Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - ( )

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Københavns Amt Revisionsberetning vedrørende revision af årsregnskab 2006

69 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Det reviderede regnskab Redegørelse for den udførte revision Revisionens formål og omfang Risikovurdering og revisionsstrategi Revision af forretningsgange og interne kontroller Drøftelser med direktionen om besvigelser Revisorpåtegning Sammenfatning samt oversigt over revisionsbemærkninger til besvarelse Sammenfatning Opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger fra revisionen af årsregnskab Særlige problemområder Periodisering af årsregnskab Årsafslutning Omkostningsbaseret regnskab Bevillingsoverholdelse Anlægsbevillinger Oversigt over årsregnskab Oversigt over fundne fejl og usikkerheder i regnskabet Kommentarer til den udførte revision Tværgående områder Sygehusudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget og Psykiatriudvalget Udvalget for Undervisning, Kultur og Samarbejde Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget, herunder finansielle poster og finansiering Udvalget for samarbejde mellem erhverv og forskning Erklæringsopgaver Rådgivnings- og assistanceopgaver Erklæring 2978

70 Deloitte 2940 Revisionsberetning af 30. juni Indledning Vi har den 30. juni 2007 afsluttet revisionen af årsregnskabet 2006 for det ophørte Københavns Amt. Det er sidste årsregnskab for Københavns Amt. Årsregnskabet danner tillige grundlag for efterregulering af delingsaftale, ligesom årsregnskabet vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af åbningsbalancen for Region Hovedstaden og de øvrige modtagende myndigheder. Vi afgav den 30. november 2006 beretning om revision i årets løb, herunder med særligt fokus på amtets balance pr. 30. september Vores beretning af 20. november 2006 og nærværende beretning udgør tilsammen vores afrapportering om den udførte revision af årsregnskab Nærværende beretning indeholder ligesom vores beretning pr. 30. november 2006 en række fælles afsnit samt et afsnit for hvert af udvalgene i det ophørte amt. 1.1 Det reviderede regnskab Det udgiftsbaserede regnskab udviser følgende resultat, aktiver og balancekonto: mio.kr. Drifts- og anlægsunderskud ,8 Låneoptagelse 975,7 Afdrag på lån -779,8 Finansforskydninger 535,8 Kasseforbrug -669,1 Aktiver i alt 2.127,3 Gæld i alt ,7 Balancekonto ,4 Det omkostningsbaserede regnskab udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat ,9 Aktiver ,6 Hensættelser og gæld ,4 Egenkapital 833,2

71 Deloitte Redegørelse for den udførte revision 2.1 Revisionens formål og omfang Formålet med og omfanget af revisionen er fastsat i: Lov om kommunernes styrelse Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Københavns Amts revisionsregulativ Det fremgår af disse bestemmelser, at revisionen skal påse: at der er hjemmel til de foretagne - økonomiske - dispositioner at disse dispositioner er dokumenteret, samt at de registreres korrekt i bogføringen, herunder at der er tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller til sikring heraf at bogføringen danner grundlag for udarbejdelse af regnskabet at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor at revisionen skal omfatte alle under Københavns Amtsråd henhørende regnskabsområder at afvigelser mellem budget og regnskab er beskrevet korrekt Revisionens udførelse Ved udførelsen af revisionen tages der udgangspunkt i: Københavns Amts Kasse- og regnskabsregulativ Budgettet for det reviderede år Beslutningsreferater fra amtsråds- og udvalgsmøder Anden lovgivning af økonomisk relevans (eksempelvis lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier og lov om den kommunale og amtskommunale momsudligning) Andre meddelelser om økonomiske dispositioner (eksempelvis krav til statsrefusion) Revisionen tilrettelægges i øvrigt i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Dette indebærer blandt andet, at revisionen udføres ved stikprøver, og at hovedvægten lægges på de poster i årsregnskabet og de dele af Københavns Amts registreringssystemer og forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl eller mangler er størst. Revisionen sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl eller mangler, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af regnskabet. Vi har tilrettelagt vores arbejde således, at vi på de væsentlige områder gennemgår forretningsgangene årligt, mens øvrige områder er revideret efter en rotationsplan.

72 Deloitte Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige samt administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med amtets ledelse og vores kendskab til amtets aktiviteter samt forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2006 identificeret de områder, hvor der vurderes at være størst risiko for væsentlige fejl i årsrapporten. Revisionen vil som følge heraf primært være fokuseret på risikofyldte regnskabselementer samt områder, der blandt andet indeholder elementer af regnskabsmæssige skøn ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser i årsrapporten. Som følge af at amtet afvikles, vil revisionen blive tilpasset de særlige risici, som dette medfører. 2.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller Revisionen i årets løb har til formål at undersøge og vurdere, om amtets rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 2.4 Drøftelser med direktionen om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt amtets ledelse om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at amtet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af amtets aktiver. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl som følge af besvigelser, der har påvirket årsregnskabet for 2006.

73 Deloitte Revisorpåtegning Påtegningen udtrykker vores overordnede konklusion på, hvorvidt årsregnskabet efter vores opfattelse giver et retvisende billede af amtets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af amtets aktiviteter for regnskabsåret. Den uafhængige revisors påtegning Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Amt for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse, Finansieringsoversigt, Regnskabsoversigt og Bemærkninger til regnskabet. Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Balance og Omregningstabel. Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og amtets revisionsregulativ. Standarderne kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen

74 Deloitte 2944 for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for amtets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af amtets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Forbehold Regnskabet indeholder ikke: oversigt over til- og afgange af anlægsaktiver pengestrømsopgørelse oversigt over garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser som krævet ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Vi tager derfor forbehold for regnskabets overholdelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav til årsregnskabets indhold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet med ovenstående forbehold giver et retvisende billede af amtets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af amtets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 4. Sammenfatning samt oversigt over revisionsbemærkninger til besvarelse 4.1 Sammenfatning Revisionen af Københavns Amts årsregnskab for 2006 har vist, at hverken årsregnskabet eller det underliggende datagrundlag har haft den sædvanlige kvalitet. De formelle mangler i årsregnskabet omfatter manglende oversigter, fejl i enkelte talopstillinger, manglende overensstemmelse med bogføringen og ikke fyldestgørende forklaringer på afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug. Bogføringen, der er lagt til grund for årsregnskabet, er ikke periodiseret i overensstemmelse med ISM s regler herom, idet årsregnskabet indeholder ind- og udbetalinger frem til og med

75 Deloitte 2945 Bogføringen er derudover ikke tilstrækkelig kvalitetssikret for så vidt angår afstemning og sagsbehandling af åbentstående poster under kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld, ligesom køb og salg af pladser samt kommunal medfinansiering, ikke er afstemt på en række områder under især Kultur og Undervisningsforvaltningen samt Psykiatri- og Socialforvaltningen. Endvidere har vi noteret os, at der er et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 13 ud af 23 bevillingsområder. For så vidt angår det omkostningsbaserede regnskab finder vi, at der på en række områder fortsat er usikkerhed om registreringen og værdiansættelsen af amtets anlægsaktiver. Vores revisionserklæring indeholder derfor forbehold for overholdelsen af ISM s regler for aflæggelse af kommunale og amtskommunale regnskaber. For så vidt angår usikkerhederne i årsregnskabet som følge af manglende kvalitetssikring, skal dette ses i lyset af amtets samlede underskud på henholdsvis mio.kr. (udgiftsbaseret) og mio.kr. (omkostningsbaseret), samt en balancesum på mio.kr. og en egenkapital på 833 mio.kr. (omkostningsbaseret). På trods af vanskelighederne med at kvantificere usikkerhederne, så vurderer vi usikkerheden på amtets udgiftsbaserede resultat og dermed bevillingsoverholdelsen til at kunne holde sig indenfor et interval på +/- 25 mio.kr. Henset til amtets samlede størrelse, har vi valgt at rapportere disse mangler som bemærkninger i vores revisionsberetning og ikke som et forbehold i vores samlede erklæring om amtets årsregnskab. Det er vores vurdering, at såfremt amtet ikke havde gennemført en række afstemningsarbejder pr , ville datagrundlaget kunne have lidt af yderligere mangler. Det er også vores opfattelse, at ovenstående skal ses i lyset af en utilstrækkelig koordinering af overdragelsen mellem Københavns Amt og Region Hovedstaden, samt manglende ressourcer til håndteringen af en samtidig nedlukning af de ophørende myndigheder og etablering af Region Hovedstaden. Af mødesagen vedrørende behandling af årsregnskabet fremgår: "Udarbejdelsen af årsregnskaberne har været præget af, at de ressourcer og kompetencer, der normalt har været til stede i regnskabsafslutningen ikke har været tilgængelige i forbindelse med nedlukningen af amterne og etablering af regionens økonomifunktion. Hertil kommer den usikkerhed overgangen har skabt i arbejdsgange både internt og eksterne (hos leverandører m.fl.). Der har derfor på flere måder været tale om en noget unormal og meget "tung" regnskabsafslut-

76 Deloitte 2946 ning. På det overordnede niveau er regnskabsresultatet korrekt, men på det enkelte institutionsniveau kan der forekomme unøjagtigheder i forhold til en normal regnskabsprocedure. Specielt opfølgningen på køb og salg takstindtægter og udgifter har givet anledning til problemer; således foreligger der ikke endnu korrekt beregning af køb og salg på VUC-området. Administrationen arbejder derfor videre med at udbygge dokumentationen på en række områder. Dette kan føre til, at der vil være behov for at kunne gennemføre mindre korrektioner af datamaterialet, inden det endelige fremsendes til revisionen." Vores efterfølgende redegørelse indeholder en række anbefalinger og henstillinger, som kan vedrøre enten forhold i Københavns Amt som videreføres i Region Hovedstaden, eller forhold som vedrører andre overtagende myndigheder. Vi har forsøgt at præcisere hvortil anbefalingerne er rettet. En stor del af anbefalingerne går på at de manglende afstemningsarbejder uagtet at de ikke er fundne væsentlige for vurderingen af Københavns Amts regnskab kan få betydning for en korrekt opgørelse af delingsbalancen og dermed også for en retvisende åbningsbalance i den overtagende myndighed. Derfor anbefaler vi, at tiden frem til den endelige regulering af delingsaftalerne benyttes til fortsat at få ryddet op og afstemt de områder, der vurderes at være mest afgørende i denne fase. 4.2 Opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger Amtsrådets behandlede på mødet den 28. september 2006 revisionsberetningen til årsregnskab 2005, herunder de revisionsbemærkninger, vi afgav heri. På baggrund af amtets besvarelse af bemærkningerne betragtes punkterne som værende afsluttet. Der er ikke herefter uafsluttede revisionsbemærkninger fra tidligere år. 4.3 Revisionsbemærkninger fra revisionen af årsregnskab 2006 Idet vi henviser til efterfølgende afsnit, kan de afgivne revisionsbemærkninger oplistes således: 5. Generel del Revisionsbemærkning 2006/1 (5.1.1) Manglende oversigter i regnskabet Revisionsbemærkning 2006/2 (5.2.2) Periodisering af årsregnskab 2006 Revisionsbemærkning 2006/3 (5.3) Manglende afstemninger Revisionsbemærkning 2006/4 (5.5) Bevillingsoverskridelser 7.2 Sygehusudvalget Revisionsbemærkning 2006/5 (7.2.4) Patientmidler Revisionsbemærkning 2006/6 (5.4.4) Anlægsaktiver: værdiansættelse og afstemning 7.4 Socialudvalget og Psykiatriudvalget Revisionsbemærkning 2006/7 ( ) Mangelfulde afstemninger - statusposter Revisionsbemærkning 2006/8 ( ) Mangelfulde afstemninger - institutionsområdet Revisionsbemærkning 2006/9 ( ) Uforbrugte eksternt finansierede midler - periodisering

77 Deloitte Udvalget for Undervisning, Kultur og Samarbejde Revisionsbemærkning 2006/10 ( ) Køb og salg af pladser Revisionsbemærkning 2006/11 ( ) Mangelfulde afstemninger - statusposter Revisionsbemærkning 2006/12 ( ) Mangelfulde afstemninger - institutionsområdet 7.7 Økonomiudvalget Revisionsbemærkning 2006/13 (7.7.3) Mangelfulde afstemninger - statusposter 5. Særlige problemområder Amtets årsregnskab Vi har foretaget revision af, hvorvidt amtets årsregnskab lever op til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Vi har herved konstateret, at der mangler udarbejdelse af anlægsoversigt (anlægsnote), pengestrømsopgørelse og fortegnelse over afgivne garantier og eventualrettigheder samt forpligtelser. Vi har derfor taget forbehold for årsregnskabets overholdelse af ISMs krav til årsregnskabets indhold. Vi har derudover noteret os, at der er fejl i enkelte talopstillinger, herunder oversigterne over "specifikation af det økonomiske resultat" side 35 og "finansiering" side 36. Endelig kan vi konstatere, at redegørelsen for anvendt regnskabspraksis er mangelfuld og fejlbehæftet. Det fremgår således ikke, at regnskabet indeholder likvide posteringer frem til 30. april 2007 (jf. afsnit 5.2), mens det omvendt fremgår, at pengestrømsopgørelse og oversigt over eventualrettigheder - og forpligtelser er indeholdt i regnskabet, hvilket ikke er tilfældet. Ved gennemgangen har vi noteret os, at en række forklaringer på afvigelser mellem korrigeret budget og realiseret forbrug ofte har karakter af en specifikation af afvigelsen, men sjældent indeholder en redegørelse for årsagen til de opståede afvigelser. Revisionsbemærkning 2006/1 Vi har noteret os, at regnskabet ikke indeholder en anlægsoversigt, pengestrømsopgørelsen samt en oversigt over afgivne garantier og eventualrettigheder samt forpligtelser. jf. ISM Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner afsnit l. Vi har endvidere noteret os, at beskrivelse af anvendt regnskabspraksis ikke er tilpasset de faktiske forhold i Derudover er der efter vores opfattelse fejl i enkelte oversigter i regnskabet. Vi vil anbefale, at de manglende oversigter udarbejdes og forelægges Regionsrådet.

78 Deloitte Periodisering af årsregnskab 2006 Ifølge orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 8. november 2006 skulle regnskabet for 2006 aflægges efter samme principper som tidligere år, idet supplementsperioden dog er forlænget til 31. marts Efter samme principper som tidligere skulle der således også have været oprettet et nyt regnskab 2007, hvori betaling af tilgodehavender og gæld i 2007 vedrørende 2006 skulle være bogført. Dette regnskab skulle herefter have dannet grundlag for udarbejdelsen af "efterregulering af delingsaftale for Københavns Amt". Københavns Amt har af praktiske årsager valgt ikke at foretage denne sondring. Regnskabet for 2006 omfatter ind- og udbetalinger frem til og med 30. april 2007 og årsregnskab 2006 er således aflagt på baggrund af bogføringen den 30. april Fremgangsmåden har hverken påvirket resultat eller egenkapital, men har alene medført en anden klassifisering af regnskabsposterne debitorer, kreditorer og likvide beholdninger. Endvidere har det ikke haft betydning for udførelse af bevillingskontrol i Forholdet har efter vores vurdering ikke påvirket regnskabslæsers mulighed for at vurdere Københavns Amt's økonomiske stilling pr væsentligt, hvorfor vi ikke har fundet det nødvendigt at tage forbehold herfor i revisorpåtegningen. Der er derudover foretaget yderligere posteringer i en periode efter udarbejdelsen af årsregnskabet - og det er således ikke uden særlige arbejdshandlinger muligt at generere et udtræk fra amtets bogføring, der stemmer direkte til det årsregnskab, som Forretningsudvalget har godkendt. Revisionsbemærkning 2006/2 Årsregnskabet 2006 er ikke periodiseret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler herom. Amtets beskrivelse af anvendt regnskabspraksis er ikke tilpasset i overensstemmelse med den faktiske fremgangsmåde. Vi skal anbefale, at amtets bogføring bringes i overensstemmelse med det faktiske aflagte årsregnskab pr. 30. april 2007.

79 Deloitte Årsafslutning 2006 Som et led i afviklingen af Københavns Amt blev der gennemført en ekstraordinær kvalitetssikring af amtets bogføring pr. 30. september Vi reviderede dette arbejde og afgav revisionsberetning af 30. november 2006 herom. Heraf fremgik det, at årsafslutningen 2006 ville stille store krav til økonomifunktionerne og samarbejdet mellem afgivende og modtagende myndigheder. Det er vores opfattelse, at der ikke har været dedikeret tilstrækkelige ressourcer til opgaven. Selvom der har været ydet en stor indsats, har årsafslutningen 2006 været præget af manglende ressourceallokering til denne opgave som følge af, at de personer, der har været ansvarlige for de enkelte områder indtil 31. december 2006, allerede pr. 1. januar 2007 er overgået til andre myndigheder eller opgaver. Derfor har årsafslutningen 2006 været af en væsentligt ringere kvalitet end tidligere år, hvilket dels har medført større usikkerheder om regnskabets retvisende billede, og dels har medført et betydeligt mere omfattende revisionsarbejde. Vi har således ikke modtaget afstemninger af køb og salg af pladser samt kommunal medfinansiering på en række områder under forvaltningen for Kultur, Undervisning og Internationalt Samarbejde samt Psykiatri- og Socialforvaltningen. Vi har derfor fundet det nødvendigt, at basere vores revision og konklusioner på: regnskabsanalyse herunder afvigelser fra tidligere år, drøftelser med medarbejdere fra de ophørte forvaltninger og økonomisk afdeling samt vores erfaringer fra revisionen af status pr. 30. september 2006, jfr. delberetning af 30. november Samtidig indeholder regnskabet en række statuskonti, der ikke er afstemt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet - eller hvor afstemningerne ikke er ajourførte til det endelige regnskab. Hvor der foreligger afstemninger, indeholder disse en række åbentstående poster, hvorpå der henstår sagsbehandling. Det er meget vanskeligt at vurdere konsekvenserne heraf for amtets regnskab. Med afsæt heri er det dog vores vurdering, at usikkerheden i relation til amtets samlede regnskab kan holdes inden for et interval på +/- 25 mio.kr. Vi har derfor vurderet, at disse usikkerheder ikke samlet set giver anledning til et forbehold i vores revisorpåtegning på amtets årsregnskab om retvisende billede.

80 Deloitte 2950 En særlig problemstilling er omtalt i afsnit Køb og salg af pladser på gymnasieskoler og VUCkurser, hvor der på VUC-området er aktiveret ca. 23,3 mio.kr. som nettotilgodehavende hos Københavns Kommune (overvejende), baseret på amtets regnskabsprincipper der anvendtes ved 2004 regnskabet. Københavns Kommune har ikke optaget en tilsvarende gæld, og det er ikke muligt at få dem til at opgøre gælden. Konsekvensen heraf vil blive, at fordringen indgår i delingsaftalen og bliver overdraget til staten, der er overtagende myndighed. Herudover kan det konstateres, at der ikke er foretaget reguleringer af ejerandele i de interessentskaber amtet er medejer af. Årsagen hertil er, at amtet ikke har modtaget regnskaber for de pågældende institutioner på tidspunktet for regnskabets afslutning. Det drejer sig om 7 institutioner med en bogført værdi på 546,3 mio.kr., hvoraf Østamagerbaneselskabet udgør den største værdi med 509 mio.kr. Ved en sammenholdelse med regnskabet for Østamagerbaneselskabet for 2006 kan det konstateres, at kapitalandelen skal opskrives med 126 mio.kr. til i alt 635 mio.kr. Der forventes ikke væsentlige reguleringer på de øvrige ejerandele. Da reguleringer af ejerandele foretages direkte på egenkapitalen, påvirkes årets resultat ikke heraf. Da det ydermere er således, at Østamagerbaneselskabet overdrages til Staten udenom nettoformuefordelingen, har det heller ikke betydning for delingsaftalen. Øvrige ejerandele i interessentskaber overdrages ligeledes til 0 kr., og får derfor heller ikke indflydelse på opgørelsen af nettoformuen i delingsaftalen. Revisionsbemærkning 2006/3 Der er fortsat en række afstemninger af køb og salg af pladser, kommunal medfinansiering samt statuskonti, der ikke er afstemt pr. 31. december eller hvor afstemningerne ikke er ajourført med posteringer indtil 30. april og dermed amtets årsregnskab. Der er ligeledes en række statuskonti, der er afstemt, men hvor åbentstående poster ikke er sagsbehandlet. Det er vores vurdering, at en afklaring af ovenstående vil medføre en række korrektioner til det aflagte regnskab, herunder posteringer med driftsvirkning - og dermed også bevillingskontrollen for Endvidere kan det have betydning for opgørelse af nettoformuen i delingsaftalen, og dermed åbningsbalance pr for de fortsættende myndigheder. Derfor vil vi anbefale, at der iværksættes et arbejde, der sikrer en grundig gennemgang og afklaring af de ikke afstemte konti.

81 Deloitte Omkostningsbaseret regnskab Anlægsaktiver generelt Det omkostningsbaserede regnskab er fortsat behæftet med nogen usikkerhed. Der kan efter vores opfattelse være flere forklaringer herpå. Først og fremmest har amtet - som følge af Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt på området - en meget kompliceret manuel kontering af transaktioner vedrørende anskaffelser af anlægsaktiver. Dette indebærer i sig selv en stor risiko for fejl. Derudover indebærer det en stor risiko for fejl ved omkonteringer, fejlrettelser etc. Forretningsgangene på området har været tilrettelagt ud fra det praktisk og teknisk mulige, idet den forestående regionsdannelse har betydet, at der ikke er anvendt ressourcer på udvikling af nye systemer til løsning af denne opgave. Arbejdet med omkostningsbaserede regnskaber indebærer derudover en række regnskabsmæssige skøn - især i relation til sondringen mellem vedligeholdelse og forbedringer. I nogle dele af organisationen savnes der fortsat en forståelse for arbejdet med omkostningsbaserede regnskaber samt de nødvendige kompetencer til at forestå arbejdet hermed. Disse faktorer er medvirkende til, at der er konstateret differencer mellem anlægskartotek (fortegnelsen over amtets anlægsaktiver) og finansbogføring (balance), ligesom der er differencer mellem anskaffelser ifølge drift og tilgang ifølge anlægskartotek. Disse forhold har især betydning for sygehusudvalgets regnskabs- og bevillingsområde. Derudover er det vores vurdering, at ikke alle anskaffelser over kr. aktiveres - især for så vidt angår finansielt leasede aktiver, ligesom ikke alle afgange (salg/skrotning) bliver registreret. Endelig er det vores opfattelse, at proceduren for ompostering af færdiggjorte anlægsaktiver, der er bogført under anlægsaktiver under udførelse ikke fungerer tilfredsstillende, ligesom der ikke udarbejdes notater om begrundelsen for aktivering/ikke-aktivering. Anlægsaktiverne indgår i amtets endelige delingsbalance, hvorfor det vil være væsentligt at få afklaret de nævnte usikkerheder inden amtet afvikles. I denne forbindelse henledes opmærksomheden tillige på Finansministeriets anmodning til revisionen ved Region Hovedstaden om generelt at efterse, at alle aktiver, herunder ejendomme der er udmatrikuleret i forbindelse med delingen, i efterreguleringen er værdiansat efter de gældende regler Afstemning mellem bogføring og anlægskartotek Der er i året gjort en stor indsats i Økonomisk afdeling/koncernøkonomi for at stemme oplysningerne i anlægskartoteket af til oplysningerne i finanssystemet. Der henstår herefter kun mindre differencer mellem de to systemer henset til den samlede værdi af anlægsaktiverne.

82 Deloitte 2952 Saldiene kan herefter opgøres således: Anlægs- Regnskab kartotek Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr. Immaterielle anlægsaktiver Ejendomme Teknisk udstyr Inventar Aktiver under udførelse Materielle anlæg Anlægsaktiver Såfremt anlægskartoteket er korrekt, indgår anlægsaktiver i amtets regnskab med 11,0 mio.kr. for meget. Det er som tidligere nævnt vores vurdering, at der fortsat er usikkerhed omkring fuldstændighed, gyldighed og værdiansættelse af de aktiver, der indgår i anlægskartoteket. Dette gælder ikke mindst for så vidt angår leasede og donerede aktiver, hvor også sammenhængen til de bogførte værdier af henholdsvis leasingrestgæld og modpost til donerede aktiver ikke er dokumenteret. Modposten til donerede aktiver udgør 27,2 mio.kr., hvilket er ca. 6,4 mio.kr. mere end den bogførte værdi af donerede aktiver. Denne forskel burde formentligt have været driftsført i det omkostningsbaserede regnskab, der således ville have været 6,4 mio.kr. bedre Immaterielle anlægsaktiver Amtet skulle fra og med 2005 aktivere immaterielle anlægsaktiver. Vi skrev følgende i vores beretning til årsregnskab 2005: "Som en nyskabelse skal amtet pr. 1. januar 2005 indregne immaterielle anlægsaktiver (typisk investeringer i it-systemløsninger) i regnskabet. Amtet har indregnet immaterielle anlægsaktiver med en anskaffelsessum på godt 2 mio.kr. Yderligere analyser har vist, at der burde have været aktiveret yderligere ca. 47 mio.kr. vedrørende amtets investeringer i EPJ-systemer. Disse vil blive aktiveret i Ligesom for så vidt angår materielle anlægsaktiver, så vil vi anbefale, at der i 2006 afsættes ressourcer til registrering af tilgang, afgang samt kvalitetssikring af anlægskartoteket."

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere