NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR."

Transkript

1 F d hu Kon an 798 ud p md 1 Udb a 40 B N ud Bo m2 S u Væ Byå G undm2 Udhu Sa Kon a K auf chjø nn T Ema au d Ana ndommæ Jann Gamm aa d HI NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR CHARMERENDERØDTTRÆHUSMEDRI GTI G DEJ LI GETERRASSER

2 Sa op Ad H ndø 12,Bønn ups,8585g bo Kon an p 798 San ud md 1 Da o16 11 B Om hu anb anæ n -Høj b nd ba u ød æhuom oa" "omm hu -E duo h anæ nh n undom hu-dnnmdod o dæ n -Huh å o mdny nduodø ( und a o ndupa und o dæ n ) -B ndpåb nd h m n ma a -Ly bad æ mdp ad a ma n -K n ø nam æpppå2 æ S o ndupa ud o dæ ag d y dnhy umd b ændo n -Næ dbønn up om nadj u andbd bad and -B unw ndmdma pn o dåha d hu p n! V n o ma on Dø opmæ om på,anøba a,h dnna nund aøb, bud æ,oaæ o p aaccp budd,h om d må æ o n mm mdudbud å n Md nd ndommæ p æn æ,oan æ åd obpa ammhand Købop o d d o aønj u d, nan amby n åd n m Ana ndommæ Jann Gamm aa d V on2 1 E FA ER F GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæ o n S d1

3 Ad H ndø 12,Bønn ups,8585g bo Kon an p 798 V on2 1 E SO TS San ud md 1 Da o16 11 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæ o n S d1a

4 Ad H ndø 12,Bønn ups,8585g bo Kon an p 798 V on2 1 E SO TS San ud md 1 Da o16 11 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæ o n S d1b

5 Ad H ndø 12,Bønn ups,8585g bo Kon an p 798 V on2 1 E SO TS San ud md 1 Da o16 11 GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæ o n S d1c

6 Ad H ndø 12,Bønn ups,8585g bo Kon an p 798 San ud md 1 Da o16 11 ndomda a ndommn ndom yp Måbny I ø Kommun Ma n Zon a u Vand V K oa Va m n a a on Op ø ombyå Vu d o ndomæ d a O n u d p O n ndomæ d H a undæ d E bo æ d G und a o dæ d a G unda o æ d S u,by d,p anoand annd b ænn A a G unda audø F dhu -h a Somm hu G unda a ø BBR mdd No ddj u 4bm Bønn upby,hmmd Hodbybbya a Somm huom åd Bønn ups Vand æ Kæ d a a a a Fæ p a Udny Bo a aa Sp c an byn E a m And -h aca po Byn a a ø -ada o 1 208m2 0m2 BBR Do om bby,bny m 62m2 0m2 0m2 62m2 40m2 40m2 BBR mdd T bhø Da a,a ø nd dæ ndhå dh da o øø md ø ( ab a ) A ndbo,dound anp on Kø y ab-kom u-va ma n Da ndommn dhu,da a,a ndbomd ø X Ja øba a nd du å N, d und a h måan Ø dæ ndhå dh da o øø md ø V on2 1 E SO EL Hhn ø ndommnb ad bon GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæ o n S d2

7 Ad H ndø 12,Bønn ups,8585g bo Kon an p 798 San ud md 1 Fo o ho d Fo p æm n,d ndå ud nba på Sæ ndom o hoa mb andfo A S P æm ndæb and-ohu o,h udodæ SampJa I n Ja Rø adja Fo bho d Da o16 11 And o ho daæn b ydn Fo b ua hæ ud Ud n o ø na ndommna m o b u må aa op n ndommnp mæ a m de a m ndommnupp nda m db ændo n Sæ a å o b u , 54 Ø ud d ø nd ndommnd od ho d Købø opmæ om på,ad æ ud n,and, op yna o yn an æ, and o b ua hæ o ho dam øbndd ho d,oad ud måah n a op n o b ua hæ ud ud T and appo by n nnma, n a a on appo on mæ n T and appo oand by n appo T and appo o o op y n unduda b d od do umn a o, ø øba a ndå E n a a on appo E n a a on appo unduda b d odo umn a o, ø øba a ndå En mæ n ndommn om a ap n mæ n V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæ o n S d3

8 Ad H ndø 12,Bønn ups,8585g bo Kon an p 798 ud 1å ndoma Hu o ndomæ d a Rno a on G und o n S o n n Ro b æmp A a dy Vd p a æ ud a 1å pan b oa pan b San ud md 1 Da o16 11 P å Kon an bhodøb Kon an p udb a T y n a a ød Om o n øb åd ( ),an å 1 2 o p æm,an å Ia Gæ dudn oøbummn I n B n ab u o n opåba unda anda d nan amæ op yn om nan Dø opmæ om påa ndommæ n h o n måammn æ ud mdb u o n oy d Dna nb u o n oy d ndn oom a å da n nan om o n D o a ud n æ dnny d oab ndnam dmånd bo ud H udo d æ o b ua hæ ud Udb a 40 B u o ud 4 249md åN o ud 3 298md å 30, 10% B u oud n mddnam dy d o bundmdn anda d nan udn ad ao u ud, o b ua hæ ud am øbnd d ho d N oud n mdb u oud n ad aa a mæ ad adad a om n anda d nan, dn æ d unnopnå S anda d nan S anda d nan nuda b dud a ø nd o udæ n Kon anudb a på5% adn on an øbum op und næ m 5 dom n mum 25 Dop a a d ånop dnma ma ån æn odnpåæ dnd ndom a o oom a d åno a d ob a onm Løb dn30å Lån on ba ob a on ånmd a n,da d ao h øb dn annu p nc pp Lånba påd hø ndob a on,h u 100 næ m h und B n da o o a d ån16 11 Fo øbummnb nbo ånlånhan øb dpå30å Låna d ao h øb dn annu p nc pp Lån a æ u pa,o n n a æh a a dn1 2,1 5,1 8o1 1 1om dnnmn n ad6n o n j o månd Na ona ban n a ony ud ån bo o må ønmod a m Gnnmn n nop und næ m a p ocno æ3p ocn po n Næ æ nd n påbo ånba pådnnmn n p odn Sæ op yn om nan Ihnho d oom o m d a a ndom m må ndommæ n uda b d aduda b d nan o a, om ndommæ n må o m d nan V on2 1 E SO GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæ o n S d4

9 Ad H ndø 12,Bønn ups,8585g bo Kon an p 798 San ud md 1 Da o16 11 Op y n om nd ån,dano apå b Lå a Ra d yp Ra d Danma F1KF x Lån Kon an ån V on2 1 E SO R æ d Ob æ d Kon an - Va u a Rn 1å æ d Kon på yd yd 950 DKK 0, R - ÅOP Sa do a øb d d aon o 25, 00 1, 00 Sæ o a å Ga an - Kon an u N GHTDE-Fo mu a nau o adan ndommæ o n S d5

10 danbo F ch&k n n am b ånda mda b d o d o oa d hhg naaoko nds ø d nao opo obo oa om åd,h øo oa nd abh un Vb æ omd a a a, hd,and bo, æhu, d hu,nd a andb u,bo andb u am undpåh Dj u and V ææpåa d,a o undnp on b j n, od b ydbåd ø yhd,o a dohu a o øbnå åd nbo a, n o m d om,ho dan a d m, om d n bam d,nåha m d nbo n n øb Va b da o a abo no æ næ a ho dhøj a n auv a hand ab bo n,oi mødoa bu no o b nd md m n Vhaun ama b dmda danbo bu oom Å huo Eb o Db yd,ahaodon a øb nh op and,o aanhj æ pd nådupåud nnybo andom åd Vha æ ama b dmdno da,h a anm o bådøb o æ D udo ama d o a ma a bådpåi n n opå yv bydom åd bd ma d ø pab åndab abo ma d o om b u n hj mm d,p o on o opamddbd æn o o,nun 720 o o n omå a p an n D j dn bd oa o ona ma d ø,nåiøn a æ bo n

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 2 Udb a n 125 B N ud 12 149 9 698 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 144 2 4 2008 707 B 286V4009 Kon a S monjnn ndha- ndommæ,mde T 86829411 Ema mon j nn@danbo d Ana ndommæ S monjnn

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

016041786TS. JesperAnder NYPRI CHARMERENDEOG ÆGTESOMMERHUSMEDFLOTUDSI

016041786TS. JesperAnder NYPRI CHARMERENDEOG ÆGTESOMMERHUSMEDFLOTUDSI F d hu Kon an 599 ud p md 879 Udb a n 30 B N ud 3 214 2 485 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Sa 62 1 3 1973 2001 904 016041786TS Kon a JpAnd n ndommæ &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo d Ana ndommæ JpAnd n

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad Bu j 3,B nd Kon an p 1 995 Sagn O22051 udg md 1 Da o26 11 B Høj b ggndogmd an a pano amaud gæ gmg ho domm hu F ahu, aogg duh nd ha ud gom ba

Læs mere

Sagsnr :11406511 DESUDEN:

Sagsnr :11406511 DESUDEN: F d hu Kon an 998 udg p md 2 Udb a 50 B N udg 5 300 4 115 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 Sag 152 1 3 1996 1 640 11406511 Kon a KnudM um danbo g T 70155100 Ema nud m um@danbo g d Ana g ndommæg K autthomn ndha

Læs mere

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND F d hu Kon an 3 995 ud p md 2 Udb a 200 B N ud 20 440 16 122 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Sa 150 2 2 1965 2004 1 024 11020120047 Kon a KnF b I ndha T 74426055 Ema n b @danbo d Ana ndommæ KnF b I ndha RENDBJ

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an udg p md Udb a B N j udg 95 2 042 60 6 337 5 0 4 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 Sa g 7 2 2 2 96 996 806 03 28520 An a g j ndom mæg J p Bj g I nd ha RØNNEVÆNGET3 3, 83 40MAL L I NG SPÆNDENDEFRI

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208858

.48716100. Sagsnr :208858 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S o bo 14,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 295 Sagn 208858 udg md 2 Da o11 11 B S n,a gn dbo g Sønna u g undpå

Læs mere

:20325459 NÆRSTRANDOG CAFÉ. NYHED

:20325459 NÆRSTRANDOG CAFÉ. NYHED F d hu Kon an 350 udg p md 532 Udb a 25 B N udg 1 922 1 496 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 30 1 1 1952 454 284S14272 Kon a M av upn n T 20325459 Ema m a n n@danbo g d Ana g ndommæg M av upn n KONGSMARKVEJ7,4200SLAGELSE

Læs mere

016012008JA. JesperAnder SUPERHYGGELI

016012008JA. JesperAnder SUPERHYGGELI V a,1 am Kon an 1 775 ud p md 1 Udb a n 90 B N ud 8 751 6 925 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Ga a n En Sa 170 1 3 1907 1976 5 589 30 F 016012008JA Kon a JpAnd n ndommæ &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo

Læs mere

:51388645 SLOTSGADE18,3480FREDENSBORG

:51388645 SLOTSGADE18,3480FREDENSBORG V a,1 am Kon an 2 850 ud p md 4 Udb a n 145 B N j ud 13 880 11 036 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Kæ dm2 En Sa 131 2 2 1884 1990 484 8 D 08302608 Kon a Ma Læø ndha- ndommæ MDE T 51388645 Ema ma ao@danbo d Ana

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

:54706666 BØGEVEJ12,4862GULDBORG

:54706666 BØGEVEJ12,4862GULDBORG V a,1 am Kon an 295 ud p md 1 Udb a n 25 B N s ud 1 450 1 141 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Kæ dm2 En Sa 109 2 2 1943 1 146 93 G 167S14940 Kon a EbbN sn ndomsmæ ova ua T 54706666 Ema bb n sn@danbo d Ansa ndomsmæ

Læs mere

016011986TS. JesperAnder NÆRLEMVI

016011986TS. JesperAnder NÆRLEMVI V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 3 Udb a n 125 B N ud 12 160 9 622 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Udhum2 So c an æ En Sa 275 2 5 2006 13 678 133 7KW C 016011986TS Kon a JpAnd n ndommæ &a ua,md T 97822900 Ema j p

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad B ombæ æ13,hj m nd,6094hj Kon an p 1 170 Sagn O20205 udg md 1 Da o11 05 B IHj m ndæ g ho dogdj gb ggndomm hu Somm hub ggndpånm an agg på828m2ogdgodp

Læs mere

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener SA GSOPSTI I NG E gå d pa n4 h Cha o n Sag n J N 8 Kon an p Udb a udg md å 4 7 7 8 B u o N oxc udg 6 7 Bo g p E Op ø Bo g S u æ ag A an ha N N E a J a En g mæ C FOTOG YSMED TERRASSE Sdmab d æom a d a påwww

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gad50,2a,4ro d Ronb ggad19,1130købnhank T 70231033 Fax70231036 www manbo g d n o@manbo g d Sa gop Ad Gamm S mm 16,S mm,4100r Kon an p 1 275 Sagn 4100663 udg md 1 Da o20 03 B S øn,cha m ndha dobb hu S

Læs mere

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad Smgå d n ø,4070k Kon an p 2 650 Sagn MV4448 udg md 1 Da o26 04 B FANTASTI SKUDSI GTTI LBØLGENBLÅ KVARTERET K n øno d gg d åbn,ba and ab Hb ggnhnop

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208877

.48716100. Sagsnr :208877 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Råg 152,Råg,3210V Kon an p 1 965 Sagn 208877 udg md 2 Da o15 06 B F ooggnnm ø dbo g S g und å100m aråg S andp

Læs mere

TYTTEBÆRVEJ8,9000AALBORG -HASSERI

TYTTEBÆRVEJ8,9000AALBORG -HASSERI V a,1 am Kon an 4 595 ud p md 5 Udb a n 230 B N ud 22 562 17 874 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 210 1 5 2014 803 A 4700805 Kon a DannTho ndha, ndommæ &a ua, MDE T 40999007 Ema dann ho @danbo d Ana ndommæ

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Vel hol sommer hus Rømø! Bol mar sommer husomr åde meget nat

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Vel hol sommer hus Rømø! Bol mar sommer husomr åde meget nat To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad R j n25,bo ma Kon an p 1 395 Sagn V14129 udg md 1 Da o02 06 B V ho domm hu-rømø! IBo ma omm huom ådmgna u ønnomg æ gd dj gomm hud m å g ggod

Læs mere

149F1400619 SKANDERBORGVEJ1,9493SALTUM

149F1400619 SKANDERBORGVEJ1,9493SALTUM F d hu Kon an 1 150 udg p md 2 Udb a 60 B N udg 6 065 4 673 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 62 1 3 1972 1 807 149F1400619 Kon a K auk j ann ndha, ndommæg MDE T 52700700 Ema au j ann@danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere

ThomasPeder SKYTTEMARKSVEJ49A,4700NÆSTVED

ThomasPeder SKYTTEMARKSVEJ49A,4700NÆSTVED V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 114 Udb a 100 B N udg 9 788 7 845 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 144 1 4 1908 1920 576 12 D 05214V0360 Kon a ThomaP n ndommæg &a uamde T 55737100 Ema Thoma

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Sagsnr :MV5108 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV5108 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad I 33,4050S Kon an p 1 850 Sagn MV5108 udg md 3 Da o24 04 B I NDFLYTNI NGSKLARVI LLAISKI BBY KVARTERET B ggnpå g a S, gåa and cn um ab n,h du ndgo nd

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 145 udg p md 1 Udb a 60 B N udg 5 469 4 440 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 En g Sag 175 1 3 1864 2 532 F 1142014127 Kon a K autthomn ndha, ndommæg &MDE T 70155100 Ema au homn@danbo g d Ana

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 1 495 udg p md 3 Udb a 75 B N j udg 8 088 6 311 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 69 1 3 1987 1 822 28120140446 Kon a J ansc hm dpd n T 75124200 Ema j an pd n@danbo g d An a gj ndom mæg J ansc

Læs mere

.:87538700 Fax:87538400

.:87538700 Fax:87538400 Nø ø T 87538700 Fax87538400 n o@ homa ag d www homa ag d Sa gop Ad S o gad17b,st,ch anga ø Kon an p 1 845 Sagn LEJ20061 udg md 1 Da o23 05 B KVARTERET Enh pc ghdmdun b ggnhd Hj ø gam b d og gud dnmu pa

Læs mere

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen Sa gop Ad Æg 3,4700Næ Kon an p 1 195 Sagn BO15188 udg md 1 Da o03 11 B Cha m ndbua owb ggndpå o g gåa and hj anæ bog æ ønna u" Ån", a onn,g mna og ad onm m-ogåd m nd10 m nadanma d g bad andka bæ m nd Gnnm

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 395 udg p md 2 Udb a 70 B N udg 6 870 5 399 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 137 1 3 1999 4 817 F 140S14177 Kon a Hn And an T 54784090 Ema hn and an@danbo g d Ana g ndommæg MadH b

Læs mere

Sagsnr :150108. medhaveskur

Sagsnr :150108. medhaveskur Sa gop Ad Høj unda Kon an p 1 550 Sagn 150108 udg md 1 Da o29 09 B Sønb ggndd ag dfo dudbyddnn nd y n a a1p an Fo dndom u o gbø nn gom åd æpåo, ndøbm Manha g d a and B uwa A na,sømm ad ondanma, Vognbø

Læs mere

Sagsnr :034000HB278. kkeønskeratudst

Sagsnr :034000HB278. kkeønskeratudst V a, am Kon an 995 udg p md 3 Udb a 00 B N udg 9 75 7 809 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 04 2 2 945 298 24 E 034HB278 Ana g ndommæg JohnHøho La n S a au ndommæg VI LLI NGEBÆKVEJ,300HORNBÆK

Læs mere

GLORYVEJ49,7673HARBOØRE -VRI

GLORYVEJ49,7673HARBOØRE -VRI F d hu Kon an 2 200 udg p md 2 Udb a 110 B N udg 11 594 9 061 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Ga agm2 Sag 134 1 3 2005 1 200 26 016041814JA Kon a JpAnd n ndommæg &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo g d

Læs mere

AGGERSVOLDVEJ24,4440MØRKØV -MARKE

AGGERSVOLDVEJ24,4440MØRKØV -MARKE V a,1 am Kon an 2 150 udg p md 2 Udb a 110 B N udg 10 526 8 360 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 En g Sag 206 3 4 1914 2002 4 582 D 014KV26012 Ana g ndommæg K m V da ndommæg,mde AGGERSVOLDVEJ24,4440MØRKØV -MARKE

Læs mere

:59441112 HOLBÆKVEJ95,4420REGSTRUP -NR.J

:59441112 HOLBÆKVEJ95,4420REGSTRUP -NR.J F d andb ug Kon an 5 745 udg p md 2 Udb a 290 B N udg 27 794 22 267 Bo gm2 S u Væ Bggå G undha En g Sag 320 3 6 878 975 9, 32 D 0424363HL Kon a Hn La n ndommæg &a ua,mde T 59442 Ema hn a n@danbo g d Ana

Læs mere

Sagsnr :096006672 MEDGARAGE,SKØNNEUDENOMSAREALER,4ÅRGAMMEL SOLFANGERANLÆG.

Sagsnr :096006672 MEDGARAGE,SKØNNEUDENOMSAREALER,4ÅRGAMMEL SOLFANGERANLÆG. V a,1 am Kon an 895 udg p md 1 Udb a 45 B N j udg 4 494 3 545 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Kæ dm2 Ga agm² En g Sag 126 1 3 1935 1 390 20 18 C 096006672 Kon a M nk obaj n n T 70250222 Ema m n oba @danbo

Læs mere

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS Ræ hu Kon n udg p md Udb B N udg 2 99 3 0 0 7 9 8 546 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 05 3 20 5 6 A20 0 467 0427 Kon D nn Tho I nd h ndom mæg & u MDE T 40999007 Em d nn ho @d nbo g d An g ndom mæg

Læs mere

0210005761C EVEJ1,2740SKOVLUNDE

0210005761C EVEJ1,2740SKOVLUNDE V a,1 am Kon an 3 100 udg p md 4 Udb a 155 B N udg 15 193 12 050 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 192 2 4 1958 589 79 D 0215761C Kon a JnHn La n T 44979126 Ema j n h a n@danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208657

.48716100. Sagsnr :208657 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Po moån4,udho S and,3230g æ Kon an p 1 095 Sagn 208657 udg md 2 Da o01 09 B ndbdnd dhuma a b ggnh So gg undog

Læs mere

GRØNVEJ99,5260ODENSES -VOLDERSLEV

GRØNVEJ99,5260ODENSES -VOLDERSLEV V a,1 am Kon an 1 145 udg p md 1 Udb a 60 B N udg 5 718 4 570 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Kæ dm2 Ca p En g Sag 86 2 2 1953 1 248 30 50 F 259BD34 Kon a Knn hv n hn n ndom mæg,mde T 661948841 Ema nn h n

Læs mere

Sagsnr :1142014155. etudhuspå9m2.

Sagsnr :1142014155. etudhuspå9m2. F d hu Kon an 2 798 udg p md 3 253 Udb a 140 B N udg 14 742 11 453 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 125 1 3 2010 2 386 1142014155 Kon a K autthomn ndha, ndommæg &MDE T 70155100 Ema au homn@danbo g d Ana

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 645 udg p md 3 948 Udb a 135 B N udg 12 900 10 225 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 152 1 3 1969 1 267 152 D 00341634 Kon a Sø nn n ndha, ndommæg,md T 48242111 Ema o n n n@danbo

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni ghd Kon an 3 595 udg p md 3 Udb a 180 B N udg 17 858 14 351 Bo gm2 S u Væ Bggå En g Sag 88 1 1 1931 2005 D 128BP545 Kon a B anpamp n T 39460946 Ema b an pamp n@danbo g d Ana g ndommæg Ca ne b g STRANDVEJ

Læs mere

STOREGADE73,3790HASLE

STOREGADE73,3790HASLE Bo g E h Kon an udg p md 1 300 3 Bo gm2 S u Væ By ggå G undm2 Kæ dm2 172 1 4 1957 1974 996 246 En g Sag F 041ERH007 An a gj ndom mæg Ma nwko Han n I ndha - ndom mæg,mde STOREGADE73,3790HASLE ERHVERVSBYGNI

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 689 2 081 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 65 1 3 1979 865 091470MP Kon a Ma annpd n T 47387708 Ema ma ann pd n@danbo g d Ana gj ndommæg RamuF an ndha HYLL

Læs mere

TVEDEVEJ6,4160HERLUFMAGLE -TYBJ NYHED

TVEDEVEJ6,4160HERLUFMAGLE -TYBJ NYHED V a,1 am Kon an 2 095 udg p md 2 Udb a 105 B N j udg 10 227 8 126 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 250 1 4 1927 2 1 746 E 240JBV3098 Kon a JohnBo a T 57660610 Ema j ohn bo a@danbo g d Ana gj ndommæg

Læs mere

GRØNVEJ13,8300ODDER -ALRØ

GRØNVEJ13,8300ODDER -ALRØ Nd ag andb ug Kon an 3 495 udg p md 1 Udb a 175 B N udg 17 013 13 507 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 151 1 4 1933 2 899 4 C 0495366 Kon a P Hj o h ndha,sa gogu d T 86543266 Ema p hj o h@danbo

Læs mere

111NE007507 AHORNVEJ6,7330BRANDE

111NE007507 AHORNVEJ6,7330BRANDE V a,1 am Kon an 1 295 udg p md 1 266 Udb a 65 B N udg 6 337 5 072 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 125 2 3 1922 1975 728 7 D 111NE007507 Kon a C auth bj ø nla n ndommæg,mde T 97180815 Ema c au

Læs mere

Sagsnr :LH4153 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :LH4153 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad Laho m 1,Vd,4Ro Kon an p 4 395 Sagn LH4153 udg md 5 Da o21 09 B KVARTERET Godb ggnhd h gg gogbø n n gvd S j og m anogha nn,v gns andpa ogg ønna a Vd

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad Hj p 92B,2730H Kon an p 3 997 Sagn 0168 udg md 4 Da o27 05 B L og æ a dh hop a pa md an a ha ogp ad dn am ogn a on PåHj p H,h h gg ghuogg ønn æa øh nandn, nd dudnnbo gen d ho dmu n a a1963,om

Læs mere

Sagsnr :02820140990. ensmaden. :TonnyPeder

Sagsnr :02820140990. ensmaden. :TonnyPeder ghd Kon an 1 100 udg p md 1 292 Udb a 55 B N udg 5 422 4 262 Bo gm2 S u Væ Bggå En g Sag 99 1 2 1983 C 02820140990 Kon a TonnPd n T 56314844 Ema onn pd n@danbo g d Ana g ndommæg TonnPd n TORVET6A,1TH,4690HASLEV

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 295 udg p md 1 Udb a 65 B N udg 6 478 5 051 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 En g Sag 158 1 3 1900 2007 1 177 C 4700921 Kon a Ch anhøj bs T 72300693 Ema c h an @danbo g d An a g ndom mæg Ch

Læs mere

TonnyPeder OLERØMERSVEJ5,4690HASLEV

TonnyPeder OLERØMERSVEJ5,4690HASLEV V a, am Kon an 895 udg p md 2 Udb a 95 B N j udg 9 322 7 33 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 34 2 3 2006 5 B 00484 Kon a TonnPd n T 5634844 Ema onn pd n@danbo g d Ana gj ndommæg TonnPd n OLERØMERSVEJ5,4690HASLEV

Læs mere

:20325459 ONSVANGEN1,4200SLAGELSE LÆKKEREURODANVI NYHED

:20325459 ONSVANGEN1,4200SLAGELSE LÆKKEREURODANVI NYHED V a,1 am Kon an 2 675 udg p md 3 Udb a 135 B N j udg 13 164 10 492 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 156 1 4 2008 1 065 B 284S14218 Kon a M av upn n T 20325459 Ema m a n n@danbo g d Ana gj ndommæg M

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,2 am Kon an 2 195 udg p md 3 Udb a 110 B N udg 10 816 8 483 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 269 3 2 1907 1999 2 403 E 240JLV4229 Kon a JanLnn up Sa g&vu d T 57660610 Ema j nn up@danbo g d Ana g

Læs mere

Sagsnr :RS5281 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :RS5281 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad Ø a19,4ro Kon an p 4 Sagn RS5281 udg md 4 Da o06 10 B TOPMODERNERØDSTENSVI LLANÆRCENTRUM! KVARTERET Hub ggn gåa and a a onnognæbåro' T,b m d n,gågan

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad Nø gad24a3 h 165Købnha Kon an p 5 180 Sagn 010115 udg md 5 Da o29 04 B KVARTERETS oga a b ggnd a m d C K a hagnnm d n å å ø mdomb gn nadgam Da og ab na To ha nom nu o æ ah CØ dpa nogdnn Nø po

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gsops Ad ssnæsb g 84,2 h,2650h do Kon an p s999 Sagsn 872E330 udg md 2 Da o21 09 Bs s V g g n ma on Dgø sopmæ som på,anøbsa a,h sdnna nund s aøb, bud sæ g,ogasæ g p g aaccp budd,h s om d må æ o nss

Læs mere

SvenØvr :59628404 NYPRI

SvenØvr :59628404 NYPRI V a1 am Kon an 595 udg p md 2 Udb a 30 B N udg 2 982 2 333 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 Sag 240 2 4 1952 1 213 121 0771440161 Kon a SnØ ndommæg ogva uamde T 59628404 Ema n o @danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere

VEDSPORTSPLADSEN10,4340TØLLØSE -UNDLØSE

VEDSPORTSPLADSEN10,4340TØLLØSE -UNDLØSE VEDSPORTSPLADSEN0,4340TØLLØSE -UNDLØSE FLOTOG MEGETVELHOLDTVI LLABELI GGENDEUDTI LÅBNEMARKER!! Sa gop Ad VdSp p adn0,und ø,4340tø ø Kon an p 700 Sagn 042474KV udg md 2 Da o4 03 B Hudb dn g gd g ndom,db

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V m Kon n udg p md Udb B N j udg 3 395 4 3 7 0 6 589 3 35 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 43 2 3 934 97 8 7 90 D 059CJ 4 92 Kon Ch nj ob n ndom mæg MDE T 3644444 Em c h n j ob n@d nbo g d An g j

Læs mere

Sagsnr :812. undener839m2

Sagsnr :812. undener839m2 dj ndommæg pouo n m d Nd by3,nd by,7884fu T 97593268 p o n@o d-www u mæg n d Sa gop Ad Db 2,7884Fu Kon an p 795 Sagn 0689 udg md 812 Da o13 10 B FUR m dpåøn ogd md æpåønn åndna uoggodbad and Dnn ød n and

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 1 795 udg p md 1 354 Udb a 90 B N j udg 8 528 6 825 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 140 1 5 2011 4 194 4700829 Kon a nh d ndommæg &Va ua,mde T 40808087 Ema n h d@danbo g d Ana gj ndommæg nh

Læs mere

SPROGØVEJ13,7680THYBORØN

SPROGØVEJ13,7680THYBORØN V a,1 am Kon an 725 udg p md 1 Udb a 40 B N udg 3 595 2 843 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Ca p n g En g Sag 123 1 3 1987 702 33 E 016030963JA Kon a JpAnd n ndommæg &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo

Læs mere

NØRREVEJ2,7680THYBORØN

NØRREVEJ2,7680THYBORØN V a,1 am Kon an 845 udg p md 1 Udb a 45 B N udg 4 150 3 310 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 115 1 2 1954 320 63 E 016030916JA Kon a JpAnd n ndommæg &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo g

Læs mere

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad F d b g 135E,4Ro Kon an p 7 500 Sagn TN5035A udg md 6 Da o01 06 B VELKOMMENTI L1RÆKKE! KVARTERET I1 æ an nna u nddu hub gg o am Hbduhøj o,mna g h æpå

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 935 udg p md 1 Udb a 50 B N j udg 4 662 3 691 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 134 1 3 1900 836 F 4700504 Kon a nh d ndommæg &Va ua,mde T 40808087 Ema n h d@danbo g d Ana gj ndommæg

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 895 udg p md 2 Udb a 95 B N j udg 9 343 7 377 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 175 1 3 1970 1 246 D 27820140088 Kon a And Lau dn T 86962525 Ema and au dn@danbo g d Ana gj ndommæg And

Læs mere

:26220028og26223357. Sagsnr :HH1539. BMXbanemm.

:26220028og26223357. Sagsnr :HH1539. BMXbanemm. Hgaa d Bo Vs gad26,4690has T 26220028og26223357 n o@hgaa dbo g d-www hgaa dbo g d Sa gsops Ad sca J U chsvæ41,4690has Kon an p s2 100 Sagsn HH1539 udg md 2 Da o17 12 Bs ENERGIA+MEDJORDVARMENYEREARKI TEKTTEGNETHUS

Læs mere

:26220028og26223357. Sagsnr :HH1578. medhems.

:26220028og26223357. Sagsnr :HH1578. medhems. Hgaa d Bo Vs gad26,4690has T 26220028og26223357 n o@hgaa dbo g d-www hgaa dbo g d Sa gsops Ad ssmån æ27,4640fax Kon an p s2 Sagsn HH1578 udg md 2 Da o07 09 Bs s SØDTTRÆHUSFRA2007IDEJLI GTVI LLAKVARTER

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N udg 9 795 7 778 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 198 2 4 1976 1 120 D 23443HL Ana g ndommæg Hn La n ndommæg &a ua,mde ØSTERVANG 16,4520SV NN NGE STORFLOTOG

Læs mere

067S2014034. S.Hansen

067S2014034. S.Hansen F d andb ug Kon an 3 990 udg p md 1 Udb a 200 B N j udg 19 340 15 726 Bo gm2 S u Væ Bggå G undha And bgnm² En g Sag 160 2 3 1916 27, 9179 425 F 067S2014034 Kon a SuannSandho m Hann ndha ndommæg oga ua

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,2 am Kon an 1 675 u p m 1 Ub a n 85 B N j u 7 706 6 402 Bo m2 S u Væ Byå G unm2 Kæ m2 En Sa 296 3 7 1900 1999 966 16 F 031128218 Ana j nommæ JpBj I nha SOLBJ ERG HOVEDGADE67,8355SOLBJ ERG STORVI LLA

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 a Kon an 8 950 udg p d 8 Udb a 450 B N udg 44 306 36 081 Bo g2 S u Væ Bggå G und2 Ca p Udhu En g Sag 170 2 3 1880 1977 4 748 45 16 C 035V0714194 Kon a L Raun T 45814581 Ea aun@danbo g d Ana g ndoæg

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Ko a 2 495 udg p md 3 Udb a 125 B N j udg 12 218 9 729 Bo gm2 S u Væ Bggå G udm2 E g Sag 308 2 4 1877 2001 23 610 C 246M1787P14 Ko a Jø gfæ ch Dag g d, dommæg &Va ua MDE T 30898998 Ema j o g a

Læs mere

OVERDREVSVEJ3,4291RUDSVEDBY -,

OVERDREVSVEJ3,4291RUDSVEDBY -, V a,1 am Kon an 2 595 udg p md 2 Udb a 130 B N udg 12 669 10 065 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 474 4 3 1827 1998 4 188 D 236HSV0639 Kon a OLa n T 58242500 Ema o a n@danbo g d Ana g ndommæg T bnha

Læs mere

ndehaver-ej HARESKOVVEJ61,2700BRØNSHØJ

ndehaver-ej HARESKOVVEJ61,2700BRØNSHØJ V a,1 am Kon an 3 250 udg p md 3 Udb a 165 B N udg 15 806 12 712 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 100 2 3 1926 340 60 D 063EKG10317 Kon a Hn Bj ø nb do ndha T 38891444 Ema hn b do@danbo g d Ana

Læs mere

VESTERGADE12,3770ALLI

VESTERGADE12,3770ALLI V a, am Kon an 950 ud p md Udb a 50 B N j ud 4 695 3 692 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Kæ dm2 En Sa Ana j ndommæ F and cn n ndommæ VESTERGADE2,3770ALLI NGE RUMMELI GTHUSMEDTEENAGE GÆSTELEJ LI GHEDMEDEGENI NDGANG

Læs mere

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP F hu Kon an 1 095 ug p m 1 Ub a 55 B N ug 5 965 4 607 Bo gm2 S u Væ B ggå G unm2 110 1 4 1974 1999 2 932 Sag V1127 Kon a S gn gaa nom mæg,mde T 29402517 Ema g n gaa @anbo g An a g nom mæg S gn gaa nom

Læs mere

NØRREVEJ45,3070SNEKKERSTEN

NØRREVEJ45,3070SNEKKERSTEN V a,1 am Kon an 3 795 udg p md 5 Udb a 190 B N udg 18 402 14 741 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 155 1 5 1978 595 C 0978508CL Kon a Ch anløg up T 49130100 Ema ch an og up@danbo g d Ana g dommæg Ch

Læs mere

6823Ansager VÆRELSER ANTALPLAN

6823Ansager VÆRELSER ANTALPLAN D ndommæg T gad17 6870Ø god T 75246880 www d ndommag d K ogag 39 6823Anag PRI S EJ ERUDGI FT( MD ) 2 195 3 010 BOLI GAREAL 160m2 UDHUS 154m2 GRUNDAREAL 42 590m2 VÆRELSER 3 ANTALPLAN 1 BYGGEÅR SAGSNUMMER

Læs mere

ndehaver LÆRKEMOSE5,6470SYDALS -SKOVMOSE

ndehaver LÆRKEMOSE5,6470SYDALS -SKOVMOSE F d hu Kon an 995 ud p md 1 563 Udbe a 50 B N e ej ud 5 292 4 128 Bo m2 S ue Væ Byeå G undm2 Sa 91 1 4 1977 1999 936 11020120023 Kon a KenF e b ndeha T 74426055 Ema en e b @danbo d Ana ej endommæ KenF

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 895 udg p md 2 Udb a 95 B N j udg 9 302 7 394 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 Byggå En g Sag 125 1 3 2008 591 2008 B 01718AAP540 Kon a S anjø gnn ndommæg &a ua,mde T 75502600 Ema an j gnn@danbo

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 1 325 udg p md 1 Udbe a 70 B N e udg 6 971 5 370 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G undm2 Sag 85 1 3 2 1 070 220S14284 Kon a N e JHace Sa g&vu d T 55862990 Ema n e hace@danbo g d Ana g endommæg M che

Læs mere

okal danbol www. acebook. com/ danbol ngst vor nye bol ger ekt andr Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

okal danbol www. acebook. com/ danbol ngst vor nye bol ger ekt andr Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Ræ hu Kon an 1 udg p md 2 Udb a 50 B N j udg 4 946 3 870 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 113 1 3 1918 1983 532 E 240JBV4219 Kon a JohnB a ndommæg oga uamde T 57660610 Ema j ohn b a@danbo g d Ana gj

Læs mere

VESTERLED12,5953TRANEKÆR -HOU

VESTERLED12,5953TRANEKÆR -HOU F d hu Kon an 1 095 udg p md 2 057 Udbe a 55 B N e ej udg 5 815 4 436 Bo gm2 S ue Væ Byggeå G undm2 Sag 79 1 3 1960 3 568 26110024 Kon a JohnnyD d en ndeha,ej endommæg,mde T 62515156 Ema j ohnny d d en@danbo

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Sagsnr :223915. :Tom Jensen

Sagsnr :223915. :Tom Jensen Sa gsops Ad sssna gad4,1,1205købnha Kon an p s7 500 Sagsn 223915 udg md 5 Da o17 11 Bs s KVARTERE oga a a m m F d sho mskana ogs æd n K a b dpåsmåh gg gogb os nsb ag gadmdspc a n og ca é D un åm nu sga

Læs mere

Ver COPYRI GHT ksomheden kke medl

Ver COPYRI GHT ksomheden kke medl Sa gsops Ad sbog n Kon an p s4 245 Sagsn 375 udg md 4 Da o09 06 Bs EI a,m n ma smsamud -dnnbo gd ømmn oj! Bo gnb ggnd ondnab nd,pånugn g und,mdnm an agha h og æsp ænrobo npassha nmnsin ddn an as s s mn

Læs mere

:62515156 DAGELØKKEVEJ38A,5953TRANEKÆR -DAGELØKKE

:62515156 DAGELØKKEVEJ38A,5953TRANEKÆR -DAGELØKKE F d hu Kon an 565 udg p md 727 Udbe a 30 B N e udg 2 808 2 171 Bo gm2 S ue Væ Byggeå G undm2 En g Sag 104 2 3 1916 1994 283 E 26110168 Kon a Kenne hla en ndeha,sa g&vu d T 62515156 Ema enne h a en@danbo

Læs mere

Ful dmur ekt egnet hus 2007 andsr appor 201 vær ser køkken badevær ser Haven anl agt med æspl æne ampol egehus car por udhus 600 skoven 700 skol ads

Ful dmur ekt egnet hus 2007 andsr appor 201 vær ser køkken badevær ser Haven anl agt med æspl æne ampol egehus car por udhus 600 skoven 700 skol ads Lo o d e1 Sa op n Ad eeso Hede 87,8355So Kon an p 3 495 San 2774 ud md 3 Da o13 11 Be e e Fu dmu ea e enehu a2007= o and appo 201m2=4æ e +øena um + ue+2badeæ e Haenan amed æp æne+en ampo no eehu 44m2ca

Læs mere