I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi"

Transkript

1 ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi

2 DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se <r'+ -tær' : tsest,.nedi. Bes t. ned.l-. le:t.medi. i.<ac * n.rrl Best.medl.. Formand: Med 1em: Medlem: Træner: Formand: Sekre tær: NORD-ALS BOLKLUBS BESTYRELSE: Ryrge Jensen, Birkevej 4, t1f Eørge liaic, Fe jøve j j, t1f. 505C L.rlnn -r_ncnr irnr-:rra i l,^,! -, f' \)AAl...,.rr.,.-trr,../, Ar-Cr.,rensen. Th. Brorsensve,l 2, tlf.5c21l r Børge Neesgård, Lær"keve j 3?, tlf. 504_14 r l'er Sønriergård., i{å.r,eve j }9 t}f. 5O40) : Gunner'llriksen, 1{osevang 10. : Chr'.,Jørgensen, Turøve j il, t1f : b ltndreasen, Bøgevej 18, tlf. 5O6C5 SPLLEUDVALG: Per Søndergård, )\tlåeeve j 19, tlf Holger Ped.ersen, Th.Brorsensvej 78 Erik Sørensen, Mosevang 102, tf. 5OO59 tleinz.,qehnke, Nørregad-e 5, Lysabi d, ) UNGDO],iSUDVALG : tsørge Neesgård., Lærkeve i 12, t}f Andr.Jensen, Th.Brorsensve) 2, t1f.5o21t Fo d.bo f dbaner. Turneringen står for døren, de første kampe spilles i week-enden 4-5 aprilr men hvor - og'på hvilke baner - sådan som det ser ud i øieblikket' er det næsten fortvivlende når inan tænker på, at der skal skaffes spilleplads ti de mange hold N.B. har med i turneringen. Vi må regne med der skal spilles min. 1o kampe hjemme hver week-end, og af baner har vi kun få. Langesø er der Stadion, hvor a1le de t'store" kampe spil}es, der kan træningsbanen tit nød bruges. Vi håber også der kan gives tilladelse til at bruge banen ved Havnbjerg tot., det er faktisk d.en bedste bane på hele Nordals. Der blev fortalt, at banen i Hol-m var p1øjet om, dette er imidlertid ikke tilfældet' banen er i fineste formr og den eneste bane vi har, hvor vi kan spi1e når føret er som i øjebl-ikket' det kan regne i ugevis og banen i Holm er stadig tør. Tilbage er der så banerne i, det er altid et smertens barn, banen i dalenr ja den er nogenlunde, men hvordan kommer man derned, det er næsten umuligt, for øjeblikket må man gå gennem byen og ind langs med hækken. Den anden bane oppe på Stadion kan vi heller ikke komme ind ti1 p'g'a' ) byeqeri et. Hvad. baner angår ligger d-er en stor opgave for de Samvirkende d.rætsforeninger på Nordals. t Formand: Kas s erer : Bes t. med 1. OLN.BOYS BESTYRELSE: Knud Poulsen, Th.Brorsensvej 7B t1f. 5o1jl R. Paustian, Th.Brorsensve j 54 Viggo Jessen, Asgårsvej ]0, Lunden TONDAORG F&AWEilTDE ' tlorita. H:XNNO L^lslX al - lc{. rtaat ' lor.lq

3 Gå på indkøb i G DBRO SUPER GYNTHER moos - (lige over for Donfoss) det rigtige indkøbssred på Als Telefon (044) R LZ o. L aurovtlltttd tor.o^d 5 - t oldlolo - Turneringsplan - forårsturneringea l)'lo. Serie V N.B.. april - apri 1 Awrbø1 april - anri K1i plev maj llord-als Boldklub - rrral Sønderbore Boldklub - maj Nord-A1s Boldklub - ma,i Egen juni i'lord-als Boldklub -,l uni Rødekro j uni },lo rd-a s Bo l dk lub,. t0, Nord.-As Bolclk1ub Nord-A1s Boldklub Ulkebø1 Nord-A1s Boldklub Stubbæk Nord-Als Bo1tlklub No tmark Nord-Als Bolciklub Augustenborg Nord.-Als 3o1dk1ub Åuenrå Bestyrelsen har truffet aftale med Nord,borg Sparekasse om reklaine på træninqsdragten. Aftalen lyder b1.a. på at Sparekassen l-everer et sæt træningsdragter til N. )t i. hold me<1 liordbor,q Sparekasse på ryggen. Aftalen gælder foreløbig for år. ) WESTON - ha væg til væg TOl]Y PETERSE] MØBLER Storegade Tll.5 t9 3t Vi sæller kvalilelen i hølsædet Forsikringer. \tyrelsen har tegnet for- *r,&lig" forsikringer, b. a. ovpl ig;ti g ulykkesfo rsikring, brand-, tyveri- og. ansvarsforsikring, alle forsikringer der er nødvendiee for en forening. Skulle træne* r r ledere og 1ign. have et uheld af een el-ler anden art, henvend jer ti1 bestyrelsen, d,er er næsten altid. en forsikring der kan hjæ1pe jer. Ti1 spillerne vil vi gerne opfordre ti, at dem der ikke har en fritidsulykkesforsikring, om at tegne en sådan, foreningens forsikringer dækker ikke spillerne under kamp e1er træ- D' \s. r c/v.,r>l o. g &,,'.., y v/ Erik Rudbeck Telf. 5t479 Ridepladsen. 3 u o rl e, i f rugt : Grcnt Konserycs Thorvald,ENSEN StorcAadc 7. NORDBORG - lr Forsikringsaklieselskabel Nye Danrke af 1864 Agenlur Nord-Als OKSBø BYGGEFORRETNNG s'. Enc"t,oldsen & Christensen Tlf. 5 t7 23 Tti. 5 t9 6z... nla,rr. køber det hos * KAMPER SloregoCe // A il0rdb0r6 - Telefon 5 l/ 4{ e,rnfio- DATVKONTEKTON - NORDBORG {ek, Vi.gto Lausten HarrnbJerg Te]-f. condtorl Stortudvalg i friskt og læk&crt br/d. Kurt Madsen Tlf. Holmgade 7, t414

4 Havnbierg Stationskro P;øv vor berømle anrelning. Grill-slegte kyllinger og {orårsruller. Vel mødl Anna og Viggo Bomberg Tell. 5 l0 19. v/ H. Callesen Storegade fe[ åndr. P. Petersen RutebtlstatioDen Tobak-B1ade-s-Chokolade ffihmm Dcf bodrlc cr blllignt hor Dcrcr HOll,lebmend gel LUSEil Holmgadc - Ttl., t april 12. april 19. april 24. april 1. naj.,. ma.'l 2o. maj 24. naj ]1. naj 7. juni 14. juni Turneringsplan - forårsturneringen 197o. Junior A. Nord-A1s 'Bo1dkub Tønder Sønderborg Boldklub - Nord-A1s Bo1dklub Had.erslev Gråsten Nord-As Boldklub Kiplev Nord-Als Boldk1ub Kolding.F. God. tur:rering. (;.1.u. hold) Yojens ) Åuenrå Ko J- d ing K. F. U.{. ]'lord-als Boldklub Padborg Kolding Bo ldkl-ub Da alle ungdomsspill-ere nu har trænet udendørs i længere tid, skulle vi være klar til- turneringen. Som ale jo ved har vi tilmeldt 14 hold i ungdomsafdelin- /' g trr så der er ingen tvivl om, at det bliver til mange spændende kampe, i løbet af denne turnering. tr ) 19.,A? 1o t. april Åuenrå april Nord-Als april Kolding apri 1 No rd"-a1s maj Nord"-A1s maj Kolding maj Nord-As maj Gram juni Nord-Als Drenge A. Bo 1dklub Bo 1 dkl ub Bo dklub Bo ldklub. F. Bo ld.klub Bo dklub (.r.s.u. hold) Nord"-A] s Bo 1d.k1ub Vojens \ Nord-As Boldklub R. H.. F. (nøaalng,'-lysum ) Hadersl ev Tønder l{ord-als Bo}dklub Sønderborg Boldklub Husk på een ting tfkeererr ungdomsspillere, gå frisk på banen hver gang, og 1ad være med at bruge mund., nej, det er benene du skal bru61e. Vi har desværre været udsat for at en del af vore træningskampe er blevet aflyst, på grund;af sne og på grund af at tle fremmed.e holtl ikke kunne stille hold, \t siclste er jo altid meget trist. 11 slut ønsker vi a1le ungd.omsspillere en rigtig god turnering. Børge Neesgård. PRSBEVDSTE køber Køb bi-1lige fodboldstøvler rltr uua. < ))-)7... j- 1Q.. kr. n r TRKOTACE hos tr. 4o Kr. 19,85 hos F'l')tM NqB *$RD LøJTERTOFEN ilordborg TA\DELSBANGEN - ogsd ungdommens bonk malermester Tlf Østerhaven l.l -

5 Ta KRANSEKAGE med hjem,^rn'ro"rr",.rffffu^^o. Butikscenter T1f. 5t76o Tlf.,L-5L Er må1et så o8 ved FØRERBEVS er talitikken rlgtf De undgår offslde at benytte NOBD-A KøBESTOiE Jørgen Brodersen Langesø, Mågevej 4,tlf. 5 1? 55 ANDELSBANKEN NORDBORG AFDELNG - En bank, De kan regne med. DYVG-KRO NATURSKøNNE OMGVELSEB KUVERTER NDTL 250 MODTAGES TLF. NORDBORG AL FLYTNNO med lukkede llyllevogne udløres, såvel i ind- som udland. - Vi har god", lørre lokaler til rådighed til møbelopbevaring. EVN BURKAL Godkendt T.l. R. Yogne Købingsmarkvei 7 - Pøl Telf Slagterl & Pølsemagerl K..STEi\NBERG Stor.g.dG Toll. 5l?15 Serie Y N.B.!. april Nord-Als Boldklulb L2. april Nord-As Sol u' b april Stubbæk 26. april Nord-ALs Bo1dkl-u J. maj Augustenborg: 1o. maj Nord-Als Boldklu 24. maj Avnbø J1. maj Nord-Als Boltlklu 7. juni Sønd.erborg Soldk 14. juni Nord-A1s Bo1d.klu 21. juni Rødekro anledning af J.B.U,'s 75 å jubilæum er der udskrevet en jubilæumsturnering for ungdo holcl. Til denne har N.B. ti1 neldt et ynglinge B hold junior 1et A hold, og et dreaaø A hold, så der er noget at se frem til d.renge. B.eko?dVask og ru;llestue Yåd vask - Tør vask - Rulle- og slrygevarl V HENTER OG BRNGER Holmgade Tlt.5 l2 38 v/ HGlg. o9 svand l.<obign 1 b, f{ b rli bt lub b rs i! 'ffisw Storegadel -,SøndergadeT GuderuP Tlf Tlf.'581 '10 - Nord-Als - '-r.kebø1, - trord-a1s - Notmark - Nord-Als - Åtenrå - NordaAls - 'K1ip1ev - Nord-Als - Egen - Nord-As Bo 1d.k1ub Bo 1dklub Bo dklub Bo ldklub Bo L dklub Boldkl-ub ] Yi håber læserne vi- bære over, med den noget mærkelige opstillingt de-nne Bangr det skyldes )neringsplanen, d.er jo fy'faer temmelig meget. Nord-als Beton - Yarefabrik Lavensby Telf () Helmars,,FOTO".Tlf.5t6o6 HAFNA NORDBORO det er sil*ert! - nrpektør PETEN MATTESEN tljilrt+nft le - TU. ((x4) 6 æ 05 Olt0 TANUFAKTUR TOilFEXON ilonmorg BENT E. MADSEN Aul. Elektro lnstellatør Storrgrdc 63 Tl Helmuth Hansen Blikkenslagermester - Centralvarme og sanitet aut. gas- og vandmester llt,.n TAATøN Bækgade 2,, tlf

6 r lof1gn2gnsl""'sikring :P B k am g n a i m fimn G 0 m B F man hos: t:"1#,:?#" rtorogldr no?dborg ttl. (o4/rl s la os sror.g.d. 70 aa3o taordbors dr. loa.l 5 ra (,5 NORD BO RG KA MøLLER Tlf. (0«) s1462 Glro BOGHAN D EL M. Perregaard Åi Tlf. 5oL5o Skovby Ttf. 444oo Korn - tr'oderstoffer Brændsel - Byggematerialer,. april 12. april 19. april 26. april 1. nai 1o. maj 24. maj tl. maj 7. juni Serie V. Nord-As Boldklub N.B. Sønderborg B. 57 Nord.-Als Boldklub Ho strupskov Egernsund llord-al-s Boldk1ub Svens trup - Nord-A1s Boldklub Y - Nord"-Åls Boldklut r )li Sønd.erborg Frenad. Nortl-Al-s Boldklub Eørup Nord-A1s Boldklub l Sønd.erborg Bolclklub Nord.-Als Boldklub Skelcle Sestyrelsen har fået en aftale med l.ciivisionsklubben "Frem' København, om en kamp herned.e når forårsturneringen er slut. Aftalen er kommet i stand gennem b And.reasen, der tid,l-igere spil1ede i Fren. f F pq.lllllllll.a.oppp,jast) -t r-1 rl r-l -t Jf4 ll ønjerxd bl --i r-t rt -1 -a lrooooo Fq Fq Fa Fq Fq \ l'c,aaodaa o -i -t b0 r-l rl r-l r-{ 0llt'-{l.olgl tøø+6ddr9 btt{hrrfr(j)lrtrtr aooooho.o 9 p.a z)taa r-'l.a r+ 11 H -v,.l -!4 l4 rrjdd -l r-l r{ rl Fq Fq cq cq.,{ og (,+lr,or],rji fr.rofurlriri--l u)ro)(,)ldlld d trd-odirde t{gotrotrok{j oo>ohohcoo ZtscDZ:aZf4ZZ TONE KOtE Velegæt skolevogn og egpt TTORrOKALE. BOYSEN k6relærer Sdbakkm 2, ær Jørgensen & Basmussen Malerlorretning Bygnlngs-skille og møbelalbeide OKSBØL Tell F r3r r: r! t t. r'f :r Det er meningen kampen skal spilles en lørd.ag, men den endelige dag er endnu ikke fastlagt, af Frem's forårsturnering. S!AGTERFORPETNNG [u l. f. len$gn - Telefon det afhænser s.. NORDBORG KOSK Dasblade 0. Nørgaard Ugeblcde Tidsskrilter toto*ikler fipstjeneste obaks- og Poprrvarer læde,varer m. m..t' Telelon S l29.--{ ri -l rl. -'{.A.r{.-{ '.{ lrr rr H fu 'n '-J 'a 'r:,ø p- p, ø d cd d co 5 ddddeeee'rr + rr\no\\ol{\o$rla--.-l r-t (\ --{ N r'\ c4hoel J"noun LLLEBLKøRSEL Lavensby pr. Telelon (044) s T{ORDSORG STOREGADE 28 TELF. (Oatl) SØBY KRO Kelvin K!ær Jessen Gode panår gs{orhold Musik, sang, lit,eg glade dage

7 HERREMAGASNET -øofio STOREOADE 3. TELF. 5 OO 70 NORDBORG Serie V. N.B. Y. NONDBORG CAFETENA OG SP ENESTAURANT tr 72. april april Nord-Als Botdklub - Nord.-Als Boldktub ) V - Sønderborg Fremad. 79. april Hørup - Nord-As Boldklub V 26. april fv - Sønderborg Bo1d.klub z maj Skelde - Nord-Ats Bol_dklub V 1o. maj V - Sønderborg B 6T a^ maj Hostrupskov - Nord-As Boldklub fv z'l naj V - Egerrrsund 7. juni Svenstrup - Nord-Als Bo1dklub fy Fodbold - Lovens paragraf ). "Der udnævnes en dommer til at lede enhver kampil, sådan starter den paragrafl og den domrners afgørefse skal alle rette sig efter, selvom det i mange tilfæ1de er svært, men det nytter ikke at råbe op og lave vrøvl, domrneren har altid ret, også når han har uret. Retter man sig efter dommeren og op-» fører sig ordentlig på banen er kampen halvt vund.et, har man derimod dommeren mod sig, går det som regel ski d t. rl f A. NELSEN LANGESØ pr. Telefon 5 t7 52 PAPRVARER TRKOTAGE LEGETØ J PARFUMER Bestyrelsen har fastsat entreen til turneringens kampe som følger: Seiie V hold - J,oo kr... Serie V hold - 2roo kr. al-e øvrige hold gratis entre. Børn har gratis entre til alle kanpe. Støt vore ) annoncører Re serveret Alt i el-køl«kenudrtyr * Wy*ffi Storegade Tlf Hans W. Petersen & Son SMEDEJERNSLYGTER Telf i5 Turneringsplanen for Ynglinge og alle S.. hold. var ved red. slutning ik- ) kommet, dem bringer vi i næste nr. af Sporten. i flere forskellige størrelser. Små prlser. Vi har everet lygterne på sønv rno. tr'rode Aa. Svendsen Lærkevej J4 Langesø Tlf. 5L59L,,::T.T:,-.Jl1,l:' MObil qui.r. service og Turictbusser r.avensy Peter D. Andersen AtS AUTOSHOP Ring * Dår rre * n * Løjtertoft 13 dr df.5136t - Ejnar Lorenzen købmand Turøvej 42 Kirkeby.. 5 OO 55 T:: optiker URE OG OFTK -.GULD OG SøLV Tlr. 5 O Hordborg

8 R eservere t otel Union låt8es0 BAGER og CONDTOR N. WERN ER Trlf.5l753 '. Mal l)orer tid moå d å.pnåur leshør unmagel6ut-olråeo _.T6EEG- Gtro TELEBON ' tt ' Bankkontl: Nordborq Ernk. Sprrckarrc Siden for OLD-BQY] (Uæ også æses af andre) Lørdag, d.14-]-?o deltog 2'o1d-boy's hold i et indestær ) i Augustenborg Ha11en. Det ene hold' fik en J.plads i et *"g"t stærkt selskab. Tillykke med det' Søndag d o havde vi vort eget stævne i Nordalshaen, hvor vi fik nogle fornøjelige timer sammen med andre ilta-toy's hold. Det er en g1æde at se-sådan en flok ;;i; drense spi11e fodbold. Vi havde også den glæd'e at se Danmarksmestrene i indendørs fodbold for piger' Der var pokal ti1 de J beciste holrl' Nr. ]. 1- Notnark 1 N.B. Nr' 2' Notmark 2 Nr' Vores kassemester gør opmærksom på, at han har udsenclt Giro til kontingent, han vif gerne have dem tilbase (betalt), da han samler På dem. ndendørs fodbold er slut fra den \'4-7o' Udendørs starter omkring 1. mai' nærmere om dette i næste nummer af SPorten. OL)-BOY's afd. ) 8r l!{amer&jørdensetr L r E rellit:lr{a\ l Eftf r*rttne - Tlf SøNDERBORG - NORDBORG (044) (O44) Spiller De bold sa bli, klippet hos, pold Langeso Telf. S 12 3i,,chiki" LÆDERVARER NONDBORq TLF Bli-v MEDLEM af Nord- Als Boldklub Regelmæssig opsparing større lånemuligheder NOBDBOBG BANtr( storegede Telefon HAYil3BG AFDtsJNG (Budlæd) TELF' De er altid klædt på til at klæ'dem af med undertøj fra: ri-,oo r,tcor^ce. KosMErlK tndehøuet J. C. JohmæB Storegade 11 - ' Tell'51500 T,lke.dt ou!imedarle Bliv ubehag kvit med el-medicinsk lydbølge- MASSAGE der går i dybden! (LciG m.d lorkobtrct) NOVAFON NTRALYO Ring ( o4rr ) [t zon

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN SP RTEN NORDALS HALLEN NORDALS BOLDKLUB DET BEDSTE ER BILLIGST I v TBICA MARKED.. DANBO TELF.51109 KIRKEGADE TELF. 51420 SPORTEN Nr. B rrugust IllO S Udsiver: NORD-ALS BOLDKLUB Redoktion og loy-out: Chr"

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub April 2011 13. årgang Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.) P.H. Lings Allé 10 2100 København Ø Telefon klublokaler: Ryparken 22 59

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Brydebladet. 17. Udgave April 2010. 12-mandsforeningen fylder 15 år

Brydebladet. 17. Udgave April 2010. 12-mandsforeningen fylder 15 år Brydebladet 17. Udgave April 12-mandsforeningen fylder 15 år Redaktionen består af: Redaktør: Kasserer/distribution: Majbritt Mærsk Lis Blaabjerg Skolevej 18, Brøns Tingvej 26, Brøns Mobil: 61 70 48 32

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HUSK. Læs også klubbens hjemmeside DEADLINE TIL DET NÆSTE ØK-NYT ER 15. AUGUST DIN BANK BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNG AT DANSE MED

HUSK. Læs også klubbens hjemmeside DEADLINE TIL DET NÆSTE ØK-NYT ER 15. AUGUST DIN BANK BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNG AT DANSE MED Læs også klubbens hjemmeside...der finder du forskellige informationer om klubben. Du kan læse om de ting der rør sig i klubben - læse referatet fra de sidste kampe - og der er også masser af billeder.

Læs mere

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18 JBU INFO 26. ÅRGANG NUMMER 17 30. /31. maj 2009 En kendt Statsminister sagde en gang: Man har et standpunkt til man tager et nyt Denne udtalelse, kunne for en gang skyld også bruges af Redaktionen, vi

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010

HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010 HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010 NVUIs Sommerfest Vi kan se tilbage på en vellykket Sommerfest med stor opbakning til alle arrangementer. Der var også prominente gæster Karen Jespersen Sankt Hans aften

Læs mere

33. årgang nr.264 April 2004

33. årgang nr.264 April 2004 33. årgang nr.264 April 2004 tråhosor-o Jyllandsserie, nr.1 har spillet om oprykning til 3. division, men spiller også Serie 1, nr. 5 Serie 2, nr.2 næste år i Jyllandsserien klarede nøjagtig skærene og

Læs mere

Spentrup Idrætsforening

Spentrup Idrætsforening Spentrup Idrætsforening Nr.2 34. årg. 2010 Efterårsfest Lørdag den 30.10. kl. 18.30-02.00 Menu Helstegt pattegris. Buffet med et stort udvalg af spændende salater og kartofler Pris: 225 kr. FÅRUP RUTE-

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vitalitet Morud Idrætsforening 38. årgang febuar. 2007 nr.1 logo tegnet af Morten Andersen. Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vi håber på godt vejr ligesom sidste gang

Læs mere

JysK/FyNsK MESTERSKAB TtL MtcRo e5 lk tr w. 31. årgang nr.249 Marts 2002. JysUFynske mesterskaber i B-rækken i Hobro. Efter nogle spændende kampe,

JysK/FyNsK MESTERSKAB TtL MtcRo e5 lk tr w. 31. årgang nr.249 Marts 2002. JysUFynske mesterskaber i B-rækken i Hobro. Efter nogle spændende kampe, 31. årgang nr.249 Marts 2002 JysKFyNsK MESTERSKAB TtL MtcRo e5 lk tr w Efter en 2. plads ved amtsmesterskaberne i indefodbold deltog Mikro 95 ved de JysUFynske mesterskaber i B-rækken i Hobro. Efter nogle

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere