Delårsrapport kvartal Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal"

Transkript

1 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse 13 Pengestrømme 14 Balance og egenkapital 15 Noter 16 Praktiske oplysninger 18 Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold Med en koncernomsætning på mdkk (+5% i forhold til samme periode sidste år), et driftsresultat (EBIT) på 377 mdkk (+14%) og et koncernresultat før skat på 309 mdkk har der været tale om en tilfredsstillende resultatudvikling i sammenligning med 2. kvartal Der er samlet set realiseret en organisk vækst på 4% i 2. kvartal Formuleringen fra 1. kvartal om business as usual er blevet afløst af udsigterne til mere usikre konjunkturforhold, som forventes at ville påvirke 2. halvår negativt i NKT Cables i forhold til de senest offentliggjorte forventninger. presset på indtjeningen opadgående. Dette har medført, at vi nu har besluttet at implementere en række struktur- og tilpasningstiltag i forretningssystemerne med henblik på at fastholde indtjeningsudviklingen på et attraktivt niveau. Udviklingen i NKT Flexibles fortsætter med at være meget positiv, og der er i 2. kvartal realiseret et særdeles stærkt resultat. Forventningerne til koncernresultatet før skat og restruktureringsomkostninger for 2008 fastholdes uændret til i niveauet 950 mdkk, hvilket svarer til de opjusterede forventninger efter første kvartal. I NKT Cables har omsætningsvæksten i 2. kvartal ikke levet op til forventningerne, og det er særlig lavspændingsmarkederne i Østeuropa, der viser tegn på afmatning og øget konkurrence. Hertil skal lægges uændrede forventninger om en normalisering af lavspændingsmarkedet i Danmark i løbet af 2. halvår Forventningerne til et reduceret aktivitetsniveau i lavspændingssegmentet har affødt, at der sker en tilpasning af medarbejderstaben i Tjekkiet. Markedet for højspænding fremstår stadig meget stærkt, men effekten heraf er ikke nok til at kompensere for nedgangen fra lavspændingssegmentet, bl.a. fordi det ikke er muligt at tilføre segmentet yderligere kapacitet, før den nye fabrik i Køln er produktionsklar i I Nilfisk-Advance er resultaterne for 2. kvartal tilfredsstillende. Vurderingen for 2. halvår er, at markedsvæksten er nedadgående og For at imødekomme den skærpede markedssituation i Nilfisk- Advance er det som nævnt besluttet at gennemføre en række struktur- og tilpasningstiltag. Samlet set vil disse tiltag medføre implementeringsomkostninger på ca. 75 mdkk, hvoraf 50 mdkk vil påvirke 2008 og de resterende 25 mdkk vil påvirke Effekten af disse tiltag vil være en positiv resultatpåvirkning på i niveauet 75 mdkk, der forventes at få fuld effekt i Der har ikke tidligere været taget højde for disse tiltag, der medfører at de samlede forventninger til koncernresultat før skat reduceres til i niveauet 900 mdkk. Såfremt konjunkturforholdende i 2. halvår 2008 udvikler sig markant negativt i forhold til, hvad det på nuværende tidspunkt er muligt at estimere, forventes en sådan udvikling at kunne påvirke indtjeningen negativt med i niveauet 50 mdkk (se side 5). Hovedtal Beløb i mdkk 2. kvt kvt kvt kvt Hele 2007 Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Koncernens resultat før skat Koncernens egenkapital Nettorentebærende poster (2.825) (2.319) (1.995) NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 1 af 18

2 Hovedtal - - NKT koncernen Koncernen Urevideret 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk ) Resultatopgørelse Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (55) (42) (109) (85) (192) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (29) (24) (54) (46) (108) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto (68) (23) (110) (54) (145) Resultat før skat Koncernens resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Balance og medarbejdere Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Balancesum Rentebærende poster, netto 2) (2.825) (2.319) (2.825) (2.319) (1.995) Investeret kapital (Capital employed) 3) Arbejdskapital Antal medarbejdere gennemsnit å.t.d Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (23) 140 (273) Køb af virksomheder (95) (57) (177) (703) (1.039) Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto (154) (85) 33 (174) (389) Nøgletal Egenkapitalandel 33% 33% 33% 33% 36% Return on Capital employed (RoCE) 4) 20,9% 20,7% 20,9% 20,7% 22,0% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) Resultat efter skat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 9,8 9,3 15,6 14,4 34,2 Udbetalt udbytte i regnskabsperioden, DKK pr. aktie 11,0 10,0 11,0 10,0 10,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie Børskurs, DKK pr. aktie ) For 2007 er driftsresultat m.v. positivt påvirket af poster af engangskarakter med 70 mdkk i NKT Cables 2) Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld 3) Egenkapital og rentebærende poster, netto og pr. ultimo 2007 med fradrag af tilgodehavende 272 mdkk ved salg af ejendom 4) Driftsresultat (EBIT) justeret for engangsposter i % af gennemsnitlig Capital employed. EBIT opgøres på rullende 12-månedsbasis Hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med årsrapporten for 2007 NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 2 af 18

3 Ledelsesberetning for koncernen 1. halvår 2008 Omsætningen i 1. halvår 2008 udgjorde mdkk i forhold til mdkk i samme periode sidste år og der er således tale om en nominel stigning på 413 mdkk, svarende til 6%. Omsætningen i 1. halvår er præget af metalprisudviklingen (-4%), valutakurser (+2%) samt akkvisitioner (+2%). Justeret herfor udgør den samlede organiske vækst 4%. Driftsresultatet (EBIT) blev 603 mdkk for 1. halvår 2008 i forhold til 522 i samme periode 2007, og der er således tale om en resultatfremgang på 81 mdkk (+16%) i forhold til sidste års 1. halvår. Koncernresultatet før skat blev 493 mdkk for 1. halvår 2008 i forhold til 468 mdkk i samme periode kvartal 2008 Omsætning Omsætningen i 2. kvartal udgjorde mdkk i forhold til mdkk i samme periode Den nominelle stigning er således på 177 mdkk (+5%). Omsætningen har i perioden været præget af metalprisudviklingen (-4%), akkvisitioner (+2%) samt valutakurser (+2%). Påvirkningen fra valutakurser inkluderer en negativ effekt på 2% fra den faldende USD, som dog mere end opvejes af blandt andet stigende valutakurser i Tjekkiet og Polen, der har påvirket positivt med samlet 4%. Justeret for de omtalte effekter udgør den samlede organiske vækst 4%. Omsætningsudviklingen for de enkelte selskaber er vist i figur 1. Resultatudvikling Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2. kvartal 2008 blev 461 mdkk imod 397 mdkk året før, svarende til en fremgang på 64 mdkk (+16%). Af resultatfremgangen kan 19 mdkk henføres til Nilfisk-Advance, mens NKT Flexibles tegner sig for 56 mdkk. NKT Cables har realiseret en nedgang på 4 mdkk, mens koncernens øvrige områder samlet har påvirket udviklingen negativt med 7 mdkk. EBITDA UDVIKLING mdkk Operationelt EBITDA LTM EBITDA% LTM EBITDA% LTM, std. Fig. 2 3 Q Q2-03 Q3-03 Q4-03Q1-04 Q Q3-04 Q4-04Q1-05 Q Q3-05 Q4-05Q1-06 Q Q3-06 Q4-06Q1-07 Q Q3-07 Q4-07Q Q2-08 Den positive udvikling - i særlig grad drevet af udviklingen i NKT Flexibles - har medført at overskudsgraden fortsat er stigende, % OMSÆTNINGSUDVIKLING PR. SELSKAB i 2. KVARTAL Realiseret Organisk Realiseret Nominel Fig. 1 Organisk Beløb i mdkk Q Metalpriser Valutakurser Akkvisitioner vækst Q vækst (%) vækst (%) NKT Cables Group (144) Nilfisk-Advance (62) NKT Photonics Group Øvrige (1) I alt (144) NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 3 af 18

4 og der er i 2. kvartal 2008 realiseret en EBITDA-margin målt på rullende 12-måneders basis (LTM) i standard metalpriser på 13,2% mod 12,9% ved udgangen af 1. kvartal 2008 (10,6% i forhold til 10,3% målt i løbende metalpriser), jvf. figur 2. Driftsresultatet (EBIT) blev 377 mdkk for årets 2. kvartal i forhold til 331 mdkk i samme periode 2007, hvilket svarer til en fremgang på 46 mdkk (+14%) i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet pr. selskab er vist i figur 3. DRIFTSRESULTAT PR. SELSKAB Realiseret Fig. 3 Realiseret Realiseret Nom. Ændring Beløb i mdkk Q Q ændring % NKT Cables Group (10) (6) Nilfisk-Advance NKT Photonics Group (4) (5) 1 20 NKT Flexibles (51%) Øvrige (14) (5) (9) - Sammenligneligt EBIT Finansielle forhold og resultat før skat De finansielle poster for 2. kvartal blev (68) mdkk mod (23) mdkk i samme periode sidste år, hvilket afspejler en række realiserede og urealiserede kurstab relateret til bl.a. udviklingen i GBP, CZK og PLN samt den forøgede finansielle gearing i forhold til samme periode sidste år. De reelle renteudgifter udgør 76 mdkk for 1. halvår 2008 i forhold til 59 mdkk i samme periode Koncernresultatet før skat blev 309 mdkk for årets 2. kvartal, hvilket er på niveau med samme periode sidste år (308 mdkk), idet stigningen i driftsresultatet er tilsvarende reduceret af de øgede finansielle poster. Kapitalstruktur og cash flow Den nettorentebærende gæld er forøget fra mdkk til i løbet af 1. halvår 2008 og udgør således 1,9x de forgangne 12 måneders realiserede operationelle driftsresultat (EBITDA). Dette er en stigning fra 1,4x ved udgangen af Ved udgangen af 2008 forventes den nettorentebærende gæld at udgøre i niveauet 1,6x EBITDA. Stigningen i den rentebærende gæld på 830 mdkk kan specificeres i følgende hovedposter: Opbygning af arbejdskapital (700) mdkk Udbetalt udbytte (260) mdkk Køb af virksomheder (191) mdkk Investeringer, netto (54) mdkk Øvrigt, netto (herunder periodens resultat) 375 mdkk Af stigningen i arbejdskapitalen på 700 mdkk kan 473 mdkk henføres til NKT Cables, mens 226 mdkk kan henføres til Nilfisk-Advance. Målt i procent af omsætningen udgør arbejdskapitalen i Nilfisk-Advance 20,0% (LTM) pr. 30. juni 2008 i forhold til 20,1% ved udgangen af 2007 og 21,7% ultimo samme periode Stigningen i Nilfisk-Advance kan primært henføres til sæsonudsving, mens stigningen i NKT Cables udover sæsonpåvirkning også kan henføres til reducerede kredittider til en række kobberleverandører. Der arbejdes for tiden på en række tiltag, som skal bringe arbejdskapitalen tilbage til det niveau, der kendetegnede Målt i procent af omsætningen udgør arbejdskapitalen i NKT Cables 17,6% (LTM), hvilket ligeledes var niveauet ultimo 2007 og 17,0% ultimo samme periode Koncernens strategiske målsætning om at nedbringe arbejdskapitalen (<18% i Nilfisk-Advance og <17% i NKT Cables) er uændret. Forventninger PR. SELSKAB Realiseret Forventninger Forventninger Forventninger Beløb i mdkk 2007 marts 2008 maj 2008 august 2008 Omsætning Omsætning, std Organisk vækst 15% 8% 8% 4% EBIT-margin, std. 10,3% 9,5% 9,5% 9,0-9,3% Omsætning Organisk vækst 7% 5% 5% 5% EBIT-margin 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% Omsætning Organisk vækst 19% 30% 30% 30% EBIT (32) (20) (20) (20) EBITDA-margin 21,8% 23,0% >25,0% >30% Netto resultat (51%) Fig. 4 Omsætning Organisk vækst 11% 7% 7% 5% Resultat før skat (operationelt) Resultat før skat inkl. restrukturerings omk NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 4 af 18

5 Udviklingen i arbejdskapitalen er den primære forklaring på at pengestrømme fra driftsaktiviteten for 1. halvår 2008 er negativ med 273 mdkk i forhold til positiv med 190 mdkk for samme periode Forventninger til 2008 Omsætningsforventningerne til helåret reduceres fra en organisk vækst på 7% til i niveauet 5%, hvilket er baseret på uændrede forventninger i Nilfisk-Advance (5%) og NKT Photonics (30%). Udviklingen igennem 2. kvartal i NKT Cables indenfor lavspændingssegmentet har medført, at det ikke er sandsynligt at opnå den oprindeligt forventede vækst, hvilket medfører at vækstforventningerne reduceres fra 8% til 4%. Baseret på de nuværende metalpriser og valutakurser svarer det til en forventet omsætning i niveauet 14,2 mia. DKK. Dette skal ses i forhold til oprindelig forventet 14,5 mia. DKK, som i forbindelse med 1. delårsrapport blev justeret til 14,8 mia. DKK som følge af forventning om stigende metalpriser. Forventningerne til koncernresultatet før skat og restruktureringsomkostninger for 2008 fastholdes uændret til i niveauet 950 mdkk, hvilket svarer til de opjusterede forventninger efter 1. kvartal. Herfra skal trækkes omkostninger på 50 mdkk, som er relateret til implementeringen af en række ekstraordinære struktur- og tilpasningstiltag i Nilfisk-Advance. Tiltagene er nærmere beskrevet under selskabsomtalen af Nilfisk-Advance, der starter på side 8. Inklusive ovenstående restruktureringsomkostninger i Nilfisk- Advance udgør forventningerne til koncernresultatet før skat i niveauet 900 mdkk. Som omtalt i årsrapporten for 2007 har vi i forventningerne til 2008 ikke taget højde for bl.a. konsekvenser, som kan relateres til en markant negativ konjunkturudvikling, der påvirker efterspørgslen efter vores produkter. Såfremt konjunkturforholdende i 2. halvår 2008 udvikler sig markant negativt i forhold til, hvad det på nuværende tidspunkt er muligt at estimere, forventes en sådan udvikling at kunne påvirke indtjeningen negativt med i niveauet 50 mdkk. NKT aktien NKT aktien er også i 2. halvår 2008 en del af OMXC20 indekset. Den daglige omsætning i aktien har siden årsskiftet i gennemsnit ligget på 60 mdkk i forhold til 79 mdkk i samme periode året før. Ultimo juni 2008 var kursen på NKT aktien 383. Det er et fald på 16% i forhold til kursen primo året (459). På generalforsamlingen den 10. april 2008 blev det besluttet at udbetale et udbytte på 11 DKK pr. aktie, svarende til 2% af koncernens markedsværdi ultimo Det reelle fald i værdien i 1. halvår 2008 udgør således 14%. NKT koncernens markedsværdi ultimo juni måned 2008 var 9,1 mia. DKK. Justeret for nettorentebærende poster og minoritetsinteresser giver det en markedsværdi på gældfri basis (Enterprise Value) på 11,9 mia. DKK. KURSUDVIKLING Fig NKTs aktiekurs OMXC20 rebased Aktionærer, der ved udgangen af juni 2008 ejede over 5% af NKTs aktiekapital, omfattede ATP (>10%) og Credit Suisse (>5%). NKT ejer - uændret i forhold til 1. delårsrapport stk. egne aktier, svarende til 0,3%. NKTs aktiekapital omfatter stk. aktier á 20 DKK. Aktiekapitalen er således på nominelt DKK. Ved udgangen af juni 2008 havde NKT navnenoterede aktionærer (heraf 605 udenlandske), som ejede 73% af aktiekapitalen. Forventningerne for de enkelte koncernselskaber er inkluderet i selskabsomtalerne startende på side 6 og er herudover grafisk illustreret i figur 4. Under selskabsomtalerne for NKT Cables og Nilfisk-Advance har vi tillige inkluderet et resumé af væsentlige risikoforhold, der knytter sig til selskabet, og som også er detaljeret gennemgået i NKTs årsrapport for 2007, hvortil vi henviser for en fuldstændig gennemgang. NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 5 af 18

6 Koncernselskaber NKT Cables Group NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af energikabler i Europa - hovedsagelig til det central-, nord- og østeuropæiske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter, hvorfra det kinesiske marked serviceres med udvalgte produkter. Projekter indenfor højspænding og jernbanekøreledninger udvikler sig løbende til en global forretning. Udviklingen i 2. kvartal 2008 Omsætning NKT Cables realiserede i 2. kvartal en omsætning på mdkk. I sammenligning med 2. kvartal sidste år er der tale om en nominel omsætningsstigning på 2% og en organisk vækst på 3%. Ændringer i metalpriserne påvirkede omsætningen negativt med i niveauet 144 mdkk. Sammensætningen af omsætningsfremgangen fremgår af figur 1 på side 3. Den organiske vækst levede ikke op til forventningerne, idet der i løbet af kvartalet viste sig svaghed i det østeuropæiske marked for lavspænding, hvor særlig det tjekkiske marked har haft nedgang. Udviklingen i højspændingsmarkedet var fortsat meget attraktiv, men kunne ikke kompensere for nedgangen i lavspændingsmarkedet. For første halvår 2008 var den samlede organiske vækst på 4%, hvilket medfører, at det ikke vurderes sandsynligt at indfri de oprindelige forventninger til en organisk vækst for hele 2008 på 8%. Resultatudvikling Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er i 2. kvartal realiseret med 191 mdkk, svarende til en margin - målt i standardpriser - på 13,8% i forhold til 195 mdkk og 14,9% i samme periode sidste år. Opgjort på grundlag af en omsætning til standardpriser på rullende 12-månedsbasis, er EBITDA-marginen reduceret fra 13,4% ved udgangen af 1. kvartal til 13,1% i 2. kvartal. Driftsresultatet (EBIT) udgør i 2. kvartal 153 mdkk, svarende til en EBIT-margin, std. på 11,0%. Driftsresultatet i 2. kvartal 2007 udgjorde 163 mdkk med en EBIT-margin, std. på 12,4%. Akkumuleret for 1. halvår udgør EBIT-marginen, std. 9,3%, hvilket dels er et fald i forhold til 10,0% i samme periode 2007 og dels under de oprindelige forventninger til helåret på 9,5%. Dette skyldes stigende omkostninger til energi, transport og personale samt reduceret indtjeningsmargin på grund af prispres som følge af aktivitetsfaldet i Tjekkiet. Begivenheder i kvartalet Indenfor NKT Cables forskellige forretningssegmenter blev der også i årets 2. kvartal tale om en forskelligartet udvikling de enkelte segmenter imellem. På højspændingsområdet var aktivitetsniveauet fortsat højt - inden for såvel eksisterende som nye projekter. Således fortsatte NKT Cables højspændingsforretning sin positive udvikling i form af tilgang af en række nye projekter. Der er hermed udsigter til, at den nye højspændingsfabrik, som p.t. er under opførelse i Køln, får kapaciteten fuldt udnyttet allerede fra starten. Den 24. april 2008 blev det offentliggjort, at NKT Cables var valgt som samarbejdspartner i forbindelse med design, fremstilling og installation af et 380 kv kabelsystem til Zuidring transmissionslinjen i den vestlige del af Holland. Projektets værdi af- NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 6 af 18

7 hang på daværende tidspunkt af fordelingen imellem luftledninger og jordkabler, og blev vurderet til at ligge imellem meur. Som en del af aftalegrundlaget er det nu endeligt besluttet at 2/3 af det samlede projekt skal være jordkabler, hvilket medfører at den reelle værdi af ordren for NKT Cables som minimum udgør 70 meur (525 mdkk), som vil blive realiseret i 2009 og På mellemspændingsområdet var der også tale om en tilfredsstillende udvikling, bl.a. drevet af indgåelsen af en række flerårige rammeaftaler på mellemspændingskabler. Udviklingen i lavspændingssegmentet varierede fra marked til marked. Det danske marked viste begyndende tegn på recession og det tjekkiske marked registrerede et betydeligt aktivitetsfald i 2. kvartal. Affødt af de usikkerheder, der knytter sig til aktivitetsniveauet i den del af lavspændingsmarkedet, hvor NKT Cables hidtil har opereret, er der iværksat tiltag med sigte på at positionere virksomhedens produkter på markeder, hvor NKT Cables ikke hidtil har været aktiv. På grund af de reducerede forventninger til udviklingen i Tjekkiet og den generelle stagnation i bygge- og anlægssektoren sker der en tilpasning af medarbejderstaben i Tjekkiet, som forudses at berøre i størrelsesordenen 130 medarbejdere. Udgifterne hertil vil påvirke indtjeningen i 2008, mens hovedparten af besparelserne vil blive realiseret i Der er i forventningerne til helåret taget højde herfor. Indenfor jernbaneprodukterne blev der tale om en markant fremgang i Kina. Dette bekræfter forventningerne om et højt niveau i årets anden halvdel for så vidt angår realiseringen af udbudte projekter. OPGW (Optical Ground Wires) produkterne har vakt interesse på en række markeder, og der forekommer at været et større end hidtil antaget potentiale for dette forretningssegment. Den del af NKT Cables forretning, der henvender sig til autosektoren, udviklede sig i overensstemmelse med forventningerne, og aktiviteterne inden for kabeltilbehør fortsatte sin sunde udvikling med en stigning i afsætningen af bl.a. kabinetter og servicebokse. Resultatforventning 2008 Udviklingen igennem 2. kvartal i lavspændingssegmentet har medført, at det ikke er sandsynligt at opnå den forventede organiske vækst på 8% for hele Forventningerne til den organiske vækst reduceres derfor til 4%. Det medfører at der nu forventes en omsætning målt i standard metalpriser på 5,2 mia. DKK og målt i løbende metalpriser på 7,9 mia. DKK. Dette skal ses i forhold til de tidligere forventninger om hhv. 5,3 mia. DKK og 8,4 mia. DKK. I forventningerne er det forudsat at den tjekkiske og polske valuta forbliver stærk, mens der forudses svagt faldende metalpriser for 2. halvår Indtjeningsmæssigt forventes den reducerede organiske vækst at påvirke resultatet negativt, samtidig med at den stigende konkurrence på visse markeder presser indtjeningen. Der er nu forventning om en EBIT-margin, std. på mellem 9,0-9,3%, i forhold til de oprindelige forventninger på i niveauet 9,5%. Risikoforhold - NKT Cables Group De usikre markedsforhold spiller ind på en række af de risikoparametre, som for NKT Cables vedkommende blev beskrevet i NKTs årsrapport for lutafølsomheden således knyttet til valutaudviklingen på hovedmarkederne Polen, Tjekkiet, England og Kina samt til prisudviklingen på USD-baserede metaller. Metal - primært kobber og aluminium - udgør den væsentligste råvare i NKT Cables produktion og udgør gennemsnitlig mere end 50% af salgsprisen ved det nuværende salgsmiks - varierende fra 20-75% afhængig af produkttype. For NKT Cables vedkommende vurderes resultatfølsomheden som begrænset, idet udviklingen relativt hurtigt slår igennem på salgspriserne. Det er således vurderingen, at indtjeningen over tid er neutral over for ændringer i metalpriserne. NKT Cables omsætning opnås for ca. 90% vedkommende ved salg i Eurozonen, Østeuropa, Danmark og Kina, mens 10% opnås ved afsætning på andre markeder. For NKT Cables er va- Hvad angår konjunkturfølsomheden vurderes op til halvdelen af omsætningen - primært den del af omsætningen, som relaterer sig til lavspændingsprodukter til byggeindustrien - at være konjunkturfølsom. Omsætningen vedrørende 1kV Al kabler, mellem og højspændingskabler samt tilbehør, kommer hovedsagelig fra energisektoren, hvor aktivitetsniveauet ikke vurderes konjunkturfølsomt, idet det primært er styret af nødvendigheden af vedligeholdelse af elnettet samt udbygning som følge af stigende energiforbrug. Hertil kommer at salget af mellemspændingskabler hovedsagelig er drevet af rammeordrer, som leveres over en 2-3 årig periode. Hermed er mellemspændingsområdet mindre sårbart over for konjunkturudsving. NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 7 af 18

8 NILFISK-ADVANCE GROUP Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udbydere af professionelle rengøringsmaskiner med et produktprogram, der omfatter både støvsugere og maskiner til vask, fejning og polering af gulve og udendørs arealer - samt et omfattende sortiment af højtryksrensere. Udviklingen i 2. kvartal 2008 Omsætning Nilfisk-Advance realiserede i 2. kvartal 2008 en omsætning på mdkk. Det svarer til en vækst i lokal valuta på 12%, hvoraf de 6%-point er organisk vækst og 6%-point kan henføres til tilkøbte virksomheder. Omsætningen er i 2. kvartal negativt påvirket af valutakursændringer i niveauet 62 mdkk. Når man tager dette - samt inkluderer effekten fra akkvisitioner - i betragtning, realiserede Nilfisk-Advance en nominel vækst på 7%. Den organiske vækst var i 2. kvartal meget tilfredsstillende i Europa med 9% og RoW (resten af verden) med 10%. I Nordamerika - minus 2% i organisk vækst - fortsatte tendensen fra 1. kvartal, hvor salget i kerneforretningen af professionelt rengøringsudstyr tilfredsstillende steg med 19% eller 5%, når effekten af akkvisitioner fraregnes. Den gode udvikling svækkes imidlertid af en negativ udvikling i salg til nichemarkeder, der er relateret til byggeindustrien og påvirket af generel forbrugeradfærd. Her er salg af bl.a. gulvslibemaskiner til byggesektoren ramt af en tilbagegang på 46%. Dette segment udgør 2% af den samlede omsætning i Nilfisk-Advance koncernen. For første halvår 2008 er den samlede vækst i lokal valuta på 10%, hvoraf de 5%-point er organisk vækst, og de resterende 5%-point stammer fra akkvisitioner. Dette er i overensstemmelse med målsætningen om en organisk vækst på 5% for hele Resultatudvikling Driftsresultatet i 2. kvartal (EBITDA) blev på 193 mdkk, svarende til en margin på 11,8% i forhold til en margin på 11,4% i samme periode sidste år. Det er tilfredsstillende at indtjeningen er forøget trods de vanskelige markedsforhold med lavere generel vækst samt fortsat høje råvarepriser. For første halvår realiseredes en driftsindtjening (EBITDA) på 347 mdkk og en tilsvarende margin på 11,1% mod 320 mdkk og 10,8% i 1. halvår EBITDA-marginen på rullende 12-månedsbasis udviklede sig ligeledes positivt til 11,1% i forhold til 11% ved udgangen af 1. kvartal EBIT-marginen for første halvår 2008 blev 8,6% i forhold til 8,7% for samme periode Den lidt lavere EBIT-margin kan henføres til højere afskrivninger som følge af de i 2007 gennemførte akkvisitioner (primært Viper) samt påbegyndte afskrivninger på Nilfisk-Advances nye ERP-system. Samlet set fulgte både omsætningen og indtjeningen således de lagte planer i første halvår Begivenheder i kvartalet og iværksatte tiltag Den realiserede vækst og driftsindtjeningen i første halvår var tilfredsstillende og levede op til de lagte planer. Der hersker dog ikke tvivl om, at markedsvæksten er nedadgående og presset på indtjeningen opadgående. I Vesteuropa var der tegn på svagere vækst, og i Nordamerika var markedet præget af en tiltagende afmatning. Det generelle inflationspres og især de høje materialepriser påvirkede indtjeningen negativt. Imidlertid lykkedes det at fastholde indtjeningsmarginen på et tilfredsstillende niveau som følge af fortsatte tilpasninger i forretningsstrukturen, reduktion i produktionsomkostningerne samt ved at overføre materialeprisstigninger til markedet i form af prisstigninger. Den generelt skærpede markedssituation og de lavere vækstforventninger har ført til en beslutning om, at der i andet halvår vil blive gennemført en række struktur- og tilpasningstiltag. Det sker med henblik på at fortsætte en positiv udvikling i den langsigtede indtjening. Der er defineret tre hovedtiltag: 1. Udviklingsaktiviteterne indenfor støvsugersegmentet forventes koncentreret i Danmark 2. Effektivisering af varemærke- og salgsstrukturen i Nordamerika 3. Optimering af produktionsstrukturen og overheadomkostninger Samlet set vil disse tiltag medføre restruktureringsomkostninger på ca. 75 mdkk, hvoraf 50 mdkk vil påvirke 2008 og de resterende 25 mdkk vil påvirke Effekten af disse tiltag vil være en positiv resultatpåvirkning på i niveauet 75 mdkk, der forventes at få fuld effekt i Der vil på kort sigt være tale om, at antallet af medarbejdere reduceres fra i gennemsnit i 1. halvår 2008 til ved udgangen af 2008 at ligge på ca medarbejdere. En forventet sammenlægning af udviklingsaktiviteterne inden for støvsugersegmentet vil være en naturlig følge af flytningen af støvsugerproduktionen i 2006 fra Åmål i Sverige til Ungarn. Samtidig er der over de sidste par år opbygget et internationalt udviklingscenter for højtryksrensere og støvsugere i Danmark, hvorved udviklingskompetencerne kan koncentreres med henblik på optimering af bl.a. økonomi, udviklingstempo og ambitionsniveau. I Nordamerika er det besluttet at øge fokuseringen på de ledende brands Advance, Clarke og Viper samt at etablere en fælles afsætningsstruktur i USA. Ved en forbedret samordning af det nordamerikanske salg af professionelt rengøringsudstyr sikres en mere målrettet indsats i forhold til kunderne, således at Nilfisk- Advance samlet set vil stå stærkere i markedet. Omlægningen af den nordamerikanske afsætnings- og varemærkestruktur vil tillige medføre omkostningsbesparelser. NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 8 af 18

9 Den globale struktur for så vidt angår fremstillingsaktiviteterne vil yderligere blive strømlinet, således at produktionen samles på færre enheder og i endnu højre grad flyttes til lavtlønslande. Dette vil ske ved gradvis flytning af produktionslinjer. Det vil i den forbindelse blive tilstræbt, at de berørte medarbejdere informeres i god tid og at eventuelle reduktioner i medarbejderstaben foretages ved naturlig og frivillig løbende afgang. I tillæg til de ovenfor nævnte tiltag er der igangsat et globalt initiativ, som sigter imod generelt at øge andelen af komponenter sourcet fra lavtlønslande (bl.a. Kina og Østeuropa). Det er således målet, at mindst 50% af alle komponenter (imod i dag ca. 25%) skal komme fra lavtlønslande i I 2. kvartal fortsatte fokus på udvidelsen af markeder og produkttilbud til kunderne. Ud over den i 1. delårsrapport omtalte akkvisition af Aquatech i Sverige, blev virksomheden Cyclone i USA i maj måned en del af Nilfisk-Advance familien. Cyclone er markedsledende indenfor større maskiner til udendørs rengøring af store flader i fx. lufthavne, parkeringsanlæg og forlystelsesparker. Cyclone har udviklet en teknologi for vandgenanvendelse, som gør det muligt at rengøre store flader effektivt og miljøvenligt, idet det samme vand kan genbruges mange gange. I juni blev akkvisitionen af virksomheden Frithiof i Danmark gennemført. Frithiof distribuerer og sælger centralstøvsugere. Hermed styrker Nilfisk-Advance sin position på det voksende marked for centralstøvsugere i Skandinavien. I samarbejde med kunderne har Nilfisk-Advance igennem de seneste 24 måneder løbende udviklet Boost - gulvvasketeknologien yderligere og har oplevet en stærkt stigende efterspørgsel. Boost -teknologien benytter sig af firkantede vaskepads, der via en patenteret orbital bevægelse vasker gulvet. Dette giver besparelser gennem et mindre forbrug af pads, vand og kemikalier. Boost -teknologien tilbyder i miljømæssigt perspektiv en mere bæredygtig rengøring end man får med konventionelle vaskemetoder. Da Boost -teknologien bygger på en mekanisk forbedring af gulvvaskeprocessen, har den vist sig som en mere enkel og driftsikker måde at opnå et godt rengøringsresultat på end det er tilfældet med mere komplekse teknologier. Endvidere har Nilfisk-Advance fokus på at automatisere rengøringsprocesserne. I den forbindelse er der introduceret en højtryksrenser robot - Multicleaner - til rengøring i landbrug. Hermed kan tung og meget snavset manuel rengøring blive overtaget af en Nilfisk-Advance robot. I første omgang henvender Multicleaner sig til landbrugssektoren, men det er intentionen, at konceptet i de kommende år skal udbredes også til andre anvendelser. Resultatforventning 2008 Forventningerne til den organiske vækst i Nilfisk-Advance er uændrede i forhold til tidligere og udgør således 5%. Som følge af den stadigt faldende USD medfører det en reduktion af den nominelle omsætning fra tidligere 6,2 mia. DKK til 6,1 mia. DKK. Produktudviklingen i Nilfisk-Advance er både rettet mod at bringe nye, opdaterede produkter på markedet og imod at udvikle nye teknologier. Der er lanceret 10 nye produkter i 2. kvartal. Indtjeningsmarginen (EBIT) før planlagte restruktureringstiltag forventes ligeledes uændret i forhold til tidligere og udgør hermed 8,5%. Herfra skal trækkes omkostninger på 50 mdkk til de tidligere omtalte ekstraordinære restruktureringstiltag. Risikoforhold - Nilfisk-Advance Group Også for Nilfisk-Advance spiller de usikre markedsforhold ind på en række af de risikoparametre, som blev beskrevet i NKTs årsrapport for Med i niveauet 25% af sin omsætning i USA er Nilfisk-Advance eksponeret overfor udviklingen i USD - en eksponering, der primært kan relateres til omregningsrisikoen. Nilfisk-Advance vurderes at være konjunkturfølsom i bred forstand, idet indkøb af rengøringsmaskiner hos hovedparten af slutkunderne anses som en anlægsinvestering, som i nedgangstider let kan forskydes med sigte på likviditetsoptimering. Som ledende udbyder af professionelle rengøringsmaskiner er det afgørende, at Nilfisk-Advance råder over et produktsorti- ment, som er konkurrencedygtigt i forhold til konkurrenterne. Derfor har Nilfisk-Advance til stadighed fokus på at lancere produkter med øget funktionalitet, reducerede driftsomkostninger, høj kvalitet og reduceret kostpris i forhold til tidligere modeller. Hertil kommer et konstant fokus på forbedringer af virksomhedens forretningssystemer via effektiviseringer i både produktions-, administrations- og salgsled. Det er bl.a. med baggrund heri, at Nilfisk-Advance nu iværksætter en række nye strukturelle tiltag. Endvidere vælger Nilfisk-Advances kunder leverandør efter hvilken markedsdækning og udbud i after-sales service, der tilbydes. Dette er en medvirkende faktor for virksomhedens løbende akkvisitive tiltag. NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 9 af 18

10 NKT PHOTONICS GROUP NKT Photonics Group er NKTs nyeste forretningsområde, der har forretningsmæssigt fundament i de særlige optiske kompetencer, som findes i gruppens selskaber. Fokus er rettet imod udvikling, fremstilling og markedsføring af avancerede komponenter, lyskilder og måleudstyr, der baserer sig på optiske fibre. Udviklingen i 2. kvartal 2008 Omsætning I 2. kvartal 2008 er der realiseret en omsætningsstigning på lidt over 70%, svarende til en samlet omsætning på 53 mdkk i forhold til en omsætning på 31 mdkk i tilsvarende periode % af omsætningsfremgangen kan tilskrives organisk vækst i NKT Photonics Group. Den resterende del af væksten kan henføres til den tilkøbte virksomhed Vytran LLC, der indgik i NKT koncernen fra 1. februar Vytran har i 2. kvartal haft en vækst på 50% sammenlignet med samme periode sidste år. Resultatudvikling Den positive omsætningsudvikling har medført, at NKT Photonics Group i 2. kvartal har realiseret et break-even EBITDA-resultat i forhold til et tab i samme periode sidste år på 2 mdkk. EBIT-resultatet for 2. kvartal blev negativt med 4 mdkk i forhold til et tab på 5 mdkk for samme periode 2007, som dog ikke indeholdt amortiseringer vedrørende købet af Vytran. Også i løbet af 2. kvartal 2008 er indsatsen med at styrke produktmodning og produktionskompetence fortsat. Dette gælder især i virksomhederne KOHERAS og Crystal Fibre. Begivenheder i kvartalet Crystal Fibre oplever fortsat en stor og stigende interesse for sine sub-assemblies til bl.a. 3D-metalbearbejdning og mikroprocessing i halvleder- og solcelleindustrien. Det er vores opfattelse, at der nu i laserindustrien er en voksende accept af, at krystalfiberteknologien byder på betydelige fordele til højeffekt fiberlasere. LIOS Technology har en fortsat god ordreindgang og har også omsætnings- og resultatmæssigt haft et fornemt kvartal primært drevet af salg inden for brandovervågning og overvågning af højspændingskabler. Ud over stabil vækst inden for de to ovennævnte anvendelsesområder er den strategiske ambition for LIOS Technology i 2008 at udvikle en stærkere tilstedeværelse på markedet for olie- og gasudvinding. Vytran har i 2008 under NKTs ejerskab fortsat den vækst, som virksomheden har oplevet igennem de seneste år. I 2. kvartal har Vytran leveret endnu en af sine fuldautomatiske splidsestationer til en stor producent af telekomudstyr. Der er igangsat en udbygning af Vytrans organisation med henblik på ekspansion fra en position som en mindre familieejet virksomhed til at etablere sig som en industriel udbyder, der effektivt kan supportere en global kundebase. Som et led i den transformation er Jean-Michel Pelaprat, der tidligere har haft forskellige direktørposter hos den amerikanske laserproducent Coherent Inc., tiltrådt som direktør pr. 1. juli Resultatforventning 2008 Vores forventninger til NKT Photonics i 2008 er uændret i forhold til, hvad der blev offentliggjort i årsrapporten for 2007 og fastholdt i delårsrapporten for 1. kvartal NKT Photonics Group har haft en tilfredsstillende udvikling i 2. kvartal Det er derfor vores forventning, at selskaberne i NKT Photonics Group vil nå en omsætningsvækst på 60% i forhold til 2007 svarende til en omsætning i niveauet 180 mdkk (30% organisk og 30% fra akkvisitioner). Driftsresultatet forventes på EBIT-niveau at blive et underskud i niveauet (20) mdkk mod (32) mdkk i I KOHERAS er ordreindgangen fortsat støt voksende, og det gælder inden for begge produktområder: ultra-præcise lasere og SuperK-hvidlyskilder, hvor omsætningen er mere end fordoblet sammenlignet med tilsvarende periode sidste år. Væksten skyldes, at de nuværende industrielle kunder begynder at aftage større volumener til kommercielle anvendelser. Parallelt hermed samarbejdes med nye industrikunder om andre anvendelsesmuligheder. Med henblik på fuldt at kunne udnytte de store vækstmuligheder, der ligger i KOHERAS produktportefølje, disponeres der betydelige ressourcer dels til fortsat produktudvikling og dels til opbygning af et effektivt produktions-setup. NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 10 af 18

11 NKT FLEXIBLES (51%) NKT Flexibles I/S leverer fleksible offshore rørledninger, der er designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af olie og gas fra felter på havets bund. 49% af aktiekapitalen ejes af offshore entreprenøren Acergy. NKT Flexibles er fokuseret på realiseringen af rettidige projektleverancer og opbygning af en attraktiv ordrebacklog for For så vidt angår 2008 er situationen, at fabrikkens eksisterende backlog vil kunne udnytte fabrikkens kapacitet for resten af året. Udviklingen i 2. kvartal 2008 Omsætning og resultatudvikling NKT Flexibles har i 2. kvartal 2008 realiseret en omsætning på 414 mdkk mod 297 mdkk året før (+39%). For 1. halvår svarer det til en omsætning på 767 mdkk i forhold til 555 mdkk for samme periode 2007 (+38%). Produktmikset har også i 2. kvartal påvirket driftsresultatet (EBITDA) positivt, således at det for de første 6 måneder udgør 286 mdkk - svarende til en overskudsgrad på 37% - i sammenligning med 117 mdkk og 21% i samme periode En tilfredsstillende grad af visibilitet er stadig gældende i markedet og ordreindgangen er på et stabilt niveau. Ved udgangen af 2. kvartal svarede ordrebeholdningen til mere end 1 års produktion. Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens driftsresultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og finansielle poster. For 2. kvartal er der indregnet 91 mdkk mod 35 mdkk i samme periode sidste år. For 1. halvår 2008 er beløbet 138 mdkk i forhold til 51 mdkk i I 2. kvartal 2008 har NKT Flexibles haft god fremdrift på produktionen af fleksible rørsystemer til projekter primært centreret omkring Nordsøen, Vestafrika og Fjernøsten. NKT Flexibles forventer i løbet af 3. kvartal 2008 at flytte hovedkvarteret til nye faciliteter i Priorparken, Brøndby. Udviklingsafdelingens laboratorium og testfaciliteter vil i den forbindelse blive ekspanderet kraftigt. Resultatforventning 2008 Med udgangspunkt i et meget stærkt 2. kvartal 2008 er der endnu en gang grundlag for en opjustering af forventningerne til NKTs resultatandel af nettoresultatet i NKT Flexibles. Dette forventes at blive minimum 200 mdkk i forhold til de tidligere forventninger, der lå i niveauet 150 mdkk. Ovenstående er baseret på forventninger til en omsætning i niveauet 1,4 mia. DKK mod tidligere i niveauet 1,2 mia. DKK, hvorimod forventningerne til EBITDA-marginen nu er min. 30% mod tidligere min. 25%. Begivenheder i kvartalet Også årets 2. kvartal var præget af høje oliepriser, som hen over sommeren nåede rekordniveauet 145 USD pr. tønde. Om end olieprisen i august måned er faldet tilbage til niveauet 120 USD pr. tønde, er der tale om et prisniveau, som kan forventes fortsat at stimulere aktivitetsniveauet i offshore sektoren og dermed efterspørgslen efter de produkter, som NKT Flexibles udbyder. Som et resultat af det store behov for offshore materiel og den høje kapacitetsbelægning hos de kvalificerede udbydere - med lange leveringstider til følge - har de etablerede rørproducenter: franske Technip, engelske Wellstream og NKT Flexibles alle iværksat udbygning af deres produktionskapacitet. Det forventes, at de tre etablerede udbydere fra 2009 vil være i stand til at matche efterspørgslen og dermed balancere markedet. NKT Flexibles kapacitetsudbygning i Kalundborg, der blev igangsat primo året, sigter imod 65% udbygning af maskinanlæggene. Udbygningen, der vil være klar til produktion i løbet af 1. halvår 2010, forløber efter planerne. NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 11 af 18

12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar juni 2008 for NKT Holding A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Brøndby, 25. august 2008 Direktion Thomas Hofman-Bang Søren Isaksen Michael Hedegaard Lyng Adm. direktør, CEO Koncerndirektør, CTO Koncerndirektør, CFO Bestyrelse Christian Kjær Jan Trøjborg Krister Ahlström Formand Næstformand Gunnar Karsten Jørgensen Arne Dan Kjærulff Jens Maaløe Jørgen Bjergskov Nielsen Jens Due Olsen Lone Fønss Schrøder NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 12 af 18

13 Resultatopgørelse - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (55) (42) (109) (85) (192) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (29) (24) (54) (46) (108) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto (68) (23) (110) (54) (145) Resultat før skat Skat (77) (84) (123) (124) (168) Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NKT Holding A/S Minoritetsinteresserne Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 9,8 9,3 15,6 14,4 34,2 Udvandet resultat, DKK pr. aktie (EPS-D) 9,8 9,4 15,5 14,4 34,0 NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 13 af 18

14 Pengestrømme - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Finansielle poster, netto (68) (23) (110) (54) (145) Ændring i arbejdskapital, anvendt af hensættelser og fortjeneste ved salg af langfristede aktiver tilbageført m.v. (416) (234) (929) (409) (126) Pengestrømme fra driftsaktivitet (23) 140 (273) Køb af virksomheder (95) (57) (177) (703) (1.039) Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto (154) (85) 33 (174) (389) Ændring i værdipapirer og udlån til associeret virksomhed 13 (6) Øvrige investeringer m.v. (36) (43) (61) (27) (108) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (272) (191) (187) (897) (1.505) Ændring i langfristet lån (22) (7) (5) 230 (147) Ændring i kortfristet lån (33) 239 Betalt udbytte (260) (236) (260) (236) (236) Indbetalt ved udnyttelse af optioner Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 271 (38) 346 (23) (129) Periodens pengestrøm (24) (89) (114) (730) (472) Likvide beholdninger primo Kursregulering af likvider (6) Periodens pengestrøm (24) (89) (114) (730) (472) Likvide beholdninger ultimo NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 14 af 18

15 Balance og og egenkapital - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 30. juni 30. juni 31. dec. Beløb i mdkk Balance Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver og udskudt skat Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Andre investeringer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter o.lign Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet gæld til kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser i øvrigt Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Udvikling i koncernens egenkapital Koncernens egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v. (12) (59) (125) Totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Udbytte egne aktier Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner Udbetalt udbytte (260) (236) (236) Egenkapitalbevægelser i alt Koncernens egenkapital ultimo NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 15 af 18

16 Noter - NKT Koncernen Urevideret Noter - NKT koncernen Beløb i mdkk 1 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten for 2007 indeholder den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Vedrørende regnskabsmæssige skøn henvises til årsrapporten for 2007 note 2 side 53. For såvidt angår risici henvises til årsrapporten for 2007 note 31 side 73 og årsrapportens beskrivelse i afsnittet omhandlende risikoforhold i selskabsomtalerne. 2 Segmentoplysninger Omsætning 2. kvt. 2. kvt kvt kvt. Hele ) NKT Cables Group, omsætning til markedspriser Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group Øvrige selskaber m.v NKT koncernomsætning til markedspriser NKT Cables Group, omsætning til standardpriser 2) NKT koncernomsætning til standardpriser Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group 0 (2) (13) (11) (18) NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab og elimineringer m.v. (14) (5) (20) (8) (24) Driftsresultat (EBIT) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group (4) (5) (21) (17) (32) NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab og elimineringer m.v. (14) (5) (21) (9) (24) Investeret kapital ( Capital employed ) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v Moderselskab og elimineringer m.v ) For 2007 er driftsresultat m.v. positivt påvirket af poster af engangskarakter med 70 mdkk i NKT Cables. 2) Omsætning til standardpris for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton og EUR/ton svarende til prisniveauet frem til NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 16 af 18

17 Noter - NKT Koncernen Urevideret Noter - NKT koncernen Beløb i mdkk 3 Køb af dattervirksomheder I første halvår er gennemført et antal mindre virksomhedsovertagelser. I første kvartal 2008 er overtaget 100% af virksomhederne WAP South Africa (Pty) Ltd., og HydraMaster i USA samt yderligere 73% af det associerede selskab Vytran LLC, USA.Vytran er herefter 100% ejet af NKT koncernen. Virksomhedsovertagelserne er behandlet i årsrapporten for 2007 note 32, begivenheder efter balancedagen. I andet kvartal 2008 er overtaget 100% af virksomhederne Aquatech i Sverige og Cyclone i USA. Udarbejdelse af overtagelsesbalancer på ovenstående virksomhedsovertagelser pågår og en endelig købesumsallokering foreligger endnu ikke. Foreløbige overtagelsesbalancer kan opgøres som følger. Dagsværdi Regnskabsmæssig ved værdi før overtagelse overtagelse Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 75 3 Materielle aktiver Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Langfristede forpligtelser Udskudt skat -3 0 Hensættelser -5-2 Kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter -2-2 Gæld og hensættelser Afgang af indregnet værdi af associeret virksomhed -9 Overtagne nettoaktiver Goodwill 67 Kostpris 214 Heraf likvide beholdninger -17 Hensat forpligtelse vedr. earn out -20 Kontant kostpris 177 Direkte købsomkostninger 6 Indregnet resultat efter skat 0 Proformaomsætning (skøn) 1/1-30/6 122 Proformaresultat efter skat (skøn) 1/1-30/6 0 NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 17 af 18

18 Praktiske oplysninger Fondsbørsmeddelelser 2008 Vi har i 2008 offentliggjort følgende meddelelser via OMX Nordiske Børs. De kan læses i deres fulde omfang på Denne delårsrapport er fremstillet af: NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby CVR nr Copyright: NKT, august #1 NKT Holding A/S - udstedelse af tegningsretter #2 Nilfisk-Advance køber endnu en amerikansk virksomhed (HydraMaster i USA) #3 NKT Flexibles øger sin produktionskapacitet med 65% #4 NKTs årsrapport #5 Revideret børskalender #6 Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital #7 Opdaterede vedtægter #8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling #9 Ordinær generalforsamling 2008 i NKT Holding A/S #10 Nye vedtægter #11 NKT-aktien - insider handler #12 Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital #13 Opdaterede vedtægter #14 Storaktionærmeddelelse (Credit Suisse) #15 NKT Cables valgt som leverandør til markant højspændingsprojekt i Holland #16 NKT Flexibles - banebrydende aftale med Brasiliens største olieselskab #17 Delårsrapport - 1. kvartal #18 Udnævnelse af Michael Hedegaard Lyng til koncerndirektør, CFO, i NKT Holding A/S Udsagn om fremtiden i denne delårsrapport afspejler NKT Holding A/S ledelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2008 er i sagens natur forbundet med usikkerhed og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i love og regler på NKT selskabernes markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt energi- og råvarepriser. Delårsrapporten 2. kvartal 2008 er offentliggjort den 25. august 2008 på dansk og engelsk via OMX Nordiske Børs. Det er den danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Delårsrapporten er til rådighed på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig NKTs elektroniske nyhedsservice med oplysning om deres adresse. Børskalender for den resterende del af november Delårsrapport 3. kvartal Onlinepræsentation af NKTs års- og delårsrapporter - inkl. telekonference - finder sted kl på datoen for offentliggørelse - se investorkontakt Investorkontakt Professionelle investorer og aktieanalytikere Michael Hedegaard Lyng Koncerndirektør, CFO Private investorer Inger Jessen Kommunikationschef Aktiebogsfører VP Securities Services Helgeshøj Allé 61 - P.O. Box Taastrup Telefon: NKT Holding A/S Delårsrapport, 2. kvartal 2008 Side 18 af 18

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere