Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk"

Transkript

1 Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2014: Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse for perioden 1/ / Balance pr. 31/ Specifikationer Side 2

3 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Holeby Vandværk 4960 Holeby CVR-nr.: Hjemstedskommune: Lolland Regnskabsår: 1. januar december Formål Bestyrelse Levere vand til andelshaverne i Holeby og Omegns Vandværk Pr. 31/ : 1963 forbrugere Benny Hermann, formand Leif Eriksen Bjarne Ø. Andersen Mogens Ringsing Klaus Henningsen Hans Otto Jensen Bjarne Østen Intern revision Henrik Andreassen Ejler Schjelde Regnskab D.R. Revision Toftevej 13 A 4952 Stokkemarke Pengeinstitut Jyske Bank Nykøbing afdeling Toldbodgade Nykøbing F Side 3

4 Ledelseserklæring Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af værkets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31/ samt af resultatet af værkets aktiviteter for Holeby, den 15. april 2015 Dorte Rasmussen kasserer Benny Hermann Leif Eriksen Bjarne Ø. Andersen formand Mogens Ringsing Bjarne Østen Hans Otto Jensen Klaus Henningsen Godkendt på den ordinære generalforsamling, den: Dirigent: Side 4

5 Revisorerklæring Vi har revideret den af bestyrelsen aflagte årsrapport for Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk for regnskabsåret 1. januar december Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er uden væsentlige fejl og mangler. Endvidere at årsrapporten er rigtig ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, samt at opgivne beholdninger og aktiver er tilstede. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at den giver et retvisende billede af værkets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Holeby, den 2015 Generalforsamlingsvalgte revisorer: Henrik Andreassen Ejler Schjelde Side 5

6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: GENERELT Årsrapporten er udarbejdet efter driftsøkonomiske principper. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af vand indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens indvinding af vand, drift og vedligeholdelse af anlæg, pumpestationer m.v., afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø, forsikring og udvikling m.v. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger som kan henføres til distribution af vand. Distributionsopgaverne påbegyndes ved vandets afgang fra produktionsenheden. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, målerudskiftning, ledningsregistrering m.v. samt afskrivninger på distributionsaktiver. Måleraflæsning/måleradministration omfatter bl.a. måleraflæsning ved årsskiftet samt løbende aflæsninger i årets løb til brug ved tvangsauktioner m.m. Lønomkostninger Lønomkostninger omfatter lønninger og øvrige personaleomkostninger. Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsesfunktionen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadministration og information, administrativ it, regnskab, kontorhold, inkassobehandling og tab på debitorer m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter. Side 6

7 Anvendt regnskabspraksis BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Forsyningsledninger Boringer Opmåling ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Målere år år 10 år år 7-10 år 10 år Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen som en særskilt regnskabspost. Varebeholdning Beholdning af målere m.v. måles til kostpris efter FIFO-metoden. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Side 7

8 Resultatopgørelse for NETTOOMSÆTNING , ,0 VARIABLE OMKOSTNINGER 2 Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Lønomkostninger Variable omkostninger i alt , ,4 DÆKNINGSBIDRAG , ,6 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER 5 Administrationsomkostninger Andre eksterne omkostninger i alt , ,2 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER , ,5 FINANSIELLE POSTER 6 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt , ,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT , ,5 EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære indtægter (tidligere afskrevet fordring) Ekstraordinære poster i alt ,0 0 0,0 ÅRETS RESULTAT , ,5 Side 8

9 Balance pr. 31. december 2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 7 Grunde og bygninger Ledningsnet Opmåling ledningsnet Boringer Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner Køb og opsætning af nye målere Materielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Målere m.v Varebeholdninger i alt Tilgodehavender 13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9

10 Balance pr. 31. december 2014 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt GÆLD Kortfristet gæld 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig moms og afgifter Skyldigt vedrørende personale Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 10

11 Specifikationer 1 NETTOOMSÆTNING Fast afgift , ,4 Variabel afgift efter forbrug , ,1 Statsafgift (miljøafgift/vandskat) , ,8 Statsafgift overført til afregningskonto , ,8 Ekstra statsafgift efter udpumpet mængde , ,2 Eftergivelse af vandafgift ved vandspild ,3 0 0,0 Udleje driftsmidler m.v , ,2 Tilslutningsafgift , ,9 Salg af målere , ,1 Salg af måleraflæsninger til Lolland Forsyning , ,3 Flyttegebyr , ,5 Rykkergebyr , ,3 Åbne/lukkegebyr , ,4 NETTOOMSÆTNING i alt Produktionsomkostninger Vedligeholdelse boringer Tankberedskab Fragt Drikkevandsanalyse Brændstof til maskiner Vedligeholdelse maskiner og inventar Småanskaffelser Serviceabonnement, øvrige El og gas Refunderet energiafgift Vedligeholdelse bygninger Rengøring Forsikringer driftsmidler Renovation m.v Ejendomsskat Afskrivning vandværk, Nøbbøllevej Afskrivning boringer Afskrivning driftsmateriel Produktionsomkostninger i alt Side 11

12 Specifikationer 3 Distributionsomkostninger Vedligeholdelse ledninger/stophaner Køb af målere, brønde m.v Udskiftning målere, brønde m.v Måleraflæsning/måleradministration Afmontering/påsætning målere v/lukninger Varelager stophaner m.v. primo Varelager stophaner m.v. ultimo Afskrivning ledningsnet Afskrivning opmåling ledningsnet Afskrivning målere Distributionsomkostninger i alt Lønomkostninger Løn formand Løn vandværkspasser Løn medhjælpere ATP Aes, barsel m.v Kørselsgodtgørelse Diverse personaleomkostninger Lønomkostninger i alt Administrationsomkostninger Serviceabonnement, EDB Kontorartikler Vedligeholdelse hjemmeside/internet Telefon- og internetforbindelse Mobiltelefon Bestyrelsesmøder/øvrige møder Generalforsamling Annoncer Messer, udstillinger Porto Ledningsoplysninger Kursusudgifter Repræsentation Regnskabs- og bogføringsassistance Assistance opkrævningssystem Forsikringer Faglitteratur Kontingenter m/moms Kontingenter u/moms Gebyr Omkostninger Nets Side 12

13 Specifikationer Boksleje Tab på debitorer Tab på debitorer, tvangsauktion Administrationsomkostninger i alt Finansielle indtægter Rente Jyske Bank Rente Vestjysk Bank Rente Lollands Bank Øvrige renteindtægter Finansielle indtægter i alt Grunde og bygninger Ejendomsværdi, Nørrevej Anskaffelsessum nyt vandværk Afskrivninger primo Årets afskrivning Grunde og bygninger i alt Ledningsnet Ledningsnet Errindlev/Ramsherred Ledningsnet indeværende år Afskrivninger primo Årets afskrivning Ledningsnet i alt Opmåling ledningsnet Anskaffelsessum primo opmåling ledningsnet Tilgang i årets løb Afskrivninger primo Årets afskrivning Opmåling ledningsnet i alt Side 13

14 Specifikationer 10 Boringer Anskaffelsessum boringer Boringer indeværende år Afskrivninger primo Årets afskrivning Boringer i alt Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner Anskaffelsessum driftsmidler Afskrivninger primo Årets afskrivning Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner i alt Køb og opsætning nye målere Anskaffelsessum opsætning og køb målere Tilgang i årets løb Afskrivninger primo Årets afskrivning Køb og opsætning nye målere i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Debitorer Debitorer i forbindelse med årsopgørelse Øvrige debitorer Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt Likvide beholdninger Danske Bank Jyske Bank Vestjysk Bank Lollands Bank Likvide beholdninger i alt Side 14

15 Specifikationer 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig statsafgift (vandskat) Diverse kreditorer Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Skyldig moms og afgifter Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms El-afgift Afregning moms Skyldig moms og afgifter i alt Skyldigt vedrørende personale Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Skyldig ATP Skyldigt vedrørende personale i alt Side 15

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere