Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/ vedrørende årsrapporten for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008"

Transkript

1 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/ vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) Fax (+45) Aalborg København Sæby Aars CVR.nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAG. 1. REVISION AF ÅRSRAPPORTEN FOR Indledning Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning Revisionens formål samt revisors arbejde og ansvar Den udførte revision Forretningsgange og intern kontrol KOMMENTARER OG SUPPLERENDE SPECIFIKATIO- NER TIL DEN I ÅRETS LØB UDFØRTE REVISION 2.1. Regnskabsmæssige forhold SKATTEMÆSSIGE FORHOLD ANDEN ASSISTANCE AFSLUTTENDE OPLYSNINGER 5.1. Ledelsens regnskabserklæring Bestyrelsens forhandlingsprotokol mv Revisors erklæring

3 1. REVISION AF ÅRSRAPPORTEN FOR Indledning Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi afsluttet vor revision af foreningens årsrapport for regnskabsåret kr Resultat Aktiver Egenkapital Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning Godkendes årsrapporten i dets nuværende form, og såfremt der ikke fremkommer nye væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsrapporten med følgende påtegning: Til bestyrelsen i Dansk Træforening Vi har revideret årsrapporten for Dansk Træforening for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. 84

4 Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven Revisionens formål samt revisors arbejde og ansvar Revisionens formål er at påse, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, foreningens vedtægter samt almindelig anerkendt regnskabspraksis, herunder at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret. Ved afslutningen af revisionen forsyner vi den reviderede årsrapport med en revisionspåtegning, der er vor erklæring om den udførte revision og konklusionen herpå. Revisionspåtegningen dækker hele den lovpligtige del af årsrapporten, herunder ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Danske revisionsstandarder forudsætter, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Ved høj grad af sikkerhed forstås, at vi gennem vort arbejde er nået til høj grad af, men ikke fuldstændig sikkerhed for, at de informationer, som er revideret, ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Der er ved enhver revision risiko for, at væsentlig fejlinformation i årsrapporten ikke afdækkes, selvom revisionen udføres i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Ved besvigelser er der en forøget risiko for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, fordi besvigelser sædvanligvis søges tilsløret eller skjult for revisor og omverdenen. Gennem vort valg af revisionsmetoder og omfanget af revisionsindsatsen tager vi under revisionsarbejdet i betragtning, at væsentlige besvigelser kan forekomme. Får vi mistanke om, at der forekommer besvigelser, vil vi - sædvanligvis i samråd med ledelsen - iværksætte undersøgelser med henblik på at få mistanken afkræftet eller bekræftet. Uanset at vi ved planlægningen og udførelsen af revisionen tager risikoen for besvigelser i betragtning, er vi ikke ansvarlige for at hindre besvigelser. Risikoen for, at årsrapporten indeholder fejlinformation på grund af uopdagede besvigelser, reduceres i takt med, at ledelsen etablerer og håndhæver effektive forretningsgange og interne kontroller. Ledelsens tilsyn er et vigtigt led i foreningens interne kontrolsystem. Det er derfor afgørende, at ledelsen altid gør sig bekendt med den finansielle stilling og udvikling. Dette kan eksempelvis ske ved at sammenholde likviditet, rentabilitet og soliditet med den forventede udvikling ifølge budgetter og med tidligere regnskabsperioder. Ansvaret for selve aflæggelsen af årsrapporten samt for bogføring og formueforvaltning påhviler foreningens ledelse. Det er således ledelsen, der har det overordnede ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen samt for, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en måde, der er tilfredsstillende efter foreningens forhold. 85

5 Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager ledelsen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etableringen af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henblik på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af foreningens aktiver og bevidst fejlinformation i regnskabsaflæggelsen. I henhold til danske revisionsstandarder skal vi særskilt påse, at foreningens registreringssystemer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsrapporten. Vi skal gennemgå og vurdere forretningsgange og interne kontroller, herunder kontrollere at disse fungerer som forudsat. Det er endvidere vores pligt at påse, hvorvidt ledelsen overholder sine pligter efter aktieselskabsloven, til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt hvorvidt aktieselskabslovens krav om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokol er overholdt. Manglende overholdelse af bestemmelserne medfører, at vi skal udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen. Til brug for revisionen af årsrapporten skal ledelsen give os de oplysninger, der må antages af betydning for bedømmelsen af foreningen. Ledelsen skal give os adgang til at foretage de undersøgelser, vi finder nødvendige, og skal sørge for, at der gives de oplysninger og den b stand, som vi anser for nødvendige for udførelsen af arbejdet Den udførte revision Til vor revision af årsrapporten for regnskabsåret 2008 skal vi knytte følgende kommentarer: Revisionen af årsrapporten er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Revisionen skal sikre, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn. Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsrapportens oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt den udarbejdede årsrapport opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt. Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørelser. Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til foreningen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i årsrapporten. Vi har endvidere påset, at almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret. I overensstemmelse med danske revisionsstandarder har vi revideret begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område er at kontrollere, om væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne eller i form af oplysninger i ledelsesberetningen eller i noter til årsrapporten. Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb. Idet foreningens daglige personale kun består af direktøren som varetager såvel bogholderi- som kassererfunktionen er det vor opfattelse, at et uanmeldt beholdningseftersyn ikke vil bibringe yderligere revisionsmæssig overbevisning og dokumentation. 86

6 1.5. Forretningsgange og intern kontrol Vi har som led i revisionen gennemgået foreningens registreringssystemer og interne kontroller. Som følge af det begrænsede antal medarbejdere i foreningens administration er det ikke muligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer. Der foreligger derfor en risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens administration, og der kan herved opstå tab. Vor revision kan ikke afsløre disse fejl med sikkerhed. Konstaterer vi under vor revision uregelmæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik på at afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke i forbindelse med vor revision af årsrapporten for 2008 afdækket uregelmæssigheder, men som anført kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmæssigheder ikke forekommer. 2. KOMMENTARER OG SUPPLERENDE SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN 2.1. Regnskabsmæssige forhold Årets kursregulering på værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen. Da den urealiserede kursregulering pr. 31/12 er negativ foretages der ikke binding heraf. Foreningen har pr. 1/ overtaget administrationen af projektet Træ Er Miljø, hvorfor dette er indarbejdet i foreningens årsrapport. På baggrund af dette bliver der udarbejdet følgende regnskaber: Årsrapport for foreningen til eksternt brug. Intern årsrapport for foreningen. Årsregnskab for Træ Er Miljø til internt brug. Årsregnskabet for Træ Er Miljø er indarbejdet i foreningens eksterne årsrapport. Derudover henvises til Ledelsesberetningen og "Anvendt regnskabspraksis", som er anført i årsrapporten. Direktør Jakob Klaumann har i 2008 modtaget en gage på kr. 3. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD Vi skal bemærke, at vor revision ikke tager sigte på opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Vi er imidlertid ikke under vor revision stødt på forhold af betydning for indkomstopgørelsen, som ikke var taget i betragtning ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst. Foreningens skattepligtige indkomst for årsrapporten 2008 er opgjort til en indkomst på 0 t.kr. 87

7 4. ANDEN ASSISTANCE Ud over revision har vi assisteret foreningen med følgende: Ydet regnskabsmæssig assistance i forbindelse med regnskabsårets slutning Opstillet årsrapporten 2008 ud fra bogføringen Ydet skattemæssig assistance Ydet assistance vedrørende projektet Træ Er Miljø 5. AFSLUTTENDE OPLYSNINGER 5.1. Ledelsens regnskabserklæring I overensstemmelse med god revisionsskik har vi indhentet regnskabserklæring til bekræftelse af årsrapportens fuldstændighed Bestyrelsens forhandlingsprotokol mv. Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med den 30/ Revisors erklæring I henhold til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse, at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser for statsautoriserede revisorer, og vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 5. maj 2009 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB FLEMMING T. CHRISTENSEN Statsautoriseret revisor 88

8 Forevist bestyrelsen, den 5/ Carsten Rittig Per S. Andreasen Bjarne Risør Morten Bergsten Niels Pedersen 89

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere