Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //"

Transkript

1 Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones // stimulates blood circulation // Type 6037

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page 15-17

3 OBH Nordica Sømmåtte Før brug Før sømmåtten tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. OBH Nordica s sømmåtte har 250 stk. akupressur-zoner med i alt 7250 stk. effektive akupressurpigge. Disse pigge stimulerer akupressur-punkterne, hvilket øger blodcirkulationen og frigør endorfiner (et hormon, der er kendt for sin smertelindrende effekt). Endorfinerne frigøres ved f.eks. motion og berøring. Regelmæssig brug af sømmåtten kan lindre smerte, hjælpe mod søvnbesvær, løsne muskelspændinger, lindre stivhed og virke afslappende. Sømmåttens blå farve betegner sjælen, sandheden og roen. Sømmåttens historie Sømmåtten stammer fra Indien og er ifølge indisk tradition blevet anvendt i mere end 1000 år i forbindelse med meditation og yoga for at kroppen og sjælen skal finde balance og harmoni. Sådan bruges sømmåtten Placér sømmåtten på et gulv, en sofa, en seng, en lænestol eller lignende. Læg eller sæt dig derefter på sømmåtten, så piggene stimulerer et valgfrit område på kroppen, f.eks. ryg, sæde, lår, lægge, nakke eller hoved. Sømmåtten kan foldes eller rulles sammen for lettere at stimulere et bestemt område. Hvis du anvender sømmåtten under nakken/hovedet, kan det hjælpe at rulle et håndklæde sammen eller lægge en pude under sømmåtten. Bemærk, at sømmåtten også kan anvendes uden skumgummistykket for f.eks. let at kunne tage den med sig på rejse. Den bør her anvendes i en seng eller mod et blødt underlag. De første minutter kan opleves let smertefulde, men smerten aftager efter et stykke tid. For at mildne smerten kan du tage noget tyndt tøj på. Lig/sid stille på sømmåtten og fordel vægten jævnt over hele sømmåtten. Træk vejret dybt og regelmæssigt. Anbefalinger Eftersom brug af sømmåtten kan opleves forskellig fra person til person, anbefales følgende program for at finde frem til, hvordan brugen påvirker dig. Dag 1-6 Det anbefales, at sømmåtten anvendes max. ca. 10 minutter pr. dag de første seks dage for at mærke, hvordan sømmåtten påvirker dig. En del oplever en afslappende følelse, medens andre får et energi-kick. Der er ingen akut risiko forbundet med at falde i søvn på måtten, men længere tids påvirkning kan dog bevirke en let, midlertidig, overfladisk påvirkning af huden, som kan give risiko for infektion. Dag 7-14 Hvis brugen af sømmåtten føles behagelig, kan anvendelsestiden forhøjes til ca. 20 minutter. Efter 14 dage ved du sikkert, hvordan sømmåtten påvirker dig og du kan justere anvendelsestiden efter behov. For at få størst mulig effekt af sømmåtten anbefales minutters daglig brug. 3

4 Rengøring & hygiejne Tag skumgummistykket ud af stofbetrækket og vask det i hånden ved 30 C med jævne mellemrum. Betrækket må ikke maskinvaskes eller tørretumbles, da dette kan beskadige akupressur-piggene. Lad betrækket tørre helt, inden skumgummistykket lægges ind i betrækket igen. Sikkerhedsanvisninger 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Bemærk! Sømmåttens akupressur-pigge er skarpe, og det er forbundet med infektionsrisiko, hvis de trykkes for hårdt ind i huden, hvorfor det anbefales at vægten fordeles over flest mulige akupressurzoner. 3. Anvend kun apparatet, når du er renvasket og ikke er svedig. 4. Brug ikke apparatet på uren hud (ved bumser, acne, etc.) 5. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til produktet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Personer med følsom hud bør anvende sømmåtten med forsigtighed og altid bruge håndklæde eller tyndt tøj mellem huden og sømmåtten. 7. Personer med koagulationsdefekter (blødersygdom) eller personer, der er i behandling med koagulationshæmmende (blodfortyndende) medicin, bør ikke anvende sømmåtten uden først at have konsulteret en læge. 8. Personer med psoriasis eller svær eksem bør udvise stor forsigtighed og altid bruge håndklæde eller tyndt tøj mellem huden og sømmåtten og eventuelt konsultere en læge før brug. 9. Personer med hudskader, der kan påvirkes af sømmåtten, bør ikke anvende sømmåtten uden først at have konsulteret en læge. 10. Personer med diabetes bør konsultere en læge før anvendelse af sømmåtten. 11. Sømmåtten må ikke anvendes under bilkørsel. 12. Der må ikke ryges under brugen af sømmåtten. 13. Efter brug bør man rejse sig langsomt op. 14. Personer, der tager blodtrykssænkende medicin og regelmæssigt anvender sømmåtten, bør kontrollere blodtrykket for i samråd med en læge eventuelt at reducere mængden af medicin. 15. Konsultér altid en læge, hvis der opstår usikkerhed vedrørende brugen af sømmåtten. 16. Produktet er ikke til professionel brug. 17. Benyttes produktet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 4

5 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 6037 Mål: cm Akupressur-pigge i 100% ABS-plast Vaskbart (håndvask ved 30 C) betræk i 100% bomuld. Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes 5

6 OBH Nordica Spikmatta Innan användning Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. OBH Nordicas spikmatta har 250 st akupressurzoner med totalt 7250 st effektiva akupressurpiggar. Dessa stimulerar akupressurpunkterna vilket ökar blodcirkulationen och frigör endorfiner (ett hormon som är känt för sin smärtlindrande effekt). Endorfiner frigörs vid t ex motion och beröring. Regelbunden användning av spikmattan kan lindra smärta, hjälpa mot sömnsvårigheter, lösa muskelspänningar, lindra stelhet och verka avslappnande. Spikmattans blå färg står för själen, sanningen och lugnet. Spikmattans historia Spikmattan härstammar från Indien och har enligt indisk tradition använts i över 1000 år vid meditation och yoga för att kroppen och själen ska finna balans och harmoni. Användning Placera spikmattan på ett golv, soffa, säng, fåtölj eller dylikt. Lägg eller sätt dig sedan på spikmattan så att piggarna stimulerar valfritt område på kroppen t ex rygg, stuss, lår, vader, nacke eller huvud. Spikmattan kan även vikas eller rullas ihop för att lättare stimulera ett visst område. Om du vill använda spikmattan under nacken/huvudet kan det underlätta att rulla ihop en handduk eller lägga en kudde under spikmattan. Notera att spikmattan även kan användas utan skumgummistycket t ex för att enklare kunna ta den med sig på resa. Den bör då användas i säng eller mot mjukt underlag. De första minuterna kan upplevas smärtsamma men smärtan avtar efter ett tag. För att mildra smärtan kan du använda kläder av tunnare material. Ligg/sitt still på spikmattan och fördela tyngden jämnt över hela spikmattan. Andas djupt och regelbundet. Rekommendationer Eftersom användning av spikmattan kan upplevas olika från person till person rekommenderas följande program för att känna in hur användningen påverkar just dig. Dag 1-6 Det rekommenderas att man använder spikmattan max ca 10 minuter per dag de sex första dagarna för att känna hur spikmattan påverkar just dig. En del upplever en avslappnande känsla medan andra får en energikick. Det innebär ingen akut risk att falla i sömn på mattan, men en längre tids användning kan dock resultera i en lätt, ytlig och tillfällig påverkan på huden, vilket kan resultera i infektion. Dag 7-14 Om användningen av spikmattan upplevs behaglig kan man öka användningstiden till ca 20 minuter. Efter 14 dagar har du säkert märkt hur spikmattan påverkar just dig och kan justera användningstiden efter behov. För att få största möjliga effekt av spikmattan rekommenderas minuters dagligt bruk. 6

7 Rengöring och hygien Ta ur skumgummistycket ur tygfodralet och handtvätta det i 30ºC med jämna mellanrum. Fodralet får inte maskintvättas eller torktumlas då detta kan skada akupressurpiggarna. Låt tygfodralet torka innan du stoppar tillbaka skumgummistycket. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Notera! Spikmattans akupressurpiggar är vassa och det är förbundet med infektionsrisk om dessa trycks för hårt in i huden. Därför rekommenderas det att vikten fördelas jämnt över så många akupressurzoner som möjligt. 3. Använd endast produkten när du är ren och inte är svettig. 4. Använd inte produkten på oren hud (acne etc). 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av produkten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Personer med känslig hud bör använda spikmattan med försiktighet och alltid använda handduk eller tunna kläder mellan hud och spikmatta. 7. Personer med koagulationsdefekter (blödarsjuka), eller personer som är under behandling med koagulationshämmande (blodförtunnande) medicin, bör inte använda spikmattan utan att först ha rådfrågat läkare. 8. Personer med psoriasis eller svåra eksem bör vidtaga stor försiktighet och alltid använda handduk eller tunna kläder mellan hud och spikmatta och eventuellt kontakta läkare innan användning. 9. Personer med hudskador som kan påverkas av spikmattan bör inte använda spikmattan utan att först ha rådfrågat läkare. 10. Personer med diabetes bör konsultera läkare innan användning av spikmattan. 11. Spikmattan får inte användas under bilkörning. 12. Rökning får inte ske under användning av spikmattan. 13. Efter användning bör man resa sig upp långsamt. 14. Om man tar blodtryckssänkande medicin och regelbundet använder spikmattan bör man kontrollera blodtrycket för att, i samförstånd med sin läkare, eventuellt reducera dosen medicin. 15. Rådfråga alltid läkare om det uppstår osäkerhet angående användning av spikmattan. 16. Spikmattan är inte för professionellt bruk. 17. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel

8 Tekniska data OBH Nordica 6037 Mått: 47x74 cm Akupressurpiggar av 100% ABS-plast. Tvättbart (handtvätt 30ºC) tygfodral av 100% bomull. Rätt till löpande ändringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Spikermatte Før bruk Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. OBH Nordica`s spikermatte har 250 stk akupunktursoner med totalt 7250 effektive pigger. Disse stimulerer akupunkturpunktene som øker blodsirkulasjon og frigjør endorfiner (et hormon som er kjent for sin smertelindrende effekt). Endofiner frigjøres med f.eks mosjon og berøring. Regelmessig bruk av spikermatten kan lindre smerte, hjelpe mot søvnproblemer, løse muskelsmerter, lindre stivhet og virke avslappende. Spikermattens blå farge står for sjelen, sannheten og stillheten. Spikermattens historie Spikermatten stammer fra India og har i Indisk tradisjon vært brukt i over 1000 år ved meditasjon og yoga for at kroppen og sjelen skal finne balanse og harmoni. Bruken Plasser spikermatten på gulvet, sofaen, sengen, lenestolen el. Ligg eller sitt på spikermatten slik at piggene stimulerer valgfritt område på kroppen f.eks ryggen, baken, lårene, leggene, nakken eller hodet. Spikermatten kan brettes eller rulles sammen for lettere kunne stimulere et spesielt område. Hvis du vil bruke spikermatten under nakken/hodet kan det hjelpe og ha en sammenrullet håndkle eller legge en pute under spikermatten. Husk at spikermatten også kan brukes uten skumgummien f.eks for å kunne ta den med på reise. Den bør da brukes i sengen eller mot mykt underlag. De første minuttene kan være smertefull, men smertene avtar etter hvert. For å minske smertene kan du bruke klær i tynnere materiale. Ligg/sitt stille på spikermatten og fordel tyngden jevnt over hele spikermatten. Pust dypt og regelmessig. Anbefalinger Ettersom bruken av spikermatten kan oppleves forskjellig fra person til person, anbefales følgende program for å kjenne hvordan påvirkningen er akkurat nå. Dag 1-6 Det anbefales at man bruker spikermatten maks 10 minutter pr. dag de 6 første dagene, for å kjenne hvordan spikermatten virker på deg. En del opplever en avslappende følelse mens andre får en energikikk. Det innebærer ingen akutt fare om man sovner på mattet, men lengere tids bruk kan resultere i en lett overfladisk irritasjon i huden og kan resultere i infeksjon. Dag 7-14 Hvis bruken av spikermatten oppleves behagelig kan man øke brukstiden til ca. 20 minutter. Etter 14 dager har du sikkert merket hvordan spikermatten oppleves og kan justere brukstiden etter behov. For å få størst mulig effekt av spikermatten anbefales å bruke den minutter pr. dag. 9

10 Rengjøring og hygene Ta skumgummien ut av trekket. Trekket kan håndvaskes på 30 C med jevne mellomrom. Trekket må ikke vaskes i vaskemaskin og ikke has i tørketrommel, da det kan skade piggene. La trekket tørke før du setter skumgummien inni den. Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Husk! Piggene på spikermatten er veldig spisse og det er infeksjonsfare hvis disse trykkes for hardt inn i huden. Derfor anbefales det at vekten fordeles jevnt over så mange akupunktursoner som mulig. 3. Bruk kun produktet når du er ren og ikke svett. 4. Bruk ikke produktet på uren hud (acne etc). 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Personer med ømfintlig hud bør bruke spikermatten med forsiktighet og alltid bruke håndduk eller et tynt klesplagg mellom huden og spikermatten. 7. Personer med koagulasjonsdefekter (blodsykdommer), eller personer som er på behandling med koagulasjonshemmede (blodfortynnende) medisiner bør ikke bruke spikermatten uten først og rådført med lege. 8. Personer med psoriasis eller andre typer eksem bør vise stor forsiktighet og alltid bruke håndduk eller tynne klær mellom huden og spikermatten, og eventuelt kontakte lege før bruk. 9. Personer med hudskader som kan påvirkes av spikermatten bør ikke bruke spikermatten uten først å rådført med lege. 10. Personer med diabetes bør rådføre seg med lege før spikermatten tas i bruk. 11. Spikermatten må ikke brukes under bilkjøring. 12. Røyking må ikke forekomme under bruk av spikermatten. 13. Etter bruk bør man reise seg langsomt. 14. Hvis man tar blodtrykksmedisiner bør man kontrollere blodtrykket hos legen og eventuelt redusere dosen på medisinen. 15. Rådfør deg alltid med legen hvis det oppstår usikkerheter angående bruken av spikermatten. 16. Spikermatten er ikke til profesjonelt bruk. 17. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøps kvittering skal medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres til butikken der det er kjøpt. 10

11 OBH Nordica Norway AS Postbok 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica 6037 Mål: 47x74 cm Pigger i 100% ABS plast. Vaskbar (håndvask 30 C) trekk i 100% bomull Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -akupainantamatto Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen maton käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. OBH Nordican akupainanta- eli piikkimaton 250 vyöhykkeessä on yhteensä tehokasta akupainantapiikkiä. Piikit stimuloivat akupisteitä lisäten verenkiertoa ja vapauttaen endorfiinihormoneja, jotka ovat tunnettuja kipua lievittävistä ominaisuuksistaan. Niitä vapautuu esimerkiksi liikunnan ja kosketuksen yhteydessä. Säännöllinen akupainantamaton käyttö voi lievittää kipuja, auttaa univaikeuksissa, vapauttaa lihasjännityksiä, lievittää jäykkyyttä ja vaikuttaa rentouttavasti. Maton sininen väri kuvastaa sielua, totuutta ja rauhaa. Akupainantamaton historia Akupainanta- eli piikkimatto on peräisin Intiasta, jossa sitä on käytetty intialaisen perinteen mukaisesti yli tuhannen vuoden ajan. Meditaation ja joogan yhteydessä piikkimatto auttaa kehoa ja sielua löytämään tasapainon ja sopusoinnun. Käyttö Aseta matto lattialle, sohvalle, vuoteelle, nojatuoliin tai muulle vastaavalle alustalle. Käy makaamaan tai istumaan maton päälle niin, että piikit stimuloivat sitä kehon osaa, jota haluat hoitaa, eli esimerkiksi selkää, lantiota, reisiä, pohkeita, niskaa tai päätä. Akupainantamaton voi myös taittaa tai kääriä rullalle niin, että sillä on helpompi hoitaa jotakin tiettyä kehon osaa. Jos haluat käyttää akupainantamattoa niskan tai pään alla, voit helpottaa käyttöä asettamalla maton alle rullalle käärityn pyyhkeen tai tyynyn. Huomaa, että mattoa voi käyttää myös ilman vaahtomuovipehmustetta, jolloin se on helpompi ottaa mukaan esimerkiksi matkalle. Mattoa tulee käyttää silloin vuoteella tai muulla pehmeällä alustalla. Ensimmäisten minuuttien aikana hoito saattaa tuntua kivuliaalta, mutta kipu helpottaa pian. Kivun lievittämiseksi voit käyttää mattoa ohuet vaatteet yllä. Makaa tai istu hiljaa maton päällä ja anna painon jakautua tasaisesti koko matolle. Hengitä syvään ja säännöllisin hengenvedoin. Suositukset Koska eri henkilöt voivat kokea akupainantamaton käytön eri tavoin, suosittelemme seuraavaa ohjelmaa, jonka avulla pääset selville siitä, miten käyttö vaikuttaa nimenomaan sinuun. Päivät 1 6 Suosittelemme, että akupainantamattoa käytetään enintään 10 minuutin ajan päivässä ensimmäisen kuuden päivän ajan. Näin saat selville, miten maton käyttö vaikuttaa juuri sinuun. Toiset kokevat käytön rentouttavana, kun taas toiset saavat lisää energiaa. Matolle nukahtamiseen ei liity mitään välitöntä vaaraa, mutta pitkäaikainen käyttö saattaa kuitenkin vaikuttaa ihoon jonkin verran pinnallisesti ja tilapäisesti ja saattaa aiheuttaa infektion. Päivät 7 14 Jos akupainantamaton käyttö tuntuu miellyttävältä, voit lisätä käyttöaikaa noin 20 minuuttiin. 12

13 Kun 14 päivää on kulunut, olet varmasti jo todennut, miten matto vaikuttaa sinuun ja voit sovittaa käyttöajan itsellesi sopivaksi. Saat parhaan mahdollisen hyödyn akupainantamaton käytöstä, kun käytät sitä minuuttia päivässä. Puhdistus ja hygienia Poista vaahtomuovi kangassuojuksesta ja pese se käsin 30-asteisessa vedessä säännöllisin väliajoin. Älä pese suojusta pesukoneessa äläkä käytä kuivausrumpua, etteivät akupainantapiikit vaurioidu. Anna kangassuojuksen kuivua ennen kuin asetat vaahtomuovin takaisin. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Huomio! Maton akupainantapiikit ovat teräviä, ja mikäli ne painuvat liian kovaa ihoon, käyttöön saattaa liittyä tulehdusriski. Siksi suositellaan, että paino jakautuisi tasaisesti mahdollisimman monen akupainantavyöhykkeen päälle. 3. Käytä tuotetta vain kun olet puhdas etkä ole hikinen. 4. Älä käytä tuotetta epäpuhtaalla iholla (jos iholla on esimerkiksi aknea yms.) 5. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat tuotteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää tuotetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Herkkäihoisten henkilöiden tulee käyttää akupainantamattoa varovasti ja asettaa aina pyyhe tai ohut vaate ihon ja maton väliin. 7. Jos kärsit veren hyytymisongelmista (verenvuototauti) tai jos käytät antikoaguloivia (verta ohentavia) lääkkeitä, älä käytä akupainantamattoa ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa. 8. Jos sinulla on psoriasis tai muu vaikea ihottuma, käytä mattoa erittäin varovasti ja aseta aina pyyhe tai ohut vaate ihon ja maton väliin. Ennen maton käyttöä kannattaa myös keskustella asiasta lääkärin kanssa. 9. Jos kärsit ihovaurioista, joihin akupainantamatto saattaa vaikuttaa, älä käytä mattoa ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. 10. Diabetesta sairastavien henkilöiden tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ennen akupainantamaton käyttöä. 11. Älä käytä akupainantamattoa ajaessasi autoa. 12. Tupakointi on kielletty maton käytön aikana. 13. Käytön jälkeen nouse ylös hitaasti. 14. Jos sinulla on verenpainelääkitys ja käytät akupainantamattoa säännöllisesti, tulee verenpainetta seurata. Lääkärin suostumuksella saatat pystyä pienentämään lääkkeen annostusta. 15. Kysy aina neuvoa lääkäriltäsi, mikäli jokin asia akupainantamaton käytössä askarruttaa sinua. 16. Akupainantamattoa ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. 17. Jos tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. 13

14 Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6037 Mitat: 47x74 cm Akupainantapiikit 100 % ABS-muovia. Pesunkestävä (käsinpesu 30 ºC) kangassuojus 100 % puuvillaa. Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Nail mat Before use Before the product is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use. The nail mat from OBH Nordica has 250 acupressure zones with totally 7250 efficient acupressure nails. These nails stimulates the acupressure points which increases the blood circulation and releases endorphins (a hormone known for its pain reducing effect), also obtained during exercise and human touch. Frequent use of the nail mat may ease pain, relieve difficulties falling asleep, ease muscular pain, relieve stiffness and help you relax. The blue colour of the nail mat symbolize the soul, truth and inner peace. History of the nail mat The nail mat originally comes from India and has according to Indian tradition been used for over 1000 years during meditation and yoga to find balance and harmony for your inner soul. Use Place the nail mat on a floor, sofa, bed, armchair or similar. Lay or sit on the nail mat so that the nails stimulates optional area on your body, for example back, seat, thighs, neck or head. The nail mat can also be folded or rolled to stimulate a certain area. If you want to use the nail mat under your neck/head you can roll a towel or pillow to put under the nail mat. The nail mat can also be used without the foam rubber if you for example would like to bring it along when travelling. The nail mat should then be placed on a bed or other soft surface. The first minutes during use can be slightly painful but the pain will decrease after a while. To ease the pain you can use thin clothes. Lay/sit on the nail mat and spread your weight over the whole nail mat. Breath deep and regularly. Recommendations Since the experience of using the nail mat can be different from person to person it is recommended to follow the program below to learn how the nail mat affects you. Day 1-6 It is recommended to use the nail mat maximum 10 minutes per day the first six days to learn how the nail mat affects you. Some users experience a relaxing feeling while others get an energy boost. There is no urgent risk to fall a sleep on the mat, but if you lay on the mat for a longer period it may result in a light, superficial and temporary effect, which may result in infection. Day 7-14 If you find the use of the nail mat pleasant you can increase the time on the mat to approximately 20 minutes. After 14 days you have surely noticed how the nail mat affects you and can adjust the time according to your need. To get the best possible effect out of using the nail mat, it is recommended to use the nail mat minutes daily. 15

16 Cleaning and hygiene Remove the foam rubber from the cover and hand wash it regularly in 30ºC. The cover must not be machine washed or tumble dried since it might damage the nails. Let the cover dry before use. Safety instructions 1. Read through the instruction manual carefully and save it for later use. 2. Note! The acupressure nails are very sharp and it might result in infection if these are pressed too hard into the skin. It is therefore recommended that the weight is spread evenly over as many acupressure zones as possible. 3. Only use the product if you are clean and not sweaty. 4. Do not use the product on impure skin (acne e g). 5. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety. 6. Persons with sensitive skin should use the nail mat with cautiousness and always use a towel or thin clothes between skin and nail mat. 7. Persons with coagulation defects (haemophiliacs) or persons who are treated with coagulation inhibitories (anticoagulant) medicine, should not use the nail mat without consulting a physician. 8. Persons with psoriasis or severe eczema should be extra cautious and always use a towel or thin clothes between skin and nail mat. If necessary, contact a physician before use. 9. Persons with skin injuries that might be affected by using the nail mat should not use the nail mat without consulting a physician. 10. Diabetics should consult a physician before using the nail mat. 11. The nail mat must not be used during driving. 12. Do not smoke during use. 13. After use you should rise slowly. 14. If you use anticoagulant medicine and regularly use the nail mat, you should check your blood pressure to, in agreement with a physician, maybe reduce the dose. 15. Always consult a physician if you have questions concerning the use of the nail mat. 16. The nail mat is not for professional use. 17. If the product is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone

17 Technical data OBH Nordica 6037 Measurement: 47x74 cm Acupressure nails made of 100% ABS-plastic. Washable (hand wash 30ºC) cover made of 100% cotton. With reservation for running changes. 17

18

19

20 SE/MB/6037/0909

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator Resusci Anne Simulator User Guide English www.laerdal.com Resusci Anne Simulator The Resusci Anne Simulator is a realistic manikin designed to meet the learning objectives of basic healthcare and intermediate

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere