Abu Hassan. Materiale ID: TXT da Side 1 af 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk"

Transkript

1 Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det sig, at han saa den som Købmand forklædte Kalif komme gaaende over Broen, og den samme Slaae som tidligere ledsagede ogsaa denne Gang sin Behersker. Da den formentlige Købmand var kommet helt hen til ham, bukkede han sig ned, saa ham ind i Ansigtet og udbrød:»er det dig, min Broder Abu Hassan? Vær hilset! Lad mig omfavne dig!jeg hilser ikke paa dig; jeg behøver hverken din Hilsen eller din Omfavnelse,«svarede Abu Hassan barsk og uden at se op.»gaa din Vej!Hvad - kender du mig ikke mere?«svarede Kaliffen,»husker du ikke den Aften, vi tilbragte sammen i dit Hus for en Maaned siden, hvor du viste mig den Ære at beværte mig kongeligt?«abu Hassan svarede lige saa uvenligt som før, at han ikke kendte ham - og bød ham endnu engang gaa sin Vej. Men den forklædte Kalif lod sig ikke tilfredsstille af det Svar; han kom ind paa Enkelthederne ved deres tidligere Mode. Han mindede ham ogsaa om de gode Ønsker, hvorved han havde forsøgt at bevise Abu Hassan sin Taknemmelighed, ja, huskede ham endogsaa paa, at han havde tilbudt ham sin Hjælp, som ellers ikke var at foragte. Endelig bad han ham om endnu en Gang at være saa gæstfri imod ham som for en Maaned siden. Abu Hassan svarede afvisende:»dine gode Ønsker har jeg ikke haft andet ud af, end at jeg nær var blevet til Nar. Gaa altsaa og gener mig ikke længere. Gud være med dig! Du har bragt mig Ulykke nok paa Halsen, og jeg bryder mig ikke om at udsætte mig for mere.«men Kaliffen kaldte stadig Abu Hassan sin gode Ven, omfavnede ham og beklagede sig over den krænkende Behandling, han havde maattet taale af ham. Saa forsikrede han. at hans Oprigtighed var ægte - og bad ham om at fortælle, hvad for Ulykke der havde ramt ham, for at han muligvis kunde raade Bod derpaa, hvis han virkelig var Skyld deri, som Abu Hassan paaastod. Denne gav da efter for Kaliffens Bønner og Opfordringer, bød ham tage Plads ved Siden af sig paa Stenbænken ved Brogelænderet og fortalte alt det eventyrlige og ulykkelige, som var tilstødt ham, fra han vaagnede i Kaliffens Palads og til han vendte tilbage til Galehuset.»Men det, som vil overraske dig mest,«fortsatte han,»og som du ikke har ventet, er, at alt det kun var din Skyld, fordi du, da du gik, mod mit udtrykkelige Ønske lod Døren staa. Derfor kunde den onde liste sig ind til mig og foregøgle mig den Drøm, der - hvor behagelig den end var - trak hele Ulykken efter sig.«abu Hassan skildrede nu meget troværdigt for Kaliffen, hvad han havde maattet udstaa, hvordan han havde opført sig mod sin Moder og mod sine Naboer, og hvad han havde oplevet i Galehuset; og skønt den anden kendte det i Forvejen, maatte han dog le højt over den naive Fortælling. Dette ærgrede Abu Hassan, som snarere tænkte, han fortjente Medlidenhed, og han sagde: Materiale ID: TXT da Side 1 af 13

2 »Du gør dig nok lystig over mig og ler mig lige op i Ansigtet? Eller tror du, jeg spøger? Vil du have Beviser for mine Ord, saa se engang her.«dermed bøjede han sig ned og viste den formentlige Købmand fra Mossul sine blottede Skuldre, hvor man endnu tydeligt saa Ar og blaa Pletter efter de Slag, han havde faaet paa Galeanstalten. Kaliffen betragtede dem med Forfærdelse, og det gjorde ham meget ondt, at hans Spøg havde haft de Følger. Han omfavnede Abu Hassan med oprigtig Deltagelse og sagde alvorligt:»rejs dig, kære Broder, og lad os gaa hjem til dig. Jeg ønsker endnu en Gang at tilbringe en Aften sammen med dig; men i Morgen, skal du se, vender alt sig til det gode.«til Trods for sit Forsæt om aldrig at ville se sine Gæster hos sig mere end een Gang kunde dog Abu Hassan ikke modstaa den formentlige Købmands indsmigrende Ord - og svarede:»jeg gaar ind paa det, hvis du lover at lukke Døren, naar du gaar, at ingen onde Aander skal komme ind i mit Hus igen og forvirre mine Sanser!«Kaliffen lovede det, og de gik nu hen mod Hassans Bolig. Abu Hassan kaldte straks paa sin Moder, lod bringe Lys, bad Kaliffen om at sætte sig paa Divanen og tog saa selv Plads ved siden af ham. Snart blev Aftensmaden baaret ind. Da man havde spist, ryddede Abu Hassans Moder Bordet, bragte Frugter, Vin og Drikkeskaale, fjernede sig saa og viste sig ikke mere den Aften. Abu Hassan skænkede først for sig selv, saa for sin Gæst og de drak hver fem eller seks Bægre, mens de talte om alle mulige Ting. Da Kaliffen mærkede, at Vinen steg Abu Hassan til Hovedet, bragte han Samtalen hen paa Kærlighed og spurgte ham, om han da aldrig havde tænkt paa at gifte sig. Fortroligt svarede Abu Hassan:»Jeg har altid betragtet Ægteskabet som et Aag, som jeg ikke har Lyst til at underkaste mig. Hidtil har jeg ærlig talt kun sat Pris paa Bordets Glæder og den behagelige Omgang med Venner. Det skal dog ikke sige, at jeg er ligegyldig med Hensyn til Ægteskabet; hvis jeg nemlig fandt en Kvinde saa smuk og elskværdig som den, jeg den Nat saa i Drømme, saa tror jeg godt, jeg kunde blive meget lykkelig med hende. Men hvor finder man en saadan?lad mig om det,«svarede Kalifen,»da du har den rette Smag, skal jeg nok sørge for Resten; maaske lykkes det mig at forvandle alt det onde, du har lidt for min Skyld, til noget godt.«med disse Ord tog han Flasken og Abu Hassans Bæger, i hvilket han behændigt kom et af sine Sovepulvere; skænkede saa Vin deri og bød Abu Hassan det, idet han sagde:»lad os drikke paa den skønne Kvindes Sundhed, som skal bringe dig Lykke!" Leende tog Abu Hassan Bægeret og sagde hovedrystende:»til Lykke, naar du endelig vil! Jeg vil ikke gerne være uhøflig mod dig og handle imod en saa fornem Gæsts Vilje. Derfor drikker jeg paa den Kvindes Sundhed, som du lover mig, uden dog at knytte noget Haab til det Løfte!«Næppe havde Abu Hassan tomt sit Bæger, førend han igen blev overfaldet af en uimodstaaelig Søvnighed og viljeløs gav efter for Kalifens Hypnotiseren. Denne lod ham straks af sine Slaver bære til Paladset, men han sørgede for, da de gik, at lukke Døren. I Paladset blev Abu Hassan lagt paa den samme Løjbænk, paa fjerde Sal, hvorfra han for en Maaned siden i dyb Søvn var blevet bragt tilbage til sin Bolig. Kalifen lod ham iføre det samme Gevandt som dengang, og befalede saa. at alle skulde gaa til Ro. Materiale ID: TXT da Side 2 af 13

3 Ved Daggry skulde saa efter hares Ordre Paladsets Tjenerskab og de samme Sangerinder og Slaver være forsamlet om Abu Hassan, som havde været i Salen, da han var der forrige Gang. Den næste Morgen begav Kaliffen sig ind i det tilgitrede Værelse, hvorfra han kunde overse Salen. Her opstillede imidlertid alle sig om Abu Hassan, der begyndte at røre sig, da Sovepulverets Virkning var ophørt, men han slog dog endnu ikke Øjnene op. Pludselig lød Sangerindernes Instrumenter og Sange, og Abu Hassan aabnede Øjnene - højst forbavset over denne herlige Musik - for endnu mere forundret at se sig omgivet af Tjenerne og Slavinderne, som forekom ham bekendte. Desuden syntes han at befinde sig i den samme Sal, som han havde set i sin skæbnesvangre Drøm, og som nu var lige saa oplyst og udstyret paa samme Maade. Musikken tav, for at Kaliffen ikke skulde gaa glip af noget Udbrud af sin Gæst, og alle de tilstedeværende forblev ubevægelige og tavse og fulde af Ærbødighed paa deres Pladser.»Ak,«raabte Abu Hassan ganske højt,»nu er jeg igen blevet Bytte for den samme Drøm, som for en Maaned siden; jeg maa altsaa igen være forberedt paa at blive spærret inde i Galehuset og blive bundet! Almægtige Gud, jeg befaler mig ganske i dine Hænder! Ve over den troløse, som jeg i Gaar Aftes tog med hjem i mit Hus, og som nu igen har bragt denne Skuffelse og disse Syner over mig! Han havde svoret, at han vilde lukke Døren, naar han gik, og nu har han dog ikke gjort det, og den onde er igen traadt ind for at besnære mig og foregøgle mig, at jeg er de troendes Behersker. Gid Gud fordærve dig, du Satan, og gid et Stenbjerg vilde knuse dig!«efter disse Ord lukkede Abu Hassan øjnene og laa forvirret og sløv. Man lod ham dog ikke falde i Søvn, men»hjertensfryd«, en af de smukke Slavinder fra forrige Gang, sagde ærbødigt:»du troendes Behersker, jeg beder Eder om Tilgivelse, naar jeg vover at minde Eder om ikke at sove ind igen, men ulejlige jer med at staa op, da Dagen bryder frem!rejs dig straks. Satan,«sagde Abu Hassan, da han hørte denne Stemme, saa saa han paa»hjertensfryd«og fortsatte:»kalder du mig de troendes Behersker? Du maa tage fejl!«slavinden svarede:»i spøger, ophøjede Herre, idet I lader, som I forglemmer jer selv. Vær saa god at aabne øjnene, saa vil I se, at I er paa jert Palads midt iblandt Eders Tjenere og Slaver. At I, mægtige Hersker, ikke befinder Eder i jer sædvanlige Seng, kan ikke undre Eder, for I faldt saa brat i Søvn i Gaar, at vi ikke kunde vække jer og bringe jer til Eders Soveværelse, men maatte nøjes med at lægge jeg her paa Løjbænken!«Efter denne og flere lignende Taler slog Abu Hassan endelig øjnene op, satte sig op og genkendte»hjertensfryd«,»perleglans«og de andre smukke Slavinder, som han havde set før. De nærmede sig nu, og»hjertensfryd begyndte:»undskyld, min Fyrste, at vi minder Eder om, at det er Tid at staa op; thi Dagen gryer, og hvis I, store Kalif, efter vore Paamindelser ikke agter at rejse jer, skønt Regeringssager nødvendigvis kræver det, saa maa vi gøre Brug af den Tilladelse, vi har, til at handle i lignende Tilfælde.«Derpaa greb de Abu Hassan ved den ene Arm, og paa et Vink fra dem greb de andre Slavinder ham, løftede ham ned fra Løjbænken og bar ham midt ind i Salen, hvor de satte ham ned. Saa tog de hinanden i Hænderne og dansede og sprang rundt om ham, idet de lod deres Instrumenter og Trommer lyde over hans Hoved lige ind til hans øre. Materiale ID: TXT da Side 3 af 13

4 Abu Hassan var i den mest usigelige Ophidselse, og spurgte bestandig sig selv, om han var vaagen eller drømte.»morgenstjerne«forsikrede ham paa hans Spørgsmaal, at han havde sovet siden i Gaar og ikke havde forladt denne Sal. Denne Forsikring hensatte endnu engang Abu Hassan i den største Tvivl med Hensyn til, hvad. han skulde tro, og en Tid lang forblev han, i dybe Tanker. Igen klang Musikken, og Danserinderne svang sig paa ny omkring Abu Hassan, der pludselig igen var som fortryllet og begik Masser af Dumheder. Han sønderrev den smukke Kalifdragt, han havde faaet paa, kastede sin Hue paa Gulvet, begyndte at synge, sprang tilsidst op og dansede med Slavinderne med saa komiske og sælsomme Gebærder, at Kaliffen fra sit Skjulested maatte le højt - og slet ikke kunde holde op. igen. Men endelig fattede han sig igen, aabnede Gittervinduet og raabte leende:»abu Hassan, Abu Hassan, skal jeg da le mig fordærvet over dig?«kaliffens Stemme fik straks alt til at forstumme, og ingen rørte sig mere. Ogsaa Abu Hassan holdt op med at springe rundt, saa sig om og genkendte Kaliffen - eller den saakaldte Købmand fra Mossul; dog mistede han dog ingenlunde Fatningen derover. Tværtimod! Han saa meget dristigt paa Kaliffen og udbrød:»ha - ha - det er jo dig, min Købmand fra Mossul! Du klager over, at du er ved at le dig fordærvet over mig, du, som er Skyld i, hvad jeg har lidt i Galehuset, du, der har forvoldt mig saa megen Smerte!«Kaliffen gav ham under stadig Latter Ret, men svor, at han vilde give ham fuld Oprejsning for de udstaaede Lidelser. Derpaa kom han ind i Salen, lod en af sine bedste Dragter bringe og befalede Slavinderne at tage sig af Abu Hassan og iføre ham den. Da dette var sket, sagde Kaliffen til ham:»du er min Broder,«omfavnede ham og fortsatte:»forlang af mig alt, hvad der kan more dig, og jeg giver dig det hjertens gerne.du, de troendes Behersker,«tog nu Abu Hassan Ordet,»jeg beder Eder vise mig den Naade at lade mig vide, hvad I har gjort for at fordreje Hovedet paa mig, og hvad Hensigt I har dermed. Det er mig mest magtpaaliggende, at jeg kan faa min Forstand igen!" Kaliffen opfyldte dette Ønske, idet han fortalte Abu Hassan, hvordan alt var gaaet til, og hvordan han ikke havde kunnet modstaa Fristelsen til at more sig lidt igen. Han havde derfor kommet et Sovepulver i Vinen, havde ladet sine Slaver bringe ham til Paladset og paa denne Maade opfyldt hans Ønske om at være Kalif en Dag igennem. Hvad der videre var sket, vidste han jo nok.»til sidst,«fortalte Kaliffen,»blandede paa min Befaling igen en af Slavinderne noget bedøvende i Vinen; Virkningen var den samme, og saa blev du - stadig sovende - baaret hjem. igen. Hvad der siden hændte dig, har du allerede fortalt mig, og jeg gentager, at jeg er parat til at give dig en hvilken som helst Oprejsning og Erstatning, saa sig kun dristigt, hvad du ønsker!«abu Hassan svarede:»du, de troendes Behersker! Alt, hvad jeg hidtil har udstaaet, er glemt, siden jeg véd, at det er kommet over mig paa Foranledning af min ophøjede Herre og Mester. Med Hensyn til Eders højmodige Sindelag imod mig, beder jeg kun om den Naade, hele dit Liv igennem at turde beundre Eders Naades Storhed.«Dette Bevis paa Uegennytte forskaffede ham Kaliffens største Højagtelse. Materiale ID: TXT da Side 4 af 13

5 »Jeg forstaar at vurdere din Bøn,«sagde Herskeren,»og giver dig Lov til, til enhver Tid at gaa og komme overalt i mit Palads.«Og straks anviste han ham en Lejlighed paa Slottet og lod ham faa udbetalt tusinde Guldstykker af sin private Kasse. Mens Abu Hassan fremstammede sin ærbødigste Tak, forlod Kaliffen ham for at tage Sæde i den daglige Rigsforsamling. Denne Tid benyttede Abu Hassan til hurtigst muligt at underrette sin Moder om den Lykke, Skæbnen havde tilskikket ham. Ifølge Kaliffens Gunst var han fra nu af hyppigt om hans Person, og blev trukket med til alle Fornøjelser; da Abu Hassan af Naturen var udrustet med et godt Humør, morede hans mange snurrige Indfald i høj Grad hans Omgivelser. Ogsaa Sobeide, Kaliffens Gemalinde, var ham bevaagen, og det varede ikke længe, førend hun gav ham en af sin Yndlingstjenerinder til Kone. Nushatulawadat hed denne smukke og kloge Pige. Brylluppet blev fejret i Kaliffens Palads i mange Dage, og ingen var lykkeligere end den snurrige Abu Hassan. De nygifte fik rige Gaver af Kaliffen og var forøvrigt meget tilfredse med hinanden. Og fraregnet den Tid, hvor Abu Hassan var hos Kaliffen - og Nushatuladawat hos hans Gemalinde, var de to uadskillige. Den unge Frue besad ogsaa alle de Egenskaber, der kunde fængsle Abu Hassan; det var derfor uundgaaeligt, at de maatte føre en lykkelig Tilværelse. Bordet var ved ethvert Maaltid dækket med de lækreste Retter, som en Hotelvært sendte dem; ligeledes indeholdt Skænken altid de mest udsøgte Vine, og det skortede heller ikke paa Smykker og kostbare Dragter til Abu Hassans unge, henrivende Hustru. Parret levede paa den Maade i Fryd og Gammen en Tid og tænkte slet ikke paa, hvad deres Husholdning kostede, førend Hotelværten en Dag kom og bragte dem en Regning. Det var et ganske anseligt Beløb, og de opdagede til deres Forfærdelse, at naar de havde betalt den, var der meget lidt tilbage af den store Sum Penge, de havde modtaget i Brudegave af Kaliffen og hans Gemalinde. Dertil kom, at Abu Hassan straks havde overdraget sin fædrene Arv til sin Moder, da Kaliffen tog ham op til sig paa Paladset, og nu kunde han naturligvis ikke for nogen Pris bede hende om Understøttelse, fordi han derved havde leveret Bevis for, at han atter var henfaldet til det samme forstyrrede Liv, som lige efter hans Faders Død. Nushatulawadat troede desuden, at hun i den overrakte Gave havde faaet saa rigelig Belønning for sin Tjeneste hos Sobeide, at hun ikke havde nogen Ret til at bede hende om mere. Man kan derfor nok tænke sig, at deres Betragtninger ikke var af de mest morsomme! Stumme sad de i længere Tid ved Siden af hinanden, fordybede i deres triste Tanker. Abu Hassan brød endelig Tavsheden, idet han saa op og sagde til sin Kone:»Jeg ser nok, at du ogsaa bryder dit Hoved med, hvad vi skal gøre i denne frygtelige Forlegenhed. Hvad du tænker derom, véd jeg ganske vist ikke, men jeg for min Part er af den Mening, at vi under ingen Omstændigheder kan indskrænke vor daglige Levevis. Det gælder blot om at kunne opdrive Midlerne, uden at vi behøver at tale til Kaliffen eller Sobeide derom. Jeg tror, jeg har en god Idé; men for at udføre den, maa vi først og fremmest hjælpe hinanden.«nushatulawadat var naturligvis parat til at staa sin Mand bi paa hvilken som helst Maade, naar han blot vilde sige hende, hvad hun skulde gøre. Han svarede, at han ogsaa havde ventet det af hende i en Sag, som angik dem begge. Materiale ID: TXT da Side 5 af 13

6 »Den Maade,«fortsatte han,»som jeg har udtænkt for at sikre os mod Pengemangel i hvert Fald i nogen Tid, bestaar i et lille Bedrageri, vi maa gøre overfor Kaliffen og Sobeide, og som bestemt vil more dem og være indbringende for os. Vi maa nemlig begge to dø -Begge to?«faldt Nushatulawadat ham i Talen,»dø du bare alene, naar du har Lyst dertil! Jeg er - med din Tilladelse - endnu ikke parat dertil! Kan du ikke foreslaa noget andet, kan jeg desværre ikke tjene dig med min Hjælp!Du er Kvinde,«svarede Abu Hassan,»det vil sige, du er overfladisk og giver mig ikke engang Tid til at forklare mig nærmere. Hør blot et øjeblik rolig paa mig, og du skal se, at du lige saa godt kan dø som jeg nemlig kun paa Skrømt!«Da Nushatulawadat hørte det, var hun spændt paa at høre de nærmere Enkeltheder ved Planen, men forsikrede igen, at hun ingen som helst Lyst havde til virkelig at dø.»du skal nok blive tilfreds;«tog Abu Hassan igen Ordet,»med den Maade, jeg mener. Jeg vil nemlig anstille mig død, og du lægger mig saa, som man bruger, midt i Værelset, dækker mig til med Ligklædet, lægger Turbanen over mit Ansigt og vender mine Fødder i Retning mod Mekka. Naar alt er ordnet, begynder du paa sædvanlig Maade at grædeog skrige, sønderriver dine Klæder og river dig i Haaret - eller lader i hvert Fald saadan. Saa gaar du taarevædet og med opløst Haar til Sobeide, som vil vide Grunden til din Smerte. Saa snart hun er blevet underrettet om min Død, vil hun sikkert ikke nægte dig sin Deltagelse, men vil give dig Penge og et Stykke Brokade til min Begravelse og til et Ligklæde i Stedet for det, som du i din Sorg har sønderrevet. Naar du er vendt tilbage med det, saa staar jeg straks op fra min Baare, og du indtager min Plads og anstiller dig død. Jeg gør saa med dig, ganske som du med mig, opfører mig, som om jeg er meget bedrøvet, og laver den samme Forestilling hos Kaliffen, som du hos Sobeide.Jeg tror, det Bedrageri vil falde meget lystigt ud,«mente Nushatulawadat, da Abu Hassan tav,»og jeg skulde tage meget fejl, hvis det ikke skulde vinde Kaliffens og hans Gemalindes Bifald. Men nu gælder det om at gennemføre Sagen godt, og hvad mig angaar, saa skal jeg nok spille min Rolle lige saa godt som du og gøre meget ud af den, da jeg saa vel som du forstaar, hvad det betyder for os. Lad os derfor ikke spilde Tiden.«Abu Hassan lagde sig ned paa Ryggen paa Gulvtæppet midt i Værelset, lagde Armene over Kors og lod sig hylle ind, saa det saa ud, som om han blot behøvede at blive bragt til Kirkegaarden og begravet. Hans Ansigt bedækkede hans Kone med meget fint Musselin og lagde hans Turban hen over det, saa han uhindret kunde trække Vejret. Saa begyndte hun at græde og jamre, slog sig i Ansigtet og paa Brystet, rev sig i Haaret og lod, som hun var grebet af den heftigste Sorg. Saa begav hun sig over til Sobeides Gemakker. For at komme derhen maatte hun over en stor Gaard; allerede her opløftede hun et højt Skrig, som kunde høres op til Sobeide. Denne sendte straks sine Slavinder ned for at faa at vide, hvorfra. Lyden kom, og hørte saa, at det var Nushatulawadat, som man havde fundet badet i Taarer. Sobeide rejste sig utaalmodig og gik hen mod Døren ind til Forværelset. Abu Hassans Kone spillede sin Rolle fortræffeligt. Saa snart hun saa Sobeide, fordoblede hun sine Skrig, rev sig i Haaret med begge Hænder, slog sig i Ansigtet og for Brystet og sank ned for Sultanindens Fødder, som hun vædede med sine Taarer. Højst forbavset spurgte Sobeide sine Tjenerinder om Grunden til denne frygtelige Jamren. Men først efter nogen Tids Forløb kunde hun tage sig saa meget sammen, at hun hulkende kunde Materiale ID: TXT da Side 6 af 13

7 svare:»aa, dyrebare Herskerinde, gid Gud give Eder Sundhed og mange lykkelige Dage! Ak, Abu Hassan, som I beærer med Eders Gunst, og som I og de troendes Behersker har givet mig til Husbond, Abu Hassan er ikke mere!«nushatulawadat fordoblede efter disse Ord sine Veklager og kattede sig paa ny for den højst forfærdede Fyrstindes Fødder.»Abu Hassan død?«udbrød Sobeide,»den raske, muntre og glade Mand? Det overrasker mig sandelig, og jeg begriber dine Taarer!«Sultaninden brød selv ved disse Ord ud i en medlidende Hulken, og de tilstedeværende Slavinder, som saa ofte havde set den snurrige Abu Hassan i en fortrolig Kreds hos Kaliffen og Sobeide, gav ligeledes ved Graad og Veklager deres Deltagelse til Kende. Endelig tog Sobeide sig sammen. Hun befalede sin Hovmesterinde at hente en Pung med hundrede Guldstykker og et Stykke Brokade, som hun kunde forære Nushatulawadat.»Gaa,«sagde saa Fyrstinden til hende,»og dæk Brokaden som Ligklæde over din Mands Baare og anvend Pungen til en ærefuld og smuk Begravelse. Og hold saa Maade med Sorgen. Jeg skal nok sørge for dig.«næppe var Nushatulawadat uden for Sobeides Gemak, førend hun muntert tørrede sine Taarer bort og skyndte sig hjem for at meddele Abu Hassan, hvor godt Planen var bleven gennemført. Hun brød ud i en lystig Latter, da hun endnu forefandt ham i ganske samme Stilling i Værelset, hvori hun havde forladt ham, og raabte til ham:»rejs dig op og se, hvad mine Løgne har indbragt mig! I Dag behøver vi i hvert Fald ikke at dø af Sult!«Abu Hassan rejste sig op og glædede sig sammen med sin Kone højlig over Pengene og Brokaden. Men saa opfordrede han indtrængende Nushatulawadat til ogsaa at spille død, da han tænkte, han vilde se, om han kunde faa lige saa meget af Kaliffen, som hun havde faaet af hans Kone. Hun lagde sig derfor paa det Sted, som Abu Hassan havde forladt, og blev ogsaa - ligesom han - indhyllet i Ligklæder. Saa gik han ed uordentligt paasat Turban og dybt bedrøvet Mine over til Kaliffens Gemakker; han sad netop og holdt Raad med Stovezir Giafar og nogle af de mest fortrolige Vizirer. Dørvogteren lod ham dog træde ind, og han gik langsomt hen imod Kaliffen med Lommetørklædet presset mod sine øjne. Han var kun vant til at se Abu Hassan munter og glad og spurgte derfor meget overrasket, over at være blevet forstyrret midt i vigtige og alvorlige Forretninger, hvad Grunden til hans Sorg og Klage var.»du, de troendes Behersker,«svarede Abu Hassan under Hulken og Stønnen,»ingen større Ulykke end den, der i Dag har ramt mig, kunde være hændet! Gid Gud længe vil holde Eder paa den Trone, o Fyrste, som I beklæder med saa stor Ære! Nushatulawadat, som nylig gav mig sin Haand paa Eders Foranledning, højtelskede Fyrste, for at jeg kunne leve sammen med hende Fryd og Glæde Resten af mit Liv -«Her lod Abu Hassan, som om han af Sorg ikke formaaede at sige mere, og henflød i stille Taarer. Kaliffen gættede naturligvis, at han var kommen for at meddele ham sin højt elskede Kones Død, og syntes dybt grebet.»guds Barmhjertighed være med dig og med hende!«"sagde han med en Stemme, der tydede paa den største Deltagelse.»Hun var en god Slavinde, og vi havde tildelt dig hende, for at du Materiale ID: TXT da Side 7 af 13

8 skulde faa rigtig nuten Glæde af dit Ægteskab. Hun havde fortjent at leve meget længere. Og da han sagde dette sidste, fik han Taarer i øjnene. Abu Hassans Smerte og Kaliffens Taarer fik ogsaa Storvizirens og tilstedeværende Vizirers Øjne til at flyde over; alle begræd de Nushatulawadat, som paa samme Tid utaalmodigt ventede paa at høre, hvad Abu Hassan havde udrettet. Kaliffen fik forøvrigt samme Tanke som Sobeide, og han gav den tilstedeværende Skatmester Befaling til at overlevere Abu Hassan en Pung med hundrede Guldstykker og et Stykke Brokade.»Brokaden er til et Ligklæde til den Afdøde - og Pungen til en hende værdig Ligbegængelse, sagde Kaliffen,»og jeg venter, at du ikke vil spare paa noget, naar det galder om at vise din Elskede den sidste Ære.«Abu Hassan takkede paa sine Knæ - og ilede saa, inderlig glad over den vellykkede List, hjem med sine Gaver. Nushatulawadat kunde ikke engang vente, til Abu Hassan meddelte hende, at hun kunde forlade sin kedelige Stilling; men saa snart hun hørte Døren blive aabnet, løb hun ham i Møde og spurgte:»naa - lod Kaliffen sig lige saa let føre bag Lyset som Sobeide?«Leende viste Abu Hassan hende sine Gaver og sagde:»der kan du se, at jeg lige saa godt kan spille en Enkemand, der sørger over sin Kone, der befinder sig i bedste Velgaaende, som du en bedrøvet Kone, der hulker over din Mand, som er frisk som en Fisk." Da Abu Hassan imidlertid forudsaa, at deres Dobbeltlist vilde faa videre Følger, saa aftalte han med sin Kone, hvorledes de bedst kunde ordne Sagen saadan, at de kunde høste Bifald hos Kaliffen og maaske faa nye Beviser paa Sobeides Rundhaandethed. Kaliffen havde afbrudt sin Beskæftigelse, da Abu Hassan var gaaet, havde sendt Viziren bort og gik nu ind for at bevidne Sobeide sin Deltagelse paa Grund af hendes tidligere Slavindes pludselige Død. Da han sammen med Mesrur traadte ind til hende, saa han hende sidde, dybt bedrøvet med taarefyldte øjne, paa Divanen; han nærmede sig hende og sagde:»jeg kan ikke noksom forsikre Eder om min oprigtige Andel i Eders store Sorg og Smerte! I véd jo, hvor meget det betyder for mig, om I er glad eller bedrøvet. Imidlertid - vi skal jo alle dø og maa, naar det kræves af os, tilbagegive det Liv, vi har faaet af Gud. Eders trofaste Slavinde Nushatulawadat fortjente, at I satte Pris paa hende, og jeg kan kun billige, at j viser Sorg nu, da hun er død. Men vogt Eder for, at I ikke ved Eders Smerte kalder hende tilbage til Livet. Hør mine Ord, og hvis I holder af mig, saa se at komme over dette Tab. Værn hellere om et Liv, der er mig saa dyrebart, at det udgør min eneste Lykkel«Skønt Sobeide var henrykt over Kaliffens Ord, som viste hans ædle Sindelag, hørte hun dog med den største Forbavselse Nyheden om Nushatulawadats Død.»De Troendes Behersker,«sagde hun beskedent,»jeg paaskønner fuldt ud Eders store Deltagelse, men tillad mig at sige, at jeg ikke forstaar, hvad I mener med, at min Slavinde er død, eftersom hun er sund og frisk. Min Sorg skyldes hendes Mands Død, Abu Hassan, Eders Yndling, som saa ofte har moret os allesammen med sine komiske Indfald. Eders Ligegyldighed over hans Død forbauser mig, og hvad skal det betyde, at I taler til mig om min Slavinde i Stedet for om ham?«kaliffen troede naturligvis at være sikker i sin Sag og trak smilende paa Skulderen, idet han sagde til Mesrur:»Hvad siger du til det? Du har jo hørt og set Abu Hassan lige saa vel som jeg.«materiale ID: TXT da Side 8 af 13

9 Saa fortsatte han henvendt til Sobeide:»Fæld ikke flere Taarer over Abu Hassan, for han er i bedste Velgaaende, men begræd Eders kære Slavinde. For nogle Minutter siden var hendes Mand hos mig og meddelte mig dybt nedbøjet sin Hustrus Død. Jeg lod ham give hundrede Guldstykker og et Stykke Brokade for at trøste og hjælpe ham med Begravelsen, og Mesrur har været Vidne til det altsammen og kan give Jer Oplysninger desangaaende.«sobeide troede alligevel, at Kaliffen vilde have hende til bedste med denne Meddelelse, og hun fandt, at det var temmelig ilde anbragt at spøge ved denne Lejlighed. Hun sagde:»der er slet ikke Tale om, at min Slavinde er død. Det er Abu Hassan, der er afgaaet ved Døden, og det maa jo berøre Dem saavelsom mig.«men nu blev Kaliffen alvorlig:»jeg siger Eder i dybeste Alvor, at I tager fejl. Nushatulawadat er død, og Abu Hassan befinder sig vel.«denne Kaliffens ligefremme Erklæring saarede hans Gemalinde, og hun sagde heftigt:»troendes Behersker! Gud bevare Eder for at forblive længe i den Misforstaaelse. I faar mig virkelig til at tro, at I mod Sædvane er adspredt. Jeg maa endnu en Gang paa det bestemteste forsikre Eder om Abu Hassans Død, som hans dybt nedbøjede Enke for knap en halv Time siden kom og meddelte mig. Alle mine Tjenerinder kan bevidne det og har grædt sammen med mig. De kan ligeledes fortælle Eder, at jeg gav Nushatulawadat hundrede Guldstykker og et Stykke Brokade, og jeg stod just i Begreb med at gaa til Eder for at bevidne Eder min Deltagelse, da I kom til mig i samme Ærinde.«Kaliffen raabte leende, at det var dog et mærkeligt Stivsind af hans Hustru og forsikrede derpaa alvorligt, at Nushatulawadat var død. Sobeide benægtede det ligesaa alvorligt og sagde, at Abu Hassan var død, og man fik hende ikke til at tro andet. Nu var Kaliffens Taalmodighed nær ved at briste; han satte sig paa Divanen temmelig langt borte fra sin Hustru og befalede Mesrur straks at gaa hen og se, hvem af dem der var død. Thi skønt han ikke tvivlede om, hvad han skulde tro, vilde han dog have sin Paastand bekræftet. Medens han fremdeles fortsatte denne Strid med Sobeide, og medens de væddede om, hvem der havde Ret, idet han satte sin Lysthave mod Sobeides Palads, gik Mesrur hen for at undersøge Sagen. Abu Hassan, som stadig var paa sin Post, saa ham komme, som han havde ventet, og lod hurtig sin Kone paany spille død. Da han havde dækket hende til med det Stykke Brokade, som han havde faaet af Kaliffen, aabnede han Døren til sit Hus og satte sig paa Dørtærskelen med Lommetørklædet for Ansigtet og saa ud, som en dybtsørgende Mand. Næppe var dette sket, før Mesrur traadte ind, og det Syn, der frembød sig for hans Blik, opfyldte ham med en hemmelig Tilfredshed paa Kaliffens Vegne. Da Abu Hassan saa ham, gik han ham i Møde, kyssede ham ærbødigt paa Haanden og udtalte sin dybe Smerte over Tabet af hans elskede Nushatulawadat. Mesrur blev dybt bevæget og kunde ikke standse de frembrydende Taarer. Han løftede Ligklædet lidt til Side for at kaste et kort Blik paa den dødes Ansigt, og han beklagede hendes alt for tidlige Bortgang. Derpaa meddelte han Abu Hassan den sælsomme Strid, der havde staaet imellem Kaliffen og Sobeide. Endelig talte han trøstende Ord til Abu Hassan og bad denne Materiale ID: TXT da Side 9 af 13

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Saxo Grammaticus Danmarks krønike

Saxo Grammaticus Danmarks krønike Saxo Grammaticus Danmarks krønike oversat af Fr. Winkel Horn BOG 12: Olaf Hunger Da Knud var bleven dræbt, gav Jyderne, der som Følge af deres ugudelige Sammenrottelse, som de stadig holdt fast ved, var

Læs mere

De fortryllede Fingre

De fortryllede Fingre De fortryllede Fingre Et Eventyr B. S. Ingemann (1789-1862) En stille maanelys Midsommeraften sad der en lille Pige paa en Steen ved en Skovslette nær ved Ruinerne af det nedbrudte»volmerslot«og stirrede

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 1 l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 0041426 "ni Å^^^B NfOLL RS^FO,PL Au m Overmennesker dtlo 91c. ^]løuet l^v (Overmenneskef. Roman HELSINGØR JENS MØLLERS FORLAG 1897 Helsingørs Centraltrykkeri. I. eissner vaagnede

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Det stille Vand. En Fortælling om Ungdom. Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk

Det stille Vand. En Fortælling om Ungdom. Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Det stille Vand En Fortælling om Ungdom Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative,

Læs mere

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg.

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Hilde Bøe,

Læs mere

I den Store Læges fodspor

I den Store Læges fodspor I den Store Læges fodspor Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

Børnene på Birkely Af Helene Hørlyck (1915)

Børnene på Birkely Af Helene Hørlyck (1915) Børnene på Birkely Af Helene Hørlyck (1915) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative, og må bruges af alle, alle

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887. Isbjørnen 1899

11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887. Isbjørnen 1899 11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887 Isbjørnen 1899 I. Tænk Dem et stort, luerødt Ansigt, ned fra hvilket der voxer et langt, hvidt og filtret Skjæg, som i

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere