BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING"

Transkript

1 DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU- DIREKTIVET 2002/96/EF GARANTIBETINGELSER Begrænsninger Undtagelser TEORETISKE OPLYSNINGER OM INSTALLATIONEN PILLEN INSTALLATIONSADVARSLER DRIFTSOMGIVELSER TILSLUTNING TIL UDVENDIGT LUFTINDTAG TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET TILSLUTNING TIL AFTRÆKSKANAL TILSLUTNING TIL EN EKSTERN KANAL MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG SAMLESTYKKE TIL AFTRÆKSKANAL FEJLFUNKTIONER FORBUNDET TIL AFTRÆKSDEFEKTER PÅ AFTRÆKSKANALEN INSTALLATION OG MONTERING TEGNINGER og TEKNISKE EGENSKABER Dimensioner på PHILO COMFORT AIR Tekniske egenskaber KLARGØRING OG UDPAKNING TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØR TILSLUTNING AF VARMLUFTKANAL MONTERING AF BEKLÆDNING Montering af frontpaneler og gitre Montering af topstykket MONTERING AF LUFTFILTRET ÅBNING/LUKNING AF LÅGEN ELEKTRISK TILSLUTNING DRIFT ANVISNINGER FØR TÆNDINGEN KONTROL FØR TÆNDINGEN INDSTILLINGER, DER SKAL UDFØRES INDEN FØRSTE TÆNDING PÅFYLDNING AF PILLER LCD-FJERNBETJENING Fjernbetjeningens egenskaber Layout Fjernbetjeningens funktioner Generelle regler Startindstillinger Indstilling af klokkeslæt Indstilling C F Indstilling af funktionstilstand MANUEL tilstand (MAN) AUTOMATISK tilstand (AUTO) TIMER-tilstand (TIMER): ECO-tilstand (ECO):...30 Indholdsfortegnelse

3 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side Diverse indstillinger Ventilation af omgivelserne Sleep-funktion TIMER-indstillinger Visning af TIMERENS tidsintervaller Ændring af TIMERENS tidsintervaller Aktivering af tidsintervaller for TIMER-ECO NØDPANEL Tænding/Slukning fra nødpanel Carica coclea (Sneglpåfyldning) SIKKERHEDSANORDNINGER OG ALARMER SIKKERHEDSANORDNINGER ALARMSIGNALER Afslutning af alarmtilstand Mekanisk låsning af ovnen RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE DAGLIG OG UGENTLIG RENGØRING VED BRUGEREN Før hver tænding Kontrol hver 2./3. dag Rengøring af ruden PERIODISK RENGØRING VED EN FAGUDDANNET TEKNIKER Rengøring af varmeveksleren Nedlukning (slut på fyringssæsonen) Kontrol af de indvendige komponenter SKADER/ÅRSAGER/LØSNINGER ELEKTRISKE DIAGRAMMER...45 Indholdsfortegnelse

4 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 4 INDLEDNING Kære kunde, Vi ønsker at takke dig for at du har foretrukket MCZs produkter, og i særdeleshed en MCZ pilleovn. For en optimal drift af ovnen, og for fuldt ud at kunne nyde varmen og den velvære som flammen spreder i hele hjemmet, anbefaler vi at du læser nærværende vejledning grundigt, før du tænder ovnen første gang. Vi minder yderligere om at pilleovnen IKKE MÅ bruges af børn, som tværtimod altid skal holdes på sikker afstand af denne! Revidering af håndbogen Fabrikanten forbeholder sig retten til at bringe ændringer i forbindelse med opdateringen af denne publikation uden foregående varsel, med det formål at forbedre produkterne. Enhver hel eller delvis gengivelse af nærværende vejledning uden godkendelse fra fabrikanten er forbudt. Opbevaring og anvendelse af vejledningen Pas godt på denne vejledning og opbevar den på et lettilgængeligt sted. Såfremt vejledningen mistes eller ødelægges, eller hvis den er i dårlig stand, skal du bede om en ny hos din forhandler eller direkte hos fabrikanten, og samtidigt angive produktets identifikationsdata. Emner, som er meget vigtige eller som kræver særlig opmærksomhed, angives med fed skrift. Kursiv skrift anvendes for at henlede opmærksomheden på andre afsnit i nærværende vejledning, eller til eventuelle supplerende forklaringer. ANVENDTE SYMBOLER I VEJLEDNINGEN ADVARSEL: Dette informationssymbol henstiller til en grundig læsning og forståelse af den meddelelse det refererer til, da en manglende overholdelse af det angivne kan forårsage alvorlige skader på ovnen og være farligt for brugerens sikkerhed. INFORMATIONER: Med dette symbol fremhæves informationer, som er vigtige for en korrekt drift af ovnen. En manglende overholdelse af forskrifterne vil hindre en korrekt brugen af ovnen, og medføre at den fungerer utilfredsstillende BETJENINGSTRIN: Angiver en rækkefølge af knapper som man skal trykke på for at få adgang til menuen eller for at udføre justeringer. VEJLEDNING Angiver at man skal læse nærværende vejledning eller de relevante instruktioner grundigt igennem. Indledning

5 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 5 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED Installationen, den elektriske tilslutning, funktionskontrollen og vedligeholdelsen må kun udføres af kvalificeret eller autoriseret personale. Installér ovnen i henhold til den gældende lokale, regionale eller nationale lovgivning. Dette apparat må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, psykisk eller sensorisk funktionsevne, eller som er uden erfaring og kendskab, med mindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. For en korrekt brug af ovnen og af de elektroniske apparater som er tilsluttet til den, og for at forebygge ulykker, skal man altid overholde indikationerne i nærværende vejledning. Betjening, indstilling og programmering af ovnen skal udføres af voksne. Fejl eller ukorrekte indstillinger kan forårsage farlige situationer og/eller uregelmæssig drift. Før iværksættelse af et hvilket som helst indgreb skal brugeren - eller den som skal arbejde på ovnen - have læst og forstået det komplette indhold i nærværende instruktionsbog. Ovnen må kun beregnes til den brug den er udviklet til. Enhver anden brug anses for ukorrekt og dermed farlig. Brug ikke ovnen som stige eller støtteflade. Lad ikke vasketøj tørre på ovnen. Eventuelle tørrestativer eller lignende skal holdes på en passende afstand af ovnen.-brandfare. Ethvert ansvar for ukorrekt brug af produktet påhviler udelukkende brugeren, og hæver MCZ over ethvert civilog strafretligt ansvar. Enhver form for manipulering eller uautoriseret udskiftning med uoriginale dele på brændeovnen kan være farlig for operatørens sikkerhed, og hæver MCZ over ethvert civil- og strafretligt ansvar. Størstedelen af ovnens overflader er meget varme (låge, håndtag, glas, røgudledningsrør, etc.). Man skal derfor undgå at komme i kontakt med disse dele uden passende beskyttelsesudstyr, som for eksempel termiske beskyttelseshandsker eller varmeresistent aktiveringsudstyr ("kold hånd"). Det er forbudt at sætte brændeovnen i gang, mens lågen er åben, eller hvis ruden er i stykker. Undlad at røre ved ovnen med våde hænder, da dette er et elektrisk apparat. Træk altid stikket ud før ethvert indgreb på enheden. Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal man på forhånd sørge for at frakoble brændeovnen fra strømforsyningen, ved at trykke på hovedafbryderen bag på selve ovnen, eller ved at trække elledningen ud Advarsler og garantibetingelser

6 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 6 af stikket. I tilfælde af brand i aftrækskanalen skal brændeovnen slukkes og kobles fra det elektriske net. Lågen må aldrig åbnes. Herefter kontaktes de ansvarlige myndigheder. Ovnen skal tilsluttes elektrisk til et anlæg, som er udstyret med en effektiv jordforbindelse. Anlægget skal være korrekt dimensioneret til den elektriske ydelse, der er angivet på ovnen. En forkert installation eller dårlig vedligeholdelse (som ikke stemmer overens med nærværende vejledning) kan forårsage skader på personer, dyr eller ejendom. I dette tilfælde er MCZ hævet over ethvert civil- og strafretligt ansvar PÅBUD VEDRØRENDE DRIFT Sluk ovnen i tilfælde af fejl eller driftsforstyrrelser. Man må ikke lægge piller ind i brænderenheden med hænderne. Ophobningen af uforbrændte piller i brænderenheden efter gentagne "mislykkede optændinger" skal fjernes, inden man foretager en ny tænding. Vask ikke ovnens indvendige dele med vand. Vask ikke ovnen med vand. Vandet kan trænge ind i enheden og beskadige de elektriske isoleringer, og forårsage elektriske stød. Udsæt ikke din egen krop for den varme luft i længere tid. Undgå at opvarme rummet du opholder dig i, og som ovnen er installeret i, alt for meget. Dette kan skade dit fysiske helbred, og medføre sundhedsmæssige problemer. Udsæt ikke dyr eller planter direkte for den varme luft. Det kan have en skadelig indvirkning på dem. Fyld ikke andet brændsel i beholderen end træpiller. Installér brændeovnen i rum som er brandsikrede på en passende måde, og som er forberedt til alle tjenester, såsom forsyning (luft og elektricitet), og udledning af røg. Ovnen og den keramiske beklædning skal opbevares i affugtede lokaler, og disse skal være beskyttet mod vejr og vind. Det frarådes at stille selve ovnen direkte på gulvet, og såfremt sidstnævnte er af brændbart materiale, skal det isoleres på passende vis. Tænd ikke op i ovnen med brændbart materiale, i tilfælde af fejl på tændingssystemet. Advarsler og garantibetingelser

7 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 7 INFORMATIONER: Ved ethvert problem beder vi dig henvende dig til forhandleren eller til personale som er kvalificeret og autoriseret af MCZ, og i tilfælde af reparation kræve anvendelse af originale reservedele. Man må udelukkende anvende brændsel som er foreskrevet af MCZ (i ITALIEN kun piller med en diameter på 6 mm, men man i de andre europæiske kan anvende piller med 6-8 mm i diameter), og udelukkende forsynet af det automatiske tilførselssystem. Kontrollér og rengør jævnligt røgudledningsrørene (samlestykke til aftrækskanalen) Ophobningen af uforbrændte piller i brænderenheden efter gentagne "mislykkede optændinger" skal fjernes, inden man foretager en ny tænding. Pilleovnen må ikke anvendes til madlavning. Brændselsmagasinets låg skal altid være lukket. Opbevar nærværende vejledning omhyggeligt, da den skal følge ovnen i hele dens levetid. Såfremt ovnen sælges eller overføres til en anden bruger skal man altid sikre sig, at vejledningen følger med produktet. I tilfælde af bortkomst skal du bede om en kopi hos den autoriserede forhandler eller hos MCZ FORSKRIFTER VEDRØRENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU- DIREKTIVET 2002/96/EF. Når produktet ikke længere skal benyttes, må det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det kan indleveres ved de kommunale genbrugsstationer eller ved forhandlerne. Særskilt bortskaffelse af produktet gør det muligt at undgå sundhedsog miljøskadelige virkninger og at indsamle produktets materialer med henblik på opnåelse af en vigtig energi- og ressourcebesparelse. Produktet er forsynet med symbolet med den overstregede skraldespand, som angiver pligten til særskilt bortskaffelse af produktet GARANTIBETINGELSER MCZ yder garanti for produktet, med undtagelse komponenter, som udsættes for almindeligt slid, angivet nedenfor, i en periode på to år fra købsdatoen, som angives i et købsbevis, som informerer om forhandlerens navn, og om datoen for købet - indsendelsen af garantibeviset skal ske inden for 8 dage - og om produktet er installeret og afprøvet af en faguddannet installatør og ifølge de udførlige instruktioner i instruktionsbogen, som Advarsler og garantibetingelser

8 PILLEOVNE Kapitel 1 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 8 følger med produktet. Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele som konstateres defekte ved leveringen grundet fabrikationsfejl Begrænsninger Ovennævnte garanti gælder ikke for elektriske og elektroniske enkeltdele, og ventilatorer for hvilke garantiperioden er 1 år fra købet af produktet, som angivet ifølge det ovenstående. Garantien omfatter ikke dele som er udsat for almindeligt slid, såsom: Pakninger, ruder og alle dele som kan fjernes fra forbrændingskammeret. De udskiftede dele er omfattet af garantien i den resterende periode fra og med datoen for købet af produktet Undtagelser Klager er ikke berettigede i tilfælde af farvevariationer på lakerede dele og kakler samt mindre krakeleringer i kaklerne, eftersom de hører under materialets naturlige egenskaber og den almindelige brug af produktet. Garantien omfatter ikke de dele som skulle blive defekte som følge af skødesløs eller uagtsom anvendelse, af fejlagtig vedligeholdelse, eller af installation som ikke stemmer overens med det som er foreskrevet af MCZ (se kapitlerne om dette i denne brugsvejledning). MCZ fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, dyr eller ejendom, som skyldes tilsidesættelse af forskrifterne i brugsvejledningen, og særligt de påbud der vedrører installation, anvendelse og vedligeholdelse af apparatet. Såfremt produktet ikke fungerer tilfredsstillende, skal du henvende dig til forhandleren og/eller den lokale importør. Skader som er forårsaget af transport og/eller flytning er ikke omfattet af garantien. Ved installation og brug af produktet henvises udelukkende til den medfølgende vejledning. Garantien bortfalder i tilfælde af skader som opstår grundet manipulering af apparatet, atmosfæriske faktorer, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, defekter i det elektriske anlæg, og skader som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse i henhold til fabrikantens instruktioner. ANMODNING OM ASSISTANCE Anmodningen om assistance skal rettes til forhandleren, som vil sørge for at viderebringe denne til Teknisk Service hos MCZ. MCZ fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt produktet og enhver form for tilbehør anvendes på upassende vis eller ændres uden godkendelse. Ved enhver udskiftning må kun anvendes originale reservedele fra MCZ. Advarsler og garantibetingelser

9 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 9 2. TEORETISKE OPLYSNINGER OM INSTALLATIONEN 2.1. PILLEN Pillen udarbejdes gennem trækning af savsmuld som produceres under forarbejdningen af naturligt, tørret træ (uden maling og lakker). Materialets kompakthed sikres af lignin som er indeholdt i selve træet, og gør det muligt at producere pillen uden brug af lim eller bindemidler. Der findes forskellige typer af piller på markedet med egenskaber som varierer på baggrund af de anvendte træblandinger. Diameteren varierer mellem 6 og 8 mm, med en standardlængde på mellem 5 og 30 mm. Piller af en god kvalitet har en tæthed som varierer mellem 600 til over 750 kg/mc, og med et vandindhold som holder sig inden for mellem 5% og 8% af vægten. Ud over at være et økologisk brændsel, da den udnytter træresterne maksimalt, og dermed opnår en forbrænding som er renere end forbrænding med fossile brændstoffer, har pillen også tekniske fordele. Mens godt træ har en brændværdi på 4,4 kw/kg (15% fugtighed efter cirka 18 måneders lagring), er pillernes brændværdi på 4,9 kw/kg. For at sikre en god forbrænding skal pillerne opbevares på et affugtet sted, som er beskyttet mod snavs. Pillerne leveres oftest i sække på 15 kg, og derfor er de meget praktiske at opbevare. Piller af en god kvalitet garanterer en god forbrænding og mindsker udledningen af skadelige stoffer i atmosfæren. Pillebrændsel Jo dårligere kvaliteten af pillerne er, so oftere skal man rengøre fyrfadet og forbrændingskammeret indvendigt. Brændselssæk på 15 kg De vigtigste kvalitetscertificeringer for pillerne på det europæiske marked er DINplus og Ö-Norm M7135. De sikrer at det følgende overholdes: Brændværdi: 4,9 kwh/kg Vandindhold: Maks. 10% af vægten Askeprocent: Maks. 0,5% af vægten Diameter: 5 6 mm Længde: Maks. 30 mm Indhold: 100% ubehandlet træ og uden tilsætning af bindemidler (barkprocent maks. 5%) Emballage: I sække af miljøvenligt eller biologisk nedbrydeligt materiale Teoretiske oplysninger om installationen

10 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 10 MCZ anbefaler stærkt at man anvender brændsel som er certificeret (DINplus og Ö-Norm M7135) til ovnene. Brug af piller af dårlig kvalitet eller som ikke stemmer overens med det ovenfor angivne forringer din ovns funktion, og kan som følge heraf medføre, at garantien og producentens ansvar bortfalder. MCZ pilleovne fungerer udelukkende med piller med en diameter på 6 mm (kun for ITALIEN) og 6-8 mm (de europæiske lande) og med en længde fra 5 mm til maks. 30 mm INSTALLATIONSADVARSLER VIGTIGT! Installationen og monteringen af ovnen skal udføres af kvalificeret personale. Installationen af ovnen skal ske på et sted som er egnet til udførsel af almindelig åbning og vedligeholdelse af ovnen. Omgivelserne skal være: Forberedt til de miljømæssige driftsforhold Udstyret med en elektrisk strømforsyning på 230V 50Hz Forberedt med et tilstrækkeligt røgudledningssystem Forsynet med udluftning udefra Udstyret med jordforbindelse, som er i overensstemmelse med EU-standarder Ovnen skal være tilsluttet til en aftrækskanal eller en indvendig eller udvendig vertikal luftkanal i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Ovnen skal være placeret således, at det elektriske stik er lettilgængeligt. VIGTIGT! Ovnen skal være tilsluttet til en aftrækskanal eller til en vertikal luftkanal som kan udlede røgen på det højeste punkt på beboelsen. Røgen kommer i alle tilfælde fra forbrænding af træstoffer, og hvis den kommer i kontakt med eller er i nærheden af vægge, kan de blive snavsede. Derudover skal man være opmærksom på at røgen er svær at se, men meget varm, og man kan derfor brænde sig på den. Inden man placerer ovnen skal man bore et hul til passage af røgkanalen og et hul til luftindtaget udefra DRIFTSOMGIVELSER For en korrekt funktion og for en god fordeling af temperaturen skal ovnen placeres på et sted som tillader en tilstrækkelig lufttilførsel til forbrænding af pillerne (der skal være ca. 40 m 3 /t til rådighed ) ifølge installationsstandarderne, og ifølge den gældende lovgivning i landet. Teoretiske oplysninger om installationen

11 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 11 Rummets areal skal udgøre mindst 30 m 3. Luften skal kunne trænge ind gennem permanente åbninger i udvendige vægge (i nærheden af ovnen) med et minimum tværsnit på 100 cm 2. Disse åbninger skal være udført således, at de ikke på nogen måde kan tilstoppes. Luften kan ligeledes tilføres fra tilstødende rum, såfremt disse er forsynede med luftindtag udefra, og ikke anvendes som soveværelse eller badeværelse og såfremt der ikke er brandfare, som for eksempel i: Garager, trælagre, lagerrum med brændbart materiale, og under overholdelse af den gældende lovgivning på området. Det er ikke tilladt at installere ovnen i soveværelser og badeværelser, og på steder hvor der allerede er installeret andet opvarmningsudstyr uden uafhængig lufttilførsel (pejs, brændeovn, etc.) Det er forbudt at placere ovnen i eksplosionsfarlige omgivelser. Gulvet i rummet hvor ovnen installeres skal være tilstrækkeligt dimensioneret til at understøtte dennes vægt. Ventilation af omgivelserne kan kun reguleres mod bagvæggen ved tilstedeværelse af en tilstrækkelig isoleret varmluftkanal. PHILO Ikke-brændbare vægge Brændbare vægge A A=2cm B=15cm A=2cm B=20cm B Ved tilstedeværelse af særligt sarte genstande, såsom møbler, gardiner og sofaer skal afstanden til ovnen øges betydeligt. Ved opstilling på trægulv anbefales det at montere gulvbeskyttelsespladen og under alle omstændigheder overholde den gældende lovgivning i landet. Teoretiske oplysninger om installationen

12 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING TIL UDVENDIGT LUFTINDTAG Det er meget vigtigt at der i rummet hvor ovnen installeres kan tilføres så meget luft som der er påkrævet, for en normal forbrænding i apparatet og til udluftning af rummet. Dette kan ske ved hjælp af permanente åbninger på udvendige vægge i det rum der skal ventileres, eller ved hjælp af enkelte eller flere ventilationskanaler. Til dette formål skal man bore et hul på den udvendige væg i nærheden af brændeovnen, med et minimum fritliggende tværsnit på 100 cm². (huldiameter 12 cm eller kvadrat på 10x10 cm), beskyttet af et gitter indvendigt og udvendigt. Luftindtaget skal desuden: Være i direkte forbindelse med installationsstedet Være beskyttet af et gitter, metalnet eller anden egnet beskyttelse, der dog ikke reducerer minimum tværsnittet. Placeret således at man undgår at det bliver tilstoppet Det er ikke obligatorisk at tilslutte luftindtaget direkte til ovnen (med direkte udvendig forbindelse), men der skal sikres en lufttilførsel på ca. 50 m³/t fra ovennævnte tværsnit. Se UNI standarden TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØRET Når man laver hullet til røgudledningsrøret skal man huske at tage højde for en eventuel tilstedeværelse af brandfarligt materiale. Hvis hullet skal gå gennem en trævæg eller andet termisk dissocierbart materiale SKAL INSTALLATØREN overholde minimumsafstanden i luft fra brændbart materiale (værdien er angivet på rørets certificeringsetiket) med eventuel yderligere isolering med egnede materialer (tykkelse på 1,3 5 cm med en min. varmeledningsevne på 0,07 W/m K). Alternativt anbefales det at anvende et industrielt, isoleret rør som også kan anvendes udvendigt for at undgå dannelse af kondens. Forbrændingskammeret fungerer ved undertryk. Røgrøret som udleder røgen vil være under tryk når det er tilsluttet til en effektiv aftrækskanal, som foreskrevet. 1 Et pilleovn vist bagfra 1) Røgudledning 2 2) Brandnærende luftindtag gennem hullerne på brændeovnens bagside Teoretiske oplysninger om installationen

13 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 13 Man skal altid anvende rør og samlestykker med tilstrækkelige pakninger, som kan garantere at de er hermetisk lukkede. Røgrøret skal kunne inspiceres i hele sin længde, og alle delene skal kunne afmonteres for at gøre det muligt at rengøre røret indvendigt med jævne mellemrum (Tsamlestykke med mulighed for inspicering). Placér ovnen under hensyn til alle forskrifter og anvisninger som er angivet hidtil. VIGTIGT! Alle 90 retningsskift på røgudledningskanalen skal om muligt være forberedt med tilhørende T- samlestykker med mulighed for inspicering. (Se tilbehør til pilleovn) Det er strengt forbudt at anvende et gitter på enden af udledningsrøret, da dette kan forårsage driftsproblemer på ovnen. VED TILSLUTNING I AFTRÆKSKANALEN MÅ IKKE ANVENDES MERE END 2-3 m VANDRETTE RØR, OG DER MÅ IKKE ANVENDES MERE END 3 KURVER PÅ 90 DET ANBEFALES DESUDEN IKKE AT OVERSKRIDE EN LÆNGDE PÅ 6 METER MED ET RØR MED Ø 80 mm Eksempel på installation af pilleovn Teoretiske oplysninger om installationen

14 PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING TIL AFTRÆKSKANAL Aftrækskanalen skal have indvendige mål som ikke overskrider 20X20 cm eller en diameter på 20 cm; i tilfælde af større dimensioner eller hvis aftrækskanalen er i dårlig stand (f. eks. med revner, ringe isolering, etc.) anbefales det at indsætte et rustfrit stålrør med passende diameter inde i aftrækskanalen i hele længden, helt op til toppen. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et min. aftræk på 10Pa. I bunden af aftrækskanalen skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøring som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt TILSLUTNING TIL EN EKSTERN KANAL MED ISOLERET RØR ELLER DOBBELTVÆG Den udvendige røgkanal skal have interne minimum dimensioner på 10X10 cm eller en diameter på 10 cm og maksimale dimensioner på 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et aftræk på 10Pa. Man må kun anvende isolerede rør (dobbeltvæg) i rustfrit stål, som er polerede indvendigt (det er ikke tilladt at anvende fleksible rustfri stålrør), og fastgjort til muren. I bunden af den vandrette udvendige kanal skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøring som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt SAMLESTYKKE TIL AFTRÆKSKANAL 0,5 mt. 1 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge 0,5 mt. 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge Samlestykket mellem brændeovnen og aftrækskanalen eller røgudledningsrøret må for en korrekt drift ikke være have en hældning som er mindre end 3% mellem de vandrette stykker, hvis samlede længde ikke må overstige 2/3 m. Det vandrette stykke fra et T-samlestykke til et andet (retningsskift) må ikke være mindre end 1,5 m. Kontrollér med egnede instrumenter, at der er et min. aftræk på 10Pa. I bunden af aftrækskanalen skal der være en inspektionsluge til periodisk kontrol og til rengøringen som skal foretages en gang om året. Udfør tilslutningen til aftrækskanalen med samlestykker og rør, som er anbefalet af os. Kontrollér omhyggeligt at der er installeret en røghætte ifølge den gældende lovgivning. Denne type tilslutning sikrer udledning af røgen, også i tilfælde af midlertidigt strømsvigt. H > 1,5 mt. 0,5 mt. 2-3 mt. MAX 3-5 % 1) Røghætte 2) Aftrækskanal 3) Inspektionsluge Teoretiske oplysninger om installationen

15 2.9. FEJLFUNKTIONER FORBUNDET TIL AFTRÆKSDEFEKTER PÅ AFTRÆKSKANALEN PILLEOVNE Kapitel 2 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 15 Blandt alle de meteorologiske og geografiske faktorer som indvirker på funktionsdygtigheden af en aftrækskanal (regn, tåge, sne, højde over havet, solindstrålingsperiode, eksponering ved kardinalpunkterne, etc.) er vinden utvivlsomt den mest afgørende. Faktisk findes der, ud over det tryk som induceres fra temperaturforskellen mellem det indvendig og udvendige af skorstenen, en anden type undertryk (eller overtryk): Det dynamiske tryk som induceres af vinden. En opadgående vind indvirker altid ved at øge undertrykket og dermed aftrækket. En vandret vind øger undertrykket ved en korrekt installation af røghætten. En nedadgående vind indvirker altid ved at mindske undertrykket, og inverterer det ind imellem. F. eks nedadgående vind 45 på 8m/sek. Overtryk på 17 Pa F. eks vandret vind 8m/sek. Undertryk på 30 Pa Mindre punkter gunstige Mest gunstig placering Nedadgående vind VIND Område under tryk Område med undertryk Ud over vindens retning og styrke, er placeringen af aftrækskanalen og røghætten i forhold til hustaget og de naturlige omgivelser også vigtig. Vinden påvirker også indirekte skorstenens funktion, og skaber områder med over- og undertryk både udendørs og indendørs. I omgivelser som eksponeres direkte for vind (2) kan der dannes et indvendigt overtryk som kan fremmer aftrækket på ovne og pejse, men det kan også hæmmes af det udvendige overtryk, hvis røghætten er placeret på den side der eksponeres for vind (1). Modsat kan der i omgivelser som ligger modsat vindens retning (3) dannes et dynamisk undertryk som konkurrerer med det naturlige termiske undertryk som udviklet af skorstenen,som dog kan udlignes (ind imellem) ved at man anbringer røgrøret på den anden side i forhold til vindretningen (4) VIND VIGTIGT! Pilleovnens funktion afhænger i høj grad af overensstemmelsen og placeringen af den anvendte aftrækskanal. Ringe forhold kan kun afhjælpes med en passende indstilling af kvalificeret MCZ personale. 1-2 = Områder med overtryk 3-4 = Områder med d k Teoretiske oplysninger om installationen

16 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side INSTALLATION OG MONTERING 3.1. TEGNINGER og TEKNISKE EGENSKABER Dimensioner på PHILO COMFORT AIR Installation og montereing

17 Tekniske egenskaber Tekniske egenskaber Global termisk effekt Maks Global termisk effekt Min: PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 17 PHILO Comfort Air 9,0 kw / 7740 Kcal 3,2 Kw / 2580 Kcal Maks. virkningsgrad 87,7% Min. virkningsgrad 93,6% Røggastemperatur ved udledning - maks. 170 C Røggastemperatur ved udledning - min. 70 C Støv 28 mg/nm 3 (13% O 2 ) 19 mg/mj CO på 13%O ² min. og maks. 0,042 0,012% CO 2 min. og maks. 6,0% - 9,2% Min. og maks. røgmasse Minimum aftræk ved maks. effekt Minimum aftræk ved min. effekt Magasinkapacitet Pillebrændsel Pilleforbrug pr. time 4,0-7,9 g/sek. 0,10 mbar 10 Pa 0,05 mbar 5 Pa 27 liter Piller med en diameter på 6-8 mm. Med størrelse 5/30 mm. Min.~0,7 kg/t* Max~2,0 kg/t* Brændetid Ved min.~26 t* Ved maks.~9 t* Opvarmet areal, m 3 194/40-221/35-258/30 ** Lufttilførsel til forbrændingen Røgudledning Maks. absorberet elektrisk effekt Spænding og forsyningsfrekvens Nettovægt Ekstern diameter på 50 mm. Ekstern diameter på 80 mm. Maks. 420 W Ved 80 W 230 Volt/50Hz 135 Kg. Vægt med emballage 145 Kg. *Data som kan variere afhængig af anvendte piller. **Opvarmet areal afhængigt af varmebehov/m (respektivt Kcal/t per m 3 ) Produktet kan installeres i en røggassamleledning. Installation og montereing

18 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side KLARGØRING OG UDPAKNING Ovnen Philo leveres i flere pakker: Den første indeholder ovnen (fig.1) Den anden indeholder frontpanelet i lakeret stål i to stykker (Fig.2) Den tredje indeholder gitrene (fig. 4) Den fjerde indeholder topstykket (fig. 5) Pakkerne med gitrene og topstykket indsættes sammen med ovnen i den samme kasse (fig. 1), mens pakken med frontpanelerne placeres på ovnens emballage (fig. 2). Åbn emballagen, og fjern de fem skruer (3 foran og 2 bagpå), som låser brændeovnen til platformen (fig. 6), fra bunden af ovnen. For at fjerne de to skruer bagerst, på bagsiden af brændeovnen, er der lavet to huller som er lidt større, for at gøre det muligt at indsætte nøglen til løsning af skruen. Placér ovnen på det valgte sted, og sørg for at det stemmer overens med forskrifterne. Figur 1 Ovnemballage (frontvisning) Figur 2 Ovnemballage (visning bagfra) Figur 6 - Afmontering af skruer på emballagen Figur 3 Emballage med frontpaneler Figur 5 Emballage med topstykke Installation og montereing Figur 4 Emballage med gitre

19 Ovnlegemet eller blokken skal altid håndteres i lodret position, og kun ved hjælp af løftevogne. Man skal være særligt opmærksom på at beskytte lågen og ruden mod mekaniske stød, da de ellers kan blive beskadiget. Håndteringen af produkterne skal under alle omstændigheder udføres med forsigtighed. Om muligt skal man pakke ovnen ud i nærheden af det område, hvor den skal installeres. PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 19 Emballagens materialer er ikke giftige og skadelige, og kræver derfor ingen særlige procedurer ved bortskaffelse. Opbevaringen, bortskaffelsen eller den eventuelle genanvendelse påhviler altså slutbrugeren, under overholdelse af de gældende love på området. Undlad at opmagasinere blokken og beklædningerne uden den tilhørende emballage. Placér ovnen uden beklædningen og fortsæt med tilslutning til aftrækskanalen. Efter endt tilslutning skal du montere beklædningen (keramisk eller med sider i stål). Hvis man skal tilslutte ovnen til et udledningsrør som går gennem bagvæggen (for at komme ind i aftrækskanalen) skal man være yderst forsigtig med ikke at trykke for hårdt, når det sættes ind. Find ved at indstille de 4 fodstøtter (J), det korrekte niveau, så røgudledningen og røret er placeret koaksialt. Indstillingen af fodstøtterne skal udføres uden siderne i keramik eller stål, da indstillingen foregår inde i beklædningen. Hvis røgudledningsrøret på ovnen trykkes for hårdt eller håndteres ukorrekt, når man løfter det for at anbringe det, kan ovnens funktionalitet blive beskadiget på uoprettelig vis. 1. Ved at dreje fodstøtterne med uret sænkes ovnen 2. Ved at dreje fodstøtterne mod uret hæves ovnen J Fodstøtte Piedino J J Installation og montereing

20 PILLEOVNE Kapitel 3 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side TILSLUTNING AF RØGUDLEDNINGSRØR Det er muligt at udføre røgudledningen på bagsiden af brændeovnen, eller fra oven. Såfremt man ønsker at tilslutte røgudledningen fra oven skal man tage dækslet med de tre skruer af nedenunder topstykket. Efterfølgende skal man indsætte røret indtil det tilkobles til røgrørets samlestykke. Fjern dækslet som er fastgjort med tre skruer under brændeovnens topstykke. Indsættelse af røgrør til røgudledning fra oven. Såfremt røgudledningen skal udføres bagpå skal man dreje T-samlestykket mod bagsiden af brændeovnen og fjerne halvskiven på bagsiden. Fortsæt herefter med samling af rørene. Installation og montereing

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere