Studenterrådets årsregnskab for Økonomisk beretning. Studenterrådet ved Roskilde Universitet. Om Studenterrådets økonomi. Om regnskabet for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterrådets årsregnskab for 2010. Økonomisk beretning. Studenterrådet ved Roskilde Universitet. Om Studenterrådets økonomi. Om regnskabet for 2010"

Transkript

1 Studenterrådet ved Roskilde Universitet Studenterrådets årsregnskab for marts 2011 Studenterrådets bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 15. marts 2011 godkendt årsregnskabet for 2010 i henhold til vedtægternes 22 stk. 3. Årsregnskabet blev offentliggjort i henhold til vedtægternes 22 stk 4 d. 25. marts. Der var ved deadline d. 12. april 2011 ikke indkommet indsigelser i henhold til 22 stk 5. Regnskabet er herved godkendt. Økonomisk beretning Den økonomiske beretning har til formål dels at give et overblik over foreningens økonomiske udvikling i det forgangne år, dels svare på revisionens bemærkninger og redegøre for hvordan eventuelle fejl og mangler håndteres og rettes, så de ikke gentages i det nuværende regnskabsår. På baggrund af følgende redegørelse og revisionens arbejde, indstiller formandskabet til at bestyrelsen godkender regnskabet for Beretningen er inddelt i to afsnit: Et kort indledende afsnit om Studenterrådets økonomi overordnet og et afsnit om regnskabet for 2010 med nedslag på væsentlige steder. Om Studenterrådets økonomi Studenterrådets regnskab føres af den økonomiansvarlige næstformand. Dette omfatter betaling af regninger, udskrivning af fakturaer, bogføring,indberetning og udbetaling af løn og honorarer m.v. Størstedelen af Studenterrådets indtægter kommer fra RUC og er beskrevet i aftale for tilskud mellem RUC og Studenterrådet Aftalen genforhandles årligt. Øvrige væsentlige indtægtskilder tæller Studenterrådets engagement på Roskildefestivalen, samarbejdet med en række fagforeninger samt medlemskontingenter for året. Ligeledes gælder det for Studenterrådets udgifter, at tilskudsaftalen indikerer hvilke indsatsområder Studenterrådet varetager med økonomisk ansvar. Om regnskabet for 2010 Regnskabets periode januar til og med april, er nøjere efterset af ekstern revisor. Studenterrådets bestyrelse er informeret med budgetstatus på bestyrelsesmøder første gang i august og fremefter på hvert bestyrelsesmøde. Side 1 af 21

2 Studenterrådet ved Roskilde Universitet Læsevejledning til årsrapporten Hverlinje i resultatopgørelsen (s.6) og balancen (s.7-8) har et nummer, som refererer til noter der uddyber hver del på de efterfølgende sider i rapporten. På s. 6 sesresultatopgørelsen, der viser resultatet af 2010 dvs. en samlet opgørelse over indtægter og udgifter. Her kan man bemærke at resultatet er positivt. Overskuddet skyldes dels manglende udnyttelser af udvalgsbudgetrammer dels at efterårets ekstraordinære arrangementer (ledelseskursus og generalforsamling) ikke var så dyre som antaget. Samtidig skal man bemærke at Studenterrådets medlemsforeninger også optræder i regnskabet. TMD og fredagsbaren har begge overskud, mens RUSIS går ud med et underskud. På s. 7 og 8. følger balancen. Den er delt i aktiver og passiver. Aktiver udgøres i 2010 af penge vi har i banken plus dem vi har til gode. Desuden er RUSIS s fitnessudstyr noget foreningen ejer, og skal derfor gøres op. På balancens passiv-side er der angivet skyldige omkostninger. Beløbet er udtryk for at Studenterrådet kan forvente at få opkrævninger på det angivne beløb i det kommende regnskabsår(2011). Beløbet er uddybet på s. 15 (note 12). Ad note 1 kan man bemærke at RUC s tilskud er dalende. Dog er tilskuddene til rekruttering og kompensation for arbejde i akademisk råd, nye tilskud og primærårsagen til forøgelsen på indtægtssiden. Af note 4 kan man se at Studenterrådets administrationsomkostninger er faldet (med 1,7 %). Under renter og gebyrer har Studenterrådet en anseelig udgift som følge af fejlindberetninger, der dog delvist er returneret i Nedenunder er angivet indtægtsførte udlæg. Studenterrådet har en årrække (seneste 3 år) haft en stadigt større post i skyldige omkostninger, som i år er annulleret efter revisors anbefaling og derfor giver en negativ udgift. Kommentarer fra revisionen Der var følgende bemærkninger fra de kritiske revisorer: 1. Det er overordnet set positivt, at regnskabet fremstår retvisende og transparent, herunder også at den uafhængige revisors gennemgang af årsrapporten ikke har givet anledning til forbehold. 2. I det til den kritiske revision tilsendte fremgår det af Ledelsespåtegningen (side 1), at Studenterrådets bestyrelse skulle godkende og underskrive årsrapporten d. 31. januar 2011 og dermed indstille den til generalforsamlingens godkendelse. Den kritiske revision antager, at det er det, der skal foregå på mødet d. 15. marts 2011, hvilket i så fald bør fremgå af ledelsespåtegningen. Såfremt bestyrelsen har behandlet årsrapporten d. 31. januar gøres hermed opmærksom på, at den kritiske revision skulle have haft regnskabet til behandling inden. 3. Den uafhængige revisor påtegning har en anmærkning om, at der er strid med Kildeskattelovens bestemmelser vedr. afregninger af A-skat. Fra kritisk revisions side indstilles til, at der findes en procedure, som sikrer, at dette problem ikke gentager sig. Side 2 af 21

3 Studenterrådet ved Roskilde Universitet Der var følgende bemærkninger fra den uafhængige revisor 5. Der er i strid med Kildeskattelovens bestemmelser ikke afregnet A-skat m.v. til tiden, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Ad 2 Det er en fejl, at der i ledelsespåtegningen står at årsrapporten godkendes på generalforsamlingen. Studenterrådet har efterfølgende rettet det, så der nu står at årsrapporten godkendes af bestyrelsen. Årsrapporten blev underskrevet på bestyrelsesmødet d. 12. april. Den her præsenterede årsrapport er korrekt hvad dette angår. Ad 3 og 4 Efter anbefaling fra den uafhængige revisor er der fra årsskiftet indført lønsystemet Danløn, der automatisk foretager afregning af A-skat, feriepenge og bidrag mv. Side 3 af 21

4 Studenterrådet ved Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde CVR-nr Årsrapport regnskabsår Side 4 af 21

5 Indholdsfortegnelse side Påtegninger og foreningsoplysninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar december 6 Balance 31. december 7 Noter 9 Side 5 af 21

6 Ledelsespåtegning 1 Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2010 for Studenterrådet ved Roskilde Universitet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar december Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. Roskilde, den 31. januar 2011 Bestyrelse Toke Høiland-Jørgensen Sidsel Gro Bang-Jensen Morten Brandrup Formand Ask Gudmundsen Bjørn Ekstrøm Emilie Vafai Jakob Hansen Jakob Harboe Laurids Hougaard Pernille Høj Sofie Heggenhougen Torben Holm Lauritzen Kirstine Marie Fabricius Kasper Bjerring Petersen Side 6 af 21

7 Den uafhængige revisors påtegning 2 Til ledelsen i Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vi har revideret årsregnskabet for Studenterrådet ved Roskilde Universitet for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Side 7 af 21

8 Den uafhængige revisors påtegning - fortsat 3 Supplerende oplysninger vedr. andre forhold Der er i strid med Kildeskattelovens bestemmelser ikke afregnet A-skat m.v. til tiden, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Roskilde, den 31. januar 2011 Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer John Cubbin Registreret revisor Side 8 af 21

9 Foreningsoplysninger 4 Foreningen Studenterrådet ved Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Toke Høiland-Jørgensen Sidsel Gro Bang-Jensen Morten Brandrup Ask Gudmundsen Bjørn Ekstrøm Emilie Vafai Jakob Hansen Jakob Harboe Laurids Hougaard Pernille Høj Sofie Heggenhougen Torben Holm Lauritzen Kirstine Marie Fabricius Kasper Bjerring Petersen Michael Frederiksen, suppleant Esben Licht, suppleant Astrid Østergård, suppleant Revision Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken Roskilde Bankforbindelse Sparekassen Sjælland Trekroner Afdeling Trekroner Centervej Toskilde Side 9 af 21

10 Regnskabspraksis 5 Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til foreningens særlige karakter og afviger derfor væsentligt fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens 11 samt 23, stk. 4. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Finansielle indtægter Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver Fitnessudstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: Fitnessudstyr 5 år Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Side 10 af 21

11 Resultatopgørelse 1. januar december Note kr. kr. 1 Indtægter INDTÆGTER I ALT Aktivitetsomkostninger Politiske omkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Finansielle indtægter UDGIFTER I ALT RESULTAT Resultat TMD Resultat IC Resultat Fredagsbaren Resultat RUSIS ÅRETS SAMLEDE RESULTAT Side 11 af 21

12 Balance 31. december 7 Aktiver Note kr. kr. 10 Fitnessudstyr ANLÆGSAKTIVER Rusvejleders beretningsweekend, Roskilde Universitet Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender Bank, Studenterrådet Bank, Fredagsbaren Bank, TMD Bank, IC Bank, RUSIS Bank, brætspil Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Side 12 af 21

13 Balance 31. december 8 Passiver Note kr. kr. Overført resultat EGENKAPITAL Skyldige omkostninger GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Side 13 af 21

14 Noter 9 1 Indtægter kr. kr. Roskilde Universitet, politisk tilskud Roskilde Universitet, sekretær-tilskud Roskilde Universitet, ruskursus administration Roskilde Universitet, rusformandskab, løn Roskilde Universitet, beretningsweekend, løn Roskilde Universitet, 3 studentersociale arrangementer Roskilde Universitet, kursussektor Roskilde Universitet, revision Roskilde Universitet, rusvejledning Roskilde Universitet, øvrigt driftstilskud Tilskud Roskilde Universitet Overført til MGP Regulering tilskud Roskilde Universitet, Etablering af rekrutteringsenhed Roskilde Universitet, Komp. for arbejde i Akademisk Råd Roskilde Universitet, tilskud bestyrelseshonorar Roskilde Universitet, tilskud bestyrelseshonorar Medlemskontingent Festival Fundraising DM og DJØF Sponsorat og reklame, RUS-vejledning Rustursbetalinger Deltagerbetaling, Russeminar MGP Vikingeregatta Moment Øvrige indtægter Side 14 af 21

15 Noter 10 2 Aktivitetsomkostninger kr. kr. De studerendes uddannelsesudvalg Organisering af fagudvalg PR kampagne Layouter Release party Forårets arrangementer Efterårets arrangementer STUDU Camp Rekrutteringsudvalg Honorar m.v RUC'ers by Choice Julefest/foreningsfest MGP Forårsfest Kapsejlads Layout, T-shirts m.v RUS-vejledning Honorar, Rusformænd Honorar, BW Rabat, Rustur Hytter Rustur Russeminar 1, omkostninger Russeminar 1, barindtægter Rusvejleders beretningsweekend Refunderet fra Roskilde Universitet Side 15 af 21

16 Noter 11 2 Aktivitetsomkostninger - fortsat kr. kr. Aktivitetspulje og festival Aktivitetspulje Festival Aktivitetsomkostninger i alt Politiske omkostninger Fagligt netværk Kurser Forplejning m.v Annoncering Strategi Landspolitiskudvalg Danske Studenters Fællesråd, kontingent Universitetspolitisk udvalg Honorar Forplejning m.v Valgudvalg Materialer og layout Side 16 af 21

17 Noter 12 3 Politiske omkostninger - fortsat kr. kr. Forårs- og efterårskampagne Materialer og layout Møder Politiske omkostninger i alt Administrationsomkostninger Kontorartikler, bogføringsprogram, gebyr m.v Tryksager Telefon EDB-omkostninger Hjemmeside Småanskaffelser Forsikringer Revision Revision, tidligere år Regnskabsmæssig assistance Regnskabsmæssig assistance, tidl. år Bogføring Kursus Transport Bestyrelsesmøder Generalforsamling Reception og repræsentation Renter og gebyr SKAT Indtægtsført udlæg og skyldige poster tidl. år Diverse Side 17 af 21

18 Noter 13 5 Personaleomkostninger kr. kr. Løn og feriepenge Honorar til styrelse Sociale omkostninger Overført ti RUSIS Afstemning af AM-indkomst Løn og honorar, jf. ovenstående Honorar, indeholdt i øvrige regnskabsposter Skyldig løn til lønangivelse i Afrundingsdifference 0 2 Indberettet ifølge lønangivelser Resultat TMD Kontingent Indkøb Diverse Renter (overskud) Resultat IC Diverse 0 0 Gebyr 0 3 Renter Side 18 af 21

19 Noter 14 8 Resultat Fredagsbaren kr. kr. Barindtægter Barudgifter Bordfodboldbord Diverse Gebyr Renter (overskud) Resultat RUSIS Kontingent Løn Indkøb m.v Gebyrer Diverse Skolelokale, gebyr Afskrivninger, jf. note Renter (underskud) Fitnessudstyr Kostpris 1. januar Tilgang Afgang 0 0 Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Akk. afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Side 19 af 21

20 Noter Overført resultat Primo Årets Ultimo kr. resultat kr. Studenterrådet TMD IC Fredagsbaren RUSIS Skyldige omkostninger kr. kr. Skyldig løn og honorar A-skat og AM-bidrag ATP Udlæg Revisor Indkøb Fredagsbaren Overskud rustur Øvrige skyldige omkostninger Side 20 af 21 BHN/vgc 3480 R L1+R1+1

21 Studenterrådet ved Roskilde Universitet Side 21 af 21

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere