At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK Køreplan side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7"

Transkript

1 At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5 OK Køreplan side 7 Nummer 3 - september årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløsheds kasse. Mejeristen udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Tlf.: Fax: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: CS Grafisk A/S Over Hadstenvej Hadsten Tlf.: Fax Næste nummer udkommer den 23. november 2010 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 1. oktober 2010) Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder som DMF s Feriefond tilbyder. Denne sommer gik turen til Kærneland, med masser af sol, godt vejr og ture til stranden ;-). For familien Gram har det ikke været rigtig sommer hvis ikke turen har gået til enten Smørbøtten eller Kærneland. Så med batterierne fuldt opladet, glæder jeg mig til efterårets mange udfordringer, bl.a. med bestyrelseskursus, medlemsmøder og klargøring til overenskomstforhandlingerne i Kursus for landsbestyrelsen Fra den 14. september og tre dage frem er hele DMF s landsbestyrelse samt de fleste afdelingernes næstformænd samlet til kursus på Snaptun Færgegård. Appreciative Inquiry (AI) er emnet der skal arbejdes med, og landsbestyrelsen er såmænd allerede tyvstartet. AI er en metode en arbejdsform/værktøj til at arbejde med organisationsudvikling og foreningsudvikling. Jeg tror landsbestyrelsen med AI kan bringe DMF frem til en stærkere og lysere fremtid. Medlemsmøder De fleste afdelinger har enten lige haft, eller skal snart have medlemsmøde. Disse møder/arrangementer har alle det mål at indsamle krav/ ønsker til den kommende fornyelse af overenskomsten. På den måde har alle medlemmerne muligheden for at give deres mening til kende, demokrati i sin fineste form. Inde i bladet er der lavet en foreløbig tidslinie/møderække for de kommende forhandlinger. Medlemsmøder kan også skabe sammenhold i DMF, et sammenhold som naturligvis gerne må vokse. Landsbestyrelsen og alle DMF s tillidsvalgte har fået bragt DMF langt hen af vejen, men vi er ikke kommet i mål. Så kære medlemmer, I må gerne hjælpe med at udbringe budskabet om at lønstigninger, pension, løn under barsel og overenskomstbestemte fridage, ikke kommer af sig selv. Nej et stærk sammenhold i Danske Mejeristers Fagforening er vejen. Lars Gram Nr. 3 Tirsdag den 7. september årgang.

3 Arbejdsskader - den største fejl er ikke at gøre noget Af Alan Winther Nielsen Socialrådgiver i Serviceforbundet Kommer du eller én af dine kolleger ud for en arbejdsulykke eller er der tale om en erhvervssygdom efter mange års hårdt arbejde på mejeri ja, så er det utrolig vigtigt, at sagen anmeldes, så den kan blive behandlet og eventuelt udløse en erstatning til medlemmet. Det er også muligt, at rejse et såkaldt civilt søgsmål mod arbejdsgiveren, hvis der er tale om at arbejdsgiveren er ansvarlig for arbejdsskaden. Det kan f.eks. være i tilfælde af manglende instruktion, manglende afmærkning, fejl og mangler på maskiner og redskaber m.v. Der kan således ved samme arbejdsskade være tale om 2 forskellige systemer, med hver sin fremgangsmåde og med forskellige regler og dermed også med hver deres faldgrubber. Hvis du er i tvivl om hvor, hvordan og hvorfor, ja, så er det naturligvis vigtigt at gribe fat om sagen og søge den fornødne rådgivning i fagforening, landssammenslutning eller forbund. Her gennemgås først og fremmest hovedtrækkene i det ene såvel som det andet system. Det ene system Hvad er en arbejdsskade? Arbejdsskader er i henhold til arbejdsskadelovgivningen fællesbetegnelsen for henholdsvis arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsulykker defineres nu som en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Erhvervssygdomme er kendetegnet som sygdomme der skyldes arbejdet og som er opstået på grund af påvirkninger fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. Hvortil skal man anmelde? Ved arbejdsskader er det som sagt utrolig vigtigt, at ulykken eller erhvervssygdommen anmeldes, da den skadelidte i modsat fald kan gå glip af erstatning. Når der er tale om en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt og alle andre ret til at anmelde hændelsen til Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet videresender herefter sagen til Arbejdsskadestyrelsen, med mindre der er tale om en beskeden skade. For erhvervssygdommenes vedkommende, har læger og tandlæger pligt til at anmelde, når der blot er tale om mistanke om, at lidelsen skyldes arbejdet. Alle andre har ret til at anmelde en erhvervssygdom. Fra den 1. juli 2010 er det et lovkrav, at arbejdsgivere, læger og tandlæger skal anmelde arbejdsskader elektronisk. Skadelidte, advokater, fagforeninger og andre, kan stadig anmelde på papirblanketter. Det er meget vigtigt at du sikrer, at anmeldelsen dels er udfyldt korrekt og dels er sendt til både Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab. Det kan naturligvis gøres ved at spørge til sagen hos den ansvarlige på arbejdspladsen. Men vigtigst er det, at du ikke overlader ansvaret til arbejdsgiveren, og så bare tror at den hellige grav er velforvaret. Du må sikrer dig, at der kommer et kvitteringsbrev fra enten forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen, hvoraf det fremgår at sagen er registreret og bliver behandlet. Du har selv en frist på 1 år til at få anmeldt en arbejdsskade, hvis der f.eks. ikke er sket noget i en sag, som man havde indtryk af og måske aftalt, at arbejdsgiveren ville anmelde. Forbundet har kendskab til en række sager, hvor hændelsen ikke er anmeldt til arbejdsgiverens forsikringsselskab inden for den 1-årige frist og hvor det herefter er meget vanskeligt at få sagen behandlet i Arbejdsskadestyrelsen. Selvom det i princippet er Arbejdsgivernes pligt og ansvar, ja, så hjælper det jo ikke meget at Arbejdsgiveren i visse tilfælde kan få en beskeden bøde, når den skadelidte kan gå glip af en stor erstatning. Når sagen er anmeldt, er det Arbejdsskadestyrelsen der som myndighed skal behandle sagen og træffe afgørelse i forhold til, om arbejdsskaden kan anerkendes i henhold til lovgivningen. Hvis sagen anerkendes, skal det samtidig vurderes, om der kan udbetales godtgørelse for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab og dækning af udgifter til helbredende behandling. Du kan læse mere om anmeldelsesregler og anden praksis på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Det andet system Det andet system foregår ved domstolene og bliver som nævnt ofte betegnet som et civilt søgsmål. Der er således tale om en sag, hvor der bliver ind givet en stævning og som byretten i første instans skal behandle og afgøre. I arbejdsskader er det i langt de fleste tilfælde en sag mod arbejdsgiveren, eller rettere vedkommendes forsikringsselskab. Det er forbundet og forbundets samarbejdspartner i sådanne sager advokatkontoret Rosberg og Haug, der tager sig af sagsforløbet. Det indebærer bl.a. en 3

4 vurdering af chancerne for et positivt resultat, stævning til arbejdsgiver, kontakt med vidner, skrivelser til modparten og retssystemet, samt den endelige procedure ved retten, hvis sagen når så langt. Men en sag når ofte kun frem til forbundet, når der er en sikkerhedseller tillidsrepræsentant, der dels er opmærksom og dels sørger for, at sagen bliver videresendt til vurdering af forbundet og advokaterne. Hvis et civilt søgsmål skal føre frem til et positivt udfald for medlemmet, kræver det, at vi ved retten kan bevise, at arbejdsgiveren har været erstatningsmæssig ansvarlig for en given skade. Det betyder med andre ord, at arbejdsgiveren som har pligten til at sørge for et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø ofte kan gøres ansvarlig ved en arbejdsskade, hvis han ikke sørger for at overholde disse pligter. Der kan f.eks. være tale om mangelfuld instruktion til en given arbejdsproces, defekter eller mangler på maskiner eller arbejdsredskaber, mangelfuld afmærkning og sikkerhedsforanstaltninger ved f.eks. byggeopgaver, eller anden overtrædelser af de spilleregler der gælder i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger. Som det fremgår er det meget vigtigt, at man som sikkerheds- eller tillidsrepræsentant tager ansvar, når en kollega er udsat for en arbejdsskade. Dels på det sociale og menneskelige plan, men også i forhold til papirarbejdet. Vi kan naturligvis alle begå fejl i forhold til rådgivning eller beskrivelse på en anmeldelse, men det må ikke afholde nogen fra at reagere og gøre noget ved situationen. Den største fejl er ikke at gøre noget. Så kontakt din fagforening, landssammenslutning eller forbund, når der er behov for assistance. Det er derfor meget vigtigt, at sikkerheds- eller tillidsrepræsentanten får noteret alle relevante oplysninger ved arbejdsskaden. Og der må meget gerne suppleres med eventuelle skitser, fotos, sikkerhedsmødereferater, rapporter eller andet relevant materiale. Du kan bl.a. læse mere om domme i arbejdsskadesager på bl.a. Eksempel: En mejerist kommer ud for en ulykke på sit arbejde. Under en ombygning på Mejeriet falder mejeristen ned i et ca. 2 meter dybt hul, der ikke er afmærket. I faldet får han en alvorlig skulderskade, der medfører længerevarende sygefravær og usikkerhed om hans fremtidige situation. Sikkerhedsrepræsentanten hjælper til med at få sagen anmeldt til Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab, der videresender sagen til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig indhentes alle relevante oplysninger om ombygningen og især hvorfor det pågældende hul ikke var afmærket. Der laves også en meget detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet, hvorefter sagen overdrages til Fagforeningen/Forbundet. Sagen anerkendes efterfølgende i Arbejdsskadestyrelsen, da der er tale om en pludselig hændelse, der samtidig medfører en alvorlig skulderskade. Der tilkendes et varigt mén på 8 procent, svarende til et skattefrit engangsbeløb på godt kr. Da medlemmet genoptager sit arbejde efter ½ års sygefravær, bliver der ikke tale om erstatning for erhvervsevnetab. Endvidere fastslår retten ved et civilt søgsmål, at Arbejdsgiveren har erstatningsansvaret, da han ikke har sørget for en ordentlig og sikker afmærkning af hullet. Erstatningsposterne til Mejeristen ved denne del af sagen er dels en skattefri godtgørelse for svie & smerte på 170 kr. for hver sygedag, svarende til godt kr. Og dels erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som er forskellen mellem lønnen før skaden og sygedagpengene. 4

5 I skemaet ses hovedtrækkene for de 2 systemer: Det ene system : Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdstilsynet Lovene: Lov om Arbejdsskadesikring (efter 2004) Arbejdsskadeforsikringsloven (før 2004) Lovpligtig forsikring Ikke krav om skyld/ansvar men krav om anerkendelse i Arbejdsskadestyrelsen Fremgangsmåde i hovedtræk: 1. Anmeldelse på blanket eller elektronisk 2. Anerkendelse eller afslag 3. Eventuel erstatning ved anerkendelse Erstatning primært langsigtede følger: Varigt mén på minimum 5 % Erhvervsevnetab på minimum 15 % Men også mulighed for: Helbredsudgifter og sygebehandling Erstatning for tab af forsørger Det andet system : Civilt søgsmål ved domstolene Lovene: Lov om erstatningsansvar Lov om arbejdsmiljø Ikke lovpligtig forsikring Krav om skyld/ansvar som ofte skal bevises ved domstolene Fremgangsmåde i hovedtræk: 1. Vurdering af chancerne i Serviceforbundet 2. Krav om erstatning til modparten 3. Stævning og herefter forlig eller retssag Erstatning primært kortsigtede følger: Svie og smerte Tabt arbejdsfortjeneste Men også mulighed for: Mén og erhvervsevnetab (differencekrav) Fremtidige helbredsudgifter og andet tab At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! Nu er det 3 år siden jeg blev valgt som tillidsrepræsentant (TR) for Danske Mejeristers Fagforening (DMF) på Arinco. Jeg vil gerne fortælle lidt om hvad tiden er gået med og hvad du kan forvente af mig som TR. Først starter jeg lige med at fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Anita Baltasar Jensen og er 27 år gammel. Bor i Videbæk sammen med min kæreste Claus og 1 hankat. Jeg fik lidt af en ilddåb som man kalder det, da jeg blev valgt. Medarbejderne på Arinco strejkede, men min forgænger Eddie Nyby tog sig godt af mig, og satte mig lidt ind tingene. Grundkursus for TR har jeg gennemført kort efter jeg blev valgt. Det er i alt 4 ugers kursus hvor man kommer rundt om mange spændende emner, og møder andre TR fra forskellige virksomheder. Det har både været sjovt men også en masse arbejde. I tror sikkert at os kursister holder fri kl. 16 og så ellers bare kan bruge fritiden på det man nu skulle have lyst til, men den virkelige verden er en anden for os TR kursister. De fleste dage havde vi undervisning til tiden og efter aftensmaden var det så på den igen, med at lave referat af dagens forløb eller lave forberedelser til morgenmøde i grupper. Selvfølgelig havde vi også hyggelige timer sammen og fik snakket på kryds og tværs af fagforeninger. De første 2 kursusuger var på Strandgården i Solrød, dejligt sted helt ned til vandet, men sparekniven ramte også forbundet så de valgte at sætte Strandgården til salg. På grundkursus 1 og 2 var formålet at opbygge viden om fagbevægelsen, personlig udvikling, samt TR s rolle og funktion i hverdagen. Vi gik fx igennem forskellige møde- og notatteknikker, psykisk arbejdsmiljø, samarbejde i grupper og det fagretslige system. På Grundkursus 3 og 4 blev jeg indkvarteret på LOskolen i Helsingør, kæmpestort kursussted, og der mangler bestemt ingenting. Dem der har været der før vil nok kunne nikke genkendende til den smukke beliggenhed, masser af kunst alle steder både inde og ude, det kan man hver især danne sin egen mening om. 5

6 Hvis jeg selv skal sige det synes jeg også at vi kursister/tillidsrepræsentanter fortjener det for vores indsats, for aftenarbejde slap vi ikke for, selv om vi kom på LO-skolen. Grundkursus 3 var det mest intense kursus synes jeg. Der havde vi en masse om konfliktløsning og forhandlingsteknikker, meget spændende og interessant. Alle kursister deltog aktivt i undervisningen. Forhandlingspsykologi indgik i undervisningen, om hvordan man reagerer og opfanger forskellige situationer i en forhandling, så vi ved en rigtig forhandling er klædt lidt bedre på til at forstå modparten. Der var også en del forskellige teknikker/faser vi kan bruge i en forhandling, fx adfærd i forhandlingsrummet og andre nyttige oplysninger. Det kunne være at min næste forhandling var med ham derhjemme, og så er det jo med at være klar. Måske nogen af jer kunne få interesse for dette emne ;-) I en af opgaverne blev vi sat i små grupper af 2, hvor den ene af os var bilforhandler og den anden køber, og så var det ellers bare om at forhandle og presse hinanden. Da tiden var gået og vi kom ind i klassen igen, fortalte vi hvad handlen var endt med, om der var kommet alufælge, anlæg og diverse ting med eller ej. Sjovt at prøve! Konfliktløsning starter med at blive enige om at være uenige, og derefter finde en løsning som fungerer for begge parter. Vi lavede små skuespil hvor 2 var uenige og den 3. så skulle prøve at hjælpe med at finde ud af ting ene, så begge blev tilfredse. Det er ikke altid lige nemt, men spændende at få lov til at teste forskellige fremgangsmåder og diskutere det med de andre i gruppen. Der er mange meninger og holdninger om hvordan en konflikt kan løses, så det kan vi hver især tænke lidt over. På grundkursus 3 havde vi også noget personlig udvikling, præsentationsteknik, og arbejdsmiljø. Jeg synes dette kursus virkelig gav noget jeg kan bruge i min hverdag. Selv om det var et tæt pakket program vi skulle igennem, og ens hoved til sidst ikke kunne rumme flere nye input, var det godt. Politik var der selvfølgelig også og det fik vi på grundkursus 4. Der var lidt om politiske ideologier, og livlige diskussioner på kryds og tværs i klassen. Borgmesteren fra Helsingør Per Tærsbøl var på besøg en dag og snakkede kommunalpolitik med os. En tur på Borgen (Christiansborg) var vi også, fik en fin rundvisning af Carsten Hansen (S). Derefter fik vi noget at spise og drikke, og en kanalrundfart til at slutte dagen af på i Kbh. På dette kursus var der gjort mere plads til hyggen mellem os kursister, og det nød vi selvfølgelig. Vi fik en rigtig festmiddag som afslutning på hele grundkursuset inden vi skulle hjem igen :-) Et halv års tid efter var jeg på et 3 dages kursus som en opfølgning på grundkursus, det var rigtig hyggeligt at få snakket med de andre kursister igen om hvad der var sket siden sidst. Udover at have været på en del kurser, er der også det at sidde med i samarbejdsudvalget (S.U.) som TR, og lige finde ud af hvordan virksomheden fungerer og hvad vi kan gøre for samarbejdet på fabrikken os medarbejdere imellem. Jeg håber at jeg har givet jer et lille indblik i hvordan jeg blandt andet har brugt min tid, og at det også er for os friske piger at være TR. Anita Baltasar Jensen (TR på Arinco)

7 OK Køreplan Forbundene i fællesoverenskomsten har lavet en køre plan frem mod den kommende fornyelse af fællesoverenskomsten. Ligeledes er der nedsat 5 arbejdsgrupper, der skal komme med input til selve forhandlingerne. Arbejdsgrupperne består af en tillidsrepræsentant fra hvert forbund, en forbundsrepræsentant og repræsentanter fra arbejdsgiverforeningen. De 5 arbejdsgrupper er følgende: Kompetenceløn Elevforhold Funktionærlignende ansættelse Holddrift Genetillæg Det bliver spændende om forhandlingerne når at blive færdige efter tredje forhandlingsomgang. Skulle dette ikke være tilfældet forsætter forhandlingerne med en fjerde forhandling, og i sidste ende i forligsen. for Mejeripersonale og Chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Fagligt Fælles Forbund og Dansk Funktionær Forbund / Danske Mejeristers Fagforening Lars Gram Køreplanen: Dato: Aktivitet: Arbejdsgruppe Kompetenceløn Arbejdsgruppe Elevforhold Arbejdsgruppe Funktionærlign Arbejdsgruppe Holddrift F seneste indsendelse af krav Arbejdsgruppe Kompetenceløn Arbejdsgruppe Genetillæg Arbejdsgruppe Funktionærlign Arbejdsgruppe Elevforhold Arbejdsgruppe Kompetenceløn DMF seneste indsendelse af krav (fra afdelingerne) Als-møde DMF udtagelse af krav NNF seneste indsendelse af krav Sammenskrivning af krav fra de 3 forbund (forhandlingslederne) Dato: Aktivitet: Sammenskrivning af krav fra de 3 forbund (forhandlingslederne) Sammenskrivning af krav fra de 3 forbund (forhandlingsudvalgene) Temadag for tillidsrepræsentanter fra de 3 forbund omkring fælleskrav (OK fonden) Udveksling af krav med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Dec Overenskomstavis (OK fonden) Overenskomstforhandling Overenskomstforhandling Overenskomstforhandling Feb Overenskomstavis (OK fonden) Mar Trykning af overenskomster (OK fonden) 7

8 Program for Mejeri industriens Arbejdsmiljø konference 2010 Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference finder sted den 9. september 2010 på Hotel Legoland, Billund med følgende program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og kaffe Velkomst v/formand Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund Nye muligheder for virksomhedernes sikkerhedsarbejde Direktør Jens Jensen, Arbejdstilsynet Fra den 1. oktober 2010 træder de nye regler for organisering af virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde i kraft. Fremover får virksomhederne bl.a. mulighed for større fleksibilitet i sikkerhedsarbejdet. Jens Jensen, der var formand for det udvalg som står bag de nye regler, fortæller om perspektiverne og om, hvad de nye regler kommer til at betyde for virksomhederne herunder om årsplaner og hvordan der kan arbejdes med strategi i arbejdsmiljøarbejdet. Fælles refleksion v/facilitator Jan D. Johannesen, Arla Foods Effekt og erfaringer med sammenlægning af SU og SI Mejerichef Lene Bjerg Jacobsen og fællestillidsrepræsentant Michael Sørensen, Holstebro Flødeost Holstebro Flødeost har siden 2007 været organiseret med en fælles sikkerheds- og samarbejdsorganisation. Erfaringerne har været positive med stor tilfredshed både med samarbejdet, med effektiviteten og med resultaterne. Der opleves større forankring og respekt om beslutninger, ligesom det er vurderingen, at der er behandlet flere emner, end i den traditionelle opdeling. Fælles refleksion Pause og dialog Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Administrativ chef Owe Jarlö og næstformand i Sikkerhedsudvalget Edip Ergül, Linköping Mejeri. Edip Ergül er desuden med i centrale udvalg om arbejdsmiljø i Sverige og har medbestemmelse om såvel nye som eksisterende tiltag inden for arbejdsmiljø i Arla, Sverige Erfaringer med arbejdsmiljøorganisationens opbygning og linjeansvar i Sverige. Roller og ansvar for henholdsvis sikkerhedsrepræsentanter og ledelse. Virkemidler der anvendes i arbejdet delmål, point, løn, bonus mv. Resultater, medarbejderinddragelse, medarbejdersyn på organisationsformer etc. Fælles refleksion Workshop 1: Organisering - nye muligheder (se næste side) Frokost Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Workshop 2: Vejen til en årsplan (se næste side Kaffe Forandringsparathed og arbejdsglæde - hinandens forudsætninger Christine Feldthaus - en af tidens mest markante stemmer, der på fornøjelig og underholdende vis giver os noget at tygge på, noget at grine af og konkrete redskaber til at fremme forandringsparathed og arbejdsglæde Afslutning v/chefkonsulent Finn Kemp Jeppesen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Sandwich 8 MÆLKERITIDENDE 2010 Artikel fra Mælketidende 2010 NR

9 Take-off Præsentation af MIA Arbejdsmiljøkonferencen 2010 Livsstilseksperten Christine Feldthaus deltager i konferencen, hvor hun sætter energi og motivation på dagsordenen (Foto fra nytpotentiale.dk) Den fremtidige arbejdsmiljø-lovgivning Mere om indholdet på Arbejdsmiljøkonferencen 2010 Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010! Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010 nærmer sig nu med hastige skridt, og sidste frist for tilmelding - den 20. august - er lige om hjørnet. Programmet for dagen (se side 8) tager udgangspunkt i den fremtidige arbejdsmiljølovgivning og omfatter både konkret information og inspiration samt workshops, hvor udfordringerne i de nye regler kan drøftes med kollegaer i branchen og specialister fra Alectia. Sidst men ikke mindst sætter Christine Feldthaus energi og motivation på dagsordenen, så også disse vigtige parametre har fået et par ord med på vejen, når dagen slutter. Fremtidens arbejdsmiljøorganisering Konference den 9/ Aktuelt tema Mejeriindustriens Arbejsmiljøudvalg, som står bag konferencen, imødeser at det valgte og topaktuelle tema tiltrækker mange medlemmer af virksomhedernes sikkerheds- og samarbejdsorganisationer. Emnet er yderst relevant for alle, som arbejder med arbejdsmiljøspørgsmål, og alle niveauer - fra topledelse til medarbejdere har brug for at blive klædt på til de udfordringer, den nye arbejdsmiljølovgivning fører med sig. Workshop 1 - Organisering - nye muligheder: Workshop 1 indledes med et kort oplæg om nye muligheder for organisering af arbejdsmiljøarbejdet efter 1. oktober. Deltagerne bidrager med erfaringer i den nuværende organisering, som kan fremme og hæmme arbejdsmiljøarbejdet. Deltagerne drøfter, om en anden organisering ville styrke arbejdsmiljøarbejdet yderligere, hvis virksomheden vælger at ændre arbejdsmiljøorganisationen efter 1. oktober. Workshop 2 - Vejen til en årsplan: Workshop 2 giver deltagerne inspiration til at formulere deres vision og strategi for et godt og attraktivt arbejdsmiljø. Deltagerne drøfter med udgangspunkt i egne erfaringer, de udfordringer, der kan være i et godt strategisk arbejdsmiljøarbejde. Workshoppen giver deltagerne inspiration til den proces og drøftelser, de skal have derhjemme, når årsplanen skal udarbejdes. Tilrettelæggelse Konferencen er tilrettelagt af: Frank Lindenberg, Betina Goul, Børge Jensen, Karl-Peter Tolderlund, Anne- Sofi Christiansen, Hanne Lybech Jensen og Torben Rentzius Jans. Facilitator: Jan D. Johannesen, Arla Foods. Tilmelding Tilmelding senest den 20. august 2010 til: Sekretariatet enten on-line pr. mail til Merethe Pristed: eller fax: Opgiv venligst deltagernavne ved tilmeldingen! Ny arbejdsmiljølov Den fremtidige arbejdsmiljølovgivning træder i kraft pr. 1/ og for at give et indtryk af, hvad der er i vente og dermed også, hvad Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference har at byde på, har Hanne Lindberg Greisen, advokat i SALA, sekretær i Bar-jord-til-bord samt deltager i det udvalg, som har arbejdet med den nye lovgivning, sammenfattet et resume af de nye regler, som på en enkelt side giver et indblik i de væsentligste elementer og ændringer. Læs om den nye arbejdsmiljølovgivning på side 10! NR MÆLKERITIDENDE Artikel fra Mælketidende 2010

10 Kærneland Se flere oplysninger på Er du medlem af Serviceforbundet? så lej din feriebolig gennem DMF Du kan enten vælge feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og beliggenheden i top. Falder dit valg på Djursland, så kommer du til at bo lige udenfor smukke, gamle Ebeltoft i en unik natur, direkte ned til en børnevenlig strand. Ebeltofts gamle købstadscharme er uspoleret, og du finder et hav af shoppingmuligheder, restauranter og forlystelser i og tæt på byen. F.eks. Djurs Sommerland: Danmarks sjoveste sommerland. Eller den fantastiske zoologiske have med safari. Du og familien har også muligheden for at muntre jer i Kattegat Centret, stedet med masser af hajer og forskellige våde aktiviteter for børn og voksne. Prøv Tante Andantes Hus! Her er der plads til at de mindste kan udfolde sig musikalsk, kunstnerisk og dramatisk! En helt anderledes verden. Djursland byder på noget af det ypperste, når det gælder smuk dansk natur. Kom selv og oplev suset, du bliver bidt af det Sydpå finder ud os placeret på standen i naturskønne omgivelser ved Kegnæs tæt på Sønderborg og den dansk/ tyske grænse. Og der er bestemt ingen grund til at kede sig hernede! Gå på opdagelse i Danfoss Universe: En ny oplevelsespark fyldt med lærerig teknik, naturfænomener og massevis af gør-det-selv oplevelser. Brug en dag i Sommerland Syd med vandrutschebaneloop og sjov i timevis. Als byder på en helt fortryllende natur, og man mærker de historiske vingesus overalt! Hvad med et besøg på Dybbøl Mølle? En tur til fods på skanserne? Se Gråsten Slot? Eller hvad med at udforske skønne Sønderborg? Nyd stemningen, fjorden og arkitekturen, og nyd Sønderjylland. En egn, som du ikke helt kan slippe igen Smørbøtten

11 Mejerielev: Danske elever: Simon Andersen Odense Emne på afslutningsprojekt: Creme fraiche. Hvilken indflydelse hensætningstemperaturen har på det færdige produkt. Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Leeds Dairy, England Arla Foods, Slagelse Mejericenter Maj-Britt Bendtsen Holstebro Temperaturens indflydelse på kaseinudfældningen ved fremstilling af WPC Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro Søren Flaunø Aarhus Hvordan kan man regulere ostens ph og vandprocent? Arla Foods, Brabrand mejeri Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg Jesper Fogh Hansen Aarhus C Blåskimmelost Arla Foods, Brabrand mejeri Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg Patrick Lee Hansen Ørbæk Kan mængden af smeltesalt nedsættes i smelteosten eller kan der bruges et erstatningsprodukt? Arla Foods, Birkum Ost, Odense SØ Alex Hedevang Breum Ost- og skorpedannelse Thise Mejeri, Roslev Camilla Hoff Viby J Lactosefri yoghurt. Arla Foods, Danmark Protein, Videbæk Arla Foods, Brabrand Mejeri Martin Jakobsen Aalborg Instant sødmælkspulver Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe Per Michael Jørgensen Tyskland Hvordan fremstiller man en Norsk brun ost? Arla Foods, Settle Creamery, England Arla Foods, Kruså Mejeri Jan Lundgaard Holstebro Temperaturens indflydelse på kaseinudfældningen ved fremstilling af WPC Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro 11

12 Mejerielev: Danske elever: Torsten Holm Madsen Klemensker Emne på afslutningsprojekt: Bleu 50+, hvordan påvirker temperaturen og fugtigheden skimmelens vækst? Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Leeds Dairy, England Bornholms Andelsmejeri, Klemensker Trine Bested Madsen Voel Lactosefri yoghurt. Arla Foods, Brabrand Mejeri Mads Lyng Malthesen Aarhus C Hvordan kan man lave en CO2- pustning i drikkeyoghurt? Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Brabrand Mejeri Anette Gerda Kassentoft Nielsen Videbæk Ændring af hensætningstemperaturens betydning for en syrevækker Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk Grethe Louise Nørby Nielsen Bække Hvad er forskellen på en Danbo 45+ fremstillet med en yoghurt- og en DL-kultur? Arla Foods, Oakthorpe Dairy, England Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia Morten Amlund Nymark Nielsen Bredsten Hvordan produceres en Fontal ost? Nørup Mejeri, Bredsten Jernved Mejeri, Gredstedbro Nils Erik Hersom Nielsen Hobro Instant sødmælkspulver Arla Foods, Hobro Mejeri Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J Tobias Møller Sjøgren Christiansfeld Hvordan har temperaturbehandlingen indvirkning på smør? Arla Foods, Christiansfeld Mejericenter Arla Foods, Settle Creamery, England Arla Foods, Klovborg Mejeri Lars Gert Sørensen Sindal Opbygningen af en Danbo 45+ Arla Foods, Hirtshals Andelsmejeri Morten Nygaard Smed Sørensen Løgstør Hvordan produceres UF-feta og hvilken indflydelse har sat-% på smag og konsistens? Arla Foods, Leeds Dairy, England Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe 13

13 Mejerielev: Islandske elever: Eva Hrund Adalbjarnadottir Selfoss Emne på afslutningsprojekt: Bifidum bakteriens indflydelse på smag og konsistens i skyr. Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Brynleifur Hlynsson Island Usyrnet saltet blandingsprodukt Jon Stefan Fridjónsson Akureyri Kemisk syrnet hytteost Svenske elever: Britt-Marie Annika Andersson Lidköping Syrningstemperaturens indvirkning på viskositet og stabilitet i filmjölk David Andreas Andersson Sverige Hvordan påvirker Bacillus cereus kvaliteten i piskefløde? Rawand Mustafa Stokholm Hvilken indvirkning har syrningstemperaturen på aromadanneslen i tykmælk og gräddfill? Tobias Bengt Emanuel Nyrot Visby Sødmælkspulver, hvordan kan man optimere på fedt- og proteinindhold samt opløselighed og vandindhold Kristian Karl Göran Samuelsson Linkóping Lactosefri mælk 13

14 Uddeling af præmier ved dimissionsfesten: Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissions festen for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Lars Gert Sørensen, Sindal Holdets humørspreder Lars Gert Sørensen, blev valgt som holdets humørspreder, valgt af mejerieleverne på holdet. Valgt for sit gode positive og afsmittende humør. Han er faglig nysgerrig og kommer med konstruktive og udfordrende spørgsmål og god til at diskutere positivt. Per Michael Jørgensen, Tyskland Holdets fighter Per Michael Jørgensen, blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter. Han er altid positiv, ihærdig, arbejdsom, seriøs og altid i godt humør. Endvidere har han været med til at skabe en god balance i klassen. Præmierne, som blev overrakt af Formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist 2010 Her er mulighed for at få DIN reklame ind 14

15 Procesteknologer 2010 Mejeriteknologi: Kim Bitsch Optimering af osteudbytte Hvid ost 45+ på Arla Foods Kruså Mejeri. Jesper Boe Moegren Christiansen Optimering af 70+ flødeost på kvargcentrifuge. Anne Kristin Dirdal Kartlegging og optimalisering av renhold på transportbaner og kontaktpunkter i saltlakerommet, pakkeriet og deler av ysteriet på TMS Voll. Henriette Fredslund Optimering af osteudbytte Hvid ost 45+ på Arla Foods Kruså Mejeri. Jeppe Noesgaard Greve Optimering af 70+ flødeost på kvargcentrifuge. Kristian Dahle Hodne FoodPro Cleanline indvirkning på fouling. Hanne Hoelstad Optimering av yoghurtpulver produksjon. Karen Honoré Optimering af osteudbytte Hvid ost 45+ på Arla Foods Kruså Mejeri. Johannes Lønstrup Jensen Udnyttelse af syrnet kærnemælk forædling af syrnet kærnemælk fra Thise Mejeri. Steffen Skovgård Jensen Optimering af 70+ flødeost på kvargcentrifuge. Jacob Sønderborg Kristensen Kærgården 40%. Kent Glargaard Nissen FoodPro Cleanline indvirkning på fouling. Kasper Appel Pedersen Udnyttelse af syrnet kærnemælk forædling af syrnet kærnemælk fra Thise Mejeri. Frank Seerup FoodPro Cleanline indvirkning på fouling. Procesteknologi: Leila Asadi Alasvand Udvikling af ostepulver. Rana Fayes Barbour Udvikling af ostepulver. Brian Lundblad Due Slamaske. Dorthe Nellemann Gammelgaard Forsøg med blandinger af produkter i pilotanlæg, samt undersøgelse af mulighed for CIP-optimering. Trine Maria Lindberg Johannessen Fangel bioenergi. Lasse Hvid Pawelczyk Danablue 50+. En undersøgelse af vægt og vandprocent fra koagel til færdig ost. Kikie Larsen Trieu Rengøringseffekt med enzym. Dimission af procesteknologer juni 2010

16 Super Go kart aften i Sønderjyllands afd. Torsdag d. 19. august havde Sønderjyllands afd. inviteret til OK-møde og 2 timers gokart. 30 friske og topmotiverede medlemmer var mødt frem. Vi havde en forrygende aften, med hård kamp om podiepladserne. På 3. pladsen lidt skuffende de forsvarende mestre fra Samden, som var lidt hæmmet af at en af de faste kørere i det forgangne år har rundet 135 kg. 2. pladsen gik til Taulov som virkelig gav vinderholdet kamp til stregen. 1. pladsen gik til Kruså. En rigtig flot præstation af Svend, Iver og Kim. Pladserne 4-7 gik til Kruså 2, CMC, Branderup og Høgelund. Vi havde virkelig en super aften med flot vejr og højt humør, det er dejligt vi kan hygge på tværs af mejerierne i det sønderjyske. P.b.v Brian Rahr Petersen POKERTURNERING Turneringen d. 26. juni blev desværre aflyst pga. for lille tilslutning. Der vil muligvis blive forsøgt at lave et pokerarrangement i løbet af efteråret. Hold godt øje med DMF s hjemmeside Spørgsmål vedr. dette rettes til undertegnede. På forhåbentlig gensyn. Pokerudvalget Kent Jørgensen 16

17 Feriefonden informerer Udlejningen 2010 Udlejningen for 2010 startede meget sløjt, hvilket især gjaldt Smørbøtten, der lå langt under normal udlejning. Om dette skyldes at Smørbøtten har været sat til salg vides ikke, men feriefondens bestyrelse tog straks konsekvensen, og satte udlejningsprisen i Smørbøtten ned med 25 % resten af 2010 sæsonen. Højsæsonen er nu overstået, og her kunne udlejningen godt have været lidt bedre. (Vejret var jo godt ;-). Her i skrivende stund ser udlejningen sådan set nogenlunde ud, men der er stadigvæk gode muligheder for både weekendophold eller enkelt dage, hvis det skulle have interesse. Der er naturligvis stadigvæk mulighed for at ringe til hovedkontoret, hvis der skulle være spørgsmål eller man ønsker at leje feriefondens boliger pr. telefon. Husk på vi i DMF s feriefond har to perler at byde på, Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland på Als i det sønderjyske. På Feriefondens vegne Lars Gram Man kan tjekke med hjemmesiden om der er booket eller frit. Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Ligeledes kan man se prislisten på hjemmesiden. 17

18 Pensionisttræf den juni 2010 Vi var inviteret til at møde kl i Kærneland, og var 40 pensionister. Først blev vi skrevet ind og betalte et symbolsk beløb på 200 kr. for vores ægtefælle. Derefter fik vi at vide hvem vi skulle dele hus med. Da vi så havde fået os indrettet i huset, var kaffen klar i fælleshuset med dejlig lagkage. Kl var der spisning i fælleshuset. Gunner Madsen bød velkommen, og fortalte om menuen. Da det var overstået bar Svend Aage Pedersen fanen ind. Dette var en meget flot start på festen. Derefter nød vi den gode mad med tilhørende vin og flot servering af Gunners familie. Under middagen sang vi nogle sange. Flemming Jørgensen spillede hyggemusik under spisningen og senere blev der spillet op til dans. Lars Gram, som er formand for Danske Mejeristers Fagforening, holdt en lille tale og fortalte om hvad der rører sig i forbundet. Lars nævnte også at det er dejligt at se pensionisterne hygge sig. Af de 250 kr. vi betaler i kontingent bliver der en stor del tilbageholdt til pensionistklubben. Der bliver hvert år givet en buket blomster til den ældste deltager. I år var det Finn Heine Pedersen fra Lunderskov. Finn er 90 år og han sagde Det er ikke fordi jeg er den ældste, men den pæneste. Aftenen sluttede med at vi sang Skuld gammel venskab rejn forgo. var det ved at være tid til tilbageturen til Kærneland. Og dette blev en meget flot tur. Buschaufføren fik lov til at bestemme hjemturen. Turen gik forbi Dybbøl Mølle ned til vandet og under broen. Der blev hele tiden fortalt hvad vi skulle se. Kl var vi hjemme og så var der eftermiddagskaffe. Kl var der igen dækket op til stort tagselvbord, flot rettet an af et dygtigt køkkenpersonale, til halsen fik vi snaps, øl, vin og vand. Alt smagte godt. Kl var der underholdning af Lidt af hvert. Glad og munter musik, de havde og nogle fællesange som vi skulle synge sammen med dem, en rigtig god aften. Aftenen sluttede kl Dag 3 Morgenmaden var klar kl og vi satte os igen til et veldækket bord. Under morgenmaden rejste Anker Olsen, Herfølge sig op og takkede på forsamlingens vegne pensionistklubbens bestyrelse for det fine træf. Flot stykke arbejde. Det kommer jo ikke af sig selv. Det ved vi jo alle. Med ønsket om at vi alle ville komme godt hjem sagde vi farvel til hinanden. Med venlig hilsen til alle Maren Margrethe og Tage Larsen Dag 2 Dagen startede kl med morgensang og flaghejsning. Og så satte vi os ind til et veldækket morgenbord med fine mejeriprodukter som var sponsoreret af Arla Foods. En god tanke da vi jo alle er gamle mejerister. Kl holdt Syd-bus klar til dagens udflugt, som gik til Frøslevlejren. Her fik vi et indblik i lejrens historie. Vi så lysbilleder og gik rundt og så de forskellige udstillinger, blandt andet en gammel feltambulance fra 40 erne. Vi gik også en tur på egen hånd mellem de røde barakker. Bagefter gik turen videre til Gråsten, hvor vi spiste middag på Den Gamle Kro. Vi fik en to retters menu. Derefter gik vi alle en tur i slotshaven, hvor vi også kunne bese den gamle kirke. Vejret var jo som bestilt til sådan en tur. En tur over grænsen blev der jo også tid til, og så 18

19 Fødselsdage 60 ÅR Den 13. oktober 2010 fylder Kurt Baastrup Kudsk, Birkevej 4, 8653 Them, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 13. november 2010 fylder Henning Sørensen, Vejlevej 112, 8800 Viborg, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 22. oktober 2010 fylder Kurt Madsen, Ildfuglevænget 30, 5260 Odense S., 60 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 65 ÅR 80 ÅR Den 29. oktober 2010 fylder Karen Margrethe Klausen, Cikorievej 4, 8763 Rask Mølle, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen. Anne-Maria Jepsen Den 10. november 2010 fylder Bernhardt Bærentsen, Neversvej 35, 5690 Tommerup, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 85 ÅR Den 19. oktober 2010 fylder Peder Mortensen, Kløvermarken 12, Durup, 7870 Roslev, 85 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 29. november 2010 fylder Kurt Hastrup Petersen, Lille Ugiltvej 4, 9800 Hjørring, 65 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Lars Lund 70 ÅR Den 03. november 2010 fylder Kaj Nielsen, Ørnevej 28, 7600 Struer, 70 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Brian Petersen Den 05. oktober 2010 fylder Kirsten Olesen, Skovkildeparken 65 G, Virring, 8660 Skanderborg, 70 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen. Anne-Maria Jepsen På tur med far og pensionisterne. Onsdag d. 2. juni var mig og min far med DMF s pensionister på tur. Vi skulle køre med en kæmpestor blå bus hele dagen. Først kørte vi til Fleggaard i Tyskland, hvor jeg fik en stor æske smarties af min far. Der efter gik turen til Frøslevlejren, hvor jeg fik 3 is af min far på under 2 timer. Om eftermiddagen spiste vi på Den Gamle Kro i Gråsten, hvor jeg fik pomfrits og sodavand. Vi sluttede af i Gråsten Slotshave, hvor mig og min far fandt en rutsjebane, som jeg prøvede rigtig mange gange. På vej hjem fik jeg endnu en is. Jeg havde en rigtig rigtig god og sjov dag sammen med min far og alle de søde pensionister, tusind tak for en rigtig god dag. Karoline Rahr Petersen, 5 år. 19

20 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Hovedkontoret Tlf.: Fax: Lars Gram: Feriefond: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: , fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag - Torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag Fredag A-kassen: Mandag Fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag Fredag Lukket onsdage. Person nr.: Adresse: - Navn: Tlf. nr.: Landssammenslutning/ medlemsstatus: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten Ønsker at leje feriehus i Kærneland Sæt kryds I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage: I tiden fra dag den til dag den Sæt kryds Weekendophold i hele Smørbøtten Ankomst fra kl afrejse inden kl Til Hovedkontorets notering: 2010

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Nye mejerister marts 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 14. marts 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 30. januar 2009 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 6. september 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 26. marts 2010 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 27. marts 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Midt-Vest«side 6 Den største fejl Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Als-mødet. Ja her i skrivende stund er forberedelserne

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2017 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2017 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2017 Velkomst v/ formand for MIA Forhandlingssekretær Lars Mark Jensen, 3F Et godt arbejdsmiljø en god bundlinje Vi sætter i dag bl.a. fokus på: Hvad

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2015 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2015 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2015 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Velkomst v/ formand for MIA Peter K. Holm, 3F Mening i forandringer MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent Bestyrelsesmøde på Ingstrup mejeri den 12 August 2014. Mødedeltagere. Søren Peter Lund, Claus Haugaard, Lars lund, Frank Larsen, Kent B Kristensen, Karsten Andersen og Poul Erik Pedersen 1) Valg af dirigent

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 4 92. ÅRGANG 2015 Tillykke til Tom SIDE 4-5 Als mødet i DMF SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } DEt travle efterår lakker mod enden, og juletiden nærmer sig med hastige skridt. For DMF har

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009

Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009 Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 28. august 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014

Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014 Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014 Afbud: Gitte, Bente, Siva Tilstede: Kirsten, Hanne, Claus, Villy, John, Jonas, Birthe, Simona, Henriette, Annette og Roxana. 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk 2 Formand Joan Arildslund (forældre) 2165 2346 joan@arildslund.dk Næstformand Per Aagaard Nielsen (forældre) --- --- Sekretær John Sommerset (leder) 3637 9393 skvajos@rk.dk Best. Medlem Svend-Erik Andersen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelse. Vi har i år valgt at lave undersøgelsen med vægt på en anderledes uge nemlig vores årlige skitur til Skt. Johann i Østrig. Du kan i det nedenstående se, hvad eleverne blev spurgt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL OKTOBER

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL OKTOBER Åbningstider i Ruder Es: Mandag: 14 00 21 00 Tirsdag: 14 00 21 00 Torsdag: 14 00 21 00 Fredag : 16-00 22 00 NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Oktober 2016 VELKOMMEN TIL OKTOBER Så kom oktober, og vi glæder

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10 November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Det er nu ved at blive efterår, især i Danmark ses det tydeligt på alle træernes flotte efterårsfarver og det kølige vejr, i Spanien er der stadig rimelig

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011

Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011 Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011 Erfaringer med fælles AMSU - arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg Holstebro Flødeost 2007 2011 v/miljøkoordinator og arbejdsmiljøleder Hanne Pedersen 18 August 2011

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Program: MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG. Ankomst kaffe og rundstykker

Program: MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG. Ankomst kaffe og rundstykker Kl. 08.00 Kl. 08.30 Kl. 08.35 Kl. 08.45 Kl. 09.00 Ankomst kaffe og rundstykker Velkomst v/næstformand for MIA Anne-Sofi Christiansen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer Præsentation af program

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere