes, fjernes og sløjfes, alt udført forskriftsmæssigt korrekt. FORSKRIFTER: Kloakarbejdet skal forestås af aut. mester og alle anmeldelser samt løbende godkendelser og færdigmeldinger, herunder anmodning om kommunalt syn skal være indeholdt. Arbejdet udføres efter gældende DIF normer, SBI anvisninger, lokale kloakregulativer og bestemmelser samt tilsynets anvisninger. Evt. afvigelse fra projektet skal aftales og godkendes af tilsynet og noteres i byggemødereferat, ligesom kloakentreprenøren skal føre notat og optegning over alle kloakplaceringer. I det omfang, kloak er udført, skal overfladevand afledes fra arbejdsarealer til kloak, og det sikres, at sand ikke trænger ind i ledninger. Der skal udføres afpropning eller afdækning af ledninger, brønde, gulvafløb, kloakmuffer mv. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 16

21 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Rensning, ophugning/omlægning med baggrund i tilstopning med grus, betonslam el. lign. honoreres ikke. Overskudsjord fra kloakarbejdet behandles som beskrevet under jordarbejde. MATERIALER: Anvendte materialer skal være VA-godkendte, afløbsrør skal generelt være klasse N rør, dog klasse S rør under kørearealer. 315 mm brønde udføres som komplet Wavin brønde med korrogerede opføringsrør, afsluttet med betonkegle og betondæksel. Dæksler i kørearealer udføres som støbejernsdæksler for tung trafik. Dæksler og riste skal overalt afleveres indreguleret i højde med omkringliggende areal. Ved kloakgennemføring i fundamenter skal der anvendes beskyttelsesrør. Hvor ledninger udføres under fundamenter, skal fundamenter føres 10 cm under ledningens nederste punkt i en længde af 60 cm på hver side af ledningen. Der anbringes indstøbningsbøsninger på kloakrør. Tolerance: Kotesatte riste/dæksler, +/- 10 mm. Bundløb i rense-inspektionsbrønde, +/- 50 mm. Ledningsfald, min. 11 promille, max. afvigelse 20%. Tolerancekrav eftervises ved kontrolnivillement. Såfremt entreprenøren støder på eks. ledninger, kabler mv. (i drift) eller blød bund, skal dette straks meddeles tilsynet, så foranstaltninger herom kan træffes. Opgravning for ledninger udføres, så der overalt er 25 cm fri afstand på begge sider af ledninger. Udgravninger holdes lænsede, der må ikke tilfyldes i våde udgravninger. Rør skal lægges lige og spændingsfrie, i ret linje, på fast og stenfri bund. Der udgraves omkring muffer. Understøtning udføres med udjævningslag og omkringfyldning i velegnet sand- eller grusfyld. Udjævningslag må ikke lægges på frossen bund, tykkelse min. 10 cm. Omkringfyldning komprimeres i lag af højst 30 cm til min. 10 cm over ledningsstop. Ledninger sikres mod opdrift ved regn, grundvand eller anden oversvømmelse i udgravning. Tilfyldning opkomprimeres med velegnet materiel, så sætninger undgås, alt under hensyntagen til aktuel terrænbelastning. Ved aflevering skal alle ledninger gennemskylles ved højtryksspuling, og alle brønde oprenses omhyggeligt. Der afleveres anmærkningsfri TV-inspektionsrapport. Oprydning efter egne arbejder udføres. D. Fundamenter: Arbejdet omfatter nye ydervægsfundamenter og punktfundamenter incl. armeringsjern, funda-blokke, letklinkerblokke m.m. Indstøbning af fodsko for stålsøjle jf. tegninger. Iboring af strittere, hvor nye fundamenter støder mod eks. fundamenter. Punktfundamenter for nye søjler incl. armering m.m. jf. tegninger. Fjernelse af eks. fundamenter og betonplade jf. tegninger. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 17

22 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Arbejdet udføres komplet incl. gravearbejde. Ved tilstøbning til eks. fundamenter ibores strittere som angivet på tegninger. Støbearbejder skal overalt udføres under ledelse af erfaren beton formand jf. DIF s normer for støbearbejder. Bygherren forestår hovedafsætning. Detailafsætning henhører under nærværende entreprenør. I den udstrækning at sider og bund er skarpe og rene og der støbes på intakte aflejringer kan fundamenter støbes i jordform. Fundamenter over terræn sættes i funda-blokke fra et godkendt værk. Der ilægges de på tegningerne angivne armeringsjern. Stødlængde min. 80 cm. Ydervægsfundamenter skal overalt føres til fast bund, min. 100 cm under færdigt terræn. E. Stålkonstruktioner: Arbejdet omfatter levering og montering af stålbjælker, stålsøjler, fodsko, fastgørelser til eks. bygninger samt statiske beregninger for bygningens bæreevne, for myndighedernes godkendelse. Fjernelse af eks. stålsøjler i gavl af stor pigefløj. Der skal overalt anvendes velanskrevne og gode materialer, bearbejdet under overholdelse af gældende normer og regler vedr. stålarbejder. Svejsninger skal udføres af veluddannet certifikatsvejsere. Alt stål skal overfladebehandles, slyngrenses, grundes og lakeres, så stål opfylder korrosionsklasse C4. Alt stål skjules i konstruktionen eller inddækkes, så farve er underordnet. Der skal medregnes efterreparation i malingen umiddelbart efter montering. Konstruktioner skal dimensioneres for normal sikkerhedsklasse, og bygningen er beliggende i terrænkategori 2. Egenlaster iht. konstruktionsopbygninger og nyttelast på etageadskillelse 2,5 k/n m2. Der skal påregnes påsvejsning af lasker for fastgørelse af etagedæk samt lasker på søjler for fastgørelse til stålbjælker og øvrige bygningsdele, alt som angivet på tegningerne. Hvor eks. stålsøjler fjernes, skal nye stålsøjler og murværk udføres inden. Stålsøjler ved mellembygning skal være i fuld længde og fastgøres konstruktivt til eks. bygning med ø 12 limanker pr. 0,5 mtr. F. Anlægsarbejder: Arbejdet omfatter levering og montering af ny chaussestensbelægning jf. tegninger. Afretning af eks. råjord efter fjernelse af terrænplader, udlægning af min. 25 cm skarp velkomprimeret sandfyld, udlægning af 100x100x100 mm chaussesten i lys grå farve som portugisiske chaussesten. Chaussesten lægges i bueforbandt og afsluttes langs yderkanter med en afgrænsende række chaussesten, sat i cementstabileret sand. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 18

23 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 G. Sokkelpuds: Arbejdet omfatter pudsning af nye sokler ved overdækning samt tilretning og pudsning af eks. sokler ved mellembygning. Sokler pudses min. 10 cm under færdig terræn, overalt dog min. 5 cm under nederste klinkerbetonsokkelsten. Sokkelpuds skal udføres i cementmørtel C 100/400 og skal overalt afleveres aldeles plan, glat og i lod. Sokler skal udkastes, før pudsning foretages. Ved overkant sokkel skal der afsluttes med skrå afskæringskant, hvor sokkelpuds støder ind mod murværk. H. Opmuringsarbejder: Arbejdet omfatter opmuring af ny skalmur på eks. gavl ved stor pigefløj, nye murpiller ved overdækning, tilretninger af eks. murværk, hvor der justeres på placering af eks. døre og vinduer i forhold til nye. Opmuring på eks. facadevægge ved mellembygning for vederlag af ny tagkonstruktion. Sålbænke ved vinduer i gavl på stor pigefløj. Blank murværk opmures med sten i farve, design over overflade samt forbandtinddeling som på eks. bygning. Og skiftegang på nyt murværk skal flugte eks. skiftegang. Alt nyopført murværk skal løbende afdækkes for beskyttelse mod nedbør. Gennemvædet murværk vil kræves ommuret. Angivne murmål skal nøje overholdes, og der skal foretages løbende udlægning, evt. korrigering for tolerancemål i den valgte stentype. Hvor nyt murværk mures ind mod eks. murværk, foretages udhugning, og murværket mures sammen i forbandt som eks. Enkelte steder opskæres eks. murværk for kuldebrosafbrydelse, alt som angivet på tegninger. Stentypen skal være frostfaste sten efter godkendt prøve, min. stenklasse 15. Forbandt som eks. murværk. Opmuringsmørtel KC 50/50/700, opmuret med fyldte fuger. Der isoleres mod fugt med murpap eller murplast ved sokler. Samlinger gøres tætte ved klæbning med asfalt eller tilsvarende. Tegloverliggere udføres præfabrikeret, armeret yderlag. Vederlag og skifteantal dimensioneres af leverandør for aktuel belastning. Murværk rengøres, så det fremstår fri for slør og cementfilm, og arbejdet tilrettelægges så tilstødende bygningsdele ikke beskadiges. Overalt hvor der etableres nye vindueshuller, dørhuller eller tilretning af eks. huller, skal der medregnes tegloverligger, dimensioneret af leverandør for aktuel belastning. Sålbænke ved vindue som ikke går til gulv, udføres i mørk skiffer, som på den lille pigefløj. I. Fliser og klinker: Arbejdet omfatter levering og montering af nye gulvklinker i 2 eks. toiletter i stueplan som angivet på tegning G-200. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 19

24 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Opsætning af vægfliser i brusenicher samt 3 rækker over håndvaske i rum 1.02, 1.07, Vægfliser og gulvklinker opsættes i god anerkendt kvalitet jf. farveoversigten. Fliser og klinker lægges og sættes vandretliggende ved gennemgående fuger uden ternforbandt, som angivet på tegninger. Klinker og fliser skal ved aflevering fremstå aldeles rengjort. Fliser og klinker opsættes i god anerkendt fliseklæb som Lip eller tilsvarende, og der anvendes lys grå fugemørtel som Lip eller tilsvarende. I alle hjørner samt overgange mellem pvc-belægninger og vægfliser fuges med lys grå termoplastisk vådrumsfuge. Fuger udføres i professionel udførelse med fugemasse som Bostik eller tilsvarende. Fliser og klinker opsættes med ensartet fugeafstand i lod og water og med plan overflade. J. Vådrumsbehandling: Arbejdet omfatter vådrumsbehandlinger af alle vægge i brusenicher i toilet rum 1.02, 1.07 og Vådrumsbehandlingen udføres på hele vægfladerne fra loft og ned over overkant nye vinylgulve. Der foretages primning, og der påføres vandtætningspasta med godkendt vådrumssystem, 2-komponent og diffusionsåben som Lip eller tilsvarende, og alt udføres iht. leverandørens anvisninger. K. Tagsten: Arbejdet omfatter tilretning og supplering af eks. vingetegl og K21 tagsten, hvor der foretages sløjfninger af eks. ovenlys. Der udføres ny teglstensbelægning over overdækning. Tilretning af eks. tagstensbelægning, hvor mellembygning bygges ind over eller støder op mod eks. teglstenstage. Tilretning af eks. tagsten omkring tagvinduer, som skiftes. Ny cement understrygning ved reparation og tilretning af vingetegl på lille pigefløj. Hvor eks. ovenlys sløjfes, oplægges nyt tegltag efter tømreren har monteret nye lægter. Tegltaget skal være i farve og form som eks. teglsten, og ved lille pigefløj foretages der afsluttende understrygning for sikring af fuld tæt tagkonstruktion. Ved lille pigefløj foretages der justering af størrelse af eks. ovenlys i gang, rum 1.02, og der skal således medregnes tilretning af eks. tagsten og understrygning. I stor pigefløj leveres og monteres 2 nye ovenlysvinduer i værelse, rum Der foretages tilretning og bortskaffelse af eks. tagsten, hvor mellembygning bygges sammen med pigefløje. Der er ved stor pigefløj undertag, hvorfor der ikke skal medregnes understrygning af justerede tagsten. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 20

25 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Der skal arbejdes tæt sammen med tag- og tømrerentreprenør, således at eks. bygning lukkes hurtigst muligt og regnvejr ikke skader eks. bygningsdele. L. Div. murerarbejder: Der udføres normale efterreparationer efter øvrige entreprenører, i den udstrækning der ikke er tale om vandalisme eller groft uforsvarlige skader, der i så fald må påregnes honoreret af skadevolderen. Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. I øvrigt udføres alt, hvad der fornuftsvis måtte kunne kræves for arbejdets fuldkomne færdiggørelse med tillæg af alle materialer og arbejdsydelser, intet undtaget. Entreprenøren skal besigtige forholdene på stedet, samt gennemlæse hele beskrivelsen for herigennem at få klarhed over egne arbejders fulde omfang og egne arbejders indpasning. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 21

26

27 TAGENTREPRISEN - ENTREPRISE 2 TAGENTREPRISEN: TAG Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Tagdækning Generel orientering: Arbejdet udføres med de på tegninger og i beskrivelsen angivne materialer og arbejdsydelser. Alle for arbejdet nødvendige hjælpemidler så som stillads, afdækning mv. skal være indeholdt i tilbudet. A. Tagdækning: Arbejdet omfatter komplet varmtagskonstruktion på ny mellembygning, udført med ståltrapezplader, trykfast isolering og tagpap samt sammenbygning med eks. bygninger. På ny mellembygning udføres ståltrapezplader. Udføres som angivet på tegningerne og fastgøres til eks. bygninger eller nyopmurede vægge samt eks. tagkonstruktion. Opmærksomheden henledes på, at trapezplader lægges vandret og at fald mod afløb udføres i isolering. Ståltrapezplader fastgøres til stålbjælker leveret af anden entreprenør, og der udføres randforstærkninger, afsluttende kanter som dimensioneres af leverandøren. Ved dimensionering ståltrapezplader må der max være udbøjning på l/300, der skal som min. vælges den på tegningen angivne ståltrapezprofil. Opmærksomheden henledes på, at der i princippet bør regnes enkeltspændte, da udkravning er meget lille. Ved dimensionering af ståltrapezplader skal der tages højde for, at der kan forekomme snenedskridning fra højere liggende tag samt sne fra lægivere. Ståltrapezpladerne skal dimensioneres, så vind på bygning overføres til stålkonstruktioner og randforstærkning af eks. tagkonstruktion. Eftervisning udføres af leverandøren. Isolering over trapezplader udføres som trykfast mineraluld som angivet på tegningerne. Mineralulden skal være ubrandbar iht. Dansk Standard. Mineralulden udlægges og fastholdes ved mekanisk fastgørelse til stålplader iht. leverandørens anvisninger. Der skal medregnes kileopbygning for fald mod viste afløb, ligesom der skal medregnes tagbrønde og bladfang. Tagpap udføres som 2-lags tagpapdækning, overpap udføres overalt kulsort. Tagpap føres op under eks. tagstensbelægning som angivet på tegninger, og der skal arbejdes tæt sammen med tømrerentreprenøren for opnåelse af fuld tæt tag. Arbejdet udføres iht. TOR s anvisninger af rutinerede tagfolk, der skal gives 15 års skriftlig tæthedsgaranti for arbejdernes udførelse. Ved beregning af ståltrapezplader kan det oplyses, at bygningen er beliggende i terrænkategori 2. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 23

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Eva Kops Classensgade 70, 2. th. 2100 København Ø Tel. 61 55 56 35 Lystrup d. 26. januar 2010 PRISOVERSLAG Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Som aftalt sender

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: - Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ.

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: - Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ. Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Byggemateriale og udstyrsliste. Gitterspær

Byggemateriale og udstyrsliste. Gitterspær Byggemateriale og udstyrsliste Gitterspær YDERVÆGGE Ydervægge/konstruktion (U-værdi = 0,18 W/m²K): Isolering i alt = 240 mm 45 x 195 mm stolpekonstruktion (lodret pr. 60 cm) med 195 mm isolering. Indvendigt

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere