At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK Køreplan side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7"

Transkript

1 At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5 OK Køreplan side 7 Nummer 3 - september årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløsheds kasse. Mejeristen udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Tlf.: Fax: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: CS Grafisk A/S Over Hadstenvej Hadsten Tlf.: Fax Næste nummer udkommer den 23. november 2010 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 1. oktober 2010) Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder som DMF s Feriefond tilbyder. Denne sommer gik turen til Kærneland, med masser af sol, godt vejr og ture til stranden ;-). For familien Gram har det ikke været rigtig sommer hvis ikke turen har gået til enten Smørbøtten eller Kærneland. Så med batterierne fuldt opladet, glæder jeg mig til efterårets mange udfordringer, bl.a. med bestyrelseskursus, medlemsmøder og klargøring til overenskomstforhandlingerne i Kursus for landsbestyrelsen Fra den 14. september og tre dage frem er hele DMF s landsbestyrelse samt de fleste afdelingernes næstformænd samlet til kursus på Snaptun Færgegård. Appreciative Inquiry (AI) er emnet der skal arbejdes med, og landsbestyrelsen er såmænd allerede tyvstartet. AI er en metode en arbejdsform/værktøj til at arbejde med organisationsudvikling og foreningsudvikling. Jeg tror landsbestyrelsen med AI kan bringe DMF frem til en stærkere og lysere fremtid. Medlemsmøder De fleste afdelinger har enten lige haft, eller skal snart have medlemsmøde. Disse møder/arrangementer har alle det mål at indsamle krav/ ønsker til den kommende fornyelse af overenskomsten. På den måde har alle medlemmerne muligheden for at give deres mening til kende, demokrati i sin fineste form. Inde i bladet er der lavet en foreløbig tidslinie/møderække for de kommende forhandlinger. Medlemsmøder kan også skabe sammenhold i DMF, et sammenhold som naturligvis gerne må vokse. Landsbestyrelsen og alle DMF s tillidsvalgte har fået bragt DMF langt hen af vejen, men vi er ikke kommet i mål. Så kære medlemmer, I må gerne hjælpe med at udbringe budskabet om at lønstigninger, pension, løn under barsel og overenskomstbestemte fridage, ikke kommer af sig selv. Nej et stærk sammenhold i Danske Mejeristers Fagforening er vejen. Lars Gram Nr. 3 Tirsdag den 7. september årgang.

3 Arbejdsskader - den største fejl er ikke at gøre noget Af Alan Winther Nielsen Socialrådgiver i Serviceforbundet Kommer du eller én af dine kolleger ud for en arbejdsulykke eller er der tale om en erhvervssygdom efter mange års hårdt arbejde på mejeri ja, så er det utrolig vigtigt, at sagen anmeldes, så den kan blive behandlet og eventuelt udløse en erstatning til medlemmet. Det er også muligt, at rejse et såkaldt civilt søgsmål mod arbejdsgiveren, hvis der er tale om at arbejdsgiveren er ansvarlig for arbejdsskaden. Det kan f.eks. være i tilfælde af manglende instruktion, manglende afmærkning, fejl og mangler på maskiner og redskaber m.v. Der kan således ved samme arbejdsskade være tale om 2 forskellige systemer, med hver sin fremgangsmåde og med forskellige regler og dermed også med hver deres faldgrubber. Hvis du er i tvivl om hvor, hvordan og hvorfor, ja, så er det naturligvis vigtigt at gribe fat om sagen og søge den fornødne rådgivning i fagforening, landssammenslutning eller forbund. Her gennemgås først og fremmest hovedtrækkene i det ene såvel som det andet system. Det ene system Hvad er en arbejdsskade? Arbejdsskader er i henhold til arbejdsskadelovgivningen fællesbetegnelsen for henholdsvis arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsulykker defineres nu som en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Erhvervssygdomme er kendetegnet som sygdomme der skyldes arbejdet og som er opstået på grund af påvirkninger fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. Hvortil skal man anmelde? Ved arbejdsskader er det som sagt utrolig vigtigt, at ulykken eller erhvervssygdommen anmeldes, da den skadelidte i modsat fald kan gå glip af erstatning. Når der er tale om en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt og alle andre ret til at anmelde hændelsen til Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet videresender herefter sagen til Arbejdsskadestyrelsen, med mindre der er tale om en beskeden skade. For erhvervssygdommenes vedkommende, har læger og tandlæger pligt til at anmelde, når der blot er tale om mistanke om, at lidelsen skyldes arbejdet. Alle andre har ret til at anmelde en erhvervssygdom. Fra den 1. juli 2010 er det et lovkrav, at arbejdsgivere, læger og tandlæger skal anmelde arbejdsskader elektronisk. Skadelidte, advokater, fagforeninger og andre, kan stadig anmelde på papirblanketter. Det er meget vigtigt at du sikrer, at anmeldelsen dels er udfyldt korrekt og dels er sendt til både Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab. Det kan naturligvis gøres ved at spørge til sagen hos den ansvarlige på arbejdspladsen. Men vigtigst er det, at du ikke overlader ansvaret til arbejdsgiveren, og så bare tror at den hellige grav er velforvaret. Du må sikrer dig, at der kommer et kvitteringsbrev fra enten forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen, hvoraf det fremgår at sagen er registreret og bliver behandlet. Du har selv en frist på 1 år til at få anmeldt en arbejdsskade, hvis der f.eks. ikke er sket noget i en sag, som man havde indtryk af og måske aftalt, at arbejdsgiveren ville anmelde. Forbundet har kendskab til en række sager, hvor hændelsen ikke er anmeldt til arbejdsgiverens forsikringsselskab inden for den 1-årige frist og hvor det herefter er meget vanskeligt at få sagen behandlet i Arbejdsskadestyrelsen. Selvom det i princippet er Arbejdsgivernes pligt og ansvar, ja, så hjælper det jo ikke meget at Arbejdsgiveren i visse tilfælde kan få en beskeden bøde, når den skadelidte kan gå glip af en stor erstatning. Når sagen er anmeldt, er det Arbejdsskadestyrelsen der som myndighed skal behandle sagen og træffe afgørelse i forhold til, om arbejdsskaden kan anerkendes i henhold til lovgivningen. Hvis sagen anerkendes, skal det samtidig vurderes, om der kan udbetales godtgørelse for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab og dækning af udgifter til helbredende behandling. Du kan læse mere om anmeldelsesregler og anden praksis på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Det andet system Det andet system foregår ved domstolene og bliver som nævnt ofte betegnet som et civilt søgsmål. Der er således tale om en sag, hvor der bliver ind givet en stævning og som byretten i første instans skal behandle og afgøre. I arbejdsskader er det i langt de fleste tilfælde en sag mod arbejdsgiveren, eller rettere vedkommendes forsikringsselskab. Det er forbundet og forbundets samarbejdspartner i sådanne sager advokatkontoret Rosberg og Haug, der tager sig af sagsforløbet. Det indebærer bl.a. en 3

4 vurdering af chancerne for et positivt resultat, stævning til arbejdsgiver, kontakt med vidner, skrivelser til modparten og retssystemet, samt den endelige procedure ved retten, hvis sagen når så langt. Men en sag når ofte kun frem til forbundet, når der er en sikkerhedseller tillidsrepræsentant, der dels er opmærksom og dels sørger for, at sagen bliver videresendt til vurdering af forbundet og advokaterne. Hvis et civilt søgsmål skal føre frem til et positivt udfald for medlemmet, kræver det, at vi ved retten kan bevise, at arbejdsgiveren har været erstatningsmæssig ansvarlig for en given skade. Det betyder med andre ord, at arbejdsgiveren som har pligten til at sørge for et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø ofte kan gøres ansvarlig ved en arbejdsskade, hvis han ikke sørger for at overholde disse pligter. Der kan f.eks. være tale om mangelfuld instruktion til en given arbejdsproces, defekter eller mangler på maskiner eller arbejdsredskaber, mangelfuld afmærkning og sikkerhedsforanstaltninger ved f.eks. byggeopgaver, eller anden overtrædelser af de spilleregler der gælder i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger. Som det fremgår er det meget vigtigt, at man som sikkerheds- eller tillidsrepræsentant tager ansvar, når en kollega er udsat for en arbejdsskade. Dels på det sociale og menneskelige plan, men også i forhold til papirarbejdet. Vi kan naturligvis alle begå fejl i forhold til rådgivning eller beskrivelse på en anmeldelse, men det må ikke afholde nogen fra at reagere og gøre noget ved situationen. Den største fejl er ikke at gøre noget. Så kontakt din fagforening, landssammenslutning eller forbund, når der er behov for assistance. Det er derfor meget vigtigt, at sikkerheds- eller tillidsrepræsentanten får noteret alle relevante oplysninger ved arbejdsskaden. Og der må meget gerne suppleres med eventuelle skitser, fotos, sikkerhedsmødereferater, rapporter eller andet relevant materiale. Du kan bl.a. læse mere om domme i arbejdsskadesager på bl.a. Eksempel: En mejerist kommer ud for en ulykke på sit arbejde. Under en ombygning på Mejeriet falder mejeristen ned i et ca. 2 meter dybt hul, der ikke er afmærket. I faldet får han en alvorlig skulderskade, der medfører længerevarende sygefravær og usikkerhed om hans fremtidige situation. Sikkerhedsrepræsentanten hjælper til med at få sagen anmeldt til Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab, der videresender sagen til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig indhentes alle relevante oplysninger om ombygningen og især hvorfor det pågældende hul ikke var afmærket. Der laves også en meget detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet, hvorefter sagen overdrages til Fagforeningen/Forbundet. Sagen anerkendes efterfølgende i Arbejdsskadestyrelsen, da der er tale om en pludselig hændelse, der samtidig medfører en alvorlig skulderskade. Der tilkendes et varigt mén på 8 procent, svarende til et skattefrit engangsbeløb på godt kr. Da medlemmet genoptager sit arbejde efter ½ års sygefravær, bliver der ikke tale om erstatning for erhvervsevnetab. Endvidere fastslår retten ved et civilt søgsmål, at Arbejdsgiveren har erstatningsansvaret, da han ikke har sørget for en ordentlig og sikker afmærkning af hullet. Erstatningsposterne til Mejeristen ved denne del af sagen er dels en skattefri godtgørelse for svie & smerte på 170 kr. for hver sygedag, svarende til godt kr. Og dels erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som er forskellen mellem lønnen før skaden og sygedagpengene. 4

5 I skemaet ses hovedtrækkene for de 2 systemer: Det ene system : Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdstilsynet Lovene: Lov om Arbejdsskadesikring (efter 2004) Arbejdsskadeforsikringsloven (før 2004) Lovpligtig forsikring Ikke krav om skyld/ansvar men krav om anerkendelse i Arbejdsskadestyrelsen Fremgangsmåde i hovedtræk: 1. Anmeldelse på blanket eller elektronisk 2. Anerkendelse eller afslag 3. Eventuel erstatning ved anerkendelse Erstatning primært langsigtede følger: Varigt mén på minimum 5 % Erhvervsevnetab på minimum 15 % Men også mulighed for: Helbredsudgifter og sygebehandling Erstatning for tab af forsørger Det andet system : Civilt søgsmål ved domstolene Lovene: Lov om erstatningsansvar Lov om arbejdsmiljø Ikke lovpligtig forsikring Krav om skyld/ansvar som ofte skal bevises ved domstolene Fremgangsmåde i hovedtræk: 1. Vurdering af chancerne i Serviceforbundet 2. Krav om erstatning til modparten 3. Stævning og herefter forlig eller retssag Erstatning primært kortsigtede følger: Svie og smerte Tabt arbejdsfortjeneste Men også mulighed for: Mén og erhvervsevnetab (differencekrav) Fremtidige helbredsudgifter og andet tab At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! Nu er det 3 år siden jeg blev valgt som tillidsrepræsentant (TR) for Danske Mejeristers Fagforening (DMF) på Arinco. Jeg vil gerne fortælle lidt om hvad tiden er gået med og hvad du kan forvente af mig som TR. Først starter jeg lige med at fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Anita Baltasar Jensen og er 27 år gammel. Bor i Videbæk sammen med min kæreste Claus og 1 hankat. Jeg fik lidt af en ilddåb som man kalder det, da jeg blev valgt. Medarbejderne på Arinco strejkede, men min forgænger Eddie Nyby tog sig godt af mig, og satte mig lidt ind tingene. Grundkursus for TR har jeg gennemført kort efter jeg blev valgt. Det er i alt 4 ugers kursus hvor man kommer rundt om mange spændende emner, og møder andre TR fra forskellige virksomheder. Det har både været sjovt men også en masse arbejde. I tror sikkert at os kursister holder fri kl. 16 og så ellers bare kan bruge fritiden på det man nu skulle have lyst til, men den virkelige verden er en anden for os TR kursister. De fleste dage havde vi undervisning til tiden og efter aftensmaden var det så på den igen, med at lave referat af dagens forløb eller lave forberedelser til morgenmøde i grupper. Selvfølgelig havde vi også hyggelige timer sammen og fik snakket på kryds og tværs af fagforeninger. De første 2 kursusuger var på Strandgården i Solrød, dejligt sted helt ned til vandet, men sparekniven ramte også forbundet så de valgte at sætte Strandgården til salg. På grundkursus 1 og 2 var formålet at opbygge viden om fagbevægelsen, personlig udvikling, samt TR s rolle og funktion i hverdagen. Vi gik fx igennem forskellige møde- og notatteknikker, psykisk arbejdsmiljø, samarbejde i grupper og det fagretslige system. På Grundkursus 3 og 4 blev jeg indkvarteret på LOskolen i Helsingør, kæmpestort kursussted, og der mangler bestemt ingenting. Dem der har været der før vil nok kunne nikke genkendende til den smukke beliggenhed, masser af kunst alle steder både inde og ude, det kan man hver især danne sin egen mening om. 5

6 Hvis jeg selv skal sige det synes jeg også at vi kursister/tillidsrepræsentanter fortjener det for vores indsats, for aftenarbejde slap vi ikke for, selv om vi kom på LO-skolen. Grundkursus 3 var det mest intense kursus synes jeg. Der havde vi en masse om konfliktløsning og forhandlingsteknikker, meget spændende og interessant. Alle kursister deltog aktivt i undervisningen. Forhandlingspsykologi indgik i undervisningen, om hvordan man reagerer og opfanger forskellige situationer i en forhandling, så vi ved en rigtig forhandling er klædt lidt bedre på til at forstå modparten. Der var også en del forskellige teknikker/faser vi kan bruge i en forhandling, fx adfærd i forhandlingsrummet og andre nyttige oplysninger. Det kunne være at min næste forhandling var med ham derhjemme, og så er det jo med at være klar. Måske nogen af jer kunne få interesse for dette emne ;-) I en af opgaverne blev vi sat i små grupper af 2, hvor den ene af os var bilforhandler og den anden køber, og så var det ellers bare om at forhandle og presse hinanden. Da tiden var gået og vi kom ind i klassen igen, fortalte vi hvad handlen var endt med, om der var kommet alufælge, anlæg og diverse ting med eller ej. Sjovt at prøve! Konfliktløsning starter med at blive enige om at være uenige, og derefter finde en løsning som fungerer for begge parter. Vi lavede små skuespil hvor 2 var uenige og den 3. så skulle prøve at hjælpe med at finde ud af ting ene, så begge blev tilfredse. Det er ikke altid lige nemt, men spændende at få lov til at teste forskellige fremgangsmåder og diskutere det med de andre i gruppen. Der er mange meninger og holdninger om hvordan en konflikt kan løses, så det kan vi hver især tænke lidt over. På grundkursus 3 havde vi også noget personlig udvikling, præsentationsteknik, og arbejdsmiljø. Jeg synes dette kursus virkelig gav noget jeg kan bruge i min hverdag. Selv om det var et tæt pakket program vi skulle igennem, og ens hoved til sidst ikke kunne rumme flere nye input, var det godt. Politik var der selvfølgelig også og det fik vi på grundkursus 4. Der var lidt om politiske ideologier, og livlige diskussioner på kryds og tværs i klassen. Borgmesteren fra Helsingør Per Tærsbøl var på besøg en dag og snakkede kommunalpolitik med os. En tur på Borgen (Christiansborg) var vi også, fik en fin rundvisning af Carsten Hansen (S). Derefter fik vi noget at spise og drikke, og en kanalrundfart til at slutte dagen af på i Kbh. På dette kursus var der gjort mere plads til hyggen mellem os kursister, og det nød vi selvfølgelig. Vi fik en rigtig festmiddag som afslutning på hele grundkursuset inden vi skulle hjem igen :-) Et halv års tid efter var jeg på et 3 dages kursus som en opfølgning på grundkursus, det var rigtig hyggeligt at få snakket med de andre kursister igen om hvad der var sket siden sidst. Udover at have været på en del kurser, er der også det at sidde med i samarbejdsudvalget (S.U.) som TR, og lige finde ud af hvordan virksomheden fungerer og hvad vi kan gøre for samarbejdet på fabrikken os medarbejdere imellem. Jeg håber at jeg har givet jer et lille indblik i hvordan jeg blandt andet har brugt min tid, og at det også er for os friske piger at være TR. Anita Baltasar Jensen (TR på Arinco)

7 OK Køreplan Forbundene i fællesoverenskomsten har lavet en køre plan frem mod den kommende fornyelse af fællesoverenskomsten. Ligeledes er der nedsat 5 arbejdsgrupper, der skal komme med input til selve forhandlingerne. Arbejdsgrupperne består af en tillidsrepræsentant fra hvert forbund, en forbundsrepræsentant og repræsentanter fra arbejdsgiverforeningen. De 5 arbejdsgrupper er følgende: Kompetenceløn Elevforhold Funktionærlignende ansættelse Holddrift Genetillæg Det bliver spændende om forhandlingerne når at blive færdige efter tredje forhandlingsomgang. Skulle dette ikke være tilfældet forsætter forhandlingerne med en fjerde forhandling, og i sidste ende i forligsen. for Mejeripersonale og Chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Fagligt Fælles Forbund og Dansk Funktionær Forbund / Danske Mejeristers Fagforening Lars Gram Køreplanen: Dato: Aktivitet: Arbejdsgruppe Kompetenceløn Arbejdsgruppe Elevforhold Arbejdsgruppe Funktionærlign Arbejdsgruppe Holddrift F seneste indsendelse af krav Arbejdsgruppe Kompetenceløn Arbejdsgruppe Genetillæg Arbejdsgruppe Funktionærlign Arbejdsgruppe Elevforhold Arbejdsgruppe Kompetenceløn DMF seneste indsendelse af krav (fra afdelingerne) Als-møde DMF udtagelse af krav NNF seneste indsendelse af krav Sammenskrivning af krav fra de 3 forbund (forhandlingslederne) Dato: Aktivitet: Sammenskrivning af krav fra de 3 forbund (forhandlingslederne) Sammenskrivning af krav fra de 3 forbund (forhandlingsudvalgene) Temadag for tillidsrepræsentanter fra de 3 forbund omkring fælleskrav (OK fonden) Udveksling af krav med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Dec Overenskomstavis (OK fonden) Overenskomstforhandling Overenskomstforhandling Overenskomstforhandling Feb Overenskomstavis (OK fonden) Mar Trykning af overenskomster (OK fonden) 7

8 Program for Mejeri industriens Arbejdsmiljø konference 2010 Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference finder sted den 9. september 2010 på Hotel Legoland, Billund med følgende program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og kaffe Velkomst v/formand Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund Nye muligheder for virksomhedernes sikkerhedsarbejde Direktør Jens Jensen, Arbejdstilsynet Fra den 1. oktober 2010 træder de nye regler for organisering af virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde i kraft. Fremover får virksomhederne bl.a. mulighed for større fleksibilitet i sikkerhedsarbejdet. Jens Jensen, der var formand for det udvalg som står bag de nye regler, fortæller om perspektiverne og om, hvad de nye regler kommer til at betyde for virksomhederne herunder om årsplaner og hvordan der kan arbejdes med strategi i arbejdsmiljøarbejdet. Fælles refleksion v/facilitator Jan D. Johannesen, Arla Foods Effekt og erfaringer med sammenlægning af SU og SI Mejerichef Lene Bjerg Jacobsen og fællestillidsrepræsentant Michael Sørensen, Holstebro Flødeost Holstebro Flødeost har siden 2007 været organiseret med en fælles sikkerheds- og samarbejdsorganisation. Erfaringerne har været positive med stor tilfredshed både med samarbejdet, med effektiviteten og med resultaterne. Der opleves større forankring og respekt om beslutninger, ligesom det er vurderingen, at der er behandlet flere emner, end i den traditionelle opdeling. Fælles refleksion Pause og dialog Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Administrativ chef Owe Jarlö og næstformand i Sikkerhedsudvalget Edip Ergül, Linköping Mejeri. Edip Ergül er desuden med i centrale udvalg om arbejdsmiljø i Sverige og har medbestemmelse om såvel nye som eksisterende tiltag inden for arbejdsmiljø i Arla, Sverige Erfaringer med arbejdsmiljøorganisationens opbygning og linjeansvar i Sverige. Roller og ansvar for henholdsvis sikkerhedsrepræsentanter og ledelse. Virkemidler der anvendes i arbejdet delmål, point, løn, bonus mv. Resultater, medarbejderinddragelse, medarbejdersyn på organisationsformer etc. Fælles refleksion Workshop 1: Organisering - nye muligheder (se næste side) Frokost Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Workshop 2: Vejen til en årsplan (se næste side Kaffe Forandringsparathed og arbejdsglæde - hinandens forudsætninger Christine Feldthaus - en af tidens mest markante stemmer, der på fornøjelig og underholdende vis giver os noget at tygge på, noget at grine af og konkrete redskaber til at fremme forandringsparathed og arbejdsglæde Afslutning v/chefkonsulent Finn Kemp Jeppesen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Sandwich 8 MÆLKERITIDENDE 2010 Artikel fra Mælketidende 2010 NR

9 Take-off Præsentation af MIA Arbejdsmiljøkonferencen 2010 Livsstilseksperten Christine Feldthaus deltager i konferencen, hvor hun sætter energi og motivation på dagsordenen (Foto fra nytpotentiale.dk) Den fremtidige arbejdsmiljø-lovgivning Mere om indholdet på Arbejdsmiljøkonferencen 2010 Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010! Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010 nærmer sig nu med hastige skridt, og sidste frist for tilmelding - den 20. august - er lige om hjørnet. Programmet for dagen (se side 8) tager udgangspunkt i den fremtidige arbejdsmiljølovgivning og omfatter både konkret information og inspiration samt workshops, hvor udfordringerne i de nye regler kan drøftes med kollegaer i branchen og specialister fra Alectia. Sidst men ikke mindst sætter Christine Feldthaus energi og motivation på dagsordenen, så også disse vigtige parametre har fået et par ord med på vejen, når dagen slutter. Fremtidens arbejdsmiljøorganisering Konference den 9/ Aktuelt tema Mejeriindustriens Arbejsmiljøudvalg, som står bag konferencen, imødeser at det valgte og topaktuelle tema tiltrækker mange medlemmer af virksomhedernes sikkerheds- og samarbejdsorganisationer. Emnet er yderst relevant for alle, som arbejder med arbejdsmiljøspørgsmål, og alle niveauer - fra topledelse til medarbejdere har brug for at blive klædt på til de udfordringer, den nye arbejdsmiljølovgivning fører med sig. Workshop 1 - Organisering - nye muligheder: Workshop 1 indledes med et kort oplæg om nye muligheder for organisering af arbejdsmiljøarbejdet efter 1. oktober. Deltagerne bidrager med erfaringer i den nuværende organisering, som kan fremme og hæmme arbejdsmiljøarbejdet. Deltagerne drøfter, om en anden organisering ville styrke arbejdsmiljøarbejdet yderligere, hvis virksomheden vælger at ændre arbejdsmiljøorganisationen efter 1. oktober. Workshop 2 - Vejen til en årsplan: Workshop 2 giver deltagerne inspiration til at formulere deres vision og strategi for et godt og attraktivt arbejdsmiljø. Deltagerne drøfter med udgangspunkt i egne erfaringer, de udfordringer, der kan være i et godt strategisk arbejdsmiljøarbejde. Workshoppen giver deltagerne inspiration til den proces og drøftelser, de skal have derhjemme, når årsplanen skal udarbejdes. Tilrettelæggelse Konferencen er tilrettelagt af: Frank Lindenberg, Betina Goul, Børge Jensen, Karl-Peter Tolderlund, Anne- Sofi Christiansen, Hanne Lybech Jensen og Torben Rentzius Jans. Facilitator: Jan D. Johannesen, Arla Foods. Tilmelding Tilmelding senest den 20. august 2010 til: Sekretariatet enten on-line pr. mail til Merethe Pristed: eller fax: Opgiv venligst deltagernavne ved tilmeldingen! Ny arbejdsmiljølov Den fremtidige arbejdsmiljølovgivning træder i kraft pr. 1/ og for at give et indtryk af, hvad der er i vente og dermed også, hvad Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference har at byde på, har Hanne Lindberg Greisen, advokat i SALA, sekretær i Bar-jord-til-bord samt deltager i det udvalg, som har arbejdet med den nye lovgivning, sammenfattet et resume af de nye regler, som på en enkelt side giver et indblik i de væsentligste elementer og ændringer. Læs om den nye arbejdsmiljølovgivning på side 10! NR MÆLKERITIDENDE Artikel fra Mælketidende 2010

10 Kærneland Se flere oplysninger på Er du medlem af Serviceforbundet? så lej din feriebolig gennem DMF Du kan enten vælge feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og beliggenheden i top. Falder dit valg på Djursland, så kommer du til at bo lige udenfor smukke, gamle Ebeltoft i en unik natur, direkte ned til en børnevenlig strand. Ebeltofts gamle købstadscharme er uspoleret, og du finder et hav af shoppingmuligheder, restauranter og forlystelser i og tæt på byen. F.eks. Djurs Sommerland: Danmarks sjoveste sommerland. Eller den fantastiske zoologiske have med safari. Du og familien har også muligheden for at muntre jer i Kattegat Centret, stedet med masser af hajer og forskellige våde aktiviteter for børn og voksne. Prøv Tante Andantes Hus! Her er der plads til at de mindste kan udfolde sig musikalsk, kunstnerisk og dramatisk! En helt anderledes verden. Djursland byder på noget af det ypperste, når det gælder smuk dansk natur. Kom selv og oplev suset, du bliver bidt af det Sydpå finder ud os placeret på standen i naturskønne omgivelser ved Kegnæs tæt på Sønderborg og den dansk/ tyske grænse. Og der er bestemt ingen grund til at kede sig hernede! Gå på opdagelse i Danfoss Universe: En ny oplevelsespark fyldt med lærerig teknik, naturfænomener og massevis af gør-det-selv oplevelser. Brug en dag i Sommerland Syd med vandrutschebaneloop og sjov i timevis. Als byder på en helt fortryllende natur, og man mærker de historiske vingesus overalt! Hvad med et besøg på Dybbøl Mølle? En tur til fods på skanserne? Se Gråsten Slot? Eller hvad med at udforske skønne Sønderborg? Nyd stemningen, fjorden og arkitekturen, og nyd Sønderjylland. En egn, som du ikke helt kan slippe igen Smørbøtten

11 Mejerielev: Danske elever: Simon Andersen Odense Emne på afslutningsprojekt: Creme fraiche. Hvilken indflydelse hensætningstemperaturen har på det færdige produkt. Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Leeds Dairy, England Arla Foods, Slagelse Mejericenter Maj-Britt Bendtsen Holstebro Temperaturens indflydelse på kaseinudfældningen ved fremstilling af WPC Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro Søren Flaunø Aarhus Hvordan kan man regulere ostens ph og vandprocent? Arla Foods, Brabrand mejeri Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg Jesper Fogh Hansen Aarhus C Blåskimmelost Arla Foods, Brabrand mejeri Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg Patrick Lee Hansen Ørbæk Kan mængden af smeltesalt nedsættes i smelteosten eller kan der bruges et erstatningsprodukt? Arla Foods, Birkum Ost, Odense SØ Alex Hedevang Breum Ost- og skorpedannelse Thise Mejeri, Roslev Camilla Hoff Viby J Lactosefri yoghurt. Arla Foods, Danmark Protein, Videbæk Arla Foods, Brabrand Mejeri Martin Jakobsen Aalborg Instant sødmælkspulver Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe Per Michael Jørgensen Tyskland Hvordan fremstiller man en Norsk brun ost? Arla Foods, Settle Creamery, England Arla Foods, Kruså Mejeri Jan Lundgaard Holstebro Temperaturens indflydelse på kaseinudfældningen ved fremstilling af WPC Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro 11

12 Mejerielev: Danske elever: Torsten Holm Madsen Klemensker Emne på afslutningsprojekt: Bleu 50+, hvordan påvirker temperaturen og fugtigheden skimmelens vækst? Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Leeds Dairy, England Bornholms Andelsmejeri, Klemensker Trine Bested Madsen Voel Lactosefri yoghurt. Arla Foods, Brabrand Mejeri Mads Lyng Malthesen Aarhus C Hvordan kan man lave en CO2- pustning i drikkeyoghurt? Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Brabrand Mejeri Anette Gerda Kassentoft Nielsen Videbæk Ændring af hensætningstemperaturens betydning for en syrevækker Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk Grethe Louise Nørby Nielsen Bække Hvad er forskellen på en Danbo 45+ fremstillet med en yoghurt- og en DL-kultur? Arla Foods, Oakthorpe Dairy, England Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia Morten Amlund Nymark Nielsen Bredsten Hvordan produceres en Fontal ost? Nørup Mejeri, Bredsten Jernved Mejeri, Gredstedbro Nils Erik Hersom Nielsen Hobro Instant sødmælkspulver Arla Foods, Hobro Mejeri Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J Tobias Møller Sjøgren Christiansfeld Hvordan har temperaturbehandlingen indvirkning på smør? Arla Foods, Christiansfeld Mejericenter Arla Foods, Settle Creamery, England Arla Foods, Klovborg Mejeri Lars Gert Sørensen Sindal Opbygningen af en Danbo 45+ Arla Foods, Hirtshals Andelsmejeri Morten Nygaard Smed Sørensen Løgstør Hvordan produceres UF-feta og hvilken indflydelse har sat-% på smag og konsistens? Arla Foods, Leeds Dairy, England Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe 13

13 Mejerielev: Islandske elever: Eva Hrund Adalbjarnadottir Selfoss Emne på afslutningsprojekt: Bifidum bakteriens indflydelse på smag og konsistens i skyr. Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Brynleifur Hlynsson Island Usyrnet saltet blandingsprodukt Jon Stefan Fridjónsson Akureyri Kemisk syrnet hytteost Svenske elever: Britt-Marie Annika Andersson Lidköping Syrningstemperaturens indvirkning på viskositet og stabilitet i filmjölk David Andreas Andersson Sverige Hvordan påvirker Bacillus cereus kvaliteten i piskefløde? Rawand Mustafa Stokholm Hvilken indvirkning har syrningstemperaturen på aromadanneslen i tykmælk og gräddfill? Tobias Bengt Emanuel Nyrot Visby Sødmælkspulver, hvordan kan man optimere på fedt- og proteinindhold samt opløselighed og vandindhold Kristian Karl Göran Samuelsson Linkóping Lactosefri mælk 13

14 Uddeling af præmier ved dimissionsfesten: Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissions festen for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Lars Gert Sørensen, Sindal Holdets humørspreder Lars Gert Sørensen, blev valgt som holdets humørspreder, valgt af mejerieleverne på holdet. Valgt for sit gode positive og afsmittende humør. Han er faglig nysgerrig og kommer med konstruktive og udfordrende spørgsmål og god til at diskutere positivt. Per Michael Jørgensen, Tyskland Holdets fighter Per Michael Jørgensen, blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter. Han er altid positiv, ihærdig, arbejdsom, seriøs og altid i godt humør. Endvidere har han været med til at skabe en god balance i klassen. Præmierne, som blev overrakt af Formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist 2010 Her er mulighed for at få DIN reklame ind 14

15 Procesteknologer 2010 Mejeriteknologi: Kim Bitsch Optimering af osteudbytte Hvid ost 45+ på Arla Foods Kruså Mejeri. Jesper Boe Moegren Christiansen Optimering af 70+ flødeost på kvargcentrifuge. Anne Kristin Dirdal Kartlegging og optimalisering av renhold på transportbaner og kontaktpunkter i saltlakerommet, pakkeriet og deler av ysteriet på TMS Voll. Henriette Fredslund Optimering af osteudbytte Hvid ost 45+ på Arla Foods Kruså Mejeri. Jeppe Noesgaard Greve Optimering af 70+ flødeost på kvargcentrifuge. Kristian Dahle Hodne FoodPro Cleanline indvirkning på fouling. Hanne Hoelstad Optimering av yoghurtpulver produksjon. Karen Honoré Optimering af osteudbytte Hvid ost 45+ på Arla Foods Kruså Mejeri. Johannes Lønstrup Jensen Udnyttelse af syrnet kærnemælk forædling af syrnet kærnemælk fra Thise Mejeri. Steffen Skovgård Jensen Optimering af 70+ flødeost på kvargcentrifuge. Jacob Sønderborg Kristensen Kærgården 40%. Kent Glargaard Nissen FoodPro Cleanline indvirkning på fouling. Kasper Appel Pedersen Udnyttelse af syrnet kærnemælk forædling af syrnet kærnemælk fra Thise Mejeri. Frank Seerup FoodPro Cleanline indvirkning på fouling. Procesteknologi: Leila Asadi Alasvand Udvikling af ostepulver. Rana Fayes Barbour Udvikling af ostepulver. Brian Lundblad Due Slamaske. Dorthe Nellemann Gammelgaard Forsøg med blandinger af produkter i pilotanlæg, samt undersøgelse af mulighed for CIP-optimering. Trine Maria Lindberg Johannessen Fangel bioenergi. Lasse Hvid Pawelczyk Danablue 50+. En undersøgelse af vægt og vandprocent fra koagel til færdig ost. Kikie Larsen Trieu Rengøringseffekt med enzym. Dimission af procesteknologer juni 2010

16 Super Go kart aften i Sønderjyllands afd. Torsdag d. 19. august havde Sønderjyllands afd. inviteret til OK-møde og 2 timers gokart. 30 friske og topmotiverede medlemmer var mødt frem. Vi havde en forrygende aften, med hård kamp om podiepladserne. På 3. pladsen lidt skuffende de forsvarende mestre fra Samden, som var lidt hæmmet af at en af de faste kørere i det forgangne år har rundet 135 kg. 2. pladsen gik til Taulov som virkelig gav vinderholdet kamp til stregen. 1. pladsen gik til Kruså. En rigtig flot præstation af Svend, Iver og Kim. Pladserne 4-7 gik til Kruså 2, CMC, Branderup og Høgelund. Vi havde virkelig en super aften med flot vejr og højt humør, det er dejligt vi kan hygge på tværs af mejerierne i det sønderjyske. P.b.v Brian Rahr Petersen POKERTURNERING Turneringen d. 26. juni blev desværre aflyst pga. for lille tilslutning. Der vil muligvis blive forsøgt at lave et pokerarrangement i løbet af efteråret. Hold godt øje med DMF s hjemmeside Spørgsmål vedr. dette rettes til undertegnede. På forhåbentlig gensyn. Pokerudvalget Kent Jørgensen 16

17 Feriefonden informerer Udlejningen 2010 Udlejningen for 2010 startede meget sløjt, hvilket især gjaldt Smørbøtten, der lå langt under normal udlejning. Om dette skyldes at Smørbøtten har været sat til salg vides ikke, men feriefondens bestyrelse tog straks konsekvensen, og satte udlejningsprisen i Smørbøtten ned med 25 % resten af 2010 sæsonen. Højsæsonen er nu overstået, og her kunne udlejningen godt have været lidt bedre. (Vejret var jo godt ;-). Her i skrivende stund ser udlejningen sådan set nogenlunde ud, men der er stadigvæk gode muligheder for både weekendophold eller enkelt dage, hvis det skulle have interesse. Der er naturligvis stadigvæk mulighed for at ringe til hovedkontoret, hvis der skulle være spørgsmål eller man ønsker at leje feriefondens boliger pr. telefon. Husk på vi i DMF s feriefond har to perler at byde på, Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland på Als i det sønderjyske. På Feriefondens vegne Lars Gram Man kan tjekke med hjemmesiden om der er booket eller frit. Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Ligeledes kan man se prislisten på hjemmesiden. 17

18 Pensionisttræf den juni 2010 Vi var inviteret til at møde kl i Kærneland, og var 40 pensionister. Først blev vi skrevet ind og betalte et symbolsk beløb på 200 kr. for vores ægtefælle. Derefter fik vi at vide hvem vi skulle dele hus med. Da vi så havde fået os indrettet i huset, var kaffen klar i fælleshuset med dejlig lagkage. Kl var der spisning i fælleshuset. Gunner Madsen bød velkommen, og fortalte om menuen. Da det var overstået bar Svend Aage Pedersen fanen ind. Dette var en meget flot start på festen. Derefter nød vi den gode mad med tilhørende vin og flot servering af Gunners familie. Under middagen sang vi nogle sange. Flemming Jørgensen spillede hyggemusik under spisningen og senere blev der spillet op til dans. Lars Gram, som er formand for Danske Mejeristers Fagforening, holdt en lille tale og fortalte om hvad der rører sig i forbundet. Lars nævnte også at det er dejligt at se pensionisterne hygge sig. Af de 250 kr. vi betaler i kontingent bliver der en stor del tilbageholdt til pensionistklubben. Der bliver hvert år givet en buket blomster til den ældste deltager. I år var det Finn Heine Pedersen fra Lunderskov. Finn er 90 år og han sagde Det er ikke fordi jeg er den ældste, men den pæneste. Aftenen sluttede med at vi sang Skuld gammel venskab rejn forgo. var det ved at være tid til tilbageturen til Kærneland. Og dette blev en meget flot tur. Buschaufføren fik lov til at bestemme hjemturen. Turen gik forbi Dybbøl Mølle ned til vandet og under broen. Der blev hele tiden fortalt hvad vi skulle se. Kl var vi hjemme og så var der eftermiddagskaffe. Kl var der igen dækket op til stort tagselvbord, flot rettet an af et dygtigt køkkenpersonale, til halsen fik vi snaps, øl, vin og vand. Alt smagte godt. Kl var der underholdning af Lidt af hvert. Glad og munter musik, de havde og nogle fællesange som vi skulle synge sammen med dem, en rigtig god aften. Aftenen sluttede kl Dag 3 Morgenmaden var klar kl og vi satte os igen til et veldækket bord. Under morgenmaden rejste Anker Olsen, Herfølge sig op og takkede på forsamlingens vegne pensionistklubbens bestyrelse for det fine træf. Flot stykke arbejde. Det kommer jo ikke af sig selv. Det ved vi jo alle. Med ønsket om at vi alle ville komme godt hjem sagde vi farvel til hinanden. Med venlig hilsen til alle Maren Margrethe og Tage Larsen Dag 2 Dagen startede kl med morgensang og flaghejsning. Og så satte vi os ind til et veldækket morgenbord med fine mejeriprodukter som var sponsoreret af Arla Foods. En god tanke da vi jo alle er gamle mejerister. Kl holdt Syd-bus klar til dagens udflugt, som gik til Frøslevlejren. Her fik vi et indblik i lejrens historie. Vi så lysbilleder og gik rundt og så de forskellige udstillinger, blandt andet en gammel feltambulance fra 40 erne. Vi gik også en tur på egen hånd mellem de røde barakker. Bagefter gik turen videre til Gråsten, hvor vi spiste middag på Den Gamle Kro. Vi fik en to retters menu. Derefter gik vi alle en tur i slotshaven, hvor vi også kunne bese den gamle kirke. Vejret var jo som bestilt til sådan en tur. En tur over grænsen blev der jo også tid til, og så 18

19 Fødselsdage 60 ÅR Den 13. oktober 2010 fylder Kurt Baastrup Kudsk, Birkevej 4, 8653 Them, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 13. november 2010 fylder Henning Sørensen, Vejlevej 112, 8800 Viborg, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 22. oktober 2010 fylder Kurt Madsen, Ildfuglevænget 30, 5260 Odense S., 60 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 65 ÅR 80 ÅR Den 29. oktober 2010 fylder Karen Margrethe Klausen, Cikorievej 4, 8763 Rask Mølle, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen. Anne-Maria Jepsen Den 10. november 2010 fylder Bernhardt Bærentsen, Neversvej 35, 5690 Tommerup, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 85 ÅR Den 19. oktober 2010 fylder Peder Mortensen, Kløvermarken 12, Durup, 7870 Roslev, 85 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 29. november 2010 fylder Kurt Hastrup Petersen, Lille Ugiltvej 4, 9800 Hjørring, 65 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Lars Lund 70 ÅR Den 03. november 2010 fylder Kaj Nielsen, Ørnevej 28, 7600 Struer, 70 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Brian Petersen Den 05. oktober 2010 fylder Kirsten Olesen, Skovkildeparken 65 G, Virring, 8660 Skanderborg, 70 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen. Anne-Maria Jepsen På tur med far og pensionisterne. Onsdag d. 2. juni var mig og min far med DMF s pensionister på tur. Vi skulle køre med en kæmpestor blå bus hele dagen. Først kørte vi til Fleggaard i Tyskland, hvor jeg fik en stor æske smarties af min far. Der efter gik turen til Frøslevlejren, hvor jeg fik 3 is af min far på under 2 timer. Om eftermiddagen spiste vi på Den Gamle Kro i Gråsten, hvor jeg fik pomfrits og sodavand. Vi sluttede af i Gråsten Slotshave, hvor mig og min far fandt en rutsjebane, som jeg prøvede rigtig mange gange. På vej hjem fik jeg endnu en is. Jeg havde en rigtig rigtig god og sjov dag sammen med min far og alle de søde pensionister, tusind tak for en rigtig god dag. Karoline Rahr Petersen, 5 år. 19

20 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Hovedkontoret Tlf.: Fax: Lars Gram: Feriefond: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: , fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag - Torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag Fredag A-kassen: Mandag Fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag Fredag Lukket onsdage. Person nr.: Adresse: - Navn: Tlf. nr.: Landssammenslutning/ medlemsstatus: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten Ønsker at leje feriehus i Kærneland Sæt kryds I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage: I tiden fra dag den til dag den Sæt kryds Weekendophold i hele Smørbøtten Ankomst fra kl afrejse inden kl Til Hovedkontorets notering: 2010

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Nr. 1 - februar 2015

Nr. 1 - februar 2015 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s. 4 390.000 i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12 Medlemsblad for 3F

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere