VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILLABYERNES BOLIGSELSKAB"

Transkript

1 VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT

2 Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab et godt sted at bo kan fastholdes og forbedres. Reglerne i husordenen skal være et værktøj i bestræbelserne på at skabe god ro og orden at holde bebyggelsen i pæn og ordentlig stand at give rimelige udfoldelsesmuligheder til alle at holde udgifter til renholdelse og vedligeholdelse nede. Ethvert menneske er unikt, men mange mennesker har behov for rammer for at kunne bo og leve sammen. Indholdsfortegnelse: 1. Adgangsveje. 2. Affald. 3. Antenner. 4. Altaner. 5. Bad og toilet. 6. Indkøbsvogne, cykler m.m. 7. Boldspil, leg og opstilling af telte. 8. Boremaskiner. 9. Bilvask. 10. Forsikringer. 11. Fravær i længere tid og fremleje. 12. Fyrværkeri. 13. Anvendelse af havegrill. 14. Henstillinger og opslag. 15. Husdyr. 16. Kælderrum. 17. Cykling, knallert- og motorkørsel. 18. Hærværk, truende adfærd, unødig støj, vold og kriminalitet. 19. Musik. 20. Parkering. 21. Skadedyr. 22. Råderet. 23. Brug af vaskeriet og anvendelse af private vaskemaskiner. 24. Klager. 25. Ændringer af husorden.

3 1. Adgangsveje. Alle adgangsveje herunder trappeopgange skal friholdes for gods af enhver art (i særlig grad sko og anden form for fodtøj) for at begrænse risikoen for ildspåsættelse og begrænse skader og uheld i tilfælde af brand, mørklægning og andre ulykker. Tobaksrygning er ikke tilladt i trappeopgangene. Aviser, blade og reklamer må ikke flyde i trappeopgange eller i kælderrum. Blade og glasflasker lægges i avis- og flaskecontainerne, som er opstillet i bebyggelsen. 2. Affald. Affald må ikke opbevares uden for egen lejlighed. o Overtrædelse af dette punkt medfører et gebyr på p.t. kr. 250,00, som opkræves via huslejen. Af hygiejniske grunde skal alt køkkenaffald være lagt i lukkede affaldsposer, inden det lægges i affaldsskakten. Batterier og pap må ikke smides ud med køkkenaffaldet. I containergården er der opsat containere til dette affald. Papkasser opskæres, inden de afleveres i containerne. Møbler og andre store ting, som du ikke længere har brug for, skal afleveres i containergården. Køkkenaffald må ikke afleveres i containergården. 3. Antenner. Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler på ejendommens ydervægge. Paraboler må kun opsættes på altaner, så de ikke når over altankanten. Der kan dog indtil videre - dispenseres, hvis lejeren ikke på anden måde kan modtage TV signal fra sit hjemland. Sådan en dispensation skal indhentes på ejendomskontoret, der anviser, hvorledes installationen skal foretages. Udgiften til parabol, installation m.v. påhviler lejeren. 4. Altanerne. Af hensyn til naboerne og brandfaren er det kun tilladt at anvende elektrisk grill på altanerne. Tøj må luftes og tørres på altanerne, hvis det ikke er synligt udefra. Tæpper må ikke rystes og bankes fra vinduer eller altaner af hensyn til de øvrige beboere. Hvis der tørres tøj i lejligheden, skal beboeren være meget omhyggelig med ventilation og udluftning. Der er en overhængende fare for fugtskader på lejligheden! Beboeren er selv ansvarlig for eventuelle fugtskader og skal selv betale for de skader, det måtte medføre.

4 5. Bad og toilet. For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vatpinde, avispapir og lignende må aldrig lægges i toiletskålen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværligt og bekosteligt. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes på ejendomskontoret. Utætte vandhaner og cisterner koster boligselskabet, og dermed beboerne, mange penge. Er vandhaner, cisterner el.lign. utætte anmeldes dette til ejendomskontoret. Udsugningsventiler må aldrig tilstoppes eller lukkes, da dette kan medføre råd og svamp, samt tekniske problemer. 6. Indkøbsvogne, cykler m.m. Indkøbsvogne, cykler, legeredskaber m.m. må ikke stilles i opgangene. Cykler skal stilles i cykelskure eller i de opstillede cykelstativer. Knallerter må ikke henstilles i cykelrum. 7. Boldspil, leg og opstilling af telte. Børns leg eller ophold i trappeopgange, trapperum, kælderrum og kældergange er ikke tilladt. Det er forbudt at spille bold op ad bygninger og cykelskure. Boldspil henvises til boldbanerne. Børns leg med farligt legetøj er ikke tilladt. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne og male på ejendommens træ- eller murværk. Af hensyn til de øvrige beboere må forældre sikre, at støj fra børns leg, både i lejligheden og udendørs, ikke bliver for voldsom. Telte må på eget ansvar opstilles på fællesområder efter aftale med ejendomskontoret, men det er imidlertid ikke tilladt at overnatte i telte på fællesområdet. 8. Anvendelse af boremaskiner. Det er kun tilladt at banke og anvende boremaskine og lignende værktøj på hverdage mellem kl. 8 og 19 og på lørdage mellem kl. 10 og 15. Boremaskiner kan lånes på ejendomskontoret mod betaling af depositum, og efter nærmere regler fra ejendomskontoret. Det nævnte værktøj må aldrig anvendes søn- og helligdage. 9. Bilvask. Der kan vaskes bil på vaskepladsen. Nøgle kan købes på ejendomskontoret.

5 10. Forsikringer. Boligselskabets forsikring dækker ikke beboerens private ejendele. Det er derfor vigtigt, at beboerne selv har en husstands- eller familieforsikring til at dække deres ejendele. 11. Fravær i længere tid og fremleje. Hvis en beboer skal være væk fra sin lejlighed i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomskontoret. Ejendomskontoret har dog ikke pligt til at holde din lejlighed under opsyn. Synlige tegn på fraværet bør undgås, idet det kan friste tyveknægte. Husk at få nogen til at tømme din postkasse. Det er ikke tilladt at fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligselskabet. 12. Fyrværkeri. Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. 13. Anvendelse af havegrill. Hvis beboerne ønsker at anvende havegrill, skal dette foregå på de af boligselskabet indrettede grillpladser. Det er imidlertid også tilladt at bruge havegrill ved lejligheder med haver, hvis det foregår ude ved hækken. 14. Henstillinger og opslag. Beboeren, dennes husstand og gæster, er forpligtet til at efterkomme henstillinger/informationer, som forefindes på informationstavlen i opgangen og er opsat på foranledning af Villabyernes Boligselskab. 15.Husdyr. Husdyrhold er tilladt efter følgende regler: 1. Max. 1 husdyr pr. lejemål. 2. Lejemålets husdyr skal registreres på ejendomskontoret. 3. Udenfor det private område skal hunde føres i snor. Hunde må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over hunden. 4. Husdyrene må ikke luftes på bebyggelsens fællesarealer, herunder legepladser og sandkasser. Ved uheld skal de ophængte poser benyttes. 5. Hunde og katte må ikke genere ved hyppig eller langvarig gøen eller hylen. 6. Lejeren er forpligtet til at holde sin hund lovpligtig forsikret. Hunde og katte skal være øremærket.

6 16. Kælderrum. Kælderrum må ikke indrettes til beboelse, og skal altid være aflåst. Frysere og lignende må ikke opstilles til brug i kælderrummene. Der må ikke opbevares fyrværkeri eller brandbare væsker eller stoffer. Der må ikke henstilles effekter i kældergangene. 17. Cykling, knallert- og motorkørsel. Al cykling, knallert- og motorkørsel på Villabyernes Boligselskabs gangstier og fortove m.v. er ikke tilladt. Undtaget herfor er kørsel med handicapkøretøjer til én person. 18. Hærværk, truende adfærd, unødig støj, vold og kriminalitet. Ved ødelæggelser eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. I gentagelsestilfælde vil dette være at betragte som overtrædelse af husordenen, og dermed opsigelse af lejemålet. Hvis et medlem af husstanden udøver unødig støj og kriminalitet, der er uforeneligt med at bo i et alment byggeri, f.eks. vold, trusler om vold, tyveri, brandstiftelse el.lign., og bliver straffet herfor, vil den samlede husstand blive opsagt af lejemålet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende retspraksis. Opsigelse af lejemål vil blive indledt uanset længden af den udmålte dom. 19. Musik. Anvendelse af musikinstrumenter og lydanlæg skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne, og altid for lukkede døre og vinduer. Man skal være opmærksom på perioden mellem kl og 07.00, hvor øvrige beboere har ret til hvile. Der skal i øvrigt vises et særligt hensyn udendørs døgnet rundt. Dette gælder også i forbindelse med private fester. 20. Parkering. Parkering af personbiler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser - og i carportene af de beboere, der betaler for en sådan parkeringsplads. Det er ikke tilladt at parkere foran eller ved fælles adgangsveje, medmindre der er indrettet en afmærket plads til formålet. Campingvogne, busser, lastbiler og uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på boligselskabets parkeringspladser. Uindregistrerede køretøjer vil blive fjernet omgående på ejers regning. Lastbiler over 3500 kg totalvægt må ikke parkeres på Villabyernes Boligselskabs område mellem kl og kl Der henvises til de af Solrød Kommune etablerede parkeringspladser for tunge køretøjer.

7 Af hensyn til børnenes og alle øvrige beboeres sikkerhed anmodes beboerne og deres gæster om at køre forsigtigt inden for boligselskabets område. 21. Skadedyr. Fodring af fugle eller andre dyr uden for din lejlighed er ikke tilladt det kan tiltrække rotter. 22. Råderet. Ønsker en beboer at foretage ændringer i lejligheden i henhold til råderetten, skal der rettes henvendelse til ejendomskontoret. Ejendomskontoret kan rådgive om de muligheder, som ligger i råderetsreglerne. Lovgrundlaget kan findes på boligselskabets hjemmeside. 23. Brug af vaskeriet og anvendelse af private vaskemaskiner. Vaskeriets åbningstider fremgår ved skiltning på vaskeriet, og vaskeriet må kun benyttes af boligselskabets beboere. Maskinerne må ikke betjenes af børn under 12 år. De opsatte regler på vaskeriet skal overholdes. Eventuelle fejl på maskinerne eller på inventar meldes til ejendomskontoret. Der ydes ingen erstatning for vasketøj, der mistes i vaskeriet. Betaling for brug af maskinerne opkræves via huslejen. Vaskekort udleveres på ejendomskontoret til en pris af kr. 200,00. Vaskemaskinerne er tilsluttet blødvandsanlæg, doserer automatisk vaskepulver og må ikke benyttes til farvning af tøj. Private vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner i lejlighederne må ikke anvendes mellem klokken og af hensyn til naboerne. 24. Klager. Hvis en beboer i Villabyernes Boligselskab ønsker at klage, skal en sådan altid være skriftlig og altid afleveres/tilsendes ejendomskontoret. Klagerne registreres og forelægges Villabyernes Boligselskabs afdelingsbestyrelse. Klager over musik, støj eller husdyrhold bør altid være underskrevet af flere beboere for bl.a. at begrænse chikanerier mellem beboerne. I tilfælde af meget grove husspektakler, der ikke kan afvente en administrativ sagsbehandling efterfulgt af afdelingsbestyrelsens stillingtagen, kan det være nødvendigt at kontakte nærmeste politi. 25. Ændringer af husorden. Ændringer til denne husorden forelægges og besluttes på afdelingsmødet i Villabyernes Boligselskab. Husorden og materialer, som udleveres i forbindelse med indgåelse af lejemålet, betragtes som tillæg til lejekontrakten.

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere