EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00"

Transkript

1 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':' r.t DAGSORDEN Valg af dirigent,a,rsberetning Regnskab Indkomne forslag Valg af reprresentanter (Formand og nrestformand) Arrangementer og aktiviteter Bevillinger Eventuclt Eventuelle forslag bchandlct af gcncralforslttttlittgctt, skll vrre undertegnede i hrende, senest tirsdag dcn 23. jittluar lt)9(r. Forslagene kan afleveret til Ulla i klubhuset. Mod op, og ver med til at bestemme " Vennernes " frentid! VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsstoften 6 - Tlf gnsker SMK's medlemmer gladelig jul og godt nytir - og pa gensyn i Med venlig hilsen Ulla og John IL Indhold I Vintcr i Indclukket 2 Formanden har ordet. 3 Det sker 4 Livets gang ved bfidene. 5 Kantinens ibningstider 5 Efterlysning! 6 Bestyrelsen informerer. 7 Formandsskifte i SMK. 8 Regulativ for Silkeborg kommunes bad - og oplegningspladser. December '1995. Side.: 16 Nr. 6, 3. irgang, December 1995' SMK - Nyt SMK - Nyl Nr. 6, 3. lrgang, fjensen 10 Optagelse pi venteliste, tilbud og administration af bidpladser i Silkeborg kommune. 12 Afriggerfesten 14. nov L3 Undgi at falde i vandet ved bidkob. L3 Kantinen tilbyder L4Julebanko Fra medlem til medlem! 15 Rgdkalssalat - en opskrift! 16 S.M.K.'s Venner. Siae ', i

2 Nr.:6 3. a ang. Optag.:800 Udglv t I smrad m d SMKS bsstyrolso. Rodlgsrlng. (anwh.).: Inger & Henrlk Tott Svaner Rytt rholtsvol 1 8, Swlbak 8600 Sllkoborg Tlf.: /153 Bladudvalg.: Rlchard Jensen John Ssr nson lnga Askov Blrgll'Gne" PoMson Ernll Ssronson Lklkomor Nr. 1-96, Januar Nr. 2-96, f\{arts smk- twt a Fonnand.: Knud E. J nsen l(asserar.: Lelf G. Thsgerssn Nastformand.: Ams SorYmsr Sokr tar.: IngerToft Svarer Ovdge medlemmor Karl Bramson EOE Affan Nygaard E68O4444 Eml Ssrsnson Udvalg.: l{ubhusol.: ErnI Sorenssn l(anllneudvalg.: Allan Ntgaard 86,04444 Ams Somm r Inger Tofl Svar r Broudvalg.: Knud Jsn6n 7,+84 Allan Nygaard HlnYnelbrerggrunden.: Lelf G. ThogBF n Ame Somer SsJs grundon.: J6ns Hanssn Allan Nygaard 86E04444 l(ubaftnor.: Kad Brarnson Ernl SororEen Brugsngdol.: Ame Sormsr Carl MsEaard SMK vennor.: lngor Tolt S\iarer Vlgllge tslefonnr.: l(anlln n Z9 Opsyn Indslukk l Velrudslgtsn 153 LyrEby Radlo 133 Sllkobory Pollll O adlln Formanden har ordet. Istedet forat give ordet til formanden vil vi fra redaktionen, med bestyrelsens hjrelp, gerne have lov til at prresentere Silkeborg Motorbaadklub's nye formand Profil af den nye formand i Silkeborg Motorbidklub. Knud E. Jensen har med virkning pr. 14. november overtaget formandsposten efter Benny Borke. Benny Borke onskede af helbredsmressige Srsager af trrkke sig tilbage fra denne krrevende post, og overdrog denne til Knud som igennem 2 perioder har vreret nrestformand. Knud E. Jensen, fra Salten, er om sommeren skipper pi det brave skib Ronja (Tressfjord 28). Se forsrttelse pi side 3. Side.: 2 Nr. 6, 3, lrgang, December SMK- Nyt Knud som er tidligere landmand og nu specialarbejder hos Virklund Sport, har vi i bestyrelsen lart at kende som en kreativ, rolig og arbejdsom person. Via hans post i brosamarbejdet har han sammen med de ovige, lagt et krmpe arbejde med at ni resultater ved broerne, og styrket samarbejdet med de andre klubber i sosystemet. N6r han ikke opholder sig p8 soen, rogter han sit job som formand for Salten Vandvrerk og Lokallisten i Salten Vi onsker Knud held og lykke til med formandsposten. Bestvrelsen. Det sker : 4. Januar ki.20.00, Teateraften, kom og oplev flrets lokalrevy pfl Det ny Teater, Vestergade 33d. Billetter kobes i Klubhuset. Pris pr. person kr.75 incl. 3 snitter efter forestillingen. Begrcnset deltagerantal, 50 personer, derfor forst til molle Januar kl , klubaften, Film, knob og knuder. B4rge Madsen viser film fra der var en gang i SMK. Kom op genoplev de glade tressere i soerne. Derefter skal vi i gang med knob og knuder, si vi kan lave nogle fortojninger der holder. 13. Februar kl , klubaften, Her i en af de rigtig kolde og triste vinteraftner, skal vi pi en sprendende jagt-safari i det varme Afrika. 18. Februar kl , Fastelavnsfest for born 1. Marts kl , Generalforsamling. ESIIRRTIGN <fs.'outboafids Sqisrllarine,center!A::::::::i:::^ :.jz\ir:l:rji!:rrr::::t\r :r,lil {::::^tr]t i,,,,,,!\,,,,.,,4,,,,,.^ JuiSover 33. Sels. g600 Sttkebaril, tqf, e6 Ua e ra SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 3

3 Livets gang ved b8dene. I det tidlige for&r, var der liv og rore pe b8dpladsen ved den lille havn, gravet ind i en naturlig srnkning ved Sbredden. Der var meget at ordne her, n8r naesten hundrede sejl - og motorbide skulle klargores til sommerens mange togter pi de sper, som 8en stir i forbindelse med. tiden er hup, og det slog ikke til med at arbejde lordag eftermiddag og sondag. Derfor mitte man tage fat i de nu lyse aftener, og ikke si sjreldentrak det ud, og morket var faldet p5, og det blev vanskeligt igen at finde det vrrktoj, man havde lagt fra sig pi jorden. B8dene trnngt alle til at blive frisket op med imprrgnering i bunden, ligesom alt over vandlinien helst skulle skinne velpudset og nymalet. Men det er bare dejlige timer her, og man finder megen glrede i at sysle med sm8rendringer og forbedringer af fartojet. Bidfolket er ellers et hjrelpsomt folkefard, men alt for mange gode rid kan totalt Odehgge lysten til arbejdet, og de der ikke tiler tilskuere har fundet pi at udfore forbedringerne i de tidlige morgentimer. En ting der sjreldent kommer overraskende fra en bidejer er, at han havde faktisk lrnge "trnkt pi at salge", eller rettere gjort alt for at finde en kober i tide. Det kommer vel fra vintertiden, hvor mange bidejere har en privat fornojelse i at rejse til kystbyen og "se pfi bide" og si har man hojtflyvende dromme om at kobe en virkelig stor b6d, hvor der krrves eksamen i sejlads. Men nogle fir da handlet, og si snart en ny bid ankommer, de Ovrige bidejere meget naturligt til, for at tage vidunderet i Ojesyn. Og for ejeren er det skont, sidan at fjerne presenningen og nu delte sin glrcde med de mange interessefreller. Der er ogsi ivrige hender nok ved biden, den bliver forsigtigt loftet fra bilen til vandet. Denne begivenhed bliver ledsaget af venner og kollegers gode Onske for bidens fremtidige frerd p3 soernes til tider noget grumsede vand. Onskerne var geme isprrengt foresporgsler om salgsprisen, eller miske direkte byttetilbud med andet fartoj. For nogle havde hort sfrdan og s5- dan, si det er rart at fi det pi plads. Benny Borke Nr. 6, 3. lrgang, December SMK- Nyt Efterlysning! Festlige - fornojelige - fanden i voldske - farverige - folkelige - forenin gsarbej dsbe grerli ge SMKmedlemmer soges. Vi skal have nedsat et udvalg pl en 6-8 medlemmer, som vil p3- tage sig - i samarbejde med bestyrelsen, de praktiske ting omkring klubbens fester. Eksempelvis pigefest, sommerfest, afriggerfest m.v. Henvend dig til bestyrelsen - hellere i dag end i morgen. Du finder telefonnumrene til bestyrelsen pi side 2 i SMK-Nyt. Bestyrelsen. Iflubhr-rsets AIITo I(OB. Mandag r 8 Baunehojvej Silkeborg Tlf : 8681 l4o4 SALG Hvis du taber vrerdier i vandet, kan du kontakte : SOhOjlandets dykkerklub pi folgende telefonnumre : Timo Michael Angelica Rasmus Karsten Tirsdag - Fredag 10.3O 20. lordag & SsndagOS. OO -?O. o o r\ n cr I E"Ss:?"3:i9:qt :2'.o f I H, \. t rrrandag dog kl. L7.OO L L E,, Ir I 1. juleda.g&n5rtarsdaoh:kket \r Lr rr t 3:jsl:3aE ::u*e;lpi3,?i.. SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 5

4 Bestyrelsen informerer. Regulativer for Silkeborg kommunes bid-og oplrgningspladser. S5 kom de - de lrenge ventede/frygtede regulativer. Om de er retfrerdige, er der delte meninger om, i det store hele har vi i SMK fiet vore onsker opfyldt, dog er vi noget utilfreds med ansvarsforholdet omkring nedfaldne grpne.dette skal ses i lyset af, at pladslejeren ikke m3 bortskrere en gren som kan odelregge eksempelvis en presenning, dette er alene en vurdering og handling som foretages af kommunen. Andre liberaliseringer som tilsyneladendendnu ikke er kommet til kommunen er ligestilling imellem samboende kontra regtefolk, samboende skal have levet sammen i 10 6r, for de opnir samme ret som rgtefolk til at arve en bidplads. Overvejer man at skifte til en storre bid en pladsen tillader, d.v.s en b5d som er 20 cm. bredere, si er det bare med at blive skrevet pi ventelisten - man mister nemlig retten til bidpladsen. I bestyrelsen hlber vi dog stadig pi at kommunen vil hore pi vore synspunkter - som lovet. Grundet forskellige misforstielser, kunne nogle bldejere ikke fi tanket diesel i forbindelse med oplrgningen i 3r. Dette beklages, og fremover vil der vrre diesel p5 tanken frem til 15. november. Et lille hjertesuk nir i oplrgger bidene - stil vognene tilbage pi plads efter brug og luk for vandet i denne tid hvor der er risiko for nattefrost. Det er ikke si sprndende og komme til en frossen vandslange. Der er installeret en ny tyverialarm i klubhuset, pi baggrund af de mange ubudne gaster her i sommer. Bestyrelsen arbejder i 0jeblikket med planer om en gennemgribende renovering af klubhuset. Blandt andet er der i vinterhalviret store problemer med opvarrnning og udsugning i det store lokale. Er der blandt medlemmerne nogle eksperter pi dette omride er bestyrelsen meget modtagelige for ideer. Da nogle medlemmer har forespurgt p6 SMKs vedtregter, kan oplyses at disse altid forefindes i klubhuset. Efter vor formand har trukket sig tilbage, har vi budt velkommen til 1. suppleant Emil Sorensen. Der er i den forbindelse foretaget nogle mindre omrokeringer i bestyrelsen, Side.: 6 Nr. 6, 3. lrgang, December som I kan se pi side 2. Inger Tafi Svarrer sekretcpr. SMK- Nyt Formandsskifte i SMK. Silkeborg Motorbldklub's formand gennem 13 ir, Benny B. Borke, har med omgiende virkning trukket sig tilbage, af helbredsmressige Srsager. Benny har igennem den lange periode pi posten, vrret en meget aktiv formand, og der skal ikke herske tvivl om, at hans hjerte banker for Silkeborg Motorb6dklub. Nlr vi ser tilbage p3 hans virkeperiode, har han aldrig kunnet stoppes nir det gjaldt en sag for soens folk. Indelukket er en anden af Bennys mrerkesager, han har arbejdet/arbejder for s6vel legepladssom de andre kommunale faciliteter, det kan ingen vrere i tvivl om. At fi en grund mere i systemet har vaeret en anden af Bennys mrrkesager, og vi hiber at du stadig vil arbejde aktivt for en sidan. Tak for mange gode 5r Benny! r4e PENGA'N UrcHf'TJG P.V, Danma*I Maritim Farve & Lak Norrevanget Silkeborg Telefon Telefax SMK- Nyt Ulla & Mille Fi altid et tilbud fra ITS. Kantinen Onsker alle grester en rigtig Gledelig jul og et godt og lykkebringende Nytdr! \tlfi KONGSHEDENS VVS TLF B L-TLF Nr. 6, 3. lrgang, December Side.:7

5 Regutativ for Silkeborg konmunes bdd- og opl4ningspladser, g 1. hlcbetlngclscr Kommunens bad- og oplegningspladser udlejes fortrlnsvls til badejere boslddende t Stlkeborg koliune. Stk, 1. BAd, son ltgger pa konmunens pladeer, skal vnre forslm t med rsglstrorlngsnutner. B6den skal nlndst vere 10 om gmallere I bredden end badpladsens bredde. Endvldere ni baden rnax vare 30 cn snallere I bredden end den tllbudte plada, hvilket alog kan fraviges fra Silkeborg kornrnunes side. PA nogle pladser kan der vare tale on nax langde, hvilket vll fremga af lejekontrekten. Der ra, nar badene Ugger I vandat, kun anvendes eejldug til overdd<ning af badene. Plader af bltk, tre og lignende er forbudt. Det sr forbudt af lade b6dena henligge vandfyldte og 1 synkende tllstand. BAdene skal henligge i vedligeholdt 6tand. stk. 2. Silkeborg korldune kan kun anerkande I lejer af bldpladsen og ved indgaelse rf Isjekontrakten relateres lejernalet al,ene tll den pa kontrakten angivne bad og ejer. LeJemAlet bortfalder safrernt baden aftendee, herunder hvls anpart afhandes tll anden medejer, Frltlds- og kulturudvslget forb holder 819 ret tll at foretage en vurderlng af, ol der r ta.ie om reelt ejerskab, 8et I forhold tll badpladsens lejer, edfremt baden har flere ejere. Bidpladsen na lkke af lejeren frenleies eller udldnes, llgesom bytnlng lkke nl flnde eted. For agtofalle eller sarnlever kan badplads overdrages tit tengstlevende. ved sanlevende kraves, at nan har Ealboet I tnindst 10 lr' Det k6n endvldere sccept res - I forblndelse m d dddsfald - at 66t!f efterladtea bcrn arv r en bid, der er tllalelt en kommunal b6dplads, overdrages lejemllet, safremt blden beholdes I forbindai66 ned ddd6falat6t. LBJeren af badpladaen skal pd forj.angende aflevere kopl af registreringeatteeten, forslkring6pollcen eller llgnende til Sllkeborg konnune son dokunentation for ejerforholdet. SAfrernt ejerforholdet ikka er opfyldt Jvf. $ I stk. 2, vil Sllkeborg kornnure tll snhver tld kunne opslge kontrakten. 8tk. 3. Der gkal ved uilekiftntng af bad udfardlges ny kontrakt. Ved udstdftning tlf ttdrr eller oindre bad, skal der I forblndeloe neil udsklftnlng eke henvendelse til Silkeborg kommune rr al honbltk pl reglstr rtng af ny bad. \ I \ l ved udslrlftnlng ttl stdrre bad, end den lejede badplads 11llad r' vil badpradsen bl1ve inddraget og lejer <an optages pa vsntellsaen pa llge fod rned de lvrlge pa ventelisten' Ved udsktftnlng tli en nindre bed tlldeles en badplads 1 en mlnd' re kategorl ea snart det kan lade elg gdre, dog hir-baclplall:l:ltt ret t11; at beholde pladaen 1 lndevarende + efterfdlgende eason inden SllkeUoig-i"rrnir"e kan flytte pagaldende til en anden plads. Hvis bedpladsen 1 en kortere perlode lkke benyttes' skal konrmunen unalerrettes, og badpladsen ma af komnunen benyttes som geste-. plad6,,raen oi-aei-i ;;; forblndelse kan kroves nedsettelse ar Stk. {, badpledslejen NAr en bddplads udlejes, skal den tagea I brug-inden 12 kalendermaneder eftei-ko.ri.;ia;. tnogaelse, ellers liddrages b'd'ladsen' HvIs en ekslaterende lejer ikke har bad pa badpladsen t Ldbet af lejepetioden (1. aprl} tir 31' maiis), vir laapraaaen btlve lnddraget. Sllkeborg konmune fdrer tilsyn rned' at badene ligger som 6nvlst' Bede der ligger uden at vere anvist plads eller."3t.11s?:1.:". stk. 5. strld rned reiulattvet, vil i sarnrad med polltlet-blive fjertteu' for bddeiereris regnfni og rlslko' uden at der i den anfednlng t<an krrevss erstatning af kommunen. 5 2' LeJeafgtft og betallngsbetingelse Lejeperloden galder fra t. aprll til 3l' narts' Lejeafgiften fastsattes ved budgetvedtagelsen af Byrldet og tlrfalder srrxeuorg kommune. opkrevnlng uesendes af silkeborq kornmune' r,ejeafglften dakker leje af bed- og oplegnlngsplads for. 1' april ri] 31. marts og skat nr.ii a" senest ien-1. r"r[t-.r"re indbetalt tll SIIkeborg konnune. sarrenri r.:"ilgiit." lkke er indbetalt pa sldste tef,- tldig indbetallngsalag, forbeholder *ononunen-sig ret tll' at udteie b6dpladsen tll anden side. ll 3. oprlgelse opslgelse af lejekontrakten skal ske skriftllgt ttt konutrulte -sllkeborgog skal ske tll en l:-;;;ii tea r *an"as varser' ved opslgetse fra Sirkeborg komunes samrne varsel gaiaenae' oog kan'lejemalet opslges t1i enhver "i.a"-"i tij,.afi"ttt regulatlvets bestemmelser ikke bltver overholdt, Safrent bddpladsen lkke opsiges med ovennavnte varsel til en L' agtil' kan der kun refunde.!'"-f"iiiigrti-n"i. badpladsen genudlejes og ff' det tldspunkt genudlejningen flnder sted' $,l- oplagntngspladser oplagnlng af bade na tidligst pdbegyndes 15' september' og badeng skal vire-tjeinet fra oplegningiplaisen-ienest 10' maj' B6dene skal oplagges efter opslmsmandens anvisninger' Materialer, aler anvendes under oplagningen, ma ikke henlagges pa glatlsen' men skal straks fjernes. Side.: 8 Nr. 6, 3. irgang, December SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December L995, Side.: 9

6 Op1agnl,ng af bade pll ot,itgning8pladas om om nef rr er forbudt. Ved ncdveddtg r6p6ratlon kan opaydsmanden gl'we kortwarl-g dla[enaat1on, efter vurder1ng 1 }.vert enkelt tl.].felale Forul'krlng LeJer er aelv pj.tgtl.g tl'l. at tegna de fornddne foralkrl-nger pe 6in bad. I J lr barer selv rlel.ko n for skader p6 bdden aom f,cj.ge af nedfa]-dne grene m.n. $ 5. PvrLge oplyanl-ngcr Safremt r6gu16tl.v t ikk6 ov6rtrolde6, kan bedd].adsen inddrages uden tllbageb tall.ng af eventuelt Lndb ta:"t l J. Komunens repras ntant traffes wed badhawnen i Indelukket t henho].d tll opslag. Narmere oplyeni.nger om badpladeer, amej-defse af urege1ressl'gheder m.v. aker ved henvendel.se til Sltk borg kommune, Etdrne- og ku1turforva]-tnl.ngen, tlf- 89 2() AO OOftdlendt!d hitids- 0g kulhrudvalgets ndde den 13. Ipveftr 1995, Bdrne- og kulturforvaltningen L6. november 1995/LF 0ptagelse pa venteliste, tiibud og adninistration af bddpladser i Silkeborg kommune, TLldellng af badplads nar m er optaget pa ventellsten: Den fdrste ans6ger, der kan vare pa bedpladsen ud fra nedennevnte kriteriere vtl fa badpladsen tllbudt! Ansdger vll kun fa tllbudt bddplacls inden for det/de omrader aoo ans/ger har dnsket. Ansdgers bad ekal mlndst vere lo on EmalLere I bredden end den tilbudte bgdplade. Endvl-dere ma b6den max vare 3O cn srnallere i bredden end badpladsens bredde. Der kan pe enkelte bedpladser vidre en max tengde, ellers md badene J.kke lrere sa lange, at de l.lgger tll gene for de /vrtge sejlende. TvivlsplrgsmAl angaende for lange bade afglres af Sllkeborg kommune. Ookr*v[ino af badpladrle'le : LeJeperl'oden galder fra 1. apr1]- tll 31. marts. LeJeafgfl-ften ska]. hvert Ar aenest den l. marts vere indbetatrt ti]- Stlkeborg kommune. Ner en borger f6r en b6dplads efter 1. aprll fremsendes der regning for det reaterende antal maneder 1 lejeperloden. Ved ombytning tl.l badplade I en st/rre kategoai m1dt 1 l"ejep rioden, sendes regnl.ng pd merleje for det r sterende anta1 maneder 1 lejeperl.oden- vect ombytnlng t1l baatpla(ts 1 en ml-ndre kategorl. m1dt i lejeperl.oden, refunderes dlfferancsn for det resterende antal maneder 1 1eJeperloden. Der opkraves kr. 1.OOO 1 deposltum (der IKKE forrentes) for at komme pa ventelisten til en badplads i IndeJ,ukket l-ncl. Stlftelserne, Borgmesterbroen, Havnen og Hattenas. Det betyder, at mdrlng af dnske om sted el1er stdrrelse af badplads, IKKE andrer pfacerl.ngen pe vente- I isten. Der vil i fdrste omgang kun tilbydee badpfads til Sl.Ikeborg komunes borgere, derefter kan borgere bosat udenfor kommunen tilbydes b6dplads - Der opkraves kr. I.OOO I depositum for at kome pa ventellsten tj.l en bedplads 1 Laven. Det betyder. at andring af /nske om stdrrelse af badplads, IKKE andrer placeringen pa ventellsten. Der skelnes lkke rnelj-em borgere fra Silkeborg komune og borgere fra andre kommuner, ved tllbud om bddplade. Da ansdger 6ka1 vere aktiv adgende, gives der max 3 t11bud om badp1ads. S6fremt der bliver sagt nej tak t1j- a1l-e 3 tj.]-bud, vi1 ansdger b].l.ve s].ettet af vente.l-j.sten og depositmet (kr. 1.OOO) vi]- bll.ve ti1- bagebetal,t. Ansdger kan dog efterfdlgende optages pa vente].1sten efter galdende regler. NAr ans/ger siger ja til et tilbud, sl-ettes anslger af ventelisten, og deposltun (kr. 1.OOO) nodregnas 1 lejeopkrevning. Ansdger kan dog efterfdlgende optages pa ventelisten efter geldende regler. Side.: 1.0 Nr. 6, 3. lrgang, December SMK- Nyt l,n A. M,U - lg. "Sg-d" 6zto 6r, q,00 SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 11

7 Aftlggp$.pfeq L4; novglnhgl 12?J. Hurra t Yt#iuUel-afriggerfest i I gen varvis8heldige atarne Som- Motorbidklubben. mer havde f8et fat i - tror jeg nok 6l- medlemmer var modt op til en - Birthe Kjrrs soster. Hun var alt virkelig god fest. Alle medbragte i alt lige st god som sosteren, da et godt humgr. KnudE. Jensenbod hun kom ind og sang, til alles store velkommen til de fremmodte + jubel - Til bal uden trusser. SYnd musikken, og fortalte lidt om af- Ame Sommer ikke fik set hende, men han var desvrrre ikke tilstede. Virkelig godt og meget sjovt lavet tenens forlob. Vi lagde ud med at synge en sang for soens folk, for derefter at gfl til maden - igen en stor oplevelse fra Ulla og Emil. det store kolde bord, meget flot anrettet - tak for dette. Som afslutning pi menuen fik vi en meget flot dessert, aldrig er si flot en dessert set i motorb&dklubben. Den var lavet af Synove, og der gik endda rygter om at hun selv havde stiet model til den! - s5 naeste gang hun skal lave den vil jeg se hvordan hun g0r. Derefter fonkellig underholdning, isrer skal fremhaeves Kaj Johansen i en meget fin rolle som lille Kaj - stor - stor jubel. erik som hans far, Inga som mor samt Svend Erik, Herluf og Jytte som 3 smi bjorneunger. Som det sig hor og bor, havde vi selvfolgelig amerikansk lotteri, og vi var glade for den store kobelyst. Som afslutning pi underholdnin- Nu var der tid til en sving om, nresten alle pi dansegulvet med det samme, men det var ogsi en meget dygtig musiker Knud havde fiet fat i. Alt i alt en rigtig god aften, som Nr. 6, 3. lrgang, December sluttede kl nogle fortsatte dog en times tid i b8dene. Hermed vil festudvalget gerne sig tak for denne gang. Pi udvalget vegne Arne, Knud og Chang. SMK- Nyt Undgi at falde i vandet ved badkob. I sidste nummer af SMK-Nyt bragte vi et indlreg under denne overskrift. Vi har efterfolgende bedttage FloorMarine om en ud* talelse omkring hele denne triste affare, men vi har intet hprt derfra. Status i dag er at Eberhart Skov har en bid, som han ikke kan anvende, - den er utret og skal lrnses hver gang det regner, hastigheds problemet er stadig ulost - og udsigterne er lange, op til 1 6rkan gi inden sagen kan afklares. ITS Dflrlig klubind - eller blot ubetrenksomhed? Vi er ikke de forste der kommer i vandet om foriret - og vi horer absolut ogsi til de sidste der kommer op om efteriret. Under vore sidste sejladser i 3r - dem i november mined, hvor trcngslen p3- og omkring ophalerpladsen er stor, konstaterede vi mange bide pi land, 60 pladser uden bflde - alle med RODE skilte, trist, for vi ville gerne have vnret i klubhuset Kantinen Jrokost Mandag SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December tilbyder Tilbudl - fredag Sildm, canysalat J Lun delle m. rodkel 212ru$rrld 1 sl "F0R S0ENS F0LK" Kr, t0,. Frokost Ttlbudl firsdag ' fredag r{ ,flggekage n,212ru$rod 1 ol F'OR SOEN$ F0LK' Kn 40r

8 Julebanko Den forste dag i julemlneden, skulle det traditionsrige jule-banko lobe af stablen. Da det tidligere harvreret et af vennemes arrangementet, var der i 5r en del usikkerhed omkring afvikling af arrangementet - men det var blot indtil vi fik fat i "Banko-holdet", si kom det p5 skinner. Det kom s3 meget p8 skinner at der var rekord-stor deltagelse til sivel Kantinens perfekte oksesteg med 83 deltager forud for selve spillet - og ikke mindre en 107 deltagere til at flytte brikker. En helt igennem perfekt aften, styret af et helt igennem prof-team bestiende af Erik og Lissy, Birthe og HjOrli. Men uden vore sponsorer kunne vi ikke have gennemf0rt spillet med ikke mere end 20 omgange, hvor det var de fi som ikke fik gevinster med hjem. Sponsorerne til Bankospillet var; Siim, Grejbiksen, Brgdrehuset, Christiansfelt v/villy F., Bilting, Svend Poulsen Sejs Marine Center, Normann & Dybkrer Super, Carsten Bjenegflrd, Telebutikken, BKI Kaffe, Kantinens slagter & vinmand, Albani, Tuborg, SMK's Venner, Ulla & Dognkiosk, Kaj Geert, Kongsheden VVS, Fotex, King's Pub, Caff6 Lise, Oste-Hytten, BP-Butikken, Jysk Sengetojslager, Kig Ind, Ringg5rdens Slagter, Arbejdernes Iandsbank, Guldklumpen, Brodvrerkstedet, Silkeborg Farve og I-ak, Bog & Ide, Helge Svendsen, tnga Askov, Anja's Blomster, LC, Gl. Rye Kro. At vi sfr flkzl omgange, kunne vi takke en af de tilstedevrerende deltagere; Iron fra Normann og Dybkrr Super, som synes at spillet var for kort og derfor sponsereden ekstra omgang. Stot vore sponsorer - de stotter os. Silkehors TOBBAADtrIJUB En opskrift En kulinarisk oplevelse. PrOv denne lrekre, let syrlige salat, som et alternativ til julens andre kil-retter. Den passer perfekt til sivel resterne fra kalkunen, som frikadeller og medister. RODKALSSAI,AT. 300 g. rodkel 2 dl. eddike 2 dl. sukker 50 g. rosiner 7z l. piskeflode 2 r,bler Rgdkllen snittes fint. Eddike og sukker rores sammen. Det hreldes over k8len i en skil, rosinerne vendes i. Salaten stilles koldt, og trrekker et par timer. Kilenhrldes op i et dorslag, hvor den drypper af i mindst en time. Flgden piskes, rblerne skraelles og rives groft. De blandes i flodeskummet sammen med den velaflobne k8l. Er salaten for tor. tilsrttes lidt flode. Velbekomme! Fra medlem til medlem! Billig* NYT & BRUGT Udstyr, anternner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walki Talki - s5 kontakt " SMK04 " Irif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Et godt rfld, hvis man onsker at tabe sig! FOr hvert miltid - 3 gange daglig: dr1k2 teskefulde reble-eddike i et slas vand. Side.: L4 Nr. 6, 3. irgang, December '1995. SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 6, 3. lrgang, December Side.: 15

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for m@det var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'"& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8.

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8. Postbesdrget blad s7ot6, (8245 AnCt. OBS!! Medlemmer af S.M.K.'s Venner. Eiltsrttutm - Efrlc fot fol[cf o$ for ffrlfoffiel. il' Som det fremgflr af referatet fra generalforsamlingen andet steds i bladet,

Læs mere

STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3

STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3 STAFETTEN Decem ber-j a n ua r-februa r 20L2120L3 Hej alle sammen! la s3 har vi f8et startet pe spejder8ret og vi har f8et lidt flere mikrospejdere, idet der efter sommerferien var lidt tilgang i den ende.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler.

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler. r(,sruesprger Drau s7or6, (sz4s Anc). 1.rI:. -' qffifi$;,#9t 17. august kl. 17.00, Frikadellekonkurrence pl I'Iimmclhjcrggnr ntlcrr - og til alle vore nye medlemmer kan vi oplysc at clcttc cr tlagctt ltvttr

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Lejekontrakt. Leje af liggeplads i Silkeborg Havn (erhverv)

Lejekontrakt. Leje af liggeplads i Silkeborg Havn (erhverv) Lejekontrakt Leje af liggeplads i Silkeborg Havn (erhverv) 1 Parterne Nærværende lejekontrakt er indgået mellem Silkeborg Kommune Søvej 3 8600 Silkeborg (i det følgende kaldet Udlejer) og Bellevue A/S

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark Bestyrelsens redegorelse ifht. Finanstilsynets anbefalinger om best practice for lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark af D.2. SEPTEMBER 2014 -l- Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersogelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Side 1 af 5 Godkendelse af dagsorden Der er afbud fra Annette Brylle Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Siden sidst Invitation til drsmode i Lolland Falsters

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere