Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b a f n y t r a k t o r m e d t i l b e h ø r p r. 1.a p r i l h o s H e n r i k A F o g A / S f o r k r. i n c l. m o m s s a m t b e m y n d i g e l s e t i l b e s t y r e l s e n t i l a t i n d g å a f t a l e o m l e a s i n g f i n a n s i e r i n g a f k ø b e t o v e r 5 å r m e d l e a s i n g f i r m a e t L e a s I T. 3. F o r e l æ g g e l s e a f f o r s l a g t i l n y a f f a l d s p l a d s v e d a f f a l d s p l a d s g r u p p e n. 4. E t a b l e r i n g a f n y a f f a l d s p l a d s i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d a f f a l d s p l a d s g r u p p e n s f o r s l a g o g a f h o l - d e l s e a f u d g i f t e r h e r t i l p å k r. i r e g n s k a b s å r e t / 0 4. ( r e g n s k a b s å r e t / 0 5 i d e n o m d e l t e d a g s o r d e n æ n d r e t t i l r e g n s k a b s å r e t / 0 4 e f t e r f o r s l a g f r a b e s t y r e l s e n p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n ) 5. R e g l e r f o r b r u g a f o g b e t a l i n g f o r a t b e n y t t e t e n n i s b a n e n. ( T i l f ø j e l s e n h e r u n d e r b e m y n d i g e l s e t i l b e s t y r e l s e n t i l e f t e r i n d s t i l l i n g f r a t e n n i s g r u p p e n a t t i l l a d e a t s p i l l e r e u d e n b o p æ l i Å t o f t e n b e n y t t e r b a n e n o g t i l a t f a s t s æ t t e b e t a l i n g h e r f o r i d e n o m d e l t e d a g s o r d e n u d g i k e f t e r f o r s l a g f r a b e s t y r e l s e n p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n ). 6. O r i e n t e r i n g f r a b e s t y r e l s e n o m d r ø f t e l s e m e d T D C m.f l. o m i n t e r n e t a d g a n g v i a f æ l l e s a n t e n n e n. 7. E v e n t u e l t (T i l f ø j e t s o m n y t p u n k t e f t e r f o r s l a g f r a d i r i g e n t e n ). A d 1 V a l g a f d i r i g e n t E b b e M e l g a a r d ( 10 3) v a l g t e s o g k o n s t a t e r e d e, a t d e n e k s t r a o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g v a r l o v l i g t i n d - k a l d t, d a i n d k a l d e l s e m e d d a g s o r d e n e n v a r o m d e l t d e n 8. m a r t s. H a n g j o r d e o p m æ r k s o m p å, a t b e s t y r e l s e n h a v d e f o r e s l å e t d e o v e n f o r a n f ø r t e æ n d r i n g e r t i l d a g s o r d e - n e n. Æ n d r i n g e n a f r e g n s k a b s å r e t u n d e r p u n k t 4 ) v a r f o r a t k u n n e f r e m r y k k e e t a b l e r i n g e n a f d e n n y a f f a l d s p l a d s f r a a u g u s t ( i r e g n s k a b s å r e t / 0 5 ) t i l m a j ( i r e g n s k a b s å r e t / 0 4 ). Æ n d r i n g e n i p u n k t 5 ) v e d r ø r e n d e r e g l e r f o r b e n y t t e l s e a f t e n n i s b a n e r n e v a r e f t e r ø n s k e f r a b e b o e r e t æ t p å t e n n i s b a n e n s o m i k k e ø n s k e d e a t d e r l u k k e d e s o p f o r s p i l l e r e u d e n f o r Å t o f t e n. A d 2 K ø b a f n y t r a k t o r D i r i g e n t e n f o r e s l o g a t m a n f ø r s t b e h a n d l e d e f o r s l a g e t o m k ø b a f t r a k t o r o g d e r n æ s t f o r s l a g e t o m f i n a n - s i e r i n g a f k ø b e t. K ø b a f t r a k t o r : B e s t y r e l s e s m e d l e m J a n C h r i s t i a n s e n ( 8 7 ) f o r t a l t e, a t d e r l ø b e n d e e r r e p a r e r e t f o r k r. p å d e n g a m l e t r a k t o r. H a n h a r u n d e r s ø g t t r a k t o r m a r k e d e t, b l.a. p å i n t e r n e t t e t, o g h a r f u n d e t f r e m t i l d e n m o d e l ( S u p e r p a r k H S T ), s o m e r b e s k r e v e t i d e t o m d e l t e m a t e r i a l e. D e n s i g e s a t v æ r e e n m e g e t k r a f t i g o g h o l d b a r m o d e l, s o m s k u l l e k u n n e k ø r e i 10 å r u d e n r e p a r a t i o n e r. D e t e r d e n s a m m e, s o m d e b r u g e r i N i v å v æ n g e, o g d e r e s v i c e v æ r t, F r a n k R y g a a r d, e r m e g e t t i l f r e d s m e d d e n. P r i s e n e r k r., o g d e n 1

2 k a n l e ve re s o m k ri n g p å s k e. D e n e r h ø j e re e n d d e n g a m l e, o g g a ra g e p o rt e n s k a l g ø re s h ø j e re i n d e n d a. A l l e e r ve l k o m n e t i l o ve rvæ re e n d e m o n s t ra t i o n a f t ra k t o re n d e n 2. a p ri l k l. 9. Ef t e r s p ø rg s m å l f ra H o l s t ( 3 4 ), o m d e t i k k e va r b e d re a t k ø b e e n b ru g t, h vi s d e n h o l d e r s å g o d t, o p l y s t e J a n, a t d e t h a vd e væ re t u n d e rs ø g t, m e n d e t va r i k k e l y k k e d e s a t f i n d e e n b ru g t. J a n n i e W a s s a rd ( ) s p u rg t e, o m b e s t y re l s e n h a vd e n o g l e a l t e rn a t i ve f o rs l a g, o g J a n f o rk l a re d e, a t b e s t y re l s e n h a r s e t p å 4 m o d e l l e r, s o m k o s t e r n o g e n l u n d e d e t s a m m e. Li s e S a s s C l e m m e s e n ( 1 1 ) s p u rg t e, o m m a n va r s i k k e r p å, a t t ra k t o re n k u n n e k o m m e f re m i a l l e d e s m a l l e s t ræ d e r. J a n f o rt a l t e, a t F ra n k R y g a a rd u d e n p ro b l e m e r h a r p rø ve k ø rt s i n t ra k t o r a f s a m m e t y p e i Å t o f t e n, d a d e r va r s n e. Li s e e f t e rl y s t e u d s t y r, d e r k a n b ø rs t e u k ru d t væ k, o g J a n k u n n e o p l y s e, a t vi vi l k ø b e e n k o s t t i l t ra k t o re n s o m e r u d s t y re t m e d k ra f t i g e re b ø rs t e r e n d vo re s n u væ re n d e k o s t. Le n e S k o v ( 6 6 ) s p u rg t e, o m d e r k u n n e væ re e t p ro b l e m i, a t d e n va r s å h ø j, f o rd i o ve rh æ n g e n d e g re n e p å s t i e rn e k u n n e b l i ve b e s k a d i g e t. T u re H a m m a r ( ) s p u rg t e, o m m a n h a vd e o ve rve j e t a t g å i u d b u d, h vo rt i l J a n s va re d e, a t m a n h a vd e p re s s e t l e ve ra n d ø re n t i l a t g i ve 1 3 % ra b a t. U d o ve r k ø b e l o ve n s t o å ri g e g a ra n t i g i ve r l e ve ra n d ø re n s e rvi c e i n d e n f o r g a ra n t i p e ri o d e n. P å s p ø rg s m å l f ra Le n e S k o v f o rt a l t e k a s s e re re n ( C l a u s A n d e rs e n 5 3 ), a t d e r vi l væ re m e ro m k o s t n i n g e r p å c a k r. o m å re t i f o rh o l d t i l d e n n u væ re n d e t ra k t o r. H vo r d e s k a l f i n d e s, m å a f g ø re s, n å r re g n - s k a b s å re t e r a f s l u t t e t. Eb b e s u p p l e re d e m e d, a t f o re n i n g e n s ø k o n o m i j o s k u l l e o p p å d e n o rd i n æ re g e - n e ra l f o rs a m l i n g. B e s t y re l s e s f o rm a n d e n Es b j ø rn M o l a n d e r ( ) n æ vn t e, a t d e t f o rh o l d, a t d e n n y e va rm e s t e r/ g å rd m a n d h a r a rb e j d e t m e d g rø n n e a n l æ g s a rb e j d e r n o k vi l m e d f ø re, a t vi vi l k u n n e s p a re p å u d g i f t e rn e t i l h j æ l p t i l g rø n n e a rb e j d e r u d e f ra. V i h a r b e t a l t La rs N ø rh o l m g a n s k e m e g e t f o r a t re a l i s e re d e n g rø n n e h a n d l i n g s - p l a n. D e s u d e n vi l d e n n y e t ra k t o r m e d d e n y e re d s k a b e r g ø re a rb e j d e t m e re e f f e k t i vt. Le n e S k o v u d t a l t e b e k y m ri n g m e d h e n s y n t i l, o m d e n n y e m a n d k u n n e t a g e s i g a f va rm e - o g rø rl e d - n i n g s p ro b l e m e r, h vo rt i l Es b j ø rn s va re d e, a t va rm e a n l æ g g e t i d e s e n e s t e å r h a r k ræ ve t m e g e t l i d t p a s - n i n g. D e t o ve rvå g e s d ø g n e t ru n d t a f En e rg i 2 i H e l s i n g ø r, o g ve d a l a rm d e k o m m e r a u t o m a t i s k o g re p a re re r, n å r d e r e r p ro b l e m e r, l i g e s o m d e r e r e n k o n s u l e n t, s o m vi k a n ri n g e t i l. En afstemning ved håndsoprækning viste, at der var et stort flertal for b esty relsen forslag om kø b af den foreslåede traktor til kr. 1 stemte imod, og nogle sty kker u ndlod at stemme. Finansiering af købet: S p e rl i n g ( 1 8 2) s p u rg t e, o m m a n h a vd e f o re t a g e t e n b e re g n i n g a f d e n t o t a l e f o rre n t n i n g ve d l e a s i n g e n, h vo rt i l J a n s va re d e, a t b e s t y re l s e n h a vd e s a m m e n l i g n e t m e d e t t i l b u d f ra N o rd e a o g h o l d t d e t o p i m o d o m k o s t n i n g e rn e i ø vri g t. U d g i f t e rn e ve d l å n e f i n a n s i e ri n g o g l e a s i n g e r n o g e n l u n d e d e s a m m e ; m e n ve d l å n e f i n a n s i e ri n g s k u l l e m a n b e t a l e 20 % i u d b e t a l i n g. D e rf o r h a r vi va l g t d e n a n d e n l ø s n i n g, h vo r d e r t i l g e n g æ l d s k a l f a l d e e n re s t b e t a l i n g p å k r. o m f e m å r ( o g s o m vi f o re s l å r, a t vi l ø b e n d e s p a re r o p t i l d e n æ s t e f e m å r. ) En s t o r u d b e t a l i n g n u vi l l e g i ve l i k vi d i t e t s p ro b l e m e r. A fstemningen viste stort flertal for b esty relsens forslag om leasingfinansiering af kø b et over fem år. I ngen stemte imod, 3-4 u ndlod at stemme. 2

3 A d 2 A f f a l d s b å s e F in n E l m g r e e n ( ) r e d e g j o r d e v e d h j æ l p a f o v e r h e a d s f o r g r u p p e n s ( F in n, H a n s L u n d ( 8 1 ), L is e B l ig a a r d ( 32 ), A n k e r S c h r ø d e r ( 1 36 ), J a n F a n g e l C h r is t ia n s e n ( 8 7 ) ) a r b e j d e m e d d e n n y a f f a l d s p l a d s, s o m b l.a. h a v d e in d e h o l d t in s p e k t io n a f a f f a l d s p l a d s e r i a n d r e b e b y g g e l s e r i k o m m u n e n. H a n f o r t a l t e, a t m a n f ø r s t h a v d e o v e r v e j e t a t f l y t t e d e n n e d t b u n d e n a f t e n n b a n e n, m e n d e t h a v d e v t s, a t d e t f o r e s l å e d e o m r å d e s l e t k e v a r Å t o f t e n s, m e n k o m m u n e n s, o g d e t v a r o v e n k ø b e t f r e d e t E n p l a c e r g p å d e n a n d e n s e a f t e n n b a n e n v l e m e d f ø r e n e d l æ g g e l s e a f 1 7 p a r k e r g s p l a d s e r f o r a t g e p l a d s t a f h e n t n g e n, o g d e t v k o m m u n e n k e a c c e p t e r e D e r f o r v a r m a n g å e t t b a g e t d e n n u v æ r e n d e p l a c e r g il is is ig ik i. in id is il in iv il in il ik. il il in. D a v i i Å t o f t e n å b e n b a r t e r t e m m e l ig d å r l ig e t il a t h å n d t e r e a f f a l d, h a v d e m a n s e t p å, h v a d e n c o n t a in e r m a g e n t il d e n, v i t id l ig e r e h a r h a f t, o g s o m d e h a r i N iv å v æ n g e, v il l e k o s t e. D e n k o s t e r k r. o m å r e t i t ø m n in g o g k r. i a n s k a f f e l s e. E n a n d e n m u l ig h e d e r d e n k o m m u n a l e s t o r s k r a l d s o r d n in g, m e n d e t v il l e o g s å k r æ v e a n v is t e p l a d s e r. A l t s å v a r m a n n å e t f r e m t il d e t o m d e l t e f o r s l a g m e d h e g n r u n d t o m o g l å s p å d ø r e n e in d t il d e f o r s k e l - l ig e b å s e. H e g n e t s k a l l a v e s i t r æ, s o m k a n g iv e s ig o g ik k e b l iv e r ø d e l a g t v e d t ø m n in g e n, o g f o r a t e v e n - t u e l l e s k a d e r s o m f ø l g e a f s l a g p å s id e r n e a f b å s e n e n e m t k a n u d b e d r e s. J a n f o r t a l t e, a t b å s e n e f o r s y n e s m e d s k il t e o g e n m e r e u d f ø r l ig b e s k r iv e l s e in d e i b å s e n e. D e s u d e n v il d e r b l iv e u d s e n d t e n b r u g s a n v is n in g. S t e e n A l l in ( 1 2 3) h a v d e k o n s t a t e r e t, a t d e r s p e c ie l t u n d e r m e t a l a f f a l d j æ v n l ig t l å h e l t m a l p l a c e r e d e t in g. H a n f o r e s l o g, a t d e n k a t e g o r i b l e v a f s k a f f e t. L is e S a s s C l e m m e s e n ( 1 1 ) t r o e d e ik k e p å, a t Å t o f t e n s b e b o e r e k a n s o r t e r e a f f a l d o g n o g l e v il h e l l e r ik k e. H u n g ik in d f o r b e g r æ n s n in g p å d e t id e r, h v o r m a n k a n a f l e v e r e. L is e B l ig a a r d ( 32 ) E r f a r in g e r f r a a n d r e s t e d e r v is e r, a t f o l k s æ t t e r t in g u d e n f o r, h v is d e k u n k a n a f l e v e r e in d e n f o r e t b e s t e m t t id s r u m. M a r t in A l b r e c h t s e n ( 1 4 3) f o r t a l t e, a t h a n h a v d e f ø r s t h a v d e s y n t e s, a t d e t v a r e t d y r t p r o j e k t i b e t r a g t - n in g a f, a t d e r k u n e r 2 k m t il e n o f f e n t l ig a f f a l d s p l a d s, m e n v e d n æ r m e r e e f t e r t a n k e v a r d e t n o k n ø d - v e n d ig t m e d m u l ig h e d f o r a t b l iv e a f m e d a f f a l d i b e b y g g e l s e n. H a n h a v d e u n d e r s ø g t, h v a d d e t v il l e k o s t e a t h a v e e n c o n t a in e r e n g a n g o m m å n e d e n, o g d e t v is t e s ig, a t d e t v a r b il l ig e r e e n d a t f å e n t il a t k o m m e m e d e n g r a b. H a n f o r e s l o g, a t v i b a r e f ik e n c o n t a in e r o g e l l e r s k ø r t e t il d e n o f f e n t l ig e a f f a l d s - p l a d s. J a n n æ v n t e, a t v i a l l e g e r n e v il l e v æ r e f r i f o r a f f a l d s p l a d s e n, m e n s e l v o m m a n t il m e l d t e s ig s t o r s k r a l d s - o r d n in g e n, v il l e k o m m u n e n k r æ v e, a t d e r b l e v a n v is t e n s æ r l ig p l a d s. V i v il l e k u n n e s p a r e p e n g e v e d ik k e a t h a v e e n s æ r l ig p a p o r d n in g. H a n o p l y s t e, a t p r is e n f o r p e r m a n e n t a t h a v e e n c o n t a in e r e r c a k r. o m m å n e d e n, h v o r t il M a r t in s v a r e d e, a t h a n s f o r s l a g k u n g ik p å, a t d e n s k u l l e v æ r e h e r f r e d a g -l ø r d a g -s ø n d a g e n g a n g o m m å n e d e n. L u n d A n d e r s e n ( ) n æ v n t e, a t Å t o f t e n s b e b o e r e b l e r æ l d r e o g æ l d r e, o g m a n k e k a n r e g n e m e d, a t a l l e k a n k ø r e b, o g d e r f o r e r d e t v æ s e n t l t m e d e n a f f a l d s p l a d s n æ r h e d e n a f b o l e n D e t e r e n a f f a c e t e r n e h e r iv ik il ig i ig. il it. 3

4 G e o r g G o t t s c h al k ( 5 6 ) f an d t, at d e r m e d e n h ø j d e p å c m v ar e n r i s i k o f o r, at d e r v i l l e b l i v e k y l e t af f al d o v e r h e g n e t. S ø r e n B r ø g g e r C h r i s t e n s e n ( ) s p u r g t e, o m d e t i k k e k o s t e d e e k s t r a, n å r m an s o m n u s m i d e r af f al d e t, o g h v o r d an d e n e k s t r a o m k o s t n i n g e r i f o r h o l d t i l p r i s e n p å e n c o n t ai n e r. J an f o r t al t e, at d e n n y e g å r d m an d v i l b l i v e s at t i l h v e r d ag at f o r s ø g e at h o l d e o r d e n p å af f al d s p l ad s e n. H an n æ v n t e, at d e t e r l y k k e d e s at f å af h e n t e t e n d e l af d e t b l an d e d e af f al d u d e n e k s t r a b e t al i n g. P å s p ø r g s m å l f r a A n n e t t e L e w i n s k y ( ) o p l y s t e L i s e, at d e r v i l l e b l i v e m u l i g h e d f o r at f å e k s t r a n ø g l e r, h v i s m an k o m t i l at f o r l æ g g e s i n, m e n at d e n æ r m e r e r e g l e r f o r o r d n i n g e n e n d n u i k k e v ar u d ar b e j d e t. H s L u n d ( 8 1 ) f o r t t e, e t l i g n e n d e s y s t e m f u n g e r e r g o d t i b e b y g g e l s e n K o p p e n. H f o r k l e d e, i n d e r s i d e n b å s e n e e r g l t e p l e r, s å i n t e t h æ n g e r f t d e r. D e r e r e n k r t i g t ø m m e r s t o k o v e n o v e r, o g s t o l p e r n e k l e t u d s k i f t e s, h v i s d e t s k u l l e b l i v e n ø d v e n d i g t, m e n d e r e r t e o m e n m e g e t s t æ r k t r æ s o r t ( i e ). an al at an ar at af at ad as af an al ak ac F r e d e r i k s e n ( ) v ar s k e p t i s k o v e r f o r, o m d e t v i l l e h j æ l p e at h av e e n af l å s t i n d h e g n i n g. M an k an j o b ar e s æ t t e af f al d u d e n f o r e l l e r k as t e d e t o v e r h e g n e t, m e n H an s L u n d m e n t e, at d e t v i l l e h j æ l p e, s o m d e t h av d e g j o r t an d r e s t e d e r. H an v ar t r æ t af at s e p å af f al d e t o g p å d e t r o d, s o m k l u n s e r n e l av e r. H o l s t ( 3 f o r t t e, h h d e b o e t i e t l i g n e n d e e j e n d o m s k o m p l e k s, h v o r d e h d e s å d e t s y s t e m. A t d e r v e t h ø j t h e g n, f i k f o l k t i l t æ n k e o v e r f d s p l e r i n g e n. D e r v s j æ l d e n t n o g e t r o d. ( D e t e n e s t e h d e v æ r e t e n k s e r e t b i l. ) 4) al at an av av an ar at af al ac ar av as R o l f P l e s n e r ( 46 ) h e n s t i l l e d e, at d e t b l e v e n s m æ k l å s, o g H an n e ( 9 3 ) s p u r g t e, o m m an h av d e t æ n k t p å l y d p r o b l e m e t m e d d ø r e, d e r s m æ k k e r. P å s p ø r g s m å l f r L i s e S s ( 1 1 ), o m m k u n n e v e d t e e t d e t s y s t e m e n d d e t f o r e s l å e d e ( f. e k s. b e g r æ n s e t å b n i n g s t i d ) s v e d e d i r i g e n t e n b e n æ g t e n d e, m e n m j o v i l l e k u n n e j u s t e r e p å o r d n i n g e n s e n e r e, h v i s d e n v i s t e s i g i k k e f u n g e r e. a as an ag an ar at an at B i r g e r U l l s t ad ( ) u n d r e d e s i g o v e r, at m an i k k e h av d e l ad e t b å s e n e g å h e l t u d t i l k an t s t e n e n, h v o r t i l H an s L u n d an f ø r t e, at d e t v i l l e b l i v e d y r e r e. P å s p ø r g s m å l f r a L e n e S k o v ( 6 6 ) s v ar e d e k as s e r e r e n ( C l au s A n d e r s e n ), at u d g i f t e n p å k r. v ar f l y t t e t t i l i n d e v æ r e n d e r e g n s k ab s å r, f o r d i b e h o v e t v ar ak u t, o g i g an g s æ t t e l s e n af ar b e j d e t d e r f o r f r e m r y k k e t f r a au g u s t t i l m aj. Afstemning ved håndsoprækning viste et flertal for b esty relsens forslag.. D i r i g e n t e n b e n y t t e d e l e j l i g h e d e n t i l at t ak k e g r u p p e n f o r d e n s s t o r e ar b e j d e m e d p r o j e k t e t. Ad R egler for b ru g af tennisb anen P r e b e n S t o k k e n d al ( 42 ) f r a b e s t y r e l s e n f o r t al t e, at d e n n e d s at t e t e n n i s g r u p p e ( T u r e H am m ar ( ), H an s L u n d ( 8 1 ), R o l f P l e s n e r ( 46 ) o g P r e b e n S t am p ( 3 3 ) ) h av d e u d ar b e j d e t f o r s l ag e t t i l d e t r e g e l s æ t, s o m m an b ad f o r s am l i n g e n o m at t ag e s t i l l i n g t i l, s å v i k an f å r e g l e r, s o m al l e f o r h å b e n t l i g k an l e v e m e d. I f ø l g e d e t f o r s l ag, d e r f o r e l å p å g e n e r al f o r s am l i n g e n, k an d e r i k k e v æ r e m e d l e m m e r u d e f r a. M i c h ae l C ar l s e n ( ) s p u r g t e, h v o r m an g e s p i l l e r e d e r e r i b e b y g g e l s e n, d a d e t j o m å t t e v æ r e b r u g e r n e, d e r b e t al t e u d g i f t e r n e, h v o r t i l H an s L u n d s v ar e d e, at d e r v ar s p i l l e r e f r a c a. 2 0 h u s e. P å s p ø r g s m å l f r a R al f G r i m s e h l ( 8 2 ), o m d e t v ar s p i l l e r e e l l e r h u s e, o p l y s t e E s b j ø r n, at m an r e g n e d e m e d h u s e. 4

5 S p e r l i n g v a r i n t e r e s s e r e t i t o r e g l e r : a t d e r i k k e b l e v s p i l l e t f ø r k l. 8 i w e e k e n d e n, o g a t s t ø j v æ g g e n b l e v r e t a b l e r e t g e r n e i e n h ø j e r e u d g a v e. P r e b e n S t o k k e n d a l s v a r e d e, a t b e s t y r e l s e n v a r i n d s t i l l e t p å, a t s t ø j v æ g g e n s k u l l e l a v e s s å e f f e k t i v s o m m u l i g t. H a n m e n t e o g s å, a t d e r v a r r i m e l i g t a t f å e n r e g e l o m, a t s p i l l e t f ø r s t e m å t t e s t a r t e k l. 9 b å d e l ø r d a g o g s ø n d a g. B i r g e r U l l s t a d n æ v n t e, a t m e d l e m s k a b e t p r. h u s i k k e p a s s e d e s a m m e n m e d, a t s p i l l e r e u n d e r 1 8 b o e n d e i Å t o f t e n s p i l l e r g r a t i s. E s b j ø r n M o l a n d e r l o v e d e, a t b e s t y r e l s e n v i l l e s e p å d e t. R o l f P l e s n e r f o r t a l t e, a t d e r i k k e o p t a g e s f l e r e m e d l e m m e r u d e f r a. D e h i d t i d i g e t o m e d l e m m e r u d e n f o r Å t o f t e n h a r f å e t a t v i d e, a t d e k a n f o r t s æ t t e, s å l æ n g e d e r i k k e e r f y l d t o p m e d å t o f t e r e. Reglerne vedtoges ved håndsoprækning. A d 6 O rientering om interneta dga ng J a n ( 8 7 ) f o r t a l t e, a t h a n o g C l a u s h a r h a f t m ø d e m e d TD C, s o m s e n d t e e t t i l b u d p å i n t e r n e t a d g a n g. Ti l b u d d e t v a r u k l a r t, i d e t d e r e t s t e d v a r a n f ø r t e n i k k e n æ r m e r e s p e c i f i c e r e t u d g i f t p å k r., m e n s d e r e t a n d e t s t e d s t o d, a t d e t v i l l e v æ r e u d e n u d g i f t. TD C f o r k l a r e d e, a t d e o g s å v i l l e b e t a l e k r., s å f æ l l e s a n t e n n e n k u n n e b r u g e s t i l t o v e j s k o m m u n i k a t i o n. D e t v i s t e s i g, a t v i s å s k u l l e b e t a l e 6 50 k r k r. p r. h u s f o r a t k ø r e W e b s p e e d. A l t i a l t v i l l e d e t b l i v e 50 0 k r. d y r e r e e n d i n d i v i d u e l l e a d s l - f o r b i n d e l s e r. D e s u d e n v i l l e d e t s t a d i g i k k e v æ r e m u l i g t a t f å f o r s k e l l i g e t v -p r o g r a m p a k k e r. D e t v i l l e k o s t e k r. a t æ n d r e a n l æ g g e t. O v e n i s k u l l e h v e r t h u s b e t a l e f o r e n b o k s, s å d e t p r o j e k t e r o p g i v e t, m e n a n d r e m u l i g h e d e r v i l b l i v e u n d e r s ø g t. D e r e r p r o b l e m e r m e d t r å d l å s o p k o b l i n g, f o r d i d e y d e r s t e h u s e i k k e k u n n e m o d t a g e e t o r d e n t l i g t s i g n a l. N i a n e t??? k a n k u n t i l b y d e n o g l e f å t v -k a n a l e r. D e r a r b e j d e s v i d e r e p å s a g e n, o g m å s k e k o m m e r d e r n y e f o r s l a g t i l n æ s t e g e n e r a l f o r s a m l i n g, m e n f o r e l ø b i g e r f o l k h e n v i s t t i l i n d i v i d u e l l e l ø s n i n g e r. M ø l l e r A n d e r s e n n æ v n t e, a t h a n h a r e n t r å d l ø s f o r b i n d e l s e, d e r k a n d æ k k e d e n æ r m e s t e h u s e. H a n f o r e s l o g, a t m a n f a n d t s a m m e n i s m å g r u p p e r o g d e l t e s o m e n f o r b i n d e l s e. D e t b l e v n æ v n t, a t d e t v i s t i k k e v a r h e l t l o v l i g t. L i s e S a s s u n d e r s t r e g e d e, a t d e t m å t t e k r æ v e e n v e d t æ g t s æ n d r i n g, h v i s g r u n d e j e r f o r e n i n g e n s k u l l e e t a b l e - r e e n f æ l l e s l ø s n i n g o g b r u g e p e n g e p å d e n, h v o r t i l J a n s v a r e d e, a t d e t s e l v f ø l g e l i g f ø r s t s k u l l e o p p å e n g e n e r a l f o r s a m l i n g. E b b e M e l g a a r d o p f o r d r e d e i n t e r e s s e r e d e t i l a t d a n n e e n l i l l e g r u p p e, s o m k a n u n d e r s ø g e m u l i g h e d e r n e u d e n a t v i e r b u n d e t t i l a t b e t a l e n o g e t. Th o r : I d e e n b a g u n d e r s ø g e l s e n a f o p k o b l i n g e n h a r j o v æ r e t, a t d e t v i l l e b l i v e b i l l i g e r e, h v i s v i v a r f æ l l e s o m d e t. D e t k u n n e m å s k e o g s å v æ r e e n i d é a t l a v e e t Å t o f t e n -w e b s i t e. J a n m e n t e, a t d e t v i l l e v æ r e f i n t m e d e n h j e m m e s i d e, m e n n o g e n u d e n f o r b e s t y r e l s e n m å h j æ l p e m e d a r b e j d e t. J ø r g e n S e v a l d s e n ( 7 1 ) s p u r g t e, o m m a n h a v d e f o r h ø r t s i g i a n d r e b e b y g g e l s e r r u n d t o m k r i n g. I N i v å v æ n g e h a r d e f å e t i n d t r y k a f, a t d e r s n a r t k a n e t a b l e r e s f æ l l e s i n t e r n e t f o r b i n d e l s e i b e b y g g e l s e n. A d 7 - E ventu elt M ø l l e r A n d e r s e n n æ v n t e, a t s t i e r n e e r m e g e t m ø r k e, o g h e n s t i l l e d e, a t b e v o k s n i n g e n b l e v k l i p p e t v æ k, s å l a m p e r n e b e d r e k u n n e l y s e o p, o g a t m a n e v e n t u e l t s a t t e m e r e l y s o p. J a n o p f o r d r e d e d e b e b o e r e, d e r h a r l a m p e r s i d d e n d e, t i l a t k l i p p e b e v o k s n i n g e n o m k r i n g d e m. 5

6 E b b e M e l g a a r d E s b j ø r n M o l a n d e r C l a u s A n d e r s e n I n g e r S c h r ø d e r J a n F a n g e l C h r i s t i a n s e n P r e b e n S t o k k e n d a l A n n e t t e S e v a l d s e n, r e f e r e n t 6

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 6Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2016 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket.

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket. Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.1.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.2.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse:

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: : Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: m 2, heraf m 2 opvarmet

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN.

2. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS. December 1972, rettet November 1973 BY, BAKKEGARDEN. UDGAVE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT BY, BAKKEGARDEN. December 1972, rettet November 1973 NR. 9 FOR ET BOLIGOMRADE I JÆGERSPRIS 1. J -Æ G E R S P RI S K OM M U N E PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR, 9 Byplanvedtægt for

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbeti: 8 år Antal vognløb / busser: 30 Primære linjer/ruter: Esbjerg bybusser: 1,

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fortegnelse over ejendomme, der skal kloakeres, pålægges servitut eller separatkloakeres. Matr. nr. Ejerlav Note Postnr. Ejendomsadresse.

Fortegnelse over ejendomme, der skal kloakeres, pålægges servitut eller separatkloakeres. Matr. nr. Ejerlav Note Postnr. Ejendomsadresse. Erher S = Spildeandskloakeres S+R = for både spildeand og regnand SEP = Ejendom, der skal separatkloakeres Alleen 07 6b Lakkendrup By, Gudbjerg S x Alleen 11 17a Lakkendrup By, Gudbjerg ingen afløb, ikke

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Belægningsindekset 2009 - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet

Belægningsindekset 2009 - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Belægningsindekset - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Indhold Belægningsindeks Deltagende kommuner () Forord..............................................................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel Allan Sørensen markedstendenser i v. seniorchefkonsulent Allan Sørensen Vi handler med verden 2 Danmark et lille land i en stor verden 25.000 eksportvirksomheder 55.000 importvirksomheder 3 men verden

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

A. C. RIIS-CSRSTENSEN

A. C. RIIS-CSRSTENSEN A. C. RIIS-CSRSTENSEN Tirsdag d. 30. Oktober 1906, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. w Privat Eftersyn: Fredag d. 26. Oktober 1906 Kl. 11 4. CATA LO G OVER C. 80 AALERIER OG STUØIER AF AFDØDE MARINEM

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev asu ssu su su Sy Sy Ou Oue O ue rup alsår a als alsår s år år til Kommuepla 2013 Kie Kielstrup Ki K i l p Stie Sti S ii e esmi e e ørby ø ørrrby byy b Skole Skoleby Sk S kole kko ole eby eby eb by Asses

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere