EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00"

Transkript

1 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':' r.t DAGSORDEN Valg af dirigent,a,rsberetning Regnskab Indkomne forslag Valg af reprresentanter (Formand og nrestformand) Arrangementer og aktiviteter Bevillinger Eventuclt Eventuelle forslag bchandlct af gcncralforslttttlittgctt, skll vrre undertegnede i hrende, senest tirsdag dcn 23. jittluar lt)9(r. Forslagene kan afleveret til Ulla i klubhuset. Mod op, og ver med til at bestemme " Vennernes " frentid! VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsstoften 6 - Tlf gnsker SMK's medlemmer gladelig jul og godt nytir - og pa gensyn i Med venlig hilsen Ulla og John IL Indhold I Vintcr i Indclukket 2 Formanden har ordet. 3 Det sker 4 Livets gang ved bfidene. 5 Kantinens ibningstider 5 Efterlysning! 6 Bestyrelsen informerer. 7 Formandsskifte i SMK. 8 Regulativ for Silkeborg kommunes bad - og oplegningspladser. December '1995. Side.: 16 Nr. 6, 3. irgang, December 1995' SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 3. lrgang, fjensen 10 Optagelse pi venteliste, tilbud og administration af bidpladser i Silkeborg kommune. 12 Afriggerfesten 14. nov L3 Undgi at falde i vandet ved bidkob. L3 Kantinen tilbyder L4Julebanko Fra medlem til medlem! 15 Rgdkalssalat - en opskrift! 16 S.M.K.'s Venner. Siae ', i

2 Nr.:6 3. a ang. Optag.:800 Udglv t I smrad m d SMKS bsstyrolso. Rodlgsrlng. (anwh.).: Inger & Henrlk Tott Svaner Rytt rholtsvol 1 8, Swlbak 8600 Sllkoborg Tlf.: /153 Bladudvalg.: Rlchard Jensen John Ssr nson lnga Askov Blrgll'Gne" PoMson Ernll Ssronson Lklkomor Nr. 1-96, Januar Nr. 2-96, f\{arts smk- twt a Fonnand.: Knud E. J nsen l(asserar.: Lelf G. Thsgerssn Nastformand.: Ams SorYmsr Sokr tar.: IngerToft Svarer Ovdge medlemmor Karl Bramson EOE Affan Nygaard E68O4444 Eml Ssrsnson Udvalg.: l{ubhusol.: ErnI Sorenssn l(anllneudvalg.: Allan Ntgaard 86,04444 Ams Somm r Inger Tofl Svar r Broudvalg.: Knud Jsn6n 7,+84 Allan Nygaard HlnYnelbrerggrunden.: Lelf G. ThogBF n Ame Somer SsJs grundon.: J6ns Hanssn Allan Nygaard 86E04444 l(ubaftnor.: Kad Brarnson Ernl SororEen Brugsngdol.: Ame Sormsr Carl MsEaard SMK vennor.: lngor Tolt S\iarer Vlgllge tslefonnr.: l(anlln n Z9 Opsyn Indslukk l Velrudslgtsn 153 LyrEby Radlo 133 Sllkobory Pollll O adlln Formanden har ordet. Istedet forat give ordet til formanden vil vi fra redaktionen, med bestyrelsens hjrelp, gerne have lov til at prresentere Silkeborg Motorbaadklub's nye formand Profil af den nye formand i Silkeborg Motorbidklub. Knud E. Jensen har med virkning pr. 14. november overtaget formandsposten efter Benny Borke. Benny Borke onskede af helbredsmressige Srsager af trrkke sig tilbage fra denne krrevende post, og overdrog denne til Knud som igennem 2 perioder har vreret nrestformand. Knud E. Jensen, fra Salten, er om sommeren skipper pi det brave skib Ronja (Tressfjord 28). Se forsrttelse pi side 3. Side.: 2 Nr. 6, 3, lrgang, December SMK- Nyt Knud som er tidligere landmand og nu specialarbejder hos Virklund Sport, har vi i bestyrelsen lart at kende som en kreativ, rolig og arbejdsom person. Via hans post i brosamarbejdet har han sammen med de ovige, lagt et krmpe arbejde med at ni resultater ved broerne, og styrket samarbejdet med de andre klubber i sosystemet. N6r han ikke opholder sig p8 soen, rogter han sit job som formand for Salten Vandvrerk og Lokallisten i Salten Vi onsker Knud held og lykke til med formandsposten. Bestvrelsen. Det sker : 4. Januar ki.20.00, Teateraften, kom og oplev flrets lokalrevy pfl Det ny Teater, Vestergade 33d. Billetter kobes i Klubhuset. Pris pr. person kr.75 incl. 3 snitter efter forestillingen. Begrcnset deltagerantal, 50 personer, derfor forst til molle Januar kl , klubaften, Film, knob og knuder. B4rge Madsen viser film fra der var en gang i SMK. Kom op genoplev de glade tressere i soerne. Derefter skal vi i gang med knob og knuder, si vi kan lave nogle fortojninger der holder. 13. Februar kl , klubaften, Her i en af de rigtig kolde og triste vinteraftner, skal vi pi en sprendende jagt-safari i det varme Afrika. 18. Februar kl , Fastelavnsfest for born 1. Marts kl , Generalforsamling. ESIIRRTIGN <fs.'outboafids Sqisrllarine,center!A::::::::i:::^ :.jz\ir:l:rji!:rrr::::t\r :r,lil {::::^tr]t i,,,,,,!\,,,,.,,4,,,,,.^ JuiSover 33. Sels. g600 Sttkebaril, tqf, e6 Ua e ra SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 3

3 Livets gang ved b8dene. I det tidlige for&r, var der liv og rore pe b8dpladsen ved den lille havn, gravet ind i en naturlig srnkning ved Sbredden. Der var meget at ordne her, n8r naesten hundrede sejl - og motorbide skulle klargores til sommerens mange togter pi de sper, som 8en stir i forbindelse med. tiden er hup, og det slog ikke til med at arbejde lordag eftermiddag og sondag. Derfor mitte man tage fat i de nu lyse aftener, og ikke si sjreldentrak det ud, og morket var faldet p5, og det blev vanskeligt igen at finde det vrrktoj, man havde lagt fra sig pi jorden. B8dene trnngt alle til at blive frisket op med imprrgnering i bunden, ligesom alt over vandlinien helst skulle skinne velpudset og nymalet. Men det er bare dejlige timer her, og man finder megen glrede i at sysle med sm8rendringer og forbedringer af fartojet. Bidfolket er ellers et hjrelpsomt folkefard, men alt for mange gode rid kan totalt Odehgge lysten til arbejdet, og de der ikke tiler tilskuere har fundet pi at udfore forbedringerne i de tidlige morgentimer. En ting der sjreldent kommer overraskende fra en bidejer er, at han havde faktisk lrnge "trnkt pi at salge", eller rettere gjort alt for at finde en kober i tide. Det kommer vel fra vintertiden, hvor mange bidejere har en privat fornojelse i at rejse til kystbyen og "se pfi bide" og si har man hojtflyvende dromme om at kobe en virkelig stor b6d, hvor der krrves eksamen i sejlads. Men nogle fir da handlet, og si snart en ny bid ankommer, de Ovrige bidejere meget naturligt til, for at tage vidunderet i Ojesyn. Og for ejeren er det skont, sidan at fjerne presenningen og nu delte sin glrcde med de mange interessefreller. Der er ogsi ivrige hender nok ved biden, den bliver forsigtigt loftet fra bilen til vandet. Denne begivenhed bliver ledsaget af venner og kollegers gode Onske for bidens fremtidige frerd p3 soernes til tider noget grumsede vand. Onskerne var geme isprrengt foresporgsler om salgsprisen, eller miske direkte byttetilbud med andet fartoj. For nogle havde hort sfrdan og s5- dan, si det er rart at fi det pi plads. Benny Borke Nr. 6, 3. lrgang, December SMK- Nyt Efterlysning! Festlige - fornojelige - fanden i voldske - farverige - folkelige - forenin gsarbej dsbe grerli ge SMKmedlemmer soges. Vi skal have nedsat et udvalg pl en 6-8 medlemmer, som vil p3- tage sig - i samarbejde med bestyrelsen, de praktiske ting omkring klubbens fester. Eksempelvis pigefest, sommerfest, afriggerfest m.v. Henvend dig til bestyrelsen - hellere i dag end i morgen. Du finder telefonnumrene til bestyrelsen pi side 2 i SMK-Nyt. Bestyrelsen. Iflubhr-rsets AIITo I(OB. Mandag r 8 Baunehojvej Silkeborg Tlf : 8681 l4o4 SALG Hvis du taber vrerdier i vandet, kan du kontakte : SOhOjlandets dykkerklub pi folgende telefonnumre : Timo Michael Angelica Rasmus Karsten Tirsdag - Fredag 10.3O 20. lordag & SsndagOS. OO -?O. o o r\ n cr I E"Ss:?"3:i9:qt :2'.o f I H, \. t rrrandag dog kl. L7.OO L L E,, Ir I 1. juleda.g&n5rtarsdaoh:kket \r Lr rr t 3:jsl:3aE ::u*e;lpi3,?i.. SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 5

4 Bestyrelsen informerer. Regulativer for Silkeborg kommunes bid-og oplrgningspladser. S5 kom de - de lrenge ventede/frygtede regulativer. Om de er retfrerdige, er der delte meninger om, i det store hele har vi i SMK fiet vore onsker opfyldt, dog er vi noget utilfreds med ansvarsforholdet omkring nedfaldne grpne.dette skal ses i lyset af, at pladslejeren ikke m3 bortskrere en gren som kan odelregge eksempelvis en presenning, dette er alene en vurdering og handling som foretages af kommunen. Andre liberaliseringer som tilsyneladendendnu ikke er kommet til kommunen er ligestilling imellem samboende kontra regtefolk, samboende skal have levet sammen i 10 6r, for de opnir samme ret som rgtefolk til at arve en bidplads. Overvejer man at skifte til en storre bid en pladsen tillader, d.v.s en b5d som er 20 cm. bredere, si er det bare med at blive skrevet pi ventelisten - man mister nemlig retten til bidpladsen. I bestyrelsen hlber vi dog stadig pi at kommunen vil hore pi vore synspunkter - som lovet. Grundet forskellige misforstielser, kunne nogle bldejere ikke fi tanket diesel i forbindelse med oplrgningen i 3r. Dette beklages, og fremover vil der vrre diesel p5 tanken frem til 15. november. Et lille hjertesuk nir i oplrgger bidene - stil vognene tilbage pi plads efter brug og luk for vandet i denne tid hvor der er risiko for nattefrost. Det er ikke si sprndende og komme til en frossen vandslange. Der er installeret en ny tyverialarm i klubhuset, pi baggrund af de mange ubudne gaster her i sommer. Bestyrelsen arbejder i 0jeblikket med planer om en gennemgribende renovering af klubhuset. Blandt andet er der i vinterhalviret store problemer med opvarrnning og udsugning i det store lokale. Er der blandt medlemmerne nogle eksperter pi dette omride er bestyrelsen meget modtagelige for ideer. Da nogle medlemmer har forespurgt p6 SMKs vedtregter, kan oplyses at disse altid forefindes i klubhuset. Efter vor formand har trukket sig tilbage, har vi budt velkommen til 1. suppleant Emil Sorensen. Der er i den forbindelse foretaget nogle mindre omrokeringer i bestyrelsen, Side.: 6 Nr. 6, 3. lrgang, December som I kan se pi side 2. Inger Tafi Svarrer sekretcpr. SMK- Nyt Formandsskifte i SMK. Silkeborg Motorbldklub's formand gennem 13 ir, Benny B. Borke, har med omgiende virkning trukket sig tilbage, af helbredsmressige Srsager. Benny har igennem den lange periode pi posten, vrret en meget aktiv formand, og der skal ikke herske tvivl om, at hans hjerte banker for Silkeborg Motorb6dklub. Nlr vi ser tilbage p3 hans virkeperiode, har han aldrig kunnet stoppes nir det gjaldt en sag for soens folk. Indelukket er en anden af Bennys mrerkesager, han har arbejdet/arbejder for s6vel legepladssom de andre kommunale faciliteter, det kan ingen vrere i tvivl om. At fi en grund mere i systemet har vaeret en anden af Bennys mrrkesager, og vi hiber at du stadig vil arbejde aktivt for en sidan. Tak for mange gode 5r Benny! r4e PENGA'N UrcHf'TJG P.V, Danma*I Maritim Farve & Lak Norrevanget Silkeborg Telefon Telefax SMK- Nyt Ulla & Mille Fi altid et tilbud fra ITS. Kantinen Onsker alle grester en rigtig Gledelig jul og et godt og lykkebringende Nytdr! \tlfi KONGSHEDENS VVS TLF B L-TLF Nr. 6, 3. lrgang, December Side.:7

5 Regutativ for Silkeborg konmunes bdd- og opl4ningspladser, g 1. hlcbetlngclscr Kommunens bad- og oplegningspladser udlejes fortrlnsvls til badejere boslddende t Stlkeborg koliune. Stk, 1. BAd, son ltgger pa konmunens pladeer, skal vnre forslm t med rsglstrorlngsnutner. B6den skal nlndst vere 10 om gmallere I bredden end badpladsens bredde. Endvldere ni baden rnax vare 30 cn snallere I bredden end den tllbudte plada, hvilket alog kan fraviges fra Silkeborg kornrnunes side. PA nogle pladser kan der vare tale on nax langde, hvilket vll fremga af lejekontrekten. Der ra, nar badene Ugger I vandat, kun anvendes eejldug til overdd<ning af badene. Plader af bltk, tre og lignende er forbudt. Det sr forbudt af lade b6dena henligge vandfyldte og 1 synkende tllstand. BAdene skal henligge i vedligeholdt 6tand. stk. 2. Silkeborg korldune kan kun anerkande I lejer af bldpladsen og ved indgaelse rf Isjekontrakten relateres lejernalet al,ene tll den pa kontrakten angivne bad og ejer. LeJemAlet bortfalder safrernt baden aftendee, herunder hvls anpart afhandes tll anden medejer, Frltlds- og kulturudvslget forb holder 819 ret tll at foretage en vurderlng af, ol der r ta.ie om reelt ejerskab, 8et I forhold tll badpladsens lejer, edfremt baden har flere ejere. Bidpladsen na lkke af lejeren frenleies eller udldnes, llgesom bytnlng lkke nl flnde eted. For agtofalle eller sarnlever kan badplads overdrages tit tengstlevende. ved sanlevende kraves, at nan har Ealboet I tnindst 10 lr' Det k6n endvldere sccept res - I forblndelse m d dddsfald - at 66t!f efterladtea bcrn arv r en bid, der er tllalelt en kommunal b6dplads, overdrages lejemllet, safremt blden beholdes I forbindai66 ned ddd6falat6t. LBJeren af badpladaen skal pd forj.angende aflevere kopl af registreringeatteeten, forslkring6pollcen eller llgnende til Sllkeborg konnune son dokunentation for ejerforholdet. SAfrernt ejerforholdet ikka er opfyldt Jvf. $ I stk. 2, vil Sllkeborg kornnure tll snhver tld kunne opslge kontrakten. 8tk. 3. Der gkal ved uilekiftntng af bad udfardlges ny kontrakt. Ved udstdftning tlf ttdrr eller oindre bad, skal der I forblndeloe neil udsklftnlng eke henvendelse til Silkeborg kommune rr al honbltk pl reglstr rtng af ny bad. \ I \ l ved udslrlftnlng ttl stdrre bad, end den lejede badplads 11llad r' vil badpradsen bl1ve inddraget og lejer <an optages pa vsntellsaen pa llge fod rned de lvrlge pa ventelisten' Ved udsktftnlng tli en nindre bed tlldeles en badplads 1 en mlnd' re kategorl ea snart det kan lade elg gdre, dog hir-baclplall:l:ltt ret t11; at beholde pladaen 1 lndevarende + efterfdlgende eason inden SllkeUoig-i"rrnir"e kan flytte pagaldende til en anden plads. Hvis bedpladsen 1 en kortere perlode lkke benyttes' skal konrmunen unalerrettes, og badpladsen ma af komnunen benyttes som geste-. plad6,,raen oi-aei-i ;;; forblndelse kan kroves nedsettelse ar Stk. {, badpledslejen NAr en bddplads udlejes, skal den tagea I brug-inden 12 kalendermaneder eftei-ko.ri.;ia;. tnogaelse, ellers liddrages b'd'ladsen' HvIs en ekslaterende lejer ikke har bad pa badpladsen t Ldbet af lejepetioden (1. aprl} tir 31' maiis), vir laapraaaen btlve lnddraget. Sllkeborg konmune fdrer tilsyn rned' at badene ligger som 6nvlst' Bede der ligger uden at vere anvist plads eller."3t.11s?:1.:". stk. 5. strld rned reiulattvet, vil i sarnrad med polltlet-blive fjertteu' for bddeiereris regnfni og rlslko' uden at der i den anfednlng t<an krrevss erstatning af kommunen. 5 2' LeJeafgtft og betallngsbetingelse Lejeperloden galder fra t. aprll til 3l' narts' Lejeafgiften fastsattes ved budgetvedtagelsen af Byrldet og tlrfalder srrxeuorg kommune. opkrevnlng uesendes af silkeborq kornmune' r,ejeafglften dakker leje af bed- og oplegnlngsplads for. 1' april ri] 31. marts og skat nr.ii a" senest ien-1. r"r[t-.r"re indbetalt tll SIIkeborg konnune. sarrenri r.:"ilgiit." lkke er indbetalt pa sldste tef,- tldig indbetallngsalag, forbeholder *ononunen-sig ret tll' at udteie b6dpladsen tll anden side. ll 3. oprlgelse opslgelse af lejekontrakten skal ske skriftllgt ttt konutrulte -sllkeborgog skal ske tll en l:-;;;ii tea r *an"as varser' ved opslgetse fra Sirkeborg komunes samrne varsel gaiaenae' oog kan'lejemalet opslges t1i enhver "i.a"-"i tij,.afi"ttt regulatlvets bestemmelser ikke bltver overholdt, Safrent bddpladsen lkke opsiges med ovennavnte varsel til en L' agtil' kan der kun refunde.!'"-f"iiiigrti-n"i. badpladsen genudlejes og ff' det tldspunkt genudlejningen flnder sted' $,l- oplagntngspladser oplagnlng af bade na tidligst pdbegyndes 15' september' og badeng skal vire-tjeinet fra oplegningiplaisen-ienest 10' maj' B6dene skal oplagges efter opslmsmandens anvisninger' Materialer, aler anvendes under oplagningen, ma ikke henlagges pa glatlsen' men skal straks fjernes. Side.: 8 Nr. 6, 3. irgang, December SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December L995, Side.: 9

6 Op1agnl,ng af bade pll ot,itgning8pladas om om nef rr er forbudt. Ved ncdveddtg r6p6ratlon kan opaydsmanden gl'we kortwarl-g dla[enaat1on, efter vurder1ng 1 }.vert enkelt tl.].felale Forul'krlng LeJer er aelv pj.tgtl.g tl'l. at tegna de fornddne foralkrl-nger pe 6in bad. I J lr barer selv rlel.ko n for skader p6 bdden aom f,cj.ge af nedfa]-dne grene m.n. $ 5. PvrLge oplyanl-ngcr Safremt r6gu16tl.v t ikk6 ov6rtrolde6, kan bedd].adsen inddrages uden tllbageb tall.ng af eventuelt Lndb ta:"t l J. Komunens repras ntant traffes wed badhawnen i Indelukket t henho].d tll opslag. Narmere oplyeni.nger om badpladeer, amej-defse af urege1ressl'gheder m.v. aker ved henvendel.se til Sltk borg kommune, Etdrne- og ku1turforva]-tnl.ngen, tlf- 89 2() AO OOftdlendt!d hitids- 0g kulhrudvalgets ndde den 13. Ipveftr 1995, Bdrne- og kulturforvaltningen L6. november 1995/LF 0ptagelse pa venteliste, tiibud og adninistration af bddpladser i Silkeborg kommune, TLldellng af badplads nar m er optaget pa ventellsten: Den fdrste ans6ger, der kan vare pa bedpladsen ud fra nedennevnte kriteriere vtl fa badpladsen tllbudt! Ansdger vll kun fa tllbudt bddplacls inden for det/de omrader aoo ans/ger har dnsket. Ansdgers bad ekal mlndst vere lo on EmalLere I bredden end den tilbudte bgdplade. Endvl-dere ma b6den max vare 3O cn srnallere i bredden end badpladsens bredde. Der kan pe enkelte bedpladser vidre en max tengde, ellers md badene J.kke lrere sa lange, at de l.lgger tll gene for de /vrtge sejlende. TvivlsplrgsmAl angaende for lange bade afglres af Sllkeborg kommune. Ookr*v[ino af badpladrle'le : LeJeperl'oden galder fra 1. apr1]- tll 31. marts. LeJeafgfl-ften ska]. hvert Ar aenest den l. marts vere indbetatrt ti]- Stlkeborg kommune. Ner en borger f6r en b6dplads efter 1. aprll fremsendes der regning for det reaterende antal maneder 1 lejeperloden. Ved ombytning tl.l badplade I en st/rre kategoai m1dt 1 l"ejep rioden, sendes regnl.ng pd merleje for det r sterende anta1 maneder 1 lejeperl.oden- vect ombytnlng t1l baatpla(ts 1 en ml-ndre kategorl. m1dt i lejeperl.oden, refunderes dlfferancsn for det resterende antal maneder 1 1eJeperloden. Der opkraves kr. 1.OOO 1 deposltum (der IKKE forrentes) for at komme pa ventelisten til en badplads i IndeJ,ukket l-ncl. Stlftelserne, Borgmesterbroen, Havnen og Hattenas. Det betyder, at mdrlng af dnske om sted el1er stdrrelse af badplads, IKKE andrer pfacerl.ngen pe vente- I isten. Der vil i fdrste omgang kun tilbydee badpfads til Sl.Ikeborg komunes borgere, derefter kan borgere bosat udenfor kommunen tilbydes b6dplads - Der opkraves kr. I.OOO I depositum for at kome pa ventellsten tj.l en bedplads 1 Laven. Det betyder. at andring af /nske om stdrrelse af badplads, IKKE andrer placeringen pa ventellsten. Der skelnes lkke rnelj-em borgere fra Silkeborg komune og borgere fra andre kommuner, ved tllbud om bddplade. Da ansdger 6ka1 vere aktiv adgende, gives der max 3 t11bud om badp1ads. S6fremt der bliver sagt nej tak t1j- a1l-e 3 tj.]-bud, vi1 ansdger b].l.ve s].ettet af vente.l-j.sten og depositmet (kr. 1.OOO) vi]- bll.ve ti1- bagebetal,t. Ansdger kan dog efterfdlgende optages pa vente].1sten efter galdende regler. NAr ans/ger siger ja til et tilbud, sl-ettes anslger af ventelisten, og deposltun (kr. 1.OOO) nodregnas 1 lejeopkrevning. Ansdger kan dog efterfdlgende optages pa ventelisten efter geldende regler. Side.: 1.0 Nr. 6, 3. lrgang, December SMK- Nyt l,n A. M,U - lg. "Sg-d" 6zto 6r, q,00 SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 11

7 Aftlggp$.pfeq L4; novglnhgl 12?J. Hurra t Yt#iuUel-afriggerfest i I gen varvis8heldige atarne Som- Motorbidklubben. mer havde f8et fat i - tror jeg nok 6l- medlemmer var modt op til en - Birthe Kjrrs soster. Hun var alt virkelig god fest. Alle medbragte i alt lige st god som sosteren, da et godt humgr. KnudE. Jensenbod hun kom ind og sang, til alles store velkommen til de fremmodte + jubel - Til bal uden trusser. SYnd musikken, og fortalte lidt om af- Ame Sommer ikke fik set hende, men han var desvrrre ikke tilstede. Virkelig godt og meget sjovt lavet tenens forlob. Vi lagde ud med at synge en sang for soens folk, for derefter at gfl til maden - igen en stor oplevelse fra Ulla og Emil. det store kolde bord, meget flot anrettet - tak for dette. Som afslutning pi menuen fik vi en meget flot dessert, aldrig er si flot en dessert set i motorb&dklubben. Den var lavet af Synove, og der gik endda rygter om at hun selv havde stiet model til den! - s5 naeste gang hun skal lave den vil jeg se hvordan hun g0r. Derefter fonkellig underholdning, isrer skal fremhaeves Kaj Johansen i en meget fin rolle som lille Kaj - stor - stor jubel. erik som hans far, Inga som mor samt Svend Erik, Herluf og Jytte som 3 smi bjorneunger. Som det sig hor og bor, havde vi selvfolgelig amerikansk lotteri, og vi var glade for den store kobelyst. Som afslutning pi underholdnin- Nu var der tid til en sving om, nresten alle pi dansegulvet med det samme, men det var ogsi en meget dygtig musiker Knud havde fiet fat i. Alt i alt en rigtig god aften, som Nr. 6, 3. lrgang, December sluttede kl nogle fortsatte dog en times tid i b8dene. Hermed vil festudvalget gerne sig tak for denne gang. Pi udvalget vegne Arne, Knud og Chang. SMK- Nyt Undgi at falde i vandet ved badkob. I sidste nummer af SMK-Nyt bragte vi et indlreg under denne overskrift. Vi har efterfolgende bedttage FloorMarine om en ud* talelse omkring hele denne triste affare, men vi har intet hprt derfra. Status i dag er at Eberhart Skov har en bid, som han ikke kan anvende, - den er utret og skal lrnses hver gang det regner, hastigheds problemet er stadig ulost - og udsigterne er lange, op til 1 6rkan gi inden sagen kan afklares. ITS Dflrlig klubind - eller blot ubetrenksomhed? Vi er ikke de forste der kommer i vandet om foriret - og vi horer absolut ogsi til de sidste der kommer op om efteriret. Under vore sidste sejladser i 3r - dem i november mined, hvor trcngslen p3- og omkring ophalerpladsen er stor, konstaterede vi mange bide pi land, 60 pladser uden bflde - alle med RODE skilte, trist, for vi ville gerne have vnret i klubhuset Kantinen Jrokost Mandag SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December tilbyder Tilbudl - fredag Sildm, canysalat J Lun delle m. rodkel 212ru$rrld 1 sl "F0R S0ENS F0LK" Kr, t0,. Frokost Ttlbudl firsdag ' fredag r{ ,flggekage n,212ru$rod 1 ol F'OR SOEN$ F0LK' Kn 40r

8 Julebanko Den forste dag i julemlneden, skulle det traditionsrige jule-banko lobe af stablen. Da det tidligere harvreret et af vennemes arrangementet, var der i 5r en del usikkerhed omkring afvikling af arrangementet - men det var blot indtil vi fik fat i "Banko-holdet", si kom det p5 skinner. Det kom s3 meget p8 skinner at der var rekord-stor deltagelse til sivel Kantinens perfekte oksesteg med 83 deltager forud for selve spillet - og ikke mindre en 107 deltagere til at flytte brikker. En helt igennem perfekt aften, styret af et helt igennem prof-team bestiende af Erik og Lissy, Birthe og HjOrli. Men uden vore sponsorer kunne vi ikke have gennemf0rt spillet med ikke mere end 20 omgange, hvor det var de fi som ikke fik gevinster med hjem. Sponsorerne til Bankospillet var; Siim, Grejbiksen, Brgdrehuset, Christiansfelt v/villy F., Bilting, Svend Poulsen Sejs Marine Center, Normann & Dybkrer Super, Carsten Bjenegflrd, Telebutikken, BKI Kaffe, Kantinens slagter & vinmand, Albani, Tuborg, SMK's Venner, Ulla & Dognkiosk, Kaj Geert, Kongsheden VVS, Fotex, King's Pub, Caff6 Lise, Oste-Hytten, BP-Butikken, Jysk Sengetojslager, Kig Ind, Ringg5rdens Slagter, Arbejdernes Iandsbank, Guldklumpen, Brodvrerkstedet, Silkeborg Farve og I-ak, Bog & Ide, Helge Svendsen, tnga Askov, Anja's Blomster, LC, Gl. Rye Kro. At vi sfr flkzl omgange, kunne vi takke en af de tilstedevrerende deltagere; Iron fra Normann og Dybkrr Super, som synes at spillet var for kort og derfor sponsereden ekstra omgang. Stot vore sponsorer - de stotter os. Silkehors TOBBAADtrIJUB En opskrift En kulinarisk oplevelse. PrOv denne lrekre, let syrlige salat, som et alternativ til julens andre kil-retter. Den passer perfekt til sivel resterne fra kalkunen, som frikadeller og medister. RODKALSSAI,AT. 300 g. rodkel 2 dl. eddike 2 dl. sukker 50 g. rosiner 7z l. piskeflode 2 r,bler Rgdkllen snittes fint. Eddike og sukker rores sammen. Det hreldes over k8len i en skil, rosinerne vendes i. Salaten stilles koldt, og trrekker et par timer. Kilenhrldes op i et dorslag, hvor den drypper af i mindst en time. Flgden piskes, rblerne skraelles og rives groft. De blandes i flodeskummet sammen med den velaflobne k8l. Er salaten for tor. tilsrttes lidt flode. Velbekomme! Fra medlem til medlem! Billig* NYT & BRUGT Udstyr, anternner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walki Talki - s5 kontakt " SMK04 " Irif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Et godt rfld, hvis man onsker at tabe sig! FOr hvert miltid - 3 gange daglig: dr1k2 teskefulde reble-eddike i et slas vand. Side.: L4 Nr. 6, 3. irgang, December '1995. SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 15

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Eifc fru folhet o$ for liifolftet.

Eifc fru folhet o$ for liifolftet. Postbesorget blad s7ot6, (824s Ancl. SMK's Venner. SMK's Venner er en stotteforening for Silkeborg motorbidsklub.,,rr'l rlli,'ri'.r Det drejer sig om mcnncskcr nrcd vidt forskellige baggrundc og interesser,

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter Februar 2013. Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet

Husavis. Hvalsø Ældrecenter Februar 2013. Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5 Postbesgrget blad s7016, (824sAnC). Det Sker Fredag den 28. februar kl. 19.30 I klubhuset. En aften nred P.Y. - JOTUN, Tips og ideer til vedligeholdelse af b6den. Sidste gang P.Y. - JOTUN inviterede til

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

,llx:il;:",,"^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore

,llx:il;:,,^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore t Undertegnede Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore S TFTELSES OVERENSKOM S T l r r l l - j ''", f 6''' z f,;;at,llx:il;:",,"^ - FE, 2001 og Steen Ssrensen Dagmarsgade 24.1 nr. 100

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Aktiviteter 1 Halvår 2016

Aktiviteter 1 Halvår 2016 Aktiviteter 1 Halvår 2016 Kastaniegården Svinget 7, Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf: 9834 3295 Åbningstider mandag torsdag 9-16 Fredag 9 12.30 Ugeplan for Kastanjegården. Mandag. Kl. 09.30 Stavgang Kl. 10.00

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2015 Tirsdag den 13. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 27. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Underholdning: V/ Kjeltringe Truppen. Kaffe

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Jvsr< ARENSA Snurcets@R@

Jvsr< ARENSA Snurcets@R@ DM 2. RUNDEI GRAND - PRIX GvnaNASTIK MICRO -1 MONO-PIGE I8.APRIL20I5 MINI 8 - to - MrNr lo'12 t9. ApRrL 20I5 Jvsr< ARENSA Snurcets@R@ Stevnet afholdes af SILKEBORG GYMNASTIKFORENING og Grand Prix-Rytme

Læs mere

Musik til sydøsteuropæiske danse

Musik til sydøsteuropæiske danse Musik til sydøsteuropæiske danse Nr. 19 December 2007 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen 4586 5008

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Kære allesammen velkommen til denne ordinære generalforsamling anno 2014 og dette er anden gang jeg beretter til generalforsamlingen. Det betyder også at min formandsperiode udløber

Læs mere

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår.

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår. December 2012 Kære medlemmer Med et vejr, der bevirker at vi alle kommer til at minde om julesangens Rudolf, når vi bevæger os udenfor, er tiden kommet, hvor Netværk Danyards program for år 2013 skal frem

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 28 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge28_familie_arbejde.indd 1 06/07/10 11.44 Uge 28 l Familie og

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Side 1 Tina/Helge kan levere stof I dette nummer kan du læse om: Nyt fra Cafeerne Fest i Cafeen i Larslejsstræde Kulturnat Kalender m.m. Caféen Velkommen til Jan

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

uamlsnuonr ,t, Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc '..:i,,tr' NR. 2

uamlsnuonr ,t, Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc '..:i,,tr' NR. 2 uamlsnuonr,t, '..:i,,tr' NR. 2 Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc Isvintre Den hvide vinter er over os og fejemaskiner dominerer gader og veje. Sjappet ligger tykt og gor enhver cykel- og gitur til

Læs mere

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Som blev afiroldt onsdag den 11. septernber 2008, kl. i9.00 Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej 4' 2. sal Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 13+14 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 13+14 2014 Påske. Vi holder naturligvis åbent de 3 dage op til påske. Fra 06.30 til 16.00. Bemærk venligst tidspunktet vi lukker. Vi har i øvrigt besluttet at vi fra næste skoleår dropper at lukke kl. 16.00 i ferier.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016

DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016 DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016 PROGRAM DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CYKLING TIR-ONS 14-15 JUN 2016 ARRANGØR: Søværnets Idrætsforening Frederikshavn 1 VELKOMST Det er med stor fornøjelse,

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc rolkeskolens algangsprove: Hrople[TllgsnrnEsqe! - r Uilrer MaJ-JUlll zuu I Som bilag til dette opgavesat vedlegges et svarark.'seopgave 1 og 3. >>Gratntflag.=

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014 Nu er det sommer Og hvor det herligt. Så er der gået en måned siden alle I nye begyndte i klubben og jeg oplever at I faldet godt til. Har du spørgsmål

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Indledning: Velkommen til årets generalforsamling, og det er mig en glæde at kunne fortælle om de ting, der er sket i 2013 Dagmar har i 2013 besluttet

Læs mere