hvis du kommer til skade på jobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvis du kommer til skade på jobbet"

Transkript

1 hvis du kommer til skade på jobbet

2 Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages højde for. Det er for eksempel ikke alle skader, der anerkendes som arbejdsskade, og der er bestemte regler for, hvem der skal anmelde, og hvornår og hvordan det skal gøres, ligesom der er regler for, hvad der erstattes. Du behøver ikke at finde ud af det hele selv. Der er hjælp at hente via din faglige organisation. Den har indgået en aftale med FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd om at behandle alle arbejdsskader med det formål at få den mest effektive og for den enkelte skadelidte bedste behandling. Der er vedtaget nye regler om anerkendelse af og erstatning for arbejdsskader. De nye regler gælder for skader, der sker fra den 1.januar 2004 eller senere. Skader, der er sket i 2003 eller tidligere er fortsat omfattet af de regler, der gjaldt på tidspunktet for skaden. Læs her, hvordan du skal forholde dig.

3 Hvornår er det en arbejdsskade? EN ULYKKE ERHVERVSSYGDOMME ANDRE SYGDOMME Det vil sige en personskade, der har sammenhæng med en hændelse eller påvirkning på arbejdet. Hændelsen eller påvirkningen skal ske pludseligt eller inden for fem dage. Eksempel: skader, der sker ved, at noget vælter, tabes eller falder sammen. Skader, der sker ved overgang til en ny arbejdsfunktion, som i modsætning til den tidligere er stærkt kraftbetonet. Skader, der sker ved løft af byrder over hovedhøjde eller langt fra kroppen. Det vil sige lidelser, der er nævnt i en særlig liste over erhvervssygdomme. Lidelserne nævnes kun i listen, hvis der er medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem lidelsen og arbejdet. Eksempel: Ryglidelser, lidelser i skuldre, arme og håndled, forgiftninger, allergier, hudsygdomme, høreskader, infektioner. Som i det konkrete tilfælde anses for at skyldes arbejdet. Eksempel: psykiske lidelser og lidelser, der ikke kan anerkendes efter listen over erhvervssygdomme. GRAVIDITET Sygdomme hos et levendefødt barn, som barnet har fået inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten, for eksempel skader efter røde hunde eller leverbetændelse, som moderen har fået i forbindelse med arbejdet. Det er ikke alle skader, du kan få i forbindelse med arbejdet, der er omfattet af lovgivningen om arbejdsskade. For hver af de grupper, der er nævnt, skal en række betingelser og forhold være opfyldt, for at skaden bliver anerkendt som en arbejdsskade.

4 Hvad med erstatning? Hvis din skade bliver anerkendt som en arbejdsskade, kan du få erstatning. Du kan få: erstatning til at betale for behandling, genoptræning og hjælpemidler under behandling af din arbejdsskadesag erstatning til at betale personlige hjælpemidler som fx briller og proteser, der er blevet beskadiget erstatning til at betale for fremtidige udgifter til behandling, genoptræning og hjælpemidler godtgørelse for varigt mén erstatning for den erhvervsevne, du har tabt overgangsbeløb ved dødsfald erstatning for tab af forsørger Godtgørelse til efterladte ved dødsfald, der skyldes skadevolders handling Godtgørelsen for varigt mén er et engangsbeløb for dine varige ulemper i det daglige liv. Arbejdsskadestyrelsen har en vejledende méntabel, der fastlægger størrelsen af det mén, der normalt følger af en bestemt type arbejdsskade. Ménet skal være mindst 5 procent, for at du kan få en godtgørelse. Erstatningen for tab af erhvervsevne er en erstatning for din fremtidige nedgang i indtægt. Nedgangen skal være på mindst 15 procent, for at du kan få erstatning. Der findes særlige ydelser, der udbetales, hvis arbejdsskaden har medført døden. Erstatningen kan udbetales til ægtefælle/samlever og mindreårige børn. Du kan få dækket dine udgifter til behandling for arbejdsskadens følger hos eksempelvis fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og lignende. Hvis din skade kræver behandling efter ménafgørelsen, kan du få et engangsbeløb til at dække udgifterne til behandling. Du kan ikke få erstatning for svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste. Du kan heller ikke få erstattet skader på ting som tøj og ure. Den eneste undtagelse er skader på hjælpemidler fx briller. I særlige tilfælde er det muligt også at få erstatning efter erstatningsansvarsloven eller lov om erstatning til ofre for forbrydelser. For at en skade skal være omfattet af erstatningsansvarsloven, er det et krav, at der er en ansvarlig skadevolder. For eksempel en arbejdsgiver, der ved en uhensigtsmæssig eller ulovlig indretning af arbejdspladen har været skyld i arbejdsskaden.

5 HVEM SKAL ANMELDE Både arbejdsgiveren og læger og tandlæger har pligt til at anmelde en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsgiveren skal anmelde alle ulykker. Læger og tandlæger skal anmelde formodede og konstaterede tilfælde af erhvervssygdomme. Alle har ret til at anmelde en arbejdsskade. Den, der er kommet til skade, kan selv anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. Det kan være nødvendigt, hvis arbejdsgiveren mener, at der ikke er nogen skade at anmelde. Sikkerhedsrepræsentanten, tillidsmanden eller andre kan også anmelde en arbejdsskade. HVORNÅR Arbejdsgiveren skal anmelde en arbejdsskade, der antages at kunne give erstatning snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. En arbejdsskade skal anmeldes, hvis den, der er kommet til skade, ikke kan genoptage arbejdet i fuldt omfang på 5-ugers-dagen. Læger og tandlæger skal indsende anmeldelsen, så snart de er blevet kendt med lidelsen og bekendt med, at den kan hænge sammen med arbejdet. Både den tilskadekomne og efterladte kan rejse krav om erstatning overfor Arbejdsskadestyrelsen. Der gælder en frist på et år efter, at skaden skete. I særlige tilfælde kan sagen dog også behandles senere end et år efter. Det er vigtigt at en arbejdsskade anmeldes så hurtigt som muligt. Det bliver vanskeligere at dokumentere en sammenhæng mellem påvirkningerne og skaden, efterhånden som tiden går. HVORDAN Arbejdsskadestyrelsen har en blanket til ulykker og en anden til erhvervssygdomme. Det er vigtigt, at skemaet udfyldes så godt som overhovedet muligt. Ikke mindst oplysningerne om, hvad der var grunden til skaden er af afgørende betydning for, hvordan Arbejdsskadestyrelsen behandler sagen. Derfor er det en god ide, hvis din sikkerhedsrepræsentant eller tillidsmand hjælper dig med at udfylde papirerne. HER FÅR DU HJÆLP Hvis du vil have FTF s hjælp til din arbejdsskadesag, skal du henvende dig til din sikkerhedsrepræsentant, din tillidsmand eller din fagforening. Her vil du få udleveret et specielt indberetningsskema, som din fagforening og FTF har lavet for at få oplysninger til at kunne behandle din sag. Du skal derfor udfylde indberetningsskemaet og sende det sammen med en underskrevet fuldmagtserklæring til din fagforening. Du skal også sende en kopi af anmeldelsen af arbejdsskaden, lægeerklæringer og andet materiale, der er relevant for din sag. Din fagforening sender så sagen videre til FTF. Du vil herefter blive kontaktet af en sagsbehandler, som vil diskutere sagen med dig og fortælle dig, hvordan den videre behandling vil foregå. Din sag vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt. Når det er FTF, der behandler din sag, skyldes det, at din faglige organisation har aftalt at lade FTF behandle alle organisationens arbejdsskader.

6 Hvad sker der så? Det er Arbejdsskadestyrelsen, der afgør om din skade kan anerkendes som en arbejdsskade, og om der i givet fald kan gives erstatning. Styrelsen vil normalt bede dig om yderligere oplysninger, ligesom den kan indhente oplysninger fra blandt andet din arbejdsgiver, Arbejdstilsynet og de læger, der har behandlet dig. Oplysningerne skal i visse tilfælde suppleres med undersøgelse hos en speciallæge, eller på en arbejdsmedicinsk klinik. FTF bruger fuldmagtserklæringen til at få kopi af alle oplysninger i din sag i Arbejdsskadestyrelsen. FTF vil i samarbejde med dig sørge for, at Arbejdsskadestyrelsen får alle relevante oplysninger, og at oplysningerne fra arbejdsgiver, læge og andre bliver kommenteret over for Arbejdsskadestyrelsen, hvis det er nødvendigt. Du vil få en samlet afgørelse om anerkendelse og erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen, hvis den anmeldte skade kan anerkendes. Arbejdsskadestyrelsen skal træffe afgørelsen senest 1 år efter anmeldelsen. Du kan få en delafgørelse, hvis der kan træffes afgørelse om anerkendelse og godtgørelse for varigt mén, medens der kan gå længere tid inden tab af erhvervsevne kan afgøres. Hvis den anmeldte skade ikke kan anerkendes som en ulykke, vil du senest tre måneder efter anmeldelsen få en afgørelse. For erhvervssygdomme er fristen 6 måneder. Du får underretning, hvis Arbejdsskadestyrelsen ikke kan overholde fristen. Hvis din skade afvises som en arbejdsskade, eller hvis du ikke er tilfreds med erstatningen, vil FTF drøfte med dig, om afgørelsen skal ankes til Den Sociale Ankestyrelse. Hvis din skade senere viser sig at være væsentlig værre, end da din sag blev afgjort, vil FTF også kunne hjælpe dig med at få sagen genoptaget over for Arbejdsskadestyrelsen. FTF S SOCIALRÅDGIVERORDNING Du kan få socialrådgivning fra din fagforening. Du kan få hjælp fra FTF s socialrådgiverordning, hvis din fagforening er medlem af ordningen. FTF s socialrådgiver kan hjælpe dig i forhold til kommunen med spørgsmål om for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, ansættelse med skånehensyn, revalidering og omskoling, ansættelse i fleksjob og tilkendelse af førtidspension. Du skal henvende dig til din fagforening eller tillidsmand, hvis du ønsker hjælp fra socialrådgiveren i FTF. FTF S ADVOKATANSVARSORDNING Du kan få juridisk bistand fra din fagforening til at opnå erstatning fra din arbejdsgiver eller anden skadevolder efter lov om erstatningsansvar. Du kan kun få erstatning, hvis det kan bevises, at din arbejdsgiver er skyld i, at du har en arbejdsskade. Skadevolder kan være en modbilist, som har påkørt dig, medens du var på arbejde. FTF s advokat kan vurdere, om du kan få erstatning fra din arbejdsgiver eller en anden skadevolder efter loven om erstatningsansvar. FTF s advokat kan anlægge en retssag og opgøre dit krav på erstatning mod arbejdsgiveren eller anden skadevolder. Du skal henvende dig til din fagforening, hvis du ønsker hjælp fra advokaten i FTF.

7 husk En arbejdsskade skal anmeldes og det er vigtigt, at anmeldelsesskemaet udfyldes korrekt. Du kan få hjælp hos din sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand eller fagforening. Kontakt hurtigst muligt din egen læge, hvis du har mistanke om, at du har fået en arbejdsskade. Det er en læge, der skal vurdere skadens art og omfang og lægen skal anmelde, bare der er mistanke om en erhvervssygdom. Udgifter til behandling og ødelagte hjælpemidler fx briller kan også erstattes. Hvis du vil have FTF s hjælp til din arbejdsskadesag, skal du henvende dig til din sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand eller fagforening. Her vil du få et specielt indberetningsskema, som din fagforening og FTF har lavet for at få de nødvendige oplysninger til at behandle din sag.

8 ISBN: udgave, 1. oplag 2003 F U N K T I O N Æ R E R N E S O G T J E N E S T E M Æ N D E N E S F Æ L L E S R Å D Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks København K Tlf Fax

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Sikkerhedsforum For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Arbejdsskade Hvornår skal man som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade: Ifølge: 1. Lov om arbejdsmiljø. Her er formålet at arbejdstilsynet

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere