Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck."

Transkript

1 Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type _ES_UVN_ indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page _ES_UVN_ indd 2 7/3/2013 4:18:18 PM

3 OBH Nordica Shiatsu neck & shoulder Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Personer som har problem med blodcirkulationen eller nedsatt känsel, t ex diabetiker, bör inte använda apparaten utan att först ha konsulterat läkare. Personer med pacemaker bör inte heller använda apparaten. Gravida kvinnor bör konsultera läkare innan apparaten används. 6. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 7. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 8. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 9. Apparaten får endast användas i ett upprätt läge. 10. Apparaten får ej användas i sängen. 11. Använd inte apparaten under sömn. 12. Apparaten får inte lämnas obevakad när kontakten sitter i vägguttaget och/eller då apparaten är igång. 13. Kroppsmassagen får ej användas i närheten av öppen eld. 14. Rökning får inte ske vid användning av apparaten _ES_UVN_ indd 3 7/3/2013 4:18:18 PM

4 15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 17. Apparaten är endast till för privat bruk och får inte användas professionellt eller medicinskt eftersom apparaten inte omfattas av CE direktiv gällande elektromedicinska produkter. 18. Om produkten används till annat än det den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan apparaten tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas till framtida bruk. Användning Placera apparaten runt nacken så att det känns bekvämt. Starta apparaten genom att skjuta strömbrytaren som är placera på undersidan av det vänstra handtaget, till önskad position: SHIATSU (enbart massage), eller SHIATSU/HEAT (massage med värme). När du aktiverar SHIATSU/HEAT funktionen lyser massagehuvudena röda. För att stänga av apparaten skjuter man strömbrytaren till mittenpositionen OFF. Stäng alltid av apparaten innan du lyfter bort den från nacken för att undvika klämskador. Apparaten får endast användas i sittande läge. VIKTIGT! Personer som har problem med blodcirkulation eller nedsatt känsel, t ex diabetiker eller personer med nackskador bör inte använda apparaten utan att först ha konsulterat läkare. Använd inte apparaten på ställen som är ömma, svullna, brännskadade eller på sår. Personer med pacemaker bör inte använda apparaten. Gravida kvinnor bör konsultera läkare innan apparaten används. Apparaten får högst användas 15 minuter åt gången. Därefter bör en paus tas på minst 15 minuter. Avbryt massagen om den känns obehaglig på något sätt _ES_UVN_ indd 4 7/3/2013 4:18:18 PM

5 Rengöring och underhåll Överdragstyget får enbart torkas av med en lätt fuktad trasa. Inga starka och frätande rengöringsmedel får användas. Apparaten får aldrig sköljas eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten om det blivit våt eller fuktig, alltså inte heller omedelbart efter rengöring. Vänta tills apparaten är helt torr. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfalls-hantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica V växelström 11 watt Korttidsdrift max 15 minuter Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles _ES_UVN_ indd 5 7/3/2013 4:18:20 PM

6 OBH Nordica Shiatsu neck & shoulder Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Personer, der har problemer med blodcirkulation eller nedsat følelse, f. eks diabetikere, bør ikke anvende massagesædet uden først at have konsulteret læge. Personer med pacemaker bør heller ikke anvende massagesædet. Gravide kvinder bør konsultere læge før massagesædet anvendes. 6. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 7. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 8. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 9. Apparatet må kun anvendes i siddende tilstand. 10. Apparatet må ikke anvendes i sengen. 11. Anvend ikke apparatet under søvn. 12. Lad ikke apparatet være uden opsyn, hvis stikket er i stikkontakten og/eller hvis apparatet er i gang. 13. Massagesædet må ikke anvendes i nærheden af åben ild. 14. Når apparatet er i brug, bør rygning ikke finde sted _ES_UVN_ indd 6 7/3/2013 4:18:20 PM

7 15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 16. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug, og må ikke anvendes til professionelt eller medicinsk brug, idet apparatet ikke er omfattet af CE/Direktiv vedrørende Elektro-medicinske apparater. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før massageapparatet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Sådan bruges apparatet Massageapparatet placeres om halsen, så det føles behageligt. Tænd apparatet ved at skubbe kontakten i den ønskede position Kontakten er placeret på undersiden af det venstre håndtag. SHIATSU (kun massage) eller SHIATSU/ HEAT (massage med varme). Når SHIATSU/HEAT funktionen aktiveres, vil massagehovederne lyse rødt. For at slukke for apparatet, skubbes kontakten hen til OFF. Sluk altid apparatet, inden det fjernes fra nakken, så klemskader undgås. Apparatet må kun anvendes i opret siddende stilling. VIGTIGT! Personer med kredsløbsforstyrrelser eller nedsat følesans f.eks. diabetikere eller personer med nakkeskader bør ikke anvende massageapparatet uden først at have konsulteret en læge. Anvend ikke apparatet på steder, hvor kroppen måtte være øm, hævet, forbrændt eller på sår. Personer med pacemaker bør ikke anvende massagesædet. Gravide kvinder bør konsultere en læge før massagesædet anvendes _ES_UVN_ indd 7 7/3/2013 4:18:20 PM

8 Apparatet må højst anvendes 15 minutter ad gangen, hvorefter det tilrådes at holde en pause på mindst 15 minutter. Afbryd massagen, hvis den føles ubehagelig. Rengøring og vedligeholdelse Stofbetrækket må kun tørres af med en let fugtig klud. Der må ikke anvendes stærke og ætsende rengøringsmidler. Apparatet må aldrig skylles eller neddyppes i vand eller andre væsker. Anvend aldrig apparatet, hvis det er blevet vådt eller fugtigt, apparatet må således heller ikke anvendes umiddelbart efter rengøring. Vent til apparatet er helt tørt. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 11 watt Korttidsdrift max. 15 minutter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _ES_UVN_ indd 8 7/3/2013 4:18:22 PM

9 OBH Nordica Shiatsu neck & shoulder Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, når det settes deler på eller tas deler av og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatetmå ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Personer som har problemer med blodsirkulasjonen eller helseproblemer f.eks diabetikere bør ikke bruke apparaten uten å ha konsultert med legen. Personer med pacemaker bør heller ikke bruke apparatet. Gravide kvinner bør konsultere med legen før apparatet brukes. 6. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 7. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 8. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som er under 8 år og ikke er under tilsyn. 9. Apparatet må kun brukes i oppbrettet tilstand. 10. Apparatet må ikke brukes i sengen. 11. Bruk ikke apparatet når du sover. 12. Apparatet må ikke bli stående uten tilsyn når støpslet er i kontakten og/eller når apparatet er slått på. 13. Kroppsmassasjen må ikke brukes i nærheten av åpen ild. 14. Røyking må ikke skje under bruk av apparatet _ES_UVN_ indd 9 7/3/2013 4:18:22 PM

10 15. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 17. Apparatet er kun til privat forbruk og må ikke brukes professjonelt eller medisinsk ettersom apparatet ikke omfattes av CE direktiv gjeldende elektromedisinske produkter. 18. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før apparatet tas i bruk bør bruksanvisningen leses grundig og deretter spares til senere bruk. Bruken Legg apparatet rundt nakken slik at det behagelig. Start apparatet med å skyve strømbryteren som er plassert på undersiden av det venstre håndtaket til ønsket posisjon. SHIATSU (kun massasje) eller SHIATSU/HEAT (massasje med varme). Når du aktiverer SHIATSU/HEAT funksjonen lyser massasjehodene rødt. For å slå av apparatet skyver man strømbryteren i midtposisjon OFF. Slå alltid av apparatet før du løfter den bort fra nakken, for å unngå klemskader. Apparatet skal kun brukes når du sitter. VIKTIG! Personer som har problemer med blodsirkulasjonen eller nedsatt helse som f.eks diabetes eller personer med nakkeskader bør ikke bruke massasjeapparatet uten først å konsultere med lege. Bruk ikke apparatet på ømme, opphovne, brannskader eller sår. Personer med pacemaker bør ikke bruke massasjeapparatet. Gravide bør rådføre seg med lege før massasjeapparatet brukes. Apparatet bør ikke brukes mer enn 15 minutter om gangen. Deretter bør en ta pause på minst 15 minutter. Avbryt massasjen hvis det føles ubehagelig noen steder _ES_UVN_ indd 10 7/3/2013 4:18:22 PM

11 Rengjøring og oppbevaring Overtrekket skal kun tørkes med en lett fuktig klut. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler. Apparatet skal ikke skylles eller dyppes i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet hvis det er vått eller fuktig og heller ikke rett etter rengjøring men vent til apparatet er helt tørt. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal miljøstasjon. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøps kvittering skal medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres til butikken der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postbok 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 11 watt Kortidsbruk maks 15 minutter Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _ES_UVN_ indd 11 7/3/2013 4:18:23 PM

12 OBH Nordica Shiatsu neck & shoulder Sähkölaitteet ja turvallisuus 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Henkilöiden, joilla on verenkiertohäiriöitä tai alentunut tuntoaisti, kuten diabeetikkojen, ei tule käyttää laitetta neuvottelematta asiasta ensiksi lääkärin kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei tule käyttää laitetta. Mikäli olet raskaana, neuvottele laitteen käytöstä lääkärin kanssa. 6. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 7. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 8. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 9. Laitetta saa käyttää vain istuma-asennossa. 10. Laitetta ei saa käyttää vuoteessa. 11. Laitetta ei saa käyttää nukkuessa. 12. Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun pistotulppa on pistorasiassa tai laite on käynnissä. 13. Laitetta ei saa käyttää avotulen läheisyydessä. 14. Laitetta käytettäessä ei saa tupakoida _ES_UVN_ indd 12 7/3/2013 4:18:23 PM

13 15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 16. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 17. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, eikä sitä tule käyttää ammattimaisesti tai lääketieteellisesti, koska laite ei lukeudu CE-direktiivin tarkoittamiin sähkölääkintälaitteisiin. 18. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Käyttö Sijoita laite niskan ympärille niin, että se on mukavasti niskan ympärillä. Käynnistä laite työntämällä vasemman kädensijan alapuolella oleva virtakytkin haluttuun asentoon: SHIATSU (vain hieronta) tai SHIATSU/HEAT (lämpöhieronta). Kun valitset SHIATSU/HEAT-toiminnon, laitteen hierontapäissä palaa punainen valo. Kytke laite pois päältä siirtämällä virtakytkin keskiasentoon OFF. Sammuta laite aina, ennen kuin nostat sen pois niskan ympäriltä hiertymävahinkojen välttämiseksi. Laitetta saa käyttää vain pystyasennossa. TÄRKEÄÄ! Henkilöiden, joilla on verenkiertohäiriöitä tai alentunut tuntoaisti (esimerkiksi diabeetikot), tai henkilöiden, joilla on niskavamma, ei tule käyttää hierontalaitetta, ennen kuin he ovat ensin neuvotelleet laitteen käytöstä lääkärin kanssa. Laitetta ei tule käyttää särkevään, turvonneeseen tai palaneeseen kohtaan tai haavaan. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei tule käyttää laitetta. Raskaana olevien on neuvoteltava laitteen käytöstä lääkärin kanssa _ES_UVN_ indd 13 7/3/2013 4:18:23 PM

14 Laitetta saa käyttää kerrallaan enintään 15 minuuttia. Tämän jälkeen on pidettävä vähintään 15 minuutin tauko. Keskeytä hieronta, jos se tuntuu jollakin tavalla epämukavalta. Puhdistus ja hoito Laitteen päällyskankaan saa puhdistaa vain pyyhkimällä kosteahkolla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen. Laitetta ei saa huuhdella eikä upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä laitetta, jos se on kastunut tai kostea. Laitetta ei saa käyttää myöskään heti puhdistuksen jälkeen. Odota, kunnes laite on täysin kuiva. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräilypisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita tuote liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V:n verkkovirta 11 W Käyttöaika enintään 15 minuuttia Oikeus muutoksiin pidätetään _ES_UVN_ indd 14 7/3/2013 4:18:25 PM

15 OBH Nordica Shiatsu neck & shoulder Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. Persons with blood circulation problems or reduced sensibility, e.g. diabetics, should consult a physician before using the massage cushion. Persons with pacemakers should not use the massage cushion. Pregnant women should consult a physician before using the massage cushion. 6. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 8. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 9. The appliance should only be used in an upright position. 10. Do not use the appliance in bed. 11. Do not use the appliance when sleeping. 12. The appliance should never be left unattended when plugged in or when operating. 13. Do not keep the appliance next to a naked flame. 14. Do not smoke when using the massage cushion _ES_UVN_ indd 15 7/3/2013 4:18:25 PM

16 15. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 16. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice The appliance is for domestic use only, and must not be used professionally or medically, since the appliance is not included in the CE directive concerning electro-medical appliances. 18. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Before you use the appliance for the first time, read the instruction manual carefully, and save it for future use. Use Place the appliance around your neck so that it fits comfortably. Start the appliance by pushing the switch placed underneath the left handle, to desired position: SHIATSU (massage only), or SHIATSU/HEAT (massage with heat). When/if you activate the SHIATSU/HEAT function the massage heads will light up red. To shut off the appliance, push the switch to OFF. Shut off the appliance before you lift it from your neck to avoid pinching. The appliance should only be used while sitting. Important! If you have blood circulation problems or reduced sensibility, for example if you have diabetes or neck injury, you should not use the appliance before consulting your doctor. Do not use the appliance on sore, swollen or burnt skin. The appliance should not be used by persons with pacemaker. Pregnant women should not use the appliance without first consulting a doctor. The appliance should only be used continuously for 15 minutes at a time, followed by a break for at least 15 minutes _ES_UVN_ indd 16 7/3/2013 4:18:25 PM

17 Cleaning and maintenance The cover can only be cleaned with a damp cloth. No abrasive detergents may be used. Never rinse or immerse the appliance in water or other liquids. Never use the appliance if it accidently got wet or damp, and never immediately after cleaning. Wait until the appliance is completely dry. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Technical data OBH Nordica V AC 11 watt Maximum running time 15 minutes at a time. With reservation for running changes _ES_UVN_ indd 17 7/3/2013 4:18:25 PM

18 6077_ES_UVN_ indd 18 7/3/2013 4:18:25 PM

19 6077_ES_UVN_ indd 19 7/3/2013 4:18:25 PM

20 SE/ES/6077/UVN_ _ES_UVN_ indd 20 7/3/2013 4:19:06 PM

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Fotoelektrisk Røgalarm

Fotoelektrisk Røgalarm DK Brugsanvisning Fotoelektrisk Røgalarm LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING! Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget betyder ikke egnet). Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 db(a)/3m).

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere