Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //"

Transkript

1 Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones // stimulates blood circulation // Type 6037

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page 15-17

3 OBH Nordica Sømmåtte Før brug Før sømmåtten tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. OBH Nordica s sømmåtte har 250 stk. akupressur-zoner med i alt 7250 stk. effektive akupressurpigge. Disse pigge stimulerer akupressur-punkterne, hvilket øger blodcirkulationen og frigør endorfiner (et hormon, der er kendt for sin smertelindrende effekt). Endorfinerne frigøres ved f.eks. motion og berøring. Regelmæssig brug af sømmåtten kan lindre smerte, hjælpe mod søvnbesvær, løsne muskelspændinger, lindre stivhed og virke afslappende. Sømmåttens blå farve betegner sjælen, sandheden og roen. Sømmåttens historie Sømmåtten stammer fra Indien og er ifølge indisk tradition blevet anvendt i mere end 1000 år i forbindelse med meditation og yoga for at kroppen og sjælen skal finde balance og harmoni. Sådan bruges sømmåtten Placér sømmåtten på et gulv, en sofa, en seng, en lænestol eller lignende. Læg eller sæt dig derefter på sømmåtten, så piggene stimulerer et valgfrit område på kroppen, f.eks. ryg, sæde, lår, lægge, nakke eller hoved. Sømmåtten kan foldes eller rulles sammen for lettere at stimulere et bestemt område. Hvis du anvender sømmåtten under nakken/hovedet, kan det hjælpe at rulle et håndklæde sammen eller lægge en pude under sømmåtten. Bemærk, at sømmåtten også kan anvendes uden skumgummistykket for f.eks. let at kunne tage den med sig på rejse. Den bør her anvendes i en seng eller mod et blødt underlag. De første minutter kan opleves let smertefulde, men smerten aftager efter et stykke tid. For at mildne smerten kan du tage noget tyndt tøj på. Lig/sid stille på sømmåtten og fordel vægten jævnt over hele sømmåtten. Træk vejret dybt og regelmæssigt. Anbefalinger Eftersom brug af sømmåtten kan opleves forskellig fra person til person, anbefales følgende program for at finde frem til, hvordan brugen påvirker dig. Dag 1-6 Det anbefales, at sømmåtten anvendes max. ca. 10 minutter pr. dag de første seks dage for at mærke, hvordan sømmåtten påvirker dig. En del oplever en afslappende følelse, medens andre får et energi-kick. Der er ingen akut risiko forbundet med at falde i søvn på måtten, men længere tids påvirkning kan dog bevirke en let, midlertidig, overfladisk påvirkning af huden, som kan give risiko for infektion. Dag 7-14 Hvis brugen af sømmåtten føles behagelig, kan anvendelsestiden forhøjes til ca. 20 minutter. Efter 14 dage ved du sikkert, hvordan sømmåtten påvirker dig og du kan justere anvendelsestiden efter behov. For at få størst mulig effekt af sømmåtten anbefales minutters daglig brug. 3

4 Rengøring & hygiejne Tag skumgummistykket ud af stofbetrækket og vask det i hånden ved 30 C med jævne mellemrum. Betrækket må ikke maskinvaskes eller tørretumbles, da dette kan beskadige akupressur-piggene. Lad betrækket tørre helt, inden skumgummistykket lægges ind i betrækket igen. Sikkerhedsanvisninger 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Bemærk! Sømmåttens akupressur-pigge er skarpe, og det er forbundet med infektionsrisiko, hvis de trykkes for hårdt ind i huden, hvorfor det anbefales at vægten fordeles over flest mulige akupressurzoner. 3. Anvend kun apparatet, når du er renvasket og ikke er svedig. 4. Brug ikke apparatet på uren hud (ved bumser, acne, etc.) 5. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til produktet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Personer med følsom hud bør anvende sømmåtten med forsigtighed og altid bruge håndklæde eller tyndt tøj mellem huden og sømmåtten. 7. Personer med koagulationsdefekter (blødersygdom) eller personer, der er i behandling med koagulationshæmmende (blodfortyndende) medicin, bør ikke anvende sømmåtten uden først at have konsulteret en læge. 8. Personer med psoriasis eller svær eksem bør udvise stor forsigtighed og altid bruge håndklæde eller tyndt tøj mellem huden og sømmåtten og eventuelt konsultere en læge før brug. 9. Personer med hudskader, der kan påvirkes af sømmåtten, bør ikke anvende sømmåtten uden først at have konsulteret en læge. 10. Personer med diabetes bør konsultere en læge før anvendelse af sømmåtten. 11. Sømmåtten må ikke anvendes under bilkørsel. 12. Der må ikke ryges under brugen af sømmåtten. 13. Efter brug bør man rejse sig langsomt op. 14. Personer, der tager blodtrykssænkende medicin og regelmæssigt anvender sømmåtten, bør kontrollere blodtrykket for i samråd med en læge eventuelt at reducere mængden af medicin. 15. Konsultér altid en læge, hvis der opstår usikkerhed vedrørende brugen af sømmåtten. 16. Produktet er ikke til professionel brug. 17. Benyttes produktet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 4

5 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 6037 Mål: cm Akupressur-pigge i 100% ABS-plast Vaskbart (håndvask ved 30 C) betræk i 100% bomuld. Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes 5

6 OBH Nordica Spikmatta Innan användning Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. OBH Nordicas spikmatta har 250 st akupressurzoner med totalt 7250 st effektiva akupressurpiggar. Dessa stimulerar akupressurpunkterna vilket ökar blodcirkulationen och frigör endorfiner (ett hormon som är känt för sin smärtlindrande effekt). Endorfiner frigörs vid t ex motion och beröring. Regelbunden användning av spikmattan kan lindra smärta, hjälpa mot sömnsvårigheter, lösa muskelspänningar, lindra stelhet och verka avslappnande. Spikmattans blå färg står för själen, sanningen och lugnet. Spikmattans historia Spikmattan härstammar från Indien och har enligt indisk tradition använts i över 1000 år vid meditation och yoga för att kroppen och själen ska finna balans och harmoni. Användning Placera spikmattan på ett golv, soffa, säng, fåtölj eller dylikt. Lägg eller sätt dig sedan på spikmattan så att piggarna stimulerar valfritt område på kroppen t ex rygg, stuss, lår, vader, nacke eller huvud. Spikmattan kan även vikas eller rullas ihop för att lättare stimulera ett visst område. Om du vill använda spikmattan under nacken/huvudet kan det underlätta att rulla ihop en handduk eller lägga en kudde under spikmattan. Notera att spikmattan även kan användas utan skumgummistycket t ex för att enklare kunna ta den med sig på resa. Den bör då användas i säng eller mot mjukt underlag. De första minuterna kan upplevas smärtsamma men smärtan avtar efter ett tag. För att mildra smärtan kan du använda kläder av tunnare material. Ligg/sitt still på spikmattan och fördela tyngden jämnt över hela spikmattan. Andas djupt och regelbundet. Rekommendationer Eftersom användning av spikmattan kan upplevas olika från person till person rekommenderas följande program för att känna in hur användningen påverkar just dig. Dag 1-6 Det rekommenderas att man använder spikmattan max ca 10 minuter per dag de sex första dagarna för att känna hur spikmattan påverkar just dig. En del upplever en avslappnande känsla medan andra får en energikick. Det innebär ingen akut risk att falla i sömn på mattan, men en längre tids användning kan dock resultera i en lätt, ytlig och tillfällig påverkan på huden, vilket kan resultera i infektion. Dag 7-14 Om användningen av spikmattan upplevs behaglig kan man öka användningstiden till ca 20 minuter. Efter 14 dagar har du säkert märkt hur spikmattan påverkar just dig och kan justera användningstiden efter behov. För att få största möjliga effekt av spikmattan rekommenderas minuters dagligt bruk. 6

7 Rengöring och hygien Ta ur skumgummistycket ur tygfodralet och handtvätta det i 30ºC med jämna mellanrum. Fodralet får inte maskintvättas eller torktumlas då detta kan skada akupressurpiggarna. Låt tygfodralet torka innan du stoppar tillbaka skumgummistycket. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Notera! Spikmattans akupressurpiggar är vassa och det är förbundet med infektionsrisk om dessa trycks för hårt in i huden. Därför rekommenderas det att vikten fördelas jämnt över så många akupressurzoner som möjligt. 3. Använd endast produkten när du är ren och inte är svettig. 4. Använd inte produkten på oren hud (acne etc). 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av produkten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Personer med känslig hud bör använda spikmattan med försiktighet och alltid använda handduk eller tunna kläder mellan hud och spikmatta. 7. Personer med koagulationsdefekter (blödarsjuka), eller personer som är under behandling med koagulationshämmande (blodförtunnande) medicin, bör inte använda spikmattan utan att först ha rådfrågat läkare. 8. Personer med psoriasis eller svåra eksem bör vidtaga stor försiktighet och alltid använda handduk eller tunna kläder mellan hud och spikmatta och eventuellt kontakta läkare innan användning. 9. Personer med hudskador som kan påverkas av spikmattan bör inte använda spikmattan utan att först ha rådfrågat läkare. 10. Personer med diabetes bör konsultera läkare innan användning av spikmattan. 11. Spikmattan får inte användas under bilkörning. 12. Rökning får inte ske under användning av spikmattan. 13. Efter användning bör man resa sig upp långsamt. 14. Om man tar blodtryckssänkande medicin och regelbundet använder spikmattan bör man kontrollera blodtrycket för att, i samförstånd med sin läkare, eventuellt reducera dosen medicin. 15. Rådfråga alltid läkare om det uppstår osäkerhet angående användning av spikmattan. 16. Spikmattan är inte för professionellt bruk. 17. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel

8 Tekniska data OBH Nordica 6037 Mått: 47x74 cm Akupressurpiggar av 100% ABS-plast. Tvättbart (handtvätt 30ºC) tygfodral av 100% bomull. Rätt till löpande ändringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Spikermatte Før bruk Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. OBH Nordica`s spikermatte har 250 stk akupunktursoner med totalt 7250 effektive pigger. Disse stimulerer akupunkturpunktene som øker blodsirkulasjon og frigjør endorfiner (et hormon som er kjent for sin smertelindrende effekt). Endofiner frigjøres med f.eks mosjon og berøring. Regelmessig bruk av spikermatten kan lindre smerte, hjelpe mot søvnproblemer, løse muskelsmerter, lindre stivhet og virke avslappende. Spikermattens blå farge står for sjelen, sannheten og stillheten. Spikermattens historie Spikermatten stammer fra India og har i Indisk tradisjon vært brukt i over 1000 år ved meditasjon og yoga for at kroppen og sjelen skal finne balanse og harmoni. Bruken Plasser spikermatten på gulvet, sofaen, sengen, lenestolen el. Ligg eller sitt på spikermatten slik at piggene stimulerer valgfritt område på kroppen f.eks ryggen, baken, lårene, leggene, nakken eller hodet. Spikermatten kan brettes eller rulles sammen for lettere kunne stimulere et spesielt område. Hvis du vil bruke spikermatten under nakken/hodet kan det hjelpe og ha en sammenrullet håndkle eller legge en pute under spikermatten. Husk at spikermatten også kan brukes uten skumgummien f.eks for å kunne ta den med på reise. Den bør da brukes i sengen eller mot mykt underlag. De første minuttene kan være smertefull, men smertene avtar etter hvert. For å minske smertene kan du bruke klær i tynnere materiale. Ligg/sitt stille på spikermatten og fordel tyngden jevnt over hele spikermatten. Pust dypt og regelmessig. Anbefalinger Ettersom bruken av spikermatten kan oppleves forskjellig fra person til person, anbefales følgende program for å kjenne hvordan påvirkningen er akkurat nå. Dag 1-6 Det anbefales at man bruker spikermatten maks 10 minutter pr. dag de 6 første dagene, for å kjenne hvordan spikermatten virker på deg. En del opplever en avslappende følelse mens andre får en energikikk. Det innebærer ingen akutt fare om man sovner på mattet, men lengere tids bruk kan resultere i en lett overfladisk irritasjon i huden og kan resultere i infeksjon. Dag 7-14 Hvis bruken av spikermatten oppleves behagelig kan man øke brukstiden til ca. 20 minutter. Etter 14 dager har du sikkert merket hvordan spikermatten oppleves og kan justere brukstiden etter behov. For å få størst mulig effekt av spikermatten anbefales å bruke den minutter pr. dag. 9

10 Rengjøring og hygene Ta skumgummien ut av trekket. Trekket kan håndvaskes på 30 C med jevne mellomrom. Trekket må ikke vaskes i vaskemaskin og ikke has i tørketrommel, da det kan skade piggene. La trekket tørke før du setter skumgummien inni den. Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Husk! Piggene på spikermatten er veldig spisse og det er infeksjonsfare hvis disse trykkes for hardt inn i huden. Derfor anbefales det at vekten fordeles jevnt over så mange akupunktursoner som mulig. 3. Bruk kun produktet når du er ren og ikke svett. 4. Bruk ikke produktet på uren hud (acne etc). 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Personer med ømfintlig hud bør bruke spikermatten med forsiktighet og alltid bruke håndduk eller et tynt klesplagg mellom huden og spikermatten. 7. Personer med koagulasjonsdefekter (blodsykdommer), eller personer som er på behandling med koagulasjonshemmede (blodfortynnende) medisiner bør ikke bruke spikermatten uten først og rådført med lege. 8. Personer med psoriasis eller andre typer eksem bør vise stor forsiktighet og alltid bruke håndduk eller tynne klær mellom huden og spikermatten, og eventuelt kontakte lege før bruk. 9. Personer med hudskader som kan påvirkes av spikermatten bør ikke bruke spikermatten uten først å rådført med lege. 10. Personer med diabetes bør rådføre seg med lege før spikermatten tas i bruk. 11. Spikermatten må ikke brukes under bilkjøring. 12. Røyking må ikke forekomme under bruk av spikermatten. 13. Etter bruk bør man reise seg langsomt. 14. Hvis man tar blodtrykksmedisiner bør man kontrollere blodtrykket hos legen og eventuelt redusere dosen på medisinen. 15. Rådfør deg alltid med legen hvis det oppstår usikkerheter angående bruken av spikermatten. 16. Spikermatten er ikke til profesjonelt bruk. 17. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøps kvittering skal medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres til butikken der det er kjøpt. 10

11 OBH Nordica Norway AS Postbok 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica 6037 Mål: 47x74 cm Pigger i 100% ABS plast. Vaskbar (håndvask 30 C) trekk i 100% bomull Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -akupainantamatto Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen maton käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. OBH Nordican akupainanta- eli piikkimaton 250 vyöhykkeessä on yhteensä tehokasta akupainantapiikkiä. Piikit stimuloivat akupisteitä lisäten verenkiertoa ja vapauttaen endorfiinihormoneja, jotka ovat tunnettuja kipua lievittävistä ominaisuuksistaan. Niitä vapautuu esimerkiksi liikunnan ja kosketuksen yhteydessä. Säännöllinen akupainantamaton käyttö voi lievittää kipuja, auttaa univaikeuksissa, vapauttaa lihasjännityksiä, lievittää jäykkyyttä ja vaikuttaa rentouttavasti. Maton sininen väri kuvastaa sielua, totuutta ja rauhaa. Akupainantamaton historia Akupainanta- eli piikkimatto on peräisin Intiasta, jossa sitä on käytetty intialaisen perinteen mukaisesti yli tuhannen vuoden ajan. Meditaation ja joogan yhteydessä piikkimatto auttaa kehoa ja sielua löytämään tasapainon ja sopusoinnun. Käyttö Aseta matto lattialle, sohvalle, vuoteelle, nojatuoliin tai muulle vastaavalle alustalle. Käy makaamaan tai istumaan maton päälle niin, että piikit stimuloivat sitä kehon osaa, jota haluat hoitaa, eli esimerkiksi selkää, lantiota, reisiä, pohkeita, niskaa tai päätä. Akupainantamaton voi myös taittaa tai kääriä rullalle niin, että sillä on helpompi hoitaa jotakin tiettyä kehon osaa. Jos haluat käyttää akupainantamattoa niskan tai pään alla, voit helpottaa käyttöä asettamalla maton alle rullalle käärityn pyyhkeen tai tyynyn. Huomaa, että mattoa voi käyttää myös ilman vaahtomuovipehmustetta, jolloin se on helpompi ottaa mukaan esimerkiksi matkalle. Mattoa tulee käyttää silloin vuoteella tai muulla pehmeällä alustalla. Ensimmäisten minuuttien aikana hoito saattaa tuntua kivuliaalta, mutta kipu helpottaa pian. Kivun lievittämiseksi voit käyttää mattoa ohuet vaatteet yllä. Makaa tai istu hiljaa maton päällä ja anna painon jakautua tasaisesti koko matolle. Hengitä syvään ja säännöllisin hengenvedoin. Suositukset Koska eri henkilöt voivat kokea akupainantamaton käytön eri tavoin, suosittelemme seuraavaa ohjelmaa, jonka avulla pääset selville siitä, miten käyttö vaikuttaa nimenomaan sinuun. Päivät 1 6 Suosittelemme, että akupainantamattoa käytetään enintään 10 minuutin ajan päivässä ensimmäisen kuuden päivän ajan. Näin saat selville, miten maton käyttö vaikuttaa juuri sinuun. Toiset kokevat käytön rentouttavana, kun taas toiset saavat lisää energiaa. Matolle nukahtamiseen ei liity mitään välitöntä vaaraa, mutta pitkäaikainen käyttö saattaa kuitenkin vaikuttaa ihoon jonkin verran pinnallisesti ja tilapäisesti ja saattaa aiheuttaa infektion. Päivät 7 14 Jos akupainantamaton käyttö tuntuu miellyttävältä, voit lisätä käyttöaikaa noin 20 minuuttiin. 12

13 Kun 14 päivää on kulunut, olet varmasti jo todennut, miten matto vaikuttaa sinuun ja voit sovittaa käyttöajan itsellesi sopivaksi. Saat parhaan mahdollisen hyödyn akupainantamaton käytöstä, kun käytät sitä minuuttia päivässä. Puhdistus ja hygienia Poista vaahtomuovi kangassuojuksesta ja pese se käsin 30-asteisessa vedessä säännöllisin väliajoin. Älä pese suojusta pesukoneessa äläkä käytä kuivausrumpua, etteivät akupainantapiikit vaurioidu. Anna kangassuojuksen kuivua ennen kuin asetat vaahtomuovin takaisin. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Huomio! Maton akupainantapiikit ovat teräviä, ja mikäli ne painuvat liian kovaa ihoon, käyttöön saattaa liittyä tulehdusriski. Siksi suositellaan, että paino jakautuisi tasaisesti mahdollisimman monen akupainantavyöhykkeen päälle. 3. Käytä tuotetta vain kun olet puhdas etkä ole hikinen. 4. Älä käytä tuotetta epäpuhtaalla iholla (jos iholla on esimerkiksi aknea yms.) 5. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat tuotteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää tuotetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Herkkäihoisten henkilöiden tulee käyttää akupainantamattoa varovasti ja asettaa aina pyyhe tai ohut vaate ihon ja maton väliin. 7. Jos kärsit veren hyytymisongelmista (verenvuototauti) tai jos käytät antikoaguloivia (verta ohentavia) lääkkeitä, älä käytä akupainantamattoa ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa. 8. Jos sinulla on psoriasis tai muu vaikea ihottuma, käytä mattoa erittäin varovasti ja aseta aina pyyhe tai ohut vaate ihon ja maton väliin. Ennen maton käyttöä kannattaa myös keskustella asiasta lääkärin kanssa. 9. Jos kärsit ihovaurioista, joihin akupainantamatto saattaa vaikuttaa, älä käytä mattoa ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. 10. Diabetesta sairastavien henkilöiden tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ennen akupainantamaton käyttöä. 11. Älä käytä akupainantamattoa ajaessasi autoa. 12. Tupakointi on kielletty maton käytön aikana. 13. Käytön jälkeen nouse ylös hitaasti. 14. Jos sinulla on verenpainelääkitys ja käytät akupainantamattoa säännöllisesti, tulee verenpainetta seurata. Lääkärin suostumuksella saatat pystyä pienentämään lääkkeen annostusta. 15. Kysy aina neuvoa lääkäriltäsi, mikäli jokin asia akupainantamaton käytössä askarruttaa sinua. 16. Akupainantamattoa ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. 17. Jos tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. 13

14 Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6037 Mitat: 47x74 cm Akupainantapiikit 100 % ABS-muovia. Pesunkestävä (käsinpesu 30 ºC) kangassuojus 100 % puuvillaa. Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Nail mat Before use Before the product is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use. The nail mat from OBH Nordica has 250 acupressure zones with totally 7250 efficient acupressure nails. These nails stimulates the acupressure points which increases the blood circulation and releases endorphins (a hormone known for its pain reducing effect), also obtained during exercise and human touch. Frequent use of the nail mat may ease pain, relieve difficulties falling asleep, ease muscular pain, relieve stiffness and help you relax. The blue colour of the nail mat symbolize the soul, truth and inner peace. History of the nail mat The nail mat originally comes from India and has according to Indian tradition been used for over 1000 years during meditation and yoga to find balance and harmony for your inner soul. Use Place the nail mat on a floor, sofa, bed, armchair or similar. Lay or sit on the nail mat so that the nails stimulates optional area on your body, for example back, seat, thighs, neck or head. The nail mat can also be folded or rolled to stimulate a certain area. If you want to use the nail mat under your neck/head you can roll a towel or pillow to put under the nail mat. The nail mat can also be used without the foam rubber if you for example would like to bring it along when travelling. The nail mat should then be placed on a bed or other soft surface. The first minutes during use can be slightly painful but the pain will decrease after a while. To ease the pain you can use thin clothes. Lay/sit on the nail mat and spread your weight over the whole nail mat. Breath deep and regularly. Recommendations Since the experience of using the nail mat can be different from person to person it is recommended to follow the program below to learn how the nail mat affects you. Day 1-6 It is recommended to use the nail mat maximum 10 minutes per day the first six days to learn how the nail mat affects you. Some users experience a relaxing feeling while others get an energy boost. There is no urgent risk to fall a sleep on the mat, but if you lay on the mat for a longer period it may result in a light, superficial and temporary effect, which may result in infection. Day 7-14 If you find the use of the nail mat pleasant you can increase the time on the mat to approximately 20 minutes. After 14 days you have surely noticed how the nail mat affects you and can adjust the time according to your need. To get the best possible effect out of using the nail mat, it is recommended to use the nail mat minutes daily. 15

16 Cleaning and hygiene Remove the foam rubber from the cover and hand wash it regularly in 30ºC. The cover must not be machine washed or tumble dried since it might damage the nails. Let the cover dry before use. Safety instructions 1. Read through the instruction manual carefully and save it for later use. 2. Note! The acupressure nails are very sharp and it might result in infection if these are pressed too hard into the skin. It is therefore recommended that the weight is spread evenly over as many acupressure zones as possible. 3. Only use the product if you are clean and not sweaty. 4. Do not use the product on impure skin (acne e g). 5. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety. 6. Persons with sensitive skin should use the nail mat with cautiousness and always use a towel or thin clothes between skin and nail mat. 7. Persons with coagulation defects (haemophiliacs) or persons who are treated with coagulation inhibitories (anticoagulant) medicine, should not use the nail mat without consulting a physician. 8. Persons with psoriasis or severe eczema should be extra cautious and always use a towel or thin clothes between skin and nail mat. If necessary, contact a physician before use. 9. Persons with skin injuries that might be affected by using the nail mat should not use the nail mat without consulting a physician. 10. Diabetics should consult a physician before using the nail mat. 11. The nail mat must not be used during driving. 12. Do not smoke during use. 13. After use you should rise slowly. 14. If you use anticoagulant medicine and regularly use the nail mat, you should check your blood pressure to, in agreement with a physician, maybe reduce the dose. 15. Always consult a physician if you have questions concerning the use of the nail mat. 16. The nail mat is not for professional use. 17. If the product is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone

17 Technical data OBH Nordica 6037 Measurement: 47x74 cm Acupressure nails made of 100% ABS-plastic. Washable (hand wash 30ºC) cover made of 100% cotton. With reservation for running changes. 17

18

19

20 SE/MB/6037/0909

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere