BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING"

Transkript

1 DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU- DIREKTIVET 2002/96/EF GARANTIBETINGELSER Begrænsninger Undtagelser TEORETISKE OPLYSNINGER OM INSTALLATIONEN PILLEN INSTALLATIONSADVARSLER DRIFTSOMGIVELSER TILSLUTNING TIL UDVENDIGT LUFTINDTAG TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET TILSLUTNING TIL AFTRÆKSKANAL TILSLUTNING TIL EN EKSTERN KANAL MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG SAMLESTYKKE TIL AFTRÆKSKANAL FEJLFUNKTIONER FORBUNDET TIL AFTRÆKSDEFEKTER PÅ AFTRÆKSKANALEN INSTALLATION OG MONTERING TEGNINGER og TEKNISKE EGENSKABER Dimensioner på PHILO COMFORT AIR Tekniske egenskaber KLARGØRING OG UDPAKNING TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØR TILSLUTNING AF VARMLUFTKANAL MONTERING AF BEKLÆDNING Montering af frontpaneler og gitre Montering af topstykket MONTERING AF LUFTFILTRET ÅBNING/LUKNING AF LÅGEN ELEKTRISK TILSLUTNING DRIFT ANVISNINGER FØR TÆNDINGEN KONTROL FØR TÆNDINGEN INDSTILLINGER, DER SKAL UDFØRES INDEN FØRSTE TÆNDING PÅFYLDNING AF PILLER LCD-FJERNBETJENING Fjernbetjeningens egenskaber Layout Fjernbetjeningens funktioner Generelle regler Startindstillinger Indstilling af klokkeslæt Indstilling C F Indstilling af funktionstilstand MANUEL tilstand (MAN) AUTOMATISK tilstand (AUTO) TIMER-tilstand (TIMER): ECO-tilstand (ECO):...30 Indholdsfortegnelse

3 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side Diverse indstillinger Ventilation af omgivelserne Sleep-funktion TIMER-indstillinger Visning af TIMERENS tidsintervaller Ændring af TIMERENS tidsintervaller Aktivering af tidsintervaller for TIMER-ECO NØDPANEL Tænding/Slukning fra nødpanel Carica coclea (Sneglpåfyldning) SIKKERHEDSANORDNINGER OG ALARMER SIKKERHEDSANORDNINGER ALARMSIGNALER Afslutning af alarmtilstand Mekanisk låsning af ovnen RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE DAGLIG OG UGENTLIG RENGØRING VED BRUGEREN Før hver tænding Kontrol hver 2./3. dag Rengøring af ruden PERIODISK RENGØRING VED EN FAGUDDANNET TEKNIKER Rengøring af varmeveksleren Nedlukning (slut på fyringssæsonen) Kontrol af de indvendige komponenter SKADER/ÅRSAGER/LØSNINGER ELEKTRISKE DIAGRAMMER...45 Indholdsfortegnelse

4 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 4 INDLEDNING Kære kunde, Vi ønsker at takke dig for at du har foretrukket MCZs produkter, og i særdeleshed en MCZ pilleovn. For en optimal drift af ovnen, og for fuldt ud at kunne nyde varmen og den velvære som flammen spreder i hele hjemmet, anbefaler vi at du læser nærværende vejledning grundigt, før du tænder ovnen første gang. Vi minder yderligere om at pilleovnen IKKE MÅ bruges af børn, som tværtimod altid skal holdes på sikker afstand af denne! Revidering af håndbogen Fabrikanten forbeholder sig retten til at bringe ændringer i forbindelse med opdateringen af denne publikation uden foregående varsel, med det formål at forbedre produkterne. Enhver hel eller delvis gengivelse af nærværende vejledning uden godkendelse fra fabrikanten er forbudt. Opbevaring og anvendelse af vejledningen Pas godt på denne vejledning og opbevar den på et lettilgængeligt sted. Såfremt vejledningen mistes eller ødelægges, eller hvis den er i dårlig stand, skal du bede om en ny hos din forhandler eller direkte hos fabrikanten, og samtidigt angive produktets identifikationsdata. Emner, som er meget vigtige eller som kræver særlig opmærksomhed, angives med fed skrift. Kursiv skrift anvendes for at henlede opmærksomheden på andre afsnit i nærværende vejledning, eller til eventuelle supplerende forklaringer. ANVENDTE SYMBOLER I VEJLEDNINGEN ADVARSEL: Dette informationssymbol henstiller til en grundig læsning og forståelse af den meddelelse det refererer til, da en manglende overholdelse af det angivne kan forårsage alvorlige skader på ovnen og være farligt for brugerens sikkerhed. INFORMATIONER: Med dette symbol fremhæves informationer, som er vigtige for en korrekt drift af ovnen. En manglende overholdelse af forskrifterne vil hindre en korrekt brugen af ovnen, og medføre at den fungerer utilfredsstillende BETJENINGSTRIN: Angiver en rækkefølge af knapper som man skal trykke på for at få adgang til menuen eller for at udføre justeringer. VEJLEDNING Angiver at man skal læse nærværende vejledning eller de relevante instruktioner grundigt igennem. Indledning

5 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 5 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED Installationen, den elektriske tilslutning, funktionskontrollen og vedligeholdelsen må kun udføres af kvalificeret eller autoriseret personale. Installér ovnen i henhold til den gældende lokale, regionale eller nationale lovgivning. Dette apparat må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, psykisk eller sensorisk funktionsevne, eller som er uden erfaring og kendskab, med mindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. For en korrekt brug af ovnen og af de elektroniske apparater som er tilsluttet til den, og for at forebygge ulykker, skal man altid overholde indikationerne i nærværende vejledning. Betjening, indstilling og programmering af ovnen skal udføres af voksne. Fejl eller ukorrekte indstillinger kan forårsage farlige situationer og/eller uregelmæssig drift. Før iværksættelse af et hvilket som helst indgreb skal brugeren - eller den som skal arbejde på ovnen - have læst og forstået det komplette indhold i nærværende instruktionsbog. Ovnen må kun beregnes til den brug den er udviklet til. Enhver anden brug anses for ukorrekt og dermed farlig. Brug ikke ovnen som stige eller støtteflade. Lad ikke vasketøj tørre på ovnen. Eventuelle tørrestativer eller lignende skal holdes på en passende afstand af ovnen.-brandfare. Ethvert ansvar for ukorrekt brug af produktet påhviler udelukkende brugeren, og hæver MCZ over ethvert civilog strafretligt ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med uoriginale dele på brændeovnen kan være farlig for operatørens sikkerhed, og hæver MCZ over ethvert civil- og strafretligt ansvar. Størstedelen af ovnens overflader er meget varme (låge, håndtag, glas, røgudledningsrør, etc.). Man skal derfor undgå at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesudstyr, som for eksempel termiske beskyttelseshandsker eller varmeresistent aktiveringsudstyr ("kold hånd"). Det er forbudt at sætte brændeovnen i gang, mens lågen er åben, eller hvis ruden er i stykker. Undlad at røre ved ovnen med våde hænder, da dette er et elektrisk apparat. Træk altid stikket ud før ethvert indgreb på enheden. Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal man på forhånd sørge for at frakoble brændeovnen fra strømforsyningen, ved at trykke på hovedafbryderen bag på selve ovnen, eller ved at trække elledningen ud Advarsler og garantibetingelser

6 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 6 af stikket. I tilfælde af brand i aftrækskanalen skal brændeovnen slukkes og kobles fra det elektriske net. Lågen må aldrig åbnes. Herefter kontaktes de ansvarlige myndigheder. Ovnen skal tilsluttes elektrisk til et anlæg, som er udstyret med en effektiv jordforbindelse. Anlægget skal være korrekt dimensioneret til den elektriske ydelse, der er angivet på ovnen. En forkert installation eller dårlig vedligeholdelse (som ikke stemmer overens med nærværende vejledning) kan forårsage skader på personer, dyr eller ejendom. I dette tilfælde er MCZ hævet over ethvert civil- og strafretligt ansvar PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT Sluk ovnen i tilfælde af fejl eller driftsforstyrrelser. Man må ikke lægge piller ind i brænderenheden med hænderne. Ophobningen af uforbrændte piller i brænderenheden efter gentagne "mislykkede optændinger" skal fjernes, inden man foretager en ny tænding. Vask ikke ovnens indvendige dele med vand. Vask ikke ovnen med vand. Vandet kan trænge ind i enheden og beskadige de elektriske isoleringer, og forårsage elektriske stød. Udsæt ikke din egen krop for den varme luft i længere tid. Undgå at opvarme rummet du opholder dig i, og som ovnen er installeret i, alt for meget. Dette kan skade dit fysiske helbred, og medføre sundhedsmæssige problemer. Udsæt ikke dyr eller planter direkte for den varme luft. Det kan have en skadelig indvirkning på dem. Fyld ikke andet brændsel i beholderen end træpiller. Installér brændeovnen i rum som er brandsikrede på en passende måde, og som er forberedt til alle tjenester, såsom forsyning (luft og elektricitet), og udledning af røg. Ovnen og den keramiske beklædning skal opbevares i affugtede lokaler, og disse skal være beskyttet mod vejr og vind. Det frarådes at stille selve ovnen direkte på gulvet, og såfremt sidstnævnte er af brændbart materiale, skal det isoleres på passende vis. Tænd ikke op i ovnen med brændbart materiale, i tilfælde af fejl på tændingssystemet. Advarsler og garantibetingelser

7 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 7 INFORMATIONER: Ved ethvert problem beder vi dig henvende dig til forhandleren eller til personale som er kvalificeret og autoriseret af MCZ, og i tilfælde af reparation kræve anvendelse af originale reservedele. Man må udelukkende anvende brændsel som er foreskrevet af MCZ (i ITALIEN kun piller med en diameter på 6 mm, men man i de andre europæiske kan anvende piller med 6-8 mm i diameter), og udelukkende forsynet af det automatiske tilførselssystem. Kontrollér og rengør jævnligt røgudledningsrørene (samlestykke til aftrækskanalen) Ophobningen af uforbrændte piller i brænderenheden efter gentagne "mislykkede optændinger" skal fjernes, inden man foretager en ny tænding. Pilleovnen må ikke anvendes til madlavning. Brændselsmagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar nærværende vejledning omhyggeligt, da den skal følge ovnen i hele dens levetid. Såfremt ovnen sælges eller overføres til en anden bruger skal man altid sikre sig, at vejledningen følger med produktet. I tilfælde af bortkomst skal du bede om en kopi hos den autoriserede forhandler eller hos MCZ FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU- DIREKTIVET 2002/96/EF. Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det kan indleveres ved de kommunale genbrugsstationer eller ved forhandlerne. Særskilt bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundhedsog miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på opnåelse af en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede skraldespand, som angiver pligten til særskilt bortskaffelse af produktet GARANTIBETINGELSER MCZ yder garanti for produktet, med undtagelse komponenter, som udsættes for almindeligt slid, angivet nedenfor, i en periode på to år fra købsdatoen, som angives i et købsbevis, som informerer om forhandlerens navn, og om datoen for købet - indsendelsen af garantibeviset skal ske inden for 8 dage - og om produktet er installeret og afprøvet af en faguddannet installatør og ifølge de udførlige instruktioner i instruktionsbogen, som Advarsler og garantibetingelser

8 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 8 følger med produktet. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele som konstateres defekte ved leveringen grundet fabrikationsfejl Begrænsninger Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske og elektroniske enkeltdele, og ventilatorer for hvilke garantiperioden er 1 år fra købet af produktet, som angivet ifølge det ovenstående. Garantien omfatter ikke dele som er udsat for almindeligt slid, såsom: Pakninger, ruder og alle dele som kan fjernes fra forbrændingskammeret. De udskiftede dele er omfattet af garantien i den resterende periode fra og med datoen for købet af produktet Undtagelser Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og kakler samt mindre krakeleringer i kaklerne, eftersom de hører under materialets naturlige egenskaber og den almindelige brug af produktet. Garantien omfatter ikke de dele som skulle blive defekte som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, af fejlagtig vedligeholdelse, eller af installation som ikke stemmer overens med det som er foreskrevet af MCZ (se kapitlerne om dette i denne brugsvejledning). MCZ fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller ejendom, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, og særligt de påbud der vedrører installation, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet. Såfremt produktet ikke fungerer tilfredsstillende, skal du henvende dig til forhandleren og/eller den lokale importør. Skader som er forårsaget af transport og/eller flytning er ikke omfattet af garantien. Ved installation og brug af produktet henvises udelukkende til den medfølgende vejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader som opstår grundet manipulering af apparatet, atmosfæriske faktorer, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, defekter i det elektriske anlæg, og skader som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse i henhold til fabrikantens instruktioner. ANMODNING OM ASSISTANCE Anmodningen om assistance skal rettes til forhandleren, som vil sørge for at viderebringe denne til Teknisk Service hos MCZ. MCZ fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt produktet og enhver form for tilbehør anvendes på upassende vis eller ændres uden godkendelse. Ved enhver udskiftning må kun anvendes originale reservedele fra MCZ. Advarsler og garantibetingelser

9 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 9 2. TEORETISKE OPLYSNINGER OM INSTALLATIONEN 2.1. PILLEN Pillen udarbejdes gennem trækning af savsmuld som produceres under forarbejdningen af naturligt, tørret træ (uden maling og lakker). Materialets kompakthed sikres af lignin som er indeholdt i selve træet, og gør det muligt at producere pillen uden brug af lim eller bindemidler. Der findes forskellige typer af piller på markedet med egenskaber som varierer på baggrund af de anvendte træblandinger. Diameteren varierer mellem 6 og 8 mm, med en standardlængde på mellem 5 og 30 mm. Piller af en god kvalitet har en tæthed som varierer mellem 600 til over 750 kg/mc, og med et vandindhold som holder sig inden for mellem 5% og 8% af vægten. Ud over at være et økologisk brændsel, da den udnytter træresterne maksimalt, og dermed opnår en forbrænding som er renere end forbrænding med fossile brændstoffer, har pillen også tekniske fordele. Mens godt træ har en brændværdi på 4,4 kw/kg (15% fugtighed efter cirka 18 måneders lagring), er pillernes brændværdi på 4,9 kw/kg. For at sikre en god forbrænding skal pillerne opbevares på et affugtet sted, som er beskyttet mod snavs. Pillerne leveres oftest i sække på 15 kg, og derfor er de meget praktiske at opbevare. Piller af en god kvalitet garanterer en god forbrænding og mindsker udledningen af skadelige stoffer i atmosfæren. Pillebrændsel Jo dårligere kvaliteten af pillerne er, so oftere skal man rengøre fyrfadet og forbrændingskammeret indvendigt. Brændselssæk på 15 kg De vigtigste kvalitetscertificeringer for pillerne på det europæiske marked er DINplus og Ö-Norm M7135. De sikrer at det følgende overholdes: Brændværdi: 4,9 kwh/kg Vandindhold: Maks. 10% af vægten Askeprocent: Maks. 0,5% af vægten Diameter: 5 6 mm Længde: Maks. 30 mm Indhold: 100% ubehandlet træ og uden tilsætning af bindemidler (barkprocent maks. 5%) Emballage: I sække af miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale Teoretiske oplysninger om installationen

10 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 10 MCZ anbefaler stærkt at man anvender brændsel som er certificeret (DINplus og Ö-Norm M7135) til ovnene. Brug af piller af dårlig kvalitet eller som ikke stemmer overens med det ovenfor angivne forringer din ovns funktion, og kan som følge heraf medføre, at garantien og producentens ansvar bortfalder. MCZ pilleovne fungerer udelukkende med piller med en diameter på 6 mm (kun for ITALIEN) og 6-8 mm (de europæiske lande) og med en længde fra 5 mm til maks. 30 mm INSTALLATIONSADVARSLER VIGTIGT! Installationen og monteringen af ovnen skal udføres af kvalificeret personale. Installationen af ovnen skal ske på et sted som er egnet til udførsel af almindelig åbning og vedligeholdelse af ovnen. Omgivelserne skal være: Forberedt til de miljømæssige driftsforhold Udstyret med en elektrisk strømforsyning på 230V 50Hz Forberedt med et tilstrækkeligt røgudledningssystem Forsynet med udluftning udefra Udstyret med jordforbindelse, som er i overensstemmelse med EU-standarder Ovnen skal være tilsluttet til en aftrækskanal eller en indvendig eller udvendig vertikal luftkanal i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Ovnen skal være placeret således, at det elektriske stik er lettilgængeligt. VIGTIGT! Ovnen skal være tilsluttet til en aftrækskanal eller til en vertikal luftkanal som kan udlede røgen på det højeste punkt på beboelsen. Røgen kommer i alle tilfælde fra forbrænding af træstoffer, og hvis den kommer i kontakt med eller er i nærheden af vægge, kan de blive snavsede. Derudover skal man være opmærksom på at røgen er svær at se, men meget varm, og man kan derfor brænde sig på den. Inden man placerer ovnen skal man bore et hul til passage af røgkanalen og et hul til luftindtaget udefra DRIFTSOMGIVELSER For en korrekt funktion og for en god fordeling af temperaturen skal ovnen placeres på et sted som tillader en tilstrækkelig lufttilførsel til forbrænding af pillerne (der skal være ca. 40 m 3 /t til rådighed ) ifølge installationsstandarderne, og ifølge den gældende lovgivning i landet. Teoretiske oplysninger om installationen

11 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 11 Rummets areal skal udgøre mindst 30 m 3. Luften skal kunne trænge ind gennem permanente åbninger i udvendige vægge (i nærheden af ovnen) med et minimum tværsnit på 100 cm 2. Disse åbninger skal være udført således, at de ikke på nogen måde kan tilstoppes. Luften kan ligeledes tilføres fra tilstødende rum, såfremt disse er forsynede med luftindtag udefra, og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse og såfremt der ikke er brandfare, som for eksempel i: Garager, trælagre, lagerrum med brændbart materiale, og under overholdelse af den gældende lovgivning på området. Det er ikke tilladt at installere ovnen i soveværelser og badeværelser, og på steder hvor der allerede er installeret andet opvarmningsudstyr uden uafhængig lufttilførsel (pejs, brændeovn, etc.) Det er forbudt at placere ovnen i eksplosionsfarlige omgivelser. Gulvet i rummet hvor ovnen installeres skal være tilstrækkeligt dimensioneret til at understøtte dennes vægt. Ventilation af omgivelserne kan kun reguleres mod bagvæggen ved tilstedeværelse af en tilstrækkelig isoleret varmluftkanal. PHILO Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge A A=2cm B=15cm A=2cm B=20cm B Ved tilstedeværelse af særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer skal afstanden til ovnen øges betydeligt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i landet. Teoretiske oplysninger om installationen

12 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING TIL UDVENDIGT LUFTINDTAG Det er meget vigtigt at der i rummet hvor ovnen installeres kan tilføres så meget luft som der er påkrævet, for en normal forbrænding i apparatet og til udluftning af rummet. Dette kan ske ved hjælp af permanente åbninger på udvendige vægge i det rum der skal ventileres, eller ved hjælp af enkelte eller flere ventilationskanaler. Til dette formål skal man bore et hul på den udvendige væg i nærheden af brændeovnen, med et minimum fritliggende tværsnit på 100 cm². (huldiameter 12 cm eller kvadrat på 10x10 cm), beskyttet af et gitter indvendigt og udvendigt. Luftindtaget skal desuden: Være i direkte forbindelse med installationsstedet Være beskyttet af et gitter, metalnet eller anden egnet beskyttelse, der dog ikke reducerer minimum tværsnittet. Placeret således at man undgår at det bliver tilstoppet Det er ikke obligatorisk at tilslutte luftindtaget direkte til ovnen (med direkte udvendig forbindelse), men der skal sikres en lufttilførsel på ca. 50 m³/t fra ovennævnte tværsnit. Se UNI standarden TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man laver hullet til røgudledningsrøret skal man huske at tage højde for en eventuel tilstedeværelse af brandfarligt materiale. Hvis hullet skal gå gennem en trævæg eller andet termisk dissocierbart materiale SKAL INSTALLATØREN overholde minimumsafstanden i luft fra brændbart materiale (værdien er angivet på rørets certificeringsetiket) med eventuel yderligere isolering med egnede materialer (tykkelse på 1,3 5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Alternativt anbefales det at anvende et industrielt, isoleret rør som også kan anvendes udvendigt for at undgå dannelse af kondens. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Røgrøret som udleder røgen vil være under tryk når det er tilsluttet til en effektiv aftrækskanal, som foreskrevet. 1 Et pilleovn vist bagfra 1) Røgudledning 2 2) Brandnærende luftindtag gennem hullerne på brændeovnens bagside Teoretiske oplysninger om installationen

13 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 13 Man skal altid anvende rør og samlestykker med tilstrækkelige pakninger, som kan garantere at de er hermetisk lukkede. Røgrøret skal kunne inspiceres i hele sin længde, og alle delene skal kunne afmonteres for at gøre det muligt at rengøre røret indvendigt med jævne mellemrum (Tsamlestykke med mulighed for inspicering). Placér ovnen under hensyn til alle forskrifter og anvisninger som er angivet hidtil. VIGTIGT! Alle 90 retningsskift på røgudledningskanalen skal om muligt være forberedt med tilhørende T- samlestykker med mulighed for inspicering. (Se tilbehør til pilleovn) Det er strengt forbudt at anvende et gitter på enden af udledningsrøret, da dette kan forårsage driftsproblemer på ovnen. VED TILSLUTNING I AFTRÆKSKANALEN MÅ IKKE ANVENDES MERE END 2-3 m VANDRETTE RØR, OG DER MÅ IKKE ANVENDES MERE END 3 KURVER PÅ 90 DET ANBEFALES DESUDEN IKKE AT OVERSKRIDE EN LÆNGDE PÅ 6 METER MED ET RØR MED Ø 80 mm Eksempel på installation af pilleovn Teoretiske oplysninger om installationen

14 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING TIL AFTRÆKSKANAL Aftrækskanalen skal have indvendige mål som ikke overskrider 20X20 cm eller en diameter på 20 cm; i tilfælde af større dimensioner eller hvis aftrækskanalen er i dårlig stand (f. eks. med revner, ringe isolering, etc.) anbefales det at indsætte et rustfrit stålrør med passende diameter inde i aftrækskanalen i hele længden, helt op til toppen. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et min. aftræk på 10Pa. I bunden af aftrækskanalen skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøring som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt TILSLUTNING TIL EN EKSTERN KANAL MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG Den udvendige røgkanal skal have interne minimum dimensioner på 10X10 cm eller en diameter på 10 cm og maksimale dimensioner på 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et aftræk på 10Pa. Man må kun anvende isolerede rør (dobbeltvæg) i rustfrit stål, som er polerede indvendigt (det er ikke tilladt at anvende fleksible rustfri stålrør), og fastgjort til muren. I bunden af den vandrette udvendige kanal skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøring som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt SAMLESTYKKE TIL AFTRÆKSKANAL 0,5 mt. 1 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge 0,5 mt. 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge Samlestykket mellem brændeovnen og aftrækskanalen eller røgudledningsrøret må for en korrekt drift ikke være have en hældning som er mindre end 3% mellem de vandrette stykker, hvis samlede længde ikke må overstige 2/3 m. Det vandrette stykke fra et T-samlestykke til et andet (retningsskift) må ikke være mindre end 1,5 m. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et min. aftræk på 10Pa. I bunden af aftrækskanalen skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøringen som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt. H > 1,5 mt. 0,5 mt. 2-3 mt. MAX 3-5 % 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge Teoretiske oplysninger om installationen

15 2.9. FEJLFUNKTIONER FORBUNDET TIL AFTRÆKSDEFEKTER PÅ AFTRÆKSKANALEN PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 15 Blandt alle de meteorologiske og geografiske faktorer som indvirker på funktionsdygtigheden af en aftrækskanal (regn, tåge, sne, højde over havet, solindstrålingsperiode, eksponering ved kardinalpunkterne, etc.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Faktisk findes der, ud over det tryk som induceres fra temperaturforskellen mellem det indvendig og udvendige af skorstenen, en anden type undertryk (eller overtryk): Det dynamiske tryk som induceres af vinden. En opadgående vind indvirker altid ved at øge undertrykket og dermed aftrækket. En vandret vind øger undertrykket ved en korrekt installation af røghætten. En nedadgående vind indvirker altid ved at mindske undertrykket, og inverterer det ind imellem. F. eks nedadgående vind 45 på 8m/sek. Overtryk på 17 Pa F. eks vandret vind 8m/sek. Undertryk på 30 Pa Mindre punkter gunstige Mest gunstig placering Nedadgående vind VIND Område under tryk Område med undertryk Ud over vindens retning og styrke, er placeringen af aftrækskanalen og røghætten i forhold til hustaget og de naturlige omgivelser også vigtig. Vinden påvirker også indirekte skorstenens funktion, og skaber områder med over- og undertryk både udendørs og indendørs. I omgivelser som eksponeres direkte for vind (2) kan der dannes et indvendigt overtryk som kan fremmer aftrækket på ovne og pejse, men det kan også hæmmes af det udvendige overtryk, hvis røghætten er placeret på den side der eksponeres for vind (1). Modsat kan der i omgivelser som ligger modsat vindens retning (3) dannes et dynamisk undertryk som konkurrerer med det naturlige termiske undertryk som udviklet af skorstenen,som dog kan udlignes (ind imellem) ved at man anbringer røgrøret på den anden side i forhold til vindretningen (4) VIND VIGTIGT! Pilleovnens funktion afhænger i høj grad af overensstemmelsen og placeringen af den anvendte aftrækskanal. Ringe forhold kan kun afhjælpes med en passende indstilling af kvalificeret MCZ personale. 1-2 = Områder med overtryk 3-4 = Områder med d k Teoretiske oplysninger om installationen

16 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side INSTALLATION OG MONTERING 3.1. TEGNINGER og TEKNISKE EGENSKABER Dimensioner på PHILO COMFORT AIR Installation og montereing

17 Tekniske egenskaber Tekniske egenskaber Global termisk effekt Maks Global termisk effekt Min: PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 17 PHILO Comfort Air 9,0 kw / 7740 Kcal 3,2 Kw / 2580 Kcal Maks. virkningsgrad 87,7% Min. virkningsgrad 93,6% Røggastemperatur ved udledning - maks. 170 C Røggastemperatur ved udledning - min. 70 C Støv 28 mg/nm 3 (13% O 2 ) 19 mg/mj CO på 13%O ² min. og maks. 0,042 0,012% CO 2 min. og maks. 6,0% - 9,2% Min. og maks. røgmasse Minimum aftræk ved maks. effekt Minimum aftræk ved min. effekt Magasinkapacitet Pillebrændsel Pilleforbrug pr. time 4,0-7,9 g/sek. 0,10 mbar 10 Pa 0,05 mbar 5 Pa 27 liter Piller med en diameter på 6-8 mm. Med størrelse 5/30 mm. Min.~0,7 kg/t* Max~2,0 kg/t* Brændetid Ved min.~26 t* Ved maks.~9 t* Opvarmet areal, m 3 194/40-221/35-258/30 ** Lufttilførsel til forbrændingen Røgudledning Maks. absorberet elektrisk effekt Spænding og forsyningsfrekvens Nettovægt Ekstern diameter på 50 mm. Ekstern diameter på 80 mm. Maks. 420 W Ved 80 W 230 Volt/50Hz 135 Kg. Vægt med emballage 145 Kg. *Data som kan variere afhængig af anvendte piller. **Opvarmet areal afhængigt af varmebehov/m (respektivt Kcal/t per m 3 ) Produktet kan installeres i en røggassamleledning. Installation og montereing

18 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side KLARGØRING OG UDPAKNING Ovnen Philo leveres i flere pakker: Den første indeholder ovnen (fig.1) Den anden indeholder frontpanelet i lakeret stål i to stykker (Fig.2) Den tredje indeholder gitrene (fig. 4) Den fjerde indeholder topstykket (fig. 5) Pakkerne med gitrene og topstykket indsættes sammen med ovnen i den samme kasse (fig. 1), mens pakken med frontpanelerne placeres på ovnens emballage (fig. 2). Åbn emballagen, og fjern de fem skruer (3 foran og 2 bagpå), som låser brændeovnen til platformen (fig. 6), fra bunden af ovnen. For at fjerne de to skruer bagerst, på bagsiden af brændeovnen, er der lavet to huller som er lidt større, for at gøre det muligt at indsætte nøglen til løsning af skruen. Placér ovnen på det valgte sted, og sørg for at det stemmer overens med forskrifterne. Figur 1 Ovnemballage (frontvisning) Figur 2 Ovnemballage (visning bagfra) Figur 6 - Afmontering af skruer på emballagen Figur 3 Emballage med frontpaneler Figur 5 Emballage med topstykke Installation og montereing Figur 4 Emballage med gitre

19 Ovnlegemet eller blokken skal altid håndteres i lodret position, og kun ved hjælp af løftevogne. Man skal være særligt opmærksom på at beskytte lågen og ruden mod mekaniske stød, da de ellers kan blive beskadiget. Håndteringen af produkterne skal under alle omstændigheder udføres med forsigtighed. Om muligt skal man pakke ovnen ud i nærheden af det område, hvor den skal installeres. PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 19 Emballagens materialer er ikke giftige og skadelige, og kræver derfor ingen særlige procedurer ved bortskaffelse. Opbevaringen, bortskaffelsen eller den eventuelle genanvendelse påhviler altså slutbrugeren, under overholdelse af de gældende love på området. Undlad at opmagasinere blokken og beklædningerne uden den tilhørende emballage. Placér ovnen uden beklædningen og fortsæt med tilslutning til aftrækskanalen. Efter endt tilslutning skal du montere beklædningen (keramisk eller med sider i stål). Hvis man skal tilslutte ovnen til et udledningsrør som går gennem bagvæggen (for at komme ind i aftrækskanalen) skal man være yderst forsigtig med ikke at trykke for hårdt, når det sættes ind. Find ved at indstille de 4 fodstøtter (J), det korrekte niveau, så røgudledningen og røret er placeret koaksialt. Indstillingen af fodstøtterne skal udføres uden siderne i keramik eller stål, da indstillingen foregår inde i beklædningen. Hvis røgudledningsrøret på ovnen trykkes for hårdt eller håndteres ukorrekt, når man løfter det for at anbringe det, kan ovnens funktionalitet blive beskadiget på uoprettelig vis. 1. Ved at dreje fodstøtterne med uret sænkes ovnen 2. Ved at dreje fodstøtterne mod uret hæves ovnen J Fodstøtte Piedino J J Installation og montereing

20 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØR Det er muligt at udføre røgudledningen på bagsiden af brændeovnen, eller fra oven. Såfremt man ønsker at tilslutte røgudledningen fra oven skal man tage dækslet med de tre skruer af nedenunder topstykket. Efterfølgende skal man indsætte røret indtil det tilkobles til røgrørets samlestykke. Fjern dækslet som er fastgjort med tre skruer under brændeovnens topstykke. Indsættelse af røgrør til røgudledning fra oven. Såfremt røgudledningen skal udføres bagpå skal man dreje T-samlestykket mod bagsiden af brændeovnen og fjerne halvskiven på bagsiden. Fortsæt herefter med samling af rørene. Installation og montereing

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere