Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om om om revision af af af hundeloven"

Transkript

1 Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr nr

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger indenfor den offentlige forvaltning 1501 Betænkning om konfliktråd 1502 Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster 1504 Betænkning om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud 1505 Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed 1506 Vi kan leve længere og sundere 1507 Behandling af klager over politiet 1508 Indsatsen mod ungdomskriminalitet 1509 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet 1510 Betænkning om offentlighedsloven 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud 1512 Betænkning om rekonstruktion m.v. 2009/ Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 1518 Betænkning om ægtefælleskifte m.v Betænkning om revision af dødsboskifteloven 1520 Betænkning om huseftersynsordningen 1521 Betænkning om insiderhandel 1522 Reform af den civile retspleje VI 1523 Betænkning om fremtidig statsadvokatordning

3 B E T Æ N K N I N G O M R E V I S I O N A F H U N D E L O V E N Afsluttende betænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde

4 Afsluttende betænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s Pris: 100 kr. inkl. moms

5 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde... 8 Kapitel Sammenfatning af udvalgets overvejelser... 9 Kapitel Hundetegn (hundelovens 1, stk. 1) Gældende ret Udvalgets overvejelser Kapitel Dyrlægers behandling af hunde, der ikke er korrekt mærket eller registreret Gældende ret Udvalgets overvejelser Kapitel Forbud mod hold af hunde på steder, hvor der ikke er beboelse (hundelovens 2) Gældende ret Dyreværnsloven og hundeloven Vagtvirksomhed Udvalgets overvejelser

6 Kapitel Indfangning, anbringelse mv. af omstrejfende hunde (hundelovens 3, stk. 1) Gældende ret Politiets praktiske håndtering af anmeldelser om omstrejfende hunde Udvalgets overvejelser Kapitel Forstyrrende hunde (hundelovens 4) Gældende ret Politiets praktiske erfaringer Udvalgets overvejelser Kapitel Lænkehunde (hundelovens 5) og hundegårde Gældende ret Udvalgets overvejelser Kapitel Forsvars- og beskyttelsestræning af hunde Gældende ret Oplysninger om forsvars- og beskyttelsestræning Udvalgets overvejelser Kapitel Forsikring og erstatningsansvar Gældende ret Erstatningspligt for skader forvoldt af hunde (hundelovens 8) Civile sager (hundelovens 9) Straffesager adhæsionsprocessen (hundelovens 10) Anke af straffesager (hundelovens 11) Udvalgets overvejelser

7 Kapitel Politiets kontrol af hunde Gældende ret (retsplejelovens regler) Udvalgets overvejelser Kapitel Sanktionsniveau mv Kapitel Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Bilag Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hunde Bilag Udkast til bekendtgørelse om omstrejfende hunde Bilag Dansk Kennel Klubs etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde

8 K A P I T E L 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets kommissorium af 22. februar 2009 lyder således: 1. I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde hunde, der i pressen og den offentlige debat ofte er blevet betegnet som kamp- eller muskelhunde. Ifølge Dansk Kennel Klub findes der ca af disse hunde i Danmark. Dansk Hunderegister har gennem de seneste 5 år også registreret en stigning i antallet af nogle af de hunderacer, der fra naturens hånd siges at have en lidt kortere lunte end andre hunde, og hvor måden hunden avles og opdrættes på, og måden den efterfølgende håndteres på af besidderen, er afgørende for, om hunden bliver aggressiv og virker truende eller måske ender med at gå til angreb på andre dyr eller mennesker. Regeringen ændrede allerede i 2003 hundeloven med bl.a. det formål at udvide politiets muligheder for at gribe ind over for hunde, der uanset race har vist sig at være farlige for deres omgivelser, eller som har vist tegn på at kunne være farlige eller skræmmende, men som endnu ikke har forvoldt skade. Der har imidlertid i den senere tid navnlig med udgangspunkt i konkrete sager på ny været debat om de farlige hunde. Der stilles således nu fra flere sider spørgsmålstegn ved, om den gældende lovgivning på området er tilstrækkelig. Spørgsmålet om farlige hunde har også været drøftet i Folketinget bl.a. i forbindelse med forslag til folketingsbeslutning om muskelhundetegn (B 62 af 21. februar 2008). Hertil kommer, at flere af bestemmelserne i den oprindelige hundelov, der trådte i kraft den 1. januar 1938, i dag ikke forekommer tidssvarende. Det gælder f.eks. den meget detaljerede bestemmelse i hundeloven om, hvornår besidderen af en hund er forpligtet til at føre hunden i snor, herunder f.eks. den del af bestemmelsen, der skelner mellem, om hunden holdes i en stor eller mindre by. 6

9 2. Som følge af det anførte finder Justitsministeriet, at der kan være behov for en samlet gennemgang af lovens regler. Der kan således bl.a. være grund til at overveje, om der er behov for yderligere tiltag i forhold til hunde, der kan være farlige for omgivelserne, og i givet fald hvilke tiltag der vil kunne være egnede. I den forbindelse kan der bl.a. være behov for at overveje, om der kan være anledning til at præcisere eller udbygge hundelovens regler om politiets mulighed for at gribe ind over for farlige hunde. Der har også været rejst spørgsmål om, hvorvidt der eventuelt kan være anledning til i visse tilfælde at stille uddannelseskrav til hundeejere. Endvidere kan det være relevant at overveje, om reglerne om mærkning og registrering af hunde er fuldt ud tidssvarende. Herudover kan det bl.a. overvejes, om det vil være en fordel i et vist omfang at udvide det gældende krav om, i hvilke tilfælde hunde skal føres i snor. Som et andet spørgsmål kan nævnes, at det over for Justitsministeriet er oplyst, at flere hundeklubber tilbyder forsvars- og beskyttelsestræning af hunde. I nogle tilfælde skal denne form for træning have medført, at en del af hundene er blevet frustrerede og aggressive over for mennesker. Der kan derfor også være anledning til at overveje, hvorvidt der bør fastsættes nærmere regler for denne form for træning. Endelig kan det nævnes, at der bl.a. også kan være anledning til at overveje om det strafniveau, der gælder for overtrædelse af hundelovens forskellige bestemmelser, i alle tilfælde er passende, eller om der kan være behov for tilpasning af strafniveauet. 3. På den anførte baggrund har Justitsministeriet besluttet at nedsætte et udvalg, der skal foretage en gennemgang af hundeloven med henblik på at overveje, i hvilket omfang der kan være behov for ændringer i loven. I det omfang udvalget finder, at der er behov for lovændringer, anmodes udvalget om at udarbejde udkast til lovbestemmelser. Det forudsættes, at udvalget som grundlag for sine overvejelser i fornødent omfang indhenter oplysninger om retsstillingen og erfaringerne i andre lande, herunder i de øvrige nordiske lande. Udvalget skal så vidt muligt færdiggøre sit arbejde i løbet af Udvalgets medlemmer blev beskikket og udvalget dermed nedsat den 13. marts Udvalget afgav en delbetænkning om farlige hunde den 20. januar

10 1.2. Udvalgets sammensætning Udvalget om hunde har ved afgivelse af denne betænkning haft følgende sammensætning: Landsdommer Jens Kruse Mikkelsen, Østre Landsret (formand) Kommunikationskonsulent Vibeke Knudsen, Dansk Kennel Klub Forretningsfører Hans Tonsborg, Danmarks civile Hundeførerforening Dyrlæge Jens Svenningsen, Dyrenes Beskyttelse Dyrlæge Ingeborg Mølbak, Dyreværnsrådet Dyrlæge Pernille Elisa Hansen, Den Danske Dyrlægeforening Rigsadvokatassessor Pernille Langermann-Nielsen, Rigsadvokaten Afdelingschef Birgit Kleis, Rigspolitiet Kontorchef Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet Fuldmægtig Maria Commerou, Justitsministeriet (sekretær indtil 1. august 2010) Fuldmægtig Morten Helligsø Gjermundbo, Justitsministeriet (sekretær fra 1. august 2010) 1.3. Udvalgets arbejde Udvalget har afholdt 12 møder og afslutter sit arbejde med afgivelse af denne betænkning. Udvalget afgav desuden en delbetænkning om farlige hunde den 20. januar På mødet den 22. april 2010 holdt formanden for Dansk Kennel Klubs brugshundeudvalg Peter Maltha Larsen oplæg om brugshundetræning. 8

11 K A P I T E L 2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser Udvalget har indledningsvist overvejet, om reglerne om hundeskilte bør ændres. Udvalget er af den opfattelse, at skiltepligten bør bevares, men foreslår, at besidderens telefonnummer fremgår af skiltet frem for besidderens navn. Udvalget har endvidere overvejet, om der bør fastsættes regler for dyrlægers behandling af hunde, der ikke er korrekt mærket eller registreret. Et mindretal i udvalget foreslår i den forbindelse, at der fastsættes regler om, at dyrlæger skal være forpligtede til at lade umærkede hunde mærke og registrere eller såfremt en sådan regel ikke vedtages at der fastsættes en vejledningspligt for dyrlæger, når disse bliver opmærksomme på umærkede hunde. Flertallet finder, at en pligt for dyrlæger til at lade hunde mærke og registrere ville indebære en egentlig magtudøvelse, som efter flertallets opfattelse ikke bør overlades til private. Flertallet finder endvidere, at den foreslåede vejledningspligt for dyrlæger reelt synes overflødig. Udvalget er af den opfattelse, at reglen om, at hunde ikke må holdes på steder, hvor der ikke er beboelse, er nødvendig, men at den i sin nuværende udformning er utidssvarende. Udvalget foreslår derfor en mere tidssvarende bestemmelse indsat i hundeloven, hvorefter det skal være forbudt at holde hund på steder, hvor besidderen eller andre, der har påtaget sig ansvaret for hunden, ikke selv opholder sig. Endvidere foreslår udvalget, at det fastsættes, at alle hunde skal have daglig kontakt til mennesker. Vagthunde skal efter udvalgets opfattelse fortsat kunne holdes på steder, hvor der ikke er beboelse, når der meddeles tilladelse hertil fra politiet. En sådan tilladelse bør dog efter udvalgets forslag højst meddeles for et år ad gangen, og kun hvis det skønnes, at hunden vil blive passet forsvarligt. 9

12 Udvalget foreslår, at regler om fremlysning mv. af de af politiet optagne hunde bør fastsættes i en bekendtgørelse i stedet for i et cirkulære. Udvalget har således udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om omstrejfende hunde. Et flertal i udvalget foreslår, at optagne hunde skal fremlyses i 3 hverdage på politiets hjemmeside, og at besidderen inden for 1 måned hvis hunden ikke er aflivet skal kunne kræve hunden tilbage mod betaling af de afholdte udgifter i forbindelse med indfangningen og anbringelsen. Flertallets forslag fremgår af bekendtgørelsesudkastet. Et mindretal i udvalget har foreslået, at de afholdte udgifter uanset hvem der reelt besidder hunden skal kunne pålægges den person, der står registeret som besidder i Dansk Hunderegister. Udvalget har endvidere overvejet bestemmelsen i hundelovens 4 om hunde, der pga. gøen og tuden er til gene for de omkringboende. Udvalget foreslår i den forbindelse hundelovens 4 ændret, bl.a. således at politiet får adgang til at meddele besidderen pålæg om at holde hunden indelukket, uden at der først er klaget fra de omkringboende. Det foreslås desuden, at politiet gives kompetence til selv at fjerne hunden med henblik på aflivning eller bortsalg. Udvalget har overvejet de gældende regler om lænkehunde og har fundet, at der er behov for mere præcise regler. Udvalget foreslår i den forbindelse, at der fastsættes en generel regel, hvorefter hunde kun undtagelsesvist må holdes bundet, når de befinder sig på besidderens bopæl, ligesom der foreslås regler om, at hunde højst må holdes bundet uden opsyn i 1 time én gang i døgnet og med opsyn i op til 6 timer to gange i døgnet med mindst 2 timers afbrydelse. Der foreslås ligeledes regler om, at hunde skal have adgang til at søge skygge og læ, når vejrforholdene kræver det. Udvalget foreslår endvidere regler om, at hunde, der opholder sig i hundegårde i mere end 12 timer i døgnet i mindst 5 dage om ugen, skal sikres menneskelig kontakt og et beriget miljø med legeredskaber og adgang til at søge skygge og læ for vejret. Udvalget har overvejet, om der bør fastsættes nærmere regler om særlige træningsformer, der indebærer frygt og smerte for hunden, og som lærer hunden at være aggressiv. Udvalget er dog af den opfattelse, at sådan træning ikke i dag finder sted i organiseret form i Danmark. Da sådanne træningsformer i øvrigt vil kunne være strid med dyreværnsloven, har udvalget ikke fundet anledning til at foreslå, at der indføres regler herom. Udvalget har overvejet, om erstatningsansvaret efter hundelovens 8 bør påhvile sælgeren af en hund i de situationer, hvor en hund er overdraget, men erhververen endnu ikke har registreret ejerskiftet i Dansk Hunderegister. Udvalget har dog ikke fundet en sådan ordning hen- 10

13 sigtsmæssig, bl.a. fordi erstatningsansvaret efter almindelig dansk erstatningsret afhænger af det reelle ejer- eller besidderforhold og ikke af indholdet af et privat register. Udvalget foreslår endelig en ny regel i hundeloven, der giver selvstændig hjemmel til politiet til rutinemæssigt at standse besidderen af en hund og lade hunden undersøge, herunder med henblik på at kontrollere hundetegn og ID-mærke. Udvalget foreslår i den forbindelse en regel, hvorefter besidderen af hunden er forpligtet til at bistå politiet under undersøgelsen, f.eks. ved at fastholde hunden. 11

14 K A P I T E L 3 Hundetegn (hundelovens 1, stk. 1) 3.1. Gældende ret Efter hundelovens 1, stk. 1, skal besidderen af en hund sørge for, at hunden, fra den er 8 uger gammel, er mærket og registreret, samt at den, fra den er 4 måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at besidderen af en bortløbet eller skadevoldende hund kan identificeres, således at hunden kan bringes tilbage til besidderen, eller den skadelidte kan rette sit erstatningskrav mod besidderen eller dennes forsikringsselskab. Skiltepligten går meget langt tilbage. Allerede ved Plakat af 4. oktober 1815 bestemtes det, at ingen hund må holdes i København eller dens forstæder, medmindre den er anmeldt til politiet og forsynet med tegn. Mærknings- og registreringspligten blev derimod først indført ved lov nr. 335 af 14. maj Samtidig blev skiltepligten ophævet. Efter lovens vedtagelse gav flere hundeorganisationer dog over for Justitsministeriet udtryk for, at det var uhensigtsmæssigt, at muligheden for ved hjælp af hundeskiltet straks at kunne se, hvem en hund tilhører, bortfaldt. Allerede inden lovændringens ikrafttræden blev der således vedtaget endnu et ændringsforslag, således at skiltepligten alligevel ikke udgik, jf. lov nr af 23. december 1992 om ændring af lov om hunde. Efter hundelovens 1, stk. 2, bemyndiges justitsministeren til at fastsætte nærmere bestemmelser om mærkning, registrering og gebyr og om udformningen af skiltet. 12

15 Bemyndigelsen i stk. 2 til at fastsætte nærmere regler om udformningen af skilte til hunde er udnyttet ved udstedelsen af bekendtgørelse nr. 496 af 1. november 1969 om skilte til hunde. Efter 2 i bekendtgørelsen skal skiltet være fremstillet af rustfrit metal eller andet materiale af tilsvarende styrke og holdbarhed. Skiltet skal endvidere være solidt fastgjort til halsbåndet. Endelig skal besidderens navn og fulde adresse være angivet med letlæselige bogstaver, der skal være mindst 2 mm høje, ligesom de skal være påført skiltet ved prægning, indgravering eller på anden lige så holdbar måde. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens 3. Ifølge Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2009 om bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser skal anklagemyndigheden som udgangspunkt anvende en bødepåstand på 600 kr. for overtrædelse af reglerne, såfremt overtrædelsen er sket før den 1. juli Det bemærkes i den forbindelse, at udvalget i sin delbetænkning om farlige hunde anbefalede, at bødepåstanden fremover som udgangspunkt bør være kr., jf. delbetænkningens afsnit Justitsministeriet tilsluttede sig denne anbefaling i bemærkningerne til det lovforslag, der blev vedtaget som lov nr. 717 af 25. juni 2010 om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven. Rigsadvokaten har på den baggrund i september 2010 revideret meddelelse nr. 5/2009 om bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser, således at der over for overtrædelser af reglerne om hundetegn, der er sket den 1. juli 2010 eller senere, skal anvendes en bødepåstand på kr Udvalgets overvejelser Udvalget har overvejet, dels om skiltepligten bør afskaffes henset til, at alle hunde er IDmærkede dels om kravene til skiltets indhold bør ændres. For så vidt angår selve skiltepligten er det udvalgets opfattelse, at skiltet er af afgørende betydning for, at en bortløben hund hurtigt og enkelt kan bringes tilbage til besidderen. Oplysningerne på skiltet indebærer, at det ofte ikke er nødvendigt at inddrage politiet, idet adresseoplysningerne mv. ellers almindeligvis kun vil kunne findes ved brug af ID-scanner. Det er udvalgets opfattelse, at det i langt de fleste tilfælde, hvor en hund er løbet væk, vil være en fordel at have direkte adgang til besidderens telefonnummer, hvorfor dette bør fremgå af skiltet. 13

16 Udvalget er samtidig opmærksom på, at der på langt de fleste hundetegn, som produceres i dag, kun er plads til to korte linjer på hver side. Udvalget finder på den baggrund, at kravet om oplysning om besidderens navn kan udgå. Det bemærkes i den forbindelse, at de oplysninger, som ikke fremgår af skiltet, stadig kan fremskaffes via Dansk Hunderegister. Udvalget foreslår således, at hundelovens 1, stk. 1, ændres, således at der fremover er krav om, at besidderens adresse og telefonnummer fremgår af skiltet. Som konsekvens heraf foreslår udvalget 2, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 496 af 1. november 1969 om skilte til hunde ændret i overensstemmelse hermed. Udvalget foreslår, at den foreslåede regel tidligst træder i kraft 3 måneder efter en eventuel lovændrings vedtagelse, således at besiddere har mulighed for at anskaffe sig nye skilte. Udvalget finder ikke i øvrigt anledning til at foreslå ændringer af de gældende regler om skiltning. Der henvises til 1, nr. 1 ( 1, stk. 1, 2. pkt.), og 2 i udvalgets udkast til forslag til lov om ændring af lov om hunde, jf. bilag 1. 14

17 K A P I T E L 4 Dyrlægers behandling af hunde, der ikke er korrekt mærket eller registreret 4.1. Gældende ret Efter dyreværnslovens 20, stk. 1, skal en dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, anmelde forholdet til politiet. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes. En lignende anmeldelsespligt gælder ikke i de tilfælde, hvor en dyrlæge bliver opmærksom på andre overtrædelser af reglerne om hunde, der ikke vedrører hundens velfærd, herunder om mærkning og registrering. Politiet skal lade en hund mærke og registrere for besidderens regning, hvis hunden ikke er mærket og registreret, jf. hundelovens 1, stk. 3. En tilsvarende forpligtelse gælder ikke for dyrlæger. Dyrlægen er i tilfælde, hvor dyrlægen bliver opmærksom på, at hunden ikke er korrekt mærket og registreret, heller ikke forpligtet til at vejlede hundens besidder om de gældende regler Udvalgets overvejelser Udvalget har overvejet, om der bør fastsættes regler for dyrlægers behandling af hunde, der ikke er korrekt mærket eller registreret. Et flertal af udvalgets medlemmer (Jens Kruse Mikkelsen, Jens Svenningsen, Hans Tonsborg, Pernille Elisa Hansen, Birgit Kleis, Pernille Langermann-Nielsen og Jens Teilberg Søndergaard) er af den opfattelse, at der ikke bør fastsættes regler om dyrlægers behandling af umærkede og uregistrerede hunde. 15

18 Flertallet bemærker i den forbindelse, at det er flertallets opfattelse, at der ikke bør fastsættes regler om, at dyrlæger skal være forpligtede til at lade umærkede hunde mærke og registrere. En sådan regel ville indebære, at private skulle overlades en magtbeføjelse, som normalt kun er tillagt offentlige myndigheder. Flertallet bemærker også, at det vil være uhensigtsmæssigt at fastsætte en vejledningspligt for dyrlæger som foreslået af mindretallet idet en sådan regel kun vanskeligt vil kunne håndhæves i praksis. Endvidere finder flertallet ikke, at der er behov for en sådan vejledningspligt, da det er en integreret del af dyrlægers arbejde at rådgive og informere om gældende lovgivning, og da dyrlæger selv har en interesse i at vejlede om reglerne om mærkning og registrering, idet de får betaling for at mærke hunde. Et mindretal (Vibeke Knudsen) finder, at der er behov for en øget indsats med henblik på at sikre, at hunde mærkes og registreres i Dansk Hunderegister. Det er derfor mindretallets opfattelse, at dyrlæger bør have en pligt til at lade umærkede hunde mærke og registrere for besidderens regning. Det er endvidere mindretallets opfattelse, at hvis en sådan regel ikke fastsættes, bør der dog fastsættes en pligt for dyrlæger til at vejlede hundeejere om de gældende regler om mærkning og registrering. 16

19 K A P I T E L 5 Forbud mod hold af hunde på steder, hvor der ikke er beboelse (hundelovens 2) 5.1. Gældende ret Dyreværnsloven og hundeloven Dyreværnslovens generelle regler i 1 og 2 om forsvarlig og omsorgsfuld behandling af dyr gælder også for behandlingen af hunde. Omsorgspligten for hunde må anses for tilsidesat, hvis en hund overlades til sig selv uden menneskelig kontakt i længere tid. Desuden følger det af hundelovens 2, at det er forbudt at holde hunde på steder, hvor der ikke er beboelse, såsom i kolonihaver, medmindre politiet meddeler tilladelse dertil. En sådan tilladelse kan efter 2, 2. pkt., kun meddeles, hvis politiet skønner, at der er sikkerhed for, at hunden vil blive forsvarligt behandlet. Justitsministeriet har i den forbindelse udstedt cirkulære nr. 161 af 23. december 1986 om tilladelser efter hundelovens 2 og 3, stk. 5. Om tilladelser efter hundelovens 2 fremgår det af cirkulærets 3, at tilladelse i almindelighed ikke må meddeles for et tidsrum af mere end 2 år, og at det skal fremgå af tilladelsen, at den til enhver tid kan tilbagetages. Endvidere fremgår det af cirkulærets 6, at politidirektøren, før der meddeles tilladelse efter hundelovens 2, skal godkende hundens opholdsrum, og at politidirektøren i forbindelse med godkendelsen kan indhente en udtalelse fra kredsdyrlægen. Overtrædelse af forbuddet i hundelovens 2 straffes med bøde, jf. 12, stk

20 Vagtvirksomhed Anvendelsen af hunde som led i vagtvirksomhed kræver en særlig autorisation hertil, jf. 5, stk. 1, jf. 1, stk. 1, i lov om vagtvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 3. marts Dette gælder både for så vidt angår hunde, der anvendes som pladshunde, og hunde, der anvendes som forsvarshunde. En autorisation til at udøve vagtvirksomhed ved brug af hunde omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, jf. 6, stk. 1, i lov om vagtvirksomhed. Efter 4, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om vagtvirksomhed kan politidirektøren dog i særlige tilfælde meddele tilladelse til, at der på nærmere angivne steder, hvortil der er almindelig adgang, udøves sådan vagtvirksomhed. Det er en betingelse for anvendelse af hunde som led i vagtvirksomhed, at hundene har forsvarlige forhold og passes forsvarligt, jf. bekendtgørelsens 13. Endvidere skal forsvarshunde, under udførelse af vagtvirksomhed, føres i kort line og være i stand til at lystre hundens fører, jf. bekendtgørelsens 14. De særlige bestemmelser vedrørende hunde finder anvendelse ved såvel erhvervsmæssig vagtvirksomhed som ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed, der foregår på steder, hvortil der er almindelig adgang, jf. bekendtgørelsens Udvalgets overvejelser Det er udvalgets opfattelse, at forbuddet efter hundelovens 2 fortsat er relevant. Udvalget bemærker dog, at ordlyden af hundelovens 2 ikke umiddelbart er tidssvarende. Udvalget har således overvejet, om bestemmelsen bør erstattes af en mere tidssvarende bestemmelse. Udvalget foreslår, at det fastsættes, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at holde hund på steder, hvor besidderen eller andre, som tager sig af hunden, ikke selv opholder sig. Det eksisterende krav om beboelse bør præciseres, således at det fremgår, at besidderen eller en anden, der tager sig af hunden, skal have fast ophold det pågældende sted. Ved fast ophold forstås i denne sammenhæng, hvor besidderen aktuelt opholder sig, hvad enten der er tale om helårsbeboelse, sommerhus e.l. Udvalget er klar over, at nyaffattelsen af 2 kan indebære en vis udvidelse af forbuddet. Samtidig bør der fastsættes regler om, at hunde generelt skal have individuel menneskelig kontakt hver dag. Udvalget finder således, at alle hunde bør sikres daglig menneskelig kon- 18

21 takt og adgang til frisk vand. Kravet om daglig menneskelig kontakt bør anses for opfyldt, når hunden deltager i besidderens eller dennes husstands dagligdag og holdes, hvor de selv opholder sig. Der henvises til 1, nr. 2 ( 2), og 3 ( 2 a) i udvalgets udkast til forslag til lov om ændring af lov om hunde, jf. bilag 1. Særligt vedrørende vagthunde, finder udvalget, at tilladelse til at holde hund på steder, hvor besidderen eller andre, som tager sig af hunden, ikke selv opholder sig, f.eks. i forbindelse med vagtvirksomhed, i almindelighed ikke bør meddeles for en længere periode end 1 år ad gangen, at tilladelse kun skal meddeles, hvis det skønnes, at hunden vil blive passet forsvarligt, og at det bør være et vilkår i tilladelsen, at hunden skal have individuel menneskelig kontakt i mindst 1 time dagligt. Udvalget finder ikke i øvrigt anledning til på nuværende tidspunkt at foreslå ændringer af de gældende regler om vagthunde. 19

22 K A P I T E L 6 Indfangning, anbringelse mv. af omstrejfende hunde (hundelovens 3, stk. 1) 6.1. Gældende ret Det følger af hundelovens 3, stk. 1, 1. pkt., at det i byer og områder med bymæssig bebyggelse er forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er ifølge med en person, som har fuldt herredømme over dem. Uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det besidderen af en hund at drage omsorg for, at hunden ikke strejfer om, jf. hundelovens 3, stk. 3. I hundelovens 3, stk. 1, pkt., er der fastsat nærmere regler om fremlysning, salg eller aflivning af hunde, der færdes løse i byer og områder med bymæssig bebyggelse uden at være i følge med en person, der har fuldt herredømme over dem. I sådanne tilfælde tager politiet vare på hunden og underretter besidderen. Hvis hunden hverken bærer skilt eller er mærket og registreret, fremlyser politiet hunden, dvs. politiet offentliggør en meddelelse om, at hunden er fundet og i politiets varetægt. Fremlysningen sker normalt på politiets hjemmeside eller i den lokale presse. Besidderen kan herefter inden 3 døgn efter fremlysningen eller efter underretning fra politiet på grundlag af skiltet eller registrerede oplysninger afhente hunden mod at betale de udgifter, som politiet har haft. Hvis besidderen ikke melder sig, kan politiet afhænde hunden eller lade den aflive. Et eventuelt overskud ved afhændelsen tilfalder statskassen, medmindre ejeren melder sig inden 3 måneder og godtgør sin ret. 20

23 Justitsministeriet har fastsat nærmere regler for salg af optagne hunde i cirkulære nr. 148 af 2. august 1963 om hundelovens administration 1. Efter cirkulærets 18 kan politiet under visse betingelser afhænde optagne hunde eller lade dem aflive. Afhændelse bør i almindelighed foretrækkes, hvis der er mulighed for at finde en køber inden for en rimelig frist. Ved afhændelse skal hunden sælges for den højst opnåelige pris. Prisen skal om muligt fastsættes i overensstemmelse med den sædvanlige markedspris for tilsvarende hunde, dog med en rimelig reduktion under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder salget foregår, og de vilkår, som køberen må indgå på. Afhændelse bør om muligt ske til en pris, der yder fuld dækning for de af politiet ved hundens optagelse, transport, fremlysning og ophold på dyrehospital eller lignende afholdte omkostninger. Det følger endvidere af cirkulærets 18, at køberen skal løse hundetegn i overensstemmelse med lovens almindelige regler, og at det skal tilkendegives køberen, at det er et vilkår for overdragelsen, at hunden ikke uden politiets tilladelse overdrages til tredjemand inden for en frist af 1 måned fra politiets optagelse, og at den tidligere ejer inden for samme frist har ret til at få hunden tilbageleveret mod at betale køberen de af denne afholdte udgifter til hundens erhvervelse samt en rimelig godtgørelse for hundens pasning. Udgifter til hundens aflivning, hvis afhændelse ikke har været mulig, eller et eventuelt underskud i forbindelse med afhændelse afholdes af statskassen. Kan den tidligere besidder findes, skal han dog betale samtlige omkostninger, medmindre disse er dækket gennem afhændelsen. Det bemærkes i øvrigt, at det følger af hundelovens 1, stk. 1, at besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, inden den er 8 uger gammel, er mærket og registreret i Dansk Hunderegister. Overtrædelse af bestemmelsen straffes med bøde, jf. hundelovens 12, stk. 1. Endvidere følger det af hundelovens 1, stk. 3, at politiet skal lade en hund mærke og registrere for besidderens regning, hvis hunden i strid med stk. 1 ikke er mærket og registreret. Spørgsmålet om håndtering af døde hunde, der findes på eller ved veje, er ikke reguleret i hundeloven, men i lovgivning, der hører under Transportministeriets område. Det følger heraf, at det er vejmyndigheden, der har ansvaret herfor. For statsvejene har Vejdirektoratet for tiden indgået en aftale med Falck om håndtering af døde dyr på eller ved vejarealer. Det samme har nogle kommuner. 1 Cirkulæret er delvis ophævet, således at kun 18 og 20 stadig er gældende. 21

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj 1992, lov nr. 1064 af 23. december

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV 12. juli 2010 I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde de typer af hunde, der ofte bliver betegnet som farlige hunde eller kamp- eller muskelhunde. Ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Læs mere

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 1. Indledning Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hundehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 VI HAR HUND! NAVN LEJERS NAVN RACE ADRESSE FØDSELSDATO DATO UNDERSKRIFT HVALP: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET PÅ ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

Kapitel 1 Indledning. Kapitel 2 Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet

Kapitel 1 Indledning. Kapitel 2 Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v.

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v. B 60 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v. Fremsat den 6. april 2005 af Kristen Touborg (SF) og Frode Sørensen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) (Forbud mod besiddelse m.v. af visse

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 55 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) 2009/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5400-0016 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere