FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt"

Transkript

1 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011

2 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen... 7 Fase 2: Formulering af vision og målsætninger... 8 Bevægelse i kunst / kultur og musikken... 8 Bevægelse og sport Bevægelse i naturen Bevægelse i erhvervs- og arbejdsliv samt turisme Bevægelse i events Opsummering: Bilag samtlige ideer fra visionsmødet: Forord: Bestyrelsen for Thyholm i Bevægelse samlede den 22. September mennesker til fællesmøde i Midtpunktet. Under nedenstående formål og mål, blev aftenen startskuddet til en aktiv fremtid for et samlet Thyholm. Vi vil Sikre at Thyholm fortsat er et rart sted at bo Igangsætte, støtte og sikre aktiviteter på hele Thyholm Udbygge sammenholdet blandt borgere Binde øen sammen gennem motion, bevægelse, kultur og natur Udnytte de økonomiske resourcer Udnytte de personlige resourcer Vores mål er, at Skabe nye fælles projekter på Thyholm Etablere nye netværk Udviklingsplan for hele Thyholm Netværksdannelse imellem lokalsamfundene samt udarbejdelse af Lokale Udviklingsplaner til styrkelse af bosætning i Struer Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet af Foreningen Thyholm i Bevægelse sammen med borgere fra Thyholm med bistand fra Landdistrikternes Hus A/S. Udviklingsplanen er en del af projektet Netværksdannelse imellem lokalsamfundene samt udarbejdelse af Lokale Udviklingsplaner til styrkelse af bosætningen i Struer Kommune gennemført af LAG Struer med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet Side 2

3 Lidt om Thyholm Geografi Thyholm er en halvø, der udgør den sydligste del af Thy og ligger i Limfjorden nord for Struer. Thyholm er forbundet med Nørrejyske Ø og resten af Thy via den smalle landtange Draget. Mod syd fører Oddesundbroen til resten af Jylland, og mod øst danner en dæmning forbindelse til Jegindø. Fra sydspidsen udgår Oddesundbroen (1938) over det 500 m brede og 24 m dybe Oddesund. Kyst- og havområderne ud til Skibsted Fjord nord for Jegindø er et naturreservat. Thyholm og Jegindø har ca. 75 km kyststrækning og er på i alt ha. På Thyholm bor der i alt personer,hvoraf ca. halvdelen bor i Hvidbjerg. Thyholm og Jegindø indgår nu i Struer Kommune i Region Midtjylland. Thyholm består af mange mindre bysamfund, bl.a. Oddesund, Uglev, Odby,Søndbjerg, Tambohus, Lyngs, Flovlev, Barslev og Kallerup. Historie Landsbyerne på Thyholm havde før udskiftningen det for Thy karakteristiske Limfjordssystem, hvor agerjorden var opdelt i alsædejord, brødjord og havreland. Udskiftningen på Thyholm fandt sted og på Jegindø i Hvidbjerg opstod midt i Thyholms frugtbare landbrugsland som stationsby på Thybanen (1882) mellem stationen og Hvidbjerg kirke. Hvidbjerg har siden bredt sig især syd for banen. Jegindø: Siden midten af 1800 tallet har landbrug været suppleret med fiskeri efter tilvandring af fiskere fra Agger og Harboøre, og i 1939 blev havnen nordøst for Jegindø anlagt. Sommerhusområder findes ved Rønhuse i syd og ved Bøhløre Odde i nordøst. På Thyholm findes ligeledes sommerhusområder ved Søndbjerg Strand, Serup Strand, Tambohus og Lyngs Drag. I dag er den dominerende virksomhed på Thyholm en fabrik, der producerer plastvinduer. Ligeledes findes der forsat en del landbrug samt andre mindre/større håndværkervirksomheder. Demografi På Thyholm er der ca borgere. Der er en overrepræsentation af ældre set i forhold til større byer og kommuner. Ser man på andelen af borgere på 65 år eller derover, var der 21.3 % på Thyholm, 17,8 % i Struer Kommune. Faktisk er næsten halvdelen (45,5 %) af borgerne på Thyholm 50 år eller derover, hvor det i Struer Kommune blot er 40,5 % af befolkningen, der er 50 år eller derover. Side 3

4 Der er tilsvarende færre børn og unge (0 17 år) på Thyholm (21,7 %), hvor der i Struer Kommune er 22,9 %. Andelen af unge meget lille på Thyholm (5,7 %), hvilket formentlig skyldes de ikke eksisterende uddannelsesmuligheder på Thyholm. Ser man på befolkningsudviklingen er der sket et fald i antallet af borgere på Thyholm over tid. Fx flyttede i alt 136 borgere til Thyholm mens 188 fraflyttede i Bemærkelsesværdigt er det, at det primært er par med børn, der er fraflyttet Thyholm. Borgerne på Thyholm er en befolkning med et relativt lavt uddannelsesniveau samlet set. Dette kan blandt andet skyldes, at de 21,3 % af befolkningen over 65 år er født i en tid, hvor landbrug og fiskeri i høj grad udgjorde arbejdsgrundlaget for mange i Vestjylland. En stor andel af borgere i alderen år har også tilhørt en generation, som stadig arbejdede inden for landbrug og fiskeri, men dog i højere grad også servicefag som krævede en kort videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. Kultur Thyholms kultur kan overordnet set karakteriseres som en vestjysk traditionsbunden kultur, hvis normer og værdier langt hen af vejen er grundlagt tilbage i tiden fra dengang, hvor befolkningen erhvervede sig ved landbrug og fiskeri, hvor befolkningstætheden var lav, og hvor uddannelsesmulighederne var få. En tid hvor næstekærlighed, nabohjælp, loyalitet og en social sammen-hængskraft var naturlige og udbredte elementer i hverdagen. Der er fortsat en meget stærk identitetsfølelse på Thyholm, hvor befolkningen i udstrakt grad er meget stolte af deres tilhørsforhold. På Thyholm er der en stor bevidsthed omkring, hvor på Thyholm man bor, og hvad det betyder, at man bor hhv. i Hvidbjerg eller udenfor. Hvidbjerg er klart den største by, og her finder man de fleste tilbud. Det gælder både indkøbsmuligheder, idrætsfaciliteter og institutioner. Dette betyder, at borgerne i de mindre byer/lokalsamfund kan føle sig lidt trådt på af Hvidbjerg. De fleste arrangementer og kommunale tilbud bliver udbudt i Hvidbjerg. Borgerne i de mindre byer har et stort tilhørsforhold til deres eget lokalområde, hvorfor de helst ser, at der også kommer et tilbud i deres nærmiljø. For Thyholmerne betyder bygrænserne end mere end afstanden, netop på grund af de stærke tilhørsforhold. Side 4

5 Værdier På Thyholm er der en række værdier, som mange borgere ofte giver udtryk for, nemlig tryghed, nærhed, nærvær, oplevelser og sociale normer. Desuden er glæden ved naturen er en gennemgående værdi, som tit fremhæves. Thyholm er omgivet af vand til alle sider med mange smukke udsigter over Limfjorden. Vi nyder at have fjorden så tæt på og der er mange positive oplevelser i og ved vandet. Rigtig mange bruger naturen aktivt i hverdagen, og vi er bevidste om aktivitetsmulighederne i naturen. Vi er også glade for at være et samfund, som kan få en masse op at stå. Der er et rigt foreningsliv med mange forskellige tilbud til både unge gamle. Der er koncerter, arrangementer og meget mere. Og det at bo tæt på venner, bekendte og familie, anses som noget værdifuldt. Følelsen af tryghed er en betydningsfuld værdi for os. Trygheden - bl.a. i form af at folk passer på hinanden og ser efter hinanden. Mentalitet Vi tænker os om inden vi handler, det bunder også i at vi ikke ønsker at stikke næsen frem. Hvis man som borger er meget om sig og ihærdig, vil det rygtes på Thyholm. En sindighed eller beskedenhed præger derfor mange, som helst ser at de bliver prikket på skulderen og bedt om at hjælpe, frem for at de selv tilbyder sig. Men bliver man spurgt, er villigheden ofte stor. En anden mentalitet er den jargon, som præger mange samtaler. Omgangstonen kan nemlig virke meget hård og kontant, men den skal slet ikke fortolkes som sådan. Det er normen at man på Thyholm kan være både ironisk eller provokerende, men hvor betydningen faktisk har en venlig undertone. Sammenhængskraft På Thyholm er der en meget stærkt sammenhængskraft. Det skyldes blandt andet de mange tætte familiære relationer, et godt naboskab, samt identitetsfølelsen af at være thyholmer, som står sammen. Det, at alle kender alle på Thyholm, nævnes ofte. Både blandt de unge, børnefamilierne og de ældre synes der at være denne oplevelse. Men der findes en del ensomme på Thyholm, som ikke føler, at de kender alle. Nogle er tilflyttere, andre oplever sig selv som anderledes, og nogle Side 5

6 er måske bare angste for at komme ud af huset. Disse mennesker oplever sig nok ikke set eller imødekommet i de grupperinger, der findes i forskellige regi. Det positive i at Thyholm er et mindre samfund, hvor mange kender hinanden er, at der er en stor grad af socialt engagement. Der er rigtig mange, som udfører frivilligt arbejde i foreningsregi og lignende. Det har bl.a. den positive effekt, at der er rigtig mange aktiviteter og tilbud på Thyholm, indbyggertallet taget i betragtning. Det opleves som om, at borgerne er gode til at hjælpe hinanden og gøre en indsats for at bevare byen og lokalsamfundet. Det med at bevare byen er noget, der er en stor bevidsthed omkring og frygt forbundet med. Frygten er størst på Jegindø, i Lyngs og i Uglev, som alle er landsbyer der mærker stor fraflytning, og en stigende andel af ældre borgere frem for en tilgang af børn og unge, og hvor man kæmper for at nærmiljøet skal rumme andet end beboelseshuse. Foreningsliv Der er et meget rigt foreningsliv på Thyholm. Faktisk er der registreret 50 foreninger. Der er både foreninger, som hører under det sociale frivilligområde (sangkor, ældreaktiviteter, spejder og lign.), og der er de traditionelle idrætsforeningstilbud (fx fodbold, håndbold og gymnastik). Der er mange, der udfører frivilligt arbejde og en udbredt ageren for at hjælpe hinanden, byen og øen. Der er nemlig en meget stor bevidsthed om, at man selv skal gøre en indsats for at bevare lokalsamfundet. Det skal dog nævnes, at der er nogle borgere, som er lidt tordenskjolds soldater. De går igen hver gang, der arrangeres aktiviteter. Glæden ved Thyholm De positive elementer dækker over nærheden i miljøet, hvor alle kender alle. Der er et godt sammenhold og det er hyggeligt at bo på Thyholm. Derudover udtaler rigtig mange især voksne at naturen er et kæmpe plus ved Thyholm. De unge synes, det er rart, at man kender mange, for så kan man nemt mødes og finde på noget at lave. De bruger sms eller facebook til at kommunikere med og lave aftaler. De negative elementer omhandler på den ene side de manglende tilbud, som man kender til fra andre byer. Det er dog mest de unge mellem 18 og 30 år, der har denne oplevelse. Børn og voksne føler, at der er mange tilbud lokalsamfundets størrelse taget i betragtning. Side 6

7 Infrastrukturen er også et meget omtalt tema i alle sammenhænge, lige fra de studerende, der skal til Struer eller Holstebro hver dag og børnefamilierne der ikke kan få lov at tage barnevogne med i skolebussen, til de ældre der savner bedre muligheder for at komme på udflugter og køre med bussen i weekenden og om aftenen. Offentlig transport er i det hele taget en varm kartoffel på Thyholm, da der er begrænsede muligheder i dagligdagen og endnu mindre om aftenen og i weekenderne. Det er derfor en medvirkende årsag til, at de unge mennesker vælger at fraflytte Thyholm. Kapacitet Hvad kan have positiv eller negativ indflydelse på mulighederne for at iværksætte initiativer? Noget der træder tydeligt frem, når man ser på hvilket foreningsliv, der er på Thyholm, så er det den store andel af foreninger og borgere, der deltager i frivilligt arbejde. Der er rigtig mange aktivitets- og idrætstilbud, befolkningens størrelse taget i betragtning. Der er en bred interesse for at gøre noget for lokalsamfundet, hvilket er baggrunden for at foreningen Thyholm i bevægelse har taget initiativ til at lave en handlingsplan for hele Thyholmområdet for efterfølgende at coordinere indsatsområderne. Kildeangivelse: Foranstående afsnit er et uddrag af Lokalsamfundsanalysen ved. Henriette H. Fischer, Lajla M. Olsen, Åse Skøtte og Sundhedscenter Struer Struer Kommune Side 7

8 Fase 1: Ideudviklingen Inden borgermødet den 22. september 2010, var der på forhånd dannet 5 overskrifter: Bevægelse i kunst / kultur og musikken Bevægelse og sport Bevægelse i naturen Bevægelse i erhvervs- og arbejdsliv samt turisme Bevægelse i events De fremmødte dannede nu 5 grupper, der alle arbejdede med ideer til fremtiden under gruppens overskrift. Dette ved at den enkelte først nedskrev egne ideer og emner, og at der så efterfølgende blev koordineret i gruppen, så der blev dannet fælles fodslaw og fælles overskrifter for fremtiden. Samtlige fremkomne ideer kan i øvrigt ses som bilag til denne udviklingsplan. Fase 2: Formulering af vision og målsætninger Efter et oplæg, arbejdede de enkelte grupper med et udkast til en fælles vision og et antal fælles målsætninger. I det efterfølgende er der for de 5 områder gengivet overordnet vision og mål samt indsatsområder. Bevægelse i kunst / kultur og musikken Overordnet vision Vi vil være i fokus, så man kender Thyholm på det årlige tema være fælles om fremdrift sikre, at der er plads til at alle kan blive involveret undgå fiaskoer, men tager gerne en chance Overordnede mål (opdelt på 3 områder) Musik det gør vi ved at lave en musikfestival koncerter i friluft rock i naturen nytårskoncerter Side 8

9 spilsammen-uge Kunst det gør vi ved at lave amatørteater for alle aldre udsmykning af bygninger gavlmalerier lys i bevægelse på huse og butiksruder kunstnerboliger åbne atelierdøre en fællesfolder for gallerierne på Thyholm en billedskole for børn og voksne landskabskunst Kultur det gør vi ved at lave en vandfestival et refugium på Jegindø Efterskole natur-, historie-, geologi og geografiprojekter højskoledage friluftsgudstjenester et fælleslokale til kreativitet Den fælles gruppe oplistede efterfølgende 3 indsatsområder for de kommende år Thyholm Billedskole Målet er at udvikle billedsproget at fremme forståelsen for kunstneriske udtryksformer at skabe et innovativt miljø, hvor børn, unge og voksne kan udvikle kreative evner at skabe et miljø, hvor ny fællesskaber opstår Dette gør vi ved at bygge på lokale kræfter og muligheder. Målet er at etablere en billedskole på Thyholm i løbet af et år med opstart i efteråret Gennem Thyholm Kunstforening er en del mennesker på Thyholm interesserede i billedkunst. Mange er selv aktive udøvere. Vi forestiller os, at der bl.a. i denne gruppe kan findes lokale kræfter, som kan varetage en stor del af undervisninger i en billedskole. Side 9

10 Vi vil skabe en struktur og nogle fysiske rammer til en billedskole, som svarer til de behov og ønsker, der er på Thyholm. Vi forestiller os en simpel organisation, som udelukkende skal bygge på frivillig indsat. Dog kan der være tale om aflønning af undervisere. Billedskolen skal have en selvstændig bestyrelse, som kan vælges blandt brugerne og andre interesserede. Bestyrelsens opgave vil være at sikre optimale rammer for skolens aktiviteter, samt finde egnede undervisere. Mulighederne for samarbejde med den kommunale ungdomsskole og aftenskolerne skal afdækkes. En væsentlig forudsætning for at en billedskole kan blive en succes, er at have egnede lokaler til rådighed, som man kan sætte sit eget præg på, og hvor det er i orden at spilde en klat maling på gulvet. Lokalerne skal lægge op til kreative udfoldelsesmuligheder. På Thyholm vil der i den nærmeste fremtid være flere kommunale bygninger, hvis fremtidige anvendelse er ukendt. Der er tale om Helsehuset, Dyrefryd, Kulturhuset og Thyholm Børnehus. Vores umiddelbare opfattelse er, at Thyholm Børnehus på Rosenvænget 2 vil være egnet til en billedskole. Stedet har en central placering på Thyholm. Der vil ikke være behov for væsentlig ombygninger, idet eksisterende lokaler kan anvendes. Alternativt kan en del af Kulturhuset muligvis bruges. I forbindelse med diskussionerne omkring billedskolen har vi oplevet, at der på Thyholm mangles et sted, hvor mennesker kan mødes og udfolde deres kreativitet. Vi håber, at en billedskole kan opfylde dette behov. Årets Thyholm Tema. Målet er at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed indenfor kunst/kultur/musik, som f.eks. en musikfestival, veterankøretøjs-træf, oktoberfest, friluftsopera el.lign. der er masser af muligheder. Det skal afklares, om der er basis for et tilbagevendende tema jvf. Tønderfestival, Wagnerfestspillene, Vikingespil osv., eller om der skal vælges nyt tema fra gang til gang i samarbejde med lokale foreninger og netværk. Hovedformålet er at skabe en tilbagevendende begivenhed på Thyholm for thyholmere, men som også trækker mennesker udefra til vores område. Side 10

11 Arrangementet tænkes udført via en styregruppe, som koordinerer og planlægger aktiviteter og agerer som sparringspartner for de involverede. Som 1. arrangement melder vi os til kultursamarbejdet Bølgen 2013 En bølge er en bevægelse forårsaget af energi og kan være af såvel fysisk som mental karakter, så det giver os rig lejlighed til at finde et emne indenfor enten musik, tester, kunst, kultur eller litteratur. Vi skal være opmærksomme på, at der skal være et internationalt islæt. I løbet af nov. og dec skal vi have taget en principbeslutning og samtidig skal økonomi og evt. tilskudsmuligheder undersøges. I Foråret 2012 udpeges og kontaktes aktører og andre involverede og grovplanen udarbejdes. Natur/kulturcenter Oddesund ONUS Målet er at der arbejdes på, at Oddesund Nords spændende historie af forskelligartede aktiviteter bliver bevaret for eftertiden og præsenteret for samtiden gennem tiltag af oplysende, afprøvende og aktiviserende art en formidling, der tilgodeser videreformidling af kulturarven, oplevelser af dagligdags arbejde før og nu og demonstration af turistmæssige værdier. Det gør vi ved at definere: Arbejdsemner: Projektnavnet er ONUS Oddesund Nords udvikling af Sunddraget. Side 11

12 Færgeforbindelse, robåde, dampfærger, jernbane, studedrift, forsvarslinie bunkers, brobygning, møllepark, fiskeri, lodsvæsen, havnedrift, brovagt, landgangsbåde, æ skavmand, tidevand, geologifund. Etableringer: Eltårn, anløbsbro, brovagt. Militære garager, bunkersrenovering, centerbygning, Toiletter, fiskehus, gangstier, åsystem, put and take søer, fuglekiggetårn Udstillingsfaciliteter, biograf. Aktiviteter: Fiskeri, roning, fodboldgolf, beachvolley, udstillinger (militære køretøjer malerier, fotos) cafédrift, bålplads, børneaktiviteter. Organisation: Der oprettes en selvstændig institution samt etableres en støtteforening. Økonomi: Etablering: ca. 12 mill. Der søges tilskud fra Struer Kommune, Nordea s naturfond, Realdania, LAG, Sponsorater, hjemmeværnet, alternativ energi/vedvarende energi, EU-midler, museumsmidler. Tidshorisont: Projektet forventes gennemført år 2020 Bevægelse og sport Overordnet vision Vi vil aktivt gå ind og påvirke den kommunale og politiske proces, så tilskudsreglerne for sport i alle aldersgrupper bibevares eventuelt forhøjes arbejde for færre bestyrelser i Thyholms foreninger Side 12

13 Overordnede mål Det gør vi ved at samarbejde mellem foreningerne skabe mobile løsninger som f.eks en boldbane etablere en skydebane skabe fokus på sejlsport sikre brugen af Thyholms Sundhedscenter skabe flere udefaciliteter arbejde med sund kost på hele Thyholm arbejde med en fælles hjemmeside Den fælles gruppe oplistede efterfølgende 2 indsatsområder for de kommende år Øget foreningssamarbejde på Thyholm Målet er at arbejde for færre bestyrelser af foreninger på Thyholm. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de idrætsforeninger, der har tilhørsforhold til Midtpunktet Thyholm og undersøge interessen og muligheden for, at samle idrætsforeningerne i en fælles paraplyorganisation. kontakte andre foreninger, der har ændret deres foreningsstruktur/kultur. indkalde relevante personer, fra de enkelte foreninger, til en inspirationsaften omhandlende den fælles forening. Side 13

14 Flere bevægelsessteder på Thyholm Målet er at lave bevægelsessteder rundt omkring på Thyholm, hvor borgere og turister kan mødes for at spille, lege og røre sig. Nogle af disse løsninger skal være mobile. Det gør vi ved at vi i Søger penge hjem via fonde og skaffe sponsorer til et antal pannabaner (små mobile boldbaner) og en stationær multibane, gerne med kunstgræs. o Pannabanerne skal i perioden sep. maj placeres i Uglev, Lyngs, Hvidbjerg og på Jegindø. Juni aug skal de være placeret ude i turistområderne: Tambohus Havn, Jegindø Havn, Oddesund Havn, Tambosund Camping. o Pannabanerne skal en gang om året samles i Hvidbjerg By med henblik på at arrangere det årlige Thy Mesterskab i pannafodbold. Dette arrangement skal udvikles i samarbejde med handelstandforeningen og Thyholm IF. Udvikler Thyholmerkassen. o Der skal udvikles/laves multikasser (størrelse 100 x 40 x 50 cm, udviklet af en lokal håndværker). o Disse multikasser skal være flytbare, skal kunne holde til udendørsbrug, man skal kunne hoppe på dem. De skal bl.a. kunne bruges til borde, bænke, opstilling af forskellige legebaner f.eks. mål og bander til boldspil, jord er giftig, fitnessredskaber, opbygning af en scene til brug ved teater, musik m.v. o Kasserne skal have base i skolegården, men skal kunne lånes af handelsstandsforeningen, Midtpunktet, idrætsforeningerne og andre Søge penge hjem til etableringen tre bevægelses eksperimentarier omkring Midtpunktet Thyholm (en blanding af parkour, fitness og normale legeredskaber) Bevægelse i naturen Overordnet vision Vi vil have folk og turister i hobetal på ruter og stier over hele Thyholm. Side 14

15 Overordnede mål Det gør vi ved at skabe forbundne stisystemer omkring byerne på Thyholm etablere gangsystemer langs kysterne på Thyholm etablere og prioritere cykelstier at sti-/gangsystemer, seværdigheder og overnatningsmuligheder er tydeligt afmærkede arbejde for rene og tiltrækkende strande på Thyholm sikre at alt kan findes online øge geocaching på Thyholm at Odby Sø genoprettes Den fælles gruppe oplistede efterfølgende indsatsområder for de kommende år 1. kortlægning af gang- og cykelstier 2. benyttelse af stierne 3. etablering af nye stier 4. fælles hjemmeside for alle aktiviteter på hele Thyholm Der alle har den foranstående vision som ledestjerne vi vil have folk og turister i hobetal på ruter og stier og hele Thyholm. Det gør vi ud fra nedenstående punkter: Kortlægning af eksisterende stier Vi skaffer kort over Thyholm og brochurer over stier indtegner alle stier på et fælles kort undersøger muligheder for at tegne ruter ind elektronisk skaffer kendskab til uofficielle gangstier og ynglingsruter indhenter tilladelser fra lodsejere arbejder med opmærkning og skiltning af stierne Benyttelse af stierne Vi arrangerer forskellige motionsarrangementer bl.a. geocaching fortæller om natur/kultur ved stierne og undersøger muligheden for at lægge elektroniske links ind de rigtige steder Etablering af nye stier Vi følger Tambohuse tæt, da de er ved at søge om etablering af nye stier Side 15

16 arbejder på markeringen af ruten Søndbjerg-Helleris, så der bliver tale om en rundtur, frem for en frem-/tilbagetur arbejder videre med den tidligere foreslåede cykelsti Lyngs-Hvidbjerg, som ikke blev medtaget i kommuneplanen Fælles hjemmeside for alle aktiviteter på Thyholm Vi arbejder på at alle aktiviteter, erhverv, foreninger og turistinformationer, skal være at finde på den fælles hjemmeside erkender at vi ikke har den nødvendige viden i gruppen, men arbejder på at finde en ildsjæl, der kan lave og vedligeholde en fælles hjemmeside. Bevægelse i erhvervs- og arbejdsliv samt turisme Overordnet vision Vi vil have fokus på turisme og at sikre arbejdspladserne på Thyholm, ved at arbejde for netbaserede jobs samt iværksætteri blandt unge på Thyholm. Desuden skal vi sikre det vi har det vil sige bevare de nuværende jobs, ved at samarbejde og eventuelt fusionere. Overordnede mål Det gør vi ved at arbejde for gratis erhvervsbyggegrunde reklamere og ophøje forståelsen for afstand i minutter ikke i kilometer sikre at der altid er p-pladser ved faciliteterne på Thyholm have hjemmearbejdspladser koordinere turisme skabe fælles informationer fra turismeerhvervet hente støttekroner fra fonde mm til Thyholm Side 16

17 Den fælles gruppe oplistede efterfølgende 2 indsatsområder for de kommende år Erhverv iværksætteri-kultur på Thyholm Målet er at udbygge en iværksætteri-kultur blandt Thyholm skoles elever samt koordinere denne indsats med et iværksætter-hus, som tænkes etableret i det gamle rådhus Det gør vi ved at arbejde med en plan for udviklingen af iværksætterhuset i det gamle rådhus, og et arbejde med at beskrive skolens rolle som fødekasse for innovative unge. Skolen skal hjælpe med at finde de unge Nogle skoletrætte unge kan vise sig at tænde på iværksætteriet Der vil blandt de fagligt stærke også være nogle, der vil blive bidt at iværksætteriet Liniefagsordningen for fx 8. kl. kunne være præsentationen til iværksætterhuset Iværksætterhuset skal bruges af de unge i deres fritid Erhvervsfolk kunne hentes ind som oplægsholdere Turisme Målet er at afdække mulighederne for at skabe tradition om en årligt adventure-race/event/week/festival på Thyholm Det gør vi ved at nedsætte et arbejdsudvalg, der tager udgangspunkt i en snak om Maratonløb og disses betydning for et samfunds brand, og dermed viderearbejder på en overbygning af denne aktivitet adventure-race. Side 17

18 Vi har naturen, foreningerne, som er oplagte arrangører, og deltagere. Adventure-race kunne tiltrække mange, som ud over at deltage i løbet, også ville få øjnene op for Thyholm. De foreløbige tanker er Man kan løbe, cykle, ro, padle, kravle gennem forhindringsbaner, ride, Det skal være en hel weekend, så de også bruger penge. Kan dette motivere nogle til at starte et B&B? Kajakklubben, FDF, løbeklubben, rideskolen, idrætsefterskolen er oplagte samarbejdspartnere Hvilken målgruppe satses på - er det for amatører eller professionelle? Løbet som et hold-løb med indbyggede krav om forskellige aldre, vægte osv. Bevægelse i events Overordnet vision Vi vil i medier for noget GODT, så den negative kurve på fraflytning bliver knækket. Overordnede mål Det gør vi ved at lave nogle gode arrangementer på Thyholm samt blive bedre til at modtage nye beboere på Thyholm. lave en Thyholm-velkomstpakke arrangere o en åh abe børnefestival o koncerter o madkurvsfester Side 18

19 o høstfest o temafester o alternative helsemesser o teater Den fælles gruppe oplistede efterfølgende 2 indsatsområder for de kommende år Thyholm-velkomstpakken Målet er at byde tilflytter velkommen til Thyholm, integrere dem i lokallivet. Samt skabe specielle tiltag for nydanskere. Det gør vi ved at etablere et tilflytter korps, der bl.a. arbejder ud fra nedenstående Når der kommer nye tilflyttere til Thyholm tager en repræsentant fra korpset ud og byder de nye velkommen. Vi medbringer en velkomstgave, som kan indeholde materiale fra div. foreninger og måske et ½ års gratis medlemskab samt Gavekort fra erhvervsdrivende på Thyholm. Korpset vil også tilbyde tilflytterne at tage dem med til relevante arrangementer/ lokaliteter osv. på Thyholm. På sigt vil det være hensigtsmæssigt at lave tiltag der målretter sig mod de som arbejder på Thyholm, men ikke bor der. Derved vil nogen af dem måske overveje muligheden for at flytte til Thyholm. og integrere nydanskere, ud fra følgende betragtninger: Side 19

20 På Thyholm har vi mange udenlandske arbejdere som hovedsagelig er beskæftiget i landbruget. Dem vil vi gerne være med til at integrere og vil derfor etablere f.eks. dansk kursus, fælles arrangementer og vise dem mulighederne i foreningslivet. Vi kan ligeledes arrangere inspirationsmøder, hvor vi fortæller om forsikringer, netbank, lønudbetaling, skat og lign. Kulturmøde mellem danskere og nydanskere. Vi kunne lave en form for international klub, hvor vi afholder julefrokost, sommerfest, madklub med udveksling af egnsretter. Kulturfest osv. Børne-/musikfestival Vi vil skabe en event, der giver børn mulighed for at være deltagende, involverende og sprudlende. Samt udvikle deres kendskab til musik og scenekunst. Det gør vi ved at vi udvikler en Åh Thyholm koncert, hvor ideen bag koncerten er, at børn skal parres med en professionel kunstner. Kunstneren og børnene skal i samarbejde stable en udendørs koncert på benene. Thyholm skole og Thyholm Friskoles musiklærer skal deltage i forberedelserne og meningen er, at de skal gøre børnene klar til at få besøg af en professionel kunstner. Tanken er at børnene skal agere kor, dansere, akrobat og lignende på scenen mens den professionelle kunstner også optræder. Det vil også være oplagt at inddrage Thyholm Gymnastikforening som kan lave danse og akrobat workshop for børnene. Side 20

21 Opsummering: Borgermødet den 22. september 2011 bar præg af en stor og meget aktiv gruppe mennesker, der bakker op omkring udviklingen af Thyholm. Der blev, som beskrevet i det foranstående, nedsat en række arbejdsudvalg. Foreningen Thyholm i Bevægelse s bestyrelse er fremadrettet ansvarlig for, at disse grupper, der arbejder med de af borgernes prioriterede ønsker, fortsat arbejder med udviklingen. Prioriteringen af opgaverne/ideerne ovenfor sætter ikke en stopper for eventuelle nye ideer eller udvikling af ikke prioriterede ideer, såfremt arbejdsgrupperne finder det naturligt at medtage disse under deres arbejdsgruppe. Jeg opfordrer til at de enkelte arbejdsgrupper kigger på sammenfald af opgaver indbydes mellem grupperne. Hver af de nedsatte arbejdsgrupper arbejder kontinuerligt og målrettet med følgende beskrivelse af deres emne / projekt: Baggrund og formål Beskrivelse Aktivitets- og tidsplan Ressourcer og deltagere Kommunikation Budget Finansiering Foreningen Thyholm i Bevægelse koordinerer projekterne og nedsætter fælles ad hoc-gruppe (f.eks. fundraising, revision, sekretær m.m.). Foreningen Thyholm i Bevægelse har nu fået et redskab, som man i fællesskab skal bruge fremadrettet Tak for hjælpen til alle som har bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at føre planen ud i livet. December 2011 Karsten Gram Proceskonsulent Landdistrikternes Hus A/S Side 21

22 Bilag samtlige ideer fra visionsmødet: Events: Alternativ messe Høstfest Bredere ud end Thyholm Vi kan tiltrække andre Jens Globs samling genopstår som egnsspil Teater Temafest Onsdagstræf Musikoplevelser Årlig temadag Flere nytårskoncerter Gode musikarrangementer, cafearrangementer Spil sammenuge Musik koncert/event Børnefestival Thyholmer-festen genopstår Festival Marked Mad Fællesspisning Musikhøjskole Rock i naturen Friluftskoncerter Thyholm træf: både musik kunst o.l. Vandfestival: bevægelse, lyd lys, kunstfærdigt skumsprøjt Friluftsgudstjenester Museums tilbud oplevelser gennem Thyholms historie Højskoledage på Thyholm (Midtpunktet) Focus på børneteater tilbud til børn med forældre Amatørteater Erhverv/turisme: Natur, vand, turisme, udnyt det vi har, men husk: Det skal give økonomi Turisme: markedsføre de inden fjords fordele: Få folk væk fra vestkysten, turisme kan få folk til at bruge penge udvide sæsonen. Tidens trend: Selvdyrkede grønt/frugt, River cottage, Hugh Femley,Wittrup. Vi bør udnytte vores stærke værdier som: ro, plads, ordentlige folk osv. Til udvikling. Udvikling: Flere arbejdspladser, fastholde det der er i gang, undgå butiksdød Lad de unge være med i udviklingen, så binder de sig til området. Skabe rammer for iværksættere, hvordan beholdes det vi har? og har vi det? Der skal gøres noget for at de unge lærer at starte op Vi skal udnytte mulighedere i nettet og nye medier Netværk for at dække behov Hvad kan vi bruge hinanden til? Har du brug for noget jeg kan til byde og omvendt Brainstorm på: Hvordan udvider vi: Hvordan bliver vi attraktive Gratis byggegrunde Tiltrække større virksomheder hvad skal der til? Slå et slag for naturen Hente støttekroner hjem til turisme Et bedre samarbejde mellem de lokale håndværkere til at få store opgaver udenfor Thyholm. Kan 2 3 virksomheder gå sammen og lave noget stort Center for håndværkere/industri rugekasse Turisme: Vi har: natur, vand, camping, sommerhuse. Vi har ikke: indendørs aktiviteter til turister: Bæredygtig by og butikker Nye aktiviteter for turister Bevare arbejdspladser Bevare butikker og handelsliv Gode forhold for børnefamilier Side 22

23 Alternative grunde for liberale erhverv uden selvfølgelig at ødelægge naturen Infrastruktur både fysisk og elektronisk Turisme fiskeri/natur Det må ikke se forfladiget ud Økologi Der ligger muligheder i arbejde medmennesker institutioner og turisme Turisme: Action er der plads til Alternativ energi ERFA på kryds og tværs for at få gode ideer til at blomstre Unge studenter på sabatår skal ikke bare møde op og blive krydset af. De skal bruge deres kloge hoveder i udvikling af nye erhverv. Iværksætteri penge finansering Turisme: Kano, kajak, vandrestier Thyholm på hesteryg med telt kl. i skolen bliver iværksætter fokuseret. Skal arbejde med egne projekter som løbende evalueres af erhvervsgruppen. Beholde de unge i området (fritidsjob) Vi skal være realistiske! Ting som ikke kræver infrastruktur Thyholm ligger hvor Thyholm ligger Problemer på Thyholm: Langt fra motorvejen, langt fra universiteter/udd.pladse r Netbaserede virksomheder kan lige så godt ligge her som i København! Billigere bygninger osv. Natur/stier: Odby sø skal genopstå Markerne bag ved Hvidbjerg skal laves til et rekreativt område, med sø, byskov, stier og aktivitetspladser Flere cykelstier (ikke ruter): Hvidbjerg Lyngs, Hvidbjerg-Jegindø, Oddesund-Humlum Naturoplevelser: Viden, naturfremme og naturvandring. Udnytte naturstien og natur til aktiviteter à lá motion i håndkøb, 10 på toppen At folk bevæger sig rundt på Thyholm Geografiprojekter Ture natur geologien her er spændende Vandreture der er barnevogns/rolator venlige Forbinde hele Thyholm med stisystemer km (gang løb cykel) Hver egn/by laver et stisystem rundt om byen, hvorefter de forbindes Gøre Thyholm attraktiv/kendt som et smukt naturområde til cykelture/gåture for turister At gøre Thyholm synlig som en cykelø/vandreø med fælles ruter, udbyggede ruter, busmuligheder, overnatning, hjemmeside Hjertestier Naturhistorie Sport: Fritidstilbud, sejllads og fiskeri Folkedans Motionsbane i byskoven Fælles sportsbane til udendørs boldspil Ny kunststofbane i Hvidbjerg Skydebane Mobile boldbaner Ældresport en fælles forening for alle Fællesklub: for mange foreninger laver samme aktivitet Bedre udnyttelse af nuværende aktiviteter Sejlsport Hvordan kan vi få flere til at dyrke sejlsport på Jegindø Uglev: Udendørs aktivitetsplads og fitness Kantine med ordentlig mad til stævner kampe Opvisnings hal træningshal fritidsordning Aktiviteter for vores børn og unge så de kan dyrke sport på Thyholm Velvære Thyholm på skrump Side 23

24 Mobile løsninger: Mobil kunst, mobil fitness, mobile boldbaner Motion i naturen for ældre/gamle og nybagte mødre Udendørs, gratis motionstilbud Kunst: Mobilløsning: med billeder, tekst, video kort, osv. Mere kunst/kunstnerbolig, åbne atelierdøre m/fokus på Thyholm Lys i bevægelse på huse og butiksruder Gavlmalerier Udsmykning af byer og skoler Fælles oplysning på folder o.a. om de gallerier der er på Thyholm Efterskolen Kreativt rum for malerier/skulptur dannenetværk Stort åbent lokale til kreative udfoldelser for voksne Landskabskunst Billedskole for børn og voksne Refugium (efterskolen kunst og natur) Fælles for alle: Fælles koordinator til Thyholm, der er ansvarlig for Thyholm.dk Hjemmeside der samler Thyholm: foreninger, virksomheder, arrangementer, turist info, ture/ruter Årlige fælles møde for foreninger, handelsfolk m.v. Samarbejde på tværs Opbakning Markedsføring Åben landsby Fundraising Side 24

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune 1. Koncerter i Frederikshavn Kommune Dato: 14.april 2015 Ungebyrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at være ung i Frederikshavn Kommune. Et tiltag for at gøre dette er ved at tilbyde gratis koncerter.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

+ + + 10.000 kr. extra hver måned!

+ + + 10.000 kr. extra hver måned! + + + 10.000 kr. extra hver måned! LÆS MERE OM NÆSTE VIP-TUR PÅ MARIAGERFJORD.COM 2 Har du brug for at vide mere om vores dejlige områder i Mariagerfjord eller næste VIP-tur? Så kontakt os gerne: Erhvervsdirektør

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen Foreningen Aktivitethuset Solhjem Stiftet 19. marts 2015 Formand: Kresten Andersen

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22. Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen Arbejdsmøde for emnegrupperne Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.00 i Tapdrup Sognehus, Højtoften 1, 8800 Viborg Vi var 22 tilstedeværende

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere