KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 403 endelig 2001/0004 COD MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om maskiner og ændring af direktiv 95/16/EF DA DA

2 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om maskiner og ændring af direktiv 95/16/EF 1. SAGSFORLØB Forslag sendt til Rådet og Europa-Parlamentet (KOM(2000) /0004(COD)) i overensstemmelse med traktatens artikel 95: 26. januar 2001 Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 12. september 2001 Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 4. juli 2002 Ændret forslag [KOM(2003)48 endelig -2001/0004 COD)] fremsendt: 11. februar 2003 Fælles holdning vedtaget: 18. juli FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG Formålet med det oprindelige forslag var at sikre fri bevægelighed for de omfattede produkter ved at garantere et højt beskyttelsesniveau inden for sundhed, sikkerhed og forbrugerbeskyttelse. De omfattede produkter er i det væsentligste maskiner og produkter anvendt i forbindelse med maskiner. I overensstemmelse med konklusionerne i Molitor-rapporten fra 1994 var formålet med det oprindelige forslag at forbedre definitionerne af forskellige begreber, præcisere visse aspekter og sikre en ensartet anvendelse af direktivet. I dette øjemed blev forklaringerne i forbindelse overensstemmelsesvurderings- og markedsovervågningsprocedurerne forbedret med henblik på at undgå forskellige fortolkninger af disse procedurer. Det oprindelige forslag vedrørende en revision af maskindirektivet blev udarbejdet på grundlag af forslag fra en gruppe af uafhængige eksperter på højt niveau med forskellige faglige kvalifikationer. Der blev også inddraget erfaringer fra den praktiske anvendelse af det ændrede direktiv 89/392/EØF 1. 1 Rådets direktiv 89/392/EØF af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner, EFT L 183 af , s. 9. Dette direktiv blev kodificeret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner, EFT L 331 af , s. 1. Ændret ved direktiv 98/79/EF (EFT L 331 af , s. 1). DA 2 DA

3 De vigtigste elementer i det oprindelige forslag var: En præcisering af anvendelsesområdet for direktivet, en klarere afgrænsning i forhold til andre direktiver, især hvad angår lavspændingsdirektivet 2 og elevatordirektivet 3, og en mere præcis definition af begrebet "delmaskine". En styrkelse af bestemmelserne om markedsovervågning og om udpegning af overensstemmelsesvurderingsorganerne. Indførelse af en procedure vedrørende fuld kvalitetssikring for visse kategorier af maskiner. I sit ændrede forslag medtog Kommissionen mange af Europa-Parlamentets forslag med henblik på yderligere at forbedre direktivet. 3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 3.1. Generelle kommentarer til den fælles holdning Rådets fælles holdning er vedtaget enstemmigt. Der foretages en række ændringer i Kommissionens ændrede forslag, som er en betydelig forbedring af teksten, samtidig med at det oprindelige mål om tydeliggørelse og forenkling af anvendelsen opretholdes. Vigtige ændringsforslag fremsat af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen, som f.eks. selvcertificering gennem en overensstemmelseserklæring fra fabrikanten i stedet for tredjemandscertificering for maskiner med et højere risikoniveau, hvis harmoniserede standarder anvendes fuldt ud, og styrkelse af kravene til bemyndigede organer, indgår i den fælles holdning. Mange af ændringerne i den fælles holdning vedrører forbedringer i teksten opbygning eller redigeringsmæssige forbedringer, som ikke ændrer direktivets grundlæggende indhold eller praktiske anvendelse. Navnlig er bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav blevet tilpasset, så det svarer mest muligt til strukturen i det nuværende direktiv. Desuden er de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i hovedafsnit 7 og 8 i bilag I til det ændrede forslag blevet indarbejdet i hovedafsnit 4 og 6, der omhandler hejse- og løfteoperationer og personløft. 2 3 Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, EFT L 77 af , s. 29. Ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af , s. 1). Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer, EFT L 213 af , s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af , s. 1). DA 3 DA

4 3.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som fuldt ud, delvis eller i princippet indgår i det ændrede forslag, og som fuldt ud, delvis eller i princippet er indarbejdet i den fælles holdning Følgende ændringsforslag indgår i den fælles holdning, i nogle tilfælde med ændringer: 14 om anvendelsesområde og undtagelser (delvis), 15 om definitioner (delvis), 16 om henvisning til direktiv 92/59/EØF (fuldt ud), 17 og 82 om markedsføring og ibrugtagning (delvis), 18 om fri bevægelighed (fuldt ud), 22 om overensstemmelsesvurdering (i princippet, men indarbejdet i bilag I, Generelle principper), 23 om overensstemmelsesvurdering (fuldt ud), 27 om CE-mærkning (delvis), 30 om udpegede organer (i princippet), 36 og 45 om betjeningssystemers sikkerhed og pålidelighed (delvis), 41 om definitioner i bilag I (delvis), 42 om principper for integreret sikkerhed (fuldt ud), 49 om faste afskærmninger (delvis), 51 om strømforsyning (i princippet), 56 om mærkning af maskiner (delvis), 74 om overensstemmelseserklæring (delvis), 75 om overensstemmelseserklæring (delvis), 80 om minimumskriterier ved udpegelse af organer (delvis) Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som fuldt ud, delvis eller i princippet indgår i det ændrede forslag, men ikke er indarbejdet i den fælles holdning Følgende ændringsforslag indgik i det ændrede forslag, men indgår ikke som sådanne i den fælles holdning: 2 om en betragtning, der forklarer undtagelsen for industrianlæg, 3 om en betragtning, der forklarer undtagelsen for medicinske anordninger, 47 om stabilitet, 59 om brugsanvisninger for bærbare håndholdte og/eller håndstyrede maskiner, 62 om prøvning af løftemaskiner, 63 om styring af løftemaskiners bevægelser, 64 om løftemaskiners belastning, 66 om mærkning af kæder og tove, 69 om mærkning af maskiner til personløft, 72 om beskyttelsesanordninger til byggepladselevatorer og 76 om CE-mærkning Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som ikke indgår i det ændrede forslag, og som heller ikke er indarbejdet i den fælles holdning Følgende ændringsforslag indgår hverken i det ændrede forslag eller i den fælles holdning: 1 om en betragtning om miljøresultater, 4 om en betragtning om maskiner uden risici, 5 om en betragtning om materiel til markedsfester og forlystelsesparker, 6, 7, 8 og 11 om en betragtning om CE-mærkning og frivillig certificering og mærkning, 9, 20 og 32 om betragtninger om udvalgsproceduren, 10 om en betragtning om højspændingsmateriel, 12 om en betragtning om udrangerede maskiner, 13 om en betragtning om kodificerede udgaver af retsakter, 19 om harmoniserede standarder, 24 om overensstemmelsesvurdering, 25 om delmaskiner, 26 om udpegede organer, 28 og 29 om markedsovervågning, 31 om fortrolighed, 33 og 37 om elevatordirektivet, 34 om vurdering som led i den nye metode, 35 om direktivets ikrafttræden, 40 om de indledende bemærkninger i bilag I, 44 om håndtering og transport af maskiner, 50 om sæder i maskiner, 55 om at udsatte personer skal kunne bevæge sig uden hindringer, 58 om brugsanvisninger, 60 om vibrationer, 65 om DA 4 DA

5 løftning, 67 om betjeningsanordninger til løft eller transport af mennesker, 70 om hejsning og løftning af bevægelseshæmmede, 71 og 73 om konstruktion af byggepladselevatorer, 77 om det tekniske dossier, 78 om bilag IX, 79 om bilag X, 83 om en betragtning om oprettelse af en database Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som ikke indgår i det ændrede forslag, men er indarbejdet i den fælles holdning Følgende ændringsforslag indgik ikke i det ændrede forslag, men er blevet indarbejdet i den fælles holdning: 48 om krav til afskærmninger og beskyttelsesanordninger, og den del af ændringsforslag 57 om brugsanvisninger, som fjerner kravet om, at brugsanvisningens indhold skal være begrænset til den pågældende maskine Andre ændringer indført i Rådets fælles holdning i forhold til det ændrede forslag Ændringer i betragtningerne Betragtning 1 i det ændrede forslag er ændret lidt for at gøre den klarere. Betragtning 4 i det ændrede forslag er fjernet, fordi den ikke længere var relevant efter ændringerne af teksten i den fælles holdning. Betragtning 6 og 7 i det ændrede forslag er ikke indarbejdet i den fælles holdning. Betragtning 8 i det ændrede forslag er opdelt i nye betragtninger 5 og 6 i den fælles holdning. Den nye betragtning 6 i den fælles holdning er blevet ændret af hensyn til klarheden. Betragtning 9 i det ændrede forslag blev anset for overflødig og er blevet fjernet. En ny betragtning 7, der præciserer forbindelsen til Rådets direktiv 89/655/EØF, er blevet tilføjet i den fælles holdning. En ny betragtning 11 vedrørende artikel 9 er blevet tilføjet i den fælles holdning. Betragtning 13 i det ændrede forslag er blevet ændret lidt i den fælles holdning. Betragtning 14 i det ændrede forslag er blevet ændret lidt i den fælles holdning. Betragtning 19 er blevet ændret lidt for at tage hensyn til ændringerne i artikel 16 i den fælles holdning. Betragtning 24 i det ændrede forslag er blevet ændret og er blevet til betragtning 28 i den fælles holdning. Betragtning 27 i det ændrede forslag er blevet tilpasset til en standardiseret interinstitutionel tekst og er blevet til betragtning 26 i den fælles holdning. DA 5 DA

6 I den fælles holdning er tilføjet en ny betragtning 27, der tilskynder medlemsstaterne til at udarbejde og offentliggøre oversigter, der viser overensstemmelsen mellem direktivet og deres gennemførelsesforanstaltninger. Ændringer i artiklerne Artikel 1, stk. 1, i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning for utvetydigt at nævne alle kategorier af produkter omfattet af direktivet. Artikel 1, stk. 2, i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning for at præcisere direktivets anvendelsesområde ved: at udelade overflødige udelukkelser af kategorier af produkter som f.eks. komponenter i litra a), industrianlæg i deres helhed i litra m) og medicinsk udstyr i litra n), idet ingen af dem svarer til kategorierne anført i artikel 1, stk. 1 i litra d) at undtage alle våben, idet direktivets sikkerhedskriterier ikke er hensigtsmæssige for denne type produkter i litra e) at anføre, at landbrugs- og skovbrugstraktorer er undtaget for så vidt angår de risici, der er omfattet af direktiv 2003/37/EF 4 for at forbedre sådanne maskiners sikkerhed og tage hensyn til nye retsakter at indføre undtagelse litra h) maskiner, der er specielt konstrueret og fremstillet til forskningsformål med henblik på midlertidig anvendelse i laboratorier, som det ville være urimeligt at anvende direktivet på at fjerne alle typer af motorer i stk. 1, i det ændrede forslag, idet disse falder ind under kategorien "delmaskiner". Artikel 2 i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning for at præcisere den rent juridisk, gøre den lettere forståelig og opnå bedre sammenhæng med principperne i "den nye metode": meningen i den indledende sætning er blevet præciseret, således at der ved "maskine" i dette direktiv forstås de produkter, der er anført i artikel 1, stk. 1, litra a) til f) formuleringen af definitionerne af maskine i litra a) og b) i det ændrede forslag er blevet forbedret, og de er blevet slået sammen i definitionen i litra a) i den fælles holdning formuleringen af definitionen af sikkerhedskomponent i litra d) det ændrede forslag er blevet forbedret, og den er blevet til litra c) i den fælles holdning. Desuden er fortegnelsen over sikkerhedskomponenter blevet flyttet til et nyt bilag V og gjort vejledende i den fælles holdning 4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugseller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer. EUT L 171 af , s. 1. Ændret ved Rådets direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af , s. 35). DA 6 DA

7 en ny definition, litra e), af kæder, tove og stropper er blevet indført i den fælles holdning formuleringen af definitionen af aftagelig mekanisk kraftoverføringsaksel i litra f) i det ændrede forslag er blevet forbedret definitionen af afskærmninger til aftagelige mekaniske kraftoverføringsanordninger i litra g) i det ændrede forslag er blevet anset for overflødig og er blevet fjernet i den fælles holdning, idet disse blot er én kategori af mange kategorier af sikkerhedskomponenter definitionen af bærbart udstyr med eksplosiv ladning i litra h) i det ændrede forslag er blevet anset for overflødig og er blevet fjernet i den fælles holdning, idet dette blot er én kategori af mange kategorier af maskiner formuleringen af definitionen af delmaskine i litra i) i det ændrede forslag er blevet forbedret for at passe bedre til begrebet maskine, og definitionen er blevet til litra g) i den fælles holdning definitionen af markedsføring i litra j) i det ændrede forslag er blevet ændret for bedre at svare til markedssituationen for de produkter, der er omfattet af maskindirektivet, og den er blevet til litra h) i den fælles holdning formuleringen af definitionen af fabrikant i litra k) det ændrede forslag er blevet forbedret, og definitionen er blevet til litra i) i den fælles holdning definitionen af ibrugtagning i litra m) i det ændrede forslag er blevet ændret, idet den sidste del blev anset for overflødig, og definitionen er blevet til litra k) i den fælles holdning formuleringen af definitionen af harmoniseret standard i litra n) i det ændrede forslag er blevet forbedret, og definitionen er blevet til litra l) i den fælles holdning. Formuleringen af artikel 3 i det ændrede forslag er blevet forbedret. Formuleringen af artikel 4 i det ændrede forslag er blevet forbedret. Formuleringen af artikel 5 i det ændrede forslag er blevet forbedret. Formuleringen af artikel 6 i det ændrede forslag er blevet forbedret. Artikel 8 i det ændrede forslag er blevet ændret under hensyntagen til ændringerne i listen over sikkerhedskomponenter i artikel 8, stk. 1, litra a), ved at flytte de i artikel 8, stk. 1, litra b) omhandlede foranstaltninger fra forskriftsproceduren til rådgivningsproceduren i artikel 8, stk. 2, og ved at fjerne foranstaltningerne i artikel 8, stk. 1, litra c) og d), som er blevet overflødige efter ændringerne i bilag I. Som følge af ovennævnte ændringer er stk. 1, litra e), i artikel 8 i det ændrede forslag, blevet til stk. 1, litra b), i den fælles holdning. Artikel 9 i det ændrede forslag er blevet ændret for at gøre proceduren klarere. Navnlig gør den fælles holdning det til en betingelse for at vedtage særlige DA 7 DA

8 foranstaltninger, enten at Kommissionen efter indsigelsesproceduren vedrørende harmoniserede standarder i artikel 10 finder, at en harmoniseret standard ikke fuldt ud dækker de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som den vedrører, eller at Kommissionen efter proceduren i artikel 11 finder, at en sikkerhedsklausul er berettiget. Artikel 11 i det ændrede forslag er blevet ændret, således at interessenterne kan informeres bedre om Kommissionens afgørelse om, hvorvidt medlemsstatens foranstaltninger er berettigede eller ej. Artikel 12 i det ændrede forslag er blevet ændret for at gøre det lettere at læse og forbedre den praktiske anvendelse af direktivet: Stk. 1 i det ændrede forslag er blevet omformuleret for at tage hensyn til ændringerne i procedurerne proceduren i stk. 2 i det ændrede forslag er blevet fjernet, fordi det blev anset for at være for bureaukratisk formuleringen af stk. 3 i det ændrede forslag er blevet forbedret, og det er blevet til stk. 2 i den fælles holdning formuleringen af stk. 4 i det ændrede forslag er blevet forbedret, alternativ b) den i bilag IX nævnte procedure vedrørende EF-typeafprøvning er blevet fjernet, fordi den ikke giver nogen merværdi, og stykket er blevet til stk. 3 i den fælles holdning formuleringen af stk. 5 i det ændrede forslag er blevet forbedret, og det er blevet til stk. 4 i den fælles holdning. Formuleringen af artikel 13 i det ændrede forslag er blevet forbedret, og der er i den fælles holdning tilføjet krav, der sikrer bedre sporbarhed og større retssikkerhed. Formuleringen af artikel 14 i det ændrede forslag er blevet forbedret. Artikel 15 i det ændrede forslag er blevet ændret ved fjernelse af stk. 2. Formuleringen af artikel 16 i det ændrede forslag er blevet forbedret for at gøre den praktiske anvendelse lettere. Formuleringen af artikel 17 i det ændrede forslag er blevet forbedret. Formuleringen af artikel 18 i det ændrede forslag er blevet forbedret. I artikel 19 er der i den fælles holdning blevet tilføjet et stk. 2 for at understrege betydningen af koordineringen af markedsovervågningen. Artikel 22 i det ændrede forslag er blevet tilpasset en interinstitutionel standardbestemmelse. DA 8 DA

9 Artikel 24 i det ændrede forslag er blevet omformuleret og ændret for at skabe utvetydige grænser til andre direktiver og bringe terminologien i maskindirektivet og elevatordirektivet i overensstemmelse med hinanden. Formuleringen af artikel 25 i det ændrede forslag er blevet forbedret. Artikel 26 i det ændrede forslag er blevet tilpasset en interinstitutionel standardbestemmelse. I den fælles holdning er tilføjet en artikel 27 for at lette udfasningen af nationale bestemmelser om bærbare fastgørelsesmaskiner og andre slagmaskiner. Ændringer i bilagene I bilag I i det ændrede forslag er Indledende bemærkninger blevet ændret til Generelle principper, og formuleringen er blevet forbedret i den fælles holdning. Desuden er den iterative risikovurderings- og risikonedsættelsesproces blevet skitseret i punkt 1 i den fælles holdning. I bilag I, punkt 1.1.1, i det ændrede forslag er definitionerne blevet ændret for at bringe dem i overensstemmelse med etablerede termer inden for standardisering, og termerne tilsigtet brug og "forkert brug, der med rimelighed kan forudses er blevet tilføjet i den fælles holdning for klarheds skyld. Formuleringen af bilag I, Principper for integrering af sikkerheden i det ændrede forslag er blevet forbedret i den fælles holdning. Bilag I, Ergonomi i det ændrede forslag er blevet ændret og er blevet til punkt i den fælles holdning. Bilag I, Belysning i det ændrede forslag er blevet ændret lidt og er blevet til punkt i den fælles holdning. Bilag I, Konstruktion af maskinen med henblik på håndtering i det ændrede forslag er blevet omformuleret og er blevet til punkt i den fælles holdning. Bilag I, Styresystemernes sikkerhed og pålidelighed i det ændrede forslag er blevet bedre beskrevet i den fælles holdning under hensyntagen til erfaringerne med direktivets anvendelse. Bilag I, Betjeningsanordninger er blevet ændret i den fælles holdning under hensyntagen til erfaringerne med direktivets anvendelse. (Første del af ændringen vedrører ikke den danske udgave). Bilag I, Igangsætning i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning under hensyntagen til praksis i industrien. Bilag I, Stop i det ændrede forslag er blevet ændret, og punkt Driftsstop er blevet tilføjet i den fælles holdning for at fremme sikker praksis i industrien. DA 9 DA

10 Bilag I, Omskifter for betjenings- eller funktionsmåde i det ændrede forslag er blevet omdøbt til Valg af betjenings- eller driftsmåde og ændret en smule i den fælles holdning. Bilag I, Svigt i energitilførslen i det ændrede forslag er blevet gjort mere detaljeret i den fælles holdning. Bilag I, Svigt i styringskredsløbet i det ændrede forslag er blevet fjernet, fordi denne risiko blev anset for at være tilstrækkeligt dækket i det nye punkt Styresystemernes sikkerhed og pålidelighed i den fælles holdning. Bilag I, Software i det ændrede forslag er blevet fjernet, fordi denne risiko blev anset for at være tilstrækkeligt dækket i det nye punkt Oplysninger og informationsudstyr i den fælles holdning. Bilag I, 1.3 Beskyttelsesforanstaltninger mod mekaniske risici i det ændrede forslag er af hensyn til klarheden blevet omformuleret i den fælles holdning. Bilag I, 1.4 Kendetegn ved afskærmninger og beskyttelsesanordninger i det ændrede forslag er af hensyn til klarheden blevet omformuleret i den fælles holdning. Bilag I, 1.5 Krav til arbejdssteder og/eller førerpladser i det ændrede forslag er blevet ændret og gjort klarere, idet nogle dele blev anset for at være dækket af det nye punkt 1.2 Styresystemer i den fælles holdning. Teksten er blevet flyttet til punkt "Arbejdspladser og Sæder i den fælles holdning. Formuleringen af bilag I, 1.6 Risici, der skyldes andre farer i det ændrede forslag er blevet forbedret og er blevet til punkt 1.5 i den fælles holdning. Desuden er punkterne Støjrisici, Vibrationsrisici, Strålingsfare, Risici som følge af emission af farlige stoffer og Risiko for nedstyrtning i det ændrede forslag blevet ændret en smule i den fælles holdning for at gøre dem enklere og gøre deres anvendelse mere effektiv. Bilag I, 1.7 Vedligeholdelse i det ændrede forslag er blevet omformuleret og er blevet til punkt 1.6 i den fælles holdning. Bilag I, 1.8 Oplysninger, alarmanordninger, advarsler og 1.9 Mærkning af maskiner i det ændrede forslag er af hensyn til forenkling og klarhed blevet ændret og samlet i et nyt punkt 1.7 Oplysninger i den fælles holdning. Bilag I, 1.10 Brugsanvisning i det ændrede forslag er blevet betydeligt forbedret og gjort klarere, idet der er taget hensyn til erfaringerne med anvendelse af direktivet i praksis, og punktet er blevet indarbejdet i punkt 1.7 som punkt Brugsanvisning i den fælles holdning. Bilag I, 2.1 Agroindustrielle maskiner og maskiner, der er bestemt til den kosmetiske og farmaceutiske industri i det ændrede forslag er blevet ændret en smule i den fælles holdning på grundlag af de praktiske erfaringer med direktivets anvendelse. Bilag I, 2.2 Håndbårne og/eller håndstyrede maskiner i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning. DA 10 DA

11 Bilag I, 2.3 Bærbart udstyr med eksplosiv ladning i det ændrede forslag er blevet ændret og er blevet til punkt Bærbare fastgørelsesmaskiner og andre slagmaskiner i den fælles holdning. Bilag I, 2.4 Maskiner til bearbejdning af træ og lignende materialer i det ændrede forslag er blevet omformuleret og er blevet til punkt 2.3 Maskiner til bearbejdning af træ og materialer med tilsvarende fysiske egenskaber i den fælles holdning. Bilag I, 3.1 Generelt i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles holdning. Bilag I, Belysning i det ændrede forslag er blevet slettet, fordi denne risiko blev anset for at være tilstrækkeligt dækket af det generelle krav i "Belysning" i den fælles holdning. Bilag I, 3.2 Arbejdssted i det ændrede forslag er blevet ændret en smule i den fælles holdning. Bilag I, 3.3 Betjening i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles holdning. Bilag I, 3.4 Beskyttelsesforanstaltninger mod mekaniske risici i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning under hensyntagen til erfaringerne med direktivets anvendelse og for at forenkle og lette innovation. Bilag I, 3.5 Beskyttelsesforanstaltninger mod andre risici i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles holdning. Bilag I, 3.6 Anvisninger i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning. I bilag I, 4.1 Generelt i det ændrede forslag er der foretaget en række omformuleringer i den fælles holdning. Desuden er bilag I, Definitioner i det ændrede forslag blevet ændret i den fælles holdning for at bringe punktet i bedre overensstemmelse med etablerede termer inden for standardisering. Definitionerne af Løftekæde, Anhugningsgrej og Nominel last i det ændrede forslag blev anset for at været overflødige og er blevet slettet, mens definitionen af Stol er blevet flyttet til punkt Definitioner i den fælles holdning fra punkt Definition i det ændrede forslag. Bilag I, Manglende stabilitet er blevet tilføjet i den fælles holdning, da dette punkt blev anset for at have været nyttigt i direktiv 98/37/EF. Desuden er punkt Maskiner, der betjener faste ladesteder blevet tilføjet i den fælles holdning, idet det indeholder nyttige generelle krav til sådanne løftemaskiner. Bilag I, Egnethed til formålet er blevet tilføjet i den fælles holdning, da dette punkt blev anset for at have været nyttigt i direktiv 98/37/EF. DA 11 DA

12 Bilag I, Risici for udsatte personer i det ændrede forslag er blevet slettet, da det blev anset for at være dækket af det nye punkt Maskiner, der betjener faste ladesteder i den fælles holdning. Bilag I, 4.3 Mærkning i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles holdning for at tilpasse terminologien til almindeligt anvendte standarder. Bilag I, 4.4 Brugsanvisning i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles holdning for at tilpasse terminologien til almindeligt anvendte standarder. Bilag I, 5 Supplerende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for maskiner bestemt til arbejde under jorden i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles holdning, og 5.3 Belysning i det ændrede forslag er blevet fjernet, fordi denne risiko blev anset for at være tilstrækkeligt dækket af det generelle krav i "Belysning" i den fælles holdning. Bilag I, 6.1 Generelt i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning, idet der er blevet indarbejdet generelle krav fra hovedafsnit 8 i det ændrede forslag, og Definition i det ændrede forslag er blevet flyttet til Definitioner i den fælles holdning. Bilag I, 6.2 Betjeningsanordninger i det ændrede forslag er blevet ændret en smule i den fælles holdning. Bilag I, 6.3 Risici for personer, der opholder sig i stolen (på ladet) i det ændrede forslag er blevet ændret i den fælles holdning, og Risici, der skyldes genstande, der falder ned på stolen (ladet) er i den fælles holdning blevet flyttet fra punkt 8.1 Kabine i det ændrede forslag. Bilag I, 6.4 Maskiner, der betjener faste ladesteder i det ændrede forslag er blevet tilføjet i den fælles holdning og indfører krav fra hovedafsnit 7 og 8 i det ændrede forslag mere generelt. Bilag I, 6,5 Mærkning i det ændrede forslag er blevet ændret en smule i den fælles holdning, idet væsentlige angivelser er blevet specificeret. I bilag I er de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i hovedafsnit 7 og 8 i det ændrede forslag blevet ændret og udtrykt i form at mere generelle krav i hovedafsnit 4 og 5 i den fælles holdning. Bilag II Erklæringernes indhold i det ændrede forslag er blevet ændret en smule, og kravene i 2 Opbevaring i den fælles holdning er blevet flyttet fra bilag VII, X og XI i det ændrede forslag. Bilag III CE-mærkning i det ændrede forslag er blevet ændret en smule i den fælles holdning, og kravet i sidste afsnit, der vedrører det bemyndigede organs identifikationsnummer, er blevet flyttet fra bilag XI i det ændrede forslag. Bilag IV Former for maskiner, for hvilke de i artikel 12, stk. 4 og 5, omhandlede procedurer skal anvendes i det ændrede forslag er blevet omformuleret i den fælles holdning, og tre kategorier, der allerede indgår i direktiv 98/37/EF 21. Styringsenheder til sikkerhedsfunktioner, 22. Førerværn mod væltning DA 12 DA

13 (ROPS) og 23. Førerværn mod nedstyrtende materialer (FOPS) blev anset for at være hensigtsmæssige og er blevet tilføjet listen. Bilag V Vejledende liste over sikkerhedskomponenter, der er omfattet af artikel 2, litra c), er blevet flyttet fra artikel 2 i det ændrede forslag og er blevet omformuleret i den fælles holdning. Desuden er kategorierne 2. Beskyttelsesudstyr til detektering af personer, 8. Overvågningsanordninger i forbindelse med last og bevægelseskontrol i hejse- og løftemaskiner, 11. Afledningssystemer til forebyggelse af akkumulering af potentielt farlige ladninger af statisk elektricitet, 12. Energibegrænsende og -aflastende anordninger som omhandlet i punkt 1.5.7, og i bilag I, 13. Systemer og anordninger til reduktion af støjemissioner og vibrationer, 14. Førerværn mod væltning (ROPS) og 15. Førerværn mod nedstyrtende materialer (FOPS), 16. To-hånds betjeninger og 17. Komponenter til maskiner bestemt til at hejse og/eller sænke personer mellem forskellige ladesteder og medtaget på følgende liste:... blevet tilføjet til den vejledende liste i den fælles holdning. Bilag VI Teknisk dossier for maskiner i det ændrede forslag er blevet ændret under hensyntagen til de praktiske erfaringer i forbindelse med direktivets anvendelse, og det er blevet til bilag VII i den fælles holdning. Del B, der omhandler krav til Relevant teknisk dokumentation for delmaskiner er blevet tilføjet i den fælles holdning. Bilag VII Overensstemmelsesvurdering med intern fabrikationskontrol af maskiner i det ændrede forslag er blevet omformuleret og er blevet til bilag VIII i den fælles holdning. Desuden er visse forpligtelser vedrørende EFoverensstemmelseserklæringen, CE-mærkning og det tekniske dossier blevet fjernet, idet de allerede er omfattet af artikel 5 og bilag VII i den fælles holdning. Bilag VIII Overensstemmelsesvurderinger for maskiner uden iboende sikkerhedsog sundhedsrisici i det ændrede forslag er blevet slettet, fordi proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 12, der henviste til dette bilag, er blevet slettet. Bilag IX Overensstemmelse med harmoniserede standarder for så vidt angår en i bilag IV omhandlet maskine i det ændrede forslag er blevet slettet, fordi proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 12, der henviste til dette bilag, er blevet slettet. Bilag X Typeafprøvning af en maskine omhandlet i bilag IV i det ændrede forslag er blevet ændret og er blevet til bilag IX EF-typeafprøvning i den fælles holdning. Visse forpligtelser vedrørende EF-overensstemmelseserklæring, CEmærkning og det tekniske dossier er blevet slettet, fordi de allerede var omfattet af artikel 5. Desuden er der tilføjet krav om EF-typegodkendelsesattestens gyldighed og fabrikantens og det bemyndigede organs forpligtelser i denne forbindelse. Bilag XI Fuld kvalitetssikring for maskiner omhandlet i bilag IV i det ændrede forslag er blevet ændret og er blevet til bilag X Fuldt kvalitetssikringssystem i den fælles holdning. Visse forpligtelser vedrørende EF-overensstemmelseserklæring, CE-mærkning og det tekniske dossier er blevet slettet, fordi de allerede var omfattet af artikel 5 og det nye bilag III. DA 13 DA

14 Bilag XII Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal iagttage ved bemyndigelse af organerne i det ændrede forslag er blevet ændret en smule, og det er blevet til bilag XI i den fælles holdning. Bilag XIII Sammenligningstabel i det ændrede forslag, som viser sammenhængen mellem de dele af direktiv 98/37/EF og de dele af det reviderede direktiv, der omhandler samme forhold, er blevet ajourført og er blevet til bilag XII i den fælles holdning. 4. KONKLUSION Kommissionen finder, at den fælles holdning, der er enstemmigt vedtaget den 18. juli 2005, klarlægger visse spørgsmål og begreber yderligere og forbedrer formuleringen af visse krav, uden dog at ændre målet med og fremgangsmåden i Kommissionens forslag. Kommissionen kan derfor tilslutte sig Rådets holdning. 5. ERKLÆRINGER Kommissionen har afgivet følgende erklæringer: Vedrørende artikel 1, stk. 2, litra e), første led, vedrørende udelukkelse af landbrugsog skovbrugstraktorer fra direktivets anvendelsesområde: "Rådet og Kommissionen erklærer, at direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer skal ændres med henblik på at omfatte alle de relevante risici i forbindelse med maskindirektivet, således at alle sundheds- og sikkerhedsrelaterede aspekter i forbindelse med landbrugs- og skovbrugstraktorer er dækket. Denne ændring af direktiv 2003/37/EF bør også omfatte en ændring af maskindirektivet med henblik på at udelade ordene "for så vidt angår de risici" i artikel 1, stk. 2, litra e), første led. Vedrørende artikel 7 om formodning om overensstemmelse og harmoniserede standarder: "Kommissionen erklærer, at den i forbindelse med afgivelsen af de i artikel 2, litra l), omhandlede standardiseringsmandater vil bestræbe sig på, at der for hver standard, hvis referencer offentliggøres i EU-Tidende, stilles oplysninger til rådighed for de potentielle brugere af de pågældende standarder, med angivelse af forbindelsen mellem dens bestemmelser og de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav. I forbindelse med revisionen af den nye metode vil det blive præciseret yderligere, hvordan sådanne harmoniserede oplysningskrav skal gennemføres på horisontalt plan for alle direktiver efter den nye metode." Om artikel 16, stk. 3, om CE-mærkning: "Uden dermed at tilsidesætte EF-lovgivningen vil Kommissionen i forbindelse med revisionen af den nye metode præcisere betingelserne for anbringelse af andre former for national, europæisk eller privat mærkning i forbindelse med CE-mærkningen." DA 14 DA

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Det nye maskindirektiv 2006/42/EF Gældende fra 29.12.2009

Det nye maskindirektiv 2006/42/EF Gældende fra 29.12.2009 Det nye maskindirektiv 2006/42/EF Gældende fra 29.12.2009 Overblik med fokus på de væsentligste ændringer v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøfagligt Center. Arbejdsmiljøkonference

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 89 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 89 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 89 Bilag 1 Offentligt 2006L0042 DA 15.12.2009 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

(Ekstern oversættelse) EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked ARBEJDSDOKUMENT

(Ekstern oversættelse) EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 8. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om maskiner og om ændring af direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) L 157/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner på faste offshoreanlæg 1. Anvendelsesområde

UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner på faste offshoreanlæg 1. Anvendelsesområde UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner på faste offshoreanlæg 1 I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43, 61, stk. 4, 65, stk. 2, 67, stk. 4, nr. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF. af 22. juni 1998

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF. af 22. juni 1998 23.7.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 207/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Agenda. Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF

Agenda. Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Agenda Introduktion og orientering om det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Begreber, definitioner & omfang Ændringer i nyt Maskindirektiv Indhold i teknisk dossier Risikovurdering Harmoniserede standarder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over indretningsbekendtgørelsens bilag I

Bilag 1. Oversigt over indretningsbekendtgørelsens bilag I 18 Bilag 1 Oversigt over indretningsbekendtgørelsens bilag I Nedenfor ses en oversigt over indholdet i indretningsbekendtgørelsens bilag I. Oversigten kan bruges som checkliste ved afkrydsning i rubrikkerne

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/251 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Teknisk dossier BRICK-LIFT BL100

Teknisk dossier BRICK-LIFT BL100 Teknisk dossier ME - DESIGN Martin Elkjær - arkitekt Rosenstræde 21 G - 8800 Viborg Tlf. 2944 2271 2013 Dato: 10-06-13 Teknisk Dossier Side: 2 af 7 1. Forord 1.1 Introduktion Dette tekniske dossier indeholder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0030/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /1999 FASTLAGT AF RÅDET DEN 28. JUNI 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler 1) Den fulde tekst Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler 1) I medfør af 35, stk. 1, 46, 74, 84 og 86 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 24. april 2003 ENDELIG A5-0119/2003 ***III BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Oktober 2015 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2015

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere