FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt"

Transkript

1 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011

2 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen... 7 Fase 2: Formulering af vision og målsætninger... 8 Bevægelse i kunst / kultur og musikken... 8 Bevægelse og sport Bevægelse i naturen Bevægelse i erhvervs- og arbejdsliv samt turisme Bevægelse i events Opsummering: Bilag samtlige ideer fra visionsmødet: Forord: Bestyrelsen for Thyholm i Bevægelse samlede den 22. September mennesker til fællesmøde i Midtpunktet. Under nedenstående formål og mål, blev aftenen startskuddet til en aktiv fremtid for et samlet Thyholm. Vi vil Sikre at Thyholm fortsat er et rart sted at bo Igangsætte, støtte og sikre aktiviteter på hele Thyholm Udbygge sammenholdet blandt borgere Binde øen sammen gennem motion, bevægelse, kultur og natur Udnytte de økonomiske resourcer Udnytte de personlige resourcer Vores mål er, at Skabe nye fælles projekter på Thyholm Etablere nye netværk Udviklingsplan for hele Thyholm Netværksdannelse imellem lokalsamfundene samt udarbejdelse af Lokale Udviklingsplaner til styrkelse af bosætning i Struer Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet af Foreningen Thyholm i Bevægelse sammen med borgere fra Thyholm med bistand fra Landdistrikternes Hus A/S. Udviklingsplanen er en del af projektet Netværksdannelse imellem lokalsamfundene samt udarbejdelse af Lokale Udviklingsplaner til styrkelse af bosætningen i Struer Kommune gennemført af LAG Struer med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet Side 2

3 Lidt om Thyholm Geografi Thyholm er en halvø, der udgør den sydligste del af Thy og ligger i Limfjorden nord for Struer. Thyholm er forbundet med Nørrejyske Ø og resten af Thy via den smalle landtange Draget. Mod syd fører Oddesundbroen til resten af Jylland, og mod øst danner en dæmning forbindelse til Jegindø. Fra sydspidsen udgår Oddesundbroen (1938) over det 500 m brede og 24 m dybe Oddesund. Kyst- og havområderne ud til Skibsted Fjord nord for Jegindø er et naturreservat. Thyholm og Jegindø har ca. 75 km kyststrækning og er på i alt ha. På Thyholm bor der i alt personer,hvoraf ca. halvdelen bor i Hvidbjerg. Thyholm og Jegindø indgår nu i Struer Kommune i Region Midtjylland. Thyholm består af mange mindre bysamfund, bl.a. Oddesund, Uglev, Odby,Søndbjerg, Tambohus, Lyngs, Flovlev, Barslev og Kallerup. Historie Landsbyerne på Thyholm havde før udskiftningen det for Thy karakteristiske Limfjordssystem, hvor agerjorden var opdelt i alsædejord, brødjord og havreland. Udskiftningen på Thyholm fandt sted og på Jegindø i Hvidbjerg opstod midt i Thyholms frugtbare landbrugsland som stationsby på Thybanen (1882) mellem stationen og Hvidbjerg kirke. Hvidbjerg har siden bredt sig især syd for banen. Jegindø: Siden midten af 1800 tallet har landbrug været suppleret med fiskeri efter tilvandring af fiskere fra Agger og Harboøre, og i 1939 blev havnen nordøst for Jegindø anlagt. Sommerhusområder findes ved Rønhuse i syd og ved Bøhløre Odde i nordøst. På Thyholm findes ligeledes sommerhusområder ved Søndbjerg Strand, Serup Strand, Tambohus og Lyngs Drag. I dag er den dominerende virksomhed på Thyholm en fabrik, der producerer plastvinduer. Ligeledes findes der forsat en del landbrug samt andre mindre/større håndværkervirksomheder. Demografi På Thyholm er der ca borgere. Der er en overrepræsentation af ældre set i forhold til større byer og kommuner. Ser man på andelen af borgere på 65 år eller derover, var der 21.3 % på Thyholm, 17,8 % i Struer Kommune. Faktisk er næsten halvdelen (45,5 %) af borgerne på Thyholm 50 år eller derover, hvor det i Struer Kommune blot er 40,5 % af befolkningen, der er 50 år eller derover. Side 3

4 Der er tilsvarende færre børn og unge (0 17 år) på Thyholm (21,7 %), hvor der i Struer Kommune er 22,9 %. Andelen af unge meget lille på Thyholm (5,7 %), hvilket formentlig skyldes de ikke eksisterende uddannelsesmuligheder på Thyholm. Ser man på befolkningsudviklingen er der sket et fald i antallet af borgere på Thyholm over tid. Fx flyttede i alt 136 borgere til Thyholm mens 188 fraflyttede i Bemærkelsesværdigt er det, at det primært er par med børn, der er fraflyttet Thyholm. Borgerne på Thyholm er en befolkning med et relativt lavt uddannelsesniveau samlet set. Dette kan blandt andet skyldes, at de 21,3 % af befolkningen over 65 år er født i en tid, hvor landbrug og fiskeri i høj grad udgjorde arbejdsgrundlaget for mange i Vestjylland. En stor andel af borgere i alderen år har også tilhørt en generation, som stadig arbejdede inden for landbrug og fiskeri, men dog i højere grad også servicefag som krævede en kort videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. Kultur Thyholms kultur kan overordnet set karakteriseres som en vestjysk traditionsbunden kultur, hvis normer og værdier langt hen af vejen er grundlagt tilbage i tiden fra dengang, hvor befolkningen erhvervede sig ved landbrug og fiskeri, hvor befolkningstætheden var lav, og hvor uddannelsesmulighederne var få. En tid hvor næstekærlighed, nabohjælp, loyalitet og en social sammen-hængskraft var naturlige og udbredte elementer i hverdagen. Der er fortsat en meget stærk identitetsfølelse på Thyholm, hvor befolkningen i udstrakt grad er meget stolte af deres tilhørsforhold. På Thyholm er der en stor bevidsthed omkring, hvor på Thyholm man bor, og hvad det betyder, at man bor hhv. i Hvidbjerg eller udenfor. Hvidbjerg er klart den største by, og her finder man de fleste tilbud. Det gælder både indkøbsmuligheder, idrætsfaciliteter og institutioner. Dette betyder, at borgerne i de mindre byer/lokalsamfund kan føle sig lidt trådt på af Hvidbjerg. De fleste arrangementer og kommunale tilbud bliver udbudt i Hvidbjerg. Borgerne i de mindre byer har et stort tilhørsforhold til deres eget lokalområde, hvorfor de helst ser, at der også kommer et tilbud i deres nærmiljø. For Thyholmerne betyder bygrænserne end mere end afstanden, netop på grund af de stærke tilhørsforhold. Side 4

5 Værdier På Thyholm er der en række værdier, som mange borgere ofte giver udtryk for, nemlig tryghed, nærhed, nærvær, oplevelser og sociale normer. Desuden er glæden ved naturen er en gennemgående værdi, som tit fremhæves. Thyholm er omgivet af vand til alle sider med mange smukke udsigter over Limfjorden. Vi nyder at have fjorden så tæt på og der er mange positive oplevelser i og ved vandet. Rigtig mange bruger naturen aktivt i hverdagen, og vi er bevidste om aktivitetsmulighederne i naturen. Vi er også glade for at være et samfund, som kan få en masse op at stå. Der er et rigt foreningsliv med mange forskellige tilbud til både unge gamle. Der er koncerter, arrangementer og meget mere. Og det at bo tæt på venner, bekendte og familie, anses som noget værdifuldt. Følelsen af tryghed er en betydningsfuld værdi for os. Trygheden - bl.a. i form af at folk passer på hinanden og ser efter hinanden. Mentalitet Vi tænker os om inden vi handler, det bunder også i at vi ikke ønsker at stikke næsen frem. Hvis man som borger er meget om sig og ihærdig, vil det rygtes på Thyholm. En sindighed eller beskedenhed præger derfor mange, som helst ser at de bliver prikket på skulderen og bedt om at hjælpe, frem for at de selv tilbyder sig. Men bliver man spurgt, er villigheden ofte stor. En anden mentalitet er den jargon, som præger mange samtaler. Omgangstonen kan nemlig virke meget hård og kontant, men den skal slet ikke fortolkes som sådan. Det er normen at man på Thyholm kan være både ironisk eller provokerende, men hvor betydningen faktisk har en venlig undertone. Sammenhængskraft På Thyholm er der en meget stærkt sammenhængskraft. Det skyldes blandt andet de mange tætte familiære relationer, et godt naboskab, samt identitetsfølelsen af at være thyholmer, som står sammen. Det, at alle kender alle på Thyholm, nævnes ofte. Både blandt de unge, børnefamilierne og de ældre synes der at være denne oplevelse. Men der findes en del ensomme på Thyholm, som ikke føler, at de kender alle. Nogle er tilflyttere, andre oplever sig selv som anderledes, og nogle Side 5

6 er måske bare angste for at komme ud af huset. Disse mennesker oplever sig nok ikke set eller imødekommet i de grupperinger, der findes i forskellige regi. Det positive i at Thyholm er et mindre samfund, hvor mange kender hinanden er, at der er en stor grad af socialt engagement. Der er rigtig mange, som udfører frivilligt arbejde i foreningsregi og lignende. Det har bl.a. den positive effekt, at der er rigtig mange aktiviteter og tilbud på Thyholm, indbyggertallet taget i betragtning. Det opleves som om, at borgerne er gode til at hjælpe hinanden og gøre en indsats for at bevare byen og lokalsamfundet. Det med at bevare byen er noget, der er en stor bevidsthed omkring og frygt forbundet med. Frygten er størst på Jegindø, i Lyngs og i Uglev, som alle er landsbyer der mærker stor fraflytning, og en stigende andel af ældre borgere frem for en tilgang af børn og unge, og hvor man kæmper for at nærmiljøet skal rumme andet end beboelseshuse. Foreningsliv Der er et meget rigt foreningsliv på Thyholm. Faktisk er der registreret 50 foreninger. Der er både foreninger, som hører under det sociale frivilligområde (sangkor, ældreaktiviteter, spejder og lign.), og der er de traditionelle idrætsforeningstilbud (fx fodbold, håndbold og gymnastik). Der er mange, der udfører frivilligt arbejde og en udbredt ageren for at hjælpe hinanden, byen og øen. Der er nemlig en meget stor bevidsthed om, at man selv skal gøre en indsats for at bevare lokalsamfundet. Det skal dog nævnes, at der er nogle borgere, som er lidt tordenskjolds soldater. De går igen hver gang, der arrangeres aktiviteter. Glæden ved Thyholm De positive elementer dækker over nærheden i miljøet, hvor alle kender alle. Der er et godt sammenhold og det er hyggeligt at bo på Thyholm. Derudover udtaler rigtig mange især voksne at naturen er et kæmpe plus ved Thyholm. De unge synes, det er rart, at man kender mange, for så kan man nemt mødes og finde på noget at lave. De bruger sms eller facebook til at kommunikere med og lave aftaler. De negative elementer omhandler på den ene side de manglende tilbud, som man kender til fra andre byer. Det er dog mest de unge mellem 18 og 30 år, der har denne oplevelse. Børn og voksne føler, at der er mange tilbud lokalsamfundets størrelse taget i betragtning. Side 6

7 Infrastrukturen er også et meget omtalt tema i alle sammenhænge, lige fra de studerende, der skal til Struer eller Holstebro hver dag og børnefamilierne der ikke kan få lov at tage barnevogne med i skolebussen, til de ældre der savner bedre muligheder for at komme på udflugter og køre med bussen i weekenden og om aftenen. Offentlig transport er i det hele taget en varm kartoffel på Thyholm, da der er begrænsede muligheder i dagligdagen og endnu mindre om aftenen og i weekenderne. Det er derfor en medvirkende årsag til, at de unge mennesker vælger at fraflytte Thyholm. Kapacitet Hvad kan have positiv eller negativ indflydelse på mulighederne for at iværksætte initiativer? Noget der træder tydeligt frem, når man ser på hvilket foreningsliv, der er på Thyholm, så er det den store andel af foreninger og borgere, der deltager i frivilligt arbejde. Der er rigtig mange aktivitets- og idrætstilbud, befolkningens størrelse taget i betragtning. Der er en bred interesse for at gøre noget for lokalsamfundet, hvilket er baggrunden for at foreningen Thyholm i bevægelse har taget initiativ til at lave en handlingsplan for hele Thyholmområdet for efterfølgende at coordinere indsatsområderne. Kildeangivelse: Foranstående afsnit er et uddrag af Lokalsamfundsanalysen ved. Henriette H. Fischer, Lajla M. Olsen, Åse Skøtte og Sundhedscenter Struer Struer Kommune Side 7

8 Fase 1: Ideudviklingen Inden borgermødet den 22. september 2010, var der på forhånd dannet 5 overskrifter: Bevægelse i kunst / kultur og musikken Bevægelse og sport Bevægelse i naturen Bevægelse i erhvervs- og arbejdsliv samt turisme Bevægelse i events De fremmødte dannede nu 5 grupper, der alle arbejdede med ideer til fremtiden under gruppens overskrift. Dette ved at den enkelte først nedskrev egne ideer og emner, og at der så efterfølgende blev koordineret i gruppen, så der blev dannet fælles fodslaw og fælles overskrifter for fremtiden. Samtlige fremkomne ideer kan i øvrigt ses som bilag til denne udviklingsplan. Fase 2: Formulering af vision og målsætninger Efter et oplæg, arbejdede de enkelte grupper med et udkast til en fælles vision og et antal fælles målsætninger. I det efterfølgende er der for de 5 områder gengivet overordnet vision og mål samt indsatsområder. Bevægelse i kunst / kultur og musikken Overordnet vision Vi vil være i fokus, så man kender Thyholm på det årlige tema være fælles om fremdrift sikre, at der er plads til at alle kan blive involveret undgå fiaskoer, men tager gerne en chance Overordnede mål (opdelt på 3 områder) Musik det gør vi ved at lave en musikfestival koncerter i friluft rock i naturen nytårskoncerter Side 8

9 spilsammen-uge Kunst det gør vi ved at lave amatørteater for alle aldre udsmykning af bygninger gavlmalerier lys i bevægelse på huse og butiksruder kunstnerboliger åbne atelierdøre en fællesfolder for gallerierne på Thyholm en billedskole for børn og voksne landskabskunst Kultur det gør vi ved at lave en vandfestival et refugium på Jegindø Efterskole natur-, historie-, geologi og geografiprojekter højskoledage friluftsgudstjenester et fælleslokale til kreativitet Den fælles gruppe oplistede efterfølgende 3 indsatsområder for de kommende år Thyholm Billedskole Målet er at udvikle billedsproget at fremme forståelsen for kunstneriske udtryksformer at skabe et innovativt miljø, hvor børn, unge og voksne kan udvikle kreative evner at skabe et miljø, hvor ny fællesskaber opstår Dette gør vi ved at bygge på lokale kræfter og muligheder. Målet er at etablere en billedskole på Thyholm i løbet af et år med opstart i efteråret Gennem Thyholm Kunstforening er en del mennesker på Thyholm interesserede i billedkunst. Mange er selv aktive udøvere. Vi forestiller os, at der bl.a. i denne gruppe kan findes lokale kræfter, som kan varetage en stor del af undervisninger i en billedskole. Side 9

10 Vi vil skabe en struktur og nogle fysiske rammer til en billedskole, som svarer til de behov og ønsker, der er på Thyholm. Vi forestiller os en simpel organisation, som udelukkende skal bygge på frivillig indsat. Dog kan der være tale om aflønning af undervisere. Billedskolen skal have en selvstændig bestyrelse, som kan vælges blandt brugerne og andre interesserede. Bestyrelsens opgave vil være at sikre optimale rammer for skolens aktiviteter, samt finde egnede undervisere. Mulighederne for samarbejde med den kommunale ungdomsskole og aftenskolerne skal afdækkes. En væsentlig forudsætning for at en billedskole kan blive en succes, er at have egnede lokaler til rådighed, som man kan sætte sit eget præg på, og hvor det er i orden at spilde en klat maling på gulvet. Lokalerne skal lægge op til kreative udfoldelsesmuligheder. På Thyholm vil der i den nærmeste fremtid være flere kommunale bygninger, hvis fremtidige anvendelse er ukendt. Der er tale om Helsehuset, Dyrefryd, Kulturhuset og Thyholm Børnehus. Vores umiddelbare opfattelse er, at Thyholm Børnehus på Rosenvænget 2 vil være egnet til en billedskole. Stedet har en central placering på Thyholm. Der vil ikke være behov for væsentlig ombygninger, idet eksisterende lokaler kan anvendes. Alternativt kan en del af Kulturhuset muligvis bruges. I forbindelse med diskussionerne omkring billedskolen har vi oplevet, at der på Thyholm mangles et sted, hvor mennesker kan mødes og udfolde deres kreativitet. Vi håber, at en billedskole kan opfylde dette behov. Årets Thyholm Tema. Målet er at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed indenfor kunst/kultur/musik, som f.eks. en musikfestival, veterankøretøjs-træf, oktoberfest, friluftsopera el.lign. der er masser af muligheder. Det skal afklares, om der er basis for et tilbagevendende tema jvf. Tønderfestival, Wagnerfestspillene, Vikingespil osv., eller om der skal vælges nyt tema fra gang til gang i samarbejde med lokale foreninger og netværk. Hovedformålet er at skabe en tilbagevendende begivenhed på Thyholm for thyholmere, men som også trækker mennesker udefra til vores område. Side 10

11 Arrangementet tænkes udført via en styregruppe, som koordinerer og planlægger aktiviteter og agerer som sparringspartner for de involverede. Som 1. arrangement melder vi os til kultursamarbejdet Bølgen 2013 En bølge er en bevægelse forårsaget af energi og kan være af såvel fysisk som mental karakter, så det giver os rig lejlighed til at finde et emne indenfor enten musik, tester, kunst, kultur eller litteratur. Vi skal være opmærksomme på, at der skal være et internationalt islæt. I løbet af nov. og dec skal vi have taget en principbeslutning og samtidig skal økonomi og evt. tilskudsmuligheder undersøges. I Foråret 2012 udpeges og kontaktes aktører og andre involverede og grovplanen udarbejdes. Natur/kulturcenter Oddesund ONUS Målet er at der arbejdes på, at Oddesund Nords spændende historie af forskelligartede aktiviteter bliver bevaret for eftertiden og præsenteret for samtiden gennem tiltag af oplysende, afprøvende og aktiviserende art en formidling, der tilgodeser videreformidling af kulturarven, oplevelser af dagligdags arbejde før og nu og demonstration af turistmæssige værdier. Det gør vi ved at definere: Arbejdsemner: Projektnavnet er ONUS Oddesund Nords udvikling af Sunddraget. Side 11

12 Færgeforbindelse, robåde, dampfærger, jernbane, studedrift, forsvarslinie bunkers, brobygning, møllepark, fiskeri, lodsvæsen, havnedrift, brovagt, landgangsbåde, æ skavmand, tidevand, geologifund. Etableringer: Eltårn, anløbsbro, brovagt. Militære garager, bunkersrenovering, centerbygning, Toiletter, fiskehus, gangstier, åsystem, put and take søer, fuglekiggetårn Udstillingsfaciliteter, biograf. Aktiviteter: Fiskeri, roning, fodboldgolf, beachvolley, udstillinger (militære køretøjer malerier, fotos) cafédrift, bålplads, børneaktiviteter. Organisation: Der oprettes en selvstændig institution samt etableres en støtteforening. Økonomi: Etablering: ca. 12 mill. Der søges tilskud fra Struer Kommune, Nordea s naturfond, Realdania, LAG, Sponsorater, hjemmeværnet, alternativ energi/vedvarende energi, EU-midler, museumsmidler. Tidshorisont: Projektet forventes gennemført år 2020 Bevægelse og sport Overordnet vision Vi vil aktivt gå ind og påvirke den kommunale og politiske proces, så tilskudsreglerne for sport i alle aldersgrupper bibevares eventuelt forhøjes arbejde for færre bestyrelser i Thyholms foreninger Side 12

13 Overordnede mål Det gør vi ved at samarbejde mellem foreningerne skabe mobile løsninger som f.eks en boldbane etablere en skydebane skabe fokus på sejlsport sikre brugen af Thyholms Sundhedscenter skabe flere udefaciliteter arbejde med sund kost på hele Thyholm arbejde med en fælles hjemmeside Den fælles gruppe oplistede efterfølgende 2 indsatsområder for de kommende år Øget foreningssamarbejde på Thyholm Målet er at arbejde for færre bestyrelser af foreninger på Thyholm. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de idrætsforeninger, der har tilhørsforhold til Midtpunktet Thyholm og undersøge interessen og muligheden for, at samle idrætsforeningerne i en fælles paraplyorganisation. kontakte andre foreninger, der har ændret deres foreningsstruktur/kultur. indkalde relevante personer, fra de enkelte foreninger, til en inspirationsaften omhandlende den fælles forening. Side 13

14 Flere bevægelsessteder på Thyholm Målet er at lave bevægelsessteder rundt omkring på Thyholm, hvor borgere og turister kan mødes for at spille, lege og røre sig. Nogle af disse løsninger skal være mobile. Det gør vi ved at vi i Søger penge hjem via fonde og skaffe sponsorer til et antal pannabaner (små mobile boldbaner) og en stationær multibane, gerne med kunstgræs. o Pannabanerne skal i perioden sep. maj placeres i Uglev, Lyngs, Hvidbjerg og på Jegindø. Juni aug skal de være placeret ude i turistområderne: Tambohus Havn, Jegindø Havn, Oddesund Havn, Tambosund Camping. o Pannabanerne skal en gang om året samles i Hvidbjerg By med henblik på at arrangere det årlige Thy Mesterskab i pannafodbold. Dette arrangement skal udvikles i samarbejde med handelstandforeningen og Thyholm IF. Udvikler Thyholmerkassen. o Der skal udvikles/laves multikasser (størrelse 100 x 40 x 50 cm, udviklet af en lokal håndværker). o Disse multikasser skal være flytbare, skal kunne holde til udendørsbrug, man skal kunne hoppe på dem. De skal bl.a. kunne bruges til borde, bænke, opstilling af forskellige legebaner f.eks. mål og bander til boldspil, jord er giftig, fitnessredskaber, opbygning af en scene til brug ved teater, musik m.v. o Kasserne skal have base i skolegården, men skal kunne lånes af handelsstandsforeningen, Midtpunktet, idrætsforeningerne og andre Søge penge hjem til etableringen tre bevægelses eksperimentarier omkring Midtpunktet Thyholm (en blanding af parkour, fitness og normale legeredskaber) Bevægelse i naturen Overordnet vision Vi vil have folk og turister i hobetal på ruter og stier over hele Thyholm. Side 14

15 Overordnede mål Det gør vi ved at skabe forbundne stisystemer omkring byerne på Thyholm etablere gangsystemer langs kysterne på Thyholm etablere og prioritere cykelstier at sti-/gangsystemer, seværdigheder og overnatningsmuligheder er tydeligt afmærkede arbejde for rene og tiltrækkende strande på Thyholm sikre at alt kan findes online øge geocaching på Thyholm at Odby Sø genoprettes Den fælles gruppe oplistede efterfølgende indsatsområder for de kommende år 1. kortlægning af gang- og cykelstier 2. benyttelse af stierne 3. etablering af nye stier 4. fælles hjemmeside for alle aktiviteter på hele Thyholm Der alle har den foranstående vision som ledestjerne vi vil have folk og turister i hobetal på ruter og stier og hele Thyholm. Det gør vi ud fra nedenstående punkter: Kortlægning af eksisterende stier Vi skaffer kort over Thyholm og brochurer over stier indtegner alle stier på et fælles kort undersøger muligheder for at tegne ruter ind elektronisk skaffer kendskab til uofficielle gangstier og ynglingsruter indhenter tilladelser fra lodsejere arbejder med opmærkning og skiltning af stierne Benyttelse af stierne Vi arrangerer forskellige motionsarrangementer bl.a. geocaching fortæller om natur/kultur ved stierne og undersøger muligheden for at lægge elektroniske links ind de rigtige steder Etablering af nye stier Vi følger Tambohuse tæt, da de er ved at søge om etablering af nye stier Side 15

16 arbejder på markeringen af ruten Søndbjerg-Helleris, så der bliver tale om en rundtur, frem for en frem-/tilbagetur arbejder videre med den tidligere foreslåede cykelsti Lyngs-Hvidbjerg, som ikke blev medtaget i kommuneplanen Fælles hjemmeside for alle aktiviteter på Thyholm Vi arbejder på at alle aktiviteter, erhverv, foreninger og turistinformationer, skal være at finde på den fælles hjemmeside erkender at vi ikke har den nødvendige viden i gruppen, men arbejder på at finde en ildsjæl, der kan lave og vedligeholde en fælles hjemmeside. Bevægelse i erhvervs- og arbejdsliv samt turisme Overordnet vision Vi vil have fokus på turisme og at sikre arbejdspladserne på Thyholm, ved at arbejde for netbaserede jobs samt iværksætteri blandt unge på Thyholm. Desuden skal vi sikre det vi har det vil sige bevare de nuværende jobs, ved at samarbejde og eventuelt fusionere. Overordnede mål Det gør vi ved at arbejde for gratis erhvervsbyggegrunde reklamere og ophøje forståelsen for afstand i minutter ikke i kilometer sikre at der altid er p-pladser ved faciliteterne på Thyholm have hjemmearbejdspladser koordinere turisme skabe fælles informationer fra turismeerhvervet hente støttekroner fra fonde mm til Thyholm Side 16

17 Den fælles gruppe oplistede efterfølgende 2 indsatsområder for de kommende år Erhverv iværksætteri-kultur på Thyholm Målet er at udbygge en iværksætteri-kultur blandt Thyholm skoles elever samt koordinere denne indsats med et iværksætter-hus, som tænkes etableret i det gamle rådhus Det gør vi ved at arbejde med en plan for udviklingen af iværksætterhuset i det gamle rådhus, og et arbejde med at beskrive skolens rolle som fødekasse for innovative unge. Skolen skal hjælpe med at finde de unge Nogle skoletrætte unge kan vise sig at tænde på iværksætteriet Der vil blandt de fagligt stærke også være nogle, der vil blive bidt at iværksætteriet Liniefagsordningen for fx 8. kl. kunne være præsentationen til iværksætterhuset Iværksætterhuset skal bruges af de unge i deres fritid Erhvervsfolk kunne hentes ind som oplægsholdere Turisme Målet er at afdække mulighederne for at skabe tradition om en årligt adventure-race/event/week/festival på Thyholm Det gør vi ved at nedsætte et arbejdsudvalg, der tager udgangspunkt i en snak om Maratonløb og disses betydning for et samfunds brand, og dermed viderearbejder på en overbygning af denne aktivitet adventure-race. Side 17

18 Vi har naturen, foreningerne, som er oplagte arrangører, og deltagere. Adventure-race kunne tiltrække mange, som ud over at deltage i løbet, også ville få øjnene op for Thyholm. De foreløbige tanker er Man kan løbe, cykle, ro, padle, kravle gennem forhindringsbaner, ride, Det skal være en hel weekend, så de også bruger penge. Kan dette motivere nogle til at starte et B&B? Kajakklubben, FDF, løbeklubben, rideskolen, idrætsefterskolen er oplagte samarbejdspartnere Hvilken målgruppe satses på - er det for amatører eller professionelle? Løbet som et hold-løb med indbyggede krav om forskellige aldre, vægte osv. Bevægelse i events Overordnet vision Vi vil i medier for noget GODT, så den negative kurve på fraflytning bliver knækket. Overordnede mål Det gør vi ved at lave nogle gode arrangementer på Thyholm samt blive bedre til at modtage nye beboere på Thyholm. lave en Thyholm-velkomstpakke arrangere o en åh abe børnefestival o koncerter o madkurvsfester Side 18

19 o høstfest o temafester o alternative helsemesser o teater Den fælles gruppe oplistede efterfølgende 2 indsatsområder for de kommende år Thyholm-velkomstpakken Målet er at byde tilflytter velkommen til Thyholm, integrere dem i lokallivet. Samt skabe specielle tiltag for nydanskere. Det gør vi ved at etablere et tilflytter korps, der bl.a. arbejder ud fra nedenstående Når der kommer nye tilflyttere til Thyholm tager en repræsentant fra korpset ud og byder de nye velkommen. Vi medbringer en velkomstgave, som kan indeholde materiale fra div. foreninger og måske et ½ års gratis medlemskab samt Gavekort fra erhvervsdrivende på Thyholm. Korpset vil også tilbyde tilflytterne at tage dem med til relevante arrangementer/ lokaliteter osv. på Thyholm. På sigt vil det være hensigtsmæssigt at lave tiltag der målretter sig mod de som arbejder på Thyholm, men ikke bor der. Derved vil nogen af dem måske overveje muligheden for at flytte til Thyholm. og integrere nydanskere, ud fra følgende betragtninger: Side 19

20 På Thyholm har vi mange udenlandske arbejdere som hovedsagelig er beskæftiget i landbruget. Dem vil vi gerne være med til at integrere og vil derfor etablere f.eks. dansk kursus, fælles arrangementer og vise dem mulighederne i foreningslivet. Vi kan ligeledes arrangere inspirationsmøder, hvor vi fortæller om forsikringer, netbank, lønudbetaling, skat og lign. Kulturmøde mellem danskere og nydanskere. Vi kunne lave en form for international klub, hvor vi afholder julefrokost, sommerfest, madklub med udveksling af egnsretter. Kulturfest osv. Børne-/musikfestival Vi vil skabe en event, der giver børn mulighed for at være deltagende, involverende og sprudlende. Samt udvikle deres kendskab til musik og scenekunst. Det gør vi ved at vi udvikler en Åh Thyholm koncert, hvor ideen bag koncerten er, at børn skal parres med en professionel kunstner. Kunstneren og børnene skal i samarbejde stable en udendørs koncert på benene. Thyholm skole og Thyholm Friskoles musiklærer skal deltage i forberedelserne og meningen er, at de skal gøre børnene klar til at få besøg af en professionel kunstner. Tanken er at børnene skal agere kor, dansere, akrobat og lignende på scenen mens den professionelle kunstner også optræder. Det vil også være oplagt at inddrage Thyholm Gymnastikforening som kan lave danse og akrobat workshop for børnene. Side 20

21 Opsummering: Borgermødet den 22. september 2011 bar præg af en stor og meget aktiv gruppe mennesker, der bakker op omkring udviklingen af Thyholm. Der blev, som beskrevet i det foranstående, nedsat en række arbejdsudvalg. Foreningen Thyholm i Bevægelse s bestyrelse er fremadrettet ansvarlig for, at disse grupper, der arbejder med de af borgernes prioriterede ønsker, fortsat arbejder med udviklingen. Prioriteringen af opgaverne/ideerne ovenfor sætter ikke en stopper for eventuelle nye ideer eller udvikling af ikke prioriterede ideer, såfremt arbejdsgrupperne finder det naturligt at medtage disse under deres arbejdsgruppe. Jeg opfordrer til at de enkelte arbejdsgrupper kigger på sammenfald af opgaver indbydes mellem grupperne. Hver af de nedsatte arbejdsgrupper arbejder kontinuerligt og målrettet med følgende beskrivelse af deres emne / projekt: Baggrund og formål Beskrivelse Aktivitets- og tidsplan Ressourcer og deltagere Kommunikation Budget Finansiering Foreningen Thyholm i Bevægelse koordinerer projekterne og nedsætter fælles ad hoc-gruppe (f.eks. fundraising, revision, sekretær m.m.). Foreningen Thyholm i Bevægelse har nu fået et redskab, som man i fællesskab skal bruge fremadrettet Tak for hjælpen til alle som har bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at føre planen ud i livet. December 2011 Karsten Gram Proceskonsulent Landdistrikternes Hus A/S Side 21

22 Bilag samtlige ideer fra visionsmødet: Events: Alternativ messe Høstfest Bredere ud end Thyholm Vi kan tiltrække andre Jens Globs samling genopstår som egnsspil Teater Temafest Onsdagstræf Musikoplevelser Årlig temadag Flere nytårskoncerter Gode musikarrangementer, cafearrangementer Spil sammenuge Musik koncert/event Børnefestival Thyholmer-festen genopstår Festival Marked Mad Fællesspisning Musikhøjskole Rock i naturen Friluftskoncerter Thyholm træf: både musik kunst o.l. Vandfestival: bevægelse, lyd lys, kunstfærdigt skumsprøjt Friluftsgudstjenester Museums tilbud oplevelser gennem Thyholms historie Højskoledage på Thyholm (Midtpunktet) Focus på børneteater tilbud til børn med forældre Amatørteater Erhverv/turisme: Natur, vand, turisme, udnyt det vi har, men husk: Det skal give økonomi Turisme: markedsføre de inden fjords fordele: Få folk væk fra vestkysten, turisme kan få folk til at bruge penge udvide sæsonen. Tidens trend: Selvdyrkede grønt/frugt, River cottage, Hugh Femley,Wittrup. Vi bør udnytte vores stærke værdier som: ro, plads, ordentlige folk osv. Til udvikling. Udvikling: Flere arbejdspladser, fastholde det der er i gang, undgå butiksdød Lad de unge være med i udviklingen, så binder de sig til området. Skabe rammer for iværksættere, hvordan beholdes det vi har? og har vi det? Der skal gøres noget for at de unge lærer at starte op Vi skal udnytte mulighedere i nettet og nye medier Netværk for at dække behov Hvad kan vi bruge hinanden til? Har du brug for noget jeg kan til byde og omvendt Brainstorm på: Hvordan udvider vi: Hvordan bliver vi attraktive Gratis byggegrunde Tiltrække større virksomheder hvad skal der til? Slå et slag for naturen Hente støttekroner hjem til turisme Et bedre samarbejde mellem de lokale håndværkere til at få store opgaver udenfor Thyholm. Kan 2 3 virksomheder gå sammen og lave noget stort Center for håndværkere/industri rugekasse Turisme: Vi har: natur, vand, camping, sommerhuse. Vi har ikke: indendørs aktiviteter til turister: Bæredygtig by og butikker Nye aktiviteter for turister Bevare arbejdspladser Bevare butikker og handelsliv Gode forhold for børnefamilier Side 22

23 Alternative grunde for liberale erhverv uden selvfølgelig at ødelægge naturen Infrastruktur både fysisk og elektronisk Turisme fiskeri/natur Det må ikke se forfladiget ud Økologi Der ligger muligheder i arbejde medmennesker institutioner og turisme Turisme: Action er der plads til Alternativ energi ERFA på kryds og tværs for at få gode ideer til at blomstre Unge studenter på sabatår skal ikke bare møde op og blive krydset af. De skal bruge deres kloge hoveder i udvikling af nye erhverv. Iværksætteri penge finansering Turisme: Kano, kajak, vandrestier Thyholm på hesteryg med telt kl. i skolen bliver iværksætter fokuseret. Skal arbejde med egne projekter som løbende evalueres af erhvervsgruppen. Beholde de unge i området (fritidsjob) Vi skal være realistiske! Ting som ikke kræver infrastruktur Thyholm ligger hvor Thyholm ligger Problemer på Thyholm: Langt fra motorvejen, langt fra universiteter/udd.pladse r Netbaserede virksomheder kan lige så godt ligge her som i København! Billigere bygninger osv. Natur/stier: Odby sø skal genopstå Markerne bag ved Hvidbjerg skal laves til et rekreativt område, med sø, byskov, stier og aktivitetspladser Flere cykelstier (ikke ruter): Hvidbjerg Lyngs, Hvidbjerg-Jegindø, Oddesund-Humlum Naturoplevelser: Viden, naturfremme og naturvandring. Udnytte naturstien og natur til aktiviteter à lá motion i håndkøb, 10 på toppen At folk bevæger sig rundt på Thyholm Geografiprojekter Ture natur geologien her er spændende Vandreture der er barnevogns/rolator venlige Forbinde hele Thyholm med stisystemer km (gang løb cykel) Hver egn/by laver et stisystem rundt om byen, hvorefter de forbindes Gøre Thyholm attraktiv/kendt som et smukt naturområde til cykelture/gåture for turister At gøre Thyholm synlig som en cykelø/vandreø med fælles ruter, udbyggede ruter, busmuligheder, overnatning, hjemmeside Hjertestier Naturhistorie Sport: Fritidstilbud, sejllads og fiskeri Folkedans Motionsbane i byskoven Fælles sportsbane til udendørs boldspil Ny kunststofbane i Hvidbjerg Skydebane Mobile boldbaner Ældresport en fælles forening for alle Fællesklub: for mange foreninger laver samme aktivitet Bedre udnyttelse af nuværende aktiviteter Sejlsport Hvordan kan vi få flere til at dyrke sejlsport på Jegindø Uglev: Udendørs aktivitetsplads og fitness Kantine med ordentlig mad til stævner kampe Opvisnings hal træningshal fritidsordning Aktiviteter for vores børn og unge så de kan dyrke sport på Thyholm Velvære Thyholm på skrump Side 23

24 Mobile løsninger: Mobil kunst, mobil fitness, mobile boldbaner Motion i naturen for ældre/gamle og nybagte mødre Udendørs, gratis motionstilbud Kunst: Mobilløsning: med billeder, tekst, video kort, osv. Mere kunst/kunstnerbolig, åbne atelierdøre m/fokus på Thyholm Lys i bevægelse på huse og butiksruder Gavlmalerier Udsmykning af byer og skoler Fælles oplysning på folder o.a. om de gallerier der er på Thyholm Efterskolen Kreativt rum for malerier/skulptur dannenetværk Stort åbent lokale til kreative udfoldelser for voksne Landskabskunst Billedskole for børn og voksne Refugium (efterskolen kunst og natur) Fælles for alle: Fælles koordinator til Thyholm, der er ansvarlig for Thyholm.dk Hjemmeside der samler Thyholm: foreninger, virksomheder, arrangementer, turist info, ture/ruter Årlige fælles møde for foreninger, handelsfolk m.v. Samarbejde på tværs Opbakning Markedsføring Åben landsby Fundraising Side 24

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Opsummering på analysens første del

Opsummering på analysens første del Opsummering på analysens første del De instrumentelle sider af livet i Ørbæk vedrører først og fremmest det mest nødvendige såsom social- og boligforhold, indkøbsmuligheder og transportforhold. Faktisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere