NORD-ALS BOLDKLIJM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sp@rten NORD-ALS BOLDKLIJM"

Transkript

1 NORD-ALS BOLDKLIJM

2 DET HOI(l-rrrarked BEDSTE ER BILLIGST I DANBO. KIRKEGADE NORDBORG SPoRTEN Udsiver; NORD=ÅLS BOLDKLUB Redoktion og loy-out; Chr. Jprgensen (onsvorshovende" Tryk: E. l*orenzen, Nr. 5 Juni 1!10 I. Årgang Eormand: Næstform.: Kasserer: Sekre tær: Best.med.l. r Best.meål.: Best.med"l. : Best.medl.: Best.medl. : Formand,: jv{ediem: Medlem: Træner: I'ormand: Sekre tær: Formand: Kas serer: Best.medl. : NORD-ALS BOLDKLUBT s BESTYRELSE: Byrge Jensen, Birkevej {, t1f ( Børge Hald 1 tr'ejøvej l, tlf Peter Hansen, Lærkevej 30, tlf Andr.Jensen, Th.Brorsensvej 2, t}f Børge Neesgård, Lærkevej J2, tlf Per Søndergård-, Ivlågevej L7, t1f Gunnar Lie Eriksen, Mosevang lo. Chr.Jørgensen, Turøvej 1{, tlf.,0448 Ib Andreasen, Bellisvej 5, t1f. 5O5O5 SPILLEUDVALG: Per Sønd-ergård, Mågevej 17r tlf Holger fed.ersenr Th.Brorsensvej JB Erik Sørensen, Stevning, tif Heinz Behnke, Nørregade 5rLysabild.rtlf.4 l UNGDOMSU}VALG: Børge l{eesgård, Lærkevej 32, tlf Andr.Jensen, fh.brorsensvej 2, tlf.502i1 OLD-BOYJ BEJTYRELSE: i(nud Poulsen, Tlt.ilrorsensve j JB, t1f R.Paustian, Th.Brorsensvej 54 Vigg;o JessenrAsgårdsvej lorlunden tff Opførse I. rr,rn læser overskriften er der nok nogle, der tæn-.[<er 'rså, nu vanker der", det er imidlertid. ikke tilfældet. Jeg synes vore s:ri1leres opførsel er upåk1age- 11g, båd.e på banen og udenfor. l',1år nan ser mange fodboldkampe er det blandede besætninger vi kommer ud for, og mange med meget dår1ig opførsel, både overfor medog modspil-lere - dommer - træner, hvilket er uhyggeligt at være vidne til. Når man så tænker på vore egne, det være sig både sen. og ungd.omsspilj-ere, enten man er ude el1er hjemme, enten man vinder eller taberr opførs1en er lige god. På banen høres ingen vrøvl, ingeh skælder ud på slne medspillere, ingen protester overfor dommeren, jo - der kommer sommeti-der et enkelt udbrud, men det er kun et enkelt råb' solr skyldes spil-- lerens tempera.ment, og uden temperament for man jo ikke alle sine kræfter brugt. Vi håber at denne gode opførsel vil fortsætte fremover, da det jo er medvirkend"e til at give klubben et god.t renom6. TORDBORG FIRYEIIÅTDEt Hfxxn{o L,rlsrx 5ior.t.a. al - tdl,, la at - L.raE.t

3 Go po indkøb i I GttDBRo super lcvnther l.loos a ul ovat Itrr D (lige over for Donfoss - det rigtige indkpbssted på Als : T"l"for, ( Månedens hotd (sen. srorro^dr - - xoldlolo - rut' tt!' Der har i denne måned ikke været sær1ig mange spændenile ting at se ef ter blandt vore sen. hold, o61 et månedens ho1d. var svær at find.e. Jeg har haft vore ynglinge stærkt i tankerne efter at jeg har set nogle kampe hvor de virkelig spi-1lede godt fodboid., og var faktisk blevet enig med mig selv om, at der nok ikke var andre der kunne komme på tale. Efter at have overværet kampen mell-em vort 1.hold. og i'{otmark, vi- vand.t 5-0, var jeg imidlertid blevet enig med mig selv om, at her havde vi månedens ho1d, for sådan som d.e kæmpede i alle 90 min. synes jeg de har fortjent en opmuntring, d-et var en fornøjelse at se, hele holdet bestilte noget hele tid.en. I alle de and.re kampe, hvor de havce masser af spil, havde heldet fuldstændig forladt dem, og vinde en hel turnering uden hel"d er umuli-gt. Vi håber lykkens gudinde vi1 smile til dem i fremtiden. r,1in overbevisni-ng om at væ}ge 1.hol-det har jo været rigtig, de kærnped.e sig også til en sejr på udebane på. 2-0 over KJ-ip1ev, der altid er en svær modstander på hjemmebane. Tillykke med resultaterne. r WESTON lra væg lil væg TOtI]IY PETERSE]I MØBLER Sloregade Tlf. 5 l9 31 Vi sætler kvaliielen i høisædet Læserbreve. Bladet har til d.ette nr. mod-- trlt et l_æserbrev. Da *i tidligere har efterlyst ind.slag fra med.iemmerne, er d.ette initiativ velkommen. Brevet er dog, efter vores mening, af en så personlig karakter, a.t vi ikke mener d.et er rigtigt at offentliggpte, før en nærmere drøftelse har fuld-et sted mell-em de impllcerede parter. Dette vil bestyrelsen f oranled-ige. Byrge Jensen. I henhold til ovenstående er vi stadig glade for læserb- ye, bare de ikke er lor pu åonlige.oioste frist er stadlg den 20 :' n;:å.måned. ctl'o'>l o. 5 I o"'.y, o rle' i ' vl Erik Rudbeck Telf Ridepladsen 3 Frugt - Grent Konseryes Thorvald,ENSEN StorcAade 7 - NORDBORG - Ilt ](L(GE DAltlSl(E loralkrar I rfi, ]{YE DAilSKE Forsikringsaklieselskabel Nye Danrke af 1864 Agentur Nord-Als OKSBøL BYGGEFORRETNING v. Eneooldsen G Christensen TIf.s1723 Tlf.5t fioa,nt kober det hos * KAMPER StoregoCe /i A N0RDB0RG - Telefon S ll 11 qr',fioræf DAIY]EKONTIKTION - NORDBORG Mek. Vl-ggo Lausten Ha'rnbJerg TeI.f. JL46o Bogeri- og conditori Stort udvolg i friskt og lækker brld KURT MADSEN Holmsode 7 tll

4 Havnbierg Stationskro Prøv vor berømle anrelning. Grill-slegte kyllinger og forårsruller. Ånna og Viggo Bomberg Tel{ v/ H. Callesen Sforegade Telf. 5 0l 34 ANDR. P. PETERSEN RUTEB ILSTATION EN TOBAK - BLADE _ IS - CHOKOLADE ffiihffim Del bedrte er bllligrl hor Dercr HOlI-lobmand BETT ttusteil Holmgedc - Tll l Ungdomssiden. Læs d,ette!!! Vi har desværre været udsat for det kedelige, at når vores lilleputter hold IV, skal spi-11e kamp, rnøder der ikke spi-}lere nok. T11 den førs,te kamp mod SB stillede der kun 8 sp1i- 1ere, resten blev væk. Til kampen mod. Egen var d"et d.et samme, 12 snillere havde fået besked, men igen mødte oer kun B spillere, så da blev vi hjemme og modstand"eren vandt uden kamp. Flvis holdet ikke skal trækkes ud af turneringen, ska] I møde op når I får besked, eller sende afbud tii jeres træner, det er ikke sp11lere vi- mangler, der er altj-d mange ti1 træning. Så husk det nu, meld afbud eller mød op til- den tid. som står på det kort I får med hjem. høtge l{eesgård. Ovenstående lilleputkamp mod" Egen, hvor vi var nødt til at sende afbud, resultered.e i- en bøde til for-,, eningen på!o kr. så vi håber ikke det sker igen, l' hverken for det ene eller det andet hold, det er for dyrt. {,l I I Godt klaret! Vores Junior A og frenge A har deltaget i JBUrs cup kampe, og har efter min mening klaret sig godtt d" bl",,... 2 i den i-ndledend.e runde. Junlor ;t vand.t orer Åbe.rrå 2-0, spill-ed.e 1-1 mod Fadborg og Tønder. Drenge a tabte 2-1 til Vojensr vandt 2-O over Åbenrå og 9-l over Haderslev. En anden plads er jo ikke nok til at fortsætter men placeringen kan I god.t være tilfredse med. Et"sammensatrr puslingehold vandt en meget fin fodbold ved. Amtsstævnet den 7.maj i Sønderborg. Yi mødte S.B. i f inal-en. Jeg havd.e selv den oplevelse at se kampen. ivli-n mening om kampen er, at grunden 'til- at I fik bolden rned hjem var "godt fodboldspil'l og "en goo holdmora1'r, selve kampen sluttede 3-3, omkannden 0-0, så skulle cier skydes 4 straffespark til hvert hoid, her scorede NB 4 gangle og SB kunne ingen mål lave. Tillykke med bolden. Børge Neesgård 'Ved De hva<i man forstår ved Håndbold? Jo, det er den f orm for boldspil, som man dømt:rer fri-spark for ved en l'oriboldkamp I Køb bj-11iee fodbol-dstøv}er (.'+- I rur. rt z. Å,:r. 3l -.B\ I r TRIKOTAGEhos: Str. 4o kr. 19,85 hos F l1l prtssevidste køber NøRGAARD TRICOTAGEHUSET Lø'TERIOFTEX 3 ilordbong T{AI\IDELSBAhTICEN - ogsd ungdom'mens bank malermester T1f Østerhaven 11 -

5 Tå KRANSEKAGE med hiem Slagterl,,,,r""* #ffrodonbo Butikscenter Ttf Tlf.5l75l & Pølsemagerl K..STERNBERG Storcgedc Tcll Storegade 4 \ clrrr$tit{srt{ Søndergade 7 Guderup Ttf.58t t0 Helmars,,F OTO". Tlf. 5t6o6 ErrmåIet FØRERBEVIS så er talitikken rigt{g og De undgår offside ved at benytte NOBD-ALS KøBESKOLE Jørgen Brodersen Langesø, Mågevej 4,tlf ANDELSBANKEN NORDBORG AFDELING - En bank, De kan regne med. DYVIG-KRO NATUBSKøNNE OMGIVELSER KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES TLF. NORDBORG AL FLVTNING med lukkede {lyllevogne udløres, såvel i ind- som udland. - Vi har gode, lørre lokaler til rådighed lil møbelopbevaring. E'YIN BURKAL Godkendt T.l. R. Yogne Købingsmarkvej 7 - Pøl Telf Pokalkampe. NB 1. er tilmeldt landpok-- turneringen og har spi-11et 2 kampe, som de begge vandt, 2-1 over Ulkebøl- på udebane og 2-1 over Skrydstrup. I næste rund-e har vi fået Egen som modstand.er på ud.ebane. Kampen spilles d"en ro/6-70 kt.19,oo. Nts 2. er tilmel-dt Sønderjyd.sk pokalturnerj-ng, her er der kun spillet 1 kamp, vi vand.t hjemme mod" Roager rned l-1, hcl-det har igen fået hjemmebane, denne gang er mod.standeren Hoptrup/Marstrup, kampen spilles onsdag den l. juni- k1. 1!roo. Ked-. fr.ekor.d,vask og rullestue Våd vask - før vasl( - Rulle- og slrygevark VI HENTER OG BRINGER Holmgade 6. - Tll Y/ Hclg. og svgrd l.<obrgn,l,t, {} llivisionskamp. Hj emmehold.e t s,'[1er elendigt, f:r' ikke e, lod på ool-den, a1 t, hvad hjemmehåldets centrf orvard. prøver at bygge op, går i fisk. Det er den rene jammer, og centreforvarcten ved det godt. Ifter kampen lusker hjemmeholdet godt d.uknakkede ned mod omklæd-ningskabinerrre, og centrforvarden mumler til ctomrneren: -Jeg har simpelt hen aldrlg spillet så. Cårlig før. -ilør? siger dommeren, vil det sige, ou har sp11}et før? Jens er cå vej raod L'Jordbor,e', på knallert, i venstre sider mø I poiitiei:-ue kzrer i cien forkerte sioel -Hvad, ligger Søby kro da ikke på denne sidei Nord-als Beton! Lavensby varefabrik Telf (4 5 1( 52 I{AF]IIA.FORSIKRI]IG Løjtertoft 13 - O. WELLENDORF lelf P" MATTESEN - MAilUTAKTUB KO}IFEKNOil I{ORDEORG telf BENT E. MADSEN Aut. Elcklro lnslallalør StorcArdc 63 Tlf Helmuth Hønsen Blikkenslagermester - Centralvarme og sanitet aut. gas- og vandmester l,l,s- Bækgade 2,. tlf. 5 l6 54

6 r lof 1! n1gnslforsikring Ii {B 0 ffi B F man hos: : F B k I a m B l', "' t,""*.",,::*ze n m umn rtorogrdo 79 GagO nordborg tlt. lo.f4, I fa OSI stor.srd. Tg 6.30 Lotdbors tlt. (o4'l 5 ia 05 N(RDB(RG KAI MøLLER Trr. ( Giro BOGHANDEL M. PerregaOrd A/S NORDBORG SKOVBY t l{. 5 0l 50 tll Korn - Foderstoffer Brændsel - Byggemoterioler Besøg af f.div.klubben trfremr'. I løbet af de sidste dage, er d.et lykked.es at få en endelig aftale med l.div.ktubben Frem, om et besøg i lrlord-als Bo1dklub..t'rern kommer hertil- i bus, Løtdag den 2l.juni. Om eftermiddagen d"en 27.juni ki.15roo på Langesø Stadion spilles der en kamp mellem Frem og Nord-Al-s Boldk1ub som vil blive forstærket med spil1ere fra andre klubber, hvem det bliver forstærket med er nu ved redaktionens slutning ikke klariagt, da det viser sig at mange klubber har udsatte kampe der skal afvikles i denne week-end.. Der vil find.e forsalg sted, og vi vil gerne opfordre a1le spillere ti1 at være os behjæipelig med at sæ1- ge billetter forud for kampen. Vi skal jo gerne have mange tilskuere ti} kampen, da det er et dyrt arrangement vi her har bundet an med.. Stort boksestævne ude i i(b-hallen. De to boksere rianser lid.t rundt på canvassen uden rigtig at gøre noget ved detr men så pludselig sender den ene med en knaldhårri venstre sin modstander ud- på en ordentlig Iufttur, fyren sejler lige så stille ud mellem tovene og falder grogg;f ned på et par af de dyre pladser, od så lyder en stemme fra publikum: - Indkast! SL^GTERFONRETNING [u. l. f. lenscn l - Telelon Tipstieneste NORDBORG KIOSK,1 *;:ti:[m,, o*"",.]0o",, Toboks- og Popirvorer Lædervorer m.m. Tclcfon t r lvleddelelse ti1 annoncører. Fra og med april kvartal, tillad.er vi os at fremsende girokort ti-1 opkrævning af annoncegebyr, de vi1 blive fremsend"t kvartalsvis bagud. Vi håber ikke annoncørerne har noget imod denne opkrævni-ngsmåd.e, det vil lette kassereren meget, d"a øvrige indbetalinger ti1 ham også går over postgiro. I tilfælde af ænd.ring af arinonce el-ler ophør af annonce bedes venligst rettet henvendelse til reoaktøren. Vi siger endnu engang tak for den velvillighed vi altid mø_ der hos vore annoncører. H. A. JENSEN HERREFRISøR S toregode 41 +lt KøNESTOTE Velegoet skolevogo og eget TEORILOKALE II. BOY EN k6relær-er 2, 0e8.50O96. J6rgensen & Rasmussen Malerlorretning Bygningr-skilte og møbelalbeide OKSBøL Telf.5t F r 3r I I\'I N I l! I. F:r:I I I NORDBORG STOBEGADE 28 TELF. (O{ s SØBY KRO Kelvin Kiær Jessen Gode parkeringsforhold Musik, sang, liv og glade dage

7 HERREMAGASINET sroneoade 3l - IELF xordloro.s' ffiårtr Qolharunn ul NORDBORO CAFETERI,A OG SPISENESTAUNANT STOREGAOE 30 TELEFON I I'86 l{ånedens ho}d (ungdomsafd-. Llet er en meget vanskellg opgave jeg her har påtaget mig. Det er svært at finde et hoid, der er en smule 1 bedre end de andre, for I spiller jo fantastlsk godt r' allesammen og laver en masse mål, ieg aner faktisk ikke hvor jeg skal lede efter den smule der gør d"et ene hold fortjent ti1 en "stjerne". Jeg er glad for at jeg r har Børge Neesgård til at hjæ1pe mig. Denne gang havde vi beggå tænkt på "det sammensatte" puslingehold der vandt iod,bolden i Sønderborg, men b.lev så enige om, at det sku1le være et hold der var med i turnerj-ngen, og kom så fren til Puslinge A I, d'er kun blev denne måneds hotd. fordi de vandt kampen over Pusl-inge A 11 i den allerførste kamp. Tillykke med d-et d-renge' Festi-by. I.orberedelserne til Festiby går støt videre, og i den forbindelse vil udvalget gerne spørgerom d'er blandt Sportens læsere er nogle der har lyst til at give os * ;;-;j;tp"nde hånd i dån use, fra 22' - 3o'august' festli6jhederne står på, vi- kan bruge både herrer og damer i alle aldre. Vi har "ledige stilj-inger" som t kontrollører, ø1s1æbere, bartend'er, pø1sesæ1gere' æbleskivebagere, kaffebrygger, og så det sure "d'amer til opvask og li-gn.". Jeprenc Liltebiler I MObil qui.f. Service og Turbbuaser Peter D. Andersen Laversby I al.s AUrosHoP Rhs - ntr De cral k/re I Løjtertoft { 3 dt re t - A. NIELSEN LANGESØ pr. Telefon P^PIRVARER TRIKOTAGE LEGETØI PARFUMERI Vi håber at mange har lyst ti1 at hjælpe os. Henvend.else kan ske til red.aktipn e1-1er jrestyrelsen i,,.-,'rd-a1s boldk Iub og Nordb org Ungdomsaf d.e 1ing. Partoutkort. -Da der er flere d,er har spurgt, om der ikke kan købes partoutkort til turneringskampe, har bestyrelsen vedtaget dette; Kortene kan købes'hos kasserer Peter Hartsen. Støt vore annoncører Ejnar Lorenzen købmand Turøvej 42 Kirkeby Alt FIND INSPIRATION TIL DERES HJEM HOS; LøJTERTOFT el-køkkenudstyr Møf*ffi Storesade Tlf Hans W. Petersen & Son SMEDEJERNSLYGTER Telf I FLERE FORSKELLIGE STøRRELSER. Små priser. VI HAR LEVERET LYGTERNE PÅ søby KRO. Frode Ao. Svendsen Lærkevej 34 Longesp tlf l Hans chnnidt - exam. optiker - URE OG OPTIK -,GULD OG SøLV IlL Xordborg

8 .Aho"t J"noun LILLEEILKøRSEL L avenrby pr. flordbors Teleion ( Hotel Union låilges0 BAGERI og CONDITORI N. J. WERN ER Tclf.5l753 Mal Dcrcs ttd moj, et ÅLPINAUR Grro ttltl leshør UUTAGCT6IJTOITEO TELEfoN t t5 3r 1/ NOIDIOIG Bankkonit: Eenl - Sprrckrrc Siden for OLI-BOYrs (uør også l-æses af andre Vi vi1 gerne her igennem byde vores nye Old-Boys medfemmer velkommen og vi i.åt"r I må føle jer god-t ti j-pas. Vi minder stadi5l orn, at aile er velkommen til- at få bilnaven.1øbet væk, så kom mandag aften kl.1!roo ved Skole, hvor vi løber og leger med fodbolden. Værdien af fodboldspiltet i Danmark vurderes forske}ligt.!'or man le er værdimåleren landsholdets og de bedste klubholds standard.. lette ses klart' når et nederlag i en landskamp vurd-eres som noget nær en national tragedie. Denne vurdering hænger naturligvis sammen med pressens og offentlighedens ens j.d,ige interesse f or d"e bedste spillere som naturligvis i langt højere grad end alle de ' jævne 1ægger besiag på opmærksomheden. Jet burde imidlertid være indlysende, at vor id"ræts værdi ligger et helt andet stec, at den ikke beror På, hvad de bedste spillere kan præstere, men på, hvad de hund.redetuslnder af aktive fodboldspillere får ud af» deres idræt. OLD-BOYis afd. Regelmæssig opsparing stsrre lånemuligheder NOBDBOEG BAiTtr( Storegade t lelefon EAYIIE f,bc AFDBIJNO (BudLmH TELI" s $lauer&jør{ensen - Tlf sbuoereone - NoRDBoRG (oa ( Spiller De bold sa bli, klippet hos Pold fl-amgeso Telf g1 De er åhid klædr oå ril klæ Dem o{ med uidertøi fro: ti- -oo Storegade 1l - rrlcor^ce - KoSMETTK IndehaDer J, C. Johansen - Tell.515O0 TLF t ' - NORDEOBC,,chiki" LÆDERVARER NOnDBOnq TrF. 5 0t 29 Bliv MEDLEM af Nord- Als Boldklub T'lkerdt quldmeda re Bliv ubehag kvit med el-medicinsk lydbølge- M ASSAG E der går i dybden! (Leie m.d lorkob.ret NOVAFON INTRALYD Rins (o44 tzo9

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-=

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-= .. ~ o tf) s::: oq. tf) 0):.. o >-& en' c:.a a:: c:::::a 1:1:I 1:::1 a:: c:::::a L-_-==========='~=-= Helmuth SKJOLD BURNE VINE Hansen blikkenslagermester aut. gas- & Danmarks vandmester vinhandel Velegnet

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8 Derfor spiller vi også fodbold i 2013 - GODT NYTÅR Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet blodtryk end

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

V I N T E R T I D E N

V I N T E R T I D E N F R A B 2. HALVAR ø R G E I V I N T E R T I D E N 1989 NU I VINTERTIDEN - TÆNDERKLAPRENDE OG MED KOLDE TÆER, HVOR ALLE'UDENDØRS AKTIVITETER ER LAGT pa HYLDEN FOR 1989 BLIVER DER TID TIL ET TILBAGEBLIK

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB q -7J sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB Ir - Gsl som llete og llale - g0 l... ri I rf, NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE, Formand : P. SØndergård, Mågevej 17 Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken Kasserer : Peter

Læs mere

Sjællandsmesterskab 2007

Sjællandsmesterskab 2007 Sjællandsmesterskab 2007 Oldboys Køge Roskilde Total 1 Søren Johansen R.K.K. 863 864 1727 2 Jan Nielsen Hellas 866 856 1722 3 Mogens Christensen KK 88 848 862 1710 4 Mogens Andersen Hellas 862 845 1707

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

Kontaktpersoner: Kort om Næstved l.f. Præmieliste program: Målaktionærer 2000/2001. Målaktier Fodboldvennerne

Kontaktpersoner: Kort om Næstved l.f. Præmieliste program: Målaktionærer 2000/2001. Målaktier Fodboldvennerne Kontaktpersoner: Næstved Boldklub A/S Rolighedsvej 18, 4 700 Næstved Telefon....... ".. ".. "... "... "."".55 77 10 12 Telefax.""""." " " "."" " " ""."""" """ " 55 77 05 10 Hjemmeside: ".".. "... "".www.naestvedfodbold.dk

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I ffi supermarxeoe II - Esr som llele og ll:le - gi i... rrl trrttm0 - hyor hele I - 1^ r:= lnwiij;l@3'* ibuilllgillieb- Æ n'mllleniundtar!..j e,rqen ill**' ' i:ili$å.i.,

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse.

Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse. Kamp program for Pokalmesterskab i fodbold for 4 6 klasse. Velkommen til Pokalmesterskab i fodbold for 4-6 klasse. Der er pt. tilmeldt 44 hold i alt. Super stærkt gået da alle skoler/klubber er repræsenteret.

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Infoskærm. Bella Italia Cup. Flot sejr til U9-drenge. Klubben har fået ny infoskærm i kælderen.

N Y H E D S B R E V. Infoskærm. Bella Italia Cup. Flot sejr til U9-drenge. Klubben har fået ny infoskærm i kælderen. 14. juni 2012 Bella Italia Cup Infoskærm Vi nærmer os fristen for tilmelding af hold til klubbens ungdomsstævne Bella Italia Cup, der løber af stablen søndag den 1. juli. Med foreløbig 64 tilmeldte hold

Læs mere

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL. 09.00-18.00. Stævnet afvikles i Farum Arena, hal 1 + 2, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum i følgende årgange. Miniput 07A & 07B 4-mands

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Ungdomsafd. Beretning I973:

Ungdomsafd. Beretning I973: Ungdomsafd. Beretning I973: Vi har før haft en bedre sæson end i år, vi fik kun to II pladse haler hjem, og det er vel ikke for godt i betrakning af alle de unge talenter vi har. Vi har nok også for enkelte

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 20 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB

z -7/ Medlernsblad fon i'ir,,...r' i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB - Est som llele og llrrs - gt l...iil.i.ta SUPERMARKEDE rrltmll - huor hele lsmll rul'iffi!ir;l@l'* ililtffhi! g SP Udgiver: Nord-Als

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Tak for din tilmelding af hold til Danske Bank Julecup i Gladsaxe i weekenden den 2. til 4. december 2011.

Tak for din tilmelding af hold til Danske Bank Julecup i Gladsaxe i weekenden den 2. til 4. december 2011. «Email» ID. Nr. «ID», «Holdnavn» række «Række» Kære «Fornavn» Orientering vedr.: Danske Bank Julecup i Gladsaxe. Tak for din tilmelding af hold til Danske Bank Julecup i Gladsaxe i weekenden den 2. til

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner " s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 2 - april 2004 Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2016 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 18 JUNI og SØNDAG DEN 19 JUNI, hvor der bliver rigtig gang

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub - ungdomsafdelingen byder alle velkommen til årets skolefodbold-stævne. Interessen

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 34. årgang - Nr. 7 - dec. 2003 Nord-Als Boldklub ønsker en glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

Velkommen på ARENA. SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM kl

Velkommen på ARENA. SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM kl Foto og layout: KLITHYTTEN.COM Velkommen på ARENA SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM 22-10 2011 kl. 15.00 Du støtter ungdomsarbejdet i SIK som passivt medlem! - meld dig ind allerede i dag... DAGENS KAMP: Skagen

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971 ( l ) Afslutningsfest 1911 Jeg vil gerne byde jer velkommen til Nordals Boldklubs afslutningsfest. Ved festen idag vil vi fra ungdomsudvalget gerne sige tak for sæson 1917 til vor spillere, deres forældre

Læs mere

Velkommen på. Bjerget. Dagens kamp: 20.10.2007. vs. Dronningborg B.

Velkommen på. Bjerget. Dagens kamp: 20.10.2007. vs. Dronningborg B. Velkommen på Bjerget Dagens kamp: 20.10.2007 vs. Dronningborg B. stedet hvor sportsinteresserede mødes Christiansbjerg IF CIFs KLUBHUS Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974.

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974. Formandsberetning 1974. Kor 5. gang skal der gives en orientering om arbejdet i Nord-Als boldklub. For 5. gang er det regnskabets time for en bestyrelse i Nord-Als boldklub. Hvordan ser det ud sportsligt/

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINI SKAW CUP 2015

VELKOMMEN TIL MINI SKAW CUP 2015 KAMPPROGRAM SPILLERÆKKER: VELKOMMEN TIL MINI SKAW CUP 2015 U6 / 5 mands, pige og drenge (max. 8 spillere) U7 / 5 mands, pige og drenge (max. 8 spillere) U8 / 5 mands, pige og drenge (max. 8 spillere) U9

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN D A M E RID A M (fra 18 år 115 E R - J U N IO R - 17 årige) UNGDOMSAFDELINGEN SVEND WRANG Træner. Jeg har været træner i NB i ca. 14 år, og det kun i ungdomsafd. Det begyndte på følgende milde; jeg var

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2016

Velkommen til Vodskov Cup 2016 Velkommen til Vodskov Cup 2016 Vodskov IF byder velkommen! Weekenden den 25.-26. juni Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2016, der i år afvikles for 14. gang på Vodskov

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune 2010 Rettet : 17.2: 6. klasse Uøvet, 8. klasse Øvet / Uøvet i Skanderborg Kommune Rettet : 22.2: 6. klasse Uøvet, 6. klasse Øvet Rettet: 24.2: 8. klasse Uøvet Rettet 25.2 7. klasse Øvet Program for indefodboldstævnet

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2015

Velkommen til Vodskov Cup 2015 Velkommen til Vodskov Cup 2015 Vodskov IF byder velkommen! Weekenden den 27.-28. juni Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2015, der i år afvikles for 13. gang på Vodskov

Læs mere

PROGRAM CUP 2017 DEN 11. OG 12. FEBRUAR

PROGRAM CUP 2017 DEN 11. OG 12. FEBRUAR PROGRAM CUP 2017 DEN 11. OG 12. FEBRUAR Dalum IF vinder i U11 drenge 2016 Velkommen til Fynske Bank -Cup, den 11. - 12. februar 2017 Assens FC byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369 INVITATION 2014 Kære fodboldleder Det er Frederiksberg Alliancen 2000 en glæde endnu engang at invitere til elite stævne på Frederiksberg, under navnet: Danbolig Niels Hald Cup 2014 I år har vi den glæde

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2015 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 5 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 6 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1 ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Koilerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 19 OKTOBER 2010 ÅRGANG 5. vi er i skrivende stund placeret på en 3. plads med 30 point. Vi kan kun blive

SUPERVETERANERNE NR. 19 OKTOBER 2010 ÅRGANG 5. vi er i skrivende stund placeret på en 3. plads med 30 point. Vi kan kun blive SUPERVETERANERNE NR. 19 OKTOBER 2010 ÅRGANG 5 S-Veteranernes turnering nærmer sig sin afslutning, og det på en god måde, vi er i skrivende stund placeret på en 3. plads med 30 point. Vi kan kun blive overhalet

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

? J1 A /L-1-) sporqen ORD-ALS OLDITLUB

? J1 A /L-1-) sporqen ORD-ALS OLDITLUB ? J1 A /L1) sporqen ORDALS OLDITLUB aal G6r som flere og flere 9å i..,iil Il.ll'Iltlg,?! Udgiver: NordAls Boldklub Redoktør: Peter Glock Loyoui: Lors Bpcher Tryk: E. Lorenzen Nr. 2 Februar L973 4. årgang./'.,.,

Læs mere