Shells generelle forretningsprincipper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shells generelle forretningsprincipper"

Transkript

1 Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc

2

3 Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning. Det er Shell Gruppens mål at drive en effektiv, ansvarsbevidst og lønsom forretning inden for olie, gas, kemikalier og andre udvalgte aktiviteter. Endvidere er det vores mål at deltage i forskning og udvikling af andre energikilder for at dække kundernes skiftende behov og den stigende efterspørgsel efter energi globalt. Det er vores opfattelse, at der fortsat vil være behov for olie og gas til at dække det globale energibehov, der skal sikre økonomisk udvikling i de kommende årtier. Det er vores rolle at udvinde og levere olie og gas på en rentabel, miljøbevidst og socialt ansvarlig måde. Vi stræber efter en høj standard og arbejder på at bevare en stærk, langsigtet og voksende position på de markeder, hvor vi opererer. Vi vil samarbejde tæt og målrettet med vores kunder, partnere og politikere med henblik på at udnytte energi og naturressourcer på en mere effektiv og bæredygtig måde. *Royal Dutch Shell plc og de virksomheder, som Royal Dutch Shell plc direkte eller indirekte har investeringer i, er separate og individuelle enheder. I denne publikation anvendes fællesbetegnelsen Shell og Shell Gruppen af praktiske grunde nogle steder, hvor der generelt henvises til disse virksomheder. På samme måde anvendes vi, os og vores nogle steder til at henvise generelt til virksomhederne i Shell Gruppen. Disse udtryk benyttes også, når det ikke tjener noget formål at henvise til en eller flere konkrete virksomheder.

4 Vores værdier Medarbejdere i Shell har en række fælles kerneværdier ærlighed, integritet og respekt for mennesker. Vi tror på betydningen af tillid, åbenhed, teamwork, professionalisme og sætter en ære i det vi gør. Bæredygtig udvikling Som en del af vores forretningsprincipper ønsker vi at bidrage til en bæredygtig udvikling. Det betyder, at vi foretager en afvejning af kort- og langsigtede interesser samt inddrager økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn i den måde, vi træffer beslutninger på.

5 Ansvar Shell virksomheder har fem ansvarsområder. Disse områder skal ses som en helhed, der ikke kan adskilles. Det er ledelsens pligt hele tiden at vurdere, hvordan ansvarsområderne skal prioriteres og på det grundlag bedst muligt leve op til sit ansvar. a. Aktionærer Shell vil beskytte aktionærernes investering og sikre en langsigtet forrentning, der er konkurrencedygtig i forhold til andre førende virksomheder i branchen. b. Kunder Shell vil vinde og fastholde kunder ved at udvikle og levere produkter og serviceydelser, der har værdi for kunderne med hensyn til pris, kvalitet, sikkerhed og miljøpåvirkning, og som bakkes op af teknologisk, miljømæssig og forretningsmæssig ekspertise. c. Medarbejdere Shell vil respektere medarbejdernes menneskerettigheder og give dem gode og sikre arbejdsforhold samt konkurrencedygtige ansættelsesvilkår. Shell vil fremme udviklingen og den bedste udnyttelse af medarbejdernes evner samt skabe et rummeligt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere har lige muligheder for at udvikle deres evner og kompetencer. Shell vil fremme medarbejdernes interesse i at planlægge og tilrettelægge deres arbejde og give dem mulighed for at rapportere om problemer. Vi anerkender, at forretningsmæssig succes afhænger af fuld opbakning fra alle medarbejdere. d. Samarbejdspartnere Shell vil sikre et gensidigt fordelagtigt samarbejde med entreprenører, leverandører og partnere i joint ventures og fremme brugen af Shells generelle forretningsprincipper eller tilsvarende principper i samarbejdet. Mulighed for effektivt at gennemføre principperne spiller en vigtig rolle, når Shell skal træffe beslutning om at indgå i eller fortsætte et samarbejde. e. Samfundet Shell vil drive forretning på en samfundsmæssig ansvarlig måde, overholde gældende love og regler, støtte grundlæggende menneskerettigheder inden for erhvervslivets og lovgivningens rammer, og vi vil tage hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø.

6 1. princip: Økonomi Langsigtet lønsomhed er en forudsætning for at vi kan nå vores forretningsmål og for vores fortsatte vækst. Lønsomhed er både udtryk for vores effektivitet og for den værdi, kunderne tillægger Shells produkter og serviceydelser. Lønsomhed er afgørende for, at Shell har de nødvendige ressourcer til fortsat at kunne investere i udvikling og produktion af energi til at dække kundernes fremtidige behov. Uden overskud og et stærkt økonomisk fundament vil vi ikke kunne leve op til vores ansvar. Beslutningsgrundlaget i forbindelse med investeringer og frasalg omfatter hensynet til bæredygtig udvikling (økonomisk, social og miljømæssig) samt en risikovurdering af investeringen. 2. princip: Konkurrence Shell virksomheder er tilhængere af fri konkurrence. Vi ønsker at konkurrere på fair og etiske betingelser inden for konkurrencelovgivningens rammer, og vi vil ikke forhindre andre i at konkurrere frit med os.

7 3. princip: Forretningsintegritet Shell virksomheder kræver ærlighed, integritet og hæderlighed inden for alle områder af vores forretning, og vi forventer det samme af alle vores samarbejdspartnere. Ingen må hverken direkte eller indirekte tilbyde, betale, opfordre til eller modtage bestikkelse af nogen som helst art. Betaling af ekstra sagsfremmende ekspeditionsgebyrer er også bestikkelse og må ikke finde sted. Alle medarbejdere skal undgå interessekonflikter mellem deres private interesser og deres arbejde for Shell. Medarbejderne skal også underrette deres arbejdsplads om potentielle interessekonflikter. Alle forretningsdispositioner i Shells navn skal ærligt og præcist fremgå af regnskabet i overensstemmelse med gældende retningslinjer og er underlagt revision. 4. princip: Politiske aktiviteter a) Shell virksomheder Shell virksomheder driver forretning på en samfundsmæssig ansvarlig måde. I bestræbelserne på at nå vores forretningsmæssige mål overholder vi lovgivningen i de lande, hvori vi opererer. Shell virksomheder bidrager ikke økonomisk til politiske partier, organisationer eller deres repræsentanter og blander sig ikke i partipolitik. Når Shell virksomheder har kontakt med regeringer, er det imidlertid virksomhedernes ret og pligt at give udtryk for vores mening om alle emner, der vedrører virksomheden, medarbejdere, kunder, aktionærer eller lokalsamfundet på en måde, der stemmer overens med vores værdier og forretningsprincipper. b) Medarbejdere Medarbejdere, der ønsker at deltage i samfundsaktiviteter, herunder at lade sig opstille til politiske valg, vil få mulighed for det forudsat at det er i overensstemmelse med lokale forhold.

8 5. princip: Sundhed, sikkerhed og miljø Shell virksomheder arbejder systematisk med sundhed, sikkerhed og miljø med det formål hele tiden at forbedre resultaterne. Derfor styrer Shell virksomheder disse områder på samme måde som enhver anden vigtig forretningsaktivitet, og sætter derfor standarder og mål for forbedringer samt måler, vurderer og offentliggør resultaterne. Vi søger hele tiden at reducere miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter, produkter og serviceydelser. 6. princip: Lokalsamfundet Shell virksomheder stræber efter at være gode naboer. Det gør vi ved hele tiden at forbedre den måde, vi direkte eller indirekte bidrager til den generelle velfærd i lokalsamfundene omkring os. Vi arbejder omhyggeligt med de sociale konsekvenser af vores forretningsaktiviteter og samarbejder med andre om at forbedre forholdene for lokalsamfundet og begrænse eventuelle negative konsekvenser af vores aktiviteter. Desuden interesserer Shell virksomheder sig konstruktivt for samfundsspørgsmål, som direkte eller indirekte vedrører forretningen.

9 7. princip: Kommunikation og samspil Shell virksomheder anser løbende dialog og samspil med vores interessenter for at være af afgørende betydning. Vi er indstillet på at fortælle om vores aktiviteter ved at stille alle relevante informationer til rådighed for seriøst interesserede, medmindre der er tale om fortrolige forretningsoplysninger. I vores samspil med medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalsamfundet søger vi at lytte og reagere ærligt og ansvarsbevidst. 8. princip: Overholdelse af love og regler Vi overholder alle gældende love og regler i de lande, vi opererer i.

10 Vi lever efter vores principper Vores fælles kerneværdier ærlighed, integritet og respekt for mennesker er grundlaget for al vores virksomhed og danner basis for vores forretningsprincipper. Forretningsprincipperne gælder alle dispositioner, store som små, og er rettesnor for den adfærd, vi til enhver tid forventer af hver eneste medarbejder i deres arbejde i alle Shell virksomheder. Vi bliver vurderet på vores handlinger. Vi bevarer vores gode renommé ved at overholde loven og handle i overensstemmelse med Shells forretningsprincipper. Vi opfordrer vores samarbejdspartnere til at efterleve disse eller tilsvarende principper. Vi tilskynder vores medarbejdere til at vise lederskab, ansvarlighed og teamwork for på den måde at bidrage til Shells generelle succes. Det er ledelsens ansvar at være et godt eksempel, at sørge for, at alle medarbejdere kender disse principper og handler i overensstemmelse med deres ånd og bogstav. Anvendelsen af disse principper er understøttet af en lang række sikringsprocedurer, som har til formål at sikre, at vores medarbejdere forstår principperne og bekræfter, at de handler i overensstemmelse med dem. Som et led i sikringssystemet er det også ledelsens ansvar at stille et sikkert og fortroligt system til rådighed for medarbejderne, hvor de kan rapportere om problemer og manglende overholdelse af principperne. Til gengæld er det Shell medarbejdernes ansvar at informere Shell om eventuelle brud på forretningsprincipperne. Forretningsprincipperne har i mange år været rettesnoren for vores måde at drive virksomhed på, og det er afgørende for vores fortsatte succes, at vi lever op til dem. Jeroen van der Veer Koncerndirektør August 2005

11 Shell International Limited 2005 Tilladelse til helt eller delvist at gengive denne publikation skal indhentes hos Shell International Limited. Der gives normalt tilladelse hertil, forudsat at det sker med kildeangivelse. Den første udgave af Shells generelle forretningsprincipper blev udgivet i Den er blevet ajourført i 1984, 1988, 1990, 1994, 1997 og 2005.

12

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere