BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING"

Transkript

1 DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU- DIREKTIVET 2002/96/EF GARANTIBETINGELSER Begrænsninger Undtagelser TEORETISKE OPLYSNINGER OM INSTALLATIONEN PILLEN INSTALLATIONSADVARSLER DRIFTSOMGIVELSER TILSLUTNING TIL UDVENDIGT LUFTINDTAG TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET TILSLUTNING TIL AFTRÆKSKANAL TILSLUTNING TIL EN EKSTERN KANAL MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG SAMLESTYKKE TIL AFTRÆKSKANAL FEJLFUNKTIONER FORBUNDET TIL AFTRÆKSDEFEKTER PÅ AFTRÆKSKANALEN INSTALLATION OG MONTERING TEGNINGER og TEKNISKE EGENSKABER Dimensioner på PHILO COMFORT AIR Tekniske egenskaber KLARGØRING OG UDPAKNING TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØR TILSLUTNING AF VARMLUFTKANAL MONTERING AF BEKLÆDNING Montering af frontpaneler og gitre Montering af topstykket MONTERING AF LUFTFILTRET ÅBNING/LUKNING AF LÅGEN ELEKTRISK TILSLUTNING DRIFT ANVISNINGER FØR TÆNDINGEN KONTROL FØR TÆNDINGEN INDSTILLINGER, DER SKAL UDFØRES INDEN FØRSTE TÆNDING PÅFYLDNING AF PILLER LCD-FJERNBETJENING Fjernbetjeningens egenskaber Layout Fjernbetjeningens funktioner Generelle regler Startindstillinger Indstilling af klokkeslæt Indstilling C F Indstilling af funktionstilstand MANUEL tilstand (MAN) AUTOMATISK tilstand (AUTO) TIMER-tilstand (TIMER): ECO-tilstand (ECO):...30 Indholdsfortegnelse

3 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side Diverse indstillinger Ventilation af omgivelserne Sleep-funktion TIMER-indstillinger Visning af TIMERENS tidsintervaller Ændring af TIMERENS tidsintervaller Aktivering af tidsintervaller for TIMER-ECO NØDPANEL Tænding/Slukning fra nødpanel Carica coclea (Sneglpåfyldning) SIKKERHEDSANORDNINGER OG ALARMER SIKKERHEDSANORDNINGER ALARMSIGNALER Afslutning af alarmtilstand Mekanisk låsning af ovnen RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE DAGLIG OG UGENTLIG RENGØRING VED BRUGEREN Før hver tænding Kontrol hver 2./3. dag Rengøring af ruden PERIODISK RENGØRING VED EN FAGUDDANNET TEKNIKER Rengøring af varmeveksleren Nedlukning (slut på fyringssæsonen) Kontrol af de indvendige komponenter SKADER/ÅRSAGER/LØSNINGER ELEKTRISKE DIAGRAMMER...45 Indholdsfortegnelse

4 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 4 INDLEDNING Kære kunde, Vi ønsker at takke dig for at du har foretrukket MCZs produkter, og i særdeleshed en MCZ pilleovn. For en optimal drift af ovnen, og for fuldt ud at kunne nyde varmen og den velvære som flammen spreder i hele hjemmet, anbefaler vi at du læser nærværende vejledning grundigt, før du tænder ovnen første gang. Vi minder yderligere om at pilleovnen IKKE MÅ bruges af børn, som tværtimod altid skal holdes på sikker afstand af denne! Revidering af håndbogen Fabrikanten forbeholder sig retten til at bringe ændringer i forbindelse med opdateringen af denne publikation uden foregående varsel, med det formål at forbedre produkterne. Enhver hel eller delvis gengivelse af nærværende vejledning uden godkendelse fra fabrikanten er forbudt. Opbevaring og anvendelse af vejledningen Pas godt på denne vejledning og opbevar den på et lettilgængeligt sted. Såfremt vejledningen mistes eller ødelægges, eller hvis den er i dårlig stand, skal du bede om en ny hos din forhandler eller direkte hos fabrikanten, og samtidigt angive produktets identifikationsdata. Emner, som er meget vigtige eller som kræver særlig opmærksomhed, angives med fed skrift. Kursiv skrift anvendes for at henlede opmærksomheden på andre afsnit i nærværende vejledning, eller til eventuelle supplerende forklaringer. ANVENDTE SYMBOLER I VEJLEDNINGEN ADVARSEL: Dette informationssymbol henstiller til en grundig læsning og forståelse af den meddelelse det refererer til, da en manglende overholdelse af det angivne kan forårsage alvorlige skader på ovnen og være farligt for brugerens sikkerhed. INFORMATIONER: Med dette symbol fremhæves informationer, som er vigtige for en korrekt drift af ovnen. En manglende overholdelse af forskrifterne vil hindre en korrekt brugen af ovnen, og medføre at den fungerer utilfredsstillende BETJENINGSTRIN: Angiver en rækkefølge af knapper som man skal trykke på for at få adgang til menuen eller for at udføre justeringer. VEJLEDNING Angiver at man skal læse nærværende vejledning eller de relevante instruktioner grundigt igennem. Indledning

5 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 5 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED Installationen, den elektriske tilslutning, funktionskontrollen og vedligeholdelsen må kun udføres af kvalificeret eller autoriseret personale. Installér ovnen i henhold til den gældende lokale, regionale eller nationale lovgivning. Dette apparat må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, psykisk eller sensorisk funktionsevne, eller som er uden erfaring og kendskab, med mindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. For en korrekt brug af ovnen og af de elektroniske apparater som er tilsluttet til den, og for at forebygge ulykker, skal man altid overholde indikationerne i nærværende vejledning. Betjening, indstilling og programmering af ovnen skal udføres af voksne. Fejl eller ukorrekte indstillinger kan forårsage farlige situationer og/eller uregelmæssig drift. Før iværksættelse af et hvilket som helst indgreb skal brugeren - eller den som skal arbejde på ovnen - have læst og forstået det komplette indhold i nærværende instruktionsbog. Ovnen må kun beregnes til den brug den er udviklet til. Enhver anden brug anses for ukorrekt og dermed farlig. Brug ikke ovnen som stige eller støtteflade. Lad ikke vasketøj tørre på ovnen. Eventuelle tørrestativer eller lignende skal holdes på en passende afstand af ovnen.-brandfare. Ethvert ansvar for ukorrekt brug af produktet påhviler udelukkende brugeren, og hæver MCZ over ethvert civilog strafretligt ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med uoriginale dele på brændeovnen kan være farlig for operatørens sikkerhed, og hæver MCZ over ethvert civil- og strafretligt ansvar. Størstedelen af ovnens overflader er meget varme (låge, håndtag, glas, røgudledningsrør, etc.). Man skal derfor undgå at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesudstyr, som for eksempel termiske beskyttelseshandsker eller varmeresistent aktiveringsudstyr ("kold hånd"). Det er forbudt at sætte brændeovnen i gang, mens lågen er åben, eller hvis ruden er i stykker. Undlad at røre ved ovnen med våde hænder, da dette er et elektrisk apparat. Træk altid stikket ud før ethvert indgreb på enheden. Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal man på forhånd sørge for at frakoble brændeovnen fra strømforsyningen, ved at trykke på hovedafbryderen bag på selve ovnen, eller ved at trække elledningen ud Advarsler og garantibetingelser

6 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 6 af stikket. I tilfælde af brand i aftrækskanalen skal brændeovnen slukkes og kobles fra det elektriske net. Lågen må aldrig åbnes. Herefter kontaktes de ansvarlige myndigheder. Ovnen skal tilsluttes elektrisk til et anlæg, som er udstyret med en effektiv jordforbindelse. Anlægget skal være korrekt dimensioneret til den elektriske ydelse, der er angivet på ovnen. En forkert installation eller dårlig vedligeholdelse (som ikke stemmer overens med nærværende vejledning) kan forårsage skader på personer, dyr eller ejendom. I dette tilfælde er MCZ hævet over ethvert civil- og strafretligt ansvar PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT Sluk ovnen i tilfælde af fejl eller driftsforstyrrelser. Man må ikke lægge piller ind i brænderenheden med hænderne. Ophobningen af uforbrændte piller i brænderenheden efter gentagne "mislykkede optændinger" skal fjernes, inden man foretager en ny tænding. Vask ikke ovnens indvendige dele med vand. Vask ikke ovnen med vand. Vandet kan trænge ind i enheden og beskadige de elektriske isoleringer, og forårsage elektriske stød. Udsæt ikke din egen krop for den varme luft i længere tid. Undgå at opvarme rummet du opholder dig i, og som ovnen er installeret i, alt for meget. Dette kan skade dit fysiske helbred, og medføre sundhedsmæssige problemer. Udsæt ikke dyr eller planter direkte for den varme luft. Det kan have en skadelig indvirkning på dem. Fyld ikke andet brændsel i beholderen end træpiller. Installér brændeovnen i rum som er brandsikrede på en passende måde, og som er forberedt til alle tjenester, såsom forsyning (luft og elektricitet), og udledning af røg. Ovnen og den keramiske beklædning skal opbevares i affugtede lokaler, og disse skal være beskyttet mod vejr og vind. Det frarådes at stille selve ovnen direkte på gulvet, og såfremt sidstnævnte er af brændbart materiale, skal det isoleres på passende vis. Tænd ikke op i ovnen med brændbart materiale, i tilfælde af fejl på tændingssystemet. Advarsler og garantibetingelser

7 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 7 INFORMATIONER: Ved ethvert problem beder vi dig henvende dig til forhandleren eller til personale som er kvalificeret og autoriseret af MCZ, og i tilfælde af reparation kræve anvendelse af originale reservedele. Man må udelukkende anvende brændsel som er foreskrevet af MCZ (i ITALIEN kun piller med en diameter på 6 mm, men man i de andre europæiske kan anvende piller med 6-8 mm i diameter), og udelukkende forsynet af det automatiske tilførselssystem. Kontrollér og rengør jævnligt røgudledningsrørene (samlestykke til aftrækskanalen) Ophobningen af uforbrændte piller i brænderenheden efter gentagne "mislykkede optændinger" skal fjernes, inden man foretager en ny tænding. Pilleovnen må ikke anvendes til madlavning. Brændselsmagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar nærværende vejledning omhyggeligt, da den skal følge ovnen i hele dens levetid. Såfremt ovnen sælges eller overføres til en anden bruger skal man altid sikre sig, at vejledningen følger med produktet. I tilfælde af bortkomst skal du bede om en kopi hos den autoriserede forhandler eller hos MCZ FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU- DIREKTIVET 2002/96/EF. Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det kan indleveres ved de kommunale genbrugsstationer eller ved forhandlerne. Særskilt bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundhedsog miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på opnåelse af en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede skraldespand, som angiver pligten til særskilt bortskaffelse af produktet GARANTIBETINGELSER MCZ yder garanti for produktet, med undtagelse komponenter, som udsættes for almindeligt slid, angivet nedenfor, i en periode på to år fra købsdatoen, som angives i et købsbevis, som informerer om forhandlerens navn, og om datoen for købet - indsendelsen af garantibeviset skal ske inden for 8 dage - og om produktet er installeret og afprøvet af en faguddannet installatør og ifølge de udførlige instruktioner i instruktionsbogen, som Advarsler og garantibetingelser

8 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 8 følger med produktet. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele som konstateres defekte ved leveringen grundet fabrikationsfejl Begrænsninger Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske og elektroniske enkeltdele, og ventilatorer for hvilke garantiperioden er 1 år fra købet af produktet, som angivet ifølge det ovenstående. Garantien omfatter ikke dele som er udsat for almindeligt slid, såsom: Pakninger, ruder og alle dele som kan fjernes fra forbrændingskammeret. De udskiftede dele er omfattet af garantien i den resterende periode fra og med datoen for købet af produktet Undtagelser Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og kakler samt mindre krakeleringer i kaklerne, eftersom de hører under materialets naturlige egenskaber og den almindelige brug af produktet. Garantien omfatter ikke de dele som skulle blive defekte som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, af fejlagtig vedligeholdelse, eller af installation som ikke stemmer overens med det som er foreskrevet af MCZ (se kapitlerne om dette i denne brugsvejledning). MCZ fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller ejendom, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, og særligt de påbud der vedrører installation, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet. Såfremt produktet ikke fungerer tilfredsstillende, skal du henvende dig til forhandleren og/eller den lokale importør. Skader som er forårsaget af transport og/eller flytning er ikke omfattet af garantien. Ved installation og brug af produktet henvises udelukkende til den medfølgende vejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader som opstår grundet manipulering af apparatet, atmosfæriske faktorer, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, defekter i det elektriske anlæg, og skader som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse i henhold til fabrikantens instruktioner. ANMODNING OM ASSISTANCE Anmodningen om assistance skal rettes til forhandleren, som vil sørge for at viderebringe denne til Teknisk Service hos MCZ. MCZ fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt produktet og enhver form for tilbehør anvendes på upassende vis eller ændres uden godkendelse. Ved enhver udskiftning må kun anvendes originale reservedele fra MCZ. Advarsler og garantibetingelser

9 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 9 2. TEORETISKE OPLYSNINGER OM INSTALLATIONEN 2.1. PILLEN Pillen udarbejdes gennem trækning af savsmuld som produceres under forarbejdningen af naturligt, tørret træ (uden maling og lakker). Materialets kompakthed sikres af lignin som er indeholdt i selve træet, og gør det muligt at producere pillen uden brug af lim eller bindemidler. Der findes forskellige typer af piller på markedet med egenskaber som varierer på baggrund af de anvendte træblandinger. Diameteren varierer mellem 6 og 8 mm, med en standardlængde på mellem 5 og 30 mm. Piller af en god kvalitet har en tæthed som varierer mellem 600 til over 750 kg/mc, og med et vandindhold som holder sig inden for mellem 5% og 8% af vægten. Ud over at være et økologisk brændsel, da den udnytter træresterne maksimalt, og dermed opnår en forbrænding som er renere end forbrænding med fossile brændstoffer, har pillen også tekniske fordele. Mens godt træ har en brændværdi på 4,4 kw/kg (15% fugtighed efter cirka 18 måneders lagring), er pillernes brændværdi på 4,9 kw/kg. For at sikre en god forbrænding skal pillerne opbevares på et affugtet sted, som er beskyttet mod snavs. Pillerne leveres oftest i sække på 15 kg, og derfor er de meget praktiske at opbevare. Piller af en god kvalitet garanterer en god forbrænding og mindsker udledningen af skadelige stoffer i atmosfæren. Pillebrændsel Jo dårligere kvaliteten af pillerne er, so oftere skal man rengøre fyrfadet og forbrændingskammeret indvendigt. Brændselssæk på 15 kg De vigtigste kvalitetscertificeringer for pillerne på det europæiske marked er DINplus og Ö-Norm M7135. De sikrer at det følgende overholdes: Brændværdi: 4,9 kwh/kg Vandindhold: Maks. 10% af vægten Askeprocent: Maks. 0,5% af vægten Diameter: 5 6 mm Længde: Maks. 30 mm Indhold: 100% ubehandlet træ og uden tilsætning af bindemidler (barkprocent maks. 5%) Emballage: I sække af miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale Teoretiske oplysninger om installationen

10 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 10 MCZ anbefaler stærkt at man anvender brændsel som er certificeret (DINplus og Ö-Norm M7135) til ovnene. Brug af piller af dårlig kvalitet eller som ikke stemmer overens med det ovenfor angivne forringer din ovns funktion, og kan som følge heraf medføre, at garantien og producentens ansvar bortfalder. MCZ pilleovne fungerer udelukkende med piller med en diameter på 6 mm (kun for ITALIEN) og 6-8 mm (de europæiske lande) og med en længde fra 5 mm til maks. 30 mm INSTALLATIONSADVARSLER VIGTIGT! Installationen og monteringen af ovnen skal udføres af kvalificeret personale. Installationen af ovnen skal ske på et sted som er egnet til udførsel af almindelig åbning og vedligeholdelse af ovnen. Omgivelserne skal være: Forberedt til de miljømæssige driftsforhold Udstyret med en elektrisk strømforsyning på 230V 50Hz Forberedt med et tilstrækkeligt røgudledningssystem Forsynet med udluftning udefra Udstyret med jordforbindelse, som er i overensstemmelse med EU-standarder Ovnen skal være tilsluttet til en aftrækskanal eller en indvendig eller udvendig vertikal luftkanal i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Ovnen skal være placeret således, at det elektriske stik er lettilgængeligt. VIGTIGT! Ovnen skal være tilsluttet til en aftrækskanal eller til en vertikal luftkanal som kan udlede røgen på det højeste punkt på beboelsen. Røgen kommer i alle tilfælde fra forbrænding af træstoffer, og hvis den kommer i kontakt med eller er i nærheden af vægge, kan de blive snavsede. Derudover skal man være opmærksom på at røgen er svær at se, men meget varm, og man kan derfor brænde sig på den. Inden man placerer ovnen skal man bore et hul til passage af røgkanalen og et hul til luftindtaget udefra DRIFTSOMGIVELSER For en korrekt funktion og for en god fordeling af temperaturen skal ovnen placeres på et sted som tillader en tilstrækkelig lufttilførsel til forbrænding af pillerne (der skal være ca. 40 m 3 /t til rådighed ) ifølge installationsstandarderne, og ifølge den gældende lovgivning i landet. Teoretiske oplysninger om installationen

11 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 11 Rummets areal skal udgøre mindst 30 m 3. Luften skal kunne trænge ind gennem permanente åbninger i udvendige vægge (i nærheden af ovnen) med et minimum tværsnit på 100 cm 2. Disse åbninger skal være udført således, at de ikke på nogen måde kan tilstoppes. Luften kan ligeledes tilføres fra tilstødende rum, såfremt disse er forsynede med luftindtag udefra, og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse og såfremt der ikke er brandfare, som for eksempel i: Garager, trælagre, lagerrum med brændbart materiale, og under overholdelse af den gældende lovgivning på området. Det er ikke tilladt at installere ovnen i soveværelser og badeværelser, og på steder hvor der allerede er installeret andet opvarmningsudstyr uden uafhængig lufttilførsel (pejs, brændeovn, etc.) Det er forbudt at placere ovnen i eksplosionsfarlige omgivelser. Gulvet i rummet hvor ovnen installeres skal være tilstrækkeligt dimensioneret til at understøtte dennes vægt. Ventilation af omgivelserne kan kun reguleres mod bagvæggen ved tilstedeværelse af en tilstrækkelig isoleret varmluftkanal. PHILO Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge A A=2cm B=15cm A=2cm B=20cm B Ved tilstedeværelse af særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer skal afstanden til ovnen øges betydeligt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i landet. Teoretiske oplysninger om installationen

12 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING TIL UDVENDIGT LUFTINDTAG Det er meget vigtigt at der i rummet hvor ovnen installeres kan tilføres så meget luft som der er påkrævet, for en normal forbrænding i apparatet og til udluftning af rummet. Dette kan ske ved hjælp af permanente åbninger på udvendige vægge i det rum der skal ventileres, eller ved hjælp af enkelte eller flere ventilationskanaler. Til dette formål skal man bore et hul på den udvendige væg i nærheden af brændeovnen, med et minimum fritliggende tværsnit på 100 cm². (huldiameter 12 cm eller kvadrat på 10x10 cm), beskyttet af et gitter indvendigt og udvendigt. Luftindtaget skal desuden: Være i direkte forbindelse med installationsstedet Være beskyttet af et gitter, metalnet eller anden egnet beskyttelse, der dog ikke reducerer minimum tværsnittet. Placeret således at man undgår at det bliver tilstoppet Det er ikke obligatorisk at tilslutte luftindtaget direkte til ovnen (med direkte udvendig forbindelse), men der skal sikres en lufttilførsel på ca. 50 m³/t fra ovennævnte tværsnit. Se UNI standarden TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man laver hullet til røgudledningsrøret skal man huske at tage højde for en eventuel tilstedeværelse af brandfarligt materiale. Hvis hullet skal gå gennem en trævæg eller andet termisk dissocierbart materiale SKAL INSTALLATØREN overholde minimumsafstanden i luft fra brændbart materiale (værdien er angivet på rørets certificeringsetiket) med eventuel yderligere isolering med egnede materialer (tykkelse på 1,3 5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Alternativt anbefales det at anvende et industrielt, isoleret rør som også kan anvendes udvendigt for at undgå dannelse af kondens. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Røgrøret som udleder røgen vil være under tryk når det er tilsluttet til en effektiv aftrækskanal, som foreskrevet. 1 Et pilleovn vist bagfra 1) Røgudledning 2 2) Brandnærende luftindtag gennem hullerne på brændeovnens bagside Teoretiske oplysninger om installationen

13 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 13 Man skal altid anvende rør og samlestykker med tilstrækkelige pakninger, som kan garantere at de er hermetisk lukkede. Røgrøret skal kunne inspiceres i hele sin længde, og alle delene skal kunne afmonteres for at gøre det muligt at rengøre røret indvendigt med jævne mellemrum (Tsamlestykke med mulighed for inspicering). Placér ovnen under hensyn til alle forskrifter og anvisninger som er angivet hidtil. VIGTIGT! Alle 90 retningsskift på røgudledningskanalen skal om muligt være forberedt med tilhørende T- samlestykker med mulighed for inspicering. (Se tilbehør til pilleovn) Det er strengt forbudt at anvende et gitter på enden af udledningsrøret, da dette kan forårsage driftsproblemer på ovnen. VED TILSLUTNING I AFTRÆKSKANALEN MÅ IKKE ANVENDES MERE END 2-3 m VANDRETTE RØR, OG DER MÅ IKKE ANVENDES MERE END 3 KURVER PÅ 90 DET ANBEFALES DESUDEN IKKE AT OVERSKRIDE EN LÆNGDE PÅ 6 METER MED ET RØR MED Ø 80 mm Eksempel på installation af pilleovn Teoretiske oplysninger om installationen

14 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING TIL AFTRÆKSKANAL Aftrækskanalen skal have indvendige mål som ikke overskrider 20X20 cm eller en diameter på 20 cm; i tilfælde af større dimensioner eller hvis aftrækskanalen er i dårlig stand (f. eks. med revner, ringe isolering, etc.) anbefales det at indsætte et rustfrit stålrør med passende diameter inde i aftrækskanalen i hele længden, helt op til toppen. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et min. aftræk på 10Pa. I bunden af aftrækskanalen skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøring som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt TILSLUTNING TIL EN EKSTERN KANAL MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG Den udvendige røgkanal skal have interne minimum dimensioner på 10X10 cm eller en diameter på 10 cm og maksimale dimensioner på 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et aftræk på 10Pa. Man må kun anvende isolerede rør (dobbeltvæg) i rustfrit stål, som er polerede indvendigt (det er ikke tilladt at anvende fleksible rustfri stålrør), og fastgjort til muren. I bunden af den vandrette udvendige kanal skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøring som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt SAMLESTYKKE TIL AFTRÆKSKANAL 0,5 mt. 1 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge 0,5 mt. 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge Samlestykket mellem brændeovnen og aftrækskanalen eller røgudledningsrøret må for en korrekt drift ikke være have en hældning som er mindre end 3% mellem de vandrette stykker, hvis samlede længde ikke må overstige 2/3 m. Det vandrette stykke fra et T-samlestykke til et andet (retningsskift) må ikke være mindre end 1,5 m. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et min. aftræk på 10Pa. I bunden af aftrækskanalen skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøringen som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt. H > 1,5 mt. 0,5 mt. 2-3 mt. MAX 3-5 % 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge Teoretiske oplysninger om installationen

15 2.9. FEJLFUNKTIONER FORBUNDET TIL AFTRÆKSDEFEKTER PÅ AFTRÆKSKANALEN PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 15 Blandt alle de meteorologiske og geografiske faktorer som indvirker på funktionsdygtigheden af en aftrækskanal (regn, tåge, sne, højde over havet, solindstrålingsperiode, eksponering ved kardinalpunkterne, etc.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Faktisk findes der, ud over det tryk som induceres fra temperaturforskellen mellem det indvendig og udvendige af skorstenen, en anden type undertryk (eller overtryk): Det dynamiske tryk som induceres af vinden. En opadgående vind indvirker altid ved at øge undertrykket og dermed aftrækket. En vandret vind øger undertrykket ved en korrekt installation af røghætten. En nedadgående vind indvirker altid ved at mindske undertrykket, og inverterer det ind imellem. F. eks nedadgående vind 45 på 8m/sek. Overtryk på 17 Pa F. eks vandret vind 8m/sek. Undertryk på 30 Pa Mindre punkter gunstige Mest gunstig placering Nedadgående vind VIND Område under tryk Område med undertryk Ud over vindens retning og styrke, er placeringen af aftrækskanalen og røghætten i forhold til hustaget og de naturlige omgivelser også vigtig. Vinden påvirker også indirekte skorstenens funktion, og skaber områder med over- og undertryk både udendørs og indendørs. I omgivelser som eksponeres direkte for vind (2) kan der dannes et indvendigt overtryk som kan fremmer aftrækket på ovne og pejse, men det kan også hæmmes af det udvendige overtryk, hvis røghætten er placeret på den side der eksponeres for vind (1). Modsat kan der i omgivelser som ligger modsat vindens retning (3) dannes et dynamisk undertryk som konkurrerer med det naturlige termiske undertryk som udviklet af skorstenen,som dog kan udlignes (ind imellem) ved at man anbringer røgrøret på den anden side i forhold til vindretningen (4) VIND VIGTIGT! Pilleovnens funktion afhænger i høj grad af overensstemmelsen og placeringen af den anvendte aftrækskanal. Ringe forhold kan kun afhjælpes med en passende indstilling af kvalificeret MCZ personale. 1-2 = Områder med overtryk 3-4 = Områder med d k Teoretiske oplysninger om installationen

16 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side INSTALLATION OG MONTERING 3.1. TEGNINGER og TEKNISKE EGENSKABER Dimensioner på PHILO COMFORT AIR Installation og montereing

17 Tekniske egenskaber Tekniske egenskaber Global termisk effekt Maks Global termisk effekt Min: PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 17 PHILO Comfort Air 9,0 kw / 7740 Kcal 3,2 Kw / 2580 Kcal Maks. virkningsgrad 87,7% Min. virkningsgrad 93,6% Røggastemperatur ved udledning - maks. 170 C Røggastemperatur ved udledning - min. 70 C Støv 28 mg/nm 3 (13% O 2 ) 19 mg/mj CO på 13%O ² min. og maks. 0,042 0,012% CO 2 min. og maks. 6,0% - 9,2% Min. og maks. røgmasse Minimum aftræk ved maks. effekt Minimum aftræk ved min. effekt Magasinkapacitet Pillebrændsel Pilleforbrug pr. time 4,0-7,9 g/sek. 0,10 mbar 10 Pa 0,05 mbar 5 Pa 27 liter Piller med en diameter på 6-8 mm. Med størrelse 5/30 mm. Min.~0,7 kg/t* Max~2,0 kg/t* Brændetid Ved min.~26 t* Ved maks.~9 t* Opvarmet areal, m 3 194/40-221/35-258/30 ** Lufttilførsel til forbrændingen Røgudledning Maks. absorberet elektrisk effekt Spænding og forsyningsfrekvens Nettovægt Ekstern diameter på 50 mm. Ekstern diameter på 80 mm. Maks. 420 W Ved 80 W 230 Volt/50Hz 135 Kg. Vægt med emballage 145 Kg. *Data som kan variere afhængig af anvendte piller. **Opvarmet areal afhængigt af varmebehov/m (respektivt Kcal/t per m 3 ) Produktet kan installeres i en røggassamleledning. Installation og montereing

18 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side KLARGØRING OG UDPAKNING Ovnen Philo leveres i flere pakker: Den første indeholder ovnen (fig.1) Den anden indeholder frontpanelet i lakeret stål i to stykker (Fig.2) Den tredje indeholder gitrene (fig. 4) Den fjerde indeholder topstykket (fig. 5) Pakkerne med gitrene og topstykket indsættes sammen med ovnen i den samme kasse (fig. 1), mens pakken med frontpanelerne placeres på ovnens emballage (fig. 2). Åbn emballagen, og fjern de fem skruer (3 foran og 2 bagpå), som låser brændeovnen til platformen (fig. 6), fra bunden af ovnen. For at fjerne de to skruer bagerst, på bagsiden af brændeovnen, er der lavet to huller som er lidt større, for at gøre det muligt at indsætte nøglen til løsning af skruen. Placér ovnen på det valgte sted, og sørg for at det stemmer overens med forskrifterne. Figur 1 Ovnemballage (frontvisning) Figur 2 Ovnemballage (visning bagfra) Figur 6 - Afmontering af skruer på emballagen Figur 3 Emballage med frontpaneler Figur 5 Emballage med topstykke Installation og montereing Figur 4 Emballage med gitre

19 Ovnlegemet eller blokken skal altid håndteres i lodret position, og kun ved hjælp af løftevogne. Man skal være særligt opmærksom på at beskytte lågen og ruden mod mekaniske stød, da de ellers kan blive beskadiget. Håndteringen af produkterne skal under alle omstændigheder udføres med forsigtighed. Om muligt skal man pakke ovnen ud i nærheden af det område, hvor den skal installeres. PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 19 Emballagens materialer er ikke giftige og skadelige, og kræver derfor ingen særlige procedurer ved bortskaffelse. Opbevaringen, bortskaffelsen eller den eventuelle genanvendelse påhviler altså slutbrugeren, under overholdelse af de gældende love på området. Undlad at opmagasinere blokken og beklædningerne uden den tilhørende emballage. Placér ovnen uden beklædningen og fortsæt med tilslutning til aftrækskanalen. Efter endt tilslutning skal du montere beklædningen (keramisk eller med sider i stål). Hvis man skal tilslutte ovnen til et udledningsrør som går gennem bagvæggen (for at komme ind i aftrækskanalen) skal man være yderst forsigtig med ikke at trykke for hårdt, når det sættes ind. Find ved at indstille de 4 fodstøtter (J), det korrekte niveau, så røgudledningen og røret er placeret koaksialt. Indstillingen af fodstøtterne skal udføres uden siderne i keramik eller stål, da indstillingen foregår inde i beklædningen. Hvis røgudledningsrøret på ovnen trykkes for hårdt eller håndteres ukorrekt, når man løfter det for at anbringe det, kan ovnens funktionalitet blive beskadiget på uoprettelig vis. 1. Ved at dreje fodstøtterne med uret sænkes ovnen 2. Ved at dreje fodstøtterne mod uret hæves ovnen J Fodstøtte Piedino J J Installation og montereing

20 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØR Det er muligt at udføre røgudledningen på bagsiden af brændeovnen, eller fra oven. Såfremt man ønsker at tilslutte røgudledningen fra oven skal man tage dækslet med de tre skruer af nedenunder topstykket. Efterfølgende skal man indsætte røret indtil det tilkobles til røgrørets samlestykke. Fjern dækslet som er fastgjort med tre skruer under brændeovnens topstykke. Indsættelse af røgrør til røgudledning fra oven. Såfremt røgudledningen skal udføres bagpå skal man dreje T-samlestykket mod bagsiden af brændeovnen og fjerne halvskiven på bagsiden. Fortsæt herefter med samling af rørene. Installation og montereing

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere