Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - ( )

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Københavns Amt Revisionsberetning vedrørende revision af årsregnskab 2006

69 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Det reviderede regnskab Redegørelse for den udførte revision Revisionens formål og omfang Risikovurdering og revisionsstrategi Revision af forretningsgange og interne kontroller Drøftelser med direktionen om besvigelser Revisorpåtegning Sammenfatning samt oversigt over revisionsbemærkninger til besvarelse Sammenfatning Opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger fra revisionen af årsregnskab Særlige problemområder Periodisering af årsregnskab Årsafslutning Omkostningsbaseret regnskab Bevillingsoverholdelse Anlægsbevillinger Oversigt over årsregnskab Oversigt over fundne fejl og usikkerheder i regnskabet Kommentarer til den udførte revision Tværgående områder Sygehusudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget og Psykiatriudvalget Udvalget for Undervisning, Kultur og Samarbejde Udvalget for Teknik og Miljø Økonomiudvalget, herunder finansielle poster og finansiering Udvalget for samarbejde mellem erhverv og forskning Erklæringsopgaver Rådgivnings- og assistanceopgaver Erklæring 2978

70 Deloitte 2940 Revisionsberetning af 30. juni Indledning Vi har den 30. juni 2007 afsluttet revisionen af årsregnskabet 2006 for det ophørte Københavns Amt. Det er sidste årsregnskab for Københavns Amt. Årsregnskabet danner tillige grundlag for efterregulering af delingsaftale, ligesom årsregnskabet vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af åbningsbalancen for Region Hovedstaden og de øvrige modtagende myndigheder. Vi afgav den 30. november 2006 beretning om revision i årets løb, herunder med særligt fokus på amtets balance pr. 30. september Vores beretning af 20. november 2006 og nærværende beretning udgør tilsammen vores afrapportering om den udførte revision af årsregnskab Nærværende beretning indeholder ligesom vores beretning pr. 30. november 2006 en række fælles afsnit samt et afsnit for hvert af udvalgene i det ophørte amt. 1.1 Det reviderede regnskab Det udgiftsbaserede regnskab udviser følgende resultat, aktiver og balancekonto: mio.kr. Drifts- og anlægsunderskud ,8 Låneoptagelse 975,7 Afdrag på lån -779,8 Finansforskydninger 535,8 Kasseforbrug -669,1 Aktiver i alt 2.127,3 Gæld i alt ,7 Balancekonto ,4 Det omkostningsbaserede regnskab udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat ,9 Aktiver ,6 Hensættelser og gæld ,4 Egenkapital 833,2

71 Deloitte Redegørelse for den udførte revision 2.1 Revisionens formål og omfang Formålet med og omfanget af revisionen er fastsat i: Lov om kommunernes styrelse Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Københavns Amts revisionsregulativ Det fremgår af disse bestemmelser, at revisionen skal påse: at der er hjemmel til de foretagne - økonomiske - dispositioner at disse dispositioner er dokumenteret, samt at de registreres korrekt i bogføringen, herunder at der er tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller til sikring heraf at bogføringen danner grundlag for udarbejdelse af regnskabet at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor at revisionen skal omfatte alle under Københavns Amtsråd henhørende regnskabsområder at afvigelser mellem budget og regnskab er beskrevet korrekt Revisionens udførelse Ved udførelsen af revisionen tages der udgangspunkt i: Københavns Amts Kasse- og regnskabsregulativ Budgettet for det reviderede år Beslutningsreferater fra amtsråds- og udvalgsmøder Anden lovgivning af økonomisk relevans (eksempelvis lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier og lov om den kommunale og amtskommunale momsudligning) Andre meddelelser om økonomiske dispositioner (eksempelvis krav til statsrefusion) Revisionen tilrettelægges i øvrigt i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Dette indebærer blandt andet, at revisionen udføres ved stikprøver, og at hovedvægten lægges på de poster i årsregnskabet og de dele af Københavns Amts registreringssystemer og forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl eller mangler er størst. Revisionen sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl eller mangler, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af regnskabet. Vi har tilrettelagt vores arbejde således, at vi på de væsentlige områder gennemgår forretningsgangene årligt, mens øvrige områder er revideret efter en rotationsplan.

72 Deloitte Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige samt administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med amtets ledelse og vores kendskab til amtets aktiviteter samt forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2006 identificeret de områder, hvor der vurderes at være størst risiko for væsentlige fejl i årsrapporten. Revisionen vil som følge heraf primært være fokuseret på risikofyldte regnskabselementer samt områder, der blandt andet indeholder elementer af regnskabsmæssige skøn ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser i årsrapporten. Som følge af at amtet afvikles, vil revisionen blive tilpasset de særlige risici, som dette medfører. 2.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller Revisionen i årets løb har til formål at undersøge og vurdere, om amtets rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 2.4 Drøftelser med direktionen om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt amtets ledelse om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at amtet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af amtets aktiver. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl som følge af besvigelser, der har påvirket årsregnskabet for 2006.

73 Deloitte Revisorpåtegning Påtegningen udtrykker vores overordnede konklusion på, hvorvidt årsregnskabet efter vores opfattelse giver et retvisende billede af amtets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af amtets aktiviteter for regnskabsåret. Den uafhængige revisors påtegning Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Amt for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse, Finansieringsoversigt, Regnskabsoversigt og Bemærkninger til regnskabet. Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Balance og Omregningstabel. Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og amtets revisionsregulativ. Standarderne kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen

74 Deloitte 2944 for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for amtets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af amtets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Forbehold Regnskabet indeholder ikke: oversigt over til- og afgange af anlægsaktiver pengestrømsopgørelse oversigt over garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser som krævet ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Vi tager derfor forbehold for regnskabets overholdelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav til årsregnskabets indhold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet med ovenstående forbehold giver et retvisende billede af amtets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af amtets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 4. Sammenfatning samt oversigt over revisionsbemærkninger til besvarelse 4.1 Sammenfatning Revisionen af Københavns Amts årsregnskab for 2006 har vist, at hverken årsregnskabet eller det underliggende datagrundlag har haft den sædvanlige kvalitet. De formelle mangler i årsregnskabet omfatter manglende oversigter, fejl i enkelte talopstillinger, manglende overensstemmelse med bogføringen og ikke fyldestgørende forklaringer på afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug. Bogføringen, der er lagt til grund for årsregnskabet, er ikke periodiseret i overensstemmelse med ISM s regler herom, idet årsregnskabet indeholder ind- og udbetalinger frem til og med

75 Deloitte 2945 Bogføringen er derudover ikke tilstrækkelig kvalitetssikret for så vidt angår afstemning og sagsbehandling af åbentstående poster under kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld, ligesom køb og salg af pladser samt kommunal medfinansiering, ikke er afstemt på en række områder under især Kultur og Undervisningsforvaltningen samt Psykiatri- og Socialforvaltningen. Endvidere har vi noteret os, at der er et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 13 ud af 23 bevillingsområder. For så vidt angår det omkostningsbaserede regnskab finder vi, at der på en række områder fortsat er usikkerhed om registreringen og værdiansættelsen af amtets anlægsaktiver. Vores revisionserklæring indeholder derfor forbehold for overholdelsen af ISM s regler for aflæggelse af kommunale og amtskommunale regnskaber. For så vidt angår usikkerhederne i årsregnskabet som følge af manglende kvalitetssikring, skal dette ses i lyset af amtets samlede underskud på henholdsvis mio.kr. (udgiftsbaseret) og mio.kr. (omkostningsbaseret), samt en balancesum på mio.kr. og en egenkapital på 833 mio.kr. (omkostningsbaseret). På trods af vanskelighederne med at kvantificere usikkerhederne, så vurderer vi usikkerheden på amtets udgiftsbaserede resultat og dermed bevillingsoverholdelsen til at kunne holde sig indenfor et interval på +/- 25 mio.kr. Henset til amtets samlede størrelse, har vi valgt at rapportere disse mangler som bemærkninger i vores revisionsberetning og ikke som et forbehold i vores samlede erklæring om amtets årsregnskab. Det er vores vurdering, at såfremt amtet ikke havde gennemført en række afstemningsarbejder pr , ville datagrundlaget kunne have lidt af yderligere mangler. Det er også vores opfattelse, at ovenstående skal ses i lyset af en utilstrækkelig koordinering af overdragelsen mellem Københavns Amt og Region Hovedstaden, samt manglende ressourcer til håndteringen af en samtidig nedlukning af de ophørende myndigheder og etablering af Region Hovedstaden. Af mødesagen vedrørende behandling af årsregnskabet fremgår: "Udarbejdelsen af årsregnskaberne har været præget af, at de ressourcer og kompetencer, der normalt har været til stede i regnskabsafslutningen ikke har været tilgængelige i forbindelse med nedlukningen af amterne og etablering af regionens økonomifunktion. Hertil kommer den usikkerhed overgangen har skabt i arbejdsgange både internt og eksterne (hos leverandører m.fl.). Der har derfor på flere måder været tale om en noget unormal og meget "tung" regnskabsafslut-

76 Deloitte 2946 ning. På det overordnede niveau er regnskabsresultatet korrekt, men på det enkelte institutionsniveau kan der forekomme unøjagtigheder i forhold til en normal regnskabsprocedure. Specielt opfølgningen på køb og salg takstindtægter og udgifter har givet anledning til problemer; således foreligger der ikke endnu korrekt beregning af køb og salg på VUC-området. Administrationen arbejder derfor videre med at udbygge dokumentationen på en række områder. Dette kan føre til, at der vil være behov for at kunne gennemføre mindre korrektioner af datamaterialet, inden det endelige fremsendes til revisionen." Vores efterfølgende redegørelse indeholder en række anbefalinger og henstillinger, som kan vedrøre enten forhold i Københavns Amt som videreføres i Region Hovedstaden, eller forhold som vedrører andre overtagende myndigheder. Vi har forsøgt at præcisere hvortil anbefalingerne er rettet. En stor del af anbefalingerne går på at de manglende afstemningsarbejder uagtet at de ikke er fundne væsentlige for vurderingen af Københavns Amts regnskab kan få betydning for en korrekt opgørelse af delingsbalancen og dermed også for en retvisende åbningsbalance i den overtagende myndighed. Derfor anbefaler vi, at tiden frem til den endelige regulering af delingsaftalerne benyttes til fortsat at få ryddet op og afstemt de områder, der vurderes at være mest afgørende i denne fase. 4.2 Opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger Amtsrådets behandlede på mødet den 28. september 2006 revisionsberetningen til årsregnskab 2005, herunder de revisionsbemærkninger, vi afgav heri. På baggrund af amtets besvarelse af bemærkningerne betragtes punkterne som værende afsluttet. Der er ikke herefter uafsluttede revisionsbemærkninger fra tidligere år. 4.3 Revisionsbemærkninger fra revisionen af årsregnskab 2006 Idet vi henviser til efterfølgende afsnit, kan de afgivne revisionsbemærkninger oplistes således: 5. Generel del Revisionsbemærkning 2006/1 (5.1.1) Manglende oversigter i regnskabet Revisionsbemærkning 2006/2 (5.2.2) Periodisering af årsregnskab 2006 Revisionsbemærkning 2006/3 (5.3) Manglende afstemninger Revisionsbemærkning 2006/4 (5.5) Bevillingsoverskridelser 7.2 Sygehusudvalget Revisionsbemærkning 2006/5 (7.2.4) Patientmidler Revisionsbemærkning 2006/6 (5.4.4) Anlægsaktiver: værdiansættelse og afstemning 7.4 Socialudvalget og Psykiatriudvalget Revisionsbemærkning 2006/7 ( ) Mangelfulde afstemninger - statusposter Revisionsbemærkning 2006/8 ( ) Mangelfulde afstemninger - institutionsområdet Revisionsbemærkning 2006/9 ( ) Uforbrugte eksternt finansierede midler - periodisering

77 Deloitte Udvalget for Undervisning, Kultur og Samarbejde Revisionsbemærkning 2006/10 ( ) Køb og salg af pladser Revisionsbemærkning 2006/11 ( ) Mangelfulde afstemninger - statusposter Revisionsbemærkning 2006/12 ( ) Mangelfulde afstemninger - institutionsområdet 7.7 Økonomiudvalget Revisionsbemærkning 2006/13 (7.7.3) Mangelfulde afstemninger - statusposter 5. Særlige problemområder Amtets årsregnskab Vi har foretaget revision af, hvorvidt amtets årsregnskab lever op til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Vi har herved konstateret, at der mangler udarbejdelse af anlægsoversigt (anlægsnote), pengestrømsopgørelse og fortegnelse over afgivne garantier og eventualrettigheder samt forpligtelser. Vi har derfor taget forbehold for årsregnskabets overholdelse af ISMs krav til årsregnskabets indhold. Vi har derudover noteret os, at der er fejl i enkelte talopstillinger, herunder oversigterne over "specifikation af det økonomiske resultat" side 35 og "finansiering" side 36. Endelig kan vi konstatere, at redegørelsen for anvendt regnskabspraksis er mangelfuld og fejlbehæftet. Det fremgår således ikke, at regnskabet indeholder likvide posteringer frem til 30. april 2007 (jf. afsnit 5.2), mens det omvendt fremgår, at pengestrømsopgørelse og oversigt over eventualrettigheder - og forpligtelser er indeholdt i regnskabet, hvilket ikke er tilfældet. Ved gennemgangen har vi noteret os, at en række forklaringer på afvigelser mellem korrigeret budget og realiseret forbrug ofte har karakter af en specifikation af afvigelsen, men sjældent indeholder en redegørelse for årsagen til de opståede afvigelser. Revisionsbemærkning 2006/1 Vi har noteret os, at regnskabet ikke indeholder en anlægsoversigt, pengestrømsopgørelsen samt en oversigt over afgivne garantier og eventualrettigheder samt forpligtelser. jf. ISM Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner afsnit l. Vi har endvidere noteret os, at beskrivelse af anvendt regnskabspraksis ikke er tilpasset de faktiske forhold i Derudover er der efter vores opfattelse fejl i enkelte oversigter i regnskabet. Vi vil anbefale, at de manglende oversigter udarbejdes og forelægges Regionsrådet.

78 Deloitte Periodisering af årsregnskab 2006 Ifølge orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 8. november 2006 skulle regnskabet for 2006 aflægges efter samme principper som tidligere år, idet supplementsperioden dog er forlænget til 31. marts Efter samme principper som tidligere skulle der således også have været oprettet et nyt regnskab 2007, hvori betaling af tilgodehavender og gæld i 2007 vedrørende 2006 skulle være bogført. Dette regnskab skulle herefter have dannet grundlag for udarbejdelsen af "efterregulering af delingsaftale for Københavns Amt". Københavns Amt har af praktiske årsager valgt ikke at foretage denne sondring. Regnskabet for 2006 omfatter ind- og udbetalinger frem til og med 30. april 2007 og årsregnskab 2006 er således aflagt på baggrund af bogføringen den 30. april Fremgangsmåden har hverken påvirket resultat eller egenkapital, men har alene medført en anden klassifisering af regnskabsposterne debitorer, kreditorer og likvide beholdninger. Endvidere har det ikke haft betydning for udførelse af bevillingskontrol i Forholdet har efter vores vurdering ikke påvirket regnskabslæsers mulighed for at vurdere Københavns Amt's økonomiske stilling pr væsentligt, hvorfor vi ikke har fundet det nødvendigt at tage forbehold herfor i revisorpåtegningen. Der er derudover foretaget yderligere posteringer i en periode efter udarbejdelsen af årsregnskabet - og det er således ikke uden særlige arbejdshandlinger muligt at generere et udtræk fra amtets bogføring, der stemmer direkte til det årsregnskab, som Forretningsudvalget har godkendt. Revisionsbemærkning 2006/2 Årsregnskabet 2006 er ikke periodiseret i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler herom. Amtets beskrivelse af anvendt regnskabspraksis er ikke tilpasset i overensstemmelse med den faktiske fremgangsmåde. Vi skal anbefale, at amtets bogføring bringes i overensstemmelse med det faktiske aflagte årsregnskab pr. 30. april 2007.

79 Deloitte Årsafslutning 2006 Som et led i afviklingen af Københavns Amt blev der gennemført en ekstraordinær kvalitetssikring af amtets bogføring pr. 30. september Vi reviderede dette arbejde og afgav revisionsberetning af 30. november 2006 herom. Heraf fremgik det, at årsafslutningen 2006 ville stille store krav til økonomifunktionerne og samarbejdet mellem afgivende og modtagende myndigheder. Det er vores opfattelse, at der ikke har været dedikeret tilstrækkelige ressourcer til opgaven. Selvom der har været ydet en stor indsats, har årsafslutningen 2006 været præget af manglende ressourceallokering til denne opgave som følge af, at de personer, der har været ansvarlige for de enkelte områder indtil 31. december 2006, allerede pr. 1. januar 2007 er overgået til andre myndigheder eller opgaver. Derfor har årsafslutningen 2006 været af en væsentligt ringere kvalitet end tidligere år, hvilket dels har medført større usikkerheder om regnskabets retvisende billede, og dels har medført et betydeligt mere omfattende revisionsarbejde. Vi har således ikke modtaget afstemninger af køb og salg af pladser samt kommunal medfinansiering på en række områder under forvaltningen for Kultur, Undervisning og Internationalt Samarbejde samt Psykiatri- og Socialforvaltningen. Vi har derfor fundet det nødvendigt, at basere vores revision og konklusioner på: regnskabsanalyse herunder afvigelser fra tidligere år, drøftelser med medarbejdere fra de ophørte forvaltninger og økonomisk afdeling samt vores erfaringer fra revisionen af status pr. 30. september 2006, jfr. delberetning af 30. november Samtidig indeholder regnskabet en række statuskonti, der ikke er afstemt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet - eller hvor afstemningerne ikke er ajourførte til det endelige regnskab. Hvor der foreligger afstemninger, indeholder disse en række åbentstående poster, hvorpå der henstår sagsbehandling. Det er meget vanskeligt at vurdere konsekvenserne heraf for amtets regnskab. Med afsæt heri er det dog vores vurdering, at usikkerheden i relation til amtets samlede regnskab kan holdes inden for et interval på +/- 25 mio.kr. Vi har derfor vurderet, at disse usikkerheder ikke samlet set giver anledning til et forbehold i vores revisorpåtegning på amtets årsregnskab om retvisende billede.

80 Deloitte 2950 En særlig problemstilling er omtalt i afsnit Køb og salg af pladser på gymnasieskoler og VUCkurser, hvor der på VUC-området er aktiveret ca. 23,3 mio.kr. som nettotilgodehavende hos Københavns Kommune (overvejende), baseret på amtets regnskabsprincipper der anvendtes ved 2004 regnskabet. Københavns Kommune har ikke optaget en tilsvarende gæld, og det er ikke muligt at få dem til at opgøre gælden. Konsekvensen heraf vil blive, at fordringen indgår i delingsaftalen og bliver overdraget til staten, der er overtagende myndighed. Herudover kan det konstateres, at der ikke er foretaget reguleringer af ejerandele i de interessentskaber amtet er medejer af. Årsagen hertil er, at amtet ikke har modtaget regnskaber for de pågældende institutioner på tidspunktet for regnskabets afslutning. Det drejer sig om 7 institutioner med en bogført værdi på 546,3 mio.kr., hvoraf Østamagerbaneselskabet udgør den største værdi med 509 mio.kr. Ved en sammenholdelse med regnskabet for Østamagerbaneselskabet for 2006 kan det konstateres, at kapitalandelen skal opskrives med 126 mio.kr. til i alt 635 mio.kr. Der forventes ikke væsentlige reguleringer på de øvrige ejerandele. Da reguleringer af ejerandele foretages direkte på egenkapitalen, påvirkes årets resultat ikke heraf. Da det ydermere er således, at Østamagerbaneselskabet overdrages til Staten udenom nettoformuefordelingen, har det heller ikke betydning for delingsaftalen. Øvrige ejerandele i interessentskaber overdrages ligeledes til 0 kr., og får derfor heller ikke indflydelse på opgørelsen af nettoformuen i delingsaftalen. Revisionsbemærkning 2006/3 Der er fortsat en række afstemninger af køb og salg af pladser, kommunal medfinansiering samt statuskonti, der ikke er afstemt pr. 31. december eller hvor afstemningerne ikke er ajourført med posteringer indtil 30. april og dermed amtets årsregnskab. Der er ligeledes en række statuskonti, der er afstemt, men hvor åbentstående poster ikke er sagsbehandlet. Det er vores vurdering, at en afklaring af ovenstående vil medføre en række korrektioner til det aflagte regnskab, herunder posteringer med driftsvirkning - og dermed også bevillingskontrollen for Endvidere kan det have betydning for opgørelse af nettoformuen i delingsaftalen, og dermed åbningsbalance pr for de fortsættende myndigheder. Derfor vil vi anbefale, at der iværksættes et arbejde, der sikrer en grundig gennemgang og afklaring af de ikke afstemte konti.

81 Deloitte Omkostningsbaseret regnskab Anlægsaktiver generelt Det omkostningsbaserede regnskab er fortsat behæftet med nogen usikkerhed. Der kan efter vores opfattelse være flere forklaringer herpå. Først og fremmest har amtet - som følge af Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt på området - en meget kompliceret manuel kontering af transaktioner vedrørende anskaffelser af anlægsaktiver. Dette indebærer i sig selv en stor risiko for fejl. Derudover indebærer det en stor risiko for fejl ved omkonteringer, fejlrettelser etc. Forretningsgangene på området har været tilrettelagt ud fra det praktisk og teknisk mulige, idet den forestående regionsdannelse har betydet, at der ikke er anvendt ressourcer på udvikling af nye systemer til løsning af denne opgave. Arbejdet med omkostningsbaserede regnskaber indebærer derudover en række regnskabsmæssige skøn - især i relation til sondringen mellem vedligeholdelse og forbedringer. I nogle dele af organisationen savnes der fortsat en forståelse for arbejdet med omkostningsbaserede regnskaber samt de nødvendige kompetencer til at forestå arbejdet hermed. Disse faktorer er medvirkende til, at der er konstateret differencer mellem anlægskartotek (fortegnelsen over amtets anlægsaktiver) og finansbogføring (balance), ligesom der er differencer mellem anskaffelser ifølge drift og tilgang ifølge anlægskartotek. Disse forhold har især betydning for sygehusudvalgets regnskabs- og bevillingsområde. Derudover er det vores vurdering, at ikke alle anskaffelser over kr. aktiveres - især for så vidt angår finansielt leasede aktiver, ligesom ikke alle afgange (salg/skrotning) bliver registreret. Endelig er det vores opfattelse, at proceduren for ompostering af færdiggjorte anlægsaktiver, der er bogført under anlægsaktiver under udførelse ikke fungerer tilfredsstillende, ligesom der ikke udarbejdes notater om begrundelsen for aktivering/ikke-aktivering. Anlægsaktiverne indgår i amtets endelige delingsbalance, hvorfor det vil være væsentligt at få afklaret de nævnte usikkerheder inden amtet afvikles. I denne forbindelse henledes opmærksomheden tillige på Finansministeriets anmodning til revisionen ved Region Hovedstaden om generelt at efterse, at alle aktiver, herunder ejendomme der er udmatrikuleret i forbindelse med delingen, i efterreguleringen er værdiansat efter de gældende regler Afstemning mellem bogføring og anlægskartotek Der er i året gjort en stor indsats i Økonomisk afdeling/koncernøkonomi for at stemme oplysningerne i anlægskartoteket af til oplysningerne i finanssystemet. Der henstår herefter kun mindre differencer mellem de to systemer henset til den samlede værdi af anlægsaktiverne.

82 Deloitte 2952 Saldiene kan herefter opgøres således: Anlægs- Regnskab kartotek Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr. Immaterielle anlægsaktiver Ejendomme Teknisk udstyr Inventar Aktiver under udførelse Materielle anlæg Anlægsaktiver Såfremt anlægskartoteket er korrekt, indgår anlægsaktiver i amtets regnskab med 11,0 mio.kr. for meget. Det er som tidligere nævnt vores vurdering, at der fortsat er usikkerhed omkring fuldstændighed, gyldighed og værdiansættelse af de aktiver, der indgår i anlægskartoteket. Dette gælder ikke mindst for så vidt angår leasede og donerede aktiver, hvor også sammenhængen til de bogførte værdier af henholdsvis leasingrestgæld og modpost til donerede aktiver ikke er dokumenteret. Modposten til donerede aktiver udgør 27,2 mio.kr., hvilket er ca. 6,4 mio.kr. mere end den bogførte værdi af donerede aktiver. Denne forskel burde formentligt have været driftsført i det omkostningsbaserede regnskab, der således ville have været 6,4 mio.kr. bedre Immaterielle anlægsaktiver Amtet skulle fra og med 2005 aktivere immaterielle anlægsaktiver. Vi skrev følgende i vores beretning til årsregnskab 2005: "Som en nyskabelse skal amtet pr. 1. januar 2005 indregne immaterielle anlægsaktiver (typisk investeringer i it-systemløsninger) i regnskabet. Amtet har indregnet immaterielle anlægsaktiver med en anskaffelsessum på godt 2 mio.kr. Yderligere analyser har vist, at der burde have været aktiveret yderligere ca. 47 mio.kr. vedrørende amtets investeringer i EPJ-systemer. Disse vil blive aktiveret i Ligesom for så vidt angår materielle anlægsaktiver, så vil vi anbefale, at der i 2006 afsættes ressourcer til registrering af tilgang, afgang samt kvalitetssikring af anlægskartoteket."

Emne: Endelig godkendelse af regnskaber 2006, revisionsberetninger og nettoformuefordeling for nedlagte myndigheder.

Emne: Endelig godkendelse af regnskaber 2006, revisionsberetninger og nettoformuefordeling for nedlagte myndigheder. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 23. oktober 2007 Sag nr. 1 Emne: Endelig godkendelse af regnskaber 2006, revisionsberetninger og nettoformuefordeling for nedlagte myndigheder. 26 bilag

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Region Syddanmark Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Region Syddanmark Beretning om

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere