Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere"

Transkript

1 Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: Dok.: I medfør af 56 a, 66, stk. 2 og 6, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og 12 i lov nr. 736 af 25. juni 2014, fastsættes Kapitel 1 Uddannelsen og prøverne 1. Der kan aflægges kørelærerprøve til følgende kategorier af køretøjer: 1) Kategori A (stor motorcykel). 2) Kategori B (almindelig bil). 3) Kategori C, D og E (lastbil, bus og stort påhængskøretøj). Stk. 2. Kørelærerprøve til kategori A, C, D og E kan først aflægges, når kørelærerprøve til kategori B er bestået. 2. Kørelærerprøven består af en skriftlig forprøve og en afsluttende mundtlig og praktisk prøve. Prøven gennemføres i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer for kørelærerprøver. 3. Ansøgere, der ikke tidligere har været godkendt som kørelærere, og som ønsker at indstille sig til kørelærerprøven, skal have modtaget undervisning af en person, der er godkendt som underviser til den pågældende kategori af Rigspolitiet. Tilsvarende gør sig gældende for kørelærere, der ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med nye kategorier. Stk. 2. Godkendelse som underviser (særlig godkendt kørelærer) meddeles den, der er i besiddelse af godkendelse som kørelærer til den pågældende kategori, og som har gennemgået et af Rigspolitiet godkendt kursus. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Stk. 3. Den særligt godkendte kørelærer kan bestemme, at dele af undervisningen forestås af en person, der ikke er særligt godkendt kørelærer, men som besidder en særlig faglig kompetence af relevans for undervisningen. Stk. 4. Rigspolitiet udsteder bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, og undervisningen skal være gennemført i overensstemmelse hermed. Stk. 5. Rigspolitiet udsteder bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere, og undervisningen skal være gennemført i overensstemmelse hermed. 4. Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen, skal forinden have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, som er særligt målrettet undervisning af voksne. Stk. 2. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, som er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Stk. 3. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point. 5. Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i 4, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, kan påbegynde kørelæreruddannelsen. Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en ansøgers uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med et pædagogisk undervisningsforløb omfattet af 4, træffes af Rigspolitiet. Rigspolitiet kan til brug for afgørelsen anmode ansøgeren om at indsende dokumentation for ansøgerens faglige kvalifikationer. Stk. 3. Rigspolitiets afgørelser efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 6. Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen, skal forinden have erhvervet førerret til kategori A, B, C og C/E samt førerret til erhvervsmæssig personbefordring til enten kategori B eller D. Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, skal ansøgeren dog have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D. 7. Skriftlige forprøver afholdes hvert år i juni og december for ansøgere, der er tilmeldt inden henholdsvis den 1. juni og den 1. december. Stk. 2. Den, der har bestået den skriftlige forprøve, og som fortsat opfylder betingelsen i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 7, får efter anmodning udstedt 2

3 erklæring herom hos prøvekommissionens formand. Politidirektøren på ansøgerens hjemsted underrettes om udstedelsen af erklæringen. Den pågældende kan herefter, indtil den afsluttende prøve er bestået, dog kun så længe den skriftlige forprøve er gyldig, jf. 8, stk. 2, og 17, stk. 2, fungere som kørelærer (kørelæreraspirant) under vejledning og stadigt tilsyn af en særlig godkendt kørelærer. Under øvelseskørsel med bil skal den særlig godkendte kørelærer være i bilen. Kørelæreraspiranten anses for at være fører af bilen. Under øvelseskørsel med motorcykel skal den særlig godkendte kørelærer være i den efterfølgende bil. Den særlig godkendte kørelærer er ansvarlig for, at øvelseskørslen kan ske uden fare for den øvrige færdsel. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke ansøgere, der er frakendt retten til et virke som kørelærer, eller som i øvrigt tidligere har været godkendt som kørelærer. 8. Afsluttende prøve afholdes hvert år i maj/juni og november/december for ansøgere tilmeldt inden henholdsvis den 15. april og den 15. oktober. Stk. 2. Ansøgeren kan først tilmelde sig den afsluttende prøve, når forprøven er bestået. Tilmeldingen skal indgives, og den afsluttende prøve bestås inden 2 år efter, at forprøven er bestået, jf. dog 17, stk Personer, der i medfør af færdselslovens 66 a, stk. 1, er frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, og som ønsker at generhverve denne, jf. færdselslovens 66 a, stk. 5, kan aflægge kørelærerprøven, selv om frakendelsestiden endnu ikke er udløbet. Stk. 2. Er retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendt for et tidsrum af mere end 1 år, kan tilmelding til den skriftlige forprøve dog tidligst ske, når der resterer under 1 år af frakendelsestiden. Kapitel 2 Prøvekommissioner 10. Til at afholde kørelærerprøver nedsættes der en prøvekommission henholdsvis øst og vest for Storebælt. Prøvekommission Øst dækker politikredsene København, Bornholm, Københavns Vestegn, Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland samt Sydsjælland og Lolland-Falster. Prøvekommission Vest dækker politikredsene Fyn, Syd- og Sønderjylland, Sydøstjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland samt Nordjylland. Stk. 2. Hver prøvekommission har 2 medlemmer, der beskikkes af Rigspolitiet. De 2 medlemmer er henholdsvis en politiembedsmand med et 3

4 indgående kendskab til reglerne på færdselsområdet og en teknisk sagkyndig med et indgående kendskab til køretøjers indretning og udstyr samt manøvreegenskaber, f.eks. en ingeniør eller lignende. Rigspolitiet beskikker en formand for kommissionen. Stk. 3. Rigspolitiet kan udpege en eller flere suppleanter for prøvekommissionens medlemmer. Stk. 4. Formændene for prøvekommissionerne kan bestemme, at der samtidig virker mere end én kommission i området til at varetage kørelærerprøverne. Formanden underretter Rigspolitiet herom. Stk. 5. Eksaminationen i kundskaber, jf. 16, kan, såfremt ansøgeren og den indstillende særlig godkendte kørelærer ønsker det, foretages af den indstillende særlig godkendte kørelærer. Prøvekommissionens medlemmer kan stille supplerende spørgsmål. Stk. 6. Den indstillende særlig godkendte kørelærer deltager ikke i prøvekommissionens votering, men kan overvære denne. Kapitel 3 Tilmelding til prøven 11. Tilmelding til forprøven indgives til formanden for prøvekommissionen i det område, hvor ansøgeren ønsker at aflægge prøve. 12. Tilmeldingen skal indeholde oplysning om: 1) Den eller de kategorier, hvortil godkendelse ønskes. 2) Hvor længe ansøgeren har haft kørekort. 3) Hvilke kategorier af køretøjer ansøgeren har erhvervet kørekort til. 4) Tidspunkt og udstedelsessted for ansøgerens sidst erhvervede kørekort. 5) Tidspunktet for eventuelle tidligere tilmeldinger til kørelærerprøven, samt til hvilken prøvekommission tilmeldingen har været indgivet. 6) Hvorvidt ansøgeren tidligere har været godkendt som kørelærer. Stk. 2. Sammen med tilmeldingen indsendes: 1) Offentligt udstedt legitimationspapir, hvoraf ansøgerens personnummer fremgår. 2) Dokumentation for, at ansøgeren inden påbegyndt kørelæreruddannelse har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb som nævnt i 4. Såfremt Rigspolitiet har truffet afgørelse om, at ansøgerens uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med et pædagogisk undervisningsforløb omfattet af 4, indsendes der dokumentation herfor. 4

5 3) Dokumentation for, at ansøgeren inden påbegyndt kørelæreruddannelse har erhvervet kørekort til de i 6 nævnte kategorier. Såfremt Rigspolitiet har meddelt dispensation fra kravet om førerret til en eller flere af de pågældende kategorier, indsendes der dokumentation herfor. 4) Dokumentation for eventuelt øvrige kategorier, som ansøgeren har erhvervet førerret til, og hvortil godkendelse søges. 5) Erklæring fra den særlig godkendte kørelærer om, at ansøgeren har modtaget undervisning i overensstemmelse med bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 1, hvis ansøgeren ikke tidligere har været godkendt som kørelærer. Tilsvarende gør sig gældende for kørelærere, der ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med nye kategorier. 6) Samtykke fra ansøgeren til, at der kan indhentes oplysninger om strafbare forhold, herunder oplysninger om tidligere frakendelse eller inddragelse af førerretten. 13. Formanden for prøvekommissionen påser, at ansøgeren opfylder betingelserne for at blive tilmeldt kørelærerprøven. Formanden indhenter i den forbindelse straffeattest og om fornødent fuldstændig udskrift af kriminalregisteret for ansøgeren. Stk. 2. Opfylder ansøgeren betingelserne for at blive tilmeldt kørelærerprøven, underretter formanden den pågældende om, hvornår og hvor skriftlig forprøve vil blive afholdt. Er betingelserne for at blive tilmeldt kørelærerprøven ikke opfyldt, underrettes ansøgeren herom med angivelse af grunden. 14. Tilmelding til den afsluttende prøve indgives til formanden for den prøvekommission, hvor forprøven er aflagt. Denne underretter ansøgeren om, hvor og hvornår prøven afholdes. Har ansøgeren ikke tidligere været godkendt som kørelærer, vedlægges tilmeldingen en erklæring fra den særlig godkendte kørelærer om, at ansøgeren har modtaget undervisning i overensstemmelse med Rigspolitiets bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen til den kategori, der skal aflægges afsluttende prøve i. Tilsvarende gør sig gældende for kørelærere, der ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med nye kategorier. 5

6 Kapitel 4 Prøvekrav 15. Den skriftlige forprøve omfatter besvarelse af spørgsmål om systematikken og indholdet i undervisningsplanen for køreuddannelsen til den valgte kategori, jf. 1. Stk. 2. Den ansøger, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, forprøven, kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission, jf. dog stk. 3. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder. Stk. 3. Ansøgeren kan uden tilladelse fra prøvekommissionen tilmelde sig forprøven 10 år efter den senest aflagte prøve. Ansøgeren er i den forbindelse at betragte som en ansøger, der ikke tidligere har tilmeldt sig forprøven. 16. Den afsluttende prøve består af en prøve i kundskaber og af en prøve i undervisning af elever i teori. Ved den afsluttende prøve til kategori A og B aflægges der endvidere prøve i undervisning af elever i kørsel, ligesom der ved den afsluttende prøve til kategori C, D og E aflægges prøve i ansøgerens instruktion i manøvreprøve med vogntog til kørelærerkategori C, D og E. 17. Den afsluttende prøve kan afbrydes, såfremt prøvekommissionen finder, at ansøgeren ikke vil kunne bestå prøven. Stk. 2. Den ansøger, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, den afsluttende prøve, kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission, jf. dog stk. 3. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder. Stk. 3. Ansøgeren kan uden tilladelse fra prøvekommissionen tilmelde sig den afsluttende prøve 5 år efter den senest aflagte prøve. Ansøgeren er i den forbindelse at betragte som en ansøger, der ikke tidligere har tilmeldt sig den afsluttende prøve. 18. Prøvekommissionen afgør efter et samlet skøn over ansøgerens præstationer, hvorvidt prøverne nævnt i 15 og 16 er bestået. 19. Ansøgeren skal selv stille et køretøj til rådighed ved prøven i undervisning i kørsel. Køretøjet skal opfylde de i kørekortbekendtgørelsen 6

7 fastsatte bestemmelser om køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel og køreprøve.. Stk. 2. Ved undervisningsprøven skal ansøgeren selv sørge for tilstedeværelsen af mindst 2 personer (elever), hvoraf den ene har påbegyndt indøvelse af manøvrer på vej, og den anden er ved at afslutte køreuddannelsen til den valgte kategori. Under prøven stilles det ansøgeren som opgave at undervise eleverne ud fra nærmere angivne forudsætninger, der skal svare til de pågældendes uddannelsestrin. Prøvekommissionen kan nægte at godkende personer, som af ansøgeren stilles som elever. Ansøgeren skal endvidere medbringe det nødvendige undervisningsmateriale. Kapitel 5 Godkendelsen 20. Når kørelærerprøven er bestået, underretter formanden for prøvekommissionen den kommune, hvor ansøgeren har bopæl, om, at den pågældende, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, har ret til at få udstedt kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer. Kørekortet udstedes af Rigspolitiet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde et stamkort. Det tidligere kørekort skal afleveres. I øvrigt finder kørekortbekendtgørelsens 2, stk. 2, 3, stk. 2 og 3, stk. 4, 1. led, og stk. 6, samt 7 og 8 tilsvarende anvendelse. 21. Bestået prøve til kategori A, jf. 1, stk. 1, nr. 1, giver adgang til at virke som kørelærer til stor knallert, lille motorcykel, mellemstor motorcykel, stor motorcykel og motorcykel med sidevogn. Stk. 2. Bestået prøve til kategori B, jf. 1, stk. 1, nr. 2, giver adgang til at virke som kørelærer til almindelig bil samt traktor. Stk. 3. Bestået prøve til kategori C, D og E, jf. 1, stk. 1, nr. 3, giver adgang til at virke som kørelærer til stor lastbil, stor bus og stort påhængskøretøj samt traktor. Stk. 4. Godkendelsen gælder i 5 år, dog kun så længe den pågældende godtgør at have kørekort, og fornyes efter ansøgning, såfremt betingelserne i færdselslovens 66, stk. 3, er opfyldt. 22. Har ansøgeren fået afslag på ansøgning om fornyelse af en kørelærergodkendelse, jf. færdselslovens 66, stk. 3, 2. pkt., eller har ansøgeren været frakendt retten til at virke som kørelærer, jf. færdselslovens 66 a, stk. 1, er opnåelse af ny kørelærergodkendelse til 7

8 tidligere erhvervede kategorier betinget af, at ansøgeren består prøven til kategori B, jf. 1, stk. 1, nr. 2. Har ansøgeren tidligere alene været godkendt til at virke som kørelærer med motorcykel og motorcykel med sidevogn, er opnåelse af ny kørelærergodkendelse til den tidligere erhvervede kategori i stedet betinget af, at ansøgeren består en prøve til kategori A, jf. 1, stk. 1, nr Den kørelærerprøve, der er bestået af personel ansat i forsvaret og i det statslige redningsberedskab ved prøve aflagt for en særlig prøvekommission, ligestilles med en prøve, der er bestået efter reglerne i denne bekendtgørelse. Kapitel 6 Godkendelse på baggrund af andre erhvervsmæssige kvalifikationer 24. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer finder anvendelse i forbindelse med behandlingen af sager om godkendelse som kørelærer. En ansøger kan af Rigspolitiet godkendes som kørelærer, hvis den pågældende godtgør at have erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan anerkendes efter direktivets regler, og hvis den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 7. Dog skal ansøgere, der er uddannet som kørelærere inden den 1. april 2014, alene opfylde kravet i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, i forhold til de kategorier af køretøjer, der søges om godkendelse til. Stk. 2. I sager om tjenesteydelser, jf. direktivets artikel 5, stk. 2, skal tjenesteyderen indgive anmeldelse efter direktivets artikel 7, stk. 1, og anmeldelsen skal ledsages af de dokumenter, som er nævnt i direktivets artikel 7, stk. 2. Rigspolitiet kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer efter reglerne i direktivets artikel 7, stk. 4. Stk. 3. Sager om etablering behandles efter reglerne i direktivets artikel 11-14, 15, stk. 3, og Godkendelser efter 24 meddeles skriftligt. Stk. 2. Kørelæreren skal ved udøvelsen af sin virksomhed være i besiddelse af godkendelsen. 8

9 Kapitel 7 Administrative bestemmelser 26. Prøvekommissionens afgørelser kan påklages til Rigspolitiet. Stk. 2. Rigspolitiets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Fristen for klage efter stk. 1 er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Dispensationer 27. Rigspolitiet kan, når ganske særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Rigspolitiets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Betaling 28. For afholdelse af kørelærerprøve betales et i medfør af færdselslovens 124 e, stk. 1, 1. pkt., nærmere fastsat beløb for hver kategori. Såfremt der aflægges prøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel, betales et i medfør af færdselslovens 124 e, stk. 1, 2. pkt., nærmere fastsat beløb. Stk. 2. Betalingen omfatter både forprøven og den afsluttende prøve. Udebliver en ansøger fra en berammet forprøve eller afsluttende prøve uden at have meddelt forfald senest kl. 12 dagen før prøven, eller bestås prøven ikke, skal der ske fornyet fuld betaling, før ny prøve afholdes, medmindre udeblivelsen skyldes ansøgerens dokumenterede sygdom. 29. Formanden for prøvekommissionen meddeler samtidig med underretningen om tidspunktet og stedet for en prøves afholdelse, til hvilken kommune betaling skal ske. Kapitel 8 Straf 30. Overtrædelse af 25, stk. 2, straffes med bøde. 9

10 Kapitel 9 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 31. For ansøgere, der inden den 1. april 2014 var tilmeldt kørelæreruddannelsen med henblik på at aflægge forprøve i august 2014, finder betingelserne i 4 og 6 i denne bekendtgørelse først anvendelse ved ansøgerens tilmelding til den afsluttende prøve. Stk. 2. Formanden for Prøvekommissionen påser, at ansøgere, der er omfattet af stk. 1, ved tilmeldingen til den afsluttende prøve opfylder betingelserne i 4 og Kørelærere, der inden den 1. april 2014, har opnået kørelærergodkendelse til kategori A, men ikke kategori B, kan tilmelde sig kørelærerprøven til kategori B, uanset at kørelæreren ikke opfylder betingelserne i 6, 15, stk. 2, og 17, stk. 2, i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Kørelærere, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, forprøven eller den afsluttende prøve til kategori B, kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder. Bestemmelserne i 1, stk. 3, og 17, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere ophæves. Justitsministeriet, den Mette Frederiksen /Jessika Heltberg Auken 10

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Cirkulære om kørekort

Cirkulære om kørekort CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0053 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kørekort

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 12 af 10/01/2013 Gældende (Kørekortbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 16-01-2013 Justitsministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 439 af 14/05/2012 BEK nr 886 af 15/08/2012 Oversigt

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Page 1 of 9 BEK nr 1731 af 21/12/2006 Gældende (Energimærkningsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-12-2006 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 352 af 18/04/2007

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Kendelse af 20. september 2002. 01-134.435 Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere