Særlige bestemmelser for Provinsbanerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige bestemmelser for Provinsbanerne"

Transkript

1 Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Fyens Væddeløbsbane (Odense), Jydsk Væddeløbsbane (Aarhus) og NKI Racing Arena (Aalborg) Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk Væddeløbsreglement (i det følgende benævnt DVR) suppleret med følgende Særlige Bestemmelser. Hesteejerens konto under DH (Dansk Hestevæddeløb) debiteres for forfeits, rytterforsikring og baneafgift plus moms og krediteres for indvundne præmier. Ryttere kan udskrive regninger, der efter følgende bogføres via ejerens/rytters konto i DH minus 3% EDB afgift. Hesteejerens fakturaer skal være betalt den 20. i den efterfølgende måned efter fakturadato. Anmeldelser og starterklæring gældende for alle tre baner. Alle anmeldelser og starterklæringer skal ske skriftligt indenfor de i propositionerne angivne datoer og tidsrammer til: Provinsens Galopsekretariat v. Anna-Grete Jensen tlf mail: der har ansvaret for at offentliggøre propositioner, anmeldelser og startlister. Listerne rundsendes via mail så hurtigt, det kan lade sig gøre. Vægtlister normalt 2 dage efter anmeldelse. Eventuelle sletninger efter programmets trykning bedes meddelt den afviklende banes eget kontor. Fyens Væddeløbsbane (Odense) / mail: Jydsk Væddeløbsbane(Aarhus): fax: mail: NKI Racing Arena (Aalborg): fax: mail: Hvis der på starterklæringstidspunktet er 10 heste på startlisten i Provinsens ordinære løb, er løbet lukket ellers står løbene åbne for yderligere starterklæringer indtil et på den foreløbige startliste nærmere angivet tidspunkt, indtil der er 12 starterklærede heste, Odense indtil 14 ditto. Rettidigt anmeldte heste har altid fortrinsret. Løb, der har været lukket på starterklæringstidspunktet, kan genåbnes, hvis der inden trykketidspunktet udgår heste. Eventuelle efteranmeldte heste vil blive handicappet på lige fod med de rettidigt anmeldte heste, ligeså m.h.t. lodtrækning i løbet. I alle løb er der fast bundvægt på 52 kg, herefter kan evt. rytterlettelse benyttes. Ved startmelding skal hestens rytter, vægt, blinkers (F/S/BL) se DVR 96 inkl. overvægt (max. 9 kg) eller rytterlettelse være anført. Ustartede heste skal rides af professionel rytter, evt. amatør med min. 5 sejre (også i kvalifikationsløb). På alle Provinsens baner kan træneren skriftligt ansøge om at få sin hest læsset sidst, men starteren beslutter suverænt i hvilken rækkefølge hestene skal læsses i tilfælde af, at der foreligger ansøgninger for flere hestes vedkommende. Ansøgningen kan i god tid forud for løbsdagen faxes/mailes til den afviklende bane Ansøgningen skal være indleveret i vægten senest en time før

2 1. galopløbs starttidspunkt.. Ansøgning om læsning sidst koster 175 kr. + moms, der debiteres ejerens konto. Ansøgningsskema kan findes på og Alle, der færdes ved startboksene i forbindelse med afvikling af galopløb, skal bære hjelm. Ordinære løb (løb med 2 forfeits) kan annulleres ved færre end 7 anmeldte/starterklærede heste. I løb med 3 eller flere forfeits forbeholder den afviklende banes ledelse efter anmeldelsesfristens udløb sig ret til at forlænge løbets anmeldelsesfrist, ændre løbets proposition eller annullere løbet, hvis det skønnes, at antallet af anmeldelser er utilfredsstillende. Der kan ikke efteranmeldes i løb med 3 eller flere forfeits, medmindre løbets proposition er formuleret således. Evt. udelukkelse i alle løb sker iflg. DVR 96 stk Ved tvangssletning i ordinære løb er hesten fortrinsvis startberettiget i den resterende del af sæsonen i ordinære løb på alle tre baner. Tvangsslettede heste betaler ikke forfeits i ordinære løb. Kvalifikationsløb: Afholdes på løbsdage efter behov. Der anmeldes til Galopsekretariatet som til ordinære løb. Der opkræves 200 kr. + moms pr. deltagende hest. Tidskrav: Odense: distance 1250 meter - 82 sekunder - araberheste 88 sekunder Aarhus: distance 950 m 63 sekunder araberheste 71 sekunder Aalborg: distance 850 m 59 sekunder I Aalborg kan der undtagelsesvis afvikles kvalifikationsløb udenfor løbsdage. I sådanne tilfælde, skal der forud for dagen træffes aftale med formand for Aalborg Galopforening, Keld Chr. Karlsen, tlf Pris herfor vil blive oplyst ved tilmeldingen. Licenser: Banernes licensansvarlige afholder licensprøver i 2014 efter forudgående aftale. Aspiranterne skal selv bestille Dansk Væddeløbsreglement og banernes Særlige Bestemmelser fås ved henvendelse til Provinsens Galopsekretariat, hvor tilmelding også kan finde sted. Aspiranterne skal være medlem af hjemmebanens galophesteejerforening. Søger du licens i Odense, så kontakt Gert Larsen tlf Søger du licens i Aarhus, så kontakt Tine Mortensen tlf Søger du licens i Aalborg, så kontakt Bente Østergaard tlf Vægten: Vægten åbner 1 time før løbsdagens første galopløbs anførte starttidspunkt. Rytterne skal være til stede på banen senest 1 time før det første galopløb/resp. kvalifikationsløb, som de, ifølge det officielle program, skal deltage i. Alle ryttere skal forblive på banernes område mindst et kvarter efter tilbagevejningen er afsluttet. Hvis en rytter ønsker at forlade banen inden, skal der søges om særlig tilladelse hertil hos vægtforstanderen. Evt. omgåelse af ovennævnte bestemmelse medfører bødestraf. I forbindelse med udvejningen udleveres nummerdækkener, der kan være forsynet med reklame, disse skal returneres til vægten efter endt brug. Ændringer i forhold til de i banens officielle trykte programoplysninger, tillades ikke. I tilfælde af force majeure og med dommer komiteens samtykke, kan der afviges fra denne regel. Almindelige regler: De af bestyrelsen, iflg. DVR, tilkomne beføjelser under løbene delegeres videre til banens voldgift / dommerkomite. Hesteejere, trænere og ryttere skal både i det daglige og på løbsdage rette sig efter bestyrelsens eller officials givne anvisninger, bestemmelser samt gældende ordensregler, ligesom enhver, der færdes på banens område, er forpligtet til at vise hensynsfuld og pæn optræden.

3 Fyens Væddeløbsbane Træningsafgift 2014 Træningsafgiften for brug af faciliteterne på Fyens Væddeløbsbane vil for 2014 andrage 800,00 kr. + moms for amatører, der ønsker at benytte vore faciliteter. Beløbet opkræves med 400,00 + moms pr. 1. marts og pr. 1. juli. Der skal inden 1. marts ske en skriftelig framelding til banens sekretariat, såfremt man har amatørlicens og ikke ønsker at bruge faciliteterne. Man kan altid igen tilmelde sig ordningen til en pris som ovenfor. Såfremt man benytter faciliteterne uden at være tilmeldt, vil man modtage et gebyr på 1.000,00 kr. samt en opkrævning på afgiften på 800,00 kr. + moms. Nye licensindehavere opkræves ikke afgiften for den første sæson, hvor licensen er erhvervet. For trænere med professionel licens opkræves en årlig afgift på 5.000,00 kr. + moms. Beløbet opkræves med 2.500,00 kr. + moms pr. 1. marts og pr. 1. juli. Al træning foregår i løbsretningen. Græsbanen er normalt lukket for træning, men kan benyttes efter forudgående aftale med den person, der er udpeget som ansvarlig af Fyens Galopklub. Ved benyttelse af græsbanen opkræves en afgift på 100 kr., for 2-årige heste, dog kun 50 kr. Benyttes græsbanen udenfor de tilladte tidspunkter eller uden indhentet tilladelse, medfører det bødestraf på mindst 500 kr. 1. gang, ved gentagelse mindst kr. Tilsidesættes reglerne gentagne gange, kan det medføre udelukkelse og inddragelse af licens. Alle startende hestes ejere opkræves rytterforsikring 40 kr. og opstaldningsafgift 150 kr. + moms. Fyens Væddeløbsbane yder ikke assistance ved læsning i startboksen. Efter at have passeret målstregen skal alle heste pulles op og cantre tilbage mod løbsretningen. Afsadling efter løbet foregår i paddocken. Jydsk Væddeløbsbane Baneudvalg: Bane: Direktør Karl Kristian Guldhammer Galopbestyrelse: Asbjørn Sørensen, suppleant Charles Christensen Træner: Birgitte Nielsen, suppleant Torben Christensen Rytter: Professionel jockey repræsentant, der udpeges på dagen af de tre øvrige udvalgsmedlemmer mellem de tilstedeværende jockeys på dagen. Baneudvalget træder sammen i tilfælde af risiko for evt. annullering af løb grundet vejrlig. Træning: Banens faciliteter er forbeholdt trænere og hesteejere med tilknytning til JVB. Amatørtrænere og hesteejere, der ønsker at benytte banens træningsfaciliteter, skal være medlem af Jydsk Galophesteejerforening. Indmeldelse kan ske via JVB s kontor. Årligt kontingent 500 kr., 750 kr. for par. En gang årligt opkræver JVB 250 kr. hos professionelle trænere med staldplads i JVB s nærmeste område samt ditto amatørtrænere, der ønsker at benytte JVB s træningsfaciliteter. Ridning i skoven er tilladt ifølge gældende regler, som kan ses på banens hjemmeside Græsbanen er normalt åben for træning første hverdag efter en løbsdag. Det skal rides højre rundt. Der kan i særlige tilfælde ydes tilladelse til træning på græsbanen via baneforvalteren

4 på andre tidspunkter. Evt. overtrædelse vil altid blive straffet med bøde. Fibersandbanen er åben for ridende ekvipager på følgende tidspunkter: Mandag til fredag: Kl. 7-11: reserveret ridende ekvipager Kl : reserveret kørende ekvipager Kl reserveret ridende ekvipager Kl. ca. 11 og 14: harves fiberbanen Lørdag: Kl. 7-13: reserveret ridende ekvipager kl. ca. 13: harves fiberbanen, og banerne ordnes ikke igen før mandag morgen. På løbsdage og i perioder med frost afviges fra ovennævnte. Er man i tvivl kan man altid ringe til banens kontor. Brugen af amatørstaldene på løbsdage. På løbsdagene henstilles til trænerne om ikke at benytte staldene, hvis de kommer på banen for at træne, idet boksene er blevet rengjorte til løbshestene. Såfremt hestene skal i boks henstilles på det kraftigste til, at boksene rengøres igen - ellers vil vi udstede bøder. På løbsdage med aftenløb er banen lukket efter kl , lørdage og søndage kl. 1l. På lørdage og søndage uden løb stopper træningen kl. 18,00. Der rides venstre rundt: mandag onsdag og fredag. Der rides højre rundt på ugens øvrige dage. Longering må kun finde sted på longeringsbanerne, som kan benyttes på samme tidspunkter som træningen på fibersandbanen. Den indhegnede longeringsbane må ikke benyttes som fold. Alle startende hestes ejere opkræves rytterforsikring på 40 kr., ligesom der opkræves 125 kr. + moms for opstaldede heste, der ikke er tilknyttet en prof. træner med licens ved JVB. M.h.t. træningstider udenfor galopsæsonen henvises til JVB s hjemmeside ( Paddock, præsentation, parade og tilbagecantring: Alle skal bære hjelm. I paddocken skal hestene trækkes højre rundt i nummerrækkefølge. Hestene skal være i paddocken senest 20 minutter før løbets officielle starttidspunkt. Ved evt. omstarter i travløbet før, ved 1. omstarts begyndelse. Ryttere skal være i paddocken senest 20 minutter før løbets officielle starttidspunkt, uanset evt. omstart i travløbet før. Der siddes op, når paddock chefen giver tegn hertil. Når der ringes 2. gang eller når paddockchefen giver tegn hertil, skridtes der fra paddocken og ned til græsbanen i nummerrækkefølge. Herefter skridtes til højre ca. 100 meter, indtil alle deltagende heste er på banen. Herefter vender nr. 1 efterfulgt af de øvrige i nummerrækkefølge og feltet cantrer forbi dommertårnet til startstedet. Hvis løbspropositionen kræver Parade forgår dette en anelse langsommere. Skal blinkers lægges på ved startstedet, skal en hest præsentere først, sidst eller lignende eller skal der søges om tilladelse til at trække hesten til startstedet, skal der foreligge en skriftlig ansøgning herom i vægten senest en time før første galopløbs start. Når beskeden 1 minut til præsentation har lydt til et galopløb eller et kvalifikationsløb, skal alle travheste være væk fra travbanen. Monteryttere må ikke varme op under afviklingen af galop- evt. kvalifikationsløb. Starten: Rytterne skal være indenfor en afstand af 20 meter fra startboksene, når kommandoen 3 minutter til start lyder.

5 JVB stiller læssepersonale til rådighed, når der er 3 eller flere galopløb på programmet, men det understreges, at det er trænerens eget ansvar at have det fornødne personale ved startboksen. Alle skal bære hjelm. Ved læsning er følgende midler tilladt: blændkappe, træktov, startboksdækken der må ikke benyttes: Bremse, pisk, herunder longepisk, slag og/eller spark samt liner. Der henvises i øvrigt til opslag i vægten vedr. starten. Løbene rides på græs. Efter målstregen skal der pulles op, allersenest ved 2000 m startstedet og der rides tilbage, helst på træningsbanen. NKI Racing Arena Aalborg Løbene rides på græs. Alle med galoplicens tilknyttet Aalborg Væddeløbsbane skal være medlem af Aalborg Galopforening. Kontingent: enlige 300 kr., par 500 kr. En gang årligt bliver professionelle trænere og amatørtrænere med tilknytning til Aalborg Væddeløbsbane opkrævet 500 kr. for brug af banens træningsfaciliteter. Træning på græs foregår på tirsdage og lørdag/søndage. På tirsdage må der dog kun trænes mellem kl og igen efter kl. 19. Se de endelige datoer på og Der skal forudgående anmeldes græsgalop på tirsdage, senest mandag kl. 15 og til lørdag/søndage, senest fredag kl Tilmelding skal ske til baneforvalter på tlf / Træning uden tilladelse straffes med bøde, minimum kr., der tildeles hestens træner. Startende heste opkræves udover indskud: 40 kr. i rytterforsikring og 125 kr. i baneafgift + moms. AAV yder ikke assistance ved læsning i startboksen. Personer der færdes ved startboksen skal bære hjelm. Ved læsning er følgende midler tilladt: blændkappe, træktov, startboksdækken der må ikke benyttes: bremse, pisk, herunder longepisk, slag og/eller spark samt liner. Hestene skal være i paddocken senest 20 minutter før løbets officielle starttidspunkt. Ønskes en hest bragt senere til præsentation, trukket til start, læsset sidst, have pålagt blinkers ved startstedet m.m. skal der foreligge en skriftlig ansøgning senest 1 time før første galopløbs starttidspunkt. Tilladelse til manglende præsentation gives kun, hvis den pågældende hest tidligere har vist sig uegnet til at præsentere med de øvrige. Når beskeden 1 minut til præsentation har lydt til et galopløb/kvalifikationsløb, skal alle travheste være væk fra den store travbane. Hestene præsenteres i nummerrækkefølge. Herefter vendes og der cantres til startstedet. Efter at have passeret målstregen i det pågældende løb fortsættes rundt i løbsretningen. Er hesten pullet up inden overkørslen, vendes rundt og der traves modsat løbsretningen tilbage til paddocken. Er hesten ikke pullet up inden overkørslen, fortsættes i løbsretningen. Senest ved 1800 meter startstedet skal hesten være pullet up og der fortsættes i trav i løbsretningen frem til paddocken, hvor afsadling foregår. Propositioner 2014 Fyens Væddeløbsbane (Odense)

6 Anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl på de nævnte datoer Løb 1) Åbningsløb. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1650 meter Vægt: 3-årige minus 10,5, ældre minus 4 kg Ærespræmie til ejer og rytter 1. løbsdag, fredag den 2. maj (2 løb) tirsdag den 22. april Starterklæres torsdag den 24. april 2. løbsdag, onsdag den 14. maj (3 løb) mandag den 5. maj Starterklæres onsdag den 7. maj Løbene rides efter travets program formodentlig som løb Løb 1) Karl K. Pedersens Mindeløb. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1650 meter Vægt: 3-årige minus 18,5 ældre minus 12 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 2) Jupiter Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 0,5,ældre plus 6 kg Løb 3) Gold Diamond Newcomerløb. Udskrevet Præmiesum kr. Distance 1650 meter For 3-årige og ældre heste, der i ikke har vundet løb med en førstepræmie på kr. uden generalhandicap eller på max. 65. Tillæg: for hvert ved sejr og plads indtjente i kr. 1 kg ekstra, max 6 kg. Lettelse: maidens 2 kg.

7 Vægt: 3-årige 56, ældre 62,5 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. Løb 1) Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 10, ældre minus 4 kg 3. løbsdag, lørdag den 31. maj (1 løb) mandag den 19. maj Starterklæres torsdag den 22. maj 4. løbsdag, fredag den 27. juni (2 løb) mandag den 16. juni Starterklæres torsdag 19. juni Løbene rides efter travets program formodentlig som løb Løb 1) H.C. Andersen Løbet. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 2300 meter Vægt: 3-årige minus 18,5, ældre minus 12 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 2) Den Grimme Ælling Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1650 meter Vægt: 3-årige plus 1, ældre plus 4 kg 5. løbsdag, fredag den 11. juli (2 løb) mandag den 30. juni

8 Starterklæres torsdag den 3. juli Løbene rides efter travets program formodentlig som løb Løb 1) Hendes Majestæt Dronning Ingrids Mindeløb. Klasse 4 Forbeholdt amatører og lærlinge Præmiesum kr. ( ) Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 6,5, ældre minus 2 kg Vandrepokal og erindringsgave til vindende rytter Løb 2 )Lensbaron Berners Ærespræmie. Klasse 5 Forbeholdt amatører og lærlinge Præmiesum kr. ( ) Distance 1650 meter Vægt: 3-årige plus 1,5, ældre plus 6 kg Vandrepokal og erindringsgave til vindende rytter 6. løbsdag, fredag den 22. august (3 løb) mandag den 11. august Starterklæres torsdag den 14. august Løbene rides efter travets program formodentlig som løb Løb 1) Odense Milen. Klasse 2 Præmiesum kr. Distance 1650 meter Vægt: 3-årige minus 17, ældre minus14 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 2) Produce Stakes 2014 mandag den 13. maj Sweepstakes med tilskud på kr. Distance 1250 meter Forventet præmiesum kr. ( ) % For 2-årige skandinavisk opdrættede afkom efter hopper, der er bedækket i Danmark i Vægt: 58 kg

9 Tillæg: Heste, der har vundet løb på kr. plus 2 kg, på kr. eller mere end et løb på kr. plus 3 kg Æresdækken og laurbærkrans, ærespræmie til ejer, træner og rytter Løb 3) Rayna Newcomerløb. Udskrevet Præmiesum kr. Distance 1650 meter For 3-årige og ældre heste, der i ikke har vundet løb med en førstepræmie på kr. og uden generalhandicap eller på max. 65. Tillæg: for hvert ved sejr og plads indtjente i kr. 1 kg ekstra, max 6 kg. Lettelse: maidens 2 kg. Vægt: 3-årige 58, ældre 61 kg. Ustartede heste og heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. 7. løbsdag, lørdag den 13. september (6 løb) se under de enkelte løb Starterklæres fredag den 5. september Løb 1) Stark Fyensløbet Klasse 2 mandag den 18. august kr gr Præmiesum kr. ( ) Vægt: Handicaptal: 3-årige minus 26, ældre minus 22 kg. Vægtdato 3. september kl.12,00 Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Løbet rides af professionelle ryttere. Parade Løb 2) Provinsens 3- & 4-Årsserie. 3. afd. : mandag den 12. maj Sweepstakes 1650 gr Forventet præmiesum ca kr. Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % For 3- & 4-årige heste. Vægt: 3-årige 59 kg 4-årige 61,5 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg

10 Maidens 2 kg lettelse Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Løb 3) Albani Store Sprint. Kl. 2/3 mandag den 1. september Præmiesum kr. Distance 1050 meter Vægte: 3-årige minus 13-15, ældre minus kg Æresdækken samt ærespræmie til ejer og rytter Løb 4) KPMG s Ærespræmie. Klasse 3 mandag den 1. september Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 8, ældre minus 6 kg Ærespræmie til ejer og rytter Løb 5) Sanderum VVS Ærespræmie. Klasse 4 mandag den 1. september Præmiesum kr. Distance 2300 meter Vægt: 3-årige minus 4 kg, ældre lig generalhandicap Løb 6) Den Gamle Kro City Hotel Odenses Ærespræmieløb. Klasse 5 : mandag den 1. september Præmiesum kr. Distance 1650 meter Vægt: 3-årige plus 3,5, ældre plus 6 kg Ærespræmie til ejer og rytter Indskud og præmiefordeling 2014 Præmie Indskud kr

11 (1682) (2843) (8457) (2002) (2575) (1639) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sweepstakes og øvrige præmiesummer, der evt. dukker op i løbet af sæsonen, vil blive fordelt efter følgende skala til nærmeste kr., med mindre propositionen bestemmer andet: 50% 25% 12% 8% 5% Propositioner Jydsk Væddeløbsbane 2014 Anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl på de nævnte datoer

12 Der afholdes kvalifikationsløb søndag den 6. april kl. 12, hvis bane- og vejrforholdene er OK og hvis der er behov herfor. Anm./starterklæring hertil senest 27. marts. 1. løbsdag, fredag den 25. april (2 løb) mandag den 14. april Starterklæres tirsdag den 15. april (af hensyn til påsken) Løb 1) Prime Grey Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt 3-årige minus 17,5 kg, ældre minus 10 kg Løb 2) Farzan Løb. Udskrevet. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1550 meter For 3-årige og ældre heste uden handicap eller generalhandicap på max 56 på anmeldelsestidspunktet. Vægt 3-årige 56, ældre 62,5 kg Tillæg for hvert fra og med 1. april 2013 indløbne kr. 1 kg Løb 1) Fillip Stark Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 13, ældre minus 6 kg 2. løbsdag, fredag den 9. maj (3 løb) mandag den 28. april Starterklæres torsdag den 1. maj Løb 2) Sir Henry Maidenløb. Udskrevet Præmiesum kr. Distance 1550 meter For 3-årige og ældre maidens.

13 Vægt 3-årige 58, ældre 64 kg Løb 3) Zarzuela Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Vægt 3-årige minus 7 kg, ældre lig generalhandicap Løb 1) Grand Cup. Klasse 2 Præmiesum kr. Distance 2100 meter. Vægt 3-årige minus 21, ældre minus 14 kg Ærespræmie 3. løbsdag, fredag den 23. maj (4 løb) mandag den 12. maj Starterklæres torsdag den 15. maj Løb 2) Sir Winston Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Vægt 3-årige minus 6,5, ældre lig generalhandicap Løb 3) Karakorun 3-årsløb. Udskrevet Præmiesum kr. For 3-årige heste. Vægt 57 kg. Tillæg ved sejr og plads kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg Lettelse maidens 3 kg Løb 4) Veidelands Cup. 1. afd. Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1550 meter.

14 Vægt 3-årige plus 0,5, ældre plus 6 kg Veidelands Cup består af 6 afdelinger, der rides i perioden maj-november. Der optjenes point efter samme system som i Stormagasin Sallings Rytterkonkurrence. Vinderen, nummer to og nummer tre vil modtage en særlig præmie på finaledagen. 4. løbsdag, lørdag den 7. juni (8 løb) se under de enkelte løb Starterklæres fredag den 30. maj JYDSK DERBY SERIE 2014 (Aarhus) Jydsk Derby 2014 Sweepst 2200 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % For 3-årige heste. Vægt: 59 kg. Parade. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. Opdrætterpræmie, hvis vindende hest er danskopdrættet. Indskud: kr. Starterklæres (alle tre løb): fredag den 30. maj Rides: (alle tre løb) lørdag den 7. juni Stormagasin Salling præsenterer PETIT PRIX 2014 Sweepst 1550 gr Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % Forventet præmiesum ca kr. For 3-årige heste anmeldt til Jydsk Derby Vægt: 59 kg. Efter 8. forfeit kan heste enten frit overflyttes til Petit Prix eller blive stående i Jydsk Derby, betale efterfølgende forfeits og frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Petit Prix. Parade. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. Indskud: kr. (se nedenstående) Beslagsmed Rasmus Olsen præsenterer JYDSK DERBY CONSOLATION 2014 Sweepst 2000 gr Sweepstakes med tilskud på kr.

15 Forventet præmiesum ca kr. ( ) % For 3-årige heste anmeldt til Jydsk Derby Vægt: 59 kg. Efter 8. forfeit kan heste enten frit overflyttes til Jydsk Derby Consolation eller blive stående i Jydsk Derby, betale efterfølgende forfeits og frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Jydsk Derby Consolation. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter af sejrende hest. Indskud: kr. (se nedenstående) Præmiepuljefordeling Jydsk Derby, Petit Prix og Jydsk Derby Consolation er doteringsmæssigt en helhed. De indkomne forfeits deles efter 8. forfeit forholdet: 60 % til Jydsk Derby, 27 % til Petit Prix og 13 % til Jydsk Derby Consolation. Heste, for hvem der betales 9. og efterfølgende forfeits, kan frem til starterklæringstidspunktet overflyttes til Petit Prix eller Jydsk Derby Consolation, men alle forfaldne forfeits forbliver i Jydsk Derby præmiepulje. Fællesregler for Jydsk Derby, Petit Prix og Jydsk Derby Consolation: Max. antal startende heste: 12. Evt. udskydning sker ifølge DVR 96, stykke 6. Rides på græs efter de på Jydsk Væddeløbsbanes til enhver tid gældende bestemmelser og med professionelle ryttere. 9. forfeit mandag den 4. februar kr. 10. forfeit mandag den 4. marts kr. 11. forfeit mandag den 8. april kr. 12. forfeit fredag den 30. maj kr. Alle slettelser til løbsserien skal foretages skriftligt. Løb 4) Tattersalls Ltd. Præsenterer Jydsk Champion Stakes Klasse 2. mandag den 12. maj Sweepstakes 2100 gr. Forventet præmiesum ca kr. Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % Vægt: Handicaptal: 3-årige minus 27,5, ældre minus 21 kg Vægtdato: 28. maj kl Ejerpræmie: Gavekort til en Tattersalls auktion på pund. Indskud kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. Løb 5) Champion Sprint. Udskrevet

16 mandag den 26. maj Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 950 meter. For 3-årige og ældre heste. Vægt 3-årige 56, ældre 59 kg Tillæg Heste, der vundet sejrs el. pladspræmie på kr. 4 kg, på kr. 2 kg. Maidens 2 kg lettelse. Indskud kr. ( ). Ærespræmie Løb 6) Elkærs Stutteris Ærespræmie. Klasse 4 mandag den 26. maj Præmiesum kr.. Vægt 3-årige minus 10, ældre minus 4 kg. Ærespræmie Løb 7) Veidelands Cup. 2. afd. Handicap. Klasse 4 mandag den 26. maj Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige minus 5, ældre lig generalhandicap Løb 8) Crostini Løb. Udskrevet. Klasse 5 mandag den 26. maj Præmiesum kr. For 3-årige og ældre heste uden handicap eller generalhandicap på max 56 på anmeldelsestidspunktet. Vægt 3-årige 57, ældre 63 kg Tillæg for hvert fra og med 1. juni 2013 indløbne kr. 1 kg 5. løbsdag, fredag den 13. juni (2 løb) mandag den 2. juni Starterklæres torsdag den 5. juni

17 Løb 1) Classical World Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 6 kg, ældre heste lig generalhandicap Løb 2) Haseen Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige plus 3, ældre plus 8 kg 6. løbsdag, lørdag den 5. juli (2 løb) mandag den 23. juni Starterklæres fredag den 27. juni Løbene rides som dagens 1. og 2. løb Løb 1) Smokey Storm Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Vægt 3-årige minus 9, ældre minus 4 kg Løb 2) Falconet Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige lig generalhandicap, ældre plus 4 kg 7. løbsdag, fredag den 18. juli (3 løb) mandag den 7. juli Starterklæres torsdag den 10. juli Løbene rides efter travets program formodentlig som løb 10-12

18 Løb 1) Robbie Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1550 Vægt: 3-årige minus 11,5, ældre minus 8 kg Løb 2) Mauritius Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 4,5 kg, ældre lig generalhandicap Løb 3) Maximilla Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige plus 4,5, ældre plus 8 kg 8. løbsdag, lørdag den 26. juli (6 løb) se under de enkelte løb Starterklæres fredag den 18. juli Løb 1) Provinsens 3- & 4-Års Serie 1. Afd. Udskrevet mandag den 12. maj Sweepstakes 1550 gr Forventet præmiesum ca kr. Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % For 3- & 4-årige heste. Vægt 3-årige 57 kg 4-årige 60,5 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Løb 2) JVB s 90-Års Jubilæumsløb. Handicap. Klasse 2 mandag den 14. juli Præmiesum kr.

19 Distance 2100 meter Vægt 3-årige minus 21, ældre minus 16 kg Løb 3) Somerville Handicap. Klasse 4 mandag den 14. juli Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige minus 7,5 kg, ældre minus 4 kg Løb 4) Veidelands Cup. 3. afd. Handicap. Klasse 4 mandag den 14. juli Præmiesum kr. Distance 2750 meter Vægt 3-årige minus 6,5 kg ældre lig generalhandicap Løb 5) Alexandra Palace Handicap. Klasse 5 mandag den 14. juli Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige plus 6,5, ældre plus 10 kg Løb 6. Dispol Snapper Løb. Udskrevet. Klasse 5 mandag den 14. juli Præmiesum kr. For 3-årige og ældre heste uden handicap eller generalhandicap på max 56 på anmeldelsestidspunktet. Vægt 3-årige 57, ældre 61,5 kg Tillæg for hvert fra og med 1. juli 2013 indløbne kr. 1 kg 9. løbsdag, søndag den 24. august (2 løb) mandag den 11. august Starterklæres fredag den 15. august Løbene rides efter travets program, formodentlig som løb 11-12

20 Løb 1) Aarhus Store Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 11,5, ældre minus 8 kg Løb 2) Galdessa Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige plus 3,5 kg, ældre plus 6 kg 10. løbsdag, fredag den 5. september (3 løb) mandag den 25. august Starterklæres torsdag den 28. august Løb 1) Ritmester Frigaards Mindeløb. Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 2100 m Vægt: 3-årige minus 16,5, ældre minus 13 kg Vandrepokal og ærespræmie. Løb 2) Africa in May Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige lig generalhandicap, ældre plus 2 kg Løb 3) Rayna 3- & Ældre Maidenløb. Udskrevet Præmiesum kr. For 3- & ældre maidens Vægt 3-årige 58, ældre 61 kg 11. løbsdag fredag den 19. september (3 løb) mandag den 8. september Starterklæres torsdag den 11. september

21 Løb 1) Veidelands Cup. 4. afd. Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt 3-årige minus 12,5 kg, ældre minus 10 kg Løb 2) Wide Ranging Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige minus 2 kg, ældre lig generalhandicap Løb 3) Margot Fonteyn Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Vægt 3-årige plus 3,5, ældre plus 6 kg 12. løbsdag, fredag den 3. oktober (6 løb) se under de enkelte løb Starterklæres torsdag den 25. september Løb 1) Beslagsmed Rasmus Olsen præsenterer Marselisborg Handicap. Klasse 2 mandag den 15. september Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %. Distance 2150 meter Vægt 3-årige minus 17, ældre minus 14 kg. Vægtdato 24. september Ærespræmie Indskud kr. 1. forfeit mandag den 15. september 500 kr. 2. forfeit mandag den 22. september kr. 3. forfeit torsdag den 25. september kr. Løb 2) Moesgård Handicap. Kl. 4 mandag den 15. september Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) %.

22 Vægtdato 24. september Ærespræmie Indskud kr. 1. forfeit mandag den 15. september 500 kr. 2. forfeit mandag den 22. september kr. 3. forfeit torsdag den 25. september kr. Løb 3) 2-Åringernes Stayerprøve 2014 : tirsdag den 10. juni Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % Distance 1550 gr. Forventet præmiesum kr. For 2-årige heste. Vægt: 59 kg. ÅBEN AFDELING. Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Løb 4) Efterårssprint. Udskrevet : mandag den 22. september Præmiesum kr. Distance 950 meter For 3-årige og ældre heste uden handicap eller generalhandicap på max 75 på anmeldelsestidspunktet. Vægt 3-årige & ældre 59 kg Løb 5) Hovsa Handicap. Klasse 3 mandag den 22. september Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige minus 7,5,ældre minus 6 kg Løb 6) Poker Handicap. Klasse 5 mandag den 22. september Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige plus 6,5, ældre plus 8 kg 13. løbsdag fredag den 17. oktober (4 løb) se under de enkelte løb Starterklæres torsdag den 9. oktober

23 Løb 1) Dansk Mesterskab for 3-årige Udskrevet : Mandag den 12. maj Sweepstakes 2000 meter gr Sweepstakes plus kr. ( ) % Forventet præmiesum kr. For 3-årige danskopdrættede heste. Vægt: 59 kg. Parade. Rides af professionelle ryttere. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmier til ejer, træner og rytter. Løb 2) Distanceprøven. Handicap. Klasse 3 mandag den 6. oktober Præmiesum kr. Distance 2750 meter Vægt 3-årige minus 9,5, ældre minus 6 kg Løb 3) Veidelands Cup. 5. afd. Handicap. Klasse 4 mandag den 6. oktober Præmiesum kr. Vægt 3-årige minus 2 kg, ældre lig generalhandicap Løb 4) Steel My Heart Handicap. Klasse 5 mandag den 6. oktober Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige plus 6,5, ældre plus 8 kg 14. løbsdag, onsdag den 29. oktober (2 løb) se under de enkelte løb Starterklæres torsdag den 23. oktober Løbene rides efter travets program formodentlig som løb 11-12

24 Løb 1) Hells Angel Handicap. Klasse 3 mandag den 20. oktober Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt 3-årige minus 11,5, ældre minus 10 kg Løb 2) York Stutteri præsenterer Valpreløb Hoppeløb. Udskrevet : mandag den 12. maj Sweepstakes 2000 m Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % For 3-årige og ældre hopper. Vægt: 3-årige 57, ældre 59 kg. Tillæg: Hopper, der har vundet sejrs- eller pladspræmie på kr. plus 4 kg, på kr. plus 2 kg. Maidens 2 kg lettelse Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. York Stutteri har udsat en fribedækning ved Binary File til vindende hoppe. 15. løbsdag, fredag den 7. november (4 løb) se under de enkelte løb Starterklæres torsdag den 30. oktober Løb 1) Den Jydske Vinterfavorit 2014 (Aarhus) tirsdag den 10. juni Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % Distance 1550 gr. Forventet præmiesum kr. For 2-årige heste. Vægt: 59 kg. ÅBEN AFDELING. Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Løb 2) Provinsens 3- & 4-Års Serie (Aarhus) 4. Afd. mandag den 12. maj Sweepstakes 2000 gr Forventet præmiesum ca kr.

25 Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % For 3- & 4-årige heste. Vægt: 3-årige 59 kg 4-årige 60,5 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg Maidens 2 kg lettelse Indskud: kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Løb 3) Acquaviva Handicap. Klasse 4 mandag den 27. oktober Præmiesum kr. Distance 1550 meter Vægt: 3-årige minus 5, ældre minus 4 kg Løb 4) Veidelands Cup. 6. afd. Handicap. Klasse 4 mandag den 27. oktober Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 1,5,ældre lig generalhandicap 16. løbsdag, søndag den 23. november (2 løb) mandag den 10. november Starterklæres fredag den 14. november Løb 1) Prime Grey Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt 3-årige minus 7,5, ældre minus 6 kg Løb 2) Prinsessen 2 & 3-års maidenløb. Udskrevet Præmiesum kr. Distance 1550 meter For 2- & 3-årige maidens

26 Vægt 2-årige 55, 3-årige 65 kg Indskud og præmiefordeling 2014 Præmie Indskud kr (10133) ( ) (10102) ( ) (10132) ( ) (10131) ( ) (10130) ( ) (10052) ( ) ( ) Sweepstakes og øvrige præmiesummer, der evt. dukker op i løbet af sæsonen, vil blive fordelt efter følgende skala til nærmeste kr., med mindre propositionen bestemmer andet: 55% 22% 11% 7% 5% Propositioner NKI Racing Arena (Aalborg) 2014 Alle anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl på de nævnte datoer

27 Løb 1) Aalborg Frejas Åbningsløb. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 12, ældre minus 6 kg 1. løbsdag, mandag den 5. maj (2 løb) tirsdag den 22. april Starterklæres mandag den 28. april Løb 2) Aalborg Hesteejerforenings Ærespræmie. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 0,5 kg, ældre plus 6 kg Løb 1) Tamarind Hill Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 14,5, ældre minus 8 kg 2. løbsdag, søndag den 18. maj (2 løb) mandag den 5. maj Starterklæres mandag den 12. maj Løb 2) Catabound Løb. Udskrevet. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1800 meter uden handicap eller på max. 54. Vægt: 3-årige 58, ældre 64 kg. Tillæg: For hver kr. indløbet ved sejr og plads siden 1. juli 2013, 1 kg ekstra. Maidens 2 kg lettelse. Ustartede heste & heste uden handicap er fortrinsvis startberettigede. 3. løbsdag mandag den 2. juni (2 løb) mandag den 19. maj Starterklæres mandag den 26. maj

28 Løb 1) Temple Queen Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 11, ældre minus 6 kg Løb 2) Baggins Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 6 kg, ældre lig generalhandicap 4. løbsdag, fredag den 20. juni (3 løb) tirsdag den 10. juni Starterklæres torsdag den 12. juni Løbene rides efter travets program formodentlig som løb Løb 1) DM for kvindelige Ryttere 1. afd. Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige plus 1 kg, ældre plus 6 kg Ærespræmie til vindende rytter og træner udsat af NKI Racing Arena Løb 2) DM for kvindelige Ryttere 2. afd. Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 4,5, ældre lig generalhandicap Ærespræmie til vindende rytter og træner udsat af NKI Racing Arena Løb 3) Aalborg Galopforening præsenterer DM for kvindelige Ryttere 3. afd. Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr.

29 Vægt: 3-årige minus 11,5, ældre minus 6 kg Ærespræmie til vindende rytter og træner udsat af NKI Racing Arena Der gives point efter følgende skala: 1. plads = 10 point 2. plads = 7 point 3. plads = 5 point 4. plads = 3 point 5. plads = 1 point Indløbsrækkefølgen er identisk med totalisator resultatet på løbsdagen, dog således, at ryttere, der rider heste, der evt. starter u/totalisatorspillet, registreres for indløbsrækkefølgen. Efter 3. afdeling af DM for kvindelige ryttere kåres de tre ryttere, der har opnået flest point. Ved evt. pointlighed, skeles til bedste placeringer. Eks. 10 point ved sejr er bedre end 2 tredjepladser. Der er udsat flotte ærespræmier til de 3 ryttere. Løb 1) Gold Bridge Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 13, ældre minus 8 kg 5. løbsdag mandag den 14. juli (2 løb) mandag den 30. juni Starterklæres mandag den 7. juli Løb 2) Red Junior Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 3,5 kg, ældre lig generalhandicap 6. løbsdag lørdag den 9. august (7 løb) se under de enkelte løb Starterkæres mandag den 4. august

30 Løb 1) NKI Champion Stakes Klasse 2 mandag den 21. juli Sweepst 1800 gr Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. ( ) % Vægt: Handicaptal: 3-årige minus 23,5, ældre minus 20 kg. Vægtdato 30. juli kl. 12,00 Indskud kr. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Løb 2) Aalborgs 3-Års Mesterskab Udskrevet mandag den 10. juni Sweepstakes 1800 gr Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % Forventet præmiesum kr. For 3-årige heste. Vægt 57 kg. Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg Maidens 3 kg lettelse. Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter Indskud kr. Løb 3) Nordjydsk Sprint. Klasse 2 Præmiesum kr. Distance 950 meter Vægt: 3-årige minus 15,5, ældre minus 14 kg Gennemføres kun ved min. 8 startende Løb 4) The Professor Handicap. Klasse 3 mandag den 28. juli Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 12, ældre minus 8 kg. Ærespræmie til ejer, træner og rytter af sejrende hest Indskud kr. ( )

31 Løb 5) El Salvadors Sommersprint. Handicap. Klasse 3 mandag den 28. juli Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 11 kg, ældre minus 8 kg. Ærespræmie til ejer, træner og rytter af sejrende hest Vandrepokal og ærespræmier udsat af Helle og Finn Andersen Indskud kr. ( ) Løb 6) Acey Ducey Handicap. Klasse 4 mandag den 28. juli Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 3,5 kg, ældre lig generalhandicap Løb 7) Redford Handicap. Klasse 5 mandag den 28. juli Præmiesum kr. Vægt: 3-årige plus 4 kg, ældre plus 8 kg 7. løbsdag fredag den 15. august (1 løb) mandag den 4. august Starterklæres torsdag den 7. august Løbene rides efter travets program formodentlig som løb 12

32 Show of Faith Handicap. Klasse 5 Forbeholdt amatørryttere Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige plus 7, ældre plus 10 kg Indskud: 400 kr. ( ) 8. løbsdag, mandag den 25. august (3 løb) se under de enkelte løb Starterklæres fredag den 15. august Løb 1) Provinsens 3- & 4-Års Serie 2. Afd. mandag den 12. maj Sweepstakes 1800 gr Forventet præmiesum ca kr. Sweepstakes med tilskud på kr. ( ) % For 3- & 4-årige heste. Vægt: 3-årige 59 kg 4-årige 62 kg. Tillæg: Ved sejr og plads indtjente: kr. plus 5 kg kr. plus 3 kg kr. plus 1 kg Æresdækken og laurbærkrans. Ærespræmie til ejer, træner og rytter. Cambuslang Handicap. Klasse 3 mandag den 11. august Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige minus 10,5, ældre minus 8 kg Hendersyde Handicap. Klasse 4 mandag den 11. august Præmiesum kr.

33 Vægt: 3-årige minus 3,5, ældre lig generalhandicap 8. løbsdag mandag den 8. september (3 løb) mandag den 25. august Starterklæres mandag den 1. september Løb 1) Silver Blaze Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 12,5, ældre minus 10 kg Ærespræmie til vindende rytter Løb 2) Professor Moriarty Handicap. Klasse 4 Præmiesum kr. Distance 1800 meter Vægt: 3-årige minus 2,5 kg, ældre lig generalhandicap Ærespræmie til vindende rytter Løb 3) Conan Doyle Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1500 meter Vægt: 3-årige plus 6, ældre plus 8 kg 10. løbsdag onsdag den 8. oktober (3 løb) mandag den 29. september Starterklæres torsdag den 2. oktober Løbene rides efter travets program formodentlig som løb 10-12

34 Løb 1) Prime Grey Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 7, ældre minus 5 kg Løb 2) Playboy Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Distance 1500 m Vægt: 3-årige minus 11,5, ældre minus 10 kg Løb 3) Fabinho Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 1800 m Vægt: 3-årige plus 4,5, ældre plus 6 kg 11. løbsdag mandag den 20. oktober (2 løb) mandag den 6. oktober Starterklæres mandag den 13. oktober Løb 1) Kop og Kande præsenterer: Aalborg Store Handicap. Klasse 3 Sweepstakes med tilskud på kr. Forventet præmiesum ca kr. Vægt: 3-årige minus 14, ældre minus 12 kg Indskud 2500 kr. ( ) Ærespræmie til ejer, træner og rytter af sejrende hest Løb 2) Dicky Mint 2-års maidenløb. Udskrevet Præmiesum kr. Distance 1500 meter For 2-årige maidens. Vægt: 59 kg

35 Løb 1) On Offer Handicap. Klasse 3 Præmiesum kr. Vægt: 3-årige minus 9,5, ældre minus 8 kg Løb 2) Miss Montana Handicap. Klasse 5 Præmiesum kr. Distance 2200 meter Vægt: 3-årige plus 6, ældre plus 8 kg 12. løbsdag, mandag den 3. november (2 løb) mandag den 20. oktober Starterklæres mandag den 27. oktober Indskud og præmiefordeling 2014 Præmie Indskud kr (1639) ( ) (2575) ( ) (1166) ( ) (1828) ( ) ( ) (1831) ( ) ( ) ( ) Sweepstakes og øvrige præmiesummer, der evt. dukker op i løbet af sæsonen, vil blive fordelt efter følgende skala til nærmeste kr., med mindre propositionen bestemmer andet: 50% 25% 12% 8% 5%

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane

Propositioner - Fyens Væddeløbsbane Propositioner - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Fredag den 8. maj (2 løb) Anmeldes: mandag den 27. april - Starterklæres: onsdag den 29. april Løbene

Læs mere

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg).

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg). Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2012 Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og NKI Racing Arena (Aalborg). Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk Væddeløbsreglement

Læs mere

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Fyens Væddeløbsbane (Odense), Jydsk Væddeløbsbane (Aarhus) og Racing Arena (Aalborg)

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Fyens Væddeløbsbane (Odense), Jydsk Væddeløbsbane (Aarhus) og Racing Arena (Aalborg) Særlige bestemmelser for Provinsbanerne 2017 Fyens Væddeløbsbane (Odense), Jydsk Væddeløbsbane (Aarhus) og Racing Arena (Aalborg) Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk Væddeløbsreglement

Læs mere

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009.

Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009. Særlige bestemmelser for Provinsbanerne Jydsk Væddeløbsbane (Århus), Royal Canin Arena (Odense) og Aalborg Væddeløbsbane (Aalborg) for sæsonen 2009. Alle galopløb i provinsen afholdes i henhold til Dansk

Læs mere

Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense)

Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense) Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense) Alle anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl. 10 12 på de nævnte datoer Fredag den 29. april (1 løb) Anmeldes: fredag den 15.

Læs mere

Propositioner Fyens Væddeløbsbane

Propositioner Fyens Væddeløbsbane Propositioner 2016 - Fyens Væddeløbsbane (alle anmeldelses- og starterklæringstidspunkter er kl. 10.00-12.00) Lørdag den 7. maj (1 løb) Starttidspunkt for løbsdagens 1. løb: kl. 13.15 mandag den 25. april

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i Startmeldingsdatoer september og oktober til løb i september og oktober September: Mandag 1. Skive kl. 18.30 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Aalborg kl.

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Aalborg kl. 15.15 Torsdag 5. Billund

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Onsdag 1. Lunden kl. 15.15 Torsdag 2. Billund kl. 18.30 Lørdag 4. Bornholm kl. 13.00 Lørdag 4. Skive kl. 17.42

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner november/december Løbsdage i Startmeldingsdatoer til løb i november og december november og december November: Mandag 27. oktober: Lørdag 1. Lunden kl. 18.05 Tirsdag 28. oktober: Søndag 2.

Læs mere

Propositioner Danmark

Propositioner Danmark Propositioner Danmark Propositioner Klampenborg Propositioner Klampenborg 1. - 21. løbsdag 2014 1. løbsdag Lørdag 26. april kl 12.30 Meldes Tirsdag 15. april kl 12.00 ansættelse Onsdag 16. april kl 15.00

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011

Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011 Propositioner Aalborg Væddeløbsbane 2011 1. løbsdag, mandag den 2. maj 2011 (2 løb) Anmeldes: onsdag den 20. april Starterklæres: tirsdag den 26. april Løb 1) Rosie Says No Åbningsløb. Klasse 3 Præmiesum

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

PROPOSITIONER DANMARK 2016

PROPOSITIONER DANMARK 2016 PROPOSITIONER DANMARK 2016 KLAMPENBORG 1. dag Lørdag 23 april 2016 kl 12.30 Anmeldes Tirsdag 12 april 12.00 Vægter Torsdag 14 april 12.00 Startanm Mandag 18 april 09.30 1. HCP 1 60.000 kr 1200 gr. Aktuellt

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 4. Odense kl. 13.15 Onsdag 7. Lunden kl. 15.45 Søndag 11. Aalborg kl. 13.15 Mandag 12. Skive

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Infobogen. Ponytrav og Ponymonté Skrevet og illustreret af Rie D. Design

Infobogen. Ponytrav og Ponymonté Skrevet og illustreret af Rie D. Design bogen Ponytrav og Ponymonté 2015 Skrevet og illustreret af Rie D. Design Grundlag For at finde ud af hvor ponyen skal starte beregner man et grundlag. Det udregnes ved at tage de gennemsnittet 2 hurtigste

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

MULIGHEDERNES PLATFORM AKTIVITETER

MULIGHEDERNES PLATFORM AKTIVITETER MULIGHEDERNES PLATFORM AKTIVITETER UDDRAG AF AKTIVITETER PÅ JVB Prøv at køre tandemsulky Det er en aktivitet, der giver alle et kick. Du får følelsen af at være ægte travkusk, godt understøttet af en erfaren

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag É R T N IS E GRAT Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk Kl. 12.50 Prøveløb Kl. 13.00 1. løb Kl. 13.10 Ponyløb Kl. 13.25 2. løb Kl. 13.45 3.

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 ! Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 Klasser: Klasse1: HVR Speciel Grandprix u. galop-lc3 For lørdagsholdet 9-10, samt særligt inviterede. Klasse2: Valgfrit

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag GRATIS ENTRÉ Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk DAGENS CIRKATIDER Kl. 12.30 - Løbsdagen starter Kl. 12.45 - Prøveløb Kl. 13.00-1. løb Kl.

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Søndag 1. Aarhus kl. 13.15 Mandag 2. Skive kl. 18.15 Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Lunden

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september

DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde september Almindelige bestemmelser Sted Kontaktperson/(er) DM & DRF mesterskaber i Voltigering 2012 Voltigeklubben Thommysminde 28.-30. september Voltigeklubben Thommysminde (VKT) C/O ThommysmindeHesteCenter Hvejselvej

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 13.20 // Af Henrik Ebbesen // // // Dansk Hestevæddeløb har kåret landets største anpartsstald, Stald KTAS, som Månedens Hesteejer

Læs mere

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE DM REVANCE 2011 INDBYDELSE 7. - 9. oktober 2011 Arrangør: LUG KØBENHAVN Side 1/8 Indbydelse til DM Revancen 2011 d. 8. / 9. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 08.10.11. Åbent løb for, Cadett Mini,

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

"Det er ikke mit arbejde, det er min tilværelse"

Det er ikke mit arbejde, det er min tilværelse "Det er ikke mit arbejde, det er min tilværelse" Kategori: Skandinavien Oprettet: Torsdag, 26. januar 2012 11:06 Skrevet af Filip Zwicky Visninger: 3694 Birgitte Nielsen er træner på Jydsk Væddeløbsbane

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Mandag 1. Aalborg kl. 18.15 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Lunden kl. 15.15 Torsdag 4. Billund

Læs mere

Årsberetning for 2009

Årsberetning for 2009 Årsberetning for 2009 Foreningen fejrede 150 års jubilæum i beretningsåret, hvilket blev markeret den 20. september på Klampenborg Galopbane med deltagelse af foreningens protektor Hendes Majestæt Dronningen

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Turneringsreglement for DDD

Turneringsreglement for DDD FORMÅL 1. At give danseskole elever mulighed for at dyrke dansen som sport, og dermed konkurrere med hinanden 2. Igennem konkurrence med ligestillede at styrke dansegælden og bibeholde danserne i danseskolerne

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2017

DEC. Sportsligt reglement 2017 DEC Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 23-01-2017 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

Nökkvi klubstævneregler

Nökkvi klubstævneregler Nökkvi klubstævneregler Følgende regler er gældende til alle Nökkvi klubstævner: udgivet 23. marts 2013 / senest opdateret 11. august 2015 Generelle betingelser: Du behøver ikke stamtavle på din hest,

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL

FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL FELDBORG BMX BYDER VELKOMMEN TIL DM 17 18 september 2005 1 Praktiske oplysninger. Banens adresse: Tilmelding: Bredgade 82, Feldborg, 7540 Haderup. Sendes klubvis til: Birgit Rolfing Barslundvej 9 7500

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

ALBANI CUP. Generelle spilleregler

ALBANI CUP. Generelle spilleregler Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 ALBANI CUP Knockoutturnering Spillere Vinder af kampen Scoretavler Præmier Dommere Generelle spilleregler Vigtige datoer

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Indbydelse til GENERALFORSAMLING Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning. Tilmelding til spisning, senest 15 Februar, er nødvendig

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

SPILLEGUIDE HÅNDBOG I SPIL PÅ HESTE

SPILLEGUIDE HÅNDBOG I SPIL PÅ HESTE FORSTÅ VÆDDELØBSSPORTENS SLANG DØDENS Positionen udvendigt for førerhesten, som man på travbanen benævner som dødens. Det har den simple årsag, at de heste, der løber i dødens, ofte bliver trætte til slut,

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Vi glæder os til at se jer

Vi glæder os til at se jer Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Sponsoreret af Box4rent og Linqvist voltige. Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve.

Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve. Dansk Pony Væddeløbsforening Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve. Den teoretiske prøve omfatter: høring

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016 1. Arrangementet afholdes i henhold til FIA s internationale bestemmelser og DASU s reglementer. Arrangementet afholdes under de for banen gældende miljøgodkendelse, SBF s udstedte banecertifikat, samt

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Lørdag 1. aug. 2015 Kl. 10.45

Lørdag 1. aug. 2015 Kl. 10.45 Gratis entré Velkommen til Sportsdag Lørdag 1. aug. 2015 Kl. 10.45 Nordmarksvej 1, 7190 Billund - tlf. 75 33 13 11 www.billundtrav.dk Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kl. 11.10 Kl. 11.35 Kl. 11.55 Kl. 12.15 Kl. 12.35

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Team Friis - Tilbageblik på 2014

Team Friis - Tilbageblik på 2014 Team Friis - Tilbageblik på 2014 2014 blev et år hvor stalden kan se tilbage på sin første klassiske sejr, sin første V75 sejr og en storløbssejr i Harald Lunds Mindeløb. 2014 blev året hvor vi endelig

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

JYDSK GALOP DERBY. Dansk Hestevæddeløb. Sazerac. Goldstep. Sterling High. De kæmper om det Jydske Derby. Dansk Hestevæddeløb. Dansk Hestevæddeløb

JYDSK GALOP DERBY. Dansk Hestevæddeløb. Sazerac. Goldstep. Sterling High. De kæmper om det Jydske Derby. Dansk Hestevæddeløb. Dansk Hestevæddeløb deløb JYDSK GALOP DERBY Lørdag 7. juni 2014 Sazerac eløb Goldstep Sterling High De kæmper om det Jydske Derby Velkommen til det 91. Jydske Derby Direktørens forord I dag lægger Jydsk Væddeløbsbane græs

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR HISTORISK BANELØB 1. Mesterskabsløb Mesterskabsløbene afvikles over 5 løbsweekender, hver med 3 mesterskabsafdelinger i alt 15 afdelinger (foreløbige datoer): 2. Deltagere Mesterskaberne

Læs mere

WEBIKE CUP Tilmelding:

WEBIKE CUP Tilmelding: WEBIKE CUP 2012 Løbsafvikling for 2012: Løbsdato Arrangør Løbsform 24. april FSM Linieløb 22. maj SCC Linieløb 19. juni MIC Linieløb 7. august LPdC Linieløb 28. august CMO Linieløb Nærmere oplysninger

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere