KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2002) 697 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET MIDTVEJSREVISION AF DEN FJERDE FISKERIPROTOKOL MELLEM EU OG GRØNLAND.

2 INDLEDNING Den fjerde protokol til fiskeriaftalen med Grønland trådte i kraft i januar 2001, og der er til protokollen knyttet en klausul om midtvejsrevision, ifølge hvilken Kommissionen skal fremsætte forslag senest ved udgangen af februar Formålet med denne meddelelse er at redegøre for, hvorfor denne revision, som langt fra er en rutinesag, kræver, at den politiske udfordring for de fremtidige forbindelser mellem EU og Grønland nu tages op til overvejelse (del 1). Den fastlægger derpå hovedtrækkene i et politisk engagement mellem EU, Grønland og Kongeriget Danmark, som sikrer, at forbindelserne efter 2007 er baseret på et omfattende partnerskab for bæredygtig udvikling (del 2). Endelig afstikker den rammerne for forhandlingerne mellem Kommissionen og de grønlandske myndigheder med henblik på at tilpasse den fjerde fiskeriprotokol inden for den forventede tidsplan for midtvejsrevisionen (del 3). 1. SVAGHEDER OG MULIGHEDER I DE NUVÆRENDE FORBINDELSER MELLEM EU OG GRØNLAND 1.1. Baggrund Grønland, en region i Danmark, blev medlem af Fællesskabet sammen med moderlandet i Grønlands interne status blev ændret ved lov om Grønlands hjemmestyre, som trådte i kraft den 1. maj Ved en vejledende folkeafstemning i februar 1982 var der et stemmeflertal på 52 % for udtrædelse af Fællesskabet. Som følge deraf foreslog Danmark en ændring af traktaterne. Den 1. februar 1985 trådte udtrædelsestraktaten af 13. marts 1984 eller "Grønlandstraktaten" 1 i kraft, som gav Grønland samme status som den, der gælder for de oversøiske lande og territorier (OLT), som er associeret med Fællesskabet 2. I Grønlandstraktaten lægges der også vægt på samarbejds- og udviklingsaspekter. I præamblen siges det, at der skal "indføres en ordning, som gør det muligt at opretholde nære og varige forbindelser mellem Fællesskaberne og Grønland samt at tage hensyn til deres gensidige interesser, navnlig behovet for Grønlands udvikling". I præamblen siges det endvidere, at skønt OLT-status må betragtes som en passende ramme for forbindelserne med Grønland, må der "for Grønlands vedkommende fastsættes supplerende bestemmelser" Ifølge protokollen om den særlige ordning for Grønland, der er knyttet som bilag til udtrædelsestraktaten, skal Grønland have ubegrænset og toldfri adgang til Fællesskabets marked for sine fiskerivarer på betingelse af, at Fællesskabet i medfør af en fiskeriaftale får tilfredsstillende muligheder for adgang til grønlandske farvande. 1 2 Traktat, der for Grønlands vedkommende ændrer traktaterne om oprettelse af De Furopæiske Fællesskaber, EFT L 29/19 af , s. 1. Artikel i og bilag II til EU-traktaten 2

3 1.2. Retsgrundlag - fiskeri Fiskeriforbindelserne mellem Fællesskabet og Grønland reguleres af "Fiskeriaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side" 3 eller fiskeriaftalen. Forhandlingerne om og indgåelsen af denne aftale hang nøje sammen med Grønlands udtrædelse af Fællesskabet og indgåelsen af Grønlandstraktaten. Fiskeriaftalen blev indgået for en første periode på ti år, hvorefter den kan videreføres stiltiende i perioder på seks år, medmindre den opsiges af en af parterne ved notifikation mindst ni måneder før hver periodes udløb. Den gennemføres ved på hinanden følgende protokoller. Fiskeriaftalen tager udgangspunkt i principperne i Grønlandsaftalen. I præamblen henvises der både til "den samarbejdsånd, der er en følge af, at Fællesskabet har indrømmet Grønland status som oversøisk territorium", og til den tidligere omtalte protokol om den særlige ordning for Grønland. Desuden erkendes det i præamblen, "at fiskeriet udgør en økonomisk virksomhed, og at det er af vital betydning for Grønland", og det understreges "at det, for at den fælles fiskeripolitik kan fungere tilfredsstillende, er af grundlæggende betydning for Fællesskabet at sikre, at fartøjer, der fører en medlemsstats flag, fortsat kan fiske i de grønlandske farvande". Fiskeriaftalen er derfor udformet, så den både giver Fællesskabet fangstkvoter i grønlandske farvande og en særlig fortrinsret, når det gælder adgang til supplerende fangstmuligheder i grønlandske farvande, til gengæld for betaling af en finansiel godtgørelse til Grønland. Fiskeriaftalen indeholder desuden en bestemmelse om, at Fællesskabets fangstkvoter kan udnyttes af tredjelandsfartøjer i det omfang, det er nødvendigt for, at Fællesskabets fiskeriaftaler med tredjelande kan fungere tilfredsstillende. Denne bestemmelse har gjort det muligt enten helt eller delvis at udligne effekten af aftalerne om gensidig adgang med Færøerne, Island og Norge, uden at det har haft en negativ indvirkning på de eksisterende kvotetildelinger i EF-farvande. I overensstemmelse med målsætningen i Grønlandstraktaten og "protokollen om den særlige ordning for Grønland" tager fiskeriaftalen ikke kun sigte på fiskeriforhold, men også på samarbejdet om udviklingen af Grønland. Mere specifikt modtog Grønland fortsat samme finansielle støtte, som da landet var en del af Fællesskabet, og disse midler er udelukkende stillet til rådighed for Grønland via fiskeriaftalen Retsgrundlag - OLT-status Den OLT-status, som Grønland opnåede ved udtrædelsestraktaten, er fastsat i den nuværende artikel 182 til 188 i EU-traktaten, som også omfatter andre territorier, der er knyttet til Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Disse artikler gennemføres ved hjælp af rådsafgørelser, hvoraf den sidste er "associeringsafgørelse" af 27. november De fastlægger de globale forbindelser mellem de 20 OLT og Det Europæiske Fællesskab, når man ser bort fra de ovenfor omtalte særlige bestemmelser om fiskeri for Grønlands vedkommende. 3 4 EFT L 29 af , s. 8 Afgørelse 2001/822/EU af , EFT L 314 af , s.1 3

4 På grund af denne undtagelse kan der, selv om Grønland har været omfattet af de forskellige rådsafgørelser vedrørende OLT-associeringsordningen, ikke ydes finansiel bistand fra EUF i de på hinanden følgende fiskeriprotokollers anvendelsesperiode. Denne situation har i praksis forhindret Grønland og Fællesskabet i at samarbejde inden for mange områder, der er omfattet af afgørelsen. I stedet har Grønland forvaltet sin egen udviklingspolitik autonomt. Andre af OLT-associeringsordningens instrumenter er dog til rådighed for Grønland. Det vigtigste er den ikke-gensidige handelsordning, som er den mest generøse, der er indrømmet nogen EF-partner, og som navnlig har garanteret ubegrænset toldfri adgang til EF-markedet for grønlandske fiskerivarer. DE EF-programmer og budgetkonti, der er åbne for alle OLT, rummer også værdifulde muligheder, fx inden for videnskabelig forskning og teknologisk udvikling, miljø, NGO'er, uddannelse, kultur og efteruddannelse Helhedsindtryk af Grønlands situation I tråd med Grønlandstraktaten, som i præamblen siger, at "traktaten skal gøre det muligt at opretholde nære og varige forbindelser mellem Fællesskaberne og Grønland samt at tage hensyn til deres gensidige interesser, navnlig behovet for Grønlands udvikling", må den fjerde fiskeriprotokol vurderes ud fra helhedsindtrykket af Grønlands situation. Ved første øjekast befinder Grønlands økonomi sig i en langvarig og alvorlig krise. Ifølge den seneste OECD-vurdering 5 har BNP i faste priser været stagnerende i de sidste ti år, og en større strukturtilpasning er påkrævet for at skabe grundlag for et genopsving. Denne situation skyldes hovedsagelig krisen i fiskeriet, da fiskeriet er rygraden i den grønlandske økonomi: fiskeriet udgør ikke blot hovedparten af de private interne aktiviteter, men tegner sig også for 90 % af betalingsbalancens indtægtsside i et land, der næsten er helt afhængig af import. Krisen i selve fiskeriet fremhæver den enorme skade på miljøet, der er blevet påført Grønland gennem akkumuleringen af virkningerne i forbindelse med den globale mangel på bæredygtighed: den reduktion af fiskebestandene, der manifesterede sig i begyndelsen af 1970'erne, er blevet accelereret i kraft af de kombinerede virkninger af overfiskning i det nordatlantiske område og ændringer af vandtemperaturen. Desuden påvirker den globale forurening (persistente organiske forurenende stoffer og tungmetaller) nu dyrearter og menneskers sundhed, og konsum af disse arter reguleres i stadigt større grad af de grønlandske myndigheder, hvis konsum da ikke er helt forbudt. Planer om øgede olie- og gasaktiviteter i Det Arktiske Hav vækker tiltagende bekymring for potentielt skadelige miljøvirkninger. Den særlige struktur i Grønlands økonomi, som er karakteriseret ved en stor offentlig sektor (hvor størstedelen af den tekniske bistand ydes af danske tjenestemænd), ugunstige klimaforhold og en meget spredt befolkning, gør det umuligt for den svage lokale private sektor at gennemføre de nødvendige investeringer alene. Omfattende offentlige interventioner er stadig påkrævet for at kunne omstrukturere fiskerierhvervet og modernisere kommunikation, uddannelse og sundheds- og socialvæsen for en befolkning, hvis forventede levetid er 12 år mindre end OECD-gennemsnittet. 5 OECD Greenland s economy: building a strategy for the future; DOC.DT/TDPC (99)10 4

5 På kort sigt resulterer disse økonomiske problemer i svage offentlige finanser, der gør Grønlands hjemmestyre stærkt afhængig af bloktilskuddene fra den danske regering (ca. 40 % af BNP) og af den finansielle godtgørelse fra EU som led i fiskeriprotokollerne (4 % af BNP). Fra et kulturelt og politisk synspunkt har Grønland en meget stærk historisk tilknytning til Kongeriget Danmark og derfor også til EU. Der er tegn på en yderligere omlægning af ansvarsfordelingen fra Danmark til Grønlands hjemmestyre. Det er et perspektiv, der skal anlægges i en tresidet forbindelse mellem Grønland, Danmark og EU Svage punkter i fiskeriaftalen og protokollerne Ved en bred vurdering af de hidtidige resultater bør det først erkendes, at fiskeriaftalen, som blev indgået for næsten 20 år siden, sikrede, at der fortsat blev ydet en høj finansiel støtte til Grønland efter udtrædelsen af Fællesskabet, og ved OLT-afgørelsen har grønlandske produkter fået fri adgang til Fællesskabets marked. Til gengæld har Fællesskabet opnået stabile fiskekvoter og præference i adgangen til bestande, som der er overskud af, mod at betale en finansiel godtgørelse. Fiskeriaftalen har også spillet en vigtig rolle i forbindelse med aftalen med Norge, Færøerne og Island, idet den har gjort det lettere at opnå ligevægt i den gensidige udveksling af fiskerimuligheder mellem EU-flåderne og disse landes flåder. Ved en realistisk vurdering af fiskeriprotokollerne bør der dog også tages hensyn til de vedvarende og tiltagende mangler ved deres gennemførelse: De disponible mængder fisk ifølge protokollerne har lige fra begyndelsen haft en langt mindre værdi end den finansielle godtgørelse. De grønlandske myndigheder vurderer ganske vist situationen mere positivt, men allerede da den første protokol blev indgået i 1985, var der næsten ingen torsk til rådighed og meget ringe forekomster af rødfisk i grønlandske farvande. Denne situation bekræftes af tallene for det første år af den fjerde protokols gennemførelse. Når man ser bort fra lodde, rødfisk, reje og hellefisk, er EF-fartøjernes udnyttelse af de kvoter, der er til rådighed ifølge protokollen, meget lav. I 2001 blev knap 19 % af rødfiskekvoten, under 3 % af havkattekvoten og under 1 % af langhalekvoten fanget. Hvad angår torskekvoten på 2000 tons, androg EF-fartøjernes fangster 225 tons. Den finansielle godtgørelse på 42,8 mio. EUR i henhold til den fjerde protokol oversteg ikke blot værdien af fiskerimulighederne, som af Kommissionen anslås til omkring 28 mio. EUR, men selv disse fiskerimuligheder har langt fra kunnet udnyttes. Dette skyldes til dels uoverensstemmelsen mellem de videnskabelige råd om bestandenes tilstand og fastsættelsen af kvoter, der er urealistiske i forhold til disse råd. Det mest slående eksempel er torsk, hvor videnskabsmændene anbefaler en nulfangst, men hvor Fællesskabet fortsat får tildelt en kvote på 2000 tons i protokollen. De på hinanden følgende protokoller har taget sigte på at justere den finansielle godtgørelse for at tilgodese de nominelle forhøjelser af fangstkvoterne og tage højde for inflationen. I modsætning til de fiskeriprotokoller, der for nylig er indgået med andre lande, indeholder den fjerde protokoling ingen specifikke bestemmelser om strukturforanstaltninger, der skal støtte Grønlands bestræbelser på at modernisere eller omstrukturere sin fiskerisektor. Både Revisionsretten og Europa-Parlamentet har gjort gældende, at der er behov for gennemsigtighed (dvs. klar identifikation af betalingerne i forhold til de faktiske fiskerimuligheder) og overholdelse af de normale budgetbestemmelser om 5

6 udviklingssamarbejde som også understreget i Kommissionens grønbog om den fælles fiskeripolitiks fremtid (afsnit 5-8-2) 6. Disse mangler skyldes hovedsagelig, at det det har været nødvendigt at finde frem til et kompromis for at overvinde de hindringer, som Grønlands udtrædelse af Det Europæiske Fællesskab har skabt. Ifølge denne vurdering skulle midtvejsrevisionen skabe mulighed for at indlede en proces, der resulterer i større gennemsigtighed, hvad angår omkostningerne ved fiskeriaftalen, og samtidig i en strømlining af udviklingssamarbejdet Muligheder inden for udvikling og udenrigspolitik Som anført i vurderingen af Grønlands globale økonomiske og sociale situation (punkt 1.4. ovenfor) kan en række positive punkter inden for samarbejde og udvikling tages op som led i forbindelserne mellem EU og Grønland, selv uden for de områder, der har direkte forbindelse med fiskeriet. Samarbejdet kan udvikles inden for en bred ramme for støtte til bæredygtig udvikling i den arktiske region som et anliggende af gensidig interesse for Grønland og Den Europæiske Union. En række punkter, der er af afgørende betydning for bæredygtig vækst og jobskabelse, er blevet bragt op af de grønlandske myndigheder med henblik på eventuel støtte: veterinærkontrol, alternative muligheder for olie og mineraler, sund vandforvaltning, forbedring af kommunikationsmuligheder og boligforhold for den meget spredte befolkning, uddannelse af arbejdskraften og videnskabeligt samarbejde, hvor man udnytter det forhold, at Grønland er et enestående laboratorium til udforskning af klimaændringen. I bredere forstand spiller Grønland en vigtig rolle som arktisk partner inden for den større cirkel, hvori Sverige og Finland tillige med Island, Norge, Rusland, Canada og USA indgår. I denne sammenhæng vil Kommissionen arbejde på at styrke koordinationen af vore sektorielle initiativer i Arktis for at sikre en konsekvent overordnet strategi for spørgsmål, såsom miljø, forskning og bæredygtig udvikling, både på det interne og det eksterne plan. Specielt hvad angår vore forbindelser udadtil, vil arktiske spørgsmål allerede være integreret i den anden handlingsplan for den nordlige dimension ( , for tiden under udarbejdelse), og der vil givetvis fortsat blive fokuseret på dette punkt i den fortsatte udvikling inden for dette vigtige politiske område. Grønlands betydning som arktisk element i den nordlige dimension blev allerede understreget under ministermødet om den nordlige dimension i Ilulissat i august Med problemet med bæredygtighed, hvis strategiske betydning er blevet understreget ved vedtagelsen af den europæiske strategi for bæredygtig udvikling i Gøteborg, er det nærliggende at fremme det arktiske samarbejde, herunder Grønlands proaktive og engagerede deltagelse Forbindelser på kort og lang sigt Ved en vurdering af det nuværende stadium i forbindelserne mellem EU og Grønland mener Kommissionen, at: 6 KOM(2001)135 af

7 der er et klart behov for at tilpasse gennemførelsen af den fjerde fiskeriprotokol for derved at sikre større gennemsigtighed og sammenhæng med bestemmelserne for budget- og udviklingspolitik i deres helhed der er også et strategisk behov for at udvide og styrke de fremtidige forbindelser mellem EU og Grønland i sammenhæng med den fælles interesse i bæredygtig udvikling i det arktiske område kravene på kort og lang sigt er indbyrdes forbundne: under hensyntagen til fiskeriprotokollens særlige karakter og til Grønands strukturproblemer bør en omgående tilpasning af protokollen baseres på et langfristet politisk engagement fra EU's, Kongeriget Danmarks og Grønlands side. 2. FORSLAG OM ET NYT PARTNERSKAB OM BÆREDYGTIG UDVIKLING MELLEM EU OG GRØNLAND 2.1. Rækkevidden af et partnerskab om bæredygtig udvikling Kommissionen mener, at EU's og Grønlands fremtidige forbindelser bør baseres på et omfattende partnerskab med tre dimensioner, der er relevante for bæredygtig udvikling: bæredygtigt fiskeri er fortsat et anliggende af fælles interesse. Som i alle fremtidige aftaler med tredjelande bør det derfor indgå i et partnerskab om udvikling af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri som beskrevet i Kommissionens meddelelser om gradvis indførelse af et verdensomspændende partnerskab om bæredygtig udvikling. Desuden bør størrelsen af den finansielle godtgørelse som i alle andre fiskeriaftaler afspejle fiskerimulighedernes faktiske omfang, og ikke-fiskerirelaterede aspekter bør reguleres via andre instrumenter bæredygtig vækst og beskæftigelse bør fremmes på grundlag af en udviklingsstrategi, der nøje er samordnet med Danmarks og Grønlands fælles politikker og med de økonomiske, sociale og kulturelle udfordringer for Grønlands inuitiske befolkning Grønlands aktive deltagelse og beskyttelsen af EU's væsentlige interesser som led i et internationalt arktisk samarbejde bør sikres Mulige alternativer i forbindelse med en ny retlig ramme Efter EF-traktatens artikel 188, som giver Grønland OLT-status, er kun fiskeriet undtaget fra denne status. Hvis Fællesskabet derfor beslutter at indgå andre sektorielle eller globale aftaler vedrørende Grønland på andre områder end fiskeriet, må det først ændre selve EF-traktaten. Hvad angår finansiel støtte, rummer den nuværende OLT-ordning, som for nylig er blevet revideret ved associeringsafgørelsen, der dækker perioden , ikke mulighed for en godtgørelse på højde med den, der for øjeblikket ydes gennem fiskeriprotokollen. Ifølge bestemmelserne i den niende EUF OLT-afgørelse vil Grønland kun få tildelt ca. en tiendedel af det beløb, som landet får i medfør af nuværende den finansielle godtgørelse. Spørgsmålet om, hvorvidt en ny aftale skal supplere eller helt erstatte Grønlands OLT-status, bør også behandles. To forskellige muligheder kunne komme på tale: 7

8 Ifølge den første mulighed, "OLT plus", ville traktatændringen supplere de grundlæggende OLT-bestemmelser med en særlig ordning, der ikke blot omfatter fiskeri, men også eventuelle bilaterale og arktisrelaterede spørgsmål, der endnu ikke er dækket af den aktuelle OLT-status, og muliggøre en mere solid form for finansiering over EF-budgettet, end det for øjeblikket er tilfældet. Ifølge den anden mulighed, "partnerskab mellem EU og Grønland", måtte der forhandles en ad hoc-aftale, som overtager og bygger på alle de ordninger, som indrømmes gennem den aktuelle OLT-status og fiskeriaftalen. Den første mulighed ville ikke helt fjerne uklarheden i Grønlands status, men kunne endog gøre den endnu mere markant og eventuelt bringe balancen i hele OLT-komplekset i fare af hensyn til en meget specifik situation. Desuden må forbindelserne mellem EU og Grønland gøres mere synlige. Af disse grunde mener Kommissionen, at den anden mulighed bør foretrækkes, hvis Grønland og Danmark ønsker det Foreslået politisk engagement Da det er nødvendigt at indplacere tilpasningen af den fjerde fiskeriprotokol mellem Fællesskabet og Grønland i et globalt partnerskab, som er fremtidsorienteret og pålideligt, opfordrer Kommissionen Ministerrådet til over for de grønlandske myndigheder og den danske regering politisk at forpligte sig til: at basere EU's forbindelser med Grønland efter 2006 på et "partnerskab for bæredygtig udvikling", der træder i stedet for den nuværende fiskeriaftale og OLT-status, på baggrund af FUSP's prioriterede opgaver efter den næste udvidelse til sin tid at ændre EF-traktaten i overensstemmelse hermed I EU's næste budgetramme lægges de fremtidige finansielle forpligtelser på samme niveau som det nuværende samtidig med, at der tages hensyn til Grønlands særlige behov og problemer og til de finansielle bidrag fra andre parter 3. MIDTVEJSREVISIONEN AF DEN FJERDE FISKERIPROTOKOL På baggrund af den nuværende stragtegi for forbindelserne mellem EU og Grønland på lang sigt mener Kommissionen, at de grønlandske myndigheder bør overveje en væsentlig ændring af den fjerde fiskeriprotokol fra Strømlining af den fjerde fiskeriprotokol I betragtning af, at den årlige finansielle godtgørelse, der ifølge protokollen fortsætter indtil udgangen af 2006, skulle forblive uændret, vil Kommissionen foreslå de grønlandske myndigheder: at der aftales fangstkvoter, som er i overensstemmelse med de fiskerimuligheder, der er anslået på grundlag af de videnskabelige råd, selv om dette yderligere vil understrege forskellen mellem fiskerimulighedernes værdi og størrelsen af den finansielle godtgørelse 8

9 at protokollen ændres, så en del af den finansielle godtgørelse afsættes til strukturreformen af Grønlands fiskerierhverv og at ansvarligt fiskeri i grønlandske farvande fremmes. De hertil krævede foranstaltninger skal programmeres, gennemføres og overvåges af Grønland, som hvert år udarbejder en opgørelse over omkostningerne og fordelene ved de finansierede foranstaltninger Hvordan der kan banes vej for en partnerskabsaftale om bæredygtig udvikling Både med henblik på iværksættelsen af de kort- og langsigtede forslag, der er omtalt ovenfor, vil det være nødvendigt at støtte overgangen til en mere artikuleret form for samarbejde, der skitseres i et landestrategipapir. I overgangsperioden bør der fortsat ydes finansiel støtte som en budgetstøtte. Derefter vil det mest hensigtsmæssige instrument blive anvendt. Der bør hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest i 2005 foretages en vurdering af Grønlands særlige behov og problemer, når det gælder menneskelige ressourcer og institutionelle aspekter, for at sikre, at der med EF-støtten opnås den størst mulige effektivitet og en sund finansforvaltning, som det normalt er tilfældet, når EF yder støtte i denne form. På baggrund af Grønlandstraktatens præambel, ifølge hvilken der skal "indføres en ordning, som gør det muligt at opretholde nære og varige forbindelser mellem Fællesskaberne og Grønland", og i betragtning af, at den danske regering sytten år senere har erklæret sig absolut positiv over for endnu tættere forbindelser i form af et partnerskab mellem EU og Grønland, mener Kommissionen, at et "partnerskab for bæredygtig udvikling mellem EU og Grønland" både er i overensstemmelse med Grønlandstraktatens oprindelige ånd og med den aktuelle udvikling. 9

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2015 (OR. en) 10789/05 ADD 1 DCL 1 PECHE 136 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. juli 2005 ny status: Vedr.: 10789/05 ADD 1 RESTREINT UE Offentlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende

L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2007 FISKERIPARTNERSKABSAFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side DET EUROPÆISKE

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT. Grønbog om de fremtidige forbindelser mellem EU og de oversøiske lande og territorier.

GRUNDNOTAT. Grønbog om de fremtidige forbindelser mellem EU og de oversøiske lande og territorier. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0383 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet Syd- og Nordgruppen GRUNDNOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: UDV 400.E.17.OLT NFG 400.A.8-1 Fra: Udenrigsministeriet Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 13. november 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere