Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om om om revision af af af hundeloven"

Transkript

1 Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr nr

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger indenfor den offentlige forvaltning 1501 Betænkning om konfliktråd 1502 Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster 1504 Betænkning om restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud 1505 Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed 1506 Vi kan leve længere og sundere 1507 Behandling af klager over politiet 1508 Indsatsen mod ungdomskriminalitet 1509 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet 1510 Betænkning om offentlighedsloven 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud 1512 Betænkning om rekonstruktion m.v. 2009/ Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 1518 Betænkning om ægtefælleskifte m.v Betænkning om revision af dødsboskifteloven 1520 Betænkning om huseftersynsordningen 1521 Betænkning om insiderhandel 1522 Reform af den civile retspleje VI 1523 Betænkning om fremtidig statsadvokatordning

3 B E T Æ N K N I N G O M R E V I S I O N A F H U N D E L O V E N Afsluttende betænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde

4 Afsluttende betænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s Pris: 100 kr. inkl. moms

5 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde... 8 Kapitel Sammenfatning af udvalgets overvejelser... 9 Kapitel Hundetegn (hundelovens 1, stk. 1) Gældende ret Udvalgets overvejelser Kapitel Dyrlægers behandling af hunde, der ikke er korrekt mærket eller registreret Gældende ret Udvalgets overvejelser Kapitel Forbud mod hold af hunde på steder, hvor der ikke er beboelse (hundelovens 2) Gældende ret Dyreværnsloven og hundeloven Vagtvirksomhed Udvalgets overvejelser

6 Kapitel Indfangning, anbringelse mv. af omstrejfende hunde (hundelovens 3, stk. 1) Gældende ret Politiets praktiske håndtering af anmeldelser om omstrejfende hunde Udvalgets overvejelser Kapitel Forstyrrende hunde (hundelovens 4) Gældende ret Politiets praktiske erfaringer Udvalgets overvejelser Kapitel Lænkehunde (hundelovens 5) og hundegårde Gældende ret Udvalgets overvejelser Kapitel Forsvars- og beskyttelsestræning af hunde Gældende ret Oplysninger om forsvars- og beskyttelsestræning Udvalgets overvejelser Kapitel Forsikring og erstatningsansvar Gældende ret Erstatningspligt for skader forvoldt af hunde (hundelovens 8) Civile sager (hundelovens 9) Straffesager adhæsionsprocessen (hundelovens 10) Anke af straffesager (hundelovens 11) Udvalgets overvejelser

7 Kapitel Politiets kontrol af hunde Gældende ret (retsplejelovens regler) Udvalgets overvejelser Kapitel Sanktionsniveau mv Kapitel Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Bilag Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hunde Bilag Udkast til bekendtgørelse om omstrejfende hunde Bilag Dansk Kennel Klubs etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde

8 K A P I T E L 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets kommissorium af 22. februar 2009 lyder således: 1. I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde hunde, der i pressen og den offentlige debat ofte er blevet betegnet som kamp- eller muskelhunde. Ifølge Dansk Kennel Klub findes der ca af disse hunde i Danmark. Dansk Hunderegister har gennem de seneste 5 år også registreret en stigning i antallet af nogle af de hunderacer, der fra naturens hånd siges at have en lidt kortere lunte end andre hunde, og hvor måden hunden avles og opdrættes på, og måden den efterfølgende håndteres på af besidderen, er afgørende for, om hunden bliver aggressiv og virker truende eller måske ender med at gå til angreb på andre dyr eller mennesker. Regeringen ændrede allerede i 2003 hundeloven med bl.a. det formål at udvide politiets muligheder for at gribe ind over for hunde, der uanset race har vist sig at være farlige for deres omgivelser, eller som har vist tegn på at kunne være farlige eller skræmmende, men som endnu ikke har forvoldt skade. Der har imidlertid i den senere tid navnlig med udgangspunkt i konkrete sager på ny været debat om de farlige hunde. Der stilles således nu fra flere sider spørgsmålstegn ved, om den gældende lovgivning på området er tilstrækkelig. Spørgsmålet om farlige hunde har også været drøftet i Folketinget bl.a. i forbindelse med forslag til folketingsbeslutning om muskelhundetegn (B 62 af 21. februar 2008). Hertil kommer, at flere af bestemmelserne i den oprindelige hundelov, der trådte i kraft den 1. januar 1938, i dag ikke forekommer tidssvarende. Det gælder f.eks. den meget detaljerede bestemmelse i hundeloven om, hvornår besidderen af en hund er forpligtet til at føre hunden i snor, herunder f.eks. den del af bestemmelsen, der skelner mellem, om hunden holdes i en stor eller mindre by. 6

9 2. Som følge af det anførte finder Justitsministeriet, at der kan være behov for en samlet gennemgang af lovens regler. Der kan således bl.a. være grund til at overveje, om der er behov for yderligere tiltag i forhold til hunde, der kan være farlige for omgivelserne, og i givet fald hvilke tiltag der vil kunne være egnede. I den forbindelse kan der bl.a. være behov for at overveje, om der kan være anledning til at præcisere eller udbygge hundelovens regler om politiets mulighed for at gribe ind over for farlige hunde. Der har også været rejst spørgsmål om, hvorvidt der eventuelt kan være anledning til i visse tilfælde at stille uddannelseskrav til hundeejere. Endvidere kan det være relevant at overveje, om reglerne om mærkning og registrering af hunde er fuldt ud tidssvarende. Herudover kan det bl.a. overvejes, om det vil være en fordel i et vist omfang at udvide det gældende krav om, i hvilke tilfælde hunde skal føres i snor. Som et andet spørgsmål kan nævnes, at det over for Justitsministeriet er oplyst, at flere hundeklubber tilbyder forsvars- og beskyttelsestræning af hunde. I nogle tilfælde skal denne form for træning have medført, at en del af hundene er blevet frustrerede og aggressive over for mennesker. Der kan derfor også være anledning til at overveje, hvorvidt der bør fastsættes nærmere regler for denne form for træning. Endelig kan det nævnes, at der bl.a. også kan være anledning til at overveje om det strafniveau, der gælder for overtrædelse af hundelovens forskellige bestemmelser, i alle tilfælde er passende, eller om der kan være behov for tilpasning af strafniveauet. 3. På den anførte baggrund har Justitsministeriet besluttet at nedsætte et udvalg, der skal foretage en gennemgang af hundeloven med henblik på at overveje, i hvilket omfang der kan være behov for ændringer i loven. I det omfang udvalget finder, at der er behov for lovændringer, anmodes udvalget om at udarbejde udkast til lovbestemmelser. Det forudsættes, at udvalget som grundlag for sine overvejelser i fornødent omfang indhenter oplysninger om retsstillingen og erfaringerne i andre lande, herunder i de øvrige nordiske lande. Udvalget skal så vidt muligt færdiggøre sit arbejde i løbet af Udvalgets medlemmer blev beskikket og udvalget dermed nedsat den 13. marts Udvalget afgav en delbetænkning om farlige hunde den 20. januar

10 1.2. Udvalgets sammensætning Udvalget om hunde har ved afgivelse af denne betænkning haft følgende sammensætning: Landsdommer Jens Kruse Mikkelsen, Østre Landsret (formand) Kommunikationskonsulent Vibeke Knudsen, Dansk Kennel Klub Forretningsfører Hans Tonsborg, Danmarks civile Hundeførerforening Dyrlæge Jens Svenningsen, Dyrenes Beskyttelse Dyrlæge Ingeborg Mølbak, Dyreværnsrådet Dyrlæge Pernille Elisa Hansen, Den Danske Dyrlægeforening Rigsadvokatassessor Pernille Langermann-Nielsen, Rigsadvokaten Afdelingschef Birgit Kleis, Rigspolitiet Kontorchef Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet Fuldmægtig Maria Commerou, Justitsministeriet (sekretær indtil 1. august 2010) Fuldmægtig Morten Helligsø Gjermundbo, Justitsministeriet (sekretær fra 1. august 2010) 1.3. Udvalgets arbejde Udvalget har afholdt 12 møder og afslutter sit arbejde med afgivelse af denne betænkning. Udvalget afgav desuden en delbetænkning om farlige hunde den 20. januar På mødet den 22. april 2010 holdt formanden for Dansk Kennel Klubs brugshundeudvalg Peter Maltha Larsen oplæg om brugshundetræning. 8

11 K A P I T E L 2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser Udvalget har indledningsvist overvejet, om reglerne om hundeskilte bør ændres. Udvalget er af den opfattelse, at skiltepligten bør bevares, men foreslår, at besidderens telefonnummer fremgår af skiltet frem for besidderens navn. Udvalget har endvidere overvejet, om der bør fastsættes regler for dyrlægers behandling af hunde, der ikke er korrekt mærket eller registreret. Et mindretal i udvalget foreslår i den forbindelse, at der fastsættes regler om, at dyrlæger skal være forpligtede til at lade umærkede hunde mærke og registrere eller såfremt en sådan regel ikke vedtages at der fastsættes en vejledningspligt for dyrlæger, når disse bliver opmærksomme på umærkede hunde. Flertallet finder, at en pligt for dyrlæger til at lade hunde mærke og registrere ville indebære en egentlig magtudøvelse, som efter flertallets opfattelse ikke bør overlades til private. Flertallet finder endvidere, at den foreslåede vejledningspligt for dyrlæger reelt synes overflødig. Udvalget er af den opfattelse, at reglen om, at hunde ikke må holdes på steder, hvor der ikke er beboelse, er nødvendig, men at den i sin nuværende udformning er utidssvarende. Udvalget foreslår derfor en mere tidssvarende bestemmelse indsat i hundeloven, hvorefter det skal være forbudt at holde hund på steder, hvor besidderen eller andre, der har påtaget sig ansvaret for hunden, ikke selv opholder sig. Endvidere foreslår udvalget, at det fastsættes, at alle hunde skal have daglig kontakt til mennesker. Vagthunde skal efter udvalgets opfattelse fortsat kunne holdes på steder, hvor der ikke er beboelse, når der meddeles tilladelse hertil fra politiet. En sådan tilladelse bør dog efter udvalgets forslag højst meddeles for et år ad gangen, og kun hvis det skønnes, at hunden vil blive passet forsvarligt. 9

12 Udvalget foreslår, at regler om fremlysning mv. af de af politiet optagne hunde bør fastsættes i en bekendtgørelse i stedet for i et cirkulære. Udvalget har således udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om omstrejfende hunde. Et flertal i udvalget foreslår, at optagne hunde skal fremlyses i 3 hverdage på politiets hjemmeside, og at besidderen inden for 1 måned hvis hunden ikke er aflivet skal kunne kræve hunden tilbage mod betaling af de afholdte udgifter i forbindelse med indfangningen og anbringelsen. Flertallets forslag fremgår af bekendtgørelsesudkastet. Et mindretal i udvalget har foreslået, at de afholdte udgifter uanset hvem der reelt besidder hunden skal kunne pålægges den person, der står registeret som besidder i Dansk Hunderegister. Udvalget har endvidere overvejet bestemmelsen i hundelovens 4 om hunde, der pga. gøen og tuden er til gene for de omkringboende. Udvalget foreslår i den forbindelse hundelovens 4 ændret, bl.a. således at politiet får adgang til at meddele besidderen pålæg om at holde hunden indelukket, uden at der først er klaget fra de omkringboende. Det foreslås desuden, at politiet gives kompetence til selv at fjerne hunden med henblik på aflivning eller bortsalg. Udvalget har overvejet de gældende regler om lænkehunde og har fundet, at der er behov for mere præcise regler. Udvalget foreslår i den forbindelse, at der fastsættes en generel regel, hvorefter hunde kun undtagelsesvist må holdes bundet, når de befinder sig på besidderens bopæl, ligesom der foreslås regler om, at hunde højst må holdes bundet uden opsyn i 1 time én gang i døgnet og med opsyn i op til 6 timer to gange i døgnet med mindst 2 timers afbrydelse. Der foreslås ligeledes regler om, at hunde skal have adgang til at søge skygge og læ, når vejrforholdene kræver det. Udvalget foreslår endvidere regler om, at hunde, der opholder sig i hundegårde i mere end 12 timer i døgnet i mindst 5 dage om ugen, skal sikres menneskelig kontakt og et beriget miljø med legeredskaber og adgang til at søge skygge og læ for vejret. Udvalget har overvejet, om der bør fastsættes nærmere regler om særlige træningsformer, der indebærer frygt og smerte for hunden, og som lærer hunden at være aggressiv. Udvalget er dog af den opfattelse, at sådan træning ikke i dag finder sted i organiseret form i Danmark. Da sådanne træningsformer i øvrigt vil kunne være strid med dyreværnsloven, har udvalget ikke fundet anledning til at foreslå, at der indføres regler herom. Udvalget har overvejet, om erstatningsansvaret efter hundelovens 8 bør påhvile sælgeren af en hund i de situationer, hvor en hund er overdraget, men erhververen endnu ikke har registreret ejerskiftet i Dansk Hunderegister. Udvalget har dog ikke fundet en sådan ordning hen- 10

13 sigtsmæssig, bl.a. fordi erstatningsansvaret efter almindelig dansk erstatningsret afhænger af det reelle ejer- eller besidderforhold og ikke af indholdet af et privat register. Udvalget foreslår endelig en ny regel i hundeloven, der giver selvstændig hjemmel til politiet til rutinemæssigt at standse besidderen af en hund og lade hunden undersøge, herunder med henblik på at kontrollere hundetegn og ID-mærke. Udvalget foreslår i den forbindelse en regel, hvorefter besidderen af hunden er forpligtet til at bistå politiet under undersøgelsen, f.eks. ved at fastholde hunden. 11

14 K A P I T E L 3 Hundetegn (hundelovens 1, stk. 1) 3.1. Gældende ret Efter hundelovens 1, stk. 1, skal besidderen af en hund sørge for, at hunden, fra den er 8 uger gammel, er mærket og registreret, samt at den, fra den er 4 måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at besidderen af en bortløbet eller skadevoldende hund kan identificeres, således at hunden kan bringes tilbage til besidderen, eller den skadelidte kan rette sit erstatningskrav mod besidderen eller dennes forsikringsselskab. Skiltepligten går meget langt tilbage. Allerede ved Plakat af 4. oktober 1815 bestemtes det, at ingen hund må holdes i København eller dens forstæder, medmindre den er anmeldt til politiet og forsynet med tegn. Mærknings- og registreringspligten blev derimod først indført ved lov nr. 335 af 14. maj Samtidig blev skiltepligten ophævet. Efter lovens vedtagelse gav flere hundeorganisationer dog over for Justitsministeriet udtryk for, at det var uhensigtsmæssigt, at muligheden for ved hjælp af hundeskiltet straks at kunne se, hvem en hund tilhører, bortfaldt. Allerede inden lovændringens ikrafttræden blev der således vedtaget endnu et ændringsforslag, således at skiltepligten alligevel ikke udgik, jf. lov nr af 23. december 1992 om ændring af lov om hunde. Efter hundelovens 1, stk. 2, bemyndiges justitsministeren til at fastsætte nærmere bestemmelser om mærkning, registrering og gebyr og om udformningen af skiltet. 12

15 Bemyndigelsen i stk. 2 til at fastsætte nærmere regler om udformningen af skilte til hunde er udnyttet ved udstedelsen af bekendtgørelse nr. 496 af 1. november 1969 om skilte til hunde. Efter 2 i bekendtgørelsen skal skiltet være fremstillet af rustfrit metal eller andet materiale af tilsvarende styrke og holdbarhed. Skiltet skal endvidere være solidt fastgjort til halsbåndet. Endelig skal besidderens navn og fulde adresse være angivet med letlæselige bogstaver, der skal være mindst 2 mm høje, ligesom de skal være påført skiltet ved prægning, indgravering eller på anden lige så holdbar måde. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens 3. Ifølge Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2009 om bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser skal anklagemyndigheden som udgangspunkt anvende en bødepåstand på 600 kr. for overtrædelse af reglerne, såfremt overtrædelsen er sket før den 1. juli Det bemærkes i den forbindelse, at udvalget i sin delbetænkning om farlige hunde anbefalede, at bødepåstanden fremover som udgangspunkt bør være kr., jf. delbetænkningens afsnit Justitsministeriet tilsluttede sig denne anbefaling i bemærkningerne til det lovforslag, der blev vedtaget som lov nr. 717 af 25. juni 2010 om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven. Rigsadvokaten har på den baggrund i september 2010 revideret meddelelse nr. 5/2009 om bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser, således at der over for overtrædelser af reglerne om hundetegn, der er sket den 1. juli 2010 eller senere, skal anvendes en bødepåstand på kr Udvalgets overvejelser Udvalget har overvejet, dels om skiltepligten bør afskaffes henset til, at alle hunde er IDmærkede dels om kravene til skiltets indhold bør ændres. For så vidt angår selve skiltepligten er det udvalgets opfattelse, at skiltet er af afgørende betydning for, at en bortløben hund hurtigt og enkelt kan bringes tilbage til besidderen. Oplysningerne på skiltet indebærer, at det ofte ikke er nødvendigt at inddrage politiet, idet adresseoplysningerne mv. ellers almindeligvis kun vil kunne findes ved brug af ID-scanner. Det er udvalgets opfattelse, at det i langt de fleste tilfælde, hvor en hund er løbet væk, vil være en fordel at have direkte adgang til besidderens telefonnummer, hvorfor dette bør fremgå af skiltet. 13

16 Udvalget er samtidig opmærksom på, at der på langt de fleste hundetegn, som produceres i dag, kun er plads til to korte linjer på hver side. Udvalget finder på den baggrund, at kravet om oplysning om besidderens navn kan udgå. Det bemærkes i den forbindelse, at de oplysninger, som ikke fremgår af skiltet, stadig kan fremskaffes via Dansk Hunderegister. Udvalget foreslår således, at hundelovens 1, stk. 1, ændres, således at der fremover er krav om, at besidderens adresse og telefonnummer fremgår af skiltet. Som konsekvens heraf foreslår udvalget 2, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 496 af 1. november 1969 om skilte til hunde ændret i overensstemmelse hermed. Udvalget foreslår, at den foreslåede regel tidligst træder i kraft 3 måneder efter en eventuel lovændrings vedtagelse, således at besiddere har mulighed for at anskaffe sig nye skilte. Udvalget finder ikke i øvrigt anledning til at foreslå ændringer af de gældende regler om skiltning. Der henvises til 1, nr. 1 ( 1, stk. 1, 2. pkt.), og 2 i udvalgets udkast til forslag til lov om ændring af lov om hunde, jf. bilag 1. 14

17 K A P I T E L 4 Dyrlægers behandling af hunde, der ikke er korrekt mærket eller registreret 4.1. Gældende ret Efter dyreværnslovens 20, stk. 1, skal en dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, anmelde forholdet til politiet. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes. En lignende anmeldelsespligt gælder ikke i de tilfælde, hvor en dyrlæge bliver opmærksom på andre overtrædelser af reglerne om hunde, der ikke vedrører hundens velfærd, herunder om mærkning og registrering. Politiet skal lade en hund mærke og registrere for besidderens regning, hvis hunden ikke er mærket og registreret, jf. hundelovens 1, stk. 3. En tilsvarende forpligtelse gælder ikke for dyrlæger. Dyrlægen er i tilfælde, hvor dyrlægen bliver opmærksom på, at hunden ikke er korrekt mærket og registreret, heller ikke forpligtet til at vejlede hundens besidder om de gældende regler Udvalgets overvejelser Udvalget har overvejet, om der bør fastsættes regler for dyrlægers behandling af hunde, der ikke er korrekt mærket eller registreret. Et flertal af udvalgets medlemmer (Jens Kruse Mikkelsen, Jens Svenningsen, Hans Tonsborg, Pernille Elisa Hansen, Birgit Kleis, Pernille Langermann-Nielsen og Jens Teilberg Søndergaard) er af den opfattelse, at der ikke bør fastsættes regler om dyrlægers behandling af umærkede og uregistrerede hunde. 15

18 Flertallet bemærker i den forbindelse, at det er flertallets opfattelse, at der ikke bør fastsættes regler om, at dyrlæger skal være forpligtede til at lade umærkede hunde mærke og registrere. En sådan regel ville indebære, at private skulle overlades en magtbeføjelse, som normalt kun er tillagt offentlige myndigheder. Flertallet bemærker også, at det vil være uhensigtsmæssigt at fastsætte en vejledningspligt for dyrlæger som foreslået af mindretallet idet en sådan regel kun vanskeligt vil kunne håndhæves i praksis. Endvidere finder flertallet ikke, at der er behov for en sådan vejledningspligt, da det er en integreret del af dyrlægers arbejde at rådgive og informere om gældende lovgivning, og da dyrlæger selv har en interesse i at vejlede om reglerne om mærkning og registrering, idet de får betaling for at mærke hunde. Et mindretal (Vibeke Knudsen) finder, at der er behov for en øget indsats med henblik på at sikre, at hunde mærkes og registreres i Dansk Hunderegister. Det er derfor mindretallets opfattelse, at dyrlæger bør have en pligt til at lade umærkede hunde mærke og registrere for besidderens regning. Det er endvidere mindretallets opfattelse, at hvis en sådan regel ikke fastsættes, bør der dog fastsættes en pligt for dyrlæger til at vejlede hundeejere om de gældende regler om mærkning og registrering. 16

19 K A P I T E L 5 Forbud mod hold af hunde på steder, hvor der ikke er beboelse (hundelovens 2) 5.1. Gældende ret Dyreværnsloven og hundeloven Dyreværnslovens generelle regler i 1 og 2 om forsvarlig og omsorgsfuld behandling af dyr gælder også for behandlingen af hunde. Omsorgspligten for hunde må anses for tilsidesat, hvis en hund overlades til sig selv uden menneskelig kontakt i længere tid. Desuden følger det af hundelovens 2, at det er forbudt at holde hunde på steder, hvor der ikke er beboelse, såsom i kolonihaver, medmindre politiet meddeler tilladelse dertil. En sådan tilladelse kan efter 2, 2. pkt., kun meddeles, hvis politiet skønner, at der er sikkerhed for, at hunden vil blive forsvarligt behandlet. Justitsministeriet har i den forbindelse udstedt cirkulære nr. 161 af 23. december 1986 om tilladelser efter hundelovens 2 og 3, stk. 5. Om tilladelser efter hundelovens 2 fremgår det af cirkulærets 3, at tilladelse i almindelighed ikke må meddeles for et tidsrum af mere end 2 år, og at det skal fremgå af tilladelsen, at den til enhver tid kan tilbagetages. Endvidere fremgår det af cirkulærets 6, at politidirektøren, før der meddeles tilladelse efter hundelovens 2, skal godkende hundens opholdsrum, og at politidirektøren i forbindelse med godkendelsen kan indhente en udtalelse fra kredsdyrlægen. Overtrædelse af forbuddet i hundelovens 2 straffes med bøde, jf. 12, stk

20 Vagtvirksomhed Anvendelsen af hunde som led i vagtvirksomhed kræver en særlig autorisation hertil, jf. 5, stk. 1, jf. 1, stk. 1, i lov om vagtvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 3. marts Dette gælder både for så vidt angår hunde, der anvendes som pladshunde, og hunde, der anvendes som forsvarshunde. En autorisation til at udøve vagtvirksomhed ved brug af hunde omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, jf. 6, stk. 1, i lov om vagtvirksomhed. Efter 4, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om vagtvirksomhed kan politidirektøren dog i særlige tilfælde meddele tilladelse til, at der på nærmere angivne steder, hvortil der er almindelig adgang, udøves sådan vagtvirksomhed. Det er en betingelse for anvendelse af hunde som led i vagtvirksomhed, at hundene har forsvarlige forhold og passes forsvarligt, jf. bekendtgørelsens 13. Endvidere skal forsvarshunde, under udførelse af vagtvirksomhed, føres i kort line og være i stand til at lystre hundens fører, jf. bekendtgørelsens 14. De særlige bestemmelser vedrørende hunde finder anvendelse ved såvel erhvervsmæssig vagtvirksomhed som ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed, der foregår på steder, hvortil der er almindelig adgang, jf. bekendtgørelsens Udvalgets overvejelser Det er udvalgets opfattelse, at forbuddet efter hundelovens 2 fortsat er relevant. Udvalget bemærker dog, at ordlyden af hundelovens 2 ikke umiddelbart er tidssvarende. Udvalget har således overvejet, om bestemmelsen bør erstattes af en mere tidssvarende bestemmelse. Udvalget foreslår, at det fastsættes, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at holde hund på steder, hvor besidderen eller andre, som tager sig af hunden, ikke selv opholder sig. Det eksisterende krav om beboelse bør præciseres, således at det fremgår, at besidderen eller en anden, der tager sig af hunden, skal have fast ophold det pågældende sted. Ved fast ophold forstås i denne sammenhæng, hvor besidderen aktuelt opholder sig, hvad enten der er tale om helårsbeboelse, sommerhus e.l. Udvalget er klar over, at nyaffattelsen af 2 kan indebære en vis udvidelse af forbuddet. Samtidig bør der fastsættes regler om, at hunde generelt skal have individuel menneskelig kontakt hver dag. Udvalget finder således, at alle hunde bør sikres daglig menneskelig kon- 18

21 takt og adgang til frisk vand. Kravet om daglig menneskelig kontakt bør anses for opfyldt, når hunden deltager i besidderens eller dennes husstands dagligdag og holdes, hvor de selv opholder sig. Der henvises til 1, nr. 2 ( 2), og 3 ( 2 a) i udvalgets udkast til forslag til lov om ændring af lov om hunde, jf. bilag 1. Særligt vedrørende vagthunde, finder udvalget, at tilladelse til at holde hund på steder, hvor besidderen eller andre, som tager sig af hunden, ikke selv opholder sig, f.eks. i forbindelse med vagtvirksomhed, i almindelighed ikke bør meddeles for en længere periode end 1 år ad gangen, at tilladelse kun skal meddeles, hvis det skønnes, at hunden vil blive passet forsvarligt, og at det bør være et vilkår i tilladelsen, at hunden skal have individuel menneskelig kontakt i mindst 1 time dagligt. Udvalget finder ikke i øvrigt anledning til på nuværende tidspunkt at foreslå ændringer af de gældende regler om vagthunde. 19

22 K A P I T E L 6 Indfangning, anbringelse mv. af omstrejfende hunde (hundelovens 3, stk. 1) 6.1. Gældende ret Det følger af hundelovens 3, stk. 1, 1. pkt., at det i byer og områder med bymæssig bebyggelse er forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er ifølge med en person, som har fuldt herredømme over dem. Uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det besidderen af en hund at drage omsorg for, at hunden ikke strejfer om, jf. hundelovens 3, stk. 3. I hundelovens 3, stk. 1, pkt., er der fastsat nærmere regler om fremlysning, salg eller aflivning af hunde, der færdes løse i byer og områder med bymæssig bebyggelse uden at være i følge med en person, der har fuldt herredømme over dem. I sådanne tilfælde tager politiet vare på hunden og underretter besidderen. Hvis hunden hverken bærer skilt eller er mærket og registreret, fremlyser politiet hunden, dvs. politiet offentliggør en meddelelse om, at hunden er fundet og i politiets varetægt. Fremlysningen sker normalt på politiets hjemmeside eller i den lokale presse. Besidderen kan herefter inden 3 døgn efter fremlysningen eller efter underretning fra politiet på grundlag af skiltet eller registrerede oplysninger afhente hunden mod at betale de udgifter, som politiet har haft. Hvis besidderen ikke melder sig, kan politiet afhænde hunden eller lade den aflive. Et eventuelt overskud ved afhændelsen tilfalder statskassen, medmindre ejeren melder sig inden 3 måneder og godtgør sin ret. 20

23 Justitsministeriet har fastsat nærmere regler for salg af optagne hunde i cirkulære nr. 148 af 2. august 1963 om hundelovens administration 1. Efter cirkulærets 18 kan politiet under visse betingelser afhænde optagne hunde eller lade dem aflive. Afhændelse bør i almindelighed foretrækkes, hvis der er mulighed for at finde en køber inden for en rimelig frist. Ved afhændelse skal hunden sælges for den højst opnåelige pris. Prisen skal om muligt fastsættes i overensstemmelse med den sædvanlige markedspris for tilsvarende hunde, dog med en rimelig reduktion under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder salget foregår, og de vilkår, som køberen må indgå på. Afhændelse bør om muligt ske til en pris, der yder fuld dækning for de af politiet ved hundens optagelse, transport, fremlysning og ophold på dyrehospital eller lignende afholdte omkostninger. Det følger endvidere af cirkulærets 18, at køberen skal løse hundetegn i overensstemmelse med lovens almindelige regler, og at det skal tilkendegives køberen, at det er et vilkår for overdragelsen, at hunden ikke uden politiets tilladelse overdrages til tredjemand inden for en frist af 1 måned fra politiets optagelse, og at den tidligere ejer inden for samme frist har ret til at få hunden tilbageleveret mod at betale køberen de af denne afholdte udgifter til hundens erhvervelse samt en rimelig godtgørelse for hundens pasning. Udgifter til hundens aflivning, hvis afhændelse ikke har været mulig, eller et eventuelt underskud i forbindelse med afhændelse afholdes af statskassen. Kan den tidligere besidder findes, skal han dog betale samtlige omkostninger, medmindre disse er dækket gennem afhændelsen. Det bemærkes i øvrigt, at det følger af hundelovens 1, stk. 1, at besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, inden den er 8 uger gammel, er mærket og registreret i Dansk Hunderegister. Overtrædelse af bestemmelsen straffes med bøde, jf. hundelovens 12, stk. 1. Endvidere følger det af hundelovens 1, stk. 3, at politiet skal lade en hund mærke og registrere for besidderens regning, hvis hunden i strid med stk. 1 ikke er mærket og registreret. Spørgsmålet om håndtering af døde hunde, der findes på eller ved veje, er ikke reguleret i hundeloven, men i lovgivning, der hører under Transportministeriets område. Det følger heraf, at det er vejmyndigheden, der har ansvaret herfor. For statsvejene har Vejdirektoratet for tiden indgået en aftale med Falck om håndtering af døde dyr på eller ved vejarealer. Det samme har nogle kommuner. 1 Cirkulæret er delvis ophævet, således at kun 18 og 20 stadig er gældende. 21

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Information 4 14.3.2010

Information 4 14.3.2010 Information 4 14.3.2010 Generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling 2010 13 parceller repræsenteret ved fremmøde 3 parceller ved fuldmagt Pkt.1 - valg af dirigent Jan Johansen valgt. Pkt. 2

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HUNDEREGLER KORT FORTALT

HUNDEREGLER KORT FORTALT HUNDEREGLER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk LOV OM DYREVÆRN Lov om dyreværn (uddrag) Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, med de ændringer der følger af 3 i lov nr. 1459 af 17. december 2013 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 5 INDLEDNING... 5 1.1. UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM...

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Erklæring og Vejledning

Erklæring og Vejledning Erklæring og Vejledning ved køb og salg af hund FAIR DOG FORENINGEN www.fairdog.dk KØBSAFTALE Sælger: Opdrætter navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.: E-mail: Køber: Navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere