EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00"

Transkript

1 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':' r.t DAGSORDEN Valg af dirigent,a,rsberetning Regnskab Indkomne forslag Valg af reprresentanter (Formand og nrestformand) Arrangementer og aktiviteter Bevillinger Eventuclt Eventuelle forslag bchandlct af gcncralforslttttlittgctt, skll vrre undertegnede i hrende, senest tirsdag dcn 23. jittluar lt)9(r. Forslagene kan afleveret til Ulla i klubhuset. Mod op, og ver med til at bestemme " Vennernes " frentid! VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsstoften 6 - Tlf gnsker SMK's medlemmer gladelig jul og godt nytir - og pa gensyn i Med venlig hilsen Ulla og John IL Indhold I Vintcr i Indclukket 2 Formanden har ordet. 3 Det sker 4 Livets gang ved bfidene. 5 Kantinens ibningstider 5 Efterlysning! 6 Bestyrelsen informerer. 7 Formandsskifte i SMK. 8 Regulativ for Silkeborg kommunes bad - og oplegningspladser. December '1995. Side.: 16 Nr. 6, 3. irgang, December 1995' SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 3. lrgang, fjensen 10 Optagelse pi venteliste, tilbud og administration af bidpladser i Silkeborg kommune. 12 Afriggerfesten 14. nov L3 Undgi at falde i vandet ved bidkob. L3 Kantinen tilbyder L4Julebanko Fra medlem til medlem! 15 Rgdkalssalat - en opskrift! 16 S.M.K.'s Venner. Siae ', i

2 Nr.:6 3. a ang. Optag.:800 Udglv t I smrad m d SMKS bsstyrolso. Rodlgsrlng. (anwh.).: Inger & Henrlk Tott Svaner Rytt rholtsvol 1 8, Swlbak 8600 Sllkoborg Tlf.: /153 Bladudvalg.: Rlchard Jensen John Ssr nson lnga Askov Blrgll'Gne" PoMson Ernll Ssronson Lklkomor Nr. 1-96, Januar Nr. 2-96, f\{arts smk- twt a Fonnand.: Knud E. J nsen l(asserar.: Lelf G. Thsgerssn Nastformand.: Ams SorYmsr Sokr tar.: IngerToft Svarer Ovdge medlemmor Karl Bramson EOE Affan Nygaard E68O4444 Eml Ssrsnson Udvalg.: l{ubhusol.: ErnI Sorenssn l(anllneudvalg.: Allan Ntgaard 86,04444 Ams Somm r Inger Tofl Svar r Broudvalg.: Knud Jsn6n 7,+84 Allan Nygaard HlnYnelbrerggrunden.: Lelf G. ThogBF n Ame Somer SsJs grundon.: J6ns Hanssn Allan Nygaard 86E04444 l(ubaftnor.: Kad Brarnson Ernl SororEen Brugsngdol.: Ame Sormsr Carl MsEaard SMK vennor.: lngor Tolt S\iarer Vlgllge tslefonnr.: l(anlln n Z9 Opsyn Indslukk l Velrudslgtsn 153 LyrEby Radlo 133 Sllkobory Pollll O adlln Formanden har ordet. Istedet forat give ordet til formanden vil vi fra redaktionen, med bestyrelsens hjrelp, gerne have lov til at prresentere Silkeborg Motorbaadklub's nye formand Profil af den nye formand i Silkeborg Motorbidklub. Knud E. Jensen har med virkning pr. 14. november overtaget formandsposten efter Benny Borke. Benny Borke onskede af helbredsmressige Srsager af trrkke sig tilbage fra denne krrevende post, og overdrog denne til Knud som igennem 2 perioder har vreret nrestformand. Knud E. Jensen, fra Salten, er om sommeren skipper pi det brave skib Ronja (Tressfjord 28). Se forsrttelse pi side 3. Side.: 2 Nr. 6, 3, lrgang, December SMK- Nyt Knud som er tidligere landmand og nu specialarbejder hos Virklund Sport, har vi i bestyrelsen lart at kende som en kreativ, rolig og arbejdsom person. Via hans post i brosamarbejdet har han sammen med de ovige, lagt et krmpe arbejde med at ni resultater ved broerne, og styrket samarbejdet med de andre klubber i sosystemet. N6r han ikke opholder sig p8 soen, rogter han sit job som formand for Salten Vandvrerk og Lokallisten i Salten Vi onsker Knud held og lykke til med formandsposten. Bestvrelsen. Det sker : 4. Januar ki.20.00, Teateraften, kom og oplev flrets lokalrevy pfl Det ny Teater, Vestergade 33d. Billetter kobes i Klubhuset. Pris pr. person kr.75 incl. 3 snitter efter forestillingen. Begrcnset deltagerantal, 50 personer, derfor forst til molle Januar kl , klubaften, Film, knob og knuder. B4rge Madsen viser film fra der var en gang i SMK. Kom op genoplev de glade tressere i soerne. Derefter skal vi i gang med knob og knuder, si vi kan lave nogle fortojninger der holder. 13. Februar kl , klubaften, Her i en af de rigtig kolde og triste vinteraftner, skal vi pi en sprendende jagt-safari i det varme Afrika. 18. Februar kl , Fastelavnsfest for born 1. Marts kl , Generalforsamling. ESIIRRTIGN <fs.'outboafids Sqisrllarine,center!A::::::::i:::^ :.jz\ir:l:rji!:rrr::::t\r :r,lil {::::^tr]t i,,,,,,!\,,,,.,,4,,,,,.^ JuiSover 33. Sels. g600 Sttkebaril, tqf, e6 Ua e ra SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 3

3 Livets gang ved b8dene. I det tidlige for&r, var der liv og rore pe b8dpladsen ved den lille havn, gravet ind i en naturlig srnkning ved Sbredden. Der var meget at ordne her, n8r naesten hundrede sejl - og motorbide skulle klargores til sommerens mange togter pi de sper, som 8en stir i forbindelse med. tiden er hup, og det slog ikke til med at arbejde lordag eftermiddag og sondag. Derfor mitte man tage fat i de nu lyse aftener, og ikke si sjreldentrak det ud, og morket var faldet p5, og det blev vanskeligt igen at finde det vrrktoj, man havde lagt fra sig pi jorden. B8dene trnngt alle til at blive frisket op med imprrgnering i bunden, ligesom alt over vandlinien helst skulle skinne velpudset og nymalet. Men det er bare dejlige timer her, og man finder megen glrede i at sysle med sm8rendringer og forbedringer af fartojet. Bidfolket er ellers et hjrelpsomt folkefard, men alt for mange gode rid kan totalt Odehgge lysten til arbejdet, og de der ikke tiler tilskuere har fundet pi at udfore forbedringerne i de tidlige morgentimer. En ting der sjreldent kommer overraskende fra en bidejer er, at han havde faktisk lrnge "trnkt pi at salge", eller rettere gjort alt for at finde en kober i tide. Det kommer vel fra vintertiden, hvor mange bidejere har en privat fornojelse i at rejse til kystbyen og "se pfi bide" og si har man hojtflyvende dromme om at kobe en virkelig stor b6d, hvor der krrves eksamen i sejlads. Men nogle fir da handlet, og si snart en ny bid ankommer, de Ovrige bidejere meget naturligt til, for at tage vidunderet i Ojesyn. Og for ejeren er det skont, sidan at fjerne presenningen og nu delte sin glrcde med de mange interessefreller. Der er ogsi ivrige hender nok ved biden, den bliver forsigtigt loftet fra bilen til vandet. Denne begivenhed bliver ledsaget af venner og kollegers gode Onske for bidens fremtidige frerd p3 soernes til tider noget grumsede vand. Onskerne var geme isprrengt foresporgsler om salgsprisen, eller miske direkte byttetilbud med andet fartoj. For nogle havde hort sfrdan og s5- dan, si det er rart at fi det pi plads. Benny Borke Nr. 6, 3. lrgang, December SMK- Nyt Efterlysning! Festlige - fornojelige - fanden i voldske - farverige - folkelige - forenin gsarbej dsbe grerli ge SMKmedlemmer soges. Vi skal have nedsat et udvalg pl en 6-8 medlemmer, som vil p3- tage sig - i samarbejde med bestyrelsen, de praktiske ting omkring klubbens fester. Eksempelvis pigefest, sommerfest, afriggerfest m.v. Henvend dig til bestyrelsen - hellere i dag end i morgen. Du finder telefonnumrene til bestyrelsen pi side 2 i SMK-Nyt. Bestyrelsen. Iflubhr-rsets AIITo I(OB. Mandag r 8 Baunehojvej Silkeborg Tlf : 8681 l4o4 SALG Hvis du taber vrerdier i vandet, kan du kontakte : SOhOjlandets dykkerklub pi folgende telefonnumre : Timo Michael Angelica Rasmus Karsten Tirsdag - Fredag 10.3O 20. lordag & SsndagOS. OO -?O. o o r\ n cr I E"Ss:?"3:i9:qt :2'.o f I H, \. t rrrandag dog kl. L7.OO L L E,, Ir I 1. juleda.g&n5rtarsdaoh:kket \r Lr rr t 3:jsl:3aE ::u*e;lpi3,?i.. SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 5

4 Bestyrelsen informerer. Regulativer for Silkeborg kommunes bid-og oplrgningspladser. S5 kom de - de lrenge ventede/frygtede regulativer. Om de er retfrerdige, er der delte meninger om, i det store hele har vi i SMK fiet vore onsker opfyldt, dog er vi noget utilfreds med ansvarsforholdet omkring nedfaldne grpne.dette skal ses i lyset af, at pladslejeren ikke m3 bortskrere en gren som kan odelregge eksempelvis en presenning, dette er alene en vurdering og handling som foretages af kommunen. Andre liberaliseringer som tilsyneladendendnu ikke er kommet til kommunen er ligestilling imellem samboende kontra regtefolk, samboende skal have levet sammen i 10 6r, for de opnir samme ret som rgtefolk til at arve en bidplads. Overvejer man at skifte til en storre bid en pladsen tillader, d.v.s en b5d som er 20 cm. bredere, si er det bare med at blive skrevet pi ventelisten - man mister nemlig retten til bidpladsen. I bestyrelsen hlber vi dog stadig pi at kommunen vil hore pi vore synspunkter - som lovet. Grundet forskellige misforstielser, kunne nogle bldejere ikke fi tanket diesel i forbindelse med oplrgningen i 3r. Dette beklages, og fremover vil der vrre diesel p5 tanken frem til 15. november. Et lille hjertesuk nir i oplrgger bidene - stil vognene tilbage pi plads efter brug og luk for vandet i denne tid hvor der er risiko for nattefrost. Det er ikke si sprndende og komme til en frossen vandslange. Der er installeret en ny tyverialarm i klubhuset, pi baggrund af de mange ubudne gaster her i sommer. Bestyrelsen arbejder i 0jeblikket med planer om en gennemgribende renovering af klubhuset. Blandt andet er der i vinterhalviret store problemer med opvarrnning og udsugning i det store lokale. Er der blandt medlemmerne nogle eksperter pi dette omride er bestyrelsen meget modtagelige for ideer. Da nogle medlemmer har forespurgt p6 SMKs vedtregter, kan oplyses at disse altid forefindes i klubhuset. Efter vor formand har trukket sig tilbage, har vi budt velkommen til 1. suppleant Emil Sorensen. Der er i den forbindelse foretaget nogle mindre omrokeringer i bestyrelsen, Side.: 6 Nr. 6, 3. lrgang, December som I kan se pi side 2. Inger Tafi Svarrer sekretcpr. SMK- Nyt Formandsskifte i SMK. Silkeborg Motorbldklub's formand gennem 13 ir, Benny B. Borke, har med omgiende virkning trukket sig tilbage, af helbredsmressige Srsager. Benny har igennem den lange periode pi posten, vrret en meget aktiv formand, og der skal ikke herske tvivl om, at hans hjerte banker for Silkeborg Motorb6dklub. Nlr vi ser tilbage p3 hans virkeperiode, har han aldrig kunnet stoppes nir det gjaldt en sag for soens folk. Indelukket er en anden af Bennys mrerkesager, han har arbejdet/arbejder for s6vel legepladssom de andre kommunale faciliteter, det kan ingen vrere i tvivl om. At fi en grund mere i systemet har vaeret en anden af Bennys mrrkesager, og vi hiber at du stadig vil arbejde aktivt for en sidan. Tak for mange gode 5r Benny! r4e PENGA'N UrcHf'TJG P.V, Danma*I Maritim Farve & Lak Norrevanget Silkeborg Telefon Telefax SMK- Nyt Ulla & Mille Fi altid et tilbud fra ITS. Kantinen Onsker alle grester en rigtig Gledelig jul og et godt og lykkebringende Nytdr! \tlfi KONGSHEDENS VVS TLF B L-TLF Nr. 6, 3. lrgang, December Side.:7

5 Regutativ for Silkeborg konmunes bdd- og opl4ningspladser, g 1. hlcbetlngclscr Kommunens bad- og oplegningspladser udlejes fortrlnsvls til badejere boslddende t Stlkeborg koliune. Stk, 1. BAd, son ltgger pa konmunens pladeer, skal vnre forslm t med rsglstrorlngsnutner. B6den skal nlndst vere 10 om gmallere I bredden end badpladsens bredde. Endvldere ni baden rnax vare 30 cn snallere I bredden end den tllbudte plada, hvilket alog kan fraviges fra Silkeborg kornrnunes side. PA nogle pladser kan der vare tale on nax langde, hvilket vll fremga af lejekontrekten. Der ra, nar badene Ugger I vandat, kun anvendes eejldug til overdd<ning af badene. Plader af bltk, tre og lignende er forbudt. Det sr forbudt af lade b6dena henligge vandfyldte og 1 synkende tllstand. BAdene skal henligge i vedligeholdt 6tand. stk. 2. Silkeborg korldune kan kun anerkande I lejer af bldpladsen og ved indgaelse rf Isjekontrakten relateres lejernalet al,ene tll den pa kontrakten angivne bad og ejer. LeJemAlet bortfalder safrernt baden aftendee, herunder hvls anpart afhandes tll anden medejer, Frltlds- og kulturudvslget forb holder 819 ret tll at foretage en vurderlng af, ol der r ta.ie om reelt ejerskab, 8et I forhold tll badpladsens lejer, edfremt baden har flere ejere. Bidpladsen na lkke af lejeren frenleies eller udldnes, llgesom bytnlng lkke nl flnde eted. For agtofalle eller sarnlever kan badplads overdrages tit tengstlevende. ved sanlevende kraves, at nan har Ealboet I tnindst 10 lr' Det k6n endvldere sccept res - I forblndelse m d dddsfald - at 66t!f efterladtea bcrn arv r en bid, der er tllalelt en kommunal b6dplads, overdrages lejemllet, safremt blden beholdes I forbindai66 ned ddd6falat6t. LBJeren af badpladaen skal pd forj.angende aflevere kopl af registreringeatteeten, forslkring6pollcen eller llgnende til Sllkeborg konnune son dokunentation for ejerforholdet. SAfrernt ejerforholdet ikka er opfyldt Jvf. $ I stk. 2, vil Sllkeborg kornnure tll snhver tld kunne opslge kontrakten. 8tk. 3. Der gkal ved uilekiftntng af bad udfardlges ny kontrakt. Ved udstdftning tlf ttdrr eller oindre bad, skal der I forblndeloe neil udsklftnlng eke henvendelse til Silkeborg kommune rr al honbltk pl reglstr rtng af ny bad. \ I \ l ved udslrlftnlng ttl stdrre bad, end den lejede badplads 11llad r' vil badpradsen bl1ve inddraget og lejer <an optages pa vsntellsaen pa llge fod rned de lvrlge pa ventelisten' Ved udsktftnlng tli en nindre bed tlldeles en badplads 1 en mlnd' re kategorl ea snart det kan lade elg gdre, dog hir-baclplall:l:ltt ret t11; at beholde pladaen 1 lndevarende + efterfdlgende eason inden SllkeUoig-i"rrnir"e kan flytte pagaldende til en anden plads. Hvis bedpladsen 1 en kortere perlode lkke benyttes' skal konrmunen unalerrettes, og badpladsen ma af komnunen benyttes som geste-. plad6,,raen oi-aei-i ;;; forblndelse kan kroves nedsettelse ar Stk. {, badpledslejen NAr en bddplads udlejes, skal den tagea I brug-inden 12 kalendermaneder eftei-ko.ri.;ia;. tnogaelse, ellers liddrages b'd'ladsen' HvIs en ekslaterende lejer ikke har bad pa badpladsen t Ldbet af lejepetioden (1. aprl} tir 31' maiis), vir laapraaaen btlve lnddraget. Sllkeborg konmune fdrer tilsyn rned' at badene ligger som 6nvlst' Bede der ligger uden at vere anvist plads eller."3t.11s?:1.:". stk. 5. strld rned reiulattvet, vil i sarnrad med polltlet-blive fjertteu' for bddeiereris regnfni og rlslko' uden at der i den anfednlng t<an krrevss erstatning af kommunen. 5 2' LeJeafgtft og betallngsbetingelse Lejeperloden galder fra t. aprll til 3l' narts' Lejeafgiften fastsattes ved budgetvedtagelsen af Byrldet og tlrfalder srrxeuorg kommune. opkrevnlng uesendes af silkeborq kornmune' r,ejeafglften dakker leje af bed- og oplegnlngsplads for. 1' april ri] 31. marts og skat nr.ii a" senest ien-1. r"r[t-.r"re indbetalt tll SIIkeborg konnune. sarrenri r.:"ilgiit." lkke er indbetalt pa sldste tef,- tldig indbetallngsalag, forbeholder *ononunen-sig ret tll' at udteie b6dpladsen tll anden side. ll 3. oprlgelse opslgelse af lejekontrakten skal ske skriftllgt ttt konutrulte -sllkeborgog skal ske tll en l:-;;;ii tea r *an"as varser' ved opslgetse fra Sirkeborg komunes samrne varsel gaiaenae' oog kan'lejemalet opslges t1i enhver "i.a"-"i tij,.afi"ttt regulatlvets bestemmelser ikke bltver overholdt, Safrent bddpladsen lkke opsiges med ovennavnte varsel til en L' agtil' kan der kun refunde.!'"-f"iiiigrti-n"i. badpladsen genudlejes og ff' det tldspunkt genudlejningen flnder sted' $,l- oplagntngspladser oplagnlng af bade na tidligst pdbegyndes 15' september' og badeng skal vire-tjeinet fra oplegningiplaisen-ienest 10' maj' B6dene skal oplagges efter opslmsmandens anvisninger' Materialer, aler anvendes under oplagningen, ma ikke henlagges pa glatlsen' men skal straks fjernes. Side.: 8 Nr. 6, 3. irgang, December SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December L995, Side.: 9

6 Op1agnl,ng af bade pll ot,itgning8pladas om om nef rr er forbudt. Ved ncdveddtg r6p6ratlon kan opaydsmanden gl'we kortwarl-g dla[enaat1on, efter vurder1ng 1 }.vert enkelt tl.].felale Forul'krlng LeJer er aelv pj.tgtl.g tl'l. at tegna de fornddne foralkrl-nger pe 6in bad. I J lr barer selv rlel.ko n for skader p6 bdden aom f,cj.ge af nedfa]-dne grene m.n. $ 5. PvrLge oplyanl-ngcr Safremt r6gu16tl.v t ikk6 ov6rtrolde6, kan bedd].adsen inddrages uden tllbageb tall.ng af eventuelt Lndb ta:"t l J. Komunens repras ntant traffes wed badhawnen i Indelukket t henho].d tll opslag. Narmere oplyeni.nger om badpladeer, amej-defse af urege1ressl'gheder m.v. aker ved henvendel.se til Sltk borg kommune, Etdrne- og ku1turforva]-tnl.ngen, tlf- 89 2() AO OOftdlendt!d hitids- 0g kulhrudvalgets ndde den 13. Ipveftr 1995, Bdrne- og kulturforvaltningen L6. november 1995/LF 0ptagelse pa venteliste, tiibud og adninistration af bddpladser i Silkeborg kommune, TLldellng af badplads nar m er optaget pa ventellsten: Den fdrste ans6ger, der kan vare pa bedpladsen ud fra nedennevnte kriteriere vtl fa badpladsen tllbudt! Ansdger vll kun fa tllbudt bddplacls inden for det/de omrader aoo ans/ger har dnsket. Ansdgers bad ekal mlndst vere lo on EmalLere I bredden end den tilbudte bgdplade. Endvl-dere ma b6den max vare 3O cn srnallere i bredden end badpladsens bredde. Der kan pe enkelte bedpladser vidre en max tengde, ellers md badene J.kke lrere sa lange, at de l.lgger tll gene for de /vrtge sejlende. TvivlsplrgsmAl angaende for lange bade afglres af Sllkeborg kommune. Ookr*v[ino af badpladrle'le : LeJeperl'oden galder fra 1. apr1]- tll 31. marts. LeJeafgfl-ften ska]. hvert Ar aenest den l. marts vere indbetatrt ti]- Stlkeborg kommune. Ner en borger f6r en b6dplads efter 1. aprll fremsendes der regning for det reaterende antal maneder 1 lejeperloden. Ved ombytning tl.l badplade I en st/rre kategoai m1dt 1 l"ejep rioden, sendes regnl.ng pd merleje for det r sterende anta1 maneder 1 lejeperl.oden- vect ombytnlng t1l baatpla(ts 1 en ml-ndre kategorl. m1dt i lejeperl.oden, refunderes dlfferancsn for det resterende antal maneder 1 1eJeperloden. Der opkraves kr. 1.OOO 1 deposltum (der IKKE forrentes) for at komme pa ventelisten til en badplads i IndeJ,ukket l-ncl. Stlftelserne, Borgmesterbroen, Havnen og Hattenas. Det betyder, at mdrlng af dnske om sted el1er stdrrelse af badplads, IKKE andrer pfacerl.ngen pe vente- I isten. Der vil i fdrste omgang kun tilbydee badpfads til Sl.Ikeborg komunes borgere, derefter kan borgere bosat udenfor kommunen tilbydes b6dplads - Der opkraves kr. I.OOO I depositum for at kome pa ventellsten tj.l en bedplads 1 Laven. Det betyder. at andring af /nske om stdrrelse af badplads, IKKE andrer placeringen pa ventellsten. Der skelnes lkke rnelj-em borgere fra Silkeborg komune og borgere fra andre kommuner, ved tllbud om bddplade. Da ansdger 6ka1 vere aktiv adgende, gives der max 3 t11bud om badp1ads. S6fremt der bliver sagt nej tak t1j- a1l-e 3 tj.]-bud, vi1 ansdger b].l.ve s].ettet af vente.l-j.sten og depositmet (kr. 1.OOO) vi]- bll.ve ti1- bagebetal,t. Ansdger kan dog efterfdlgende optages pa vente].1sten efter galdende regler. NAr ans/ger siger ja til et tilbud, sl-ettes anslger af ventelisten, og deposltun (kr. 1.OOO) nodregnas 1 lejeopkrevning. Ansdger kan dog efterfdlgende optages pa ventelisten efter geldende regler. Side.: 1.0 Nr. 6, 3. lrgang, December SMK- Nyt l,n A. M,U - lg. "Sg-d" 6zto 6r, q,00 SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 11

7 Aftlggp$.pfeq L4; novglnhgl 12?J. Hurra t Yt#iuUel-afriggerfest i I gen varvis8heldige atarne Som- Motorbidklubben. mer havde f8et fat i - tror jeg nok 6l- medlemmer var modt op til en - Birthe Kjrrs soster. Hun var alt virkelig god fest. Alle medbragte i alt lige st god som sosteren, da et godt humgr. KnudE. Jensenbod hun kom ind og sang, til alles store velkommen til de fremmodte + jubel - Til bal uden trusser. SYnd musikken, og fortalte lidt om af- Ame Sommer ikke fik set hende, men han var desvrrre ikke tilstede. Virkelig godt og meget sjovt lavet tenens forlob. Vi lagde ud med at synge en sang for soens folk, for derefter at gfl til maden - igen en stor oplevelse fra Ulla og Emil. det store kolde bord, meget flot anrettet - tak for dette. Som afslutning pi menuen fik vi en meget flot dessert, aldrig er si flot en dessert set i motorb&dklubben. Den var lavet af Synove, og der gik endda rygter om at hun selv havde stiet model til den! - s5 naeste gang hun skal lave den vil jeg se hvordan hun g0r. Derefter fonkellig underholdning, isrer skal fremhaeves Kaj Johansen i en meget fin rolle som lille Kaj - stor - stor jubel. erik som hans far, Inga som mor samt Svend Erik, Herluf og Jytte som 3 smi bjorneunger. Som det sig hor og bor, havde vi selvfolgelig amerikansk lotteri, og vi var glade for den store kobelyst. Som afslutning pi underholdnin- Nu var der tid til en sving om, nresten alle pi dansegulvet med det samme, men det var ogsi en meget dygtig musiker Knud havde fiet fat i. Alt i alt en rigtig god aften, som Nr. 6, 3. lrgang, December sluttede kl nogle fortsatte dog en times tid i b8dene. Hermed vil festudvalget gerne sig tak for denne gang. Pi udvalget vegne Arne, Knud og Chang. SMK- Nyt Undgi at falde i vandet ved badkob. I sidste nummer af SMK-Nyt bragte vi et indlreg under denne overskrift. Vi har efterfolgende bedttage FloorMarine om en ud* talelse omkring hele denne triste affare, men vi har intet hprt derfra. Status i dag er at Eberhart Skov har en bid, som han ikke kan anvende, - den er utret og skal lrnses hver gang det regner, hastigheds problemet er stadig ulost - og udsigterne er lange, op til 1 6rkan gi inden sagen kan afklares. ITS Dflrlig klubind - eller blot ubetrenksomhed? Vi er ikke de forste der kommer i vandet om foriret - og vi horer absolut ogsi til de sidste der kommer op om efteriret. Under vore sidste sejladser i 3r - dem i november mined, hvor trcngslen p3- og omkring ophalerpladsen er stor, konstaterede vi mange bide pi land, 60 pladser uden bflde - alle med RODE skilte, trist, for vi ville gerne have vnret i klubhuset Kantinen Jrokost Mandag SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December tilbyder Tilbudl - fredag Sildm, canysalat J Lun delle m. rodkel 212ru$rrld 1 sl "F0R S0ENS F0LK" Kr, t0,. Frokost Ttlbudl firsdag ' fredag r{ ,flggekage n,212ru$rod 1 ol F'OR SOEN$ F0LK' Kn 40r

8 Julebanko Den forste dag i julemlneden, skulle det traditionsrige jule-banko lobe af stablen. Da det tidligere harvreret et af vennemes arrangementet, var der i 5r en del usikkerhed omkring afvikling af arrangementet - men det var blot indtil vi fik fat i "Banko-holdet", si kom det p5 skinner. Det kom s3 meget p8 skinner at der var rekord-stor deltagelse til sivel Kantinens perfekte oksesteg med 83 deltager forud for selve spillet - og ikke mindre en 107 deltagere til at flytte brikker. En helt igennem perfekt aften, styret af et helt igennem prof-team bestiende af Erik og Lissy, Birthe og HjOrli. Men uden vore sponsorer kunne vi ikke have gennemf0rt spillet med ikke mere end 20 omgange, hvor det var de fi som ikke fik gevinster med hjem. Sponsorerne til Bankospillet var; Siim, Grejbiksen, Brgdrehuset, Christiansfelt v/villy F., Bilting, Svend Poulsen Sejs Marine Center, Normann & Dybkrer Super, Carsten Bjenegflrd, Telebutikken, BKI Kaffe, Kantinens slagter & vinmand, Albani, Tuborg, SMK's Venner, Ulla & Dognkiosk, Kaj Geert, Kongsheden VVS, Fotex, King's Pub, Caff6 Lise, Oste-Hytten, BP-Butikken, Jysk Sengetojslager, Kig Ind, Ringg5rdens Slagter, Arbejdernes Iandsbank, Guldklumpen, Brodvrerkstedet, Silkeborg Farve og I-ak, Bog & Ide, Helge Svendsen, tnga Askov, Anja's Blomster, LC, Gl. Rye Kro. At vi sfr flkzl omgange, kunne vi takke en af de tilstedevrerende deltagere; Iron fra Normann og Dybkrr Super, som synes at spillet var for kort og derfor sponsereden ekstra omgang. Stot vore sponsorer - de stotter os. Silkehors TOBBAADtrIJUB En opskrift En kulinarisk oplevelse. PrOv denne lrekre, let syrlige salat, som et alternativ til julens andre kil-retter. Den passer perfekt til sivel resterne fra kalkunen, som frikadeller og medister. RODKALSSAI,AT. 300 g. rodkel 2 dl. eddike 2 dl. sukker 50 g. rosiner 7z l. piskeflode 2 r,bler Rgdkllen snittes fint. Eddike og sukker rores sammen. Det hreldes over k8len i en skil, rosinerne vendes i. Salaten stilles koldt, og trrekker et par timer. Kilenhrldes op i et dorslag, hvor den drypper af i mindst en time. Flgden piskes, rblerne skraelles og rives groft. De blandes i flodeskummet sammen med den velaflobne k8l. Er salaten for tor. tilsrttes lidt flode. Velbekomme! Fra medlem til medlem! Billig* NYT & BRUGT Udstyr, anternner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walki Talki - s5 kontakt " SMK04 " Irif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Et godt rfld, hvis man onsker at tabe sig! FOr hvert miltid - 3 gange daglig: dr1k2 teskefulde reble-eddike i et slas vand. Side.: L4 Nr. 6, 3. irgang, December '1995. SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 15

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere