LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE"

Transkript

1 FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV SAGS NR DATO: !! ÅBOULEVARDEN TARM - TLF

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side ORGANISATION, LICITATION MV.:... 1 ENTREPRISEFORTEGNELSE:... 3 GENEREL ORIENTERING:... 5 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN:... 7 SIKKERHEDSSTILLELSE:... 9 ACONTOBEGÆRING NR KS-ORGANISATION MODTAGEKONTROL PROCESKONTROL SLUTKONTROL MURERENTREPRISEN: MU TAGENTREPRISEN: TAG VINDUESENTREPRISEN: VIN TØMRERENTREPRISEN: TØ VVS-ENTREPRISEN: VVS BLIKKENSLAGERENTREPRISEN: BL EL-ENTREPRISEN: EL MALERENTREPRISEN: MA GULVENTREPRISEN: GU Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013!

4

5 ORGANISATION, LICITATION MV.: Bygherre: Lomborg Gymnastik og Idrætsefterskole Lars Eriksens Vej 15, Lomborg 7620 Lomborg Totalrådgiver: THORUP GRUPPEN Åboulevarden Tarm Tlf Byggesag: Om- og tilbygning elevværelser mv Retsgrundlag: Bygherre entreprenør AB 92. Bygherre rådgiver ABR 89. Licitation: Arbejdet udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser, alt iht. Boligstyrelsens gældende regler vedr. byggeri til fast pris og tid. Der må afgives pris, delt og / eller samlet, alt efter entreprenørens valg. Der konkurreres på billigste pris under forudsætning af faglige, økonomiske og kvalitetsmæssige forhold i øvrigt er i orden. Måtte der være forhold som entreprenøren ikke finder tilstrækkelig belyst for tilbudsgivningen, skal meddelelse gives til tegnestuen herom forinden tilbud afgives, så betids at rettelser kan komme med i sidste rettelsesblad. Spørgsmål skal således være tegnestuen i hænde allersenest torsdag den kl. 12,00, hvorefter rettelsesblad vil blive udsendt til samtlige tilbudsgivere samme dag. Licitationen afholdes onsdag den kl på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, Lomborg, 7620 Lemvig, i overværelse af de bydende som måtte ønske at være til stede. Tilbud bedes afleveret 10 min. før licitationens afholdelse eller sendt til Thorup Gruppen, Åboulevarden 28, 6880 Tarm. Tilbud skal i så fald være arkitektfirmaet i hænde senest dagen før licitationsdagen. Hvert tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013, og kuverten skal ligeledes være mærket med afsender og adresse samt angivelse af hvilke entrepriser, der afgives tilbud på. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 1

6

7 ENTREPRISEFORTEGNELSE ENTREPRISEFORTEGNELSE: Følgende betegnelser på tegningerne er anvendt for leverancer til de enkelte entrepriser. Entreprise 1 MU Murerentreprisen Entreprise 2 TAG Tagentreprisen Entreprise 3 VIN Vinduesentreprisen Entreprise 4 TØ Tømrerentreprisen Entreprise 5 VVS Vvs-entreprisen Entreprise 6 BL Blikkenslagerentreprisen Entreprise 7 EL El-entreprisen Entreprise 8 MA Malerentreprisen Entreprise 9 GU Gulventreprisen Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 3

8

9 GENEREL ORIENTERING GENEREL ORIENTERING: Arbejdet omfatter renovering og ombygning af eksisterende elevværelser, toiletter, badefaciliteter, opholds- og studiemiljø, lærerforberedelse, gange m.v. Opførelse af ny mellembygning i 2 plan mellem eksisterende lille og stor pigefløj. Anmeldelser: Alle anmeldelser til offentlige myndigheder henhører under entreprenørerne. Ydelser: Tilbudet skal indeholde samtlige ydelser for arbejdernes komplette udførelse. Tidsplan: Arbejdet udføres iht. vedlagte tidsplan, detailtidsplan udføres af entreprenør. Overtagelse: Projektet udføres med udgangspunkt i de eks. forhold, og alle entreprenører skal besigtige eks. forhold på stedet for herved at sikre, at alle ydelser for opnåelse af komplette og færdige arbejder er indeholdt i tilbudet. Krav, som kan henføres til manglende besigtigelse, vil ikke blive honoreret. Angivne mål på tegningerne på eks. bygningsdele må kun betragtes som vejledende, alle mål skal tages på stedet. Nedbrydningsarbejder: Alle nedbrydningsarbejder skal forestås af de enkelte fag fordelt på den måde, at der foretages nedbrydning, afbrydelser og bortskaffelse af affald på de områder, hvor arbejderne i sin tid er monteret under de enkelte fag. Kvalitetssikring: Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring iht. 11, AB92, Fællesbetingelserne med bemærkninger. Forsikring: Bygherren tegner all-risk forsikring, hvor entreprenørerne er medforsikret. Selvrisiko på kr ,- ved skade afholdes af entreprenørerne, der er årsag til skaden. Kvalitetskontrol: Formål: Formål med kvalitetssikringen er at undgå fejl og mangler samt at dokumentere, at der er gjort en indsats herfor. Kvalitetsikringshåndbog skal forevises senest ved 1. byggemøde. Af kvalitetsikringshåndbogen skal firmaets kvalitetsikringsorganisation (KS-organisation) fremgå iht. skema, side KS-1. Der henvises til fællesbetingelser 11, side 9 med de angivne præciseringer. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 5

10 GENEREL ORIENTERING Prøver skal forelægges som angivet i fællesbetingelserne 11 side 10, senest 14 dage før indbygning og så betids, at det ikke forhindrer rettidig leverance iht. tidsplan. Senest 2 uger før hver aktivitets opstart, skal entreprenøren deltage i en processtart til sikring af arbejdernes korrekte udførelse. Entreprenør udarbejder kontrolplaner med modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol. Kontrolplaner ændrer ikke ved, at entreprenøren bærer det fulde ansvar for alle indbyggede produkter og udførte arbejder selv om disse ikke er nævnt i kontrollen. Der må ikke arbejdes videre på andre entreprenørers arbejder, hvis dette er behæftet med synlige fejl / mangler. Revideringer: Revideringer efter licitationens afholdelse i nærværende beskrivelse vil blive skrevet med kursiv. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 6

11 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN: Byggepladsen skal overordnet indrettes som angivet i projektmaterialet med de der angivne placeringer af velfærdsforanstaltninger mv. Entreprenørerne udfører dog selv detailindretningsplaner under ledelse af murerentreprenøren, alt i samarbejde med bygherrens tilsyn. Murerentreprenøren har ansvaret for koordinering af sikkerhedsarbejdet og overholdelse/gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed på pladsen. Enhver entreprenør bærer det fulde ansvar for materialernes forsvarlige henstilling i bygning og på byggepladsen, og for styrke og holdbarhed af stilladser, skærme, redskaber og hjælpemidler af enhver art. Enhver entreprenør skal medregne nødvendige stilladser, afskærmninger, løftegrej mv. for egne arbejders forsvarlige udførelse. Enhver entreprenør foranlediger egne velfærdsforanstaltninger samt vedligeholdelse heraf. Murerentreprenøren skal medregne velfærdsforanstaltninger til egne folk + 4 ekstra personer. Vognen skal stå opstillet i hele byggeperioden. Intet sted i eller udenfor bygningen må anvendes til nødtørft, og overtrædelser heraf kan resultere i bortvisning fra pladsen. Murerentreprenøren skal stille rengjort skur (ikke decideret mødeskur) til rådighed for afholdelse af byggemøder, straks fra byggeriets start. Entreprenørerne bekoster selv renholdelse og tilslutning af skure samt adgangsveje til samme. Hver entreprenør må ordne parkering for sine folk. Der installeres og vedligeholdes byggevand, byggestrøm og byggeveje, alt som angivet i beskrivelsen og på tegningerne. Nødvendige installationer, vejanlæg mv. udover hvad der er angivet, må afholdes af den enkelte entreprenør. Det er murerens ansvar at sørge for at bygninger er lukkede, aflåste, lys og vand slukket mv. hver dag efter arbejdets afslutning. Det påhviler murerentreprenøren at renholde de arealer, som benyttes til materialetransport, mindst en gang om ugen, hver fredag. Såfremt der fra byggepladsen i regnvejrsperioder køres med jord el. lign. ude på vejen, må denne renses daglig, og der opsættes advarselsskilte af hensyn til den offentlige trafik på vejen. Det påhviler murerentreprenøren at renholde byggepladsen såvel udvendig som indvendig og henlægge affaldet i bunker / containere på senere angivne steder bestemt af tilsynet. Det påhviler de enkelte entreprenører at rydde op efter egne arbejder og bortskaffe affaldet løbende. Omkostninger i forbindelse med fjernelse af affald henhører under fagentreprenørerne. Det påhviler murerentreprenøren under hele byggeperioden, at holde bygningen renset for sne, der ved smeltning kan forårsage vandskader og at holde fællesarealer ryddet for sne samt gruset. Murerens forpligtelser som opgjort i dette afsnit er kun gældende fra murerarbejdets opstart, og før dette tidspunkt er forpligtelsen pålagt betonentreprenøren. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 7

12 FORHOLD PÅ BYGGEPLADSEN Byggestrøm: El-installatøren skal i sit tilbud medregne levering, opstilling og vedligeholdelse af 2 stk. byggestrømskasser, indeholdende 2 stk. 16 amp kraftstik samt 6 stk. 220 V stikkontakter fordelt på 2 grupper à 10 amp. Kasserne skal være placeret som angivet på tegningen, og kabler til kasserne ophænges eller nedgraves, således at gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes. Straks når bygningen er lukket, skal der medregnes flytning af kasserne ind i bygningen efter nærmere aftale. El-installatøren skal sørge for orienteringslys på byggepladsen, ligesom vedligeholdelse heraf under hele byggeperioden henhører under el-entreprisen. Arbejdslys både udvendig og indvendig, skal de enkelte entreprenører selv sørge for. Installationer til evt. byggekran, samt installationer til egne skure betales af de enkelte entreprenører. Byggevand: Vvs-installatøren skal i sit tilbud medregne levering, opstilling og vedligeholdelse af 2 stk. byggevandhaner, placeret som angivet på tegningen. Byggevand skal etableres med 32 mm rør, og udføres med slangeforskruning, fastgjort til pæl i jord. Forsyningsledningen skal sikres mod kørende trafik i byggeperioden, ligesom haner og ledninger skal sikres mod frost. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 8

13 KONCEPT FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Dato: Stempelmærker: SIKKERHEDSSTILLELSE: Undertegnede pengeinstitut/forsikringsselskab (navn, adresse og tlf. nr.:) holder herved, i henhold til AB 92 6, til disposition for bygherren Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, Lomborg, 7620 Lemvig, som sikkerhed for entreprenørens forpligtelser i henhold til indgået entrepriseaftale følgende beløb, med udgangspunkt i entreprisesum stor, kr. excl. moms: kr.: 15% af entreprisesummen kr. indtil aflevering. 10% af entreprisesummen kr. indtil 1 år efter afleveringen. 2% af entreprisesummen kr. indtil 5 år efter afleveringen. entreprenør: navn: adresse: postnr./tlf. nr.: overdragne entreprisearbejde med deraf følgende evt. ekstra arbejder vedr. ejendommen: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv Jvf. AB 92 6 stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til nærværende sikkerhedsstillelse, skal det skriftligt og samtidig meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, med mindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB sted/dato garantistillers stempel og underskrift Udgiften i forbindelse med oprettelse og stempling af sikkerhedsdokument afholdes af entreprenøren. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 9

14 KONCEPT FOR ACONTOBEGÆRING ACONTOBEGÆRING NR. Bygherre:! Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, 7620 Lemvig Byggesag:! Om- og tilbygning elevværelser mv Kr. Byggeleders bemærkninger 1. Entreprisesum excl. moms 2. Mer- og mindreydelser excl. moms iflg. referat nr. 3. Reguleret entreprisesum kr. (1 + 2) 4. % af entreprisesummen udført pr. den 5. - tidligere udskrevet aconto 6. - dagbod 7. Nettotilgodehavende 4 - (5 + 6) 8. Der ønskes anvist 9. Moms % 10. I alt (8 + 9) Entreprenørens stempel den / 20 Entreprenørens underskrift Udfyldes af byggeleder: Modtaget den Anbefales til udbetaling med kr. senest den 20 Byggeleders underskrift den 20 Evt. øvrige bemærkninger: THORUP GRUPPEN ÅBOULEVARDEN TARM TLF Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 10

15 KS-ORGANISATION KS-ORGANISATION Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Entreprenørens KS-ansvarlige Tlf. nr. Kontrollanter Ansvarsområder Tlf. nr. Underentreprenører Arbejder Tlf. nr. Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 11

16 KS-ORGANISATION MODTAGEKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 12

17 KS-ORGANISATION PROCESKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 13

18 KS-ORGANISATION SLUTKONTROL Sagsnavn Sagsnr. Entreprise Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Dato Bemærkninger Kontrolleret af Firmastempel Navn Dato Underskrift Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 14

19 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 MURERENTREPRISEN: MU Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Byggemodning og byggepladsindretning B. Jordarbejder C. Kloakarbejder D. Fundamenter E. Stålkonstruktioner F. Anlægsarbejder G. Sokkelpuds H. Opmuringsarbejder I. Fliser og klinker J. Vådrumsbehandling K. Tagsten L. Diverse murerarbejder Generel orientering: Arbejdet udføres med de på tegninger og i beskrivelsen angivne materialer og arbejdsydelser. Alle for arbejdet nødvendige hjælpemidler så som stillads, afdækning mv. skal være indeholdt i tilbudet. A. Byggemodning og byggepladsindretning : Byggepladsen overtages som beskrevet under generel orientering, og entreprenøren skal foretage beregninger herefter. Der skal medregnes byggepladshegn som angivet på tegning. Der opsættes stål byggepladshegn på betonfødder, med udstrækning som angivet på tegning M-100. Byggepladshegn skal være i solid udførelse, så det sikres at der ikke kommer elever indenfor byggepladsområdet. Ved eks. grusvej ned til forstanderbolig skal der etableres mulighed for åbninger af byggepladshegn. B. Jordarbejder: Arbejdet omfatter jordarbejder i forbindelse med nye fundamenter ved overdækning samt div. udgravninger for kloakledninger, samt afsluttende terrænreguleringer omkring nybygning, så der opnås fald væk fra bygningen. Muld og råjord afgraves og lægges i depot efter nærmere anvisning på skolens grund. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 15

20 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Der udføres udgravninger for fundamenter til fast bund, og der kan påregnes fast bund i kote 1 m under eks. terræn. Der skal ikke medregnes grundvandsforekomster i berørte dybder. Lænsning for nedsivende vand samt tørholdelse af udgravning skal være indeholdt i tilbudet. Under hensyntagen til jordbundsforhold samt materialer, skal der overalt anvendes velegnet entreprenørmateriel. Forkert anvendt materiel med heraf følgende omkostninger er bygherren uvedkommende. Området ved Lomborg Efterskole er ved kommunen registreret som forurenet med baggrund i, at der tidligere har været oplag af tanke med fyringsolie. Lemvig Kommune har givet tilladelse efter jordforureningslovens 8 til byggearbejderne. Overskudsjord fra ejendommen skal bortskaffes efter Lemvig Kommunes anvisninger jf. JFL 50, stk. 2. Det er op til entreprenøren at foretage nødvendige anmeldelser til myndigheder samt nødvendige jordprøver, udfyldelse af anmeldelsesskema mv. C. Kloakarbejder: Kloakarbejder omfatter de på tegninger angivne spildevand- og regnvandsinstallationer. Kloakarbejder omfatter levering og udførelse af de på tegninger og i beskrivelse angivne materialer og arbejdsydelser. Indvendige afløbsledninger i jord op til overkant gulv er under nærværende entreprise. Der tilsluttes eks. kloakanlæg jf. tegninger, og det skal sikres, at der opnås tilstrækkelig fald hertil. Alle afsætninger af ledninger, højder samt udsparringer i nye og eks. fundamenter påhviler nærværende entreprenør. Der skal ikke medregnes grundvandsforekomster i berørte dybder, lænsning for nedsivende vand samt tørholdelse af udgravning skal være indeholdt i tilbuddet. Leverance er incl. levering og indbygning af samtlige materialer for arbejdets fulde udførelse, herunder gravearbejde, tilfyldning af afstivning, tørholdelse, afspærring, afretning samt opbygning og retableringsarbejder. Alle anmeldelser samt løbende godkendelser og færdigmeldinger, herunder anmodning om kommunalt tilsyn skal være indeholdt, alt for fuld færdig kloakinstallation. Eks. regn- og spildevandsledninger som ikke genanvendes, fjernes og sløjfes, alt udført forskriftsmæssigt korrekt. FORSKRIFTER: Kloakarbejdet skal forestås af aut. mester og alle anmeldelser samt løbende godkendelser og færdigmeldinger, herunder anmodning om kommunalt syn skal være indeholdt. Arbejdet udføres efter gældende DIF normer, SBI anvisninger, lokale kloakregulativer og bestemmelser samt tilsynets anvisninger. Evt. afvigelse fra projektet skal aftales og godkendes af tilsynet og noteres i byggemødereferat, ligesom kloakentreprenøren skal føre notat og optegning over alle kloakplaceringer. I det omfang, kloak er udført, skal overfladevand afledes fra arbejdsarealer til kloak, og det sikres, at sand ikke trænger ind i ledninger. Der skal udføres afpropning eller afdækning af ledninger, brønde, gulvafløb, kloakmuffer mv. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 16

21 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Rensning, ophugning/omlægning med baggrund i tilstopning med grus, betonslam el. lign. honoreres ikke. Overskudsjord fra kloakarbejdet behandles som beskrevet under jordarbejde. MATERIALER: Anvendte materialer skal være VA-godkendte, afløbsrør skal generelt være klasse N rør, dog klasse S rør under kørearealer. 315 mm brønde udføres som komplet Wavin brønde med korrogerede opføringsrør, afsluttet med betonkegle og betondæksel. Dæksler i kørearealer udføres som støbejernsdæksler for tung trafik. Dæksler og riste skal overalt afleveres indreguleret i højde med omkringliggende areal. Ved kloakgennemføring i fundamenter skal der anvendes beskyttelsesrør. Hvor ledninger udføres under fundamenter, skal fundamenter føres 10 cm under ledningens nederste punkt i en længde af 60 cm på hver side af ledningen. Der anbringes indstøbningsbøsninger på kloakrør. Tolerance: Kotesatte riste/dæksler, +/- 10 mm. Bundløb i rense-inspektionsbrønde, +/- 50 mm. Ledningsfald, min. 11 promille, max. afvigelse 20%. Tolerancekrav eftervises ved kontrolnivillement. Såfremt entreprenøren støder på eks. ledninger, kabler mv. (i drift) eller blød bund, skal dette straks meddeles tilsynet, så foranstaltninger herom kan træffes. Opgravning for ledninger udføres, så der overalt er 25 cm fri afstand på begge sider af ledninger. Udgravninger holdes lænsede, der må ikke tilfyldes i våde udgravninger. Rør skal lægges lige og spændingsfrie, i ret linje, på fast og stenfri bund. Der udgraves omkring muffer. Understøtning udføres med udjævningslag og omkringfyldning i velegnet sand- eller grusfyld. Udjævningslag må ikke lægges på frossen bund, tykkelse min. 10 cm. Omkringfyldning komprimeres i lag af højst 30 cm til min. 10 cm over ledningsstop. Ledninger sikres mod opdrift ved regn, grundvand eller anden oversvømmelse i udgravning. Tilfyldning opkomprimeres med velegnet materiel, så sætninger undgås, alt under hensyntagen til aktuel terrænbelastning. Ved aflevering skal alle ledninger gennemskylles ved højtryksspuling, og alle brønde oprenses omhyggeligt. Der afleveres anmærkningsfri TV-inspektionsrapport. Oprydning efter egne arbejder udføres. D. Fundamenter: Arbejdet omfatter nye ydervægsfundamenter og punktfundamenter incl. armeringsjern, funda-blokke, letklinkerblokke m.m. Indstøbning af fodsko for stålsøjle jf. tegninger. Iboring af strittere, hvor nye fundamenter støder mod eks. fundamenter. Punktfundamenter for nye søjler incl. armering m.m. jf. tegninger. Fjernelse af eks. fundamenter og betonplade jf. tegninger. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 17

22 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Arbejdet udføres komplet incl. gravearbejde. Ved tilstøbning til eks. fundamenter ibores strittere som angivet på tegninger. Støbearbejder skal overalt udføres under ledelse af erfaren beton formand jf. DIF s normer for støbearbejder. Bygherren forestår hovedafsætning. Detailafsætning henhører under nærværende entreprenør. I den udstrækning at sider og bund er skarpe og rene og der støbes på intakte aflejringer kan fundamenter støbes i jordform. Fundamenter over terræn sættes i funda-blokke fra et godkendt værk. Der ilægges de på tegningerne angivne armeringsjern. Stødlængde min. 80 cm. Ydervægsfundamenter skal overalt føres til fast bund, min. 100 cm under færdigt terræn. E. Stålkonstruktioner: Arbejdet omfatter levering og montering af stålbjælker, stålsøjler, fodsko, fastgørelser til eks. bygninger samt statiske beregninger for bygningens bæreevne, for myndighedernes godkendelse. Fjernelse af eks. stålsøjler i gavl af stor pigefløj. Der skal overalt anvendes velanskrevne og gode materialer, bearbejdet under overholdelse af gældende normer og regler vedr. stålarbejder. Svejsninger skal udføres af veluddannet certifikatsvejsere. Alt stål skal overfladebehandles, slyngrenses, grundes og lakeres, så stål opfylder korrosionsklasse C4. Alt stål skjules i konstruktionen eller inddækkes, så farve er underordnet. Der skal medregnes efterreparation i malingen umiddelbart efter montering. Konstruktioner skal dimensioneres for normal sikkerhedsklasse, og bygningen er beliggende i terrænkategori 2. Egenlaster iht. konstruktionsopbygninger og nyttelast på etageadskillelse 2,5 k/n m2. Der skal påregnes påsvejsning af lasker for fastgørelse af etagedæk samt lasker på søjler for fastgørelse til stålbjælker og øvrige bygningsdele, alt som angivet på tegningerne. Hvor eks. stålsøjler fjernes, skal nye stålsøjler og murværk udføres inden. Stålsøjler ved mellembygning skal være i fuld længde og fastgøres konstruktivt til eks. bygning med ø 12 limanker pr. 0,5 mtr. F. Anlægsarbejder: Arbejdet omfatter levering og montering af ny chaussestensbelægning jf. tegninger. Afretning af eks. råjord efter fjernelse af terrænplader, udlægning af min. 25 cm skarp velkomprimeret sandfyld, udlægning af 100x100x100 mm chaussesten i lys grå farve som portugisiske chaussesten. Chaussesten lægges i bueforbandt og afsluttes langs yderkanter med en afgrænsende række chaussesten, sat i cementstabileret sand. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 18

23 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 G. Sokkelpuds: Arbejdet omfatter pudsning af nye sokler ved overdækning samt tilretning og pudsning af eks. sokler ved mellembygning. Sokler pudses min. 10 cm under færdig terræn, overalt dog min. 5 cm under nederste klinkerbetonsokkelsten. Sokkelpuds skal udføres i cementmørtel C 100/400 og skal overalt afleveres aldeles plan, glat og i lod. Sokler skal udkastes, før pudsning foretages. Ved overkant sokkel skal der afsluttes med skrå afskæringskant, hvor sokkelpuds støder ind mod murværk. H. Opmuringsarbejder: Arbejdet omfatter opmuring af ny skalmur på eks. gavl ved stor pigefløj, nye murpiller ved overdækning, tilretninger af eks. murværk, hvor der justeres på placering af eks. døre og vinduer i forhold til nye. Opmuring på eks. facadevægge ved mellembygning for vederlag af ny tagkonstruktion. Sålbænke ved vinduer i gavl på stor pigefløj. Blank murværk opmures med sten i farve, design over overflade samt forbandtinddeling som på eks. bygning. Og skiftegang på nyt murværk skal flugte eks. skiftegang. Alt nyopført murværk skal løbende afdækkes for beskyttelse mod nedbør. Gennemvædet murværk vil kræves ommuret. Angivne murmål skal nøje overholdes, og der skal foretages løbende udlægning, evt. korrigering for tolerancemål i den valgte stentype. Hvor nyt murværk mures ind mod eks. murværk, foretages udhugning, og murværket mures sammen i forbandt som eks. Enkelte steder opskæres eks. murværk for kuldebrosafbrydelse, alt som angivet på tegninger. Stentypen skal være frostfaste sten efter godkendt prøve, min. stenklasse 15. Forbandt som eks. murværk. Opmuringsmørtel KC 50/50/700, opmuret med fyldte fuger. Der isoleres mod fugt med murpap eller murplast ved sokler. Samlinger gøres tætte ved klæbning med asfalt eller tilsvarende. Tegloverliggere udføres præfabrikeret, armeret yderlag. Vederlag og skifteantal dimensioneres af leverandør for aktuel belastning. Murværk rengøres, så det fremstår fri for slør og cementfilm, og arbejdet tilrettelægges så tilstødende bygningsdele ikke beskadiges. Overalt hvor der etableres nye vindueshuller, dørhuller eller tilretning af eks. huller, skal der medregnes tegloverligger, dimensioneret af leverandør for aktuel belastning. Sålbænke ved vindue som ikke går til gulv, udføres i mørk skiffer, som på den lille pigefløj. I. Fliser og klinker: Arbejdet omfatter levering og montering af nye gulvklinker i 2 eks. toiletter i stueplan som angivet på tegning G-200. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 19

24 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Opsætning af vægfliser i brusenicher samt 3 rækker over håndvaske i rum 1.02, 1.07, Vægfliser og gulvklinker opsættes i god anerkendt kvalitet jf. farveoversigten. Fliser og klinker lægges og sættes vandretliggende ved gennemgående fuger uden ternforbandt, som angivet på tegninger. Klinker og fliser skal ved aflevering fremstå aldeles rengjort. Fliser og klinker opsættes i god anerkendt fliseklæb som Lip eller tilsvarende, og der anvendes lys grå fugemørtel som Lip eller tilsvarende. I alle hjørner samt overgange mellem pvc-belægninger og vægfliser fuges med lys grå termoplastisk vådrumsfuge. Fuger udføres i professionel udførelse med fugemasse som Bostik eller tilsvarende. Fliser og klinker opsættes med ensartet fugeafstand i lod og water og med plan overflade. J. Vådrumsbehandling: Arbejdet omfatter vådrumsbehandlinger af alle vægge i brusenicher i toilet rum 1.02, 1.07 og Vådrumsbehandlingen udføres på hele vægfladerne fra loft og ned over overkant nye vinylgulve. Der foretages primning, og der påføres vandtætningspasta med godkendt vådrumssystem, 2-komponent og diffusionsåben som Lip eller tilsvarende, og alt udføres iht. leverandørens anvisninger. K. Tagsten: Arbejdet omfatter tilretning og supplering af eks. vingetegl og K21 tagsten, hvor der foretages sløjfninger af eks. ovenlys. Der udføres ny teglstensbelægning over overdækning. Tilretning af eks. tagstensbelægning, hvor mellembygning bygges ind over eller støder op mod eks. teglstenstage. Tilretning af eks. tagsten omkring tagvinduer, som skiftes. Ny cement understrygning ved reparation og tilretning af vingetegl på lille pigefløj. Hvor eks. ovenlys sløjfes, oplægges nyt tegltag efter tømreren har monteret nye lægter. Tegltaget skal være i farve og form som eks. teglsten, og ved lille pigefløj foretages der afsluttende understrygning for sikring af fuld tæt tagkonstruktion. Ved lille pigefløj foretages der justering af størrelse af eks. ovenlys i gang, rum 1.02, og der skal således medregnes tilretning af eks. tagsten og understrygning. I stor pigefløj leveres og monteres 2 nye ovenlysvinduer i værelse, rum Der foretages tilretning og bortskaffelse af eks. tagsten, hvor mellembygning bygges sammen med pigefløje. Der er ved stor pigefløj undertag, hvorfor der ikke skal medregnes understrygning af justerede tagsten. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 20

25 MURERENTREPRISEN - ENTREPRISE 1 Der skal arbejdes tæt sammen med tag- og tømrerentreprenør, således at eks. bygning lukkes hurtigst muligt og regnvejr ikke skader eks. bygningsdele. L. Div. murerarbejder: Der udføres normale efterreparationer efter øvrige entreprenører, i den udstrækning der ikke er tale om vandalisme eller groft uforsvarlige skader, der i så fald må påregnes honoreret af skadevolderen. Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. I øvrigt udføres alt, hvad der fornuftsvis måtte kunne kræves for arbejdets fuldkomne færdiggørelse med tillæg af alle materialer og arbejdsydelser, intet undtaget. Entreprenøren skal besigtige forholdene på stedet, samt gennemlæse hele beskrivelsen for herigennem at få klarhed over egne arbejders fulde omfang og egne arbejders indpasning. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 21

26

27 TAGENTREPRISEN - ENTREPRISE 2 TAGENTREPRISEN: TAG Arbejdet skal forestås af veluddannet arbejdskraft, under overholdelse af gældende regulativer, anvisninger og lovgivning, samt efter gode håndværksmæssige traditioner og leverandørernes anvisninger. Arbejdets omfang: A. Tagdækning Generel orientering: Arbejdet udføres med de på tegninger og i beskrivelsen angivne materialer og arbejdsydelser. Alle for arbejdet nødvendige hjælpemidler så som stillads, afdækning mv. skal være indeholdt i tilbudet. A. Tagdækning: Arbejdet omfatter komplet varmtagskonstruktion på ny mellembygning, udført med ståltrapezplader, trykfast isolering og tagpap samt sammenbygning med eks. bygninger. På ny mellembygning udføres ståltrapezplader. Udføres som angivet på tegningerne og fastgøres til eks. bygninger eller nyopmurede vægge samt eks. tagkonstruktion. Opmærksomheden henledes på, at trapezplader lægges vandret og at fald mod afløb udføres i isolering. Ståltrapezplader fastgøres til stålbjælker leveret af anden entreprenør, og der udføres randforstærkninger, afsluttende kanter som dimensioneres af leverandøren. Ved dimensionering ståltrapezplader må der max være udbøjning på l/300, der skal som min. vælges den på tegningen angivne ståltrapezprofil. Opmærksomheden henledes på, at der i princippet bør regnes enkeltspændte, da udkravning er meget lille. Ved dimensionering af ståltrapezplader skal der tages højde for, at der kan forekomme snenedskridning fra højere liggende tag samt sne fra lægivere. Ståltrapezpladerne skal dimensioneres, så vind på bygning overføres til stålkonstruktioner og randforstærkning af eks. tagkonstruktion. Eftervisning udføres af leverandøren. Isolering over trapezplader udføres som trykfast mineraluld som angivet på tegningerne. Mineralulden skal være ubrandbar iht. Dansk Standard. Mineralulden udlægges og fastholdes ved mekanisk fastgørelse til stålplader iht. leverandørens anvisninger. Der skal medregnes kileopbygning for fald mod viste afløb, ligesom der skal medregnes tagbrønde og bladfang. Tagpap udføres som 2-lags tagpapdækning, overpap udføres overalt kulsort. Tagpap føres op under eks. tagstensbelægning som angivet på tegninger, og der skal arbejdes tæt sammen med tømrerentreprenøren for opnåelse af fuld tæt tag. Arbejdet udføres iht. TOR s anvisninger af rutinerede tagfolk, der skal gives 15 års skriftlig tæthedsgaranti for arbejdernes udførelse. Ved beregning af ståltrapezplader kan det oplyses, at bygningen er beliggende i terrænkategori 2. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv SIDE 23

TAGRENOVERING FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM

TAGRENOVERING FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM FAGBESKRIVELSE TAGRENOVERING FUNKTIONÆRBYGNING, KIRKEGADE 3, TARM SAGS NR. 4057 GRUPPEN DATO: 07.08.2013 THORUP ARKITEKT & INGENIØR!!!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ)

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ) Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Rettelsesblad 3, Til- og ombygning af toiletbygning, Lakolk camping Lakolk camping 2, 6792 Rømø

Rettelsesblad 3, Til- og ombygning af toiletbygning, Lakolk camping Lakolk camping 2, 6792 Rømø Team Ejendomme Til de bydende Direkte tlf.: 74929286 Mail: sb32@toender.dk Sags id.: 82.07.00-G01-49-12 20. november 2013 Rettelsesblad 3, Til- og ombygning af toiletbygning, Lakolk camping Lakolk camping

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk

Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk Sag nr. : 36.12 Bygherre: Sten Knarberg / FMP Ejendomme Byggesag: Nybyggeri på Dybsøvej

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

04. Tilbudsliste: 08.01.2012

04. Tilbudsliste: 08.01.2012 04. Tilbudsliste: 08.01.2012 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken 1. Murerentreprisen Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at

Læs mere

forår 2012 Bilag 2 - Tilbudsliste - pakke 2

forår 2012 Bilag 2 - Tilbudsliste - pakke 2 Fredericia Kommune Annoncering på håndværkerydelser forår 2012 Bilag 2 - Tilbudsliste - pakke 2 Pakke nr. Fag Navn institution Bærer Sagsbehandler Ind-/udvendig terræn, inst. Retning N,S,Ø,V,A Højde *

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro 1: Materialebeskrivelse. Sokkel: Der støbes 90 cm under terræn. Der er medregnet sand under bygningen. Sokkel udføres i beton 20 MPa, armeret i top og bund.

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Saga G

Vedr.: Altanprojekt Saga G Sorø den 2. september 2016 AB Saga G Gunløgsgade 25 m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt Saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. Tegningsliste, ovenlys. T300 Detaljer ved ovenlys: D301 Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. D302 Tværsnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. D303 Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk

Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk Erik Rask Larsen. ark. m.a.a. Brandtsgade 13. 4700 Næstved Tlf. 5572 3030. Fax. 5577 0111 E-mail: ERL@post4.tele.dk Sag nr. : 36.12 Bygherre: Sten Knarberg / FMP Ejendomme Byggesag: Nybyggeri på Dybsøvej

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade

Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade Sorø den 17. september 2012 Anne Lindegaard Strandboulevarden 121, 4. th. 2100 København Ø Tilbudsnummer: 12735 Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere