Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S"

Transkript

1 Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas Wind Systems A/S og kan findes på siderne Ud over ikke-finansielle forhold har Vestas Wind systems A/S udarbejdet 50 anlægsbeskrivelser dækkende miljø- og arbejdsmiljøforhold for alle fabrikker samt større salgs- og service enheder i Vestas Wind Systems A/S. Ikke-finansielle forhold omhandler Vestas Wind Systems A/S engagement i forhold til de ti kerne principper i Global Compact indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se mere under vestas.com

2 8 Nacelle-fabrikker 2 Lagre og leveringscentre 17 Salgs- og service enheder 8 Komponentfabrikker 5 Elektronik- og styringsfabrikker 7 Vingefabrikker 3 Tårnfabrikker 49% af Vestas' samlede energiforbrug i 2009 var grønt 50 Anlægsbeskrivelser for Vestas' væsentligste aktiviteter findes på Vestas.DK Vestas' sikkerhedsprincipper Alle arbejdsulykker kan forhindres. Alle risici kan styres. Ledelsen har ansvaret for sikkerheden. Mennesker er den vigtigste del af et sikkerhedstiltag. Det er et krav for ansættelse hos Vestas, at man arbejder sikkert. 0,05 mio. tons CO 2 blev udledt af Vestas i 2009 Vestas tilsluttede sig Global Compact i 2009 Code of Conduct Opdaterede globale principper er rullet ud i Fremover vil alle nye med arbejdere modtage uddannelse i Code of Conduct. 48% reduktion af ulykkesfrekvensen fra 2008 til % af en V MW vindmølle kan i dag genanvendes 163 mio. tons CO 2 vil de vindmøller, Vestas har produceret og afskibet i 2009, spare miljøet for 02 Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

3 global compact De udfordringer, som vi står overfor som samfund, kræver løsninger og fokus fra mange forskellige aktører med det formål at arbejde mod en verden i bedre balance. Vestas arbejder derfor hele tiden på at forbedre sit samspil med alle sine interessenter. For Vestas betyder laveste Cost of Energy, at vindkraft hele tiden skal blive mere konkurrencedygtig, men også at vindkraft skal belaste miljøet, klimaet, jordens ressourcer og omgivelserne i øvrigt så lidt som muligt. Herved er vindkraft til glæde for ikke kun Vestas' kunder, medarbejdere og aktionærer, men hele det omkring liggende samfund generelt. Energi er en forudsætning for vækst og velstand i hele verden. I dag har 1,5 milliarder mennesker ikke adgang til elektricitet. I l øbet af den næste generation vil verdens befolkning vokse med to milliarder, og alle ønsker uhindret adgang til elektricitet. Vindkraft er en del af løsningen på denne kolossale udfordring, fordi den er finansielt konkurrencedygtig, forudsigelig, lokal, hurtig og ren. Vindkraft er i dag finansielt konkurrencedygtig sammenlignet med de klassiske energiformer, hvoraf mange rinder ud. Vindkraft er forudsigelig, fordi vind er gratis og set over længere perioder blæser stabilt. Vindkraft er lokal og reducerer derfor afhængigheden af importeret energi. Vindkraft kan hurtigt installeres i stor skala, og den udleder ingen sundhedsskadelige partikler og drivhusgasser. Samtidig kan de fleste af materialerne i en vindmølle genbruges. Endelig er vindkraft en stærk jobskaber og dermed selv en direkte vækst- og velstandskatalysator. Som markedsleder har Vestas sat vindkraft øverst på den globale energidagsorden, og vi vil fortsat arbejde for at udbrede viden om vind til hele verden til glæde for nutiden og fremtiden. I september 2009 underskrev Vestas FN's Global Compact. Vestas vil derfor fremover på kvartalsbasis rapportere om sine fremskridt på de områder, som Global Compact omfatter. De vigtigste områder er: Safety first Vestas skaber en sikkerhedskultur i verdensklasse. As green as it gets Vestas' produktion og produkter skal være så grønne som muligt. Code of Conduct Vestas' medarbejdere og samarbejdspartnere skal vide, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Alle områder kræver en målrettet indsats af samtlige Vestasmedarbejdere i hele verden. Tæt og konsekvent ledelsesopfølgning på linje med den finansielle rapportering fra forretnings enhederne til Vestas-regeringen vil sikre, at målene nås. I takt med at de mange initiativer bliver indarbejdet i processer og rutiner i alle dele af Vestas, etableres lokale afdelinger med ansvar for bæredygtighed. Nye tiltag drives indledningsvist fra centralt hold af Vestas People & Culture. I dag har alle 14 forretningsenheder egen miljø-, arbejdsmiljø- og sikker hedsorganisation. Vestas' arbejde med bæredygtighed og de ti Global Compact-principper fortsætter med uformindsket styrke i Ditlev Engel Koncernchef Vestas Ikke-finansielle forhold

4 Safety First Vestas skaber en sikkerhedskultur i verdensklasse, hvor målet ultimativt er nul ulykker. Kunderne kræver det, og medarbejderne har krav på det. Derfor indgår ulykkesfrekvensen i den globale bonus ordning. Da Vestas selv kun udgør en lille del af supply chain intensiveres krav, råd og vejledning til mange leverandører, så de kan blive sikrere arbejdspladser. Vestas' omfattende uddannelsesprogram for ledere er baseret på fem sikkerhedsprincipper: Alle arbejdsulykker kan forhindres Det ultimative mål om helt at undgå arbejdsulykker er en realistisk målsætning, som Vestas stræber efter ved at give hen synet til sikkerheden førsteprioritet i alle sammenhænge. Alle risici kan styres Ingen arbejdsplads kan gøres helt risikofri, men omhyggelig kortlægning af mulige risici og efterfølgende disciplineret til rette læggelse og udførelse af arbejdet kan gøre arbejdspladsen sikker. Ledelsen har ansvaret for sikkerheden Ansvaret for arbejdets sikre udførelse er altid ledelsens uanset niveau. Alle chefer skal personligt foregå med et godt eksempel. Mennesker er den vigtigste del af et sikkerhedstiltag Alle medarbejdere skal aktivt tænke og handle ud fra princippet Safety first. Det er et krav for ansættelse hos Vestas, at man arbejder sikkert Alle medarbejdere skal følge Vestas' sikkerhedsinstrukser af hensyn til egen og andres sikkerhed. Vestas har i mere end ti år systematisk arbejdet med forbedringer af Vestas som en sikker arbejdsplads. Fysiske rammer og værk tøjer, manua ler og instruktioner, uddannelse og træning samt planlægning og organisering er sammen med træning i personligt lederskab, adfærd, safety walks og kontroller omdrejningspunkterne for indsatsen på alle lokationer. Resultaterne er tydelige: Ulykkesfrekvensen var i 2009 på 8,1 arbejds ulykker pr. en million arbejdstimer svarende til et fald på 48 pct. fra 2008, hvilket er en markant forbedring. Ulykkes frekvensen er faldet med 76 pct. fra 33,8 arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer i I 2010 er målet at nå en ulykkesfrekvens på 7,0 arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer, og i 2012 er målet 3,0 eller derunder. Arbejdsmiljøledelsessystem Rapporteringen af og tiltagene til forebyggelse af ulykker bygger på Vestas' OHSAS certificering fra I 2009 var alle Vestas-enheder certificeret med undtagelse af fabrikken i Hohhot, Indre Mongoliet, Kina. Vestas' enheder skal senest seks måneder efter idriftsættelse være certificeret. Ultimo 2009 arbejdede 97 pct. af alle Vestas' medarbejdere på certificerede lokationer. Vestas' sikkerhedskultur Ulykkesfrekvens (antal ulykker pr. en million arbejdstimer) SIKKERHEDSKULTUR ,8 Fysiske rammer og værktøjer Manualer og instruktioner Uddannelse og efteruddannelse Planlægning og tilrettelæggelse ,3 20,8 15,6 8, Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

5 As green as it gets Vestas' produktion og produkter skal være så grønne som muligt. Dels for at spare penge på dyre råvarer og energi, og dels fordi grøn fremover er en strategisk konkurrenceparameter. Genbruget i Vestas' produktion og genanvendelsen af materialerne i nedtagne vindmøller skal sammen med produktion af flere MWh pr. kg vindmølle sikre, at Vestas' træk på jordens begrænsede ressourcer mindskes. Samtidig minimeres følsomheden over for ustabile råvarepriser. Det langsigtede mål er vindmøller bygget af materialer, der er let tilgængelige og fornybare. Dette mål nås kun i tæt samarbejde med de mange leverandører. Vestas har i mere end ti år udarbejdet livscyklusvurderinger. Disse kortlægger via fem faser vindmøllens liv fra vugge til grav og vindmøllens største påvirkninger af miljøet samt tiltag til reduktion heraf: råmaterialer og leverandører Vestas' produktion transport og installation drift og service over 20 år nedtagning Cost of Energy Stål og støbejern udgør omkring 85 pct. af vægten på en V MW-vindmølle, der samlet set vejer op til 350 tons. Hertil skal lægges et beton fundament på ca tons, og hver vindmølle skal transporteres af ti lastvogne med følgebiler. Mange skal desuden transporteres med skib og tog for endelig at blive installeret af flere mobilkraner. Vindmølleproduktion er så ledes meget mate riale- og transportkrævende og derfor energi tung. Hos Vestas, der i dag selv kontrollerer 9 pct. af det samlede energiforbrug i en vindmølles liv, er indsatsen rettet mod forbruget af vand og energi samt produktionen af affald. Underleverandører af komponenter og råmaterialer tegner sig for 83 pct. af energiforbruget, og transport og opstilling udgør 8 pct. Jo større output i forhold til vægt MWh pr. kg. vindmølle des mere effektivt udnytter Vestas de råmaterialer, der indgår i en vindmølle. Dermed øges Vestas' positive bidrag til at mindske udledningen af sundhedsskadelige partikler og drivhusgasser. Målt som MWh pr. kg. vindmølle er den nye V MW-mølle således mere end 20 pct. mere effektiv end den sammenlignelige V MW-mølle. I takt med at vedvarende energi vinder større udbredelse, vil miljøbelastningen fra energien, der anvendes hos underleverandørerne, mindskes. Effekten vil være størst ved jernmalmsbrydningen og stålforædlingen. 80 pct. af en V MW-mølle kan genanvendes, og efter knap syv måneder er vindmøllen energineutral, hvilket betyder, at den i mere end 19 år vil medvirke til at mindske CO 2 -udledningen. I hele sin livscyklus udleder V MW-vindmøllen kun 5 g CO 2 pr. kwh, der stammer fra fremstilling og opstilling af møllen. Til sammenligning udledes 790 g CO 2 pr. kwh fra et effektivt moderne kulfyret kraftværk. Forskellen bliver over årene til mere end >> Energiproduktion i en vindmølles livscyklus Deponi/ forbrænding Affald Genanvendelse +27% Råvarer og ressourcer Leverandører Vestas Transport og opstilling -83% -9% -8% Vedvarende energi % Figuren viser de overordnede aktiviteter, der sker i en vindmølles livscyklus fra udvinding af råvarer og forbrug af ressourcer til ende lig bortskaffelse. De positive værdier indikerer energiproduktion og genanvendelse, primært af stål. De negative værdier indikerer energiforbrug. Vestas Ikke-finansielle forhold

6 >> tons CO 2 for en V MW-offshoremølle. Den gennemsnitlige årlige CO 2 -udledning pr. OECD-indbygger er ca. 11 tons. Metaller udgør en stor andel af Vestas' produkt. Forbruget af metal er meget afhængig af graden af insourcing på Vestas' støberier og tårnfabrikker. På tårnfabrikkerne er graden af insourcing og dermed forbruget af metal steget i 2009, hvilket er den væsent ligste årsag til, at det samlede forbrug af metaller er steget med 8 pct. Vandforbrug Vestas forbruger vand i sin produktion, specielt kølevand på de fire støberier. I 2009 steg vandforbruget med 11 pct. fra m 3 til m 3. Forøgelsen kan tilskrives de nye fabrikker i Kina, USA og Spanien. Vestas' vingefabrikker forbruger ca m 3 vand primært til luftbefugtning og afvaskning af vinger efter slibning. Så stor en del af vandforbruget som muligt skal genbruges i lukkede kredsløb, lige som vanding af udenomsarealer og lignende skal minimeres, hvilket er en del af Vestas' nye byggepolitik. Affaldsbortskaffelse Mængden af affald, herunder den mængde affald der sendes til genanvendelse, betragtes som en vigtig indikator for, hvordan Vestas påvirker miljøet. Vestas bestræber sig på ikke at generere affald. I 2009 udgjorde den samlede affaldsmængde tons mod tons i I 2009 blev 35 pct. af den samlede affaldsmængde gen anvendt mod 31 pct. året før. Affaldsmængden skal sammenholdes med en produktion og afskibning på MW i 2009 og MW i Brugen af underleverandører og graden af insourcing påvirker mængderne, som Vestas selv kontrollerer. Samtidig er infrastrukturen til genbrug af Vestas' affald, der især består af sand, metaller, træ, papir, olie, plastik og kompositmaterialer ikke udviklet til samme niveau i alle lande, hvor Vestas opererer. Genanvendelse af vingernes kompositmateriale er den sidste store udfordring. Omkring halvdelen af Vestas' affald målt i tons er sand fra støbeprocesserne. Med installationen af et anlæg til genindvinding af støbesand i støberiet i Lidköping, Sverige, i 2009 genindvindes støbesand nu på alle Vestas' støberier pct. af støbesandet genbruges på stedet, hvilket ikke kun mindsker råvareforbruget og de totale affalds mængder men også transportomkostningerne. På støberiet i Lidköping er støbesand til deponi relateret til produktionsmængden faldet med ca tons svarende til en reduktion på 17 pct. Energiforbrug Vestas har som led i sin miljøindsats implementeret en grøn byggepolitik, en grøn bilpolitik og en grøn elektricitetspolitik. Vestas vil fremover bygge grønt i henhold til LEED platinum plus, der er den højeste standard inden for bæredygtigt byggeri. LEED specificerer krav til bl.a. isolering, lys, lyd, energityper, regnvandsopsamling og vandgenbrug. De fremtidssikrede byggerier bliver 5-10 pct. dyrere end normalt, men de vil spare Vestas for stigende udgifter til stadig dyrere vand, varme og elektricitet. I forbindelse med den grønne byggepolitik har Vestas tilsluttet sig World Business Council's Manifesto for Energy Efficiency in Buildings, hvis underskrivere aktivt vil arbejde for et lavere energi forbrug. Energiforbrug (MWh) Indeks Affaldsbortskaffelse (tons) Indeks Vedvarende energi energiforbruget indekseret i forhold til MW produceret og afskibet Genanvendelse Affaldsbortskaffelse indekseret i forhold til MW produceret og afskibet 06 Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

7 Alle nye køretøjer, som Vestas enten køber eller leaser, skal være miljøvenlige. Dieselbiler med partikelfiltre er i dag det foretrukne valg, da forureningen og udledningen af CO 2 herfra er mindre end fra benzinbiler. Kravene til de eksterne transportleverandører vil ligeledes blive skærpet i de kommende år. Brug af vedvarende energi er sammen med et mindre energiforbrug og større output pr. kg mølle den mest effektive måde at mindske Vestas' CO 2 -udledning. Derfor skal 55 pct. af Vestas' energiforbrug være fra vedvarende energikilder i Det er kun muligt, hvis mindst 90 pct. af elektricitetsforbruget kommer fra vedvarende kilder. Det oprindelige mål for vedvarende energi for 2010 var 50 pct. Vestas ønsker med målene at bidrage til øget efterspørgsel efter vedvarende elektricitet. Gennem indkøb af vedvarende elektricitet og dialog med el-leverandører og myndigheder søger Vestas at sikre, at vedvarende elektricitet bliver tilgængelig i større omfang. Det var i 2009 ikke muligt at købe vedvarende elektricitet i tilstrækkelig mængde fra Kina, dele af USA samt Indien. Derfor er der indregnet kompensation fra et vindkraftværk, der er etableret af Vestas i Indien. Den producerede vedvarende elektricitet er brugt til at balancere elforbruget på markeder, hvor Vestas i dag ikke kan købe vedvarende elektricitet. I 2009 blev der indgået kontrakter om levering af vedvarende elektricitet på MWh for følgende enheder: Salg og service i Australien, Portugal, Sverige og USA; støberiet i Guldsmedshyttan, Sverige samt vingefabrikken i Windsor, USA. Vestas' andel af vedvarende elektricitet steg således fra 68 pct. i 2008 til 85 pct. i I 2010 forventes indgået kontrakter på MWh vedvarende elektricitet I 2009 steg Vestas' samlede energiforbrug med 17 pct., hvilket hoved sageligt skyldes den øgede produktion på Vestas Blades' nye fabrikker. Indekseret mod produceret og afskibet MW er energiforbruget og CO 2 -udledningen ligeledes steget, hvilket skyldes, at energiforbruget og CO 2 -udledningen er mere knyttet til ikke-fuldt udnyttede produktionsfaciliteter end aktivitets niveauet. Miljøledelsessystem I 2009 var 97 pct. af Vestas, målt på arbejdspladser, ISO certificeret. Målet er, at alle nye enheder senest seks måneder efter ibrugtagelse er certificeret. Vestas har systematisk arbejdet med miljø og arbejdsmiljø siden 2000, hvor Vestas første gang blev ISO certificeret. Code of Conduct I takt med at Vestas bliver en stadig større virksomhed med medarbejdere og samarbejdspartnere med vidt forskellige kulturelle baggrunde, trosretninger og politiske overbevisninger, stiger behovet for et formaliseret fælles værdisæt. Den opdaterede Code of Conduct, som Vestas indførte i 2009, skal sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der handler på vegne af Vestas, ved, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Vestas' Code of Conduct sætter rammerne for arbejdet med FN's Global Compact, International Bill of Human Rights og International Labour Organization's konventioner. Vestas vil aktivt arbejde for, at >> Udledning af CO 2 (tons) Indeks LCA-fordelte CO 2-emissioner (%) Udledning af CO2 indekseret i forhold til MW produceret og afskibet Transport Arbejde på site Metaller Kompositter Beton Øvrige Vestas Ikke-finansielle forhold

8 >> samarbejdspartnere også respekterer disse, herunder forbuddet mod børne- og tvangsarbejde, retten til frie fagforeninger og fælles overenskomster samt respekten for den enkelte uanset race, farve, tro, politisk overbevisning, køn, alder, nationalitet, seksualitet, civilstand og evt. handicap. Vestas' supply chain dækker flere end samarbejdspartnere i hele verden, hvorfor Vestas' muligheder for at hjælpe med at udbrede FN's Global Compact og andre lignende tiltag er gode, om end der er store nationale og kulturelle forskelle mellem samarbejdspartnerne. Vestas' langsigtede arbejde er en kombination af krav, råd og vejledning inden for sikkerhed, miljø, menneskerettigheder, arbejds tagerrettigheder, etik mv., der skal sikre, at ikke kun Vestas' pro duk tion men hele produktet og dets tilblivelse er bære dygtigt i bredeste forstand. For mere information om bæredygtighed i forhold til Vestas' sam arbejdspartnere henvises til vestas.dk under menupunktet Om Vestas/Principper/Leverandører. Arbejdet indbefatter også en aktiv indsats mod bestikkelse og korruption samt klare regler og politikker for gaver og lignende, der skal sikre mod misbrug. Der vil blive udviklet et anti-korrup tions program samt træning for dette område i løbet af Vestas Ikke-finansielle forhold 2009 En lang række initiativer skal sikre, at Vestas' Code of Conduct efterleves: I 2009 blev den opdaterede Code of Conduct gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, brochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Code of Conduct vil blive en del af alle nye medarbejderes intro duktionsforløb. E-learningprogrammer om svindel, bestikkelse, konkurrentovervågning og gaver mv. er udviklet til udvalgte medarbejder grupper. En række juridiske eksperter er specielt uddannet til at behandle sager, der omhandler eventuelle brud på Code of C onduct. Vestas' whistleblower-system er relanceret under navnet EthicsLine. estas' Code of Conduct kan downloades fra vestas.dk under menuv punktet Om Vestas/Principper/Bæredygtighed.

9 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal 1) Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) Produkter MW produceret og afskibet 2) Ressource udnyttelse Forbrug af metaller (tons) Forbrug af øvrige råvarer mv. (tons) Forbrug af energi (MWh) heraf vedvarende energi (MWh) heraf vedvarende elektricitet (MWh) Forbrug af vand (m 3 ) heraf vand af ikke-drikkevandskvalitet (m 3 ) Affalds bortskaffelse Bortskaffelse af affald (tons) heraf genanvendelse (tons) Emissioner Udledning af CO 2 (tons) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo Nøgletal 1) Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 3) 8,1 15,6 20,8 25,3 33,8 Sygefravær for timelønnede (%) 2,8 3,3 3,6 3,2 4,1 Sygefravær for funktionærer (%) 1,3 1,1 1,4 1,5 1,5 Produkter CO 2-besparelse over 20 år af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder på ledelsesniveau (%) I/B 4) I/B I/B Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) I/B I/B I/B Ledelsessystem 5) ISO (%) OHSAS (%) ) Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, se side 60. Kommentering af ikke-finansielle forhold for koncernen, se side ) For bedre at kunne vise sammenhængen mellem fysisk produktion og ressourceforbrug vises produkter nu som produceret og afskibet MW mod tidligere leveret MW. 3) Bemærk, at regnskabspraksis er blevet ændret fra 2009, se side 101 i årsrapport ) Ikke beregnet (I/B) for det pågældende år. 5) Produktionsanlægget i Hohhot, Indre Mongoliet, Kina, forventes certificeret ved udgangen af første halvår 2010.

10 Global Compact's ti principper FN's Global Compact er et strategisk politisk værktøj for virksomheder, der har forpligtet sig til at afstemme deres forretning og strategier i henhold til ti internationalt anerkendte principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Med sin deltagelse i Global Compact forpligter Vestas sig til mindst én gang årligt at rapportere om udviklingen inden for disse områder. Principper Menneskerettigheder Princip 1 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Princip 2 Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Princip 3 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. Princip 4 Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangs arbejde. Princip 5 Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Princip 6 Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Fokus Vestas anerkender, at alle mennesker er frie og lige i værdighed og rettigheder på arbejdspladsen. Vestas er dedikeret til menneskerettighederne og medarbejdernes rettigheder, som de er udtrykt i den internationale lov om menneskerettigheder og konventionerne fra ILO den internationale arbejdsorganisation. Vestas mener, at alle medarbejdere har ret til en sikker og tryg arbejdsplads. Derfor foretager Vestas løbende forbedringer af arbejdsmiljøforhold. Vestas er dedikeret til at respektere friheden til at organisere sig og retten til kollektive forhandlinger. Brugen af tvangsarbejde eller børnearbejde accepteres ikke på nogen af Vestas' arbejdssteder. Vestas lægger vægt på, at alle behandles lige og med værdighed og respekt, uanset race, hudfarve, trosretning, politisk overbevisning, køn, alder, national herkomst, seksuel observans, ægtestand eller handicap. Miljø Princip 7 Virksomheden bør støtte en forsigtigheds tilgang til miljømæssige udfordringer. Princip 8 Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Princip 9 Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Vestas er dedikeret til at drage den nødvendige omsorg i relation til udvikling, fremstilling, serviceprocedurer og bortskaffelse. Vestas er ligeledes dedikeret til at integrere hensynet til nærmiljøet i planlægning og udførelse af aktiviteter samt at integrere hensynet til miljøet i udvikling af produkter og processer. Antikorruption Princip 10 Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Vestas har en klar holdning til bestikkelse og facilitation payments. Medarbejderne må ikke modtage bestikkelse af nogen art, og Vestas tillader ikke facilitation payments. 010 Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

11 Systemer Aktiviteter Resultater Vestas' Code of Conduct udgør et sæt globale principper for korrekt Vestas-adfærd. EthicsLine er et system, som medarbejderne kan bruge til at rapportere overtrædelser af Vestas' politik ker eller stille spørgsmål om etiske dilemmaer. Vestas har et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, der er fuldt certificeret i henhold til OHSAS Vestas er begyndt at harmonisere sin indsats i forhold til ansvarlig leverandørstyring på tværs af forretningsenhederne. Vestas deltager nu i FN's Global Compact-initiativ. Vestas' opdaterede Code of Conduct er gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Vestas har relanceret sit whistleblower-system under navnet EthicsLine. En gruppe juridiske eksperter hos Vestas er blevet uddannet i Vestas' Code of Conduct. Vestas' opdaterede Code of Conduct er i 2009 blevet gjort tilgængelig for alle Vestas' med arbejdere. Antallet af arbejdsulykker pr. én million arbejdstimer var 8,1 i 2009, hvilket er et fald på 48 pct. i forhold til Fem enheder blev i 2009 certificeret i henhold til OHSAS Alle Vestas' enheder med undtagelse af Hohhot, Indre Mongoliet, Kina, er nu certificeret i henhold til OHSAS Vestas' Code of Conduct udgør et sæt globale principper for korrekt Vestas-adfærd. EthicsLine er et system, som medarbejderne kan bruge til at rapportere overtrædelser af Vestas' politik ker eller stille spørgsmål om etiske dilemmaer. Vestas er begyndt at harmonisere sin indsats i forhold til ansvarlig leverandørstyring på tværs af forretningsenhederne. Vestas deltager nu i FN's Global Compact-initiativ. Vestas' opdaterede Code of Conduct er gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Vestas har relanceret sit whistleblower-system under navnet EthicsLine. En gruppe juridiske eksperter hos Vestas er blevet uddannet i Vestas' Code of Conduct. Vestas har et miljø-ledelses system, der er fuldt certificeret i henhold til ISO Et nyt anlæg forventes at blive certificeret inden for seks måneders produktion. Der anvendes livscyklusvurderinger for at identificere og evaluere vindmøllens potentielle indvirkning på det eksterne miljø gennem hele dens levetid. Vestas gennemfører kvartalsvis rapportering for at følge udviklingen af mål. Vestas har et Cost of Energy-program med henblik på at designe lettere og mere intelligente vindmøller for at reducere mængden af materialer, der anvendes pr. produceret MWh. Med henblik på at reducere sin CO 2-udledning har Vestas vedtaget en ny bilpolitik og en ny byggepolitik. I 2010 er det Vestas' mål at have en andel af vedvarende energi på 55 pct. og en andel af vedvarende elektricitet på mindst 90 pct. Der henvises til Ikke-finansielle hoved- og nøgle tal på side 57. Vestas' Code of Conduct udgør et sæt globale principper for korrekt Vestas-adfærd. Vestas anvender et system, hvormed arbejderne skal rapportere, hvis de er blevet bedt om eller tilbudt bestikkelse eller facilitation payments. Gennem EthicsLine kan Vestas' medarbejdere rapportere overtrædelser af Vestas' politikker eller stille spørgsmål om etiske dilemmaer som fx bestikkelse. Dette kan gøres anonymt; der kan ringes på et gratisnummer eller rapporteres/stilles spørgsmål online. Vestas' opdaterede Code of Conduct er gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Vestas har relanceret sit whistleblower-system under navnet EthicsLine. Der blev i alt registreret 88 rapporter i EthicsLine i Vestas Ikke-finansielle forhold

12 Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Vestas har udpeget en række ikke-finansielle hoved- og nøgletal, der er relevante for forståelsen af Vestas' udvikling, resultat og finansielle stilling. Status på disse hovedtal følges tæt, og for rele vante nøgletal er der opstillet konkrete mål. Alle Vestas' 100 procent-ejede selskaber er omfattet af rapporteringen. Der anvendes de samme måle- og opgørelsesmetoder på alle Vestas' anlæg. Sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljø er målt for alle aktiviteter under den organisatoriske struktur. Arbejdsulykker er opgjort på grundlag af registreringer af ulykker for alle medarbejdere, der har medført mere end én fraværsdag. For 2009 er ulykker og arbejdstimer for eksterne superviserede medarbejdere ligeledes medtaget. Ulykkesfrekvens er defineret som antal arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer. Antal arbejdstimer er målt på baggrund af timedagssedler registreret i lønsystemerne for timelønnede og normeret arbejdstid for funktionærer. For eksterne superviserede medarbejdere er ulykker registreret af Vestas, og arbejdstimer er oplyst af den eksterne leverandør. Sygefraværstimer er defineret som fraværstimer som følge af sygdom, eksklusive fravær foranlediget af arbejdsulykker, barsel og barnets første sygedag. Sygefravær er målt på baggrund af registreringer i lønsystemerne ud fra henholdsvis timedagssedler (timelønnede) og fraværsregistreringsskemaer (funktionærer). Ledelsessystem Procentdel af Vestas, der er certificeret efter henholdsvis ISO og OHSAS 18001, er opgjort i forhold til antal medarbejdere tilknyttet de certificerede afdelinger. Ressourceforbrug Metaller og øvrige råvarer er opgjort på basis af forbrugstræk fra lager til henholdsvis produktion i første produktionsled og til servicering af møller, som er registreret i virksomhedens ordinære registreringssystemer. Metaller omfatter den mængde, som forarbejdes af Vestas. Forbrugsstoffer er opgjort på grundlag af decentrale fortegnelser over leverede mængder i regnskabsåret pr. anlægsområde. Rele vans fastlægges med udgangspunkt i Vestas' sektorvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger, efterfulgt af en udvælgelse i relation til forbrugte mængder i forhold til de på anlægsområderne gennemførte aktiviteter. El, gas og fjernvarme er målt på grundlag af forbrugte mængder i henhold til direkte måleraflæsninger pr. anlægsområde med tilknyttede administrationer. Forbrug af el omfatter både eksternt købt el og forbrug produceret på egne vindmøller. Olie til opvarmning er opgjort på grundlag af eksternt indkøb reguleret for primo/ultimobeholdninger, mens brændstof til transport er opgjort med udgangspunkt i leverandøropgørelser. Elektricitet fra vedvarende energikilder er beregnet på grundlag af leverandøroplysninger. Elforbrug fra ikke-vedvarende energikilder erhvervet som følge af, at indkøb af vedvarende elektricitet på visse lokationer ikke er muligt, bliver i koncernrapporteringen balanceret med ved varende elektricitet produceret på vindkraftværker ejet af Vestas og solgt til det lokale forsyningsnet. Vandforbrug er opgjort som målt forbrug af ferskvand. Vand af ikkedrikkevandskvalitet er en delmængde heraf og anvendes primært til vanding af udenomsarealer og procesvand. Kølevand fra åer, floder, søer og lignende, som udelukkende bruges til køling, inden det ledes ud igen med en forhøjet temperatur som den eneste forskel, er ikke medtaget. Affald og emissioner Affald og herunder affald til genanvendelse er opgjort på grundlag af modtagne vejesedler fra affaldsmodtagere for leverancer gennemført i regnskabsperioden, bortset fra enkelte affaldstyper og ikke-væsentlige mængder, som er skønnet på basis af abonnementsordning og lastvolumen. Udledning af CO 2 er beregnet på grundlag af opgjorte mængder brændstof til egne transportmidler og det direkte forbrug af olie og gas samt ved anvendelse af aktuelle standardfaktorer offentliggjort af Energistyrelsen i Danmark. Producerede og afskibede MW Producerede og afskibede MW er opgjort som den akkumulerede effekt af vindmøller, der er produceret og afskibet til kunderne i regnskabsperioden CO 2 -besparelse af de producerede og afskibede MW CO 2 -besparelsen er beregnet på grundlag af en kapacitetsfaktor på 30 pct. for de producerede og afskibede MW, en forventet levetid på 20 år for de producerede og afskibede MW og den seneste opdaterede standardfaktor fra International Energy Agency (IEA) på den gennemsnitlige udledning af CO 2 i verden for elektricitet, pt. 507 g CO 2 pr. kwh. Overskridelser af egenkontrolvilkår Overskridelser af egenkontrolvilkår er opgjort som de vilkår, hvorom der er krav om måling, og hvor målingen har vist en overskridelse. Miljøuheld Utilsigtet udslip af stoffer og kemikalier som af Vestas vurderes til at give en irreversibel påvirkning af miljøet. Medarbejdere og diversitet Antal medarbejdere er opgjort som antal medarbejdere med direkte kontrakt med Vestas samt faste medarbejdere ansat gennem tredjepart. Gennemsnitligt antal ansatte er opgjort som antallet af aktive ansatte ved månedens udgang fordelt på årets 12 måneder. Medarbejderinformation er opgjort på basis af træk fra virksomhedens ordinære registreringssystemer med specifikation af nationalitet, køn og IPE-niveau (Mercers International Position Evaluation). Vedvarende energi er energi, der er genereret fra naturressourcer, som er helt igennem fornybare så som vind, sollys, vand og geotermisk varme. Kernekraft betragtes ikke som værende vedvarende energi. 012 Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

13 Den uafhængige revisors erklæring om ikke-finansielle forhold for 2009 Vi har foretaget en vurdering af Vestas Wind Systems A/S' ikke-finansielle hoved- og nøgletal for 2009, på side 10 i ikke-finansielle forhold Ikke-finansielle forhold kan endvidere findes i årsrapporten for Vestas Wind Systems A/S på siderne Kriterier for udarbejdelse af rapportering om ikke-finansielle forhold På siderne 4-13 i ikke-finansielle forhold 2009 er oplyst om ledelsens begrundelse for valg af de ikke-finansielle hoved- og nøgletal, der er valgt relevante at integrere i ikke-finansielle forhold 2009 på side 10. De ikke-finansielle data er indarbejdet i ikke-finansielle forhold for 2009 efter den på side 13 beskrevne anvendte regnskabspraksis for rapportering om ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af ikke-finansielle forhold og ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Vores ansvar er på grundlag af vores vurdering at udtrykke en konklusion om rapporteringen om ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale erklæringsstandard ISAE 3000 (andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger) med det formål at opnå høj grad af sikkerhed for, at de på side 10 oplyste data er opgjort i overensstemmelse med de anførte kriterier for udarbejdelse af rapporteringen om ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Vores arbejde har ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko omfattet regnskabstekniske analyser, forespørgsler og stikprøvevis test af systemer, data og underliggende dokumentationsmateriale, herunder kontrol af, om de anførte retningslinjer for måling og opgørelse af data er fulgt. Vi har vurderet det interne registrerings- og rapporteringssystems hensigtsmæssighed som grundlag for ensartet registrering og rapportering af de ikke-finansielle miljø- og arbejdsmiljødata. Konklusion Efter vores opfattelse er de ikke-finansielle hoved- og nøgletal, der er integreret på side 10 i ikke-finansielle forhold 2009, opgjort i overensstemmelse med de anførte kriterier. København, den 10. februar 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Skov Larsen statsautoriseret revisor Birgitte Mogensen statsautoriseret revisor Vestas Ikke-finansielle forhold

14 Vestas Wind Systems A/S Alsvej Randers SV Danmark Tlf.: Fax: Vestas.com

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. Et uddrag findes i Bang & Olufsens årsrapport 2013/14.

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

PAPIR TIL MILJØVENLIGE

PAPIR TIL MILJØVENLIGE MILJØVENLIGT PAPIR TIL MILJØVENLIGE VIRKSOMHEDER DET KAN GODT VÆRE EN MILJØVENLIG HANDLING AT BRUGE PAPIR FOLK VED DET BARE IKKE. Hervé Poncin Chief Operating Officer hos Antalis Som en førende international

Læs mere