Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S"

Transkript

1 Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas Wind Systems A/S og kan findes på siderne Ud over ikke-finansielle forhold har Vestas Wind systems A/S udarbejdet 50 anlægsbeskrivelser dækkende miljø- og arbejdsmiljøforhold for alle fabrikker samt større salgs- og service enheder i Vestas Wind Systems A/S. Ikke-finansielle forhold omhandler Vestas Wind Systems A/S engagement i forhold til de ti kerne principper i Global Compact indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se mere under vestas.com

2 8 Nacelle-fabrikker 2 Lagre og leveringscentre 17 Salgs- og service enheder 8 Komponentfabrikker 5 Elektronik- og styringsfabrikker 7 Vingefabrikker 3 Tårnfabrikker 49% af Vestas' samlede energiforbrug i 2009 var grønt 50 Anlægsbeskrivelser for Vestas' væsentligste aktiviteter findes på Vestas.DK Vestas' sikkerhedsprincipper Alle arbejdsulykker kan forhindres. Alle risici kan styres. Ledelsen har ansvaret for sikkerheden. Mennesker er den vigtigste del af et sikkerhedstiltag. Det er et krav for ansættelse hos Vestas, at man arbejder sikkert. 0,05 mio. tons CO 2 blev udledt af Vestas i 2009 Vestas tilsluttede sig Global Compact i 2009 Code of Conduct Opdaterede globale principper er rullet ud i Fremover vil alle nye med arbejdere modtage uddannelse i Code of Conduct. 48% reduktion af ulykkesfrekvensen fra 2008 til % af en V MW vindmølle kan i dag genanvendes 163 mio. tons CO 2 vil de vindmøller, Vestas har produceret og afskibet i 2009, spare miljøet for 02 Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

3 global compact De udfordringer, som vi står overfor som samfund, kræver løsninger og fokus fra mange forskellige aktører med det formål at arbejde mod en verden i bedre balance. Vestas arbejder derfor hele tiden på at forbedre sit samspil med alle sine interessenter. For Vestas betyder laveste Cost of Energy, at vindkraft hele tiden skal blive mere konkurrencedygtig, men også at vindkraft skal belaste miljøet, klimaet, jordens ressourcer og omgivelserne i øvrigt så lidt som muligt. Herved er vindkraft til glæde for ikke kun Vestas' kunder, medarbejdere og aktionærer, men hele det omkring liggende samfund generelt. Energi er en forudsætning for vækst og velstand i hele verden. I dag har 1,5 milliarder mennesker ikke adgang til elektricitet. I l øbet af den næste generation vil verdens befolkning vokse med to milliarder, og alle ønsker uhindret adgang til elektricitet. Vindkraft er en del af løsningen på denne kolossale udfordring, fordi den er finansielt konkurrencedygtig, forudsigelig, lokal, hurtig og ren. Vindkraft er i dag finansielt konkurrencedygtig sammenlignet med de klassiske energiformer, hvoraf mange rinder ud. Vindkraft er forudsigelig, fordi vind er gratis og set over længere perioder blæser stabilt. Vindkraft er lokal og reducerer derfor afhængigheden af importeret energi. Vindkraft kan hurtigt installeres i stor skala, og den udleder ingen sundhedsskadelige partikler og drivhusgasser. Samtidig kan de fleste af materialerne i en vindmølle genbruges. Endelig er vindkraft en stærk jobskaber og dermed selv en direkte vækst- og velstandskatalysator. Som markedsleder har Vestas sat vindkraft øverst på den globale energidagsorden, og vi vil fortsat arbejde for at udbrede viden om vind til hele verden til glæde for nutiden og fremtiden. I september 2009 underskrev Vestas FN's Global Compact. Vestas vil derfor fremover på kvartalsbasis rapportere om sine fremskridt på de områder, som Global Compact omfatter. De vigtigste områder er: Safety first Vestas skaber en sikkerhedskultur i verdensklasse. As green as it gets Vestas' produktion og produkter skal være så grønne som muligt. Code of Conduct Vestas' medarbejdere og samarbejdspartnere skal vide, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Alle områder kræver en målrettet indsats af samtlige Vestasmedarbejdere i hele verden. Tæt og konsekvent ledelsesopfølgning på linje med den finansielle rapportering fra forretnings enhederne til Vestas-regeringen vil sikre, at målene nås. I takt med at de mange initiativer bliver indarbejdet i processer og rutiner i alle dele af Vestas, etableres lokale afdelinger med ansvar for bæredygtighed. Nye tiltag drives indledningsvist fra centralt hold af Vestas People & Culture. I dag har alle 14 forretningsenheder egen miljø-, arbejdsmiljø- og sikker hedsorganisation. Vestas' arbejde med bæredygtighed og de ti Global Compact-principper fortsætter med uformindsket styrke i Ditlev Engel Koncernchef Vestas Ikke-finansielle forhold

4 Safety First Vestas skaber en sikkerhedskultur i verdensklasse, hvor målet ultimativt er nul ulykker. Kunderne kræver det, og medarbejderne har krav på det. Derfor indgår ulykkesfrekvensen i den globale bonus ordning. Da Vestas selv kun udgør en lille del af supply chain intensiveres krav, råd og vejledning til mange leverandører, så de kan blive sikrere arbejdspladser. Vestas' omfattende uddannelsesprogram for ledere er baseret på fem sikkerhedsprincipper: Alle arbejdsulykker kan forhindres Det ultimative mål om helt at undgå arbejdsulykker er en realistisk målsætning, som Vestas stræber efter ved at give hen synet til sikkerheden førsteprioritet i alle sammenhænge. Alle risici kan styres Ingen arbejdsplads kan gøres helt risikofri, men omhyggelig kortlægning af mulige risici og efterfølgende disciplineret til rette læggelse og udførelse af arbejdet kan gøre arbejdspladsen sikker. Ledelsen har ansvaret for sikkerheden Ansvaret for arbejdets sikre udførelse er altid ledelsens uanset niveau. Alle chefer skal personligt foregå med et godt eksempel. Mennesker er den vigtigste del af et sikkerhedstiltag Alle medarbejdere skal aktivt tænke og handle ud fra princippet Safety first. Det er et krav for ansættelse hos Vestas, at man arbejder sikkert Alle medarbejdere skal følge Vestas' sikkerhedsinstrukser af hensyn til egen og andres sikkerhed. Vestas har i mere end ti år systematisk arbejdet med forbedringer af Vestas som en sikker arbejdsplads. Fysiske rammer og værk tøjer, manua ler og instruktioner, uddannelse og træning samt planlægning og organisering er sammen med træning i personligt lederskab, adfærd, safety walks og kontroller omdrejningspunkterne for indsatsen på alle lokationer. Resultaterne er tydelige: Ulykkesfrekvensen var i 2009 på 8,1 arbejds ulykker pr. en million arbejdstimer svarende til et fald på 48 pct. fra 2008, hvilket er en markant forbedring. Ulykkes frekvensen er faldet med 76 pct. fra 33,8 arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer i I 2010 er målet at nå en ulykkesfrekvens på 7,0 arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer, og i 2012 er målet 3,0 eller derunder. Arbejdsmiljøledelsessystem Rapporteringen af og tiltagene til forebyggelse af ulykker bygger på Vestas' OHSAS certificering fra I 2009 var alle Vestas-enheder certificeret med undtagelse af fabrikken i Hohhot, Indre Mongoliet, Kina. Vestas' enheder skal senest seks måneder efter idriftsættelse være certificeret. Ultimo 2009 arbejdede 97 pct. af alle Vestas' medarbejdere på certificerede lokationer. Vestas' sikkerhedskultur Ulykkesfrekvens (antal ulykker pr. en million arbejdstimer) SIKKERHEDSKULTUR ,8 Fysiske rammer og værktøjer Manualer og instruktioner Uddannelse og efteruddannelse Planlægning og tilrettelæggelse ,3 20,8 15,6 8, Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

5 As green as it gets Vestas' produktion og produkter skal være så grønne som muligt. Dels for at spare penge på dyre råvarer og energi, og dels fordi grøn fremover er en strategisk konkurrenceparameter. Genbruget i Vestas' produktion og genanvendelsen af materialerne i nedtagne vindmøller skal sammen med produktion af flere MWh pr. kg vindmølle sikre, at Vestas' træk på jordens begrænsede ressourcer mindskes. Samtidig minimeres følsomheden over for ustabile råvarepriser. Det langsigtede mål er vindmøller bygget af materialer, der er let tilgængelige og fornybare. Dette mål nås kun i tæt samarbejde med de mange leverandører. Vestas har i mere end ti år udarbejdet livscyklusvurderinger. Disse kortlægger via fem faser vindmøllens liv fra vugge til grav og vindmøllens største påvirkninger af miljøet samt tiltag til reduktion heraf: råmaterialer og leverandører Vestas' produktion transport og installation drift og service over 20 år nedtagning Cost of Energy Stål og støbejern udgør omkring 85 pct. af vægten på en V MW-vindmølle, der samlet set vejer op til 350 tons. Hertil skal lægges et beton fundament på ca tons, og hver vindmølle skal transporteres af ti lastvogne med følgebiler. Mange skal desuden transporteres med skib og tog for endelig at blive installeret af flere mobilkraner. Vindmølleproduktion er så ledes meget mate riale- og transportkrævende og derfor energi tung. Hos Vestas, der i dag selv kontrollerer 9 pct. af det samlede energiforbrug i en vindmølles liv, er indsatsen rettet mod forbruget af vand og energi samt produktionen af affald. Underleverandører af komponenter og råmaterialer tegner sig for 83 pct. af energiforbruget, og transport og opstilling udgør 8 pct. Jo større output i forhold til vægt MWh pr. kg. vindmølle des mere effektivt udnytter Vestas de råmaterialer, der indgår i en vindmølle. Dermed øges Vestas' positive bidrag til at mindske udledningen af sundhedsskadelige partikler og drivhusgasser. Målt som MWh pr. kg. vindmølle er den nye V MW-mølle således mere end 20 pct. mere effektiv end den sammenlignelige V MW-mølle. I takt med at vedvarende energi vinder større udbredelse, vil miljøbelastningen fra energien, der anvendes hos underleverandørerne, mindskes. Effekten vil være størst ved jernmalmsbrydningen og stålforædlingen. 80 pct. af en V MW-mølle kan genanvendes, og efter knap syv måneder er vindmøllen energineutral, hvilket betyder, at den i mere end 19 år vil medvirke til at mindske CO 2 -udledningen. I hele sin livscyklus udleder V MW-vindmøllen kun 5 g CO 2 pr. kwh, der stammer fra fremstilling og opstilling af møllen. Til sammenligning udledes 790 g CO 2 pr. kwh fra et effektivt moderne kulfyret kraftværk. Forskellen bliver over årene til mere end >> Energiproduktion i en vindmølles livscyklus Deponi/ forbrænding Affald Genanvendelse +27% Råvarer og ressourcer Leverandører Vestas Transport og opstilling -83% -9% -8% Vedvarende energi % Figuren viser de overordnede aktiviteter, der sker i en vindmølles livscyklus fra udvinding af råvarer og forbrug af ressourcer til ende lig bortskaffelse. De positive værdier indikerer energiproduktion og genanvendelse, primært af stål. De negative værdier indikerer energiforbrug. Vestas Ikke-finansielle forhold

6 >> tons CO 2 for en V MW-offshoremølle. Den gennemsnitlige årlige CO 2 -udledning pr. OECD-indbygger er ca. 11 tons. Metaller udgør en stor andel af Vestas' produkt. Forbruget af metal er meget afhængig af graden af insourcing på Vestas' støberier og tårnfabrikker. På tårnfabrikkerne er graden af insourcing og dermed forbruget af metal steget i 2009, hvilket er den væsent ligste årsag til, at det samlede forbrug af metaller er steget med 8 pct. Vandforbrug Vestas forbruger vand i sin produktion, specielt kølevand på de fire støberier. I 2009 steg vandforbruget med 11 pct. fra m 3 til m 3. Forøgelsen kan tilskrives de nye fabrikker i Kina, USA og Spanien. Vestas' vingefabrikker forbruger ca m 3 vand primært til luftbefugtning og afvaskning af vinger efter slibning. Så stor en del af vandforbruget som muligt skal genbruges i lukkede kredsløb, lige som vanding af udenomsarealer og lignende skal minimeres, hvilket er en del af Vestas' nye byggepolitik. Affaldsbortskaffelse Mængden af affald, herunder den mængde affald der sendes til genanvendelse, betragtes som en vigtig indikator for, hvordan Vestas påvirker miljøet. Vestas bestræber sig på ikke at generere affald. I 2009 udgjorde den samlede affaldsmængde tons mod tons i I 2009 blev 35 pct. af den samlede affaldsmængde gen anvendt mod 31 pct. året før. Affaldsmængden skal sammenholdes med en produktion og afskibning på MW i 2009 og MW i Brugen af underleverandører og graden af insourcing påvirker mængderne, som Vestas selv kontrollerer. Samtidig er infrastrukturen til genbrug af Vestas' affald, der især består af sand, metaller, træ, papir, olie, plastik og kompositmaterialer ikke udviklet til samme niveau i alle lande, hvor Vestas opererer. Genanvendelse af vingernes kompositmateriale er den sidste store udfordring. Omkring halvdelen af Vestas' affald målt i tons er sand fra støbeprocesserne. Med installationen af et anlæg til genindvinding af støbesand i støberiet i Lidköping, Sverige, i 2009 genindvindes støbesand nu på alle Vestas' støberier pct. af støbesandet genbruges på stedet, hvilket ikke kun mindsker råvareforbruget og de totale affalds mængder men også transportomkostningerne. På støberiet i Lidköping er støbesand til deponi relateret til produktionsmængden faldet med ca tons svarende til en reduktion på 17 pct. Energiforbrug Vestas har som led i sin miljøindsats implementeret en grøn byggepolitik, en grøn bilpolitik og en grøn elektricitetspolitik. Vestas vil fremover bygge grønt i henhold til LEED platinum plus, der er den højeste standard inden for bæredygtigt byggeri. LEED specificerer krav til bl.a. isolering, lys, lyd, energityper, regnvandsopsamling og vandgenbrug. De fremtidssikrede byggerier bliver 5-10 pct. dyrere end normalt, men de vil spare Vestas for stigende udgifter til stadig dyrere vand, varme og elektricitet. I forbindelse med den grønne byggepolitik har Vestas tilsluttet sig World Business Council's Manifesto for Energy Efficiency in Buildings, hvis underskrivere aktivt vil arbejde for et lavere energi forbrug. Energiforbrug (MWh) Indeks Affaldsbortskaffelse (tons) Indeks Vedvarende energi energiforbruget indekseret i forhold til MW produceret og afskibet Genanvendelse Affaldsbortskaffelse indekseret i forhold til MW produceret og afskibet 06 Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

7 Alle nye køretøjer, som Vestas enten køber eller leaser, skal være miljøvenlige. Dieselbiler med partikelfiltre er i dag det foretrukne valg, da forureningen og udledningen af CO 2 herfra er mindre end fra benzinbiler. Kravene til de eksterne transportleverandører vil ligeledes blive skærpet i de kommende år. Brug af vedvarende energi er sammen med et mindre energiforbrug og større output pr. kg mølle den mest effektive måde at mindske Vestas' CO 2 -udledning. Derfor skal 55 pct. af Vestas' energiforbrug være fra vedvarende energikilder i Det er kun muligt, hvis mindst 90 pct. af elektricitetsforbruget kommer fra vedvarende kilder. Det oprindelige mål for vedvarende energi for 2010 var 50 pct. Vestas ønsker med målene at bidrage til øget efterspørgsel efter vedvarende elektricitet. Gennem indkøb af vedvarende elektricitet og dialog med el-leverandører og myndigheder søger Vestas at sikre, at vedvarende elektricitet bliver tilgængelig i større omfang. Det var i 2009 ikke muligt at købe vedvarende elektricitet i tilstrækkelig mængde fra Kina, dele af USA samt Indien. Derfor er der indregnet kompensation fra et vindkraftværk, der er etableret af Vestas i Indien. Den producerede vedvarende elektricitet er brugt til at balancere elforbruget på markeder, hvor Vestas i dag ikke kan købe vedvarende elektricitet. I 2009 blev der indgået kontrakter om levering af vedvarende elektricitet på MWh for følgende enheder: Salg og service i Australien, Portugal, Sverige og USA; støberiet i Guldsmedshyttan, Sverige samt vingefabrikken i Windsor, USA. Vestas' andel af vedvarende elektricitet steg således fra 68 pct. i 2008 til 85 pct. i I 2010 forventes indgået kontrakter på MWh vedvarende elektricitet I 2009 steg Vestas' samlede energiforbrug med 17 pct., hvilket hoved sageligt skyldes den øgede produktion på Vestas Blades' nye fabrikker. Indekseret mod produceret og afskibet MW er energiforbruget og CO 2 -udledningen ligeledes steget, hvilket skyldes, at energiforbruget og CO 2 -udledningen er mere knyttet til ikke-fuldt udnyttede produktionsfaciliteter end aktivitets niveauet. Miljøledelsessystem I 2009 var 97 pct. af Vestas, målt på arbejdspladser, ISO certificeret. Målet er, at alle nye enheder senest seks måneder efter ibrugtagelse er certificeret. Vestas har systematisk arbejdet med miljø og arbejdsmiljø siden 2000, hvor Vestas første gang blev ISO certificeret. Code of Conduct I takt med at Vestas bliver en stadig større virksomhed med medarbejdere og samarbejdspartnere med vidt forskellige kulturelle baggrunde, trosretninger og politiske overbevisninger, stiger behovet for et formaliseret fælles værdisæt. Den opdaterede Code of Conduct, som Vestas indførte i 2009, skal sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der handler på vegne af Vestas, ved, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Vestas' Code of Conduct sætter rammerne for arbejdet med FN's Global Compact, International Bill of Human Rights og International Labour Organization's konventioner. Vestas vil aktivt arbejde for, at >> Udledning af CO 2 (tons) Indeks LCA-fordelte CO 2-emissioner (%) Udledning af CO2 indekseret i forhold til MW produceret og afskibet Transport Arbejde på site Metaller Kompositter Beton Øvrige Vestas Ikke-finansielle forhold

8 >> samarbejdspartnere også respekterer disse, herunder forbuddet mod børne- og tvangsarbejde, retten til frie fagforeninger og fælles overenskomster samt respekten for den enkelte uanset race, farve, tro, politisk overbevisning, køn, alder, nationalitet, seksualitet, civilstand og evt. handicap. Vestas' supply chain dækker flere end samarbejdspartnere i hele verden, hvorfor Vestas' muligheder for at hjælpe med at udbrede FN's Global Compact og andre lignende tiltag er gode, om end der er store nationale og kulturelle forskelle mellem samarbejdspartnerne. Vestas' langsigtede arbejde er en kombination af krav, råd og vejledning inden for sikkerhed, miljø, menneskerettigheder, arbejds tagerrettigheder, etik mv., der skal sikre, at ikke kun Vestas' pro duk tion men hele produktet og dets tilblivelse er bære dygtigt i bredeste forstand. For mere information om bæredygtighed i forhold til Vestas' sam arbejdspartnere henvises til vestas.dk under menupunktet Om Vestas/Principper/Leverandører. Arbejdet indbefatter også en aktiv indsats mod bestikkelse og korruption samt klare regler og politikker for gaver og lignende, der skal sikre mod misbrug. Der vil blive udviklet et anti-korrup tions program samt træning for dette område i løbet af Vestas Ikke-finansielle forhold 2009 En lang række initiativer skal sikre, at Vestas' Code of Conduct efterleves: I 2009 blev den opdaterede Code of Conduct gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, brochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Code of Conduct vil blive en del af alle nye medarbejderes intro duktionsforløb. E-learningprogrammer om svindel, bestikkelse, konkurrentovervågning og gaver mv. er udviklet til udvalgte medarbejder grupper. En række juridiske eksperter er specielt uddannet til at behandle sager, der omhandler eventuelle brud på Code of C onduct. Vestas' whistleblower-system er relanceret under navnet EthicsLine. estas' Code of Conduct kan downloades fra vestas.dk under menuv punktet Om Vestas/Principper/Bæredygtighed.

9 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal 1) Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) Produkter MW produceret og afskibet 2) Ressource udnyttelse Forbrug af metaller (tons) Forbrug af øvrige råvarer mv. (tons) Forbrug af energi (MWh) heraf vedvarende energi (MWh) heraf vedvarende elektricitet (MWh) Forbrug af vand (m 3 ) heraf vand af ikke-drikkevandskvalitet (m 3 ) Affalds bortskaffelse Bortskaffelse af affald (tons) heraf genanvendelse (tons) Emissioner Udledning af CO 2 (tons) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo Nøgletal 1) Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 3) 8,1 15,6 20,8 25,3 33,8 Sygefravær for timelønnede (%) 2,8 3,3 3,6 3,2 4,1 Sygefravær for funktionærer (%) 1,3 1,1 1,4 1,5 1,5 Produkter CO 2-besparelse over 20 år af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder på ledelsesniveau (%) I/B 4) I/B I/B Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) I/B I/B I/B Ledelsessystem 5) ISO (%) OHSAS (%) ) Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, se side 60. Kommentering af ikke-finansielle forhold for koncernen, se side ) For bedre at kunne vise sammenhængen mellem fysisk produktion og ressourceforbrug vises produkter nu som produceret og afskibet MW mod tidligere leveret MW. 3) Bemærk, at regnskabspraksis er blevet ændret fra 2009, se side 101 i årsrapport ) Ikke beregnet (I/B) for det pågældende år. 5) Produktionsanlægget i Hohhot, Indre Mongoliet, Kina, forventes certificeret ved udgangen af første halvår 2010.

10 Global Compact's ti principper FN's Global Compact er et strategisk politisk værktøj for virksomheder, der har forpligtet sig til at afstemme deres forretning og strategier i henhold til ti internationalt anerkendte principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Med sin deltagelse i Global Compact forpligter Vestas sig til mindst én gang årligt at rapportere om udviklingen inden for disse områder. Principper Menneskerettigheder Princip 1 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Princip 2 Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Princip 3 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. Princip 4 Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangs arbejde. Princip 5 Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Princip 6 Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Fokus Vestas anerkender, at alle mennesker er frie og lige i værdighed og rettigheder på arbejdspladsen. Vestas er dedikeret til menneskerettighederne og medarbejdernes rettigheder, som de er udtrykt i den internationale lov om menneskerettigheder og konventionerne fra ILO den internationale arbejdsorganisation. Vestas mener, at alle medarbejdere har ret til en sikker og tryg arbejdsplads. Derfor foretager Vestas løbende forbedringer af arbejdsmiljøforhold. Vestas er dedikeret til at respektere friheden til at organisere sig og retten til kollektive forhandlinger. Brugen af tvangsarbejde eller børnearbejde accepteres ikke på nogen af Vestas' arbejdssteder. Vestas lægger vægt på, at alle behandles lige og med værdighed og respekt, uanset race, hudfarve, trosretning, politisk overbevisning, køn, alder, national herkomst, seksuel observans, ægtestand eller handicap. Miljø Princip 7 Virksomheden bør støtte en forsigtigheds tilgang til miljømæssige udfordringer. Princip 8 Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Princip 9 Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Vestas er dedikeret til at drage den nødvendige omsorg i relation til udvikling, fremstilling, serviceprocedurer og bortskaffelse. Vestas er ligeledes dedikeret til at integrere hensynet til nærmiljøet i planlægning og udførelse af aktiviteter samt at integrere hensynet til miljøet i udvikling af produkter og processer. Antikorruption Princip 10 Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Vestas har en klar holdning til bestikkelse og facilitation payments. Medarbejderne må ikke modtage bestikkelse af nogen art, og Vestas tillader ikke facilitation payments. 010 Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

11 Systemer Aktiviteter Resultater Vestas' Code of Conduct udgør et sæt globale principper for korrekt Vestas-adfærd. EthicsLine er et system, som medarbejderne kan bruge til at rapportere overtrædelser af Vestas' politik ker eller stille spørgsmål om etiske dilemmaer. Vestas har et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, der er fuldt certificeret i henhold til OHSAS Vestas er begyndt at harmonisere sin indsats i forhold til ansvarlig leverandørstyring på tværs af forretningsenhederne. Vestas deltager nu i FN's Global Compact-initiativ. Vestas' opdaterede Code of Conduct er gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Vestas har relanceret sit whistleblower-system under navnet EthicsLine. En gruppe juridiske eksperter hos Vestas er blevet uddannet i Vestas' Code of Conduct. Vestas' opdaterede Code of Conduct er i 2009 blevet gjort tilgængelig for alle Vestas' med arbejdere. Antallet af arbejdsulykker pr. én million arbejdstimer var 8,1 i 2009, hvilket er et fald på 48 pct. i forhold til Fem enheder blev i 2009 certificeret i henhold til OHSAS Alle Vestas' enheder med undtagelse af Hohhot, Indre Mongoliet, Kina, er nu certificeret i henhold til OHSAS Vestas' Code of Conduct udgør et sæt globale principper for korrekt Vestas-adfærd. EthicsLine er et system, som medarbejderne kan bruge til at rapportere overtrædelser af Vestas' politik ker eller stille spørgsmål om etiske dilemmaer. Vestas er begyndt at harmonisere sin indsats i forhold til ansvarlig leverandørstyring på tværs af forretningsenhederne. Vestas deltager nu i FN's Global Compact-initiativ. Vestas' opdaterede Code of Conduct er gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Vestas har relanceret sit whistleblower-system under navnet EthicsLine. En gruppe juridiske eksperter hos Vestas er blevet uddannet i Vestas' Code of Conduct. Vestas har et miljø-ledelses system, der er fuldt certificeret i henhold til ISO Et nyt anlæg forventes at blive certificeret inden for seks måneders produktion. Der anvendes livscyklusvurderinger for at identificere og evaluere vindmøllens potentielle indvirkning på det eksterne miljø gennem hele dens levetid. Vestas gennemfører kvartalsvis rapportering for at følge udviklingen af mål. Vestas har et Cost of Energy-program med henblik på at designe lettere og mere intelligente vindmøller for at reducere mængden af materialer, der anvendes pr. produceret MWh. Med henblik på at reducere sin CO 2-udledning har Vestas vedtaget en ny bilpolitik og en ny byggepolitik. I 2010 er det Vestas' mål at have en andel af vedvarende energi på 55 pct. og en andel af vedvarende elektricitet på mindst 90 pct. Der henvises til Ikke-finansielle hoved- og nøgle tal på side 57. Vestas' Code of Conduct udgør et sæt globale principper for korrekt Vestas-adfærd. Vestas anvender et system, hvormed arbejderne skal rapportere, hvis de er blevet bedt om eller tilbudt bestikkelse eller facilitation payments. Gennem EthicsLine kan Vestas' medarbejdere rapportere overtrædelser af Vestas' politikker eller stille spørgsmål om etiske dilemmaer som fx bestikkelse. Dette kan gøres anonymt; der kan ringes på et gratisnummer eller rapporteres/stilles spørgsmål online. Vestas' opdaterede Code of Conduct er gjort tilgængelig for alle medarbejdere via e-learning, informationsbrochurer på 18 sprog, præsentationer mv. Vestas har relanceret sit whistleblower-system under navnet EthicsLine. Der blev i alt registreret 88 rapporter i EthicsLine i Vestas Ikke-finansielle forhold

12 Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Vestas har udpeget en række ikke-finansielle hoved- og nøgletal, der er relevante for forståelsen af Vestas' udvikling, resultat og finansielle stilling. Status på disse hovedtal følges tæt, og for rele vante nøgletal er der opstillet konkrete mål. Alle Vestas' 100 procent-ejede selskaber er omfattet af rapporteringen. Der anvendes de samme måle- og opgørelsesmetoder på alle Vestas' anlæg. Sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljø er målt for alle aktiviteter under den organisatoriske struktur. Arbejdsulykker er opgjort på grundlag af registreringer af ulykker for alle medarbejdere, der har medført mere end én fraværsdag. For 2009 er ulykker og arbejdstimer for eksterne superviserede medarbejdere ligeledes medtaget. Ulykkesfrekvens er defineret som antal arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer. Antal arbejdstimer er målt på baggrund af timedagssedler registreret i lønsystemerne for timelønnede og normeret arbejdstid for funktionærer. For eksterne superviserede medarbejdere er ulykker registreret af Vestas, og arbejdstimer er oplyst af den eksterne leverandør. Sygefraværstimer er defineret som fraværstimer som følge af sygdom, eksklusive fravær foranlediget af arbejdsulykker, barsel og barnets første sygedag. Sygefravær er målt på baggrund af registreringer i lønsystemerne ud fra henholdsvis timedagssedler (timelønnede) og fraværsregistreringsskemaer (funktionærer). Ledelsessystem Procentdel af Vestas, der er certificeret efter henholdsvis ISO og OHSAS 18001, er opgjort i forhold til antal medarbejdere tilknyttet de certificerede afdelinger. Ressourceforbrug Metaller og øvrige råvarer er opgjort på basis af forbrugstræk fra lager til henholdsvis produktion i første produktionsled og til servicering af møller, som er registreret i virksomhedens ordinære registreringssystemer. Metaller omfatter den mængde, som forarbejdes af Vestas. Forbrugsstoffer er opgjort på grundlag af decentrale fortegnelser over leverede mængder i regnskabsåret pr. anlægsområde. Rele vans fastlægges med udgangspunkt i Vestas' sektorvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger, efterfulgt af en udvælgelse i relation til forbrugte mængder i forhold til de på anlægsområderne gennemførte aktiviteter. El, gas og fjernvarme er målt på grundlag af forbrugte mængder i henhold til direkte måleraflæsninger pr. anlægsområde med tilknyttede administrationer. Forbrug af el omfatter både eksternt købt el og forbrug produceret på egne vindmøller. Olie til opvarmning er opgjort på grundlag af eksternt indkøb reguleret for primo/ultimobeholdninger, mens brændstof til transport er opgjort med udgangspunkt i leverandøropgørelser. Elektricitet fra vedvarende energikilder er beregnet på grundlag af leverandøroplysninger. Elforbrug fra ikke-vedvarende energikilder erhvervet som følge af, at indkøb af vedvarende elektricitet på visse lokationer ikke er muligt, bliver i koncernrapporteringen balanceret med ved varende elektricitet produceret på vindkraftværker ejet af Vestas og solgt til det lokale forsyningsnet. Vandforbrug er opgjort som målt forbrug af ferskvand. Vand af ikkedrikkevandskvalitet er en delmængde heraf og anvendes primært til vanding af udenomsarealer og procesvand. Kølevand fra åer, floder, søer og lignende, som udelukkende bruges til køling, inden det ledes ud igen med en forhøjet temperatur som den eneste forskel, er ikke medtaget. Affald og emissioner Affald og herunder affald til genanvendelse er opgjort på grundlag af modtagne vejesedler fra affaldsmodtagere for leverancer gennemført i regnskabsperioden, bortset fra enkelte affaldstyper og ikke-væsentlige mængder, som er skønnet på basis af abonnementsordning og lastvolumen. Udledning af CO 2 er beregnet på grundlag af opgjorte mængder brændstof til egne transportmidler og det direkte forbrug af olie og gas samt ved anvendelse af aktuelle standardfaktorer offentliggjort af Energistyrelsen i Danmark. Producerede og afskibede MW Producerede og afskibede MW er opgjort som den akkumulerede effekt af vindmøller, der er produceret og afskibet til kunderne i regnskabsperioden CO 2 -besparelse af de producerede og afskibede MW CO 2 -besparelsen er beregnet på grundlag af en kapacitetsfaktor på 30 pct. for de producerede og afskibede MW, en forventet levetid på 20 år for de producerede og afskibede MW og den seneste opdaterede standardfaktor fra International Energy Agency (IEA) på den gennemsnitlige udledning af CO 2 i verden for elektricitet, pt. 507 g CO 2 pr. kwh. Overskridelser af egenkontrolvilkår Overskridelser af egenkontrolvilkår er opgjort som de vilkår, hvorom der er krav om måling, og hvor målingen har vist en overskridelse. Miljøuheld Utilsigtet udslip af stoffer og kemikalier som af Vestas vurderes til at give en irreversibel påvirkning af miljøet. Medarbejdere og diversitet Antal medarbejdere er opgjort som antal medarbejdere med direkte kontrakt med Vestas samt faste medarbejdere ansat gennem tredjepart. Gennemsnitligt antal ansatte er opgjort som antallet af aktive ansatte ved månedens udgang fordelt på årets 12 måneder. Medarbejderinformation er opgjort på basis af træk fra virksomhedens ordinære registreringssystemer med specifikation af nationalitet, køn og IPE-niveau (Mercers International Position Evaluation). Vedvarende energi er energi, der er genereret fra naturressourcer, som er helt igennem fornybare så som vind, sollys, vand og geotermisk varme. Kernekraft betragtes ikke som værende vedvarende energi. 012 Vestas Ikke-finansielle forhold 2009

13 Den uafhængige revisors erklæring om ikke-finansielle forhold for 2009 Vi har foretaget en vurdering af Vestas Wind Systems A/S' ikke-finansielle hoved- og nøgletal for 2009, på side 10 i ikke-finansielle forhold Ikke-finansielle forhold kan endvidere findes i årsrapporten for Vestas Wind Systems A/S på siderne Kriterier for udarbejdelse af rapportering om ikke-finansielle forhold På siderne 4-13 i ikke-finansielle forhold 2009 er oplyst om ledelsens begrundelse for valg af de ikke-finansielle hoved- og nøgletal, der er valgt relevante at integrere i ikke-finansielle forhold 2009 på side 10. De ikke-finansielle data er indarbejdet i ikke-finansielle forhold for 2009 efter den på side 13 beskrevne anvendte regnskabspraksis for rapportering om ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af ikke-finansielle forhold og ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Vores ansvar er på grundlag af vores vurdering at udtrykke en konklusion om rapporteringen om ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Det udførte arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale erklæringsstandard ISAE 3000 (andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger) med det formål at opnå høj grad af sikkerhed for, at de på side 10 oplyste data er opgjort i overensstemmelse med de anførte kriterier for udarbejdelse af rapporteringen om ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Vores arbejde har ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko omfattet regnskabstekniske analyser, forespørgsler og stikprøvevis test af systemer, data og underliggende dokumentationsmateriale, herunder kontrol af, om de anførte retningslinjer for måling og opgørelse af data er fulgt. Vi har vurderet det interne registrerings- og rapporteringssystems hensigtsmæssighed som grundlag for ensartet registrering og rapportering af de ikke-finansielle miljø- og arbejdsmiljødata. Konklusion Efter vores opfattelse er de ikke-finansielle hoved- og nøgletal, der er integreret på side 10 i ikke-finansielle forhold 2009, opgjort i overensstemmelse med de anførte kriterier. København, den 10. februar 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Skov Larsen statsautoriseret revisor Birgitte Mogensen statsautoriseret revisor Vestas Ikke-finansielle forhold

14 Vestas Wind Systems A/S Alsvej Randers SV Danmark Tlf.: Fax: Vestas.com

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Aktionærinformation 1/2010

Aktionærinformation 1/2010 Aktionærinformation 1/2010 Selv efter endnu et rekordår er tiden ikke inde til at lade champagnepropperne springe. Det ved alle hos Vestas, da 2010 bliver et udfordrende år. Men det er vi klar til at håndtere

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a TCM Group A/S COP Rapport 2012 ifm. medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring TCM Group A/S støtter op om de ti principper i FNs

Læs mere