Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - 1. behandling af budget ØU - Placering af perrontunnel ved Hvalsø Station KF - Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane Lukket - ØU - Resultat af indledende miljøundersøgelse i f.m. evt. køb af ejendom...14

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/13 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. KB - Orientering Sagsnr.: 12/14 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen Post/Orientering: A. Referat Møde i KKR den 28. august 2012 (vedlagt) B. Referat Møde i KKU den 28. august 2012 (vedlagt) C. Svar på spørgsmål angående postloven 59, stk. 1 fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen. (vedlagt) D. Svar på spørgsmål om kommunalbestyrelsesmedlemmers information fra centrale instanser fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen. (vedlagt) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Referat - Møde i KKR den 28.august Referat - KKU mødet den 28. august Aftaletekst - særlig indsats for dagpengemodtagere 4. Svar på spørgsmål af 17. august 2012 fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen 5. Svar på spørgsmål angående postloven 9, stk. 1 fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Orientering til efterretning. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 3. ØU - 1. behandling af budget Sagsnr.: 12/17010 Resumé: Budgetforslag til 1. behandling i Økonomiudvalget er borgmesterens budgetforslag. Forslaget indeholder dels en tekst-del (aftaletekst), dels en tal-del (konsekvensregneark). Det samlede budgetforslaget er udarbejdet med afsæt i fagudvalgenes budgetoplæg fra maj og juni, Budgetstatus 2013 pr. 6. juli 2012 og Budget 2013, 2. budgetstatus, der blev forelagt Økonomiudvalget den 21. august. Budgetforslaget viser en samlet kasseopbygning på 0,452 mio. kr. i 2013, stigende til 2,266 mio. kr. i 2014, 2,805 mio. kr. i 2015 og 5,429 mio. kr. i 2016 (tal revideret). I 2013 udgør driftsudgifterne 1.383,5 mio. kr. (tal revideret) og anlægsudgifterne 78,5 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er lånefinansieret. Investeringsoversigten sikrer fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne i budget Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar vedr. ansøgning om særtilskud, og der er på den baggrund ikke indregnet tilskud fra 19-puljen i budgetforslaget. Ligeledes er der ikke modtaget svar vedr. lånedispensation på kvalitetsfondens områder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at kommunerne vil modtage svar senest 31. august 2012, hvorfor det forventes at svarene kan foreligge inden mødet. Det er forudsat, at skatten forbliver uændret i budget , derudover er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Økonomiudvalget drøfter det udsendte materiale til brug for udarbejdelse af et politisk budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget den 13. september Det er bilag 8-12, som Økonomiudvalgets behandling har taget udgangspunkt i. Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Økonomiudvalgets budgetoplæg skal politisk behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 11. oktober Mellem budgettets 1. og 2. behandling kan de politiske partier indgive ændringsforslag, dog senest den 25. september Det her fremlagte budgetoplæg er borgmesterens budgetforslag. Status på Lejre Kommunes budget har været politisk forelagt flere gange i perioden fra maj til Økonomiudvalgets 1. behandling den 5. september Fagudvalgenes budgetrammer samt udfordringer og løsningsmuligheder på driftssiden er forelagt fagudvalgene på maj og juni-møderækken. I Budgetstatus 2013 pr. 6. juli 2012 er præsenteret en oversigt over budgetsituationen med baggrund i fagudvalgenes budgetoplæg og de økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen (jf. KL s tilskudsmodel). I notatet præsenteres således Lejre Kommunes samlede udgifter og indtægter. På udgiftssiden forudsættes at alle udfordringer og

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 løsningsmuligheder indarbejdes i budget På indtægtssiden (skatter, tilskud og udligning) tages udgangspunkt i det statslige garanterede udskrivningsgrundlag. I Budget 2013, 2. budgetstatus er indregnet en række øvrige korrektioner samt udmøntning af lov- og cirkulæreprogram og af statslige bidrag til moderniseringsaftalen. Borgmesterens budgetforslag tager afsæt i de ovenfor nævnte budgetsager. For driftsudgifter er der indarbejdet udfordringer for 5 mio. kr. vedr. Moderniseringsaftalen plus 19,1 mio. kr. til øvrige udfordringer. Sammenholdt med de fremlagte udfordringer er det dermed kun udfordringen vedr. seniorjob på arbejdsmarkedsområdet på 2 mio. kr., der ikke er indarbejdet. Der er indarbejdet besparelser vedr. lov- og cirkulæreprogrammet og de statslige og kommunale bidrag til moderniseringsaftalen svarende til Budget 2013, 2. budgetstatus. Af de fremlagte løsningsmuligheder, er der indarbejdet besparelser for i alt 10,3 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. mindre end fremlagt. Endelig er der på driftssiden indarbejdet politiske driftsønsker for samlet set 6,0 mio. kr. Anlæg udgør 78,5 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. forudsættes finansieret ved låneoptag. Der er i udgangspunktet afsat pulje på 10 mio. kr. til energirenoverings-projekter, og det forudsættes derudover, at yderligere 2 mio. kr. af anlægsbudgettet kan finansieres ved låneoptag. Renter og afdrag som følge af låneoptaget forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energi-området i overslagsårene. Budgetoplæggets investeringsoversigt sikrer fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne i budget Samlet set resulterer borgmesterens budgetforslag i en kasseopbygning på 0,152 mio. kr. Budgetoplægget rummer desuden en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr., som finansieres via finansforskydninger. Kommunerne har på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar vedr. ansøgning om særtilskud og lånetilsagn på kvalitetsfondens områder, og der er på den baggrund ikke indregnet tilskud eller lånetilsagn i budgetforslaget. Det kan oplyses, at Lejre kommune vil få et likviditetstab som følge af Udbetaling Danmark, der anslås at være mio. kr. for Lejre Kommune, som den gennemsnitlige kassebeholdning reduceres med, når ændringerne er fuldt indfaset. Serviceudgiftsrammen Siden 2009 har en del af det kommunale bloktilskud været betinget af, at kommunerne har budgetteret deres udgifter i overensstemmelse med det aftalte niveau. Det har medvirket til at give kommunerne et incitament til at budgettere i overensstemmelse med det, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne. Det betingede bloktilskud udgør 3 mia. kr. i 2013 ligesom i Folketinget har indført sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen for kommunerne kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Der er lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra aftaleniveau. Sanktionen træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den - hvis den realiseres - bliver fordelt med 40 pct., der betales kollektivt, og 60 pct. som fordeles proportionalt mellem de kommuner, der har medvirket til overskridelsen. Tabel 2: Serviceudgifter, budget 2013

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 I kr Serviceudgifter pr. 21. august (inkl. øvrige korrektioner, udmøntning af lov- og cirkulæreprogram og moderniseringsaftale) Skønnede ændringer af borgmesterens oplæg Serviceudgifter pr. 30. august (borgmesterens oplæg) KL s opgjorte serviceramme (tabel G.1.12) Difference (overskridelse af udmeldt serviceramme) Da kommunerne i 2012 og iflg. prognoserne for 2013 samlet set ligger under aftaleniveau, synes risikoen for sanktioner temmelig lille til trods for at Leje kommune overskrider servicerammen. Tværtimod kan en overskridelse af rammen i 2013 bevirke at den tildelte ramme i 2014 øges, da KL s fordeling af servicerammen tager afsæt i sidste års budget. Anlægsramme Økonomiaftalen mellem kommunerne og staten indebærer, at der i 2013 er et loft over de kommunale anlægsudgifter. Anlægsloftet betyder, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter overholder aftalen. På nuværende tidspunkt har kommunerne oplyst, at de samlet forventer anlægsudgifter på 17,9 mia. kr. svarende til en overskridelse af det aftalte niveau på 2,4 mia. kr. Anlægsloftet i 2013 vedrører udelukkende budgetsiden og ikke som for serviceudgifterne også regnskabssiden. Lov- og cirkulæreprogram (DUT) og Moderniseringsaftalen For Lejre Kommune skønner staten, at de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil medføre mindreudgifter på 1,979 mio. kr. i 2013, mens de statslige bidrag til moderniseringsaftalen vil resultere i besparelser på 1,722 mio. kr. Der er i borgmesterens budgetoplæg indarbejdet, at der sker en budgetreduktion tilsvarende de udmeldte beløb. Da det ikke umiddelbart er muligt at udmønte alle besparelserne, er de ikke realiserede besparelser opsamlet i en sparekravspulje. Sparekravspuljen udgør - 3,564 mio. kr. (jf. ØU s beslutning den 21. august 2012). Udtalelser: I henhold til gældende budgetproces for udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget til høring efter Økonomiudvalgsmødet den 5. september Høringsperioden er september Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Direktionen kan anbefale, at borgmesterens budgetoplæg lægges til grund for de politiske drøftelser om budget Økonomi og finansiering: Borgmesterens budgetoplæg rummer en kasseopbygning på 0,152 mio. kr. i 2013 stigende i overslagsårene til 5,112 mio. kr. i De samlede driftsudgifter udgør 1.383,8 mio. kr., mens der er anlægsudgifter for 78,5 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. er lånefinansieret. Renter og afdrag som følge af låneoptaget forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energiområdet i overslagsårene. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil, når ændringerne som følge af Udbetaling Danmark er fuldt indfaset, blive reduceret med mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 Indstilling: Borgmesteren indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender forslag til Budget for med udgangspunkt i borgmesterens budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 13. september 2012, 2. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 25. september Bilag: 1. Bilag 1. Borgmesterens forslag til aftaletekst 2. Bilag 2. Konsekvensregneark m. borgmesterens budgetforslag Bilag 3. Hovedoversigt 4. Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker 5. Bilag 5. Investeringsoversigt Bilag 6: Ændringer fra juni til borgmesterens oplæg (oversigt) 7. Bilag 7. Ændringer fra budgetoverslagsår 2013 til borgmesterens oplæg 2013 (trinvis) 8. Bilag 8: Budgetaftale pr Bilag 9: Borgmesterens forslag til budget pr (hovedoversigt) 10. Bilag 10: Borgmesterens forslag til budget pr (overblik_drift) 11. Bilag 11: Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt pr Bilag 12: Kvalitetsfondsmidler - tilskud og lånetilsagn Beslutning Økonomiudvalget den : Der blev omdelt borgmesterens udkast budgetaftale samt konsekvensberegningsmodel og oversigt over ændringer på driftsbudgettet og investeringsoversigt Endvidere blev notat af 4. september 2012 om kvalitetsfondsmidler i budget 2013 omdelt på mødet. Økonomiudvalget anbefaler, at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 25. september Et flertal i Økonomiudvalget (A, B. F og I) anbefaler: - At borgmesterens forslag til budget sendes frem til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. - At borgmesterens forslag til budget udsendes i høring i perioden september Venstre kan ikke anbefale flertalsindstillingen, idet Venstre ønsker at der indarbejdes en skattenedsættelse på 0,3 % i budgettet for Det konservative Folkeparti kan ikke anbefale flertalsindstillingen, da Det konservative Folkeparti ønsker indarbejdet en skattelettelse på 0,2 %, sekundært at grundskyldpromillen nedsættes således at grundskyldprovenuet fastholdes på niveau. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende forslag til budget , som blev anbefalet af et flertal i Økonomiudvalget (A, B, F og I) til 2. behandling i

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 Økonomiudvalget den 3. oktober 2012, og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012 og at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 25. september Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 4. ØU - Placering af perrontunnel ved Hvalsø Station Sagsnr.: 12/903 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. november 2011, at administrationen skulle fortsætte forhandlingerne med Banedanmark om at flytte den projekterede tunnel til en alternativ placering vest for Hvalsø Station, samt ændre tunnelen fra en gangtunnel til en kombineret gang/cykelsti. Nu fremlægges en skitse over forslag til placering, samt økonomi for eventuel medfinansiering, hvis tunnelen ønskes placeret vest for stationen. Der blev på Økonomiudvalgets møde den 5. september 2012 udleveret 2 nye bilag, som er vedlagt som bilag nr. 8. og 9. Sagsfremstilling: Formålet med ændringen er dels at skabe bedre adgangsforhold for brugerne af stationen og dels at skabe bedre sammenhæng i byen med et attraktivt alternativ til den nuværende passage ved viadukten. Stationstunnelen er i dag projekteret som en gangtunnel med placering i den østlige ende af stationen. Gangtunnelen har stiforbindelse til Åsvejen. Denne stiforbindelse var i første omgang ikke med i det oprindelige projekt, men blev gjort mulig med en tillægsaftale til En Grøn Transportpolitik Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 30. april 2012 midler til en undersøgelse af alternative løsninger for placering af en stationstunnel på Hvalsø Station. For at spare penge besluttede Banedanmark i slutningen af juni 2012 at revidere stationsprojektet for Hvalsø, så der ikke længere skal etableres et såkaldt B-spor (ranger- og arbejdsspor) på sydsiden af stationen. Det betyder, at en fremtidig stationstunnel uafhængig af placering kan blive kortere og der kan blive bedre adgang mellem perron og et eventuelt fremtidigt p-areal syd for banen. Banedanmark har med hjælp fra deres rådgiver Atkins/Cowi - udarbejdet et notat, der dels beskriver økonomien i a) en revideret udgave af den allerede projekterede løsning (revideret basisløsning uden B-spor), dels b) en vestlig placering med tre alternative rampeanlæg, der i mere eller mindre grad opfylder anbefalingerne om hensyn til bevægelseshæmmede. Notat og kortskitser med alternativerne er vedlagt som bilag. Forskellene mellem løsningerne er her kort beskrevet. a) Revideret basisløsning uden B-spor. Fire meter bred gangtunnel placeret øst for stationen. Adgang nordfra via trappe eller elevator. Niveaufri adgang fra syd. Pris 6,025 mio. kr. b) Vestlig placering. Seks meter bred tunnel med separeret cykel og gangtrafik med niveaufri adgang både fra nord og syd. - Alternativ 1 viser det korteste rampeanlæg. Hældningen på nordsiden lever op til vejreglernes anbefalinger, men ikke til DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 10,79 mio. kr. - Alternativ 2 følger vejreglernes anbefalinger til hældninger, men ikke DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 11,09 mio. kr. - Alternativ 3 følger DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 11,56 mio. kr.

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 Der er kun prissat de elementer, hvor der er forskel mellem basisløsning og alternativ placering. I beløbene er indregnet 30% i korrektionsreserve, som bindes til at kunne dække eventuelle meromkostninger i baneprojektet som helhed. Banedanmark har mundtligt oplyst, at de ser alternativ tre som den bedste placering af stationstunnelen også sammenlignet med basisløsningen. Banedanmark har gjort opmærksom på, at uden medfinansiering fra Lejre Kommune vil basisløsningen blive etableret, dvs. den østligplacerede gangtunnel med stiforbindelse mod Åsvejen. Administrationen har mundtligt fra Banedanmark fået at vide, at hvis stationstunnelen skal flyttes til den vestlige placering, så skal Lejre Kommune afholde differencen mellem den reviderede basisløsning og det ønskede alternativ. Differencen mellem basisløsning og alternativerne er: Alternativ 1: 4,77 mio. kr. Alternativ 2: 5,07 mio. kr. Alternativ 3: 5,57 mio. kr. Forbindelse mod Åsvejen og området syd for stationen blev som tidligere nævnt gjort mulig med en tillægsaftale til En grøn transportpolitik af 22. oktober Formålet med tillægsaftalen var at skabe tilstrækkelig parkeringskapacitet ved stationen med en stiforbindelse fra området nord for stationen til området syd for stationen. Der blev bevilget 3,5 mio. kr. fra puljen til stationsforbedringer. Administrationen har udarbejdet et oplæg til udgiftsfordeling, der er vedlagt som bilag. Udgangspunktet for fordelingsoplægget er, at anlægsloven til dobbeltsporet afholder den samme udgift, uanset om der vælges basisløsningen med gangtunnel, eller der vælges alternativ 3 med kombineret cykel- og gangtunnel. Fordelingsoplægget tager udgangspunkt i kalkulationerne i teknisk notat fra Banedanmark. I relation til det tekniske notat og til formålet med tillægsaftalen, er det ved begge løsninger forudsat, at udgifter til rampeanlæg nord og syd for banen afholdes af puljen til stiforbindelse. I fordelingsoplægget bliver Lejre Kommunes medfinansiering 3,9 mio. kr. Det har ikke været muligt at nå at få Banedanmarks kommentarer til administrationens oplæg til udgiftsfordeling inden dagsorden blev sendt ud, men den forventes at ligge inden udvalgsmødet. Der er ikke taget stilling til, hvordan en eventuel aftale om medfinansiering skal opbygges, herunder om den skal bygge på en fast pris på baggrund af økonomien i notatet, på baggrund af priser fra udbudsrunden, samt hvordan eventuelle usikkerheder og risici skal håndteres. Det foreslås, at administrationen går i dialog med Banedanmark om en aftale, hvis det besluttes at medfinansiere en ny tunnel. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at cykel- og gangtunnel placeret vest for stationen vil få en betydningsfuld rolle som stiforbindelse mellem den nordlige og sydlige del af byen. Den vil skabe en mere direkte forbindelse til skole, bibliotek, hal m.m. og blive et længe ventet alternativ for bl.a. de skolebørn, der oplever skolevejen forbi stationen, rundkørslen og under viadukten som utryg. Tunnelen vil også være mere optimalt placeret i forhold til udbygningen af arealet syd for banen med p-pladser, cykelparkering m.m. Administrationen anbefaler alternativ tre. Både fordi hældningen er den bedste for de gangbesværede, men også fordi det slyngede forløb ikke på samme måde indbyder til hurtigkørsel med cykler og knallerter.

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10 Økonomi og finansiering: Banedanmark har indtil videre meldt ud, at Lejre Kommune forventes at betale 5,57 mio. kr., hvis alternativ 3 skal realiseres. De 5,57 mio. kr., kan finansieres af puljen til Hvalsø Hovedgade og p-pladser. Puljen er på 3,59 mio. kr. i 2012 og 3,39 mio. kr. i Der er allerede frigivet 0,5 mio. kr. fra puljen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Banedanmark meddeles at Lejre Kommune ønsker, at der arbejdes videre med omprojektering af stationstunnellen, jf. alternativ 3, til en kombineret gang- og cykeltunnel placeret vest for Hvalsø Station, samt at Lejre Kommune er villig til at bidrage med op til 5,57 mio. kr. til medfinansiering af tunnelen, 2. at de 5,57 mio. kr. reserveres fra puljen til Hvalsø Hovedgade og p-pladser, 3. at administrationen går i dialog med Banedanmark om en aftale for medfinansieringen. Bilag: 1. Notat fra Banedanmark om økonomi ved ændring af stationstunnel 2. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 3 3. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 2 4. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 1 5. Kort over projekteret løsening - basisløsning 6. NOTAT - oplæg til udgiftsfordeling 7. Mail af 4. september 2012 fra Banedanmark vedr.medfinansiering 8. Hvalsø Station - tunnel - ØU onsdag - VS Præcisering af kommentarer fra Banedanmark.msg 9. Hvalsø Station - tunnel - ØU onsdag - VS Dialog med DSB om p-pladser.msg Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Endvidere anbefales, at 3. at formuleres således: at der optages forhandling med Banedanmark om en aftale for medfinansieringen. Der skal forelægges en sag i Økonomiudvalget om finansiering af Hvalsø by projektet, herunder mulighederne for fondsfinansiering. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KF - Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane Sagsnr.: 11/21833 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. marts 2012, at kunstgræsbanen der skal etableres i 2012 placeres i Lejre. På baggrund af forundersøgelser samt anlægsoverslag har administrationen i samarbejde med en følgegruppe fundet en placering til en 11- mands kunstgræsbane i Lejre. På den baggrund søges der nu en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af kunstgræsbanen. Anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane. Tilføjet 31. august 2012 Ved modtagelsen af licitationstilbud kunne det konstateres, at 2 ud af 4 tilbudsgivere havde taget grundlæggende forbehold, og dermed havde afgivet ukonditionsmæssige tilbud. De øvrige tilbudsgivere var langt over det afsatte budget. Det kunne ligeledes konstateres, at den rådgiver som udarbejdede udbudsmaterialet for administrationen, ikke havde tilrettet materialet i overensstemmelse med administrationens tilkendegivelse. Det betød, at de tilbud der indkom, indeholdt både en 11- og en 7-mandsbane med mulighed for forhandling om kun at etablere en 11-mandsbane. Det var således ikke muligt for tilbudsgiverne, at afgive bud alene på en 11-mandsbane. Administrationen valgte at aflyse licitationen, da de indkomne bud var over budget. Der er udarbejdet nyt udbudsmateriale på 11-mandsbane som er tilsendt tilbudsgiverne ligeledes i begrænset licitation. Der er svarfrist på materialet den 4. september Tilføjet den 6. september 2012: Notat med budgetoversigt er vedlagt som bilag. Sagsfremstilling: I budget 2012 er der afsat 6 mio. kr. med henblik på anlæggelse af en kunstgræsbane i Lejre Kommune. Udover over anlægsbevillingen forventes det at fodboldklubberne i Lejre Kommune ansøger DBU om tilskud på til 1 mio. kr. samt undersøger mulighederne for opnåelse af øvrige fondsmidler. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2012 at frigive et rådighedsbeløb på kr. til gennemførelse af forundersøgelse, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til en kunstgræsbane. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. marts 2012, efter ønske fra en arbejdsgruppe bestående af kommunens idrætsforeninger, at den første kunstgræsbane skal placeres i Lejre. På baggrund af disse beslutninger har en følgegruppe, bestående af repræsentanter fra Lejre FC og Hvalsø IF, i samarbejde med administrationen udarbejdet et projekt for kunstgræsbanen i forhold til bl.a. placering, opbygning, udstyr mm. Ud fra forundersøgelserne estimeres det, at der kan etableres 1 stk. 11-mandsbane i Lejre for ca. 3,9 mio. kr. Hvis det ønskes at benytte hele anlægsbevillingen til etablering af kunstgræsbane/-baner estimeres det, at der kan etableres en 11-mandsbane og en 7- mandsbane i Lejre for ca. 5 mio. kr. (se bilag 1 oversigtskort med bane placering) Kunstgræsbanen i Lejre projekteres og udbydes som samlet arbejde, med option på at der kan vælges at etablere 11-mandsbanen eller en 11-mandsbane og en 7 mandsbane.

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 12 På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2012 vil resultatet af udbuddet kunne forelægges, og dermed kendes den reelle anlægssum af henholdsvis en 11-mandsbane mod en 11-mandsbane og en 7-mandsbane. Anlægsperioden for kunstgræsbanerne vil løbe fra september til og med november 2012, hermed kan banerne benyttes i vinteren 2012/2013. Der er ikke taget stilling til de kommende driftsomkostninger i forbindelse med kunstgræsbanen. På nuværende tidspunkt estimeres driftsomkostningerne på op til ca kr. pr. år, hvilket er en betragtelig forøgelse i forhold til de nuværende driftsomkostninger. Driften kan foretages af kommunens egen driftsafdeling Vej & Park, af en privat entreprenør eller der kan indgås samarbejde med en nabokommune omkring fælles drift. Hvis kommunens egen driftsafdeling skal forestå driften, skal der foretages en investering på ca kr. til maskiner. Udtalelser: For at udnytte, at der er bevilget 6 mio. kr. til kunstgræsbaner, anbefaler følgegruppen, at der placeres en 11-mandsbane og en 7-mandsbane i Lejre. Etableringen af en 11- mandsbane samt en 7-mandsbane kan herudover imødekomme det store behov/ønske om at træne med acceptable baneforhold over en længere periode af året. Lejre FC vil etablere et bookingsystem, således at de øvrige fodboldklubber kan benytte de kommende kunstgræsbaner i Lejre. Følgegruppen anbefaler, at eventuelle overskydende midler overføres til en bevilling i budget 2013, som kan benyttes til etablering af yderligere en kunstgræsbane i Lejre Kommune. Følgegruppe vil dermed fortsætte deres arbejde for at rejse fondsmidler, der kan supplere kommunens bevilling til etablering af endnu en kunstgræsbane. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således, at kunstgræsbanerne kan anlægges i Administrationen ser følgende muligheder for benyttelse af den resterende anlægsbevilling på 1,38 mio. kr., der kan indkøbes maskiner til drifts- og vedligehold af banen, eller der kan etableres en 7-mandsbane i Lejre. Økonomi og finansiering: Der er i budget 2012 afsat 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane. På Kommunalbestyrelsens møde 26. marts 2012 blev der frigivet kr. til gennemførelse af forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale. Der søges nu om en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af en 11-mandsbane i Lejre. DBU har i juni 2012 afgjort hvilke idrætsforeninger/fodboldklubber, der har opnået tilskuddet til kunstgræsbaner. Desværre opnåede idrætsforeningerne i Lejre Kommune ikke støtte til en kunstgræsbane i Lejre Kommune i Det medfører, at det ikke kan forventes, at idrætsforeningerne/fodboldklubberne opnår tilskud til kunstgræsbanen via fondsmidler i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 13 Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der etableres en 11-mandskunstgræsbane i Lejre, 2. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud, 3. at en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. frigives til etablering af kunstgræsbane i Lejre, 4. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane, 5. at driftsomkostningerne indgår i budget Tilføjet den 31. august 2012: Koncerndirektionen indstiller yderligere: 6. at der meddeles anlægsbevilling til projektet svarende til billigste bud samt projekteringsbevillingen, 7. at der frigives rådighedsbeløb af det på budgettet afsatte beløb til formålet. Bilag: 1. Oversigtskort med bane placering 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne 1. til 7. anbefales, idet dog 3. at udgår. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes, idet der meddeles en anlægsbevilling på kr kr. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Lukket - ØU - Resultat af indledende miljøundersøgelse i f.m. evt. køb af ejendom Sagsnr.: 11/22494

17 Bilag: 2.1. Referat - Møde i KKR den 28.august 2012 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74659/12

18 REFERAT 2012 K K R S J Æ L L A N D Dato : Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl ) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

19 KKR Sjælland Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Regionalpolitiske sager Tema: Det sociale område: Takstanalyse og styringsopfølgning Tema: Det sociale område Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde Tema: Det sociale område: Rammeaftale 2013 Det specialiserede undervisningsområde Tema: Det sociale område: Samarbejde om tilsyn Tema: Det sociale område: Analyser - Særligt dyre foranstaltninger for voksne og særligt dyre anbringelse af børn Tema: Det sociale område: Markedsmodning på det sociale område invitation til et fælleskommunalt projekt Tema: Uddannelse: Status for kompetenceparat Tema: Uddannelse: Praktikpladser på velfærdsuddannelserne på professionshøjskole UCSJ Arbejdsprogram Geo Sjælland Orientering: Kommunesamarbejdet og puljen på sundhedsområdet Orientering: Sundhedskoordinationsudvalget Orientering: Trængselskommissionen Orientering: MOVIA Orientering: Østdansk turisme Orientering: Væksthus Sjælland Orientering: Vækstforum Sjælland Orientering: Beskæftigelse og uddannelse Orientering: Grøn Komité Udpegninger Udpegning til Øresundskomiteens udvalg for Miljø- og grøn vækst KKR Midtvejsstatus for KKR Sjællands strategi Forslag til mødeplan SIDE 2

20 KKR Sjælland Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Sager på vej til kommende møder Eventuelt SIDE 3

21 KKR Sjælland Deltagerfortegnelse Knud Erik Hansen, Faxe Hans Barlach, Greve John Brædder, Guldborgsund Søren Kjærsgaard, Holbæk Martin Damm, Kalundborg Marie Stærke, Køge Carsten Rasmussen, suppleant for Mette Touborg, Lejre Stig Vestergaard, Lolland Carsten Rasmussen, Næstved Niels Ulrich Hermansen, Ringsted Lis Tribler, Slagelse Niels Hörup, Solrød Ivan Hansen, Sorø Poul Arne Nielsen, Stevns Henrik Holmer, Vordingborg Birgitte Steen Jørgensen, Vordingborg Per Hovmand, Sorø Marie Louise Friderichsen, Lolland Linda Nielsen, Sorø Lene Hatt, Guldborgsund Hans Chr. Rasmussen, Stevns Erik Kjelgaard, Lolland Peter Jacobsen, Kalundborg Anette Max, Guldborgsund Evan Lynnerup, Roskilde Flemming Jantzen, Guldborgsund René Tuekær, Faxe KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: Poul Nødgaard, Ringsted Afbud Thomas Adelskov, Odsherred Joy Mogensen, Roskilde Allan Orris, Kalundborg Bjarne Larsen, Solrød Sten Knuth, Slagelse Henrik Christensen, Faxe SIDE 4

22 KKR Sjælland Fra sekretariatet Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Sorø Kommunaldirektør Jacob Nordby, Ringsted Kommunaldirektør Tomas Terkildsen, Vordingborg under punkt Kommunaldirektør Hans Søie, Holbæk under punkt 2.6 Kommunaldirektør Per Røner, Stevns under punkt 2.7 Chefkonsulent Thomas Nymann Nielsen (referent) Konsulent Anne Andersen (referent) SIDE 5

23 KKR Sjælland Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: adr Baggrund Godkendelse af referat fra møde i KKR Sjælland den 20. marts Indstilling Det indstilles, at referatet af møde i KKR Sjælland den 20. marts 2012 godkendes. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 6

24 KKR Sjælland Regionalpolitiske sager 2.1. Tema: Det sociale område: Takstanalyse og styringsopfølgning SAG NR.: adr Baggrund Der fremlægges nedenfor den årligt tilbagevendende takst- og udgiftsanalyse på det specialiserede socialområde på baggrund af regnskabstal. Ligesom der fremlægges et første bud på KKR Sjællands anmodning til den administrative styregruppe om et forslag til, hvordan der enklest muligt kan ske en sammenligning mellem priserne på sammenlignelige tilbud jf. også punkt 2 og 7 i de fælles principper for samarbejdet på socialog specialundervisningsområdet som samtlige kommuner har tilsluttet sig. Kommunaldirektør Tomas Terkildsen, Vordingborg Kommune vil indlede punktet. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Tema: Det sociale område Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde SAG NR.: adr Baggrund Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2012 og det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces. Aftalen er vedlagt. Herudover kan bilag til styringsaftalen i form af: paragrafområder, takstaftalen 2013, og Allonge om specialundervisning findes på KKR Sjællands hjemmeside. SIDE 7

25 KKR Sjælland Kommunaldirektør Tomas Terkildsen, Vordingborg Kommune vil indlede punktet. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler styringsaftalen til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Tema: Det sociale område: Rammeaftale 2013 Det specialiserede undervisningsområde SAG NR.: adr Baggrund Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område. Ændringen betød, at kommunerne med virkning for rammeaftalen for 2012 overtog koordineringsansvaret fra regionerne på servicelovens område. På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret og for rammeaftalen 2012 var det fortsat regionsrådene, der var ansvarlige for rammeaftalerne og koordineringen på dette område. Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen med ikrafttræden den 1. maj Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. For at det kan lade sig gøre rykkes fristen for udviklingsstrategien fra den 1. juni til den 15. oktober Overgangsbestemmelserne beskriver, at udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt sammen med styringsaftalen senest den 15. oktober. Kommunaldirektør Tomas Terkildsen, Vordingborg Kommune vil indlede punktet. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd. SIDE 8

26 KKR Sjælland Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Tema: Det sociale område: Samarbejde om tilsyn SAG NR.: adr Baggrund Der er i forlængelse af den nationale aftale om tilsynet på børneområdet og tidligere beslutninger i KKR Sjælland (november 2010) igangsat et arbejde om det generelle tilsyn (børne-, unge-, og voksenområdet og plejetilbud indenfor ældreområdet) i kommunerne i KKR Sjælland. Afsættet er dels den landsdækkende aftale mellem KL og Social- og integrationsministeren om en styrkelse af kvaliteten i tilsynet og dels tidligere drøftelser i KKR Sjælland. Baggrunden for den landsdækkende aftale er flere måneders kritik af den kommunale opgavevaretagelse på børneområdet, samt undersøgelser og flere enkeltsager i medierne om udsatte børn og voksne. KKR Sjælland tiltrådte på sit møde i marts 2012 et forslag fra den kommunale styregruppe for rammeaftalen til, hvordan kommunerne i fællesskab kan styrke tilsynet i et samarbejde. KKR bad om en status for arbejdet på møde i august Der foreligger nu et forslag til en./. kvalitetsstandard for tilsyn i kommunerne i region Sjælland for det generelle driftsorienterede tilsyn. Kommunaldirektør Tomas Terkildsen, Vordingborg Kommune vil indlede punktet. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland: overfor de 17 kommuner anbefaler, at kvalitetsstandarden for det generelle driftstilsyn godkendes og herunder at styregruppen for rammeaftalen arbejder videre med, godkender og udsender de 7 temapapirer for den gældende tilsynspraksis, som skal understøtte den generelle tilsynsstandard. lægger vægt på, at samarbejdet i klynger understøtter arbejdet med kvalitetsudviklingen af tilsynet SIDE 9

27 KKR Sjælland Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Der var følgende bemærkninger: Det er vigtigt, at der arbejdes videre på det foreliggende grundlag. Det er vigtigt at være tydelig i kommunikationen i relation til tilsynene. Der bør drages nytte af erfaringer på tværs af de fem KKR Tema: Det sociale område: Analyser - Særligt dyre foranstaltninger for voksne og særligt dyre anbringelse af børn SAG NR.: adr Baggrund Styregruppen for rammeaftalen har gennem haft og har særlig opmærksomhed på området særforanstaltninger særligt dyre enkeltsager. Der er således blev udarbejdet en række analyser af voksen og børneområdet, blandt andet med henblik fagligt og økonomisk bæredygtige løsninger på området. Arbejdet skal ses i forlængelse af det udmeldte ministertema i rammeaftalen for særforanstaltninger. Analyserne kan findes på KKR Sjællands hjemmeside. Kommunaldirektør Tomas Terkildsen, Vordingborg Kommune vil indlede punktet. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet KKR Sjælland i forlængelse af analyserne på voksenområdet anbefaler: At den enkelte kommune stiller mere konkrete og præcise krav om dokumentation for den faglige indsats koblet til de økonomiske udgifter i bestillingen af socialfaglige indsatser til både kommunens interne og eksterne leverandører. At den administrativt nedsatte styregruppe: Følger udviklingen med henblik på at undersøge mulighederne for konkrete løsninger i forhold til etablering af akut/udredningspladser indenfor målgrupperne med henholdsvis intellektuel/kognitiv forstyrrelser og sindslidelser til anvendelse af kommunerne på tværs af regionen. SIDE 10

28 KKR Sjælland Arbejder videre med henblik på at undersøge behovet for fælles løsninger og indsamling af best practice for kontrakter At økonomien fortsat følges herunder specielt de gennemsnitlige priser for de særligt dyre enkeltsager Tema: Det sociale område: Markedsmodning på det sociale område invitation til et fælleskommunalt projekt SAG NR.: adr Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret Projekt markedsmodning. Se./. vedlagte notat af september Projektet er igangsat i april 2011 af KL/Udbudsportalen i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Projektet har fokus på udfordringer og potentialer ved en bedre markedsanvendelse på det specialiserede socialområde, ældreområdet og sundhedsområdet. Rådgivningsfirmaet Ising Consulting har været tilknyttet projektet for KL/Udbudsportalen. KL/Udbudsportalen vil fortsat assistere i processen frem til udbudsfasen. Kommunaldirektør Hans Søie, Holbæk Kommune vil fremlægge sagen. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne i region Sjælland til at deltage i projektet. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Tema: Uddannelse: Status for kompetenceparat 2020 SAG NR.: adr Baggrund KKR Sjælland og Region Sjælland er gået sammen om en fælles indsats om et løft af uddannelsesområdet Kompetenceparat De beslut- SIDE 11

29 KKR Sjælland /. tede fælles målsætninger er vedlagt som bilag. Der gøres nedenfor status for indsatsen i kommunesporet og der peges på forslag til anbefalinger til kommunerne samt forslag til en række fokusområder for den fremadrettede indsats i kommunesporet. Kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune vil indlede punktet. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder anbefalinger og orienteringen og at denne tilsvarende udsendes til kommunerne. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen og anbefalingen til kommunerne herunder om fremadrettet fokus på grænse overskridende samarbejder internt i kommunen og i forhold til eksterne samarbejdsparter og øvrige kommuner. KKR Sjælland opfordrer til, at kommunerne inddrager KP2020 i arbejdet med øvrige politikker og planer, fx lokale beskæftigelsesplaner, planstrategier, interne resultatkontrakter mv Tema: Uddannelse: Praktikpladser på velfærdsuddannelserne på professionshøjskole UCSJ SAG NR.: adr Baggrund I forbindelse med en drøftelse januar 2012 af en akut mangel på praktikpladser på uddannelsen til socialrådgiver på University College Sjælland (UCSJ) anmodede KKR Sjælland K17 om at udarbejde et oplæg til møde i KKR Sjælland august 2012 for håndteringen af de kommende årlige praktikker på velfærdsuddannelserne på UCSJ. KKR bad også om, at KKR Sjællands medlemmer i det politiske udvalg på uddannelsesområdet inddrages og forhåndsforholder sig til oplæg fra Kommunaldirektørforummet K17 om den fremadrettede håndtering af de kommende årlige praktikker. På baggrund af materiale fra UCSJ om udfordringer i fht. håndteringen af praktikkerne på velfærdsuddannelserne aktuelt og fremadrettet. orienteres nedenfor om K17 s forslag til fht. håndtering og afklaring af de mest presserende udfordringer. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 12

30 KKR Sjælland Arbejdsprogram Geo Sjælland 2013 SAG NR.: tnn Baggrund GeoSjælland er et fælleskommunalt samarbejde vedrørende GIS, kort og FOT-kortlægningen for kommunerne i Region Sjælland. KKR Sjælland godkendte konstruktionen på møde den 16.juni Det blev samtidig besluttet, at der en gang årligt redegøres for aktiviteten i GeoSjælland. Indstilling Det indstilles, at orientering om arbejdsprogram og budget for 2013 for GeoSjælland tages til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Orientering: Kommunesamarbejdet og puljen på sundhedsområdet SAG NR.: tnn Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2012 at afsætte 20 mio. kr. i 2012, stigende til 30 mio. kr. i 2013 til yderligere at styrke samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet. Det forventes, at Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 tager stilling til udmøntning af midlerne. I sagen orienteres om de foreslåede indsatsområder. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager sagen til orientering. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 13

31 KKR Sjælland Orientering: Sundhedskoordinationsudvalget SAG NR.: tnn Baggrund Der orienteres i nedenstående om nyt fra sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget har afholdt møde den 12. juni Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Orientering: Trængselskommissionen SAG NR.: tnn Baggrund Det første møde i Trængselskommissionen blev afholdt den 27. juni I det nedenstående redegøres herfor. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Orientering: MOVIA SAG NR.: tnn Baggrund Der orienteres i nedenstående om nyt fra MOVIA. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 14

32 KKR Sjælland Orientering: Østdansk turisme SAG NR.: tnn Baggrund Der orienteres i nedenstående om nyt fra Østdansk Turisme. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Orientering: Væksthus Sjælland SAG NR.: tnn Baggrund Der orienteres i nedenstående om nyt fra Væksthus Sjælland. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Orientering: Vækstforum Sjælland SAG NR.: tnn Baggrund Der orienteres i nedenstående om nyt fra Vækstforum Sjælland. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 15

33 KKR Sjælland Orientering: Beskæftigelse og uddannelse SAG NR.: adr Baggrund Der orienteres nedenfor om nyt fra beskæftigelses og uddannelsesområdet. Blandt andet er de regionalt dækkende uddannelsesinstitutioner blevet bedt om at orientere om nyt fra uddannelsesområderne. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Orientering: Grøn Komité SAG NR.: tnn Baggrund Der orienteres i nedenstående om nyt fra Grøn Komité. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 16

34 KKR Sjælland Udpegninger 3.1. Udpegning til Øresundskomiteens udvalg for Miljø- og grøn vækst SAG NR.: tnn Baggrund Øresundskomiteen har henvendt sig og bedt KKR Sjælland udpege et medlem til udvalg for Miljø- og grøn vækst. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et medlemmer til øresundskomiteens udvalg for Miljø- og grøn vækst. Beslutning KKR besluttede, at de fire kommunale medlemmer af Grøn Komité i blandt sig selv udpeger et medlem til Øresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst. Sekretariatet har efterfølgende modtaget besked fra de fire medlemmer af Grøn Komité om, at 2. viceborgmester Evan Lynnerup, Roskilde er udpeget. SIDE 17

35 KKR Sjælland KKR 4.1. Midtvejsstatus for KKR Sjællands strategi SAG NR.: tnn Baggrund KKR Sjællands formandskab har ultimo juni 2012 drøftet midtvejsstatus for KKR Sjælland. I det nedenstående redegøres kort for status og der foreslås en række temadrøftelser frem til næste valgperiode. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland Tager orienteringen til efterretning Frem til næste valgperiode drøfter de fælleskommunale interesser på udvalgte områder med udgangspunkt i oplæg fra de relevante fora Frem til næste valgperiode drøfter om principperne for udpegninger. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen Forslag til mødeplan 2013 SAG NR.: tnn Baggrund Der fremlægges forslag til mødeplan for KKR Sjælland for Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland godkender følgende mødeplan for 2013: Tirsdag den 5. februar Onsdag den 10. april Tirsdag den 11. juni Tirsdag den 27. august Onsdag den 9. oktober. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 18

36 KKR Sjælland Siden sidst 5.1. Meddelelser adr Baggrund KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diverse og afholdte møder. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 19

37 KKR Sjælland Punkter til næste møde 6.1. Sager på vej til kommende møder SAG NR.: adr Baggrund KKR Sjælland orienteres nedenfor om sager på vej til de kommende møder. Indstilling Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. Beslutning KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. SIDE 20

38 KKR Sjælland Eventuelt SIDE 21

39 Bilag: 2.2. Referat - KKU mødet den 28. august 2012 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74643/12

40 Referat Møde i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Gensidige orientering 4 3. Region Sjællands forslag til budget 2013 på det 6 kollektive trafikområde 4. Vision for jernbanetrafikken på Sjælland 8 5. Rammeaftale Det specialiserede 10 undervisningsområde 6. Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og 12 undervisningsområde 7. Kommunesamarbejde og puljen på 14 sundhedsområdet 8. Eventuelt 15

41 - 2 -

42 1. Godkendelse af dagsorden Åbent Kommune Kontakt Udvalg Brevid: Behandling i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012, pkt. 1 Godkendt

43 2. Gensidige orientering Åbent Kommune Kontakt Udvalg Brevid: Trængselskommissionen Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik i marts 2012 aftalen rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Som led i aftalen afsættes fra 1. januar mio. kr. årligt til at nedsætte taksterne og 500 mio. kr. årligt til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Til investeringer afsættes desuden 600 mio. kr. fra omlægningen vedrørende leasing og demobiler, som realiseres i Kommunerne og regionen udarbejdede i foråret 2012 det fælles udspil til udmøntningen af aftalen Sjælland baner vejen frem den kollektive trafik. Trafikudspillet blev tiltrådt af KKU den 17. april Herudover skal der ifølge aftalen nedsættes en kommission, der skal se på strategi for modernisering af infrastrukturen, reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet samt et yderligere løft af den kollektive trafik. Kommissionens første forslag skal fremlægges januar Kommissionens arbejde vedrører ikke kun Hovedstadsområdet. Den skal også arbejde med generelle problemstillinger omkring blandt andet roadpricing og løft af den kollektive trafik. Trængselskommissionen er nu nedsat og første møde er afholdt 27. juni. Næste møde er 22. august. I kommissionen deltager formand for KKR Sjælland Henrik Holmer og regionsrådsmedlemmerne Flemming Stenild og Peter Jacobsen. Administrationerne i KKR Sjælland og Region Sjælland har aftalt at samarbejde omkring kommissionens arbejde, herunder sekretariatsbistand. Arbejdet i kommissionen kan følges på trafikministeriets hjemmeside På nuværende tidspunkt er alene materialet til første møde tilgængeligt. Sjællandsk Trafikkonference Region Sjælland og kommunerne i regionen afholder i efteråret 2012 en Sjællandsk Trafikkonference. Konferencen forventes afholdt på Christiansborg. Datoen for konferencen er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Programmet tilrettelægges med udgangspunkt i det fælles trafikudspil Sjælland baner vejen frem. Der stilles skarpt på sammenhængen mellem trafikudspillet og de muligheder, udspillet giver for vækst i regionen, med fokus på regionens erhvervsliv. Endvidere vil konferencen beskrive de - 4 -

44 muligheder, der er for at realisere infrastrukturønskerne gennem alternative finansieringsformer. En minister med relation til konferencens temaer vil blive inviteret som taler til konferencen. Endvidere forventes repræsentanter fra Folketingets Transportudvalg m.fl. inviteret til at deltage i en paneldebat på konferencen. Derudover inviteres politikere og embedsmænd fra region og kommuner, Folketingspolitikere og EU-parlamentarikere bosiddende og valgt i Region Sjælland, repræsentanter fra erhvervsliv, transportbranche, finansverdenen samt repræsentanter fra andre relaterede organisationer. Konferencens endelige indhold og tidspunkt afstemmes i forhold til Trængselskomiteens konference samt andre beslægtede arrangementer. Mobilt bredbånd Danske Regioner har i februar 2012 aftalt med KL, Telebranchen og Erhvervsog Vækstministeren at arbejde for at sikre en bedre mobildækning. Aftalen indebærer, at telebranchen, KL og DR vil tage initiativ til en øget dialog mellem kommuner, regioner og teleselskaber i forhold til masteplaceringer, som et af fem initiativer. Der er derfor planlagt fem regionale dialogmøder mellem kommunale, regionale og lokale aktører samt mobiloperatører. I den forbindelse er der udsendt spørgeskema til kommunerne og regioner for at få et forbedret grundlag til at drøfte masteplaceringer, mobilhuller etc, på de fem møder. Besvarelser vil blive brugt i Telebranchens forberedelse af dialogmøderne samt, som et udgangspunkt for Erhvervsstyrelsens videre kortlægning af den oplevede mobildækning, jf. ovennævnte aftale. Dialogmøderne vil give mulighed for at drøfte muligheder og udfordringer ved udbygning af mobitale og mobilt bredbånd i den geografiske region. Mødet indledes med en repræsentant fra teleselskaber, kommunerne og regionen står frem og fortæller hvorfor det er vigtigt med mobildækning og hvilke udfordringer der er. Der er planlagt møde for Region Sjælland og kommunerne i regionen den 13. november 2012 fra kl Mødet finder sted i Vordingborg. Mødet baseres også på de spørgeskemaer, som kommuner og region har modtaget. Et udkast til program er vedhæftet. Det forventes, at Region Sjælland ved mødet deltager med en repræsentant fra direktionen. Behandling i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012, pkt. 2 KKU blev orienteret. Trafikkonferencen afholdes i februar/marts Bilag til punkt nr. 2: - Udkast for program for dialogmøde - 5 -

45 3. Region Sjællands forslag til budget 2013 på det kollektive trafikområde Åbent Kommune Kontakt Udvalg Brevid: Resume Region Sjælland er i gang med at behandle forslag til budget for Det foreliggende budgetforslag indeholder uændret kørsel i 2013 og en ikke udmøntet besparelse på kollektiv trafik på 10 mio. kr. i budgetoverslagsåret Budgetforslaget behandles på regionsrådsmøde den 16. august og vedtages endeligt på regionsrådsmøde den 27. september Sagsfremstilling Af Region Sjællands budget for 2012 fremgår, at der i forbindelse med arbejdet med trafikbestilling udarbejdes en samlet plan for, hvordan udgifterne til regional udvikling med særligt fokus på kollektiv trafik kan reduceres med mio. kr. fra Som opfølgning på denne beslutning har der frem mod Region Sjællands trafikbestilling for 2013 været en proces i Miljø, energi og udviklingsudvalget med henblik på at finde besparelser i størrelsesordnen 10 mio. kr., idet Movias basisbudget var ca. 5 mio. kr. lavere end budget Som grundlag for denne proces har Region Sjælland bedt Movia om forslag til mulige reduktioner. Regionsrådet vedtog den 3. maj 2012 trafikbestillingen for 2013 med uændret kørsel i Som led i trafikbestillingen fik Miljø, energi og udviklingsudvalget i opdrag at indstille reduktioner i driften på det kollektive trafikområde forud for budgetlægningen for 2013, men med budgetmæssig virkning for Udvalgets indstilling skulle afgives efter forudgående dialog med kommunerne. Regionen har efterfølgende haft drøftelser med de berørte kommuner om følgende konkrete forslag til udgiftsreduktioner R Slagelse Holbæk. Fire ekstra eftermiddagsafgange over Munke Bjergby nedlægges. Besparelse 0,7 mio. kr /666 Høje Taastrup - Odden/Rørvig. Ruterne nedlægges, eller betjeningen ændres med samme økonomiske effekt. Besparelse 0,7 mio. kr. (1,4 mio. kr. i regnskab 2011) Holbæk Kirke Hyllinge. Ruten nedlægges. Besparelse 1,3 mio. kr. (1,3 mio. kr. i regnskab 2011) S Greve Roskilde. Frekvensen sænkes fra afgange hvert 10. minut til hvert 20. minut. Besparelse 3,3 mio. kr Haslev Karise. Aftale om samfinansiering med videreføres ikke. Besparelse 0,5 mio. kr

46 6. 660R Vordingborg Stege. Aftale om samfinansiering med videreføres ikke. Besparelse 1,0 mio. kr R Maribo Rødby Havn. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 3,0 mio. kr. Aftalerne om samfinansiering af busruter har været toårige og udløber ved udgangen af Kommunerne og Region Sjælland skal derfor planmæssigt tage stilling til en videreførelse af aftalerne. Regionen modtog i juni 2012 Movias budgetforslag til 1. behandling, som viste merudgifter på 10,1 mio. kr. i forhold til den forventede økonomi ved trafikbestillingen. Region Sjællands Forretningsudvalg besluttede på møde den 21. juni 2012 at anmode Movia om forslag til, hvordan merudgifterne kan udlignes ved andre udgiftsreduktioner inden for kollektiv trafik. I regionens budgetforslag til 1. behandling er der derfor indarbejdet en negativ budgetreguleringspulje på 5,1 mio. kr., der forudsættes udmøntet på kollektiv trafik mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Movia har efter udsendelsen af budgetforslaget til 1. behandling fremsendt forslag til kompensation for merudgifterne. Forslagene indebærer ikke ændringer i kørslen, men består primært af ændrede og mere positive forventninger til udviklingen i brændstofpriser for lokalbanerne. Regionsrådet har 1. behandling af budgetforslaget den 16. august 2012 og 2. behandling den 27. september I budgetforslaget indgår desuden en besparelse på kollektiv trafik på 10 mio. kr. for budgetoverslagsåret 2014, der beløbsmæssigt svarer til de forslag til udgiftsreduktioner, der har været drøftet med kommunerne. Der er aftalt politisk møde med Movia for at drøfte budgetprocedurerne på baggrund af den opstående situation med den ændrede økonomi fra trafikbestilling til budgetforslag. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Sagen forelægges til orientering. Sagen afgøres af Kommune Kontakt Udvalget. Behandling i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012, pkt. 3 KKU blev orienteret

47 4. Vision for jernbanetrafikken på Sjælland Åbent Kommune Kontakt Udvalg Brevid: Resume Der er en række forhold der gør, at det netop nu er relevant at drøfte den fremtidige jernbanetrafik på Sjælland. Det foreslås derfor, at kommunerne og Region Sjælland udarbejder en fælles vision for jernbanetrafikken på Sjælland. Sagsfremstilling Kommunerne og Region Sjælland samarbejder på en række områder om at udvikle den trafikale infrastruktur på Sjælland. Der er blandt andet udarbejdet en række fælles trafikudspil, senest omkring den kollektive trafik ( Sjælland baner vejen frem den kollektive trafik ), som blev vedtaget af KKU den 17. april Det foreslås nu, at kommunerne og Region Sjælland udarbejder en fælles vision for jernbanetrafikken på Sjælland. Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Samfundsudviklingen går mod behovet for at skabe bedre tilgængelighed og højere mobilitet på en bæredygtig måde. Sjælland er nu ét pendlingsområde, og pendlingsafstandene er de længste i Danmark. Visionen for kommunerne og Region Sjælland er maksimalt en times rejsetid mellem regionen og hovedstaden. Der gennemføres i disse år en række markante baneinvesteringer på Sjælland, som kan og skal udnyttes. De væsentligste er etableringen af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød på Nordvestbanen, en ny bane mellem København og Ringsted og opgraderingen af banen i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen. Region Sjælland har opgraderet lokalbanerne med nyt materiel og højere hastighed og etableret et succesfuldt R-net. Staten forventes at fremlægge den lovpligtige trafikplan for den statslige banetrafik i løbet af eftersommeren. Region Sjælland, Regionstog og Movia har sammen udarbejdet et oplæg til en bedre sammenhæng mellem den statslige og regionale banetrafik. Oplægget danner et naturligt grundlag for visionsarbejdet. Der er i flere sammenhænge politisk fokus på udvikling af den kollektive trafik. I foråret blev der indgået politisk aftale om takstnedsættelser og en pulje på 500 mio. kr. til forbedringer af den kollektive trafik. Som led i aftalen blev Trængselskommissionen nedsat, som netop har påbegyndt sit arbejde, og som også vil have stor fokus på kollektiv trafik

48 En vision for jernbanetrafikken på Sjælland vil især kunne bruges til mere overordnede drøftelser med staten. Visionen vil: beskrive mulighederne for at sikre en bedre udnyttelse af de samlede offentlige midler til kollektiv trafik gennem udvikling af et mere sammenhængende trafiksystem baseret på et tættere samspil mellem den regionale og statslige banebetjening på Sjælland. fokusere på trafikale og betjeningsmæssige forbedringer for regionens borgere og se på tværs af organisatoriske skel og grænser. både indeholde de overordnede visioner for betjeningen på Sjælland og mere konkrete visioner, mål og eventuelle forslag for enkelte betjeningsområder, strækninger eller forbindelser. fokusere på passagertransport, men under hensyntagen til, at transport af gods på jernbane samtidig skal kunne udvikles af hensyn til en bæredygtig og grøn erhvervsudvikling. Visionen vil bygge videre på arbejdet fra Sjællandsprojektet, de fælles trafikudspil og andet relevant materiale. Der forelægges forslag til vision inden årsskiftet 2012/2013. Visionen foreslås udarbejdet i en åben proces med inddragelse af de relevante trafikaktører og interessenter, herunder staten. Som led i denne proces vil Region Sjælland invitere til et politisk dialogmøde i efteråret med deltagelse af kommuner, Movia, Regionstog A/S og øvrige trafikselskaber m.fl. Der nedsættes en fælles administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunerne og regionen samt Regionstog og Movia. Der vil blive inddraget ekstern konsulent. Region Sjælland sekretariatsbetjener arbejdsgruppen. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser Indstilling Administrationen indstiller, at 1. der udarbejdes en vision for jernbanetrafikken på Sjælland 2. der nedsættes en fælles administrativ arbejdsgruppe, som sekretariatsbetjenes af Region Sjælland Sagen afgøres af Kommune Kontakt Udvalget. Behandling i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012, pkt. 4 Godkendt med den tilføjelse, at visionerne i Sjællandsprojektet: Strukturbillede 2030 Byudvikling og Infrastruktur i Region Sjælland skal indgå i udarbejdelsen af visionen for jernbanetrafikken på Sjælland

49 5. Rammeaftale Det specialiserede undervisningsområde Åbent Kommune Kontakt Udvalg Brevid: Resume Folketinget vedtog i marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område. Ændringen betød, at kommunerne overtog koordineringsansvaret fra regionerne på servicelovens område. Folketinget har pr. 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen per 1. maj Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. Udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt sammen med styringsaftalen senest den 15. oktober Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område. Ændringen betød, at kommunerne med virkning for rammeaftalen for 2012 overtog koordineringsansvaret fra regionerne på servicelovens område. På specialundervisningsområdet blev lovgivningen ikke ændret, og for rammeaftalen 2012 var det fortsat regionsrådene, der var ansvarlige for rammeaftalerne og koordineringen på dette område. Folketinget har pr. 28. april 2012 vedtaget en ny lov som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen med ikrafttræden den 1. maj Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. For at det kan lade sig gøre rykkes fristen for udviklingsstrategien fra d. 1. juni til d. 15. oktober Overgangsbestemmelserne beskriver, at udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt sammen med styringsaftalen senest den 15. oktober Med den nye lov overtager kommunerne koordineringsforpligtelsen fra regionen, som derved ikke bidrager som tidligere med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet. Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet udarbejdes i lighed med udviklingsstrategi 2013 for det specialiserede socialområde af kommunerne og behandles samtidig med styringsaftalen for Udviklingsstrategien for det specialiserede undervisningsområde vedlægges. Fremadrettet fra rammeaftale 2014 vil

50 specialundervisningsområdet indgå i den samlede udviklingsstrategi og dennes proces med frist juni Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- & økonomistyringsdel). Se separat sagsfremstilling vedr. styringsaftalen. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra Regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de omfattede undervisningstilbud. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår en styringsaftale med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling af de omfattede undervisningstilbud. For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet, men der henvises til den fælles styringsaftale, som skal være fastlagt sammen med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet senest 15. oktober Indstilling Det indstilles, at udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet sendes til beslutning i kommunalbestyrelser og Regionsråd. Behandling i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012, pkt. 5 Godkendt. Bilag til punkt nr. 5: - Rammeaftale Styringsaftale

51 6. Styringsaftale 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde Åbent Kommune Kontakt Udvalg Brevid: Resume Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet. Aftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen, herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Aftalen skal godkendes senest den 15. oktober Sagsfremstilling Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Aftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2012 og det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces. Aftalen er vedlagt. Herudover kan bilag til styringsaftalen i form af: paragrafområder, takstaftalen 2013, og Allonge om specialundervisning findes på KKR Sjællands hjemmeside. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: - Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen. - Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen. - Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud. - Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser. - Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi. - Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. - Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme

52 principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte som en anbefaling til kommunerne: - En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårlige tilbagevendende analyser. - En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt. - En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år. Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategierne for Indstilling Det indstilles, at styringsaftalen sendes til beslutning i kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Behandling i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012, pkt. 6 Godkendt. Bilag til punkt nr. 6: - Rammeaftale Udviklingsstrategi specialundervisning

53 7. Kommunesamarbejde og puljen på sundhedsområdet Åbent Kommune Kontakt Udvalg Brevid: Resume Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2012 at afsætte 20 mio. kr. i 2012, stigende til 30 mio. kr. i 2013 til yderligere at styrke samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet. Det forventes, at Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 tager stilling til udmøntning af midlerne. Sagsfremstilling Samarbejdet mellem region og kommuner på sundhedsområdet hviler i høj grad de politiske visioner fra Sundhedsaftalen Regionsrådet besluttede i 2012 at afsætte midler til yderligere at styrke samarbejde med henblik på at skabe de bedste rammer for patienterne i overgangen mellem kommune, praktiserende læge og sygehus. Regionsrådet har i budget 2012 og ved efterfølgende udmøntning af midlerne for 2012 angivet hvilke indsatsområder midlerne kan anvendes til. Regionen og kommunerne en fælles arbejdsgruppe som, inden for disse rammer, har vurderet anvendelsesmuligheder og konkrete forslag har været drøftet administrativt og i Sundhedskoordinationsudvalget, senest på møde den 12. juni Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Orienteringen forlægges til orientering. Behandling i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012, pkt. 7 KKU blev orienteret. Bilag til punkt nr. 7: - Kommunepulje

54 8. Eventuelt Åbent Kommune Kontakt Udvalg Brevid: Behandling i Kommune Kontakt Udvalg tirsdag den 28. august 2012, pkt. 8 Kommunerne er med Holbæk som initiativtager gået sammen om et fælles indkøb af sociale tilbud. Stig Vestergård deltog ikke i behandling af dette punkt

55 Bilag: 2.3. Aftaletekst - særlig indsats for dagpengemodtagere Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74640/12

56 Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge Dato 31. august 2012 En gruppe af ledige er i risiko for at opbruge deres dagpengeret efter årsskiftet som følge af afkortningen af dagpengeperioden. Det skal findes en løsning på denne udfordring. Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke er derfor enige om, at alle sejl skal sættes til for at hjælpe de ledige, som i dag er i risikogruppen for at opbruge retten til dagpenge. En ekstraordinær hjælp med fokus på jobformidling og jobstøtte skal sikre, at flest mulige i risikogruppen kommer i arbejde, og at gruppen, der opbruger retten til dagpenge, bliver så lille som mulig. Der skal derfor iværksættes en række tiltag, som sikrer, at de ledige får intensiv jobhjælp af de aktører, som er nærmest og bedst til at hjælpe dem i arbejde, og at de får nogle særlige rettigheder, som skal lette deres vej ind på arbejdsmarkedet. Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke er således enige om at iværksætte følgende tiltag: 1) Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden Der etableres et jobberedskab i a-kasser og jobcentre, bestående af medarbejdere, som dedikeres til indsatsen for de ledige, som har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode og derfor risikerer at opbruge deres ret til dagpenge frem mod sommeren Der sendes et brev til alle ledige i risikogruppen. I brevet, som sendes af beredskabet i a-kasserne, opfordres den ledige til at henvende sig til jobberedskabet for at få hjælp til at komme i arbejde. Brevet kan sendes pr. . De ledige, som ikke selv har henvendt sig til jobberedskabet i jobcenteret inden for 1 måned efter afsendelse af brevet, vil blive kontaktet af beredskabet i jobcenteret. 2) Jobhjælp og jobsøgningsstøtte Alle ledige, som henvender sig til jobberedskabet, har ret til jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte, evt. suppleret af hjælp til at komme i jobrotation, voksenlærlingeforløb og opkvalificeringsjob. Hvis der er behov for yderligere tiltag, skal der afholdes en straks-samtale inden for en uge mellem de involverede parter, dvs. den ledige og jobcenteret samt, hvis den ledige ønsker det, a-kassen. Ved samtalen informeres den ledige om retten til at få en personlig jobformidler, og det videre forløb aftales. Beskæftigelsesregionerne understøtter jobcentrenes opsøgende virksomhedskontakt. Beskæftigelsesregionerne vil i samarbejde med jobcentre og

57 Side 2 af 4 parterne i de regionale beskæftigelsesråd sætte ind med en særlig, aktiv indsats for at finde nye konkrete jobåbninger, jobrotationspladser og voksenlærlingepladser. 3) Intensivt jobformidlings-forløb Ledige, der har behov for mere intensiv jobhjælp, får ret til en personlig jobformidler, som hjælper den enkelte i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige gå aktivt ud og opsøge relevante virksomheder og finde konkrete nye job, blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob m.v. som indslusning til ordinære job. Jobformidleren skal hjælpe den ledige med at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, udbrede sin jobsøgning, finde relevante job at søge, skrive ansøgninger og søge uopfordret og etablere netværk samt forberede den ledige på at gå til jobsamtaler. 4) Supplerende nye instrumenter og tiltag i indsatsen Ud over den intensive jobhjælp får de ledige bedre muligheder for at komme i arbejde gennem jobrotationsordningen, og de får nogle nye rettigheder, som løfter eller styrker deres kompetencer. De ledige får således: Bedre muligheder for at blive ansat som vikarer i jobrotation. Ret til tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud (opkvalificeringsjob). Ret til at få et virksomhedsrettet tilbud i form af en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, som de ledige selv har fundet, bevilget efter en fast track - procedure, der sikrer, at den ledige kan starte i tilbuddet hurtigst muligt. At hjælpe de ledige i risikogruppen med at komme i arbejde er en stor opgave. Derfor forpligter alle sig til at være aktive medspillere og til at gøre deres bedste for at løfte opgaven såvel hver for sig som i fællesskab. A-kassernes Samvirke / a-kasserne forpligter sig til følgende: At sende breve ud til alle ledige, som risikerer at opbruge deres dagpengeret, og at give jobcentrene besked om, hvilke ledige der er sendt et brev til. At etablere et stående jobberedskab bestående af medarbejdere, som dedikeres til opgaven med at hjælpe ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, i arbejde. At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, der henvender sig, via et intensivt samtaleforløb med fokus på jobhjælp og jobsøgningsstøtte. At aftale det videre forløb med den ledige senest inden for 1 uge efter, at den ledige har henvendt sig. A-kasserne holder i den forbindelse de samtaler med den ledige, som den pågældende har behov for. Samtalerne kan holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller anden digital kontakt. I de første uger efter igangsættelse af jobberedskabet tilstræbes fristen på 1 uge også overholdt, men a-kasser med særligt mange ledige i målgruppen kan have brug for at gennemføre samtalerne over lidt længere tid. At fokusere på at hjælpe ledige i arbejde via intensiv jobhjælp, jobsøgningsstøtte og jobformidling. At hjælpe ledige med at komme i jobrotation, uddannelse som voksenlærling eller i praktik eller i job med løntilskud i en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde.

58 Side 3 af 4 At sende ledige videre til jobcentret med det samme, hvis jobberedskabet i den enkelte a-kasse og den ledige kommer frem til, at der skal mere intensiv jobhjælp til. At deltage hvis den enkelte ledige ønsker det - i en fælles straks-samtale med den ledige og jobcenterets jobberedskab inden for 1 uge efter, at a-kassen har aftalt med den ledige, at der skal mere intensiv jobhjælp til samt at aftale det videre forløb på mødet. At medvirke til, at der i beskæftigelsesregionernes og AK-Samvirkes kampagne om at finde voksenlærlingepladser er særligt fokus på at finde pladser til ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode. KL / kommunerne forpligter sig til følgende: At etablere et stående jobberedskab i jobcenteret bestående af medarbejdere, som dedikeres til opgaven med at hjælpe ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge, i arbejde. At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, som selv henvender sig, eller som sendes til jobcenteret af a-kassen, via et intensivt samtaleforløb med fokus på jobhjælp og jobsøgningsstøtte. Samtalerne i forløbet kan holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller anden digital kontakt. At jobberedskabet står klar til at hjælpe de ledige, som har behov for en mere intensiv jobhjælp via et særligt forløb med en personlig jobformidler. At jobberedskabet aftaler det videre forløb med den ledige senest inden for 1 uge efter, at den ledige har henvendt sig. At afholde en fælles straks-samtale med den ledige og evt. a-kassens jobberedskab inden for 1 uge efter, at den ledige er sendt til jobcenteret af a- kassen samt at aftale det videre forløb på mødet. At fokusere på at hjælpe ledige i arbejde via intensiv jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte. At hjælpe ledige med at komme i jobrotation, uddannelse som voksenlærling eller i praktik eller i job med løntilskud på en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde. At informere den ledige om, at den pågældende har ret til at få en personlig jobformidler, som hjælper den ledige i alle led af jobsøgningen, og sikre, at alle ledige, som ønsker at benytte sig af retten til en personlig jobformidler, kan få en sådan. At følge op over for alle de ledige, som ikke har henvendt sig til jobcenterets jobberedskab, ved at kontakte den ledige senest 1 måned efter, at der er sendt et brev til den pågældende med en opfordring om at henvende sig. At iværksætte procedurer for en fast track -bevilling af virksomhedsrettede tilbud, som den ledige selv har fundet, som sikrer, at sådanne tilbud kan bevilliges inden for 48 timer. At målrette jobrotationspladser til de ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, således at det først undersøges, om pladsen kan besættes med en ledig, der matcher virksomhedens behov og som er i risiko for at opbruge sin dagpengeret. At rette henvendelse til den relevante a-kasse og drøfte sagen, inden en jobrotationsplads gives til en ledig, som ikke er i risikogruppen.

59 Side 4 af 4 DA, LO, FTF, AC, KL, BR og staten forpligter sig til følgende: Gennem parterne i LBR og RBR at tage initiativer til at understøtte og gennemføre denne aftale, herunder at styrke fokus på nye, konkrete jobåbninger og etablering af jobrotationspladser, voksenlærlingepladser, løntilskudspladser og praktikpladser til brug for jobcentrenes og a-kassernes jobberedskab. At engagere de faglige organisationer i at finde - og virksomhederne i at synliggøre - de jobåbninger, der er. At sætte særligt fokus på at fremskaffe jobrotationspladser til de ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode, hvor den konkrete virksomhed, der vil stille med pladsen, henvender sig i det relevante jobcenter. At medvirke til, at jobcentrene kan bevillige virksomhedsrettede tilbud, som de ledige selv har fundet, efter en fast track -procedure, så sådanne tilbud kan bevilliges inden for 48 timer. Regeringen forpligter sig til følgende: At afsætte i alt 332 mio. kr. i 2012 og 2013 til en særlig indsats, som skal hjælpe ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, i arbejde. At give alle ledige i risikogruppen en række nye rettigheder i form af intensiv jobhjælp og intensive jobformidlings-forløb, ret til virksomhedsrettede tilbud og til opkvalificeringsjob. At beskæftigelsesregionerne aktivt understøtter jobcentrenes og a-kassernes jobberedskab. At beskæftigelsesregionerne understøtter jobcentrenes virksomhedskontakt og i samarbejde med jobcentrene sætter ind med særlig indsats for at finde og synliggøre jobåbninger og muligheder for virksomhedsrettede tilbud i private virksomheder. For at understøtte ovenstående etableres en arbejdsgruppe bestående af Beskæftigelsesministeriet, LO, DA, AC, FTF, KL, AK-Samvirke og beskæftigelsesregionerne. Arbejdsgruppen vil løbende følge indsatsen og udviklingen i forhold til de ledige, som risikerer at opbruge retten til dagpenge frem mod sommeren Sigtet med arbejdsgruppen er at understøtte, at der er fuldt fokus på opgaven, at parterne lever op til deres forpligtelser, og at der følges op på, hvorvidt den indsats og de tiltag, der nu bringes i spil, virker optimalt.

60 Bilag: 2.4. Svar på spørgsmål af 17. august 2012 fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74637/12

61 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Mikkel Solgaard Bojsen-Møller Koncernsekretariat D E Svar på spørgsmål af 17. august 2012 fra kommunalbestyrelsesmedlem Dato: 29. august 2012 J.nr.: 12/16425 Kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen har pr. mail til borgmesteren den 17. august 2012 stillet følgende spørgsmål: Hvorfor får vi, som kommunalbestyrelsesmedlemmer i Lejre Kommune, ikke den information, som centrale instanser, som adressat har tiltænkt os? Forretningsgangen for informativt materiale som fx breve, dokumenter og andet materiale adresseret til kommunalbestyrelsen består i, at materialet publiceres på Politikerportalen under Post/Orientering vedr. Kommunalbestyrelsen. Såfremt det indkomne materiale entydigt vedrører et stående udvalgs arbejdsområde publiceres dette på Politikerportalen under Post/Orientering vedr. det pågældende udvalg. Som kommunalbestyrelsesmedlem kan man vælge at få en automatisk advis pr. mail, når der publiceres nye dokumenter under Post/Orientering eller andre steder på Politikerportalen. På hvert Kommunalbestyrelsesmøde fremgår det endvidere af dagsordenens punkt 3: Orientering, hvilke dokumenter, der siden sidste kommunalbestyrelsesmøde er publiceret under Post/Orientering vedr. Kommunalbestyrelsen.

62 Bilag: 2.5. Svar på spørgsmål angående postloven 9, stk. 1 fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74635/12

63 Kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen Spørgsmål vedrørende postlovens 9 stk 1. Kære Flemming Hermed svar på dine spørgsmål vedrørende postloven 9 stk 1: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lone Feddersen Koncerndirektionen D E Dato: 30. august 2012 J.nr.: 1. Hvor mange ansøgninger efter postlovens 9 stk 1, har Lejre Kommune modtaget siden den nye postlov trådte i kraft 1.januar 2012? Der har dags dato været 88 ansøgninger. 2. Hvor mange af disse ansøgninger er visiteret til at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen? 83 borgere har fået dette bevilliget. 3. Hvor mange ansøgere har fået afslag, altså er ikke visiteret til at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen? Der er givet 5 afslag, 2 til lokale præster og 3 borgere, hvor der har været en rask ægtefælle, der har mulighed for at afhente posten. 4. Hvilken forvaltningsinstans i Lejre Kommune behandler og træffer afgørelser af ansøgninger efter postlovens 9 stk 1? Det er Center for Velfærd og Omsorg. afdelingen Visitation og Bestiller. Der er på hjemmesiden et ansøgningsskema, som borgerne kan udfylde og sende til afdelingen, hvorefter vores visitatorer afgør alle sager med en skriftlig begrundelse, såfremt der gives afslag. Håber svarene er dækkende. Med venlig hilsen Lone Feddersen Direktør

64 Side 2 af 2

65 Bilag: 3.4. Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71501/12

66 XLSX Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker til budget Indarbejdet i borgmesterens budgetoplæg til ØU's behandling den 5.september 2012 Udfordringer Udvalg Bevilling Overskrift ØU/ Tværgående Gensidighedsaftalen ØU Udbetaling Danmark ØU Afholdelse af valg ØU Projektet "Den økologiske kommune" ØU Revision af kommuneplan UKF Hvalsø Kulturhus UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr integreret bibliotek

67 XLSX UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter UBU Dagplejen (1) - Faldende børnetal UBU Dagplejen (2) - Oprettelse af vuggestuepladser UBU Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med gæstedagpleje UTM Harmonisering af vejbelysning UTM Movia efterregulering for USSÆ SEL Personer med særlige USSÆ sociale vanskeligheder USSÆ Udvidelse af antal boliger til demente USSÆ /20 Genoptræning - fortsættelse af smerteskolen I alt, udfordringer

68 XLSX Løsningsmuligheder Udvalg Bevilling Overskrift ØU/ Tværgående ØU/ Tværgående ØU/ Tværgående Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler Lov- og Cirkulæreprogram ØU Ledelse og organisation Reducere i budget til ØU inventar ØU Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer ØU Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" ØU Reducere i Udviklingspuljen ØU Reducere i konsulentkontoen

69 ØU UBU UTM UTM UJA USSÆ /14/18 Reducere i XLSX konsulentkontoen Omprioriteringer på dagtilbudsområdet Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet Halvering af demografipuljerne USSÆ /35/36 Sociale institutioner I alt, løsningsmuligheder Politiske driftsønsker Udvalg Bevilling Overskrift UBU Svømmeundervisning for en skoleårgang UKF Styrkelse af personalbemanding i hallerne UKF Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane USSÆ Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel 500 UBU Tilbud om aktiviteter til unge 500 ØU Sagnlandet Lejre ØU Nationalpark 200 Forberedelse af udbud til ØU budget

70 XLSX USSÆ Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely ØU Initiativer til lokal vækst 200 ØU Post Doc projekt 50 Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus Driftudgift på ØU Vestervangudstykningen UJA Ingen ledige unge UJA Seniorjob UBU Ekstra statstilskud til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud USSÆ Ekstra statstilskud til forebyggelse og hverdagsrehabilitering ØU Pulje til imødegåelse af overførsler ØU Pulje finansieres over finansforskydninger I alt, politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag Udvalg Bevilling Overskrift Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge 20 Biler (intern leasing) I alt, afledte driftsudgifter

71 XLSX Bemærkning Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Gensidighedsaftalen blev ved budgetvedtagelsen 2012 Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Gensidighedsaftalen blev ved budgetvedtagelsen 2012 indarbejdet for overslagsårene med sparekrav på 5 mio. kr. i 2013 Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Lejre Kommune skal altså i 2013 finde besparelser på 1,7 mio. kr. for at finansiere udgifterne til Udbetaling Danmark. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca kr. Der er i budgettet kun afsat kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme.

72 XLSX Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Da ordningen kun har haft virkning ét år ønskes forsøgsperioden for gæstedagplejeordningen forlænget med et år, således at der opnås en to-årig forsøgsperiode, som oprindeligt planlagt. Penge (1 mio. kr.) bevilliget til forsøget i 2011 er lagt i kassen, og der skal i stedet afsættes 1 mio. kr. i 2013 Såfremt UTM, ØU og KB i maj 2012 vælger at følge koncerndirektionens indstilling om at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik, vil den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) bliver forøget med kr Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Personer med særlige sociale vanskeligheder (det specialiserede socialområde - voksne) Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Smerteskolen har hidtil været finansieret via eksterne projektmidler på kr., og en fortsættelse af smerteskolen forventes alt andet lige at ville koste dette beløb. Der er p.t. ikke afsat midler i budget 2013 til en fortsættelse af smerteskolen, og udgiften til en fortsættelse af skolen vil derfor i givet fald gå fra øvrige opgaver. P.t. dækker budget alene skal -opgaver.

73 XLSX Bemærkning Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. Er indarbejdet pr. 21. august 2012 Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne som har været praksis hidtil. Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, netto effekten er reduktion af udgifterne. Er indarbejdet pr. 21. august 2012 Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse på 1 mio. kr. skyldes gennemførelse af ny elevtildelingsmodel på skoleområdet, som følge af den ny skoleplan. Det er besluttet, at en del af besparelsen ved den ny elevtildelingsmodel skal indgå i projekt Ledelse og Organisation (jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. januar 2012) Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Samtidig kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive budgettet med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.) Puljen attraktiv arbejdsplads er målrettet initiativer til udvikling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, tværgående kompetenceudviklingstiltag mv. Puljen kan reduceres som engangsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene, herunder understøttelse af centermed-struktur. Budgettet i 2013 udgør 1,5 mio. kr. Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering 0 af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene.

74 Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering 0 af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene. Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende børnetal på området. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af materielgårdens drift XLSX Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal nedbringe energiforbruget. Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere disse poster i Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, Udenfor servicerammen Bemærkning Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september Der forelægges en sag til politisk behandling Der forelægges sag til politisk behandling Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Ses i sammenhæng med kr. på anlægsbudgettet. Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Der forelægges en sag til politisk behandling i september hvor der evt. udpeges ét område

75 XLSX Driftsbesparelse sfa. samlet rådighedsbeløb: budget 2012: 4,4 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i nyt anlægsbudget De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Sammenhæng til Den økologiske kommune Driftudgiften reduceres i takt med salg af grunde - her forudsat at alle grunde er solgt i 2013 Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Udenfor servicerammen Der er indarbejdet 2,4 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Samme metode som i budget 2012 Samme metode som i budget 2012 Bemærkning

76 XLSX

77 XLSX

78 Bilag: 3.5. Bilag 5. Investeringsoversigt 2013 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71627/12

79 XLSX Bilag 5. Investeringsoversigt, på baggrund af anlægsforslag til budget Anlægsnr. Anlægsforslag Bemærkninger ØU 2 Digitaliseringspulje Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/ ØU Pulje til IT-investeringer Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet KF 7 Renovering - Domus Felix KF 9 Åbent bibliotek TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé SSÆ 2 Borgernær teknologi Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 4 Biler SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har 0 driftsudgiften. Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm 0 istandsættelse) Eget forslag Faglokaler Eget forslag Tandplejen Venterum mv renoveres Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og legestuer Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Gevninge bygade skal prioriteres i 2013 Eget forslag Cykel og gangstier Eget forslag Broer ,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 Eget forslag Pulje til gadebelysning UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 Eget forslag Pulje til IT-investeringer Ikke medtaget i BU19 Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Eget forslag Halrenovering Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af juli 2012 Eget forslag Hjælpemidler Der forelægges politisk sag i september Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen Eget forslag Initiativer til lokal vækst Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst Eget forslag Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling), lånefinanseres Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved låneoptag Total, anlægsudgifter

80 Bilag: 3.7. Bilag 7. Ændringer fra budgetoverslagsår 2013 til borgmesterens oplæg 2013 (trinvis) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71708/12

81 Bilag 7: Ændringer fra udvalgenes budgetoplæg (juni) til borgmesterens budgetoplæg (august), trinvis Ændringer fra "budgetoverslagsår 1" til "udvalgenes budgetoplæg" (juni) kr 2013 Budgetoverslagsår, drift (vedtaget oktober 2011) PL Demografi Politiske beslutninger t.o.m. februar Fremskrivning Udfordringer Løsningsmuligheder I alt, drift Ændringer fra "udvalgenes budgetoplæg" (juni) til "budgetseminar 22.juni" kr 2013 Drift, Udvalgenes budgetoplæg Konsekvenser af Økonomiaftale, drift (foreløbige beregninger) Gensidighedsaftale 710 Lov- og Cirkulæreprogram I alt, drift Anlæg (2013 pl) Renter, afdrag, balanceforskydninger Indtægter (foreløbige beregninger) Ændringer fra "budgetseminar 22. juni" til "6. juli notat" kr 2013 Drift, budgetseminar 22. juni Ændret PL-skøn, drift Tilpasning af udgifter til beskæftigelsestilskud Konsekvenser af Økonomiaftale, drift (endelig udmelding) -99 I alt, drift Anlæg, budgetseminar 22. juni Ændret PL, anlæg 891 I alt, anlæg Renter, afdrag, balanceforskydninger, budgetseminar 22. juni Renter, afdrag, balanceforskydninger (opdateret beregning) 387 I alt, Renter, afdrag og balanceforskydninger Indtægter, budgetseminar 22. juni Øgede indtægter (efter endelig udmelding) I alt, Indtægter Ændringer fra "6. juli notat" til "ØU-sag 21. august" kr 2013 Drift, 6. juli notat Øvrige korrektioner I alt, drift

82 Ændringer fra ØU-sag 21. august til borgmesterens oplæg kr 2013 Drift, ØU-sag 21. august Tilpasning af udfordringer (indarbejdet i "udvalgenes budgetoplæg") Tilpasning af løsningsmuligheder (indarbejdet i "udvalgenes budgetoplæg") Afledt drift af anlægsønsker Politiske driftsønsker I alt drift Anlæg, ØU-sag 21. august Opjustering af anlægsbudget I alt, anlæg Låneoptag, ØU-sag den 21. august Øget låneoptag ( til finansiering af energirenovering, anlæg) I alt, låneoptag

83 Bilag: 3.6. Bilag 6: Ændringer fra juni til borgmesterens oplæg (oversigt) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72060/12

84 Bilag 6. Ændringer fra udvalgenes budgetoplæg (juni) til borgmesterens budgetoplæg (august), oversig kr.(løbende priser) Udvalgenes budgetoplæg Budgetforslag 2013 (juni 2012) (budget-seminar 2) Drift Økonomiudvalget Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed og Ældre* Bedre kvalitet i dagtilbud (jf. Økonomiaftale 2013) Sundhedsfremmende indsats (jf. Økonomiaftale 2013) Udfordringer Løsningsmuligheder Gensidighedsaftale, uudmøntet besparelse (fra 2012) Gensidighedsaftale, løsningsforslag Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram Sparekravspulje 0 PL Drift og refusion 0 Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag A. Drift i alt Anlæg** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet - 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 06 Fællesudgifter og administration m.v B. Anlæg i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på Kommunens lån UDGIFTER i alt Optagne lån Skatter, tilskud og udligning (inkl. beskæftigelsestilskud) Kvalitetsfondsmidler (jf. Økonomiaftale 2013) Udligningsreform Ekstraordinær finansiering F. INDTÆGTER i alt BUDGETBALANCE, Likviditetsunderskud = (+), likviditetsoverskud = (-)

85 - heraf serviceudgifter

86 s budgetoplæg (august), oversigt orslag 13 Budgetforslag 2013 Budgetforslag 2013 Borgmesterens oplæg eminar 2) (pr. 5. juli 2012) (pr. 21. august 2012) (pr. 29. august 2012)

87

88 Bilag: 3.2. Bilag 2. Konsekvensregneark m. borgmesterens budgetforslag Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72069/12

89 Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel 9. august 2012 kl. 11:15 i kr. løbende priser Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Økonomiaftalen dagtilbud og sundhed Konsekvenser af budgetsag ØU den 21. august Udfordringer PL drift Afledt drift af anlægsforslag Forslag til løsningsmuligheder Politiske driftsønsker PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i budget 2012 (tælles ikke med i resultat) Forslag til anlæg PL vedr. anlæg Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

90 Udfordringer til budget Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt Fjern x ved de udfordringer ikke ønskes at indgå i hovedoversigt x Udvalg Overskrift Tværgå ende Gensidighedsaftalen x ØU Udbetaling Danmark x ØU Afholdelse af valg x ØU Projektet "Den økologiske kommune" x ØU Revision af kommuneplan x UKF Hvalsø Kulturhus x UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek x UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter UBU Anbringelsesområdet x UBU Dagplejen (1) - Faldende børnetal x UBU Dagplejen (2) - Oprettelse af vuggestuepladser x UBU Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med gæstedagpleje UTM Energi - stigende priser

91 x UTM Harmonisering af vejbelysning x UTM Movia efterregulering for UJA Seniorjob til personer over 55 år x USSÆ 96 SEL x USSÆ Personer med særlige sociale vanskeligheder x USSÆ Udvidelse af antal boliger til demente x USSÆ Genoptræning - fortsættelse af smerteskolen I alt

92 x Bemærkning Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Lejre Kommune skal altså i 2013 finde besparelser på 1,7 mio. kr. for at finansiere udgifterne til Udbetaling Danmark. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca kr. Der er i budgettet kun afsat kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme. Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Der er store udfordringer vedr. anbringelsesområdet. Der er i december 2011 anbragt 2 børn/ unge yderligere 3 nye sager i 1. kvartal 2012, og p.t. er der 4 nye sager undervejs. Det vurderes p.t. at være svært at rumme disse i nuværende budget, og hvis udviklingen fortsætter, bliver udfordringen naturligvis større i 2013 samt overslagsårene. Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Da ordningen kun har haft virkning ét år ønskes forsøgsperioden for gæstedagpleje-ordningen forlænget med et år, således at der opnås en to-årig forsøgsperiode, som oprindeligt planlagt. Penge (1 mio. kr.) bevilliget til forsøget i 2011 er lagt i kassen, og der skal i stedet afsættes 1 mio. kr. i 2013 Et misvisende/uklart beregningsgrundlag for energibudgettet kombineret med fejlkonteringer (dog i faldende grad) gør budgetstyringen vanskelig. Større udfordring er dog de stigende energipriser, der har som konsekvens, at de i 2011 og 2012 gennemførte energitiltag ikke medfører, at der opnås den forventede besparelse. Der er ydermere lagt en besparelse på ydelsen på lånet til energiinvesteringer ind i 2012 og fremadrettet. Historisk har bevillingen ikke fået overført et mindreforbrug, men har fået overført et merforbrug.

93 Såfremt UTM, ØU og KB i maj 2012 vælger at følge koncerndirektionens indstilling om at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik, vil den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) bliver forøget med kr Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. I forbindelse med lovændring om, at perioden for berettigelse til arbejdsløshedsdagpenge nedsættes fra 4 2 år forventes en stigning af udgifter til seniorjob. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Personer med særlige sociale vanskeligheder (det specialiserede socialområde - voksne) Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Smerteskolen har hidtil været finansieret via eksterne projektmidler på kr., og en fortsættelse af smerteskolen forventes alt andet lige at ville koste dette beløb. Der er p.t. ikke afsat midler i budget 2013 til en fortsættelse af smerteskolen, og udgiften til en fortsættelse af skolen vil derfor i givet fald gå fra øvrige opgaver. P.t. dækker budget alene skal -opgaver.

94 Løsningsforslag til budget Sum valgte løsningsforslag x SÆT x ved de løsningsforslag som ønsket indgå i hovedoversigt Udvalg Overskrift Bemærkning x Tværgåen de Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. x Tværgåen de Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne som har været praksis hidtil. x Tværgåen de Lov- og Cirkulæreprogram Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, netto effekten er reduktion af udgifterne. x ØU Ledelse og organisation Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse på 1 mio. kr. skyldes gennemførelse af ny elevtildelingsmodel på skoleområdet, som følge af den ny skoleplan. Det er besluttet, at en del af besparelsen ved den ny elevtildelingsmodel skal indgå i projekt Ledelse og Organisation (jf Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. januar 2012) x ØU Reducere i budget til inventar Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. x ØU Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Samtidig kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive -300 budgettet med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.) ØU Reduktion af beløb til jubilæumsgratialer I forbindelse med jubilæer gives der i dag et beløb på kr. (skattefrit) til 25 års jubilarer og kr. (skattefrit) til 40 års jubilarer. Derudover giver kommunen en gave (500 kr.) og midler til afholdelse af reception (2.500 kr.). Jubilæumsgratialet kan nedsættes til kr., hvorved der skønnes at kunne opnås en besparelse på kr. årligt i perioden Jubilæumsgratialer i den størrelsesorden gives i fx Høje-Taastrup -100 Kommune (5.000 kr.) og Hvidovre Kommune (6.000 kr.). x ØU Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" Puljen attraktiv arbejdsplads er målrettet initiativer til udvikling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, tværgående kompetenceudviklingstiltag mv. Puljen kan reduceres som engangsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene, herunder 0 understøttelse af centermed-struktur. Budgettet i 2013 udgør 1,5 mio. kr. x ØU Reducere i Udviklingspuljen Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da 0 opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. x ØU Reducere i konsulentkontoen Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt 0 opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene kr. fra Bibliotek/Arkiv Budgettilpasning kr. fra Musikskolen (Alternativ 1) kr. fra Lokale-bookning UKF kr. fra folkeoplysning x UBU Omprioriteringer på dagtilbudsområdet Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende børnetal på området. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af x UTM Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park materielgårdens drift. x UTM Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal nedbringe energiforbruget. UJA Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. x

95 x UJA Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. USSÆ Nedlæggelse af leve-bo-miljø på Ammershøjparken og Bøgebakken Nedlæggelse af de to leve-bo-miljøer vil medføre en samlet besparelse på 1,55 mio. kr., når besparelsen er fuldt implementeret, dvs. i USSÆ Ændring af kvalitets-standarden på rengøringen i hjemmeplejen Rengøringsstandard nedsættes fra hver 14. dag til hver 3. uge x USSÆ Halvering af demografipuljerne Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere disse poster i USSÆ Konsulentgruppen - Ophør af forebyggende og aktiverende indsats efter Ophør af forebyggende og aktiverende indsats efter 79, der er et kan -tilbud. Besparelsen skønnes fra 2013 og fremover at være kr. om året. Konsekvensen kan være, at borgerne oplever øget behov for -100 hjemmehjælp mv. som følge af manglende mulighed for aktivitet En nedlæggelse af kommunens aktivitetscentre vil betyde en samlet besparelse på 1,7 mio. kr., når USSÆ Aktivitetscentre, nedlæggelse besparelsen er fuldt indfaset i I 2013 vil nedlæggelse medføre en besparelse på 1,3 mio. kr. x USSÆ Sociale institutioner Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, I alt

96 Anlægsforslag til budget x Sum af valgte anlægsprojekter (1.228) (1.248) (1.248) (1.248) Evt. afledt drift SÆT x ved de anlæg som ønsket Anlægsnr. Anlægsforslag Bemærkning prioriteret. ØU 1 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger x ØU 2 Digitaliseringspulje Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet x ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/6 2012? ØU 4 Opfølgning vedr. APV - fysiske problemer ØU 5 IT investeringer? x ØU PULJE TIL IT-INVESTERINGER Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF ØU 7 STRUKTURÆNDRINGER KF 1 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø KF 2 Etablering af Crossfit bane 130 KF 3 Forsamlingshus i Osted KF 4 Renovering af haller KF 5 Udvidelse af P- Plads ved Station KF 6 Musikøvelokale x KF 7 Renovering - Domus Felix 350 KF 8 Renovering af tennisbaner 370 x KF 9 Åbent bibliotek 460 KF 10 Lys på petanque- og tennisbaner, Osted Idrætsanlæg 86 BU 1 Elektroniske tavler og IT faciliteter på skolerne BU 2 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø på 65 kvadratmeter BU 3 Parkeringsplads og cykelparkering ved Allerslev Skole BU 4 Renovering af faglokaler og øvrige faciliteter på de 7 skoler, ansøgning om bevilling til udarbejdelse af ideoplæg BU 5 Nybygning af integreret 0-6 års børnehus i Hvalsø (der er afsat 20,6 mio. i budget 2012) Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 6 Indretning af loft i Bøgen, Kirke Hyllinge til personalefaciliteter 250 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 7 Indretning af faciliteter til 12 vuggestuepladser i Møllehuset, Kirke Sonnerup 774 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 8 Legestue i Kirke Såby 941 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 9 Indretning af 8 vuggestuepladser lærkereden Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 10 Dagplejen i Kirke Sonnerup Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 11 Indretning af vuggestuefaciliteter i Røglebakken Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 12 Legestue i Allerslev 941 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 13 Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Kirke Såby Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 14 Legestue i Kirke Hyllinge Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 15 Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Osted Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 16 Tilbygning i Solsikken Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 17 Udbygning af tandplejen BU 18 Fælles adgangsvej til Bramsnæsvigskolen og hallen ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA BU 19 LER/FAGLOKALER Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling) Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved x TM låneoptag TM 2 Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb i 2013 TM 3 PCB renovering af Hvalsø Skole TM 4 Pulje til PCB renovering

97 TM 4 Pulje til PCB renovering TM 5 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger TM 6 Pulje til genopretning af kommunale lejeboliger TM 7 Pulje til Handicapforbedringer Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb TM 8 Pulje til kloakseparering af kommunale ejendomme x TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet TM 10 Forlængelse af Vintappervej TM 11 Parkeringsanalyse Lejre station TM 12 Pulje til asfalt og slidlag Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb x TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår x TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 15 Pulje til cykel- og gangstier Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 16 Pulje til fortovs- og stirenovering TM 17 Pulje til renovering af broer Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb i 2013 TM 18 Pulje til gadebelysning TM 19 Pulje til opgradering af stoppesteder TM 20 Opdatering af skolevejsanalyse x TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé TM Bygningsvedl KB Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 1 Parkeringspladser pleje- og ældrecentre x SSÆ 2 Borgernær teknologi Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 3 Hjælpemidler driftsbesparelsen sfa. anlægsinvesteringen er indregnet i løsningsmuligheder x SSÆ 4 Biler SSÆ 5 Genoptræning 676 SSÆ 6 Tilbygning til aktivitetscenter Østergade x SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) Husk at sætte kryds Nye forslag indsættes her... indsæt beløb indsæt afledt drift Bemærk: ændres beløb skal anlægsønske skrives som nyt forslag) x Interaktive tavler i alle klasselokaler 2000 Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften. x Bærbar/Tablet til alle skoleelever x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 250 Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) x Faglokaler 3000 x Tandplejen 400 Venterum mv renoveres x Pulje til vuggestuepladser og legestue 3800 Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og legestuer x Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Gevninge bygade skal prioriteres i 2013 Pulje til energiinvesteringer med tilbagebetaling under 10 år - Lånefinansieres - initiativer med solcelleanlæg på kommunale bygninger prioriteres x Cykel og gangstier x Broer ,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 x Pulje til gadebelysning UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 x Pulje til IT-investeringer 1053 Ikke medtaget i BU19 x Pulje til opgradering af stoppesteder x Ejendomsvedligeholdelse Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole x Halrenovering Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli 2012 x Hjælpemidler 7500 Der forelægges politisk sag i september x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen x Initiativer til lokal vækst 200 Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst

98 Politiske driftsønsker til budget x Udvalg Bemærkning Svømmeundervisning for en skoleårgang Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september Der forelægges en sag til politisk behandling Styrkelse af personalbemanding i hallerne Der forelægges sag til politisk behandling Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker og trivsel 500 fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Tilbud om aktiviteter til unge 500 Prioriteres til initiativer i den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge) Sagnlandet Lejre Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Nationalpark 200 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Forberedelse af udbud til budget Der forelægges en sag til politisk behandling i september hvor der evt. udpeges ét område Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely Driftsbesparelse sfa. samlet rådighedsbeløb: budget 2012: 4,4 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i nyt anlægsbudget Initiativer til lokal vækst 200 De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Post Doc projekt 50 Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus Driftudgift på Vestervangudstykningen Driftudgiften reduceres i takt med salg af grunde - her forudsat at alle grunde er solgt i 2013 Ingen ledige unge Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Seniorjob Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Extra statstilskud til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Der er indarbejdet 2,4 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Extra statstilskud til forebyggelse og hverdagsrehabilitering Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Pulje til imødegåelse af overførsler Samme metode som i budget 2012 Pulje finansieres over finansforskydninger Samme metode som i budget 2012 I alt Note: Hvis der ønskes flere linjer til driftsønsker, indsæt da venligst linjer før ialt (række 37) ellers bliver summen ikke rigtig!

99 Investeringsoversigt som vedtaget i budget 2012 Anlægsprojekt i kr pl 2013-pl 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL FOREBYGGENDE EJENDOMSVEJLIGEHOLD PULJE TIL TILGÆNGELIGHED (HANDICAP) LEGEPLADSANLÆGSPULJE Transport og infrastruktur ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP CYKEL- OG GANGSTIER BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER CYKELSTI GEVNINGE - GL. LEJRE CYKELSTI NR. HYLLINGE - KR. HYLLINGE Undervisning og kultur ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER VEDLIGEHOLDELSES- OG RENOVERINGSPRO-JEKT PÅ FOLKESKOLERNE ANLÆGSPULJE TIL INITIATIVER PÅ BØRNE OG UNGEOMRÅDET SKOLEANLÆG ALLERSLEV AFLEDT AF NY SKOLEPLAN PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER SSP (HERUNDER SKATERBANE) KUNSTGRÆS FODBOLDBANE FLISEKANT PÅ SÆBYBADET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER Fællesudgifter og administration m.v PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) ANLÆGSOKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER I alt Note: Bemærk år 2012 er i 2012-pl og er i 2013-pl

100 Investeringsoversigt, på baggrund af anlægsforslag til budget Anlægsnr. Anlægsforslag 2013 ØU 2 Digitaliseringspulje ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/6 2012? ØU PULJE TIL IT-INVESTERINGER ØU PULJE TIL IT-INVESTERINGER ØU PULJE TIL IT-INVESTERINGER TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé SSÆ 2 Borgernær teknologi 516 SSÆ 4 Biler SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 0 Eget forslag Faglokaler Eget forslag Tandplejen 400 Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier Eget forslag Cykel og gangstier 0 Eget forslag Broer 0 Eget forslag Pulje til gadebelysning 250 Eget forslag Pulje til IT-investeringer 0 Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder 500 Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse Eget forslag Halrenovering Eget forslag Hjælpemidler Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 500 Eget forslag Initiativer til lokal vækst 200 TM 1 Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling) I alt:

101

102 dget ?

103

104 Bemærkninger Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften. Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) Venterum mv renoveres Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og legestuer Gevninge bygade skal prioriteres i ,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 Ikke medtaget i BU19 Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli 2012 Der forelægges politisk sag i september Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst Indeholdt i vedtaget budget nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved låneoptag

105

106 Bilag: 3.3. Bilag 3. Hovedoversigt Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72088/12

107 Hovedoversigt budget Hele kr. Udg. Indt. Driftsudgifter 00. Byudv., bolig- og miljøforanstaltning Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt (A) heraf refusion Anlægsudgifter 00. Byudv., bolig- og miljøforanstaltning Forsyningsvirksomheder m.v. 02. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt (B) Drifts og anlæg i alt (A+B) Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto Renter i alt - (C) Kassehenlæggelse (D) 151 Balanceforskydninger i alt (E) Afdrag på lån i alt (F) A+b+c+d+e+f+PL-stigninger i alt Finansiering Låneoptagelse Tilskud og udligning Udligning af købsmoms 889 Skatter Finansiering i alt Balance Økonomiafdelingen

108 Økonomiafdelingen Budgetteret skat og udligning på baggrund af statsgaranti Strukturtekst Budgetforslag Statsgar. udskr.grundl. Budgetforslag 1. udsendte hovedovers. (primo juli) Bevægelser 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud ) 7 Finansiering Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Finansiering Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med Særlig ældretilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skatter ) 90 Kommunal indkomstskat Finansiering Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Finansiering Afregning af selskabskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven Grundskyld Finansiering Grundskyld Anden skat på fast ejendom Finansiering Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb GRAND TOTAL Bemærkninger 1) Beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I beregningen er forudsat at Lejre Kommune modtager 5,1 mio. kr. i 19 tilskud. 2) Skøn over indtægter vedrørende indkomstskat er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgør kr. Derudover er indtægter vedrørende grundskyld nedjusteret med 7,507 mio. kr. grundet seneste skøn fra Told og skat

109 Bilag: 3.1. Bilag 1. Borgmesterens forslag til aftaletekst Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72091/12

110 Budget Lejre et bedre sted at bo Hverdagen i fokus Hvad er det, der betyder noget i vores hverdag så vi oplever, at vi trives og har det godt? Det er et spørgsmål, der kan have forskellige svar. Men noget af det der har betydning er, at vi bor et sted, hvor vi er glade for at bo, og hvor de forskellige muligheder og tilbud der er i vores lokalområde, fungerer godt og bidrager til tilfredsheden. Om man har brug for, lyst til eller mulighed for at benytte sig af tilbuddene, er også individuelt og afhænger af ens alder og hvilken livssituation man befinder sig i. Lad det være sagt straks: I Lejre bor man godt. Fra Naturens og historiens side er Lejre privilegeret, men kommunens tilbud af den samlede kommunale service spiller naturligvis også en rolle. Lejre Kommune har arbejdet hårdt på at få en robust økonomi, og aftalepartierne vil i 2013 og de kommende år fortsætte dette arbejde. Det vil vi gøre, fordi den økonomiske styrke skal bruges til at realisere de planer for vores skoler, dagtilbud og sikker trafik, som vi har vedtaget eller er ved at vedtage, ligesom kultur og idræt får et løft. Alle de kommunale tilbud er vigtige for at hverdagen fungerer, også selvom mange måske ikke tænker over det i dagligdagen. De kommunale servicetilbud skal udvikles Rigtig mange borgere bruger hver dag kommunens skoler, dagpleje, vuggestuer, ældrecentre, hjemmepleje, busser, veje og cykelstier. Mange borgere bruger ugentligt kommunens natur- kultur- og fritidsfaciliteter, idrætsanlæg, biblioteker, stisystemer, eller sundhedstilbuddene i form af sundhedspleje, sygepleje eller genoptræning. Jobcenteret er også et af de tilbud mange borgere kan få brug for en periode i løbet af deres liv. Nogle borgere har brug for mere specialiserede tilbud i kortere eller længere perioder, eksempelvis familiehuset, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, specialinstitutioner eller andet. Det er vigtigt, at der både er rigtig gode tilbud til de mange, men også særlige tilbud til de få, der har særlige behov. Selvom mange af tilbuddene allerede er gode i dag, skal der ske en fortsat udvikling og forbedring. Det er med til at gøre Lejre til et endnu bedre sted at bo. Planer for fremtiden Der bliver tilsyneladende færre erhvervsaktive, færre børn og flere ældre i Lejre kommune. Det er en udfordring vi skal have løst. Derfor vil aftalepartierne gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det er der ikke noget nyt i, det har også været målet de to foregående år. Men der er ikke én løsning, der sikrer at flere borgere flytter til Lejre kommune. De muligheder og tilbud der er i Lejre kommune, er med til at gøre vores kommune til et attraktivt sted at bo, både for os der allerede bor her, men også for dem der er ude og se sig om efter et nyt sted at bo. Så at gøre Lejre til et bedre sted at bo, kan med andre ord ikke løses med et snuptag. Det kræver tydelige politiske prioriteringer, i form af de langsigtede strategier, konkrete planer og beslutninger som kommunalbestyrelsen vælger, og som alle har betydning for hvordan den kommunale service bliver i fremtidens Lejre. Budget tager afsæt i tidligere års budgetaftaler og i Lejrestrategien. Det er de spor aftalepartierne har lagt ud i de foregående to år, og som vi nu bygger videre på. 1

111 Nogle spor giver ingen anledning til at borgere oplever ændringer i deres hverdag, mens andre spor betyder ændringer i hverdagen. Noget sporarbejde tager tid, og indtil det er helt på plads, kan det ikke undgås at der er borgere, der oplever gener i deres hverdag. Det kan eksempelvis være ved tilbygning på skoler, nybygning af institutioner, vejarbejde eller andet. Men de gode løsninger kommer kun, hvis vi accepterer at det betyder ændringer i vores hverdag i en kortere eller længere periode. Aftalepartierne har i budgetarbejdet og budgetaftalen lagt vægt på, at skabe gode tilbud indenfor den økonomi der er til rådighed og samtidig sikre, at budgetterne også har luft i de kommende år. Vi gennemfører en række konkrete investeringer som frigiver penge i de efterfølgende år. Der er tale om engangsinvesteringer af ikke ubetydelige beløb, som alle er med til at skabe en bedre driftsøkonomi. Det er der heller ikke noget nyt i. Det har vi også prioriteret i de første to budgetaftaler, og det prioriterer vi igen. Den slags investeringer har været medvirkende til, at Lejre kommune har gode tilbud i hverdagen, at budgetter holdes og at økonomien, som følge deraf, er blevet styrket til glæde for alle borgere i kommunen. Budgetaftalens indhold Øget kvalitet i dagtilbuddene Der er afsat midler i budgettet til øget kvalitet i dagtilbuddene. Dagtilbudsplanen forelægges til politisk behandling i år. Formålet er, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene ved at skabe bedre fysiske rammer for børnene i hverdagen, øge inklusionen og styrke normeringen så antallet af lukkedage minimeres og åbningstiden kan øges i udvalgte institutioner. Dagtilbudsplanen kommer til politisk drøftelse og beslutning i efteråret. Aftalepartierne vil øge antallet af integrerede institutioner og vuggestuepladser, så der blive et mere reelt valg for forældrene mellem dagpleje eller vuggestue til deres børn. Konkret prioriteres flere vuggestuepladser i Kirke Sonnerup, Glim og Lejre i Der afsættes en pulje på mindst 15 mio. kr. om året, i de kommende år, til realisering af dagtilbudsplanen. Folkeskole Skoleplanen er nu ved at blive realiseret. Den nye skolevision, med fokus på en Styrkelse af skolens udvikling, der ruster vores børn og unge bedst muligt til deres videre færd i livet, er vedtaget. I Lejre kommune er det politisk prioriteret, at det er Undervisningsministeriets vejledende timetal der skal være niveauet for antallet af undervisningstimer i modsætning til minimumstimetallet, som er det niveau en række andre kommuner tilbyder. De penge der frigøres som følge af skoleplanen anvendes til fortsat udvikling af skolerne. Der skal arbejdes med udvikling af samtlige skoletrin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Der udarbejdes løbende oplæg til politisk beslutning. I udviklingen af skolerne lægges der fortsat vægt på både øget digitalisering, som eksempelvis interaktive tavler og bærebare pc ere, og på øget inklusion eksempelvis ved at prioritere to-voksne ordning og efteruddannelse. 2

112 Aftalepartierne har besluttet at tilføre skoleområdet ekstra midler i de kommende år, for at styrke anvendelsen af elektroniske medier. Det er konkret besluttet, at alle klasser skal have interaktive tavler til deres rådighed fra skolestart Der skal også være bærbare pc er til hver enkelt elev fra skolestart Det er en forudsætning at der prioriteres midler til kurser for lærerne i anvendelse af de digitale redskaber. Et andet nyt initiativ på skoleområdet er, at aftalepartierne nu vil sørge for at der tilbydes svømmeundervisning til en skoleårgang fra næste skoleår. Det skal foregå i Sæbybadet med start august/september Der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning så svømmeundervisningen kan komme med i den samlede planlægning/timefordeling. Der afsættes en pulje til forbedring af faglokaler. Der afsættes penge til øgede aktiviteter for de unge. Der skal laves et oplæg til politisk beslutning herom. I 2013 prioriteres den nordlige del af kommunen (nærmere bestemt Kirke Hyllinge). Der er behov for udvidelse af juniorklubben i Hvalsø. Der er foreslået en løsning, hvor en bygning der frigives i forbindelse med dagtilbudsplanen kan tages i anvendelse. Det betyder, at juniorklubben i Hvalsø udvides i Social- og beskæftigelse Aftalepartierne vil gøre op med arbejdsløsheden for de unge under 30 år i Lejre kommune. Det er afgørende for vores samfund at færrest mulige oplever længerevarende ledighed, og for de unges vedkommende er det af afgørende betydning, at de ikke oplever ledighed i selv kortere perioder. Derfor igangsættes særlige initiativer for at undgå ungeledigheden. Der udarbejdes et oplæg til politisk behandling. Muligheden for at etablere socialøkonomisk virksomhed/virksomheder i kommunen, eksempelvis produktionskøkken/kantinedrift, overnatningsfaciliteter/vandrehjem eller andet undersøges. Der afsættes en pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Sundhed og ældre Sundhed og ældreområdet har de sidste to år haft fokus på at øge borgerens muligheder for hurtigere at komme på benene igen efter sygdom og sygehusindlæggelser. Samtidig er der fortsat fokus på at minimere sygdom og indlæggelser, der hvor det er muligt at forebygge gennem en tidlig indsats. Redskaberne er mange, eksempelvis genoptræning efter operationer og alvorlig sygdom, at tilrettelægge hjælpen i hjemmet, så borgeren får størst mulig grad af selvhjulpenhed, samt anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler til at klare hverdagen eller understøtte træningen. Der er særlige indsatser for bestemte sygdomsgrupper, herunder tilbud som også har et mere psykologisk fokus, for at man skal kunne leve med en kronisk sygdom. Her er det eksempelvis indsatser som Op på hesten igen eller Smerteskolen der prioriteres. Der er fra centralt hold sat fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering og KL har udmeldt en strategi for den kommunale indsats. Strategien har fokus på det nære sundhedsvæsen, set i lyset af udviklingen med flere ældre og flere med kroniske sygdomme. 3

113 Aftalepartierne er enige om, at der skal sættes fokus på hvordan vi løser udfordringen med de hurtigere udskrivelser fra sygehusene og behovet for særlig støtte til borgere med kroniske sygdomme, så de kan få så godt et liv som muligt og gerne fastholdes på arbejdsmarkedet. Udover disse forskellige konkrete initiativer er det også vigtigt at det basale er på plads, et sundt og meningsfyldt liv præget af gode kostvaner, et sundt miljø og et aktivt liv med muligheder for motion og kulturelle oplevelser. Projekt Aktiv og sund hele livet fortsætter i de kommende år. Der afsættes en pulje til at støtte op om initiativer taget af eksempelvis grundejerforeninger i lokalområder, som styrker fællesskabet med fokus på sundhed og trivsel. Aftalepartierne er enige om at købe hjælpemidler, biler til ældreplejen og indfri lånet i Hvalsø ældreboligerne (Birkely), da der med de investeringer frigives en betydelig driftsbesparelse årligt. Kultur og fritid En aktiv fritid for store og små, er en af de vigtige overskrifter i Lejre Strategien 2012 og for aftalepartiernes budgetter i de kommende år. Lejre kommunes mange engagerede frivillige leverer en indsats af afgørende betydning for at skabe den vifte af tilbud og muligheder der gives. Mulighederne for at dyrke idræt under gode forhold skal forbedres, og derfor er aftalepartierne enige om at igangsætte en renovering af alle idrætshaller begyndende i Kirke Hyllinge i Derudover styrkes personalebemandingen i idrætshallerne, med den effekt, at der bliver bedre tilsyn, pasning og mulighed for at indgå i samarbejder med nuværende og nye brugere, for at udvikle nye tilbud. I budget 2013 har aftalepartierne, med den nye plan for fortsat udvikling af biblioteksområdet, valgt at have særlig fokus på styrkelse af bibliotekerne som kulturelt samlingspunkt, herunder indførelse af åbent bibliotek, som afprøves enten i Kirke Hyllinge eller Hvalsø. Nationalparkssamarbejdet har fortsat høj prioritet, og der er sat en pulje af til at understøtte dette samarbejde samt realiseringen af Nationalparken. Sagnlandet Lejre er en del af oplevelsesmulighederne i Lejre, og indgår også i det fælles kulturprojekt Da Danmark blev til. Som en del af udviklingen indenfor oplevelsesøkonomien i Lejre, har aftalepartierne prioriteret at give et øget tilskud til Sagnlandet Lejre, for at understøtte arbejdet med det specifikke udviklingsprojekt Sagnkongernes Verden der vil kunne få meget stor betydning som en særlig turistattraktion. Kulturhuset Felix er et flittigt brugt samlingssted og aftalepartierne er enige om at afsætte midler til den ønskede renovering af huset. Grøn omstilling Klima- og bæredygtighedsarbejdet fortsætter med afsæt i klimastrategiens ambitiøse mål. Der arbejdes videre med planerne for vedvarende energi og grøn omstilling. Der er gennemført energiinvesteringer for 40 mio. kr. de seneste to år, og der skal fortsat gennemføres energiinvesteringer som kan lånefinansieres. Lånet skal tilbagebetales ved den driftsbesparelse der opnås, og indenfor max 15 år. I 2013 skal der 4

114 fokuseres særligt på opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. Der forelægges en sag til politisk behandling med vurdering af potentialet. Aftalepartierne er enige om at lånefinansiere op til 10 mio. kr. til energiinvesteringerne. Projekt Den økologiske kommune er kommet rigtigt godt fra start med rigtig mange forskellige initiativer. Projektet fortsætter i henhold til planen i de kommende år. Der afsættes midler til den videre indsats i 2013 og Hvor projektet i 2012 især har haft til formål at etablere samarbejde og skabe opmærksomhed om projektet, er formålet i 2013 i langt højere grad at fokusere på at opnå resultater. I 2014 vil fokus primært være på forankring og hvordan projektet kan bæres videre. Midler i 2013 skal derfor stiles til projekter, der med stor sandsynlighed vil afstedkomme ønskede effekter af indsatsen. Konkret indleder Lejre kommune samarbejde med Københavns Madhus omkring omlægning til af offentlige køkkener til økologi over de kommende år. Center for Skoletilbud samarbejder med Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening om hvordan ressourcebevidst medborgerskab og grøn ansvarlighed kan styrkes i skolegangen. Når Folketinget vedtager en plan for affaldshåndtering forelægges en sag til politisk behandling med henblik på at vurdere relevante initiativer for Lejre kommune. Det bør endvidere undersøges om der kan etableres et Karaprojekt, med mulighed for at borgere kan købe/genanvende/genbruge udvalgte ting som er afleveret på Kara. De bløde trafikanter Der afsættes en trafiksikkerhedspulje i til gennemførelse af trafiksikkerhed med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. Aftalepartierne fortsætter udbygning af cykelstier i Lejre kommune. I samarbejde med Roskilde kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et statstilskud på 40 %. Endvidere afsættes penge til en cykelsti mellem Nørre Hyllinge og Kirke Hyllinge. I afsættes herudover en pulje til cykel og gangstier. Aftalepartierne er enige om at øge bevillingen til asfalt og slidlag, for at kunne opprioritere renovering af fortove i de kommende år. I 2013 prioriteres Gevninge Bygade. Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer, for at skabe tryghed og øge sikkerheden. Endvidere er der afsat en pulje til opsætning af flere lysmaster, der hvor det har betydning for eksempelvis trafiksikkerhed. Aftalepartierne er enige om at prioritere opgradering af stoppestedsfaciliteter, så pendlerne får bedre forhold når de venter på busserne. Der afsættes bevilling til renovering af hovedgade i Hvalsø. Tværkommunalt samarbejde og udbud Der har tidligere været drøftelse med andre kommuner om muligheden for at lave øget tværkommunalt samarbejde med henblik på at opnå billigere drift og/eller bedre service. Drøftelserne genoptages for at afdække hvilket potentiale der er. Der forelægges en politisk sag i efteråret. Der afsættes midler i budget 2013 til at lave en forundersøgelse af et udbud. Der forelægges en politisk sag i september 2012, og aftalepartier er enige om, at der udvælges ét område til forundersøgelsen. 5

115 Lokalpolitisk råderum og demokratiseringsprojekt Regeringen har i økonomiaftalen tilkendegivet at den vil fremlægge forslag, der giver et større lokalpolitisk råderum. Styringen i kommunerne skal i højere grad have fokus på resultater, således at der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på decentralt niveau. Styringskonceptet i Lejre kommune udvikles i overensstemmelse med disse principper. Der igangsættes et demokratiseringsprojekt i Lejre kommune som skal medvirke til øge interessen for det lokale demokrati. Endvidere forberedes en sag til politisk behandling for at drøfte og beslutte hvilke af Valgretskommissionens anbefalinger der kan være relevante for Lejre Kommune. By- og boligudbygning Som skrevet indledningsvist skal det være attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det kræver gode servicetilbud, men det kræver også at der er grunde og boliger/ejendomme til salg. For at øge muligheden for at tiltrække borgere vil aftalepartierne sikre profilering af ledige byggegrunde i kommunen i samarbejde med øvrige udbydere på ejendomsmarkedet. Der skal arbejdes videre med udvikling af nyt boligområde i Lejre/Allerslev på arealet Degnestavnen. Der igangsættes en udviklingsplan for Kr. Hyllinge herunder også overvejelser om infrastruktur. For at give et varieret boligtilbud i Lejre skal der opføres flere almene boliger. Erhvervsudvikling Der skal ske en fortsat udvikling af erhvervssamarbejdet gennem ZBC, fællesmøder og aktiviteter med de lokale erhvervsforeninger og andre interesseorganisationer. Aftalepartierne afsætter en pulje til at støtte initiativer taget af de lokaler erhvervsforeninger, for at fremme lokal vækst. Det kan eksempelvis være initiativer til at undgå butiksdød, initiativer der hjælper lokale madproducenter til at blive økologicertificerede eller andet. Effektivisering, modernisering og bedre ressourceanvendelse Der afsættes en række puljer i budgettet, der hver især skal gøre Lejre kommune mere effektiv og give borgerne en bedre og moderne service. Det drejer sig bl.a. om digitalisering og IT-løsninger, så både rådhusene og institutioner understøtter udvikling af effektive servicetilbud. Der vil i de kommende år blive arbejdet målrettet for at benytte nye IT-teknologiske løsninger ved indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, som også vil blive udskiftet med en ny udgave, der kan understøtte en udvikling, hvor borgerne kan betjene sig selv, men hvor der samtidig skal være mulighed for at få hjælp i borgerservice for borgere, som ikke er IT-vante. Også på det velfærdsteknologiske område sættes der puljer af til modernisering af den kommunale service. Det skal altid ske med skyldig hensyntagen til de individuelle behov og uden at den personlige kontakt mistes. Der er afsat penge til personaleudvikling i de enkelte institutioners budgetter. Derudover er der en centralt afsat pulje til tværgående personalepolitiske initiativer. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. 6

116 Økonomi Aftalepartierne fremlægger et ansvarligt budget med en fortsat god kassebeholdning. Etableringen af Udbetaling Danmark giver Lejre kommune et årligt likviditetstab på mio. kr., når ordningen er fuldt indfaset. Dette er en problemstilling alle landet kommuner står i og det er en konsekvens af, at kommunerne ikke længere skal løse opgaven. Der afsættes som sidste år, en pulje til imødegåelse af overførsler af driftsbevillinger mellem årene. Den nylige opgørelse over resultaterne med fundraising viser, at vi har fået 8,5 mio. kr. hjem fra 2010 til nu (nettotal). Derudover er der 2 særlige store fælleskommunale projekter med ekstern funding: Skjoldungelandet, har fået 9,5 mio. fra fonde og Da Danmark blev til har fået ca. 9 mio. kr. Arbejdet med fundraising fortsættes i henhold til det notat, der har været til politisk behandling i august I budgettet er der ikke regnet med indtægter fra salg af kommunale ejendomme og grunde. Der er således en mulighed for kasseforbedring ved sådanne salg. Aftalepartierne er enige om, at der ved en yderligere forbedret økonomi i de følgende år arbejdes hen i mod en hurtigere afskrivning på gæld og/eller en skattenedsættelse. Aftalepartierne afventer svar på puljeansøgningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og at hele budgettet er med forbehold for meldinger fra KL herunder at kommunerne samlet lever op til serviceramme, anlægsramme og skat. Der henvises i øvrigt til det fremsendte regneark, der viser de konkrete forslag til budget Budgetaftalen bygger på: - Budgetaftale Lejre kommune Lejrestrategien Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for

117 Bilag: 3.8. Bilag 8: Budgetaftale pr Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73621/12

118 Budget Lejre et bedre sted at bo Hverdagen i fokus Hvad er det, der betyder noget i vores hverdag, så vi oplever, at vi trives og har det godt? Det er et spørgsmål, der kan have forskellige svar. Men noget af det der har betydning er, at vi bor et sted, hvor vi er glade for at bo, og hvor de forskellige muligheder og tilbud, der er i vores lokalområde fungerer godt og bidrager til tilfredsheden. Om man har brug for, lyst til eller mulighed for at benytte sig af tilbuddene er også individuelt og afhænger af ens alder og hvilken livssituation man befinder sig i. Lad det være sagt straks: I Lejre bor man godt. Fra naturens og historiens side er Lejre privilegeret, men kommunens tilbud af den samlede kommunale service spiller naturligvis også en rolle. Lejre Kommune har arbejdet hårdt på at få en robust økonomi, og aftalepartierne vil i 2013 og de kommende år fortsætte dette arbejde. Det vil vi gøre, fordi den økonomiske styrke skal bruges til at realisere de planer for vores skoler, dagtilbud og sikker trafik, som vi har vedtaget eller er ved at vedtage, ligesom kultur og idræt får et løft. Alle de kommunale tilbud er vigtige for at hverdagen fungerer, også selvom mange måske ikke tænker over det i dagligdagen. De kommunale servicetilbud skal udvikles Rigtig mange borgere bruger hver dag kommunens skoler, dagpleje, vuggestuer, ældrecentre, hjemmepleje, busser, veje og cykelstier. Mange borgere bruger ugentligt kommunens natur-, kultur- og fritidsfaciliteter, idrætsanlæg, biblioteker, stisystemer eller sundhedstilbuddene i form af sundhedspleje, sygepleje eller genoptræning. Jobcenteret er også et af de tilbud mange borgere kan få brug for en periode i løbet af deres liv. Nogle borgere har brug for mere specialiserede tilbud i kortere eller længere perioder eksempelvis familiehuset, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, specialinstitutioner eller andet. Det er vigtigt, at der både er rigtig gode tilbud til de mange, men også særlige tilbud til de få, der har særlige behov. Selvom mange af tilbuddene allerede er gode i dag, skal der ske en fortsat udvikling og forbedring. Det er med til at gøre Lejre til et endnu bedre sted at bo. Planer for fremtiden Der bliver tilsyneladende færre erhvervsaktive, færre børn og flere ældre i Lejre kommune. Det er en udfordring, vi skal have løst. Derfor vil aftalepartierne gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det er der ikke noget nyt i, det har også været målet de to foregående år. Men der er ikke én løsning, der sikrer at flere borgere flytter til Lejre kommune. De muligheder og tilbud, der er i kommunen, er med til at gøre den til et attraktivt sted at bo både for os, der allerede bor her, men også for dem der er ude og se sig om efter et nyt sted at bo. Så at gøre Lejre til et bedre sted at bo kan med andre ord ikke løses med et snuptag. Det kræver tydelige politiske prioriteringer i form af de langsigtede strategier, konkrete planer og beslutninger, som kommunalbestyrelsen vælger, og som alle har betydning for hvordan den kommunale service bliver i fremtidens Lejre. 1

119 Budget tager afsæt i tidligere års budgetaftaler og i Lejrestrategien. Det er de spor aftalepartierne har lagt ud i de foregående to år, og som vi nu bygger videre på. Nogle spor giver ingen anledning til at borgere oplever ændringer i deres hverdag, mens andre spor betyder ændringer i hverdagen. Noget sporarbejde tager tid, og indtil det er helt på plads, kan det ikke undgås, at der er borgere, der oplever gener i deres hverdag. Det kan eksempelvis være ved tilbygning på skoler, nybygning af institutioner, vejarbejde eller andet. Men de gode løsninger kommer kun, hvis vi accepterer, at det betyder ændringer i vores hverdag i en kortere eller længere periode. Aftalepartierne har i budgetarbejdet og budgetaftalen lagt vægt på at skabe gode tilbud indenfor den økonomi, der er til rådighed og samtidig sikre, at budgetterne også har luft i de kommende år. Vi gennemfører en række konkrete investeringer, som frigiver penge i de efterfølgende år. Der er tale om engangsinvesteringer af ikke ubetydelige beløb, som alle er med til at skabe en bedre driftsøkonomi. Det er der heller ikke noget nyt i. Det har vi også prioriteret i de første to budgetaftaler, og det prioriterer vi igen. Den slags investeringer har været medvirkende til, at Lejre kommune har gode tilbud i hverdagen, at budgetter holdes, og at økonomien, som følge deraf, er blevet styrket til glæde for alle borgere i kommunen. Budgetaftalens indhold Øget kvalitet i dagtilbuddene Der er afsat midler i budgettet til øget kvalitet i dagtilbuddene. Dagtilbudsplanen forelægges til politisk behandling i år. Formålet er, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene ved at skabe bedre fysiske rammer for børnene i hverdagen, øge inklusionen og styrke normeringen, så antallet af lukkedage minimeres, og åbningstiden kan øges i udvalgte institutioner. Dagtilbudsplanen kommer til politisk drøftelse og beslutning i efteråret Aftalepartierne vil øge antallet af integrerede institutioner og vuggestuepladser, så der bliver et mere reelt valg for forældrene mellem dagpleje eller vuggestue til deres børn. Konkret prioriteres flere vuggestuepladser i Kirke Sonnerup, Glim og Lejre i Der afsættes en pulje på mindst 15 mio. kr. om året i de kommende år til realisering af dagtilbudsplanen. Folkeskole Skoleplanen er nu ved at blive realiseret. Den nye skolevision med fokus på en styrkelse af skolens udvikling, der ruster vores børn og unge bedst muligt til deres videre færd i livet, er vedtaget. I Lejre kommune er det politisk prioriteret, at det er Undervisningsministeriets vejledende timetal, der skal være niveauet for antallet af undervisningstimer i modsætning til minimumstimetallet, som er det niveau en række andre kommuner tilbyder. 2

120 De penge, der frigøres som følge af skoleplanen, anvendes til fortsat udvikling af skolerne. Der skal arbejdes med udvikling af samtlige skoletrin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Der udarbejdes løbende oplæg til politisk beslutning. I udviklingen af skolerne lægges der fortsat vægt på både øget digitalisering, som eksempelvis interaktive tavler og bærebare pc ere, og på øget inklusion eksempelvis ved at prioritere to-voksne ordning og efteruddannelse. Aftalepartierne har besluttet at tilføre skoleområdet ekstra midler i de kommende år for at styrke anvendelsen af elektroniske medier. Det er konkret besluttet, at alle klasser skal have interaktive tavler til deres rådighed fra skolestart Der skal også være bærbare pc er til hver enkelt elev fra skolestart Det er en forudsætning at der prioriteres midler til kurser for lærerne i anvendelse af de digitale redskaber. Et andet nyt initiativ på skoleområdet er, at aftalepartierne nu vil sørge for, at der tilbydes svømmeundervisning til en skoleårgang fra næste skoleår. Det skal foregå i Sæbybadet med start august/september Der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning, så svømmeundervisningen kan komme med i den samlede planlægning/timefordeling. Der afsættes også en pulje til forbedring af faglokaler. Der afsættes penge til øgede aktiviteter for de unge. Der skal laves et oplæg til politisk beslutning herom. I 2013 prioriteres den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge). Der er behov for udvidelse af juniorklubben i Hvalsø. Der er foreslået en løsning, hvor en bygning der frigives i forbindelse med dagtilbudsplanen, kan tages i anvendelse. Det betyder, at juniorklubben i Hvalsø udvides i Social- og beskæftigelse Aftalepartierne vil gøre op med arbejdsløsheden for de unge under 30 år i Lejre kommune. Det er afgørende for vores samfund, at færrest mulige oplever længerevarende ledighed, og for de unges vedkommende er det af afgørende betydning, at de ikke oplever ledighed i selv kortere perioder. Derfor igangsættes særlige initiativer for at undgå ungeledigheden. Der udarbejdes et oplæg til politisk behandling. Muligheden for at etablere socialøkonomisk virksomhed/virksomheder i kommunen, eksempelvis produktionskøkken/kantinedrift, overnatningsfaciliteter/vandrehjem eller andet undersøges. Der afsættes en pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Sundhed og ældre Sundhed og ældreområdet har de sidste to år haft fokus på at øge borgerens muligheder for hurtigere at komme på benene igen efter sygdom og sygehusindlæggelser. Samtidig er der fortsat fokus på at minimere sygdom og indlæggelser, der hvor det er muligt at forebygge gennem en tidlig indsats. 3

121 Redskaberne er mange, eksempelvis genoptræning efter operationer og alvorlig sygdom, at tilrettelægge hjælpen i hjemmet, så borgeren får størst mulig grad af selvhjulpenhed, samt anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler til at klare hverdagen eller understøtte træningen. Der er særlige indsatser for bestemte sygdomsgrupper, herunder tilbud som også har et mere psykologisk fokus, for at man skal kunne leve med en kronisk sygdom. Her er det eksempelvis indsatser som Op på hesten igen eller Smerteskolen der prioriteres. Der er fra centralt hold sat fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering, og KL har udmeldt en strategi for den kommunale indsats. Strategien har fokus på det nære sundhedsvæsen set i lyset af udviklingen med flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Aftalepartierne er enige om, at der skal sættes fokus på, hvordan vi løser udfordringen med de hurtigere udskrivelser fra sygehusene og behovet for særlig støtte til borgere med kroniske sygdomme, så de kan få så godt et liv som muligt og gerne fastholdes på arbejdsmarkedet. Udover disse forskellige konkrete initiativer er det også vigtigt,at det basale er på plads: et sundt og meningsfyldt liv præget af gode kostvaner, et sundt miljø og et aktivt liv med muligheder for motion og kulturelle oplevelser. Projekt Aktiv og sund hele livet fortsætter i de kommende år. Der afsættes en pulje til at støtte op om initiativer taget af eksempelvis grundejerforeninger i lokalområder, som styrker fællesskabet med fokus på sundhed og trivsel. Aftalepartierne er enige om at købe hjælpemidler, biler til ældreplejen og indfri lånet i Hvalsø ældreboligerne (Birkely), da der med de investeringer frigives en betydelig driftsbesparelse årligt. Kultur og fritid En aktiv fritid for store og små er en af de vigtige overskrifter i Lejrestrategien 2012 og for aftalepartiernes budgetter i de kommende år. Lejre kommunes mange engagerede frivillige leverer en indsats af afgørende betydning for at skabe den vifte af tilbud og muligheder, der gives. Mulighederne for at dyrke idræt under gode forhold skal forbedres, og derfor er aftalepartierne enige om at igangsætte en renovering af alle idrætshaller begyndende i Kirke Hyllinge i Derudover styrkes personalebemandingen i idrætshallerne med den effekt, at der bliver bedre tilsyn, pasning og mulighed for at indgå i samarbejder med nuværende og nye brugere og for at udvikle nye tilbud. I budget 2013 har aftalepartierne, med den nye plan for fortsat udvikling af biblioteksområdet, valgt at have særlig fokus på styrkelse af bibliotekerne som kulturelt samlingspunkt herunder indførelse af åbent bibliotek, som afprøves enten i Kirke Hyllinge eller Hvalsø. Nationalparksamarbejdet har fortsat høj prioritet, og der er sat en pulje af til at understøtte dette samarbejde samt realiseringen af Nationalparken. 4

122 Sagnlandet Lejre er en del af oplevelsesmulighederne i Lejre, og indgår også i det fælles kulturprojekt Da Danmark blev til. Som en del af udviklingen indenfor oplevelsesøkonomien i Lejre har aftalepartierne prioriteret at give et øget tilskud til Sagnlandet Lejre, for at understøtte arbejdet med det specifikke udviklingsprojekt Sagnkongernes Verden, der vil kunne få meget stor betydning som en særlig turistattraktion. Kulturhuset Felix er et flittigt brugt samlingssted, og aftalepartierne er enige om at afsætte midler til den ønskede renovering af huset. Grøn omstilling Klima- og bæredygtighedsarbejdet fortsætter med afsæt i klimastrategiens ambitiøse mål. Der arbejdes videre med planerne for vedvarende energi og grøn omstilling. Der er gennemført energiinvesteringer for 20 mio. kr. de seneste to år, og der skal fortsat gennemføres energiinvesteringer, som kan lånefinansieres. Lånet skal tilbagebetales inden for max 15 år, og ved den driftsbesparelse, der opnås som følge af investeringen. I 2013 skal der fokuseres særligt på opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. Der forelægges en sag til politisk behandling med vurdering af potentialet. Aftalepartierne er enige om at lånefinansiere op til 10 mio. kr. til energiinvesteringerne. Projekt Den økologiske kommune er kommet rigtigt godt fra start med rigtig mange forskellige initiativer. Projektet fortsætter i henhold til planen i de kommende år. Der afsættes midler til den videre indsats i 2013 og Hvor projektet i 2012 især har haft til formål at etablere samarbejde og skabe opmærksomhed om projektet, er formålet i 2013 i langt højere grad at fokusere på at opnå resultater. I 2014 vil fokus primært være på forankring og hvordan projektet kan bæres videre. Midler i 2013 skal derfor stiles til projekter, der med stor sandsynlighed vil afstedkomme ønskede effekter af indsatsen. Konkret indleder Lejre kommune samarbejde med Københavns Madhus omkring omlægning til af offentlige køkkener til økologi over de kommende år. Center for Skoletilbud samarbejder med Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening om hvordan ressourcebevidst medborgerskab og grøn ansvarlighed kan styrkes i skolegangen. Når Folketinget vedtager en plan for affaldshåndtering forelægges en sag til politisk behandling med henblik på at vurdere relevante initiativer for Lejre kommune. Det bør endvidere undersøges om der kan etableres et Karaprojekt, med mulighed for at borgere kan købe/genanvende/genbruge udvalgte ting, som er afleveret på KARA. De bløde trafikanter Der afsættes en trafiksikkerhedspulje i til gennemførelse af trafiksikkerhed med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. Aftalepartierne fortsætter udbygning af cykelstier i Lejre kommune. I samarbejde med Roskilde kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et statstilskud på 40 %. Endvidere afsættes penge til en cykelsti mellem Nørre Hyllinge og Kirke Hyllinge. I afsættes herudover en pulje til cykel og gangstier. 5

123 Aftalepartierne er enige om at øge bevillingen til asfalt og slidlag for at kunne opprioritere renovering af fortove i de kommende år. I 2013 prioriteres Gevninge Bygade. Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer for at skabe tryghed og øge sikkerheden. Endvidere er der afsat en pulje til opsætning af flere lysmaster, der hvor det har betydning for eksempelvis trafiksikkerhed. Aftalepartierne er enige om at prioritere opgradering af stoppestedsfaciliteter, så pendlerne får bedre forhold, når de venter på busserne. Der afsættes bevilling til at gennemføre initiativer i forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen for Hvalsø. Tværkommunalt samarbejde og udbud Der har tidligere været drøftelse med andre kommuner om muligheden for at lave øget tværkommunalt samarbejde med henblik på at opnå billigere drift og/eller bedre service. Drøftelserne genoptages for at afdække hvilket potentiale, der er. Der forelægges en politisk sag i efteråret. Der afsættes midler i budget 2013 til at lave en forundersøgelse af et udbud. Der forelægges en politisk sag i september 2012, og aftalepartier er enige om, at der udvælges ét område til forundersøgelsen. Lokalpolitisk råderum og demokratiseringsprojekt Regeringen har i økonomiaftalen tilkendegivet, at den vil fremlægge forslag, der giver et større lokalpolitisk råderum. Styringen i kommunerne skal i højere grad have fokus på resultater, således at der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på decentralt niveau. Styringskonceptet i Lejre kommune udvikles i overensstemmelse med disse principper. Der igangsættes et demokratiseringsprojekt i Lejre kommune, som skal medvirke til at øge interessen for det lokale demokrati. Endvidere forberedes en sag til politisk behandling for at drøfte og beslutte hvilke af Valgretskommissionens anbefalinger, der kan være relevante for Lejre Kommune. By- og boligudbygning Som skrevet indledningsvist skal det være attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det kræver gode servicetilbud, men det kræver også, at der er grunde og boliger/ejendomme til salg. For at øge muligheden for at tiltrække borgere vil aftalepartierne sikre profilering af ledige byggegrunde i kommunen i samarbejde med øvrige udbydere på ejendomsmarkedet. Der skal arbejdes videre med udvikling af nyt boligområde i Lejre/Allerslev på arealet Degnejorden. Der igangsættes en udviklingsplan for Kr. Hyllinge herunder også overvejelser om infrastruktur. For at give et varieret boligtilbud i Lejre skal der opføres flere almene boliger. Erhvervsudvikling 6

124 Der skal ske en fortsat udvikling af erhvervssamarbejdet gennem ZBC, fællesmøder og aktiviteter med de lokale erhvervsforeninger og andre interesseorganisationer. Aftalepartierne afsætter en pulje til at støtte initiativer taget af de lokaler erhvervsforeninger for at fremme lokal vækst. Det kan eksempelvis være initiativer til at undgå butiksdød og initiativer, der hjælper lokale madproducenter til at blive økologicertificerede eller andet. Effektivisering, modernisering og bedre ressourceanvendelse Der afsættes en række puljer i budgettet, der hver især skal gøre Lejre kommune mere effektiv og give borgerne en bedre og moderne service. Det drejer sig bl.a. om digitalisering og IT-løsninger, så både rådhusene og institutioner understøtter udvikling af effektive servicetilbud. Der vil i de kommende år blive arbejdet målrettet for at benytte nye IT-teknologiske løsninger ved indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, som også vil blive udskiftet med en ny udgave, der kan understøtte en udvikling, hvor borgerne kan betjene sig selv, men hvor der samtidig skal være mulighed for at få hjælp i borgerservice for borgere, som ikke er IT-vante. Også på det velfærdsteknologiske område sættes der puljer af til modernisering af den kommunale service. Det skal altid ske med skyldig hensyntagen til de individuelle behov og uden at den personlige kontakt mistes. Der er afsat penge til personaleudvikling i de enkelte institutioners budgetter. Derudover er der en centralt afsat pulje til tværgående personalepolitiske initiativer. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. Økonomi Aftalepartierne fremlægger et ansvarligt budget med en fortsat god kassebeholdning. Etableringen af Udbetaling Danmark giver Lejre kommune et årligt likviditetstab på mio. kr., når ordningen er fuldt indfaset. Dette er en problemstilling alle landet kommuner står i, og det er en konsekvens af, at kommunerne ikke længere skal løse opgaven. Der afsættes som sidste år en pulje til imødegåelse af overførsler af driftsbevillinger mellem årene. Den nylige opgørelse over resultaterne med fundraising viser, at vi har fået 8,5 mio. kr. hjem fra 2010 til nu (nettotal). Derudover er der 2 særlige store fælleskommunale projekter med ekstern funding: Skjoldungelandet har fået 9,5 mio. fra fonde og Da Danmark blev til har fået ca. 9 mio. kr. Arbejdet med fundraising fortsættes i henhold til det notat, der har været til politisk behandling i august I budgettet er der ikke regnet med indtægter fra salg af kommunale ejendomme og grunde. Der er således en mulighed for kasseforbedring ved sådanne salg. Aftalepartierne er enige om, at der ved en yderligere forbedret økonomi i de følgende år arbejdes hen i mod en hurtigere afskrivning på gæld og/eller en skattenedsættelse. 7

125 Aftalepartierne tager forbehold for meldinger fra KL herunder at kommunerne samlet lever op til serviceramme, anlægsramme og skat. Der henvises i øvrigt til det fremsendte regneark, der viser de konkrete forslag til budget Budgetaftalen bygger på: - Budgetaftale Lejre kommune Lejrestrategien Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for

126 Bilag: 3.9. Bilag 9: Borgmesterens forslag til budget pr (hovedoversigt) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73634/12

127 Borgmesterens forslag: Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel 4. september 2012 i kr. løbende priser Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Økonomiaftalen dagtilbud og sundhed Konsekvenser af budgetsag ØU den 21. august Udfordringer PL drift Afledt drift af anlægsforslag Forslag til løsningsmuligheder Politiske driftsønsker PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i budget 2012 (tælles ikke med i resultat) Forslag til anlæg PL vedr. anlæg Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

128 Bilag: Bilag 10: Borgmesterens forslag til budget pr (overblik_drift) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73629/12

129 Borgmesterens forslag til ændringer i budget Udvalg Overskrift ØU Udbetaling Danmark ØU Afholdelse af valg ØU Projektet "Den økologiske kommune" ØU Revision af kommuneplan ØU Ledelse og organisation ØU Reducere i budget til inventar ØU Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer ØU Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" ØU Reducere i Udviklingspuljen ØU Reducere i konsulentkontoen ØU Sagnlandet Lejre ØU Nationalpark 200 ØU Forberedelse af udbud ØU Initiativer til lokal vækst 200 ØU Post Doc projekt 50 ØU Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus ØU Driftudgift på Vestervangudstykningen ØU Pulje til imødegåelse af overførsler ØU Pulje finansieres over finansforskydninger

130 UKF Hvalsø Kulturhus UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter UKF Styrkelse af personalbemanding i hallerne UKF Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane UBU Dagplejen (1) - Faldende børnetal UBU Dagplejen (2) - Oprettelse af vuggestuepladser Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med UBU gæstedagpleje UBU Omprioriteringer på dagtilbudsområdet UBU Svømmeundervisning for en skoleårgang UBU Tilbud om aktiviteter til unge 500 UBU Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud UTM Harmonisering af vejbelysning UTM Movia efterregulering for UTM Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park UTM Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag UJA Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet UJA Seniorjob UJA Ingen ledige unge USSÆ 96 SEL USSÆ Personer med særlige sociale vanskeligheder USSÆ Udvidelse af antal boliger til demente Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og USSÆ trivsel 500 USSÆ Halvering af demografipuljerne USSÆ Sociale institutioner USSÆ Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely USSÆ Fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering

131 Tværgåen de Gensidighedsaftalen Tværgåen de Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag Tværgåen de Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler Tværgåen de Lov- og Cirkulæreprogram I alt

132

133

134

135 Bemærkning Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Hertil kommer afledte driftsbesparelser. Den samlede merudgift for Lejre i 2013 forventes at være 1,45 mio. kr. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse kan henføres til ny struktur på skoleområdet, herunder ny skolederstruktur. besparelser vedr. ændret skolelederstruktur indgår i projekt Ledelse og Organisation, mens øvrige besparelser som følge af ændret skolestruktur bliver på området Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Deruodver kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive dette budget med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.). Den samlede besparelse bliver 0,3 mio. kr. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. Puljen er på i alt 1,8 mio. kr., og reduceres med 0,5 mio. kr. i Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene. Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Udbud skal ske løbende de kommende år, første udbud forventes at kunne gennemføres i Der forelægges i september 2012 sag til politisk behandling, hvor der udpeges ét område til første udbudsrunde. De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Der gives tilskud til Producentforeningen Økologisk Jordbrug til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter. Det samlede budget for projektet er 1,2 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af Aalborg Universitet og halvdelen skal finansieres lokalt (jf. ØU-sag den 21. august 2012) Kostpolitik i Lejre Kommune har som målsætning at få flere økologiske råvarer i de offentlige køkkener. En økologisk omlægning af offentlige køkkener i Lejre Kommune vil koste ca. 1,9 mio. kr. over to-tre år. Heraf ansøges en statslig pulje om 1,4 mio. kr., og Lejres egenfinansiering vil således blive ca kr. årligt i omlægningsperioden (jf. ØU-sag den 21.august 2012). Der afsættes penge til ejendomsskatter og drift af solgte arealer. Samme metode som i budget 2012 Samme metode som i budget 2012

136 De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca kr. Der er i budgettet kun afsat kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme. Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Der forelægges sag til politisk behandling. Der henvises til notat, der ligger på politikerportalen (pkt. xxx). Der henvises til notatet "Driftsudgifter ved anlæggelse af kunstgræsbane på Allerslev idrætsanlæg", som er lagt på politikerportalen (pkt ) Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Forsøget med gæstedagpleje-ordningen har vist positive resultater. Der afsættes derfor penge til ordningen i årene fremover. Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende børnetal på området. Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september Der forelægges politisk sag med konkretisering af udmøntning af forslaget. Der henvises til notat, der ligger på politikerportalen (pkt. xx) Prioriteres til initiativer i den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge) Der er givet tilskud på 2,4 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, jf. Økonomiaftalen Der forelægges politisk sag om udmøntning af tilskuddet. Det er besluttet, at at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune, således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik. Den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) forøges derfor med kr (jf. UTM-sag 9. maj 2012) Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af materielgårdens drift. Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal nedbringe energiforbruget. Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at udgifterne på området kan reduceres. Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Der afsættes penge til det specialiserede socialområde, der omfatter både børne- og voksenområdet. Der vil ske en nærmere fordeling mellem de to områder. Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere disse poster i Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, Ophør af husleje-udgift vil medføre en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Der forelægges politisk sag herom. Der er givet tilskud på 1,5 mio. kr. til forebyggelse og rehabilitering, jf. Økonomiaftalen Der forelægges politisk sag om udmøntning af tilskuddet. der øremærkes 300 t. kr. til at fortsætte smerteskolen, som hidtil har været finansieret af eksterne projektmidler.

137 Gensidighedsaftalen forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Sparekrav på 5 mio. kr. blev ved budgetvedtagelsen 2012 indarbejdet i budget 2013 Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne, som har været praksis hidtil. Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, nettoeffekten er reduktion af udgifterne.

138

139 Bilag: Bilag 11: Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt pr Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73641/12

140 Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt september 2012 Udvalg Anlægsnr. Anlægsforslag Bemærkninger ØU ØU 2 Digitaliseringspulje Indsats som forudsat i budget Skal understøtte effektivisering af servicetilbud ØU ØU 3 Boligudbyggelsesprogram Der udarbejdes et konkret forslag til en boligudbygningsplan for at kunne anvise flygtninge et 0 midlertidigt opholdssted, jf. ØU 19/ ØU ØU 6 Pulje til IT-investeringer Indsats som forudsat i budget Skal understøtte effektivisering af servicetilbud ØU Eget forslag Initiativer til lokal vækst Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst. UKF KF 7 Renovering - Domus Felix Der afsættes midler til den ønskede renovering af Domus Felix UKF KF 9 Åbent bibliotek Der afprøves åbent bibliotek enten i Kirke Hyllinge eller i Hvalsø Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli Renoveringen er såvel udvendig som indvendig. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres UKF Eget forslag Halrenovering ved låneoptag. Ja* UBU Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften til servicering af 0 tavlerne. Ja UBU Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever Skal realiseres fra skoleårets start i august Ja UBU Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø Dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) Ja UBU Eget forslag Faglokaler Der afsættes en 1-årig pulje til forbedring af faglokaler Ja* UBU Eget forslag Tandplejen Venterum mv renoveres Ja UBU Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Ja UBU Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Dagtilbudsplanen med blandt andet en integreret institution og legestuer. Ja* UTM TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser Indsats som forudsat i budget Opfølgning på udviklingsplan for Hvalsø by. UTM TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Indsats som forudsat i budget Der afsættes midler til gennemførelse af trafiksikkerhed med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. UTM TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge Indsats som forudsat i budget UTM TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé I samarbejde med Roskilde Kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et 0 statstilskud på 40 pct. UTM Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Øget pulje til renovering af fortove de kommende år. I 2013 skal Gevninge bygade prioriteres. UTM Eget forslag Cykel og gangstier Der afsættes en pulje til cykel- og gangstier. UTM Eget forslag Broer ,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 UTM Eget forslag Pulje til gadebelysning Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer for at skabe tryghed og 500 øge sikkerheden. UTM Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder Penge til opgradering af stoppestedsfaciliteter for at forbedre forhold for særligt pendlere UTM Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Ja* (delvis) UTM TM 1 Pulje til Energioptimering (15 års tilbagebetaling) Indsats som forudsat i budget 2012, dog nu med højere beløb. USSÆ SSÆ 2 Borgernær teknologi Indsats som forudsat i budget Skal bl.a. understøtte nye IT-teknologiske løsninger til 516 indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden. (Ja)* USSÆ SSÆ 4 Biler Biler i ældreplejen tilbagekøbes for at opnå årlig driftsbesparelse USSÆ SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) Ældreboligerne tilbagekøbes og gælden indfries. USSÆ Eget forslag Hjælpemidler Hjælpemidler i ældreplejen tilbagekøbes for at opnå årlig driftsbesparelse Ja USSÆ Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Kvalitetsfondsområde I alt: * Indikerer at der for disse projekter er søgt lånedispensation for 2013 til investeringer på kvalitetsfondens områder

141

142 Bilag: Bilag 12: Kvalitetsfondsmidler - tilskud og lånetilsagn Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 13. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73652/12

143 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Kvalitetsfondsmidler i budget 2013 Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. I modsætning til tidligere år er der i 2013 tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er således betinget af, at kommunernes budgetter for 2013 holder sig inden for de 15,5 mia. kr. Kvalitetsfond Som en del af finansieringen til niveauet på de 15,5 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Heraf får Lejre Kommune et tilskud på 9,5 mio. kr. Der er to kriterier knyttet til tilskuddet fra kvalitetsfonden: 1) Pengene skal bruges inden for kvalitetsfondsområderne, dvs. på skole-, idræt-, daginstitutions- og ældreområdet 2) Kommunen skal bidrage med en tilsvarende finansiering, dvs. den enkelte kommune skal matche tilskuddet fra kvalitetsfonden med et tilsvarende beløb. Lejre Kommune skal således i 2013 skal have bruttoanlægsudgifter på kvalitetsfondens områder på mindst 19,0 mio. kr. E Dato: 7. september 2012 J.nr.: 12/17010 Hvis Lejre Kommune ikke har udgifter på mindst 19 mio. kr. på kvalitetsfondens områder i 2013, skal den del af tilskuddet, som ikke er benyttet, deponeres på en særskilt konto, og pengene kan så bruges i Har Lejre Kommune eksempelvis kun udgifter på 15 mio. kr. på kvalitetsfondens områder i 2013, er kommunen berettiget til et tilskud på 7,5 mio. kr. De resterende 2 mio. kr. af tilskuddet fra Kvalitetsfonden skal så deponeres på en særskilt konto, og kan anvendes i Kvalitetsfondsinvesteringerne opgøres separat fra år til år. Det betyder, at hvis en kommune ikke opfylder medfinansieringskravet i 2013, så skal der deponeres uanset om kommunen har "meropfyldt" medfinansieringskravet i tidligere år. Lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. kvalitetsfondsområdet Kommuner har som udgangspunkt ikke lov at optage lån. Som hjælp til egenfinansieringen, har kommunerne dog mulighed for at søge om lånedispensation til investeringer på kvalitetsfondens områder. Lejre Kommune har i 2013 ligesom i budget 2012 ansøgt om lånedispensation

144 og har fået bevilget 12 mio. kr. Lånedispensationen er knyttet op på 5 specifikke projekter: 1. Ændringer af skole- og faglokaler 3,2 mio. kr. 2. Vedligeholdelses- og renoveringsprojekter på 3,0 mio. kr. folkeskolen 3. Renovering af 8 idrætshaller 20,2 mio. kr. 4. Investeringer afledt af ny dagtilbudsplan samt ny 8,4 mio. kr. skoleplan 5. Projekt vedr. anvendt borgernær teknologi 0,5 mio. kr. (ældreområdet) I alt 35,3 mio. kr. Tilskud fra Kvalitetsfonden 9,5 mio. kr. Maksimal lånedispensation 25,8 mio. kr. Da låneansøgningen er indsendt primo august er der taget udgangspunkt i investeringsoversigt 2013 som vedtaget ved budgetvedtagelsen Såfremt de ansøgte projekter ikke indgår i den vedtagne investeringsoversigt 2013, vil det dog være muligt at formålskonvertere Lejre Kommunes lånedispensation til andre projekter inden for kvalitetsfondens områder sådan som det også skete i Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at så længe formålet forsat er inden for kvalitetsfondsområderne vil det også i 2013 være muligt at formålskonvertere lånedispensationen. Man skal dog være opmærksom på, at hvis anlægsudgifterne på kvalitetsfondens områder ender med at være lavere end det, der fremgår af kommunens oprindelige ansøgning (35,3 mio. kr.), så reduceres lånedispensationen med et forholdsvist tilsvarende beløb. Bliver anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne eksempelvis kun 30 mio. kr., så reduceres lånetilsagnet med 15 % og bliver herefter 10,2 mio. kr. I Borgmesterens budgetforslag udgør anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne 29,5 mio. kr. Hertil kommer ejendomsvedligeholdelse, hvoraf 60 % i 2011 foregik på bygninger, der falder inden for kvalitetsfondens områder. Skoler, daginstitutioner og plejehjem udgør en meget væsentlig del af kommunens bygninger, og denne fordeling vurderes derfor også at være realistisk i Under denne forudsætning udgør de samlede anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne i Borgmesterens budgetforslag 36,8 mio. kr. Afholdes disse udgifter, vil Lejre Kommunes lånedisposition på 12 mio. kr. derfor ikke blive reduceret. Side 2 af 3

145 Kommuner, som har fået bevilget lånedispensation for 2012, men som ikke har fået færdiggjort anlægsarbejdet, kan ansøge om at få lånedispensationen overført til Det forventes, at denne mulighed også vil gøre sig gældende for lånedispensationer givet for Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der vurderer ansøgningen om overførsel af lånedispensation til næstkommende år. I vurderingen bliver der lagt vægt på, om anlægsprojektet er igangsat/om der er indgået en bindende kontrakt det år, som lånedispensationen oprindelig er givet til. Lån til anlægsprojekter, der reelt ikke er blevet til noget i kalenderåret, vil således ikke kunne overføres til næstkommende år. I forhold til den af borgmesteren fremlagte investeringsoversigt på Økonomiudvalgets møde den 5. september 2012 betyder det, at posten: låneoptagelse kan forøges med 12 mio. kr. i 2013 under de ovenfor anførte forudsætninger. Side 3 af 3

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2012 K K R S J Æ L L A N D Dato : 28-08-2012 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Lena Holm Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 24. august 2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato : 08-11-2011 Tidspunkt: 09:30 (Formøde kl. 8.30-9.30) Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2012 K K R S J Æ L L A N D Dato : 18-01-2012 Tidspunkt: 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2013 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-10-2013 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, gruppemøder fra kl. 8.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 1. juni 2010 Tidspunkt: kl. 9.30 (Formøder fra kl. 8.30) Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Guldborgsund Kommune Borgmester i Guldborgsund. Parkvej 37 Kommune Nykøbing F Lokalliste (L)

Guldborgsund Kommune Borgmester i Guldborgsund. Parkvej 37 Kommune Nykøbing F Lokalliste (L) Kontaktoplysninger på medlemmer i KKR Sjælland KKR S J Æ L L A N D Knud Erik Hansen Faxe Den 1. juni 2010 Borgmester i Faxe Frederiksgade 9 4690 Haslev Jnr 00.04.16 A26 Sagsid 000211419 56 20 30 00 keha@faxekommune.dk

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato : 12-04-2011 Tidspunkt: 09:30 (formøde kl. 8.30) Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, sørup KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 7. juni 2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2009 K K R S J Æ L L A N D Dato: 16-06-2009 Tidspunkt: 09:30 Sted: Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør Formøde fra 8.30 til 9.30 og mødet starter 9.30 KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 9. februar 2011 Tidspunkt: 9:30 (formøder fra kl. 8.30) Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, Sørup KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2013 K K R S J Æ L L A N D Dato: 05-02-2013 Tidspunkt: 9:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Formøde kl. 8.30-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Guldborgsund Kommune Borgmester i Guldborgsund. Parkvej 37 Kommune. 4800 Nykøbing F 54 73 10 00 Lokalliste (L)

Guldborgsund Kommune Borgmester i Guldborgsund. Parkvej 37 Kommune. 4800 Nykøbing F 54 73 10 00 Lokalliste (L) Kontaktoplysninger på medlemmer i KKR Sjælland KKR S J Æ L L A N D Knud Erik Hansen Faxe Den 1. marts 2012 Borgmester i Faxe Frederiksgade 9 4690 Haslev Jnr 00.04.16 A26 Sagsid 000211419 56 20 30 00 keha@faxekommune.dk

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2008 K K R S J Æ L L A N D Dato : 19-08-2008 Tidspunkt: 09:30 (med gruppemøder fra kl. 8.30) Sted: Stevns Kommune, Hovedgaden 46, Hårlev KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere