ÅRSRAPPORT ØNSKEFONDEN 8. REGNSKABSÅR CVR-NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ØNSKEFONDEN 8. REGNSKABSÅR CVR-NR. 26 96 09 59"

Transkript

1 Landsforeningen Ønske fondens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og unge mellem 3 og 18år, der bor i Danmark og lider af en uhelbredelig eller livstruende sygdom. ØNSKEFONDEN ÅRSRAPPORT REGNSKABSÅR CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsdata Foreningsdata. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse.. Balance Suplerende beretning Bidragsydere

3 2 FORENINGSDATA Foreningen 0nskefonden Havagervej 19 C 8420 Knebel Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: april 1999 Løkken-Vrå 1. januar december Bestyrelse Erik Buus, formand Jørgen Thisted, næstformand Poul Erik Aaen, kasserer Peter Mygind, sekretær Erling Bang Andersen Erik Asaa Susanne Skov Advokat Anne Mette Ovesen, vi A/S Advokaterne Amtsmandstoften, Amtmandstoften Hjørring Pengeinstitutter Jyske Bank 0stergade Hjørring Kontonummer: Løkken Sparekasse Søndergade Løkken Kontonummer: Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro Hjørring Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 19. april 2007 i Vejle.

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskabet for 2006 for 0nskefonden. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vejle, den 19. april 2007 Bestyrelse: Sus

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Ønskefonden Vi har revideret årsregnskabet for 0nskefonden for regnskabsåret 1.januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse og balance. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Forbehold Det bemærkes, at der ved revision af indtægter og periodisering heraf, kun er foretaget en bilagsmæssig sammenholdelse over til 0nskefondens bogholderi.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.januar december Hjørring, den 19. april 2007 BDD ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Freddy Rasmussen Statsautoriseret revisor

7 6 LEDELSESBERETNING Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for 2006 må betegnes som tilfredsstillende. Det er lykkedes at stabilisere 0nskefondens økonomi, således at sidste års underskud på 495 tkr. er blevet vendt til et overskud i 2006 på 86 tkr. Dette skyldes ikke mindst, at vore samlede indtægter er mere end fordoblet i forhold til sidste år, en udvikling vi i bestyrelsen fortsat arbejder på at fastholde, jf. herom senere. Såvel antallet af opfyldte ønsker i 2006 som den samlede udgift hertil er på samme niveau som sidste år, hvilket betyder, at den i tidligere år konstaterede stigning i udgift pr. ønske er standset. Udviklingen i vore omkostninger til administration m.v. er gået som forudsat, herunder er den i sidste års ledelsesberetning omtalte ansættelse af en 11 timers ugentlig kontorassistance pr. 1. november 2005 selvfølgelig nu slået fuldt igennem på årsbasis. De nævnte faktorer har alt i alt medført den gunstige udvikling i årets resultat, så 0nskefonden -velkonsolideret med en formue på tkr. ved årets udgang - er klar til at tage nye udfordringer op. 0nskefondens anvendelse af de indsamlede midler til de siden starten i 2001 gennemførte i alt 535 ønsker er vist i nedenstående diagram: Ar Indtægten i 2003 på tkr. hidrører i væsentligt omfang fra en i dette år modtaget arv. Midlerne herfra har bidraget til opbygningen af 0nskefondens egenkapital.

8 7 LEDELSESBERETNING Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) De samlede udgifter til imødekommelse af årets 114 ønsker andrager tla. Den gennemsnitlige udgift pr. ønske i 2006 andrager kr. mod kr. i Årets omkostninger til administration m.v. andrager 359 tkr. mod 150 tkr. i Udover stigningen i personaleomkostninger, som er omtalt ovenfor, kan nævnes, at konferenceomkostning 31 tkr. vedrører et 2 dages seminar afholdt i foråret for 0nskefondens regionskoordinatorer og bestyrelse, ligesom vi har afholdt regionsvise aftenmøder for 0nskefondens frivillige. Danske Bank har stillet lokaler til fri rådighed for os i Knebel foreløbig for perioden l. august juli 2007, mod at vi betaler udgifter til el og varme m.v. Det er en stor hjælp at have lokaler til fri rådighed i nærheden af landsformandens bopæl. Samtidig håber vi, at Danske Bank efter 31. juli 2007 er villig til at forlænge denne ordning endnu et år. Skodaforhandlerne i Ballerup, Glostrup, Roskilde og Valby har stillet en Skoda Octavia til fri rådighed for landsformanden, og sammenholdt med øvrige sponsorater hertil betyder det, at vore udgifter til autodrift alene består i køb af dieselolie. Det bemærkes, at 0nskefonden ikke betaler løn eller vederlag udover aflønningen af ovennævnte kontorassistance. Landsforeningens aktivitet udføres således fuldt ud på frivillig basis af vore meget engagerede medarbejdere, hvis motivation alene består i at opleve glæden ved arbejdet for 0nskefonden. Bidrag og arv har i regnskabsåret andraget tkr. mod 586 tkr. i Årets bidrag er fordelt på 765 enkelte bidrag mod 753 bidrag i Den kraftige beløbsmæssige stigning i forhold til sidste år beror således på enkelte større bidrag. Oversigt over bidragsydere på mere end kr. fremgår af bilag til regnskabet side ll. Herudover har vi i 2006 for første gang modtaget støtte fra offentlige midler, idet 0nskefonden efter ansøgning har modtaget 87 tkr. fra Tips- og Lottepuljen til øvrige landsdækkende almennyttige organisationer. Medlemsindtægten andrager i regnskabsåret 105 tkr. mod 93 tkr. i Dette er ikke tilfredsstillende, da vi har over medlemmer registreret som hver skulle betale 100 kr. årligt. Vi har derfor netop anskaffet et nyt databasesystem, som er udviklet specielt til brug for frivillige organisationer som 0nskefonden. Dette system vil muliggøre automatisk at følge det enkelte medlems betaling af kontingent og bidrag, herunder styring af opkrævning af kontingenter. Dette sammenholdt med, at vi vil bestræbe os på at få medlemmerne til at tilslutte sig betaling over PBS, har til hensigt at opnå en rationalisering og effektivisering af indbetalinger fra medlemmer og bidragsydere. Anskaffelsen af vort nye system er også nødvendiggjort af lovmæssige ændringer. Som bekendt er fradraget for årlige bidrag til almenvelgørende foreninger, der som 0nskefonden er godkendt efter ligningslovens 8A, forhøjet til kr. for 2007, men samtidig er der for gaver indbetalt fra og med 2008 indført en indberetningspligt til SKAT. Vort nye databasesystem vil også være indrettet til at styre denne indberetningspligt. Det årlige kontingent har andraget 100 kr. siden stiftelsen af ønskefonden i Bestyrelsen har derfor besluttet at indstille til generalforsamlingen, at kontingentet for 2007 forhøjes til 200 kr. årligt.

9 8 LEDELSESBERETNING Fremtiden Vi har i bestyrelsen vedtaget en strategiplan, der i årets løb er påbegyndt udmøntet i en delegation af kompetence og ansvar i organisationen, hvilket efter vor opfattelse er en betingelse for den videre udvikling af 0nskefonden. Vi har i årets løb ikke opnået tilstrækkelige resultater ved fundraising rettet mod erhvervsliv, fonde etc. En intensivering af dette arbejde er en forudsætning for at opnå de stillede mål og prioriteres højt. Der arbejdes således målbevidst på en fortsat fremgang i 0nskefondens aktiviteter, herunder også gennem en bedre landsdækning af frivillige at fremme kendskabet til 0nskefonden. Strategiplanen sigter mod at udvikle en organisation og økonomi, som gør det muligt at opfylde mindst 300 ønsker i For 2007 budgetterer vi med at forøge antallet af imødekomne ønsker til 175 samt at forøge årets samlede indtægt til tkr. En tak Vi føler trang til at rette en stor tak til rigtig mange af vore dejlige bidragsydere, vi er meget taknemmelige for deres økonomiske støtte. Uden bidragsyderne havde vort arbejde ikke kunnet lade sig gøre, og børnene hvoraf en stor del stadig er i live ville ikke have opnået den glæde, det er at blive overrasket med at få et højeste ønske opfyldt. Ingen nævnt, ingen glemt, -vi takker alle for hjælpen til vort arbejde.

10 9 RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR-31. DECEMBER kr. tkr. Kontingenter. Bidrag, donationer og arv... Ej fonnålsbestemt tilskud, Tips -og Lottopuljen... INDTÆGTER I ALT... OPFYLDELSE AF ØNSKER... Personaleomkostninger... Lokaleomkostninger... Rejseomkostninger... Kontingenter. Konference. Porto. Administration. OMKOSTNINGER I ALT... RESULTAT FØR RENTER... Finansielle indtægter... Finansielle omkostninger... ÅRETS RESULTAT O O

11 10 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Depositum husleje... Andre tilgodehavender... Tilgodehavender. Andreværdipapirer... Værdipapirer kr. tkr Jyske bank... Løkken Sparekasse... BO Bank... Vorbasse- Hejnsvig Sparekasse O O Kassebeholdning. 69 O Likvidebeholdninger AKTIVER PASSIVER Egenkapital 1.januar... Overført af årets resultat, jf. resultatopgørelse... EGENKAPITAL. Anden gæld... Forudbetalte kontingenter fra medlemmer... Feriepengeforpligtelse. Kortfristede gældsforpligtelser... GÆLDSFORPLIGTELSER... PASSIVER

12 Bidragsydere til Ønskefonden Alle som er opført på denne liste og på website har ydet min. kr ,00 Der er oprettet link til alle kendte websider 2ndC Danmark AIS, Birkerød 3 F Guldborgsund, 4800 Nykøbing F 3 F Køge Bugt, Køge 9. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Actona Company AIS, Holstebro Addere Revision, Køge Advokat Anne Mette Ovesen, Hjørring Advokatfirmaet John Larsen ApS, Næstved Advokatfirmaet John Larsen, Næstved Anonym Dansker i Frankrig Anonym, Allerød Anonym, Frederiksberg Anonym, Frederiksberg Anonym, Gadstrup Anonym, Gadstrup Anonym, Horsens Anonym, Hørsholm Anonym, Knebel Anonym, Løkken Anonym, Randers Anonym, Ranum Anonym, Ribe Anonym, Roskilde Anonym, St. Heddinge Anonym, Sæby Anonym, Vejle Anonym, Vejle Anonym, Vissenbjerg Anonym, Vojens Anonym, Vordingborg Anonym, Aalborg Anonym, Arhus Anonyme, Ebeltoft Anonyme, Grenaa Anonyme, Rødvig Stevns Baurs Offset ApS, Rødovre Betina Aller Billabong, Arhus Birkelund Biler ApS, Vorbasse Blikkenslager Bo Enemark, Lemming Bobs Smørrebrød, Hvidovre Borumfonden Bridgewater, Arhus Carl Allers Etablisement AIS, Valby Chr. IV's Laugs Fond Cockney Pub, Arhus Corpital P/S, Kongens Lyngby Dance for Fun Dansk Broder Orden, Frederikshavn Danske Bank Fond Data Team AIS, Ringkøbing DG Skilte & Reklame, Vejle Die Kleine Bierstube, Arhus Direktør J.PA Espersens og hustru, fru Dagny Espersens fond DKBmotor ApS, København EH Regnskab, Slangerup Ejendomsmægler Kruse, Ribe EMI Music, København Familierådgivning, Snertinge Firma Kaj Bech, Holstebro Fj Biler Ishøj AIS, Skoda Ishøj FOA -PMF Vendsyssel, Frederikshavn Foreing Media Group, Pandrup Foreningen 0stifterne, København Forlaget Palle Fogtdal AIS, København Forårsblomstens Hovedkontor Fredericia Billard Klub, Fredericia Fredericia Kommune Frederiksberg Byggeentreprise AIS, Hvidovre Frimurerlogen Dagmar, Nykøbing F Frimurerlogen Den Faste Borg ved Alssund, Sønderborg Frimurerlogen Det Faste Anker, Grenaa Frimurerordenens Provensialloge, Odense Gerda Laustsens Fond Gitte Steffensen & Ove Kvist, Grenaa Gråkjær AIS, Holstebro H & I Auto Aktieselskab, Køge Hangaards Have, Skjern Harry Laursen, Arhus HOG Copenhagen Chapter Home Holbæk Hoppeimperiet ApS, Ebeltoft Hovedkontoret ApS, Viby J HT Byg Pindstrup ApS, Ryomgård Humain ApS, Hinnerup Human Touch ApS, Odense Ikast Inner Wheel Infolex, Kalundborg Inner Wheel Brædstrup / Ry Inner Wheel Herning IT Holding Aps, Fensmark J. B. Sport, Rødovre Jensen Skilte A/S, Hedehusene Jevo - Jensen ApS, København Joan Records Entertainment AIS, Pandrup Jpn's Bødkeri, Holstebro Junior Chambers, Vejle Jymo Data, Fredericia Kirsten & Henning Groth, Broby Koch's Kanvas, Svendborg Kontor & Papir AIS, Hjørring Købmand Hansens Feriehusudlejning, Henne Strand Uljegren AIS, Vejle Uons Club Mols, Ebeltoft Uons Club Præstø-Fladså Uons Club Stevns Uons Club Søborg Lundbeck Pharma AIS, Taastrup Mads Clausens Fond

13 v Marianne & Peter Bertelsen, Vejle ø Metax Meyland-Smith AlS, Tårs Mols Rengøring. Knebel Morsø Folkeblad og Bogtrykkeri, Nykøbing M MyTravel Denmark AlS, København Møller & Co AlS, Sønderborg Nibe Caravan Center AlS, Nibe Nordbolig AlS, Tårs Nybolig Vordingborg Nørre Aaby Maskinfabrik AlS, Nørre Aaby Odd Fellow Broderloge nr. 23»Chr. IV«, København Odd Fellow Broderloge nr. 32, Arhus Odd Fellow Broderloge nr. 35»Concordia«, Slagelse Odd Fellow Broderloge nr. 46»Sjølund«, Vordingborg Odd Fellow Broderloge nr. 51»Heimdal«, Rødby Odd Fellow Broderloge nr. 62»Baldur«, Aabenraa Odd Fellow Broderloge nr. 65»Morgenstjernen«, Haslev Odd Fellow Broderloge nr. 79»Arrebo«, Marstal Odd Fellow Broderloge nr. 92»Kongeaa«, Vejen Odd Fellow foreningen Bruno Vestsjælland Odd Fellow Ordenen I.O.O.F., København Odd Fellow Søsterloge nr. 4»Erica«, Holstebro Odd Fellow Søsterloge nr. 5»Dronning Margrethe«, Roskilde Odd Fellow Søsterloge nr. 11»Leonora Christine«, København Odd Fellow Søsterloge nr. 13»Fedelitas«, Nyborg Odd Fellow Søsterloge nr. 23»Elisabeth«, Vordingborg Odd Fellow Søsterloge nr. 42»Liden Kirsten«, Thisted Odd Fellow Søsterloge nr. 43»Klippen«, Rønne Odd Fellow Søsterloge nr. 59»Dr. Sophia«, Skanderborg Odd Fellow Søsterloge nr. 61»Teresa«, Arhus Odd Fellow Søsterloge nr. 70»Lærken«, Nykøbing S Odd Fellow Søsterloge nr. 72»Vesterled«, Varde Odd Fellow Søsterloge nr. 74»Anne Hardenberg«, Haslev Odd Fellow Søsterloge nr. 80»Iris«, Skælskør Odd Fellow Søsterloge nr. 88»Lathyrus«, Glostrup Odd Fellow Søsterloge nr. 89»Rebekka«, Kolding Ole Kirk's Fond Outokumpu, Kolding Papyrus AlS, Taastrup Pianoforretningen, Hjørring Poul Næsby, Aalborg Print Nord ApS, Hjørring Profil Optik, Vejen Pub Tir-Na-Nog, Arhus Rasco AlS, Frederiksberg Restaurant Pigen og Trompeten, Aalborg Revisionscentralen i Aalborg AlS Rotary Vordingborg Rønde Inner Wheel, Rønde Scania Danmark AlS, Herlev Schweitzer AlS, Vejle 12 Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Serapions-Logen»Sacro«, Silkeborg Skoda Ballerup, Midtgaards Automobiler ApS Skoda Glostrup, Bjørn Canings Eftf, ApS Skoda Roskilde, Roskilde Bilcenter AlS Skoda Valby, J. H. Auto Skærup Forsamlingshus, Børkop SONOFON Sport & Event International, Farum Sterling Airlines AlS Stigsborg Rotary Klub, Aalborg Sykassen, Køge Sysselgildet Hjørring Søren Weiss Hartmann, København Søren Weiss Hartmann, Vedbæk Træ - Industri- Byg, Afd. 1 Vendsyssel, Hjørring Tønder Kulturhus UP Navigator Viking Management, Ribe Vincent Data, Lystrup Viteq AlS, Brøndby Waxies, Arhus Y's mens Club, Slagelse Arsindsamling fra Inner Wheel Danmark

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere